Skip to main content

Full text of "Hsiodou ... ta heuriskomena = Hesiodi ... quae supersunt : cum notis variorum"

See other formats


'eginvii S, <S. Unniiatis A. BOYS. 


gjluuo gtAit 

MDCCCXC. Wi wm « 
L MLH' Library 

of the 

University of Toronto 
&&r\ •<% \ 3 
.&». * 
w . ,<? TRINITY Uv f VSKSITY 

LIBr 

N^..:...S.H, No. 

Trinity University 

UBRaRY, 

S,N....i....S.H..4i..No,.,3 H 2IO AOT 

T O T 

ASKPAIOT 

TA ETPISKOMENA. 

HESIODI 

ASCRiEI 

QJUJE SUPERSUNT, 

-C U M 

NOTIS VARIORUM. 

E D I D IT 

Thomas Robinson, S. T. P. X N I /, 

E Theatro Sheldoniano, 
MDCCXXXVH. Imprimatur. STEPH. JVIBLETT. Vice-Can. Oxo», Jul. i, 17379 rv Reverendiflimo in Christo Patri 

JOANNI POTTERO, 

PROVIDENTIA DIVINA 

ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI, 

THOMAS ROBINSON. NI animi Tui moderationem, Pater Re- 
verendiffime, jam diu perfpe£tam ex- 
ploratamque habuifTem,deterruiflet me 
tum locus, quem ornas, in Ecclefia celfiffimus, 
tum fama Tua in Literato Orbe celebratiffima, 
ab ambitione illa qua ardebam, ut hic libellus 
venerando Tuo nomine infignitus prodiret. Sed 
cum iftam recolo humanitatem Tuam, iftam 
manfuetudinem, & fumma gravitate conditam 
fuavitatem, quam omnes amant dum maxime 
reverentur ; virtutibus Tuis effem injurrus, ni 

hoc D E D I C A T I O. 

hoc munufculum haud Tibi penitus ingratum, 
hoc Tributum iftorum Tibi ftudiorum Principi 
acceptum fore fperarem. Tu enim Ille es, 
quem Graecis literis addifti ducem fufpicimus, 
hujufmodi ve£tigalia exiftimantes juftiffima lege 
perfolvi Tibi, ex cujus thefauro ditiffimo mag- 
nam noftrarum opum partem accepimus. Li- 
benter quidem foleo, Praeful do£tiffime, priftina 
Tua ftudia in memoriam revocare, & praeterita 
illius vitas contemplari fpatia, cujus nullum non 
ftadium pulcherrimis notis diftin£tum confpici- 
tur. Cum illa tamen mihi setas adfit, illa jam 
munera acceflerint, quse animum meum non 
unice ad Te humanarum literarum fcientia ex- 
cellentem, fed ad fapientem conftantemque Vi- 
rum, ad confummatum Theologum, ad Anti- 
ftitem fan£tiffimum debent convertere ; quantas 
Tibi gratias agam, qua voce prsedicabo benig- 
nitatem Tuam, qui mihi tale exemplar non e 
longinquo admirari, fed propius quandoque in- 
tueri concefleris ? Orbi tamen Chriftiano gratu- 
lor lumen illud Tuum in fummo jam faftigio 
collocatum. Faxit Deus, ut id multi fufpici- 
entes, Coelefti Patri gloriam tribuant ; multi- ' 
que adeo, heu! nimium multi, omni do&ri- 

nae D E D I C A T I O. 

nae vento circumlati, & Fidei naufragio peri- 
clitantes, illius radiis in veritatis portum diri- 
gantur! 

Me vero, Pater Colendiffime, benedi£Honi 
Tuae commendo, precibufque plurimum vali- 
turis $ ut, cum facrofan&o Tuo minifterio ad 
ordines Sacerdotii, ad gradus Theologiae eve£tus 
fuerim, pars aliqua illius Spiritus, quem Tibi 
abundanter afflavit Deus, ex impofitione Tua- 
rum manuum in me defcendat. Dabam in Burojo 
San&i Petri Calendis Juliis, m dcc xxxvii. LECTORI i ' L E C T O R I S. EN Tibi, Lefior erudite, in manus trado Poetam omnium 
forfan, qui jam extant , poji Sacros, vetufiiffimum, Editio- 
ne, ni fallor, utili & luculenta ; a qua quid Tibi expeBan- 
dum fit, in ipfo limine Te velim certiorem facere. 
Ut Textus Gracus qudtn emendatijjime prodiret, praci- 
puam curam adhibui, Ccdices MSS. quos potui comparare cum libris 
impreffis conferendo. Ex his unum mihi fuppeditavit Codicem Bibliotkeca 
Bodleiana, qui integram Theogoniam exbibet, alterumque dimidia pene 
parte Jpoliatum, cujus tamen eo levior eji jatfura, qubd illum d priori 
Codice tam parum dfcrepantem deprebendi, ut alter ab altero defcri- 
ptus\ videatur. Tertii autem Codicis, idem Poema integrum confervan- 
tis, d Celeberrima Societate Regia Londinenfi, in cujus Bibliotheca efl 
repofitus, ujum impetravi. Operum &? Dierum quatuor exemplaria 
MSS. verfavi , tria ncmpe Bodleiana , unumque Regice Societatis ; 
porrb, varias leBiones Codicis Coifliniani, ex Bibliotheca quce Cancel- 
larii Seguerii Juit, cum Editione Clerici a Je collati, humanijfime ad 
me tranfmifit Jenex longe dottijjimus, ordinis Jui patriaque decus, Fr. 
Bernardus Montfaucon. Scuti Herculis unus, quem Jciam, Codex eji 
in Anglia ; ille autem in Bibliotheca pretiofijjima NobiliJJimi Comitis 
Oxonienlis confervatur, ad quam cum Domini liberale ingenium litera- 
tis Viris aditum facilem patejaciat, varias ex hoc Codice ledliones a fe 
colleclas mecum communicavit eruditijjtmus Amicus Thomas Hutchin- 
fon, qui Xemphonteis Kv^a Ua^c-icc &? AvaQdret adornandis tam felicem 
indufiriam adhibuit , ut reliqua elegantijfimi AuBoris Jcripta aquijjimo 
jure literatus orbis ab Iilo poflulet, quippe qui alios omnes ab hoc opere 
fufcipiendo deterruit 

Quid commodi ex hoc meo Amicorumque labore perceperim, Te Notce 
docebunt, in quibus Codicum omnes animadverti varietates, qua fpem 
aliquam melioris leffionis adferrent ; earum verb nonnullas, quamvis in 
emendationes incertas minime proclivis, vel in ipfum Textum admittere, 
LecJore femper monito, non dubitavi. Omnes autem variasleBiones ad 
calcem voluminis exbibui, ne fagacibus ingeniis materia dejit, vel repe- 
tito labore perquiratur> in qua fe £? Hejiodum futuris temporibus ex- 
erceant. 

Verfionem Latinam, qua in Clerici Editione ufurpatur, ad examen 
revocavi, eamque plurimis in locis correxi, ubi ab Aucloris Scopo aber- 
rare, ejufue Jenjum injelicius interpretari vija eji, 

i Certamm P R JE F A T I O. 

Certcimen Homeri & Hejiodi verfione Latina, quam nunquam antea, 
quod Jciam, Jbrtitum eft, donavi. Fragmentorum colletlioni nonnulla 
addidi y qua priorum Editorum indujlriam fvgerant Integras Dan. 
Hein/ii, & Georgii Gravii Lefiiones, plurimas Clerici, Guieti nonnuU 
las exhibui ; obfervationibus quibufdajn propriis fubinde interjperfis ; 
facikm, ut opinor, veniam impetraturus, qubd operofis Commentariis 
in res nihili patientem LecJorem nollem pragravare. 

Toti alitem Operi pramittitur Differtatio, in qua de vita &fcriptis t 
pracipue verb de atate Hefiodi agitur. De illa quidem fiatuenda ma- 
xima Jemper inter DoBos lites intercejjerunt, ex quorum fcriptis, tam 
antiquis quam recentioribus y excerpfi omnia, qua ad hujufce rei illu- 
jlrationem facere videbantur y cundiorum inter fe collatis argumentis y 
& adjeffis, ubicunque ejjet opportunum, propriis obfervationibus, fi quo 
pntlo veritas erui pojfit. Cum verb nonnullorum Juerit opinio, hanc li-r 
tem ratiociniis AJtronomicis dirimi potuijje , ne quid hujus operis inte- 
gritati deejjet, in confilium advocavi Amicum longe DoBiJJimum Jofe- 
phum Atvvell, S.^T.P. qui calculum AJlronomicum folita fua indufiria 
& acumine a fe Jaclum, Differtationi nofira injerendum tranjmifit *. 
Maximam Infigni Viro gratiam habeo, qubd mecum ?ion dedignatus Jit 
hancce fiudiorum focietatem inire, nec pagina mea nomen prafigere, quod 
etiamnum celebre in literato orbe, brevi futurum efi celeberrimum. 

Denique, qabd hac Editio ad umbilicum addufia fit, fingulari debco 
amicitia Viri ingenio & politio^i dodirina pracellentis, Roberti Eden, 
Collegii Univerfitatis Socii, & juventutis ibidem Recloris prafiantijjimi y 
qui gravijjimis fuis occupationibus tempus aliquod negotiis meis impen- 
dendum Jurripuit, nec y me abjente y preli molejiiam Jufcipere recujavit. 

Unum jam rejlat, ut, hac data occafione, gratum animum devotum- 
que tejier erga Venerabilem Prajulem Robertum.Clavering, Epifcopum 
Petriburgenfem, qui me per plures annos favorefuo & amicitia orna- 
tum voluit, nec indignum prorfus exifiimavit, cui in Ecclefiajua Cathe- 
drali Canonicatum conferret. Paribus me oficiis devinfium profiteor 
viris omatij/imis, quondam fratribus, jam verb patronis meis colendijfi- 
mis y Cuftodi 5c.Sociis Collegii Mertonenfis, qui me, dum hoc opufculum 
meditabar, in amabili & jlorentijfimo fuo domicilio alebant, nec abeun- 
tem dimijerunt indotatum. Hujufce quidem nofira necejjitudinis mihi 
Jemper erit jucunda recordatio y jucundior tamen, fi aliquod demum 
opus elaboravero, quod tanta Domus nomini £? Jplendori melius conve- 
nerit. 

* Incipit P. 21. definit p. 10. 

DISSER- 
iii i»MHim DISSERTATIO D E VITA, SCRIPTIS, & ^TATE 

H. E S I D I. 
U O R U M fcripta & ingenium admirantur homines, 
de perfonis eorum folent curiofius inquirere, & omnia, 
quae ad illos attinent, umbra quamvis antiquitatis obfcu- 
rata, patriam, parentes, fseculum, mores, literato labo- 
re perfcrutari. Quae quidem induftria, utcunque videa- 
tur eiTe otioforum hominum , infignium virorum famae 
& meritis debetur, gratumque oftentat animum, & be- 
neficii memorem, fi eorum, quae ad humano generi be- 
nefacientes pertinent, nihil a nobis alienum putamus. Et quanquam ex 
tam remotae vetuftatis monumentis explorata veritas fperanda non fit, haud 
tamen ifte arguendus eft labor, qui pro certis cV manifeftis quidquam poflit 
probabile & verifimile eruere. Nihii ulterius aufim Leftori promittere in 
praefenti opufculo, in quo de vita, fcriptis, & astate antiquiflimi Poetse dif- 
feriturj &, fi in argumento tam dubio & obfcuro eatenus prodire contigc- 
rit, haud fruftra fufceptum laborem judicaverim. 

Notat * Paterculus Hefiodum vitdjfe, ne in id, quod Homerus, incidetrt, 
patriamque & parentes tejiatum ejfe. Narrat b quidem Hefiodus patrem fu- * Lib. I, cap. 7. b E^y. T. 636, &C 

a um ii D I S S E R T A T I O. 

um c Cuma iEolica fuiffe, & ex illa civitatc migrafie Afcram Bceotise vi- 
cum prope Heliconem •, an vero ipfe Cumae natus fuerit, an potius Afcrse 
poft migrationem paternam ex dictis non liquet. Plutarchus c quidem, 
Ephorum fecutus, contendit Hefiodi patrem, Afcrse jam inquilinum uxo- 
rem Pycimeden duxiflfe, & ex ea Hefiodum genuifle ; Suidas vero tradit, 
eum, cum adolefcentulus eflet, a parentibus fuis a Cuma Afcram tranflatum 
fuifife, eandemque Strabo * tuetur fententiam. Qui eorum partes fequuntur, 
Eclogae quartse Virgilianse verfum quartum, 

Ultima Cumai venit jam carminis atas, 

quem ad Cumanam Sibyllam referebant interpretes, de Poeta noftro in< 
terpretantur. e Nec abfurda quidem videtur hfec interpretatio, fi animad- 
vertamus quam apte tota penc Ecloga verfibus Hefiodi de mundi faeculis 
refpondeat. Nofter certe haud obfcure tradidit, poft ferrei fseculi confum- 
mationem, aureum denuo renaturum: 

* MjJKiT tTTHT #<p«A0V tyu TStpixloifl jU«T«ViW 

AvSp^.tnv y a.fi\ »j ar^oo&g Sxveiv, y, EIIEITA $>««££. 

quae quidem f setas, non quod ultima idem fit ac prima & antiquij/ima, fed 
ideo ultima dici poteft, quod poft aliarum confummationem reverfura fit, 
& proinde ultimo ordine cenfenda. Ad hanc igitur doctrinam haud ob- 
fcure refpicit verfus ille Virgilianus, ultima Cumcci, &c. Virgilianum illud, 
redeunt Saturnia regna ad Hefiodeum illud quadrat e O* nfa Sln K^ova vje-ocv 
U 1 £&vu ijx^uciXdjiVy Jam redit £s? virgo ad A9*v*'r«v & <pvA' Ttw Ts^Kmovr 
rivfydms A:$a\ (t NsjUEe-if, Cedet £f? ipfe mari viclor, nec nautica pinus Mutabit 
merces ad Alv|/* xe sr^aAiov $j «Ve^ k«wv?k«t«6«o, Non rajlros patietur bumus t 
& Robuftis quoque jam tauris juga folvet arator ad E(>y« $ow P &tcAo<7o jc, 
vjfiiovuv laKut^yuvy Molli paulatim flavefcet tempus arifla, Incultifque rubens- 
pendebit fentibus uva ad ^ol^wov «J 1 ' c<p>e^g £elJuq@* ct^a^c AuTo^uaVij z?o$\ov ti (& 
«cpSovov. Ex his omnibus manifeftiflima apparet inter Hefiodea carmina & 
Eclogam quartam convenientia, quae fupradictse Cumai carminis interpre- 
tationi favet. Haud interea diflimulandum eft, hanc interpretationem va- 
lidiflimis argumentis oppugnari pofle, quse velim petat Lector ex praeclara 
ilia Chriftianae religionis defenfione h quam vir longe doctiflimus Dunel- 
menfis jam Epifcopus in lucem edidit; quibus ego, ut ad inftitutum opus 
denuo revertar, illud folum adjicio, nequaquam fieri pofle ut in navigatione 
illa a Cuma ad Afcram patri comes fuerit Hefiodus, ciim ipfe difertiflime 
teftetur fe unica tantum vice navigafle, ex Aulide fc. j in Eubceam, 

Ou y& zsuzsoti v»jf y iTviitXw dCfiet srovlov, 
Ei ju>) i( Ev£oi«v t| AvA/J 1 ®-. 

e VidcLil. Gyrald. de vitis Poet. d Geogr. lib. 13. • Val Probus. Fabricii Bibl. 

Graec. lib. i.cap. 20. Grxvii Lect. Hefiod. ad £^y. v. 174. f Fabricii Bib. Grax. lib. 1. 

cap. 3«. Goralli i.e. J. Clerici not. inSeveri jEtnam. % E»y. v. III. 8c fequent. h An- 
fwer to the fchcme, 8cc. p. 497. » £yj. 650. 

nifi DISSERTATIO. iii 

nifi quis ex argumenti tenore contenderit, hoc folum voIuifTe Poetam, fe 
hanc unicam navigationem fufcepiflfe in aetate fua virili, qua capax erat 
maritimarum rerum fcientiam acquircndi. Utcunque vero fe haec res habet, 
vel ex quacunque urbe nofter ortum duxit, fatis conftat Afcram pro pa- 
tria plerumque agnofci, eumque faepius a Virgilio k appellari Afcraeum, 
idemque velle Paterculum, cum patriam fuam Hefiodum indicafle me- 
morat. 

Quod vero idem tradit Auftor, {c. Poetam, patriam fuam memorajfe con~ 
tumeliofijfime, quoniam ab ea multtatus erat t vel a traditione quadam, vel a 
libris deperditis, vel a prava ipfius verborum interpretatione traxit. Nulla 
enim muletae occurrit mentio, nifi forte in hunc fenfum torqueantur, quas 
de iniqua judicum fententia tradita funt ; nec porro iracundiae tribuendum 
eft, quod Afcram tam ignobilem vicum & miferum defcripferit, 

Acx^jf, %£[*« x«xj}, 9'Jf« ci^ycthivji iSi ktot' to9-A»j 

Quae quidem incommoditas, ut tradunt ' fcholiaftae, a loci fitu oriebatur ; 
nam propinquitate excelfiflimi montis Heliconis interceptse funt aurae, quae 
aeftivum calorem pofTent lenire, & hyberno tempore exclufi funt radii fo- 
lares, nivalefque aquae defluxerunt. An non verd licuit fine invidiae fufpi- 
cione veram vici fui naturam defcribere ? Quam tamen hic loci ob hanc 
caufam unicam videtur tradidiffe, ut melius depingeret patris paupertatem, 
qua bonus vir nativa urbe exulare, & in tam miferum vicum profugere 
compulfus erat. Haud interea diflimulare velim, m Ephorum, qui & ipfe 
Cumanus erat, tradidifle, hunc hominem, non ob pauperiem, fed caede 
quadam perpetrata,. patria profugiffe. 

iEque vanus eft auctor idem Paterculus, cum tradit Hefiodum parentes 
fuos indicaffe, nifi forte in quodam libro jam deperdito eorum nomina in- 
venerit. In illis qui fuperfunt, unicus occurrit verfus, quem quis.de tali re 
poflit fufpicari, n ifte fc. quo fratrem fuum hifce verbis compellat, E^yot(tv, 
n^B-tj, <frov yiv&, quem fic Tzetzes exponit, t/« A«, n &ytvh yiv®*. Prior 
quidem explicatio non aded eft abfurda, quin admitti commode poflfet, fi 
ex aliis monumentis conftaret Dium Hefiodi patrem fuifle; non tamen 
adeo probabilis, ut per fe valeat ad confirmandam de hac re fententiam, 
cum altera fignificatio, dJytvh yiv@- 9 ilia fit, quam & ipfe Heiiodus, eique 
fuppar Homerus, faepiflime hifce verbis afligunt. Quod vero nonnulli ob- 
jiciunt, incongruum prorfus videri, ut Poeta fratrem fuum, plebeium, vel 
certe mediocrem hominem tam magnificis titulis compellet, nullius erit pon- 
deris aeftimanti ° Homerum ipfum tam benignum efle, ut hoc ipfum Epi- 
thetum UJyflis fubulco Jargiatur. Longe aptius tam honeftam appellatio- 
nem fratri fuo tribuit nofter, qui inter majores fuos, ut fert traditio, Deos 

k Ecl. 6. v. 71. Georg. 2. v. 176. ' Proclus 8c Tz.etz.es ad E§y. v. 640. m Pro- 

clus ibid. n E$y. 229. ° Odyfl". f. v. 234. 

a 2 Mufafquft w DI8SERTATI0, 

Mufafque recenfebat ; praefertim fi. hoc argumento fratrem hortari vellet, 
ut paupertatem tam generofa familia prorfus indignam laudabili induftria, 
evitaret p , 

Pofi migrationem illam ad Afcram nihil praeterea de Hefiodi patre fcri- 
ptum invenio ; fed credere par eft eum exinde uberiori ufum efie fortuna •, 
nam poft ejus mortem de dividendo patrimonio inter Hefiodum fratrem- 
que Perfen lis interceffit, q in qua Perfes, corruptis judicibus, faperior eva- 
fit, & Jargiorem haereditatis partem ad fe traxit. Nofter vero, tali quam- 
vis accepta injuria, frugalitate fua vel induftria adeo fadus eft opulentior, 
r ut hunc ipfum fratrem, ignavum, ut videtur, & ftolidum homuncionem, 
ad anguftias redactum faepius fublevaverit ; — -generofae fane indoJis ar- 
gumentum, quod in difcordia, acriori plerumque in fraternis animis, non 
modo fuorum neceffitati miniftraverit, fed paterno pene affeclu & audtori- 
tate praeclarum Poema compofuerit, r ut hunc ipfum & pravo vitas infti- 
tuto abftraheret, & ad induftriam virtutemque accenderet. 

Rus plerumque fe abdebat Hefiodus, ibique in vallibus ' (non jugis, ut 
narrat ingenioiiffimus v Bjo^okp©*) Heliconis paftor eraf, quae quidem oc- 
cupatio nequaquam, ut idem valt auctor, erat x ignobilis, fed quam me- 
lioris conditionis homines fsepius fedabantur in prifcis temporibus. Huic 
operi intentum advenerunt Mufaa montis incolae, paftoralemque ignaviam 
increpantes, de facrata arbore lauru ramum tradiderunt, & poeticum inflarunt 
fpiritum. Hanc quidem hiftoriam joculariter perftringit, & mendaci glo- 
riolae attribuit z egregius iJle derifor Lucianus •, eandemque Ovidius a fui 
carminis veracitatem teftatus feria videtur animadverfione dignari: 

Nec mihifunt vifz Clio, Cliufque fororcs, 
Servanti pecudes vallibus, Afcra, tuis. 

Sed uterque in hac re perverfum criticum agunt, nequaquam ignorantes fa- 
bcdarum rationem, vel poeticam licentiam audendi quidlibet. Nam fi Nu- 
mse graviffimo& fapientiffimo viro condonarunt b pofteri, quod noclurnas 
cum Egeria Nympha confabulationes venditaverit, ad majorem legibus fuis 
venerationem conciliandum -. fiin fieculo illo politiffimo & minimii fuper- 
ftitiofo Horatio licuit furores poeticos effundere, c Bacchum in remotis car- 
mina rupibus Vidi docentem (credite pofteri) Nymphafque difcentes, cj? aures Ca- 
pripednm fafyrorum acutas-, & iterum, d Me fabulofce Vollure in Appulo Fronde 

P &Hvo?a,ia)i *J uuro &m rS tsxPovT^ lyy.vyJx zr^ot, ctyocdoteytocv •mgvt(iirt\cu. ctTrptnt; y& oliagji 
/fJyttH rV fi ^rsuv ei-roT^xfi-j, 8cc. Tzetz.cs ad locum. "3 E^y. 37, gco r Ibid. 396. 

1 Ibid. 10. Dan. Heinfii Introduct. ad Eey. l ®ioy. 23. v ICennett's Lives of Greck 

Poets. * AtiQA ot/xa; ttKif» vtw, iir&dro*i (/.vi/Xav, WctvonrmtXoti, o\t'\ rt a.v</.vT[oii iruifrtc. tct-Ttv. 

OdylT. N. 222. Videctiam Iliad. Z- v. 424. 8c Hom. Hymn. in Venerem. z P. 269-Edit. 
Bourdel. 8 De artc amandi. lib. 1, v. 25. b Livii lib. 1. cap. 19. c Carm. 

lib. ii. od. 19, ■'• Lib. 3. Od. 4. 

nova DISSERTATIO. * 

nova puerum palumbes Texere \ fi, inquam, Auguftanis conceiTum fuit poetis 
tam portentofa figmenta venditare •, quidni liceret Hefiodo, in setate fua nuli 
& fabulis addicta, commercium quoddam cum Mufis Heliconiadibus pras- 
tendere, cum manifeftum fit, nihil aliud hanc totam narrationem fignificare, 
quam quod primum juxta hunc montem poefi operam dederit? 

Quanquam vero f otii & quietis cupidijjimus erat Hefiodus, non adeo ta- 
men fibi indulgebat , quin ad gloriam quandoque & famam adfpiraret. 
Mos erat inter veteres Grascos, quem Romani poftea ufurparunt, regum 
procerumque exequias ludis quibufdam & fpectaculis, inter castera vero 
certaminibus poeticis 8 celcbrare. Iftiufmodi ludis in honorem Amphida- 
mantis Chalcidici indi&is, ad Eubceam navigat h Hefiodus, poeticum prse- 
mium ambiturus •, ibique cum victor judicntus effet, tripodemque reportaf- 
fet, eum patronis fuis, Heliconiadibus Mufis dicavit. Quod quidem fecit, 
vel gratitudinis ergo, vel ad victoriam fuam tali trophaso illuftrandum, 
vel potius, ut videtur, ' quod mos erat, prnemia in iftiufmodi certamini- 
bus reportata, non ad privatum ufum convertere, fed alicui Deo confecrare. 
Haud quidem me latet, Proclum in fcholiis fuis tradere Plutarchum verfus 
omnes Contentionis hiftoriam narrantcs Hefiodo abjudicafie •, quod fanc an 
recte notaverit fcholiaftes, haud facile judicaveris, cum libri nonnulli Piu- 
tarchi, qui Procli tempore exftarent, jam perierint. In his qui reftant, hu- 
jus Contentionis bis fit mentio. In Jeptem fapientum convivic Plutarchus Pe- 
riandrum inducit hanc hiftoriam adhibentem pro argumento quod iriter prif- 
cos Grascos fuerint certamina poetica ; nec cseteri convivas hujufce traditio- 
nis veritatem oppugnarunt. Sed in Sympofto, ctim antiqutim hunc fuiffe 
morem vellet ottendere, negat fe hanc hiftoriam pro argumento adhibitu- 
rum, quoniam res erat obfoleta, & a Grammaticis decantata. Qvise qui- 
dem oratio, ut judicium meum interponam, nequaquam id, quod de Plu- 
tarcho afferit fcholiaftes, evicerit. Dicit enim PJutarchus fe hoc argumen- 
tum prsetermittere, non qubd falfa, fed quod trita nirnis 6f vulgaris res 
effet. Si quis tamen Plutarchi verba k t* e«a* sr^yy.oilcs, vanas cif aniles 
fabellas fignificare contendit, non opus eft ut de hac re controverfia movea- 
tur, cum, hoc fenfu admiffo, minime fequatur, Plutarchum totam hanc de 
Hefiodi contentione hiftoriam refpuere, fed iftam folummodo illius par- 
tem, quse tradit eum ab Homero victoriam reportafie ; cujus rei nullum 
certe veftigium in Hefiodi fcriptis ufqtiam apparet. Quod fi manifeftiffime 
conftarer, ilJam fuiffe Plutarchi fententiam, quam Proclus reprsefentaverit 
vix tamen unius au<ftoritate permotus verfus per tot fbeculacomprobatos re- 
jicerem ; prasfertim, cum probe fciant, qui antiquos folent fcriptores ver- 
fare, quam prodigi fint obelornm fuorum Critici & Grammatici, opinantes 

! Vell. Paterc. lib. i. cap. 7. 6 Plutar. fympof. lib. 5. Proh 2. Sept. Sap. Convi\ r . I.iyii 
lib. 41. Vide etiam infcriptionem Adelphi Terent. '■ Ejy. 654. ' Herodot. lih t. 

k Cicer. Epift. lib. 9. Ep. 2. Etfi trat i«A& illn efijlola. Ubi ri iu*<& non vam feu imms, 
fed oifolet» ngnificat. 

nimirum vi DISSERTATIO. 

nimirum fi quidlibet audere Poetis liceat, aequam fibi efTe poteflatem quid- 
libet l expungendi. 

HiftorijE Hefiodeae ex ipfius fcriptis huc ufque lucem adtuli, in quibus, 
fenili quamvis garrulitate imbutus, paucilTima vitae fuas veftigia conferva- 
vit. Ne tamen Leflori invideamus quas de tanto viro tulit fama, ad 
alia jam libet defcendere, quas quidem, fi Noftri astatem fpeftes, a recen- 
tioribus, haud tamen vanis vel obfcuris fcriptoribus traduntur. Interierunt 
fane m Plutarchi integer liber, Lamprise memoratus, de vita Hefiodi; n al- 
ter Cleomenis; ° tertius Heraclidis Heracleotis, ex fcriptis, ut dicitur, 
Chamaeleontis compilatus; haud tamen, credo, cum magno literarum in- 
commodo hasc jaftura evenit, cum nihil de hac re explorati ex tam recen- 
tibus fcriptis expe&are fas effet, quascunque vero probabilia traditio vendi- 
taverat, ea vel Plutarchus in fcriptis quse fuperfunt, vel Jiber ille de Cer- 
tamine Homeri & Hefiodi, videatur congeffifTe •, quem librum Editioni 
huic noftrae fubjectum adeant illi, qui hujufce certaminis feriem velint 
cognofcere. 

De ipfius vero Contentionis hiftoria celcbratiffima variorum p Authorum 
fententias hic loci taedet congerere. Non equidem pro fabulofo repente 
refpuerem, quod tot tantique viri, quamvis inter recentiores numerandi, 
tradiderunt; cum illi quas fcripferint, nequaquam finxifle, fed a vetuftiori- 
bus Jibris, & fama antiqua traxifle videantur. Plutarchus qui hiftoria; 
au&oritatem labefactare creditur ti «Woi> Ts^yyi,* k, ^alt^viky^av appel- 
lando, exinde concedit, eam non effe figmentum recens, fed a veteri fanu 
derivatum. Sed non ego is fum qui tantum antiquitati arrogem, ut ei ccn- 
feam in omnibus adhibendam effe fidem. Multo, ut fatear probabilius eft 
hanc hiftoriam univerfam a prifcis Grammaticis confictam efTe, quicum com- 
pererint Hefiodum certaminis poetici, in quo vi&oriam retulit, memi- 
nifle, itemque forfitan Homerum in Hymno q Veneri fupplicafie ut in cer- 
tamine quodam vi<5r.or evaderet, «Jc? <?' iv dywvi Noojv ruSt $£££<££, iftw 
<J' ivlwov doi^v, exinde anfam arripuerunt duos celeberrimos Poetas inter 
fe committendi, quamvis alii efient cosevi Poetas, quibufcum contendere 
uterque poterat. Memorantur fane, qua tamen auftoritate nefcio, quo- 
rundam Poetarum nomina, qui ad hunc honorem creduntur adfpiraffe. 

1 Vide quae in hanc rem jocatur Lucianus: Et» $ «fe< ■%! ihln^fitn rt'x*» [r Ojayi^ ] eV»p 

#*>T4i», ti va' cMtli/it ticri yeygj4/^f*£Kik * **^ o<, iipctrtct uciy^ac, tui-iS u) ' xctrtylin.crxov s» tW ujAp) 
T Zvpl&oTov >£ A^ifx^in y^i/.^etTi*av croSnj» r -J/o^^Asyiat». Ver. Hift. lib. 2. Eofdem pcr- 
ftringit Cicero Epift. Fam. lib. 3. ep. 11. Si, ut fcriiis, ea liters. non fiterunt diferti, fcito meas 
tn fuiffe. Ut enitn Arifiarchus Homeri verfum negat, quem non probat, fic tu {libet enim mihi jo- 
cari) quod difertum non erit, ne putdris meum. m Proclus 8c Tzetxes in fuis fcholiis ad 

hunc librum faepiflime refpiciunt, nifi verum fit, Plutarchum commentarios etiam in Hefio- 
dum compofuifle. Illi tamen in ejus fcriptorum catalogo apud Lampriam non occurrunt, ncc 
ab A.Gellio, ut nonnulli exiftimaverint, lib. 20. cap. 8. memorantur. Ibi enim pro 1111 in 
Hefodum commentario proculdubio lcgi dtbet, in Ifm & Ofiridem commentario. n Clem. 

Alex. 1 Strom. ° Diog. Lacrt. lib. 5. fect- 92. P Plutar. Sympof. lib. 5. prob. 2. 

Conv. 7. S;ip. Philoftr. in Heroicis. Libanius Socrat. Apcl. Tzetzis Proleg. ad Hef. Euftath. 
Proleg. ad Homer. A. GeJl. lib. 3. cap. 11. * N. 5. Edit. Barnes. 

Thomas D I S S E R T A T I O. vii 

Thomas Magifter in argumento ranarum Ariftophanis tradit, obfcurum 
quendam didtum Syagrum cum Homero, cum Hefiodo Cercopem certafie ; 
idemque a Diogene Laertio r traditum invenias. Occurrunt quidem a non- 
nullis auctoribus citata duo Epigrammata, quse ad hujufce certaminis ve- 
ritatem confirmandam f adhibentur, 

Hffto$@* Mxirouf E\ix.wvi<rt r 2' «\s§>j«, 
Tjwvoi vmyirctc bi X#Axi& £«ov O ( u>i£ov, 
Et l 

Ev A>jAai Ta-re zsbutqv lyu Kf OpyioQp oloiioi 
MfATroft^f &♦ vtoceoT; VjMvo/f foi^otvlii doi$r t v. 

Sed utrumque a viris doftis merito rejicitur. Ecce enim hujufmodi, ut vi- 
detur, Epigrammatum originem & hiftoriam ! Splendidum quoddam men- 
dacium & verifimile ingeniofus vir confingit, fcriptis committit, ex ve- 
tulto forfan raroque libro petitum fimulat. Natam fabulam avide amplec- 
titur & fovet femidoctorum turba, nova a vetuftis, falfa a veris difcernendi 
imperita. In fuccedente faeculo invaluit traditio, facileque ei afTentiuntur 
homines, quam a patribus demilTam acceperunt. Exoritur tandem Poeta 
cyclicus, qui hoc fibi Thema proponit, verfus pangit, fraudem molitur, 
omne fe tulifie pun&um arbitratus, ingenioque fuo tacite plaudens, fiquid 
fui literatus orbis vetuftum crediderit. Votis refpondet eventus; pro Ho- 
merico ve) Hefiodeo venditatur i itaque demum ad probandam hiftorias 
veritatem adducitur, quod ipfum ab hiftoria confifta ortum duxit. Annon 
hujufmodi fit origo citatorum Epigrammatum, Ledtor viderit. Prius qui- 
dem ab ipfis Heftodeis verfibus paululum immutatis conflatum videtur. 
Pofterioris, ut notarunt u viri do&i, vo9««v arguit, quod in eo mentio oc- 
currit 4 foo^uSiott, quae quidem in ufu nondum erat in ifta Poefeos infantia •, 
nec fane quis crediderit, cui Stylus noftri familiaris eft, ei adjudicandos 
efle duos verficulos cUi vocibus pene iifdem oiodol, & doie^v, barbare & in- 
culte definunt. Utcunque tamen de ipfius certaminis veritate ftatuere pla- 
cuerit, nemo certe Contentionis A<5ta & ProceflTum, quem Aym Opjfs ^ 
H<rio% infcriptum in manibus jam habemus, pro vero ac genuino agnove- 
rit. Poft Adriani imperatoris tempora, * qui in ipfo libro nominatur, 
fcriptum conftat •, & quamvis non negem qusedam forfan iftius rei momenta 
fparfa olim fui-fle & vulgata, longe tamen plura, ut opinor, ipfe Auctor 
Qi\{fA.Y l c(§' excogitavit, victoriam quidem, ne famse contradiceret, Hefiodo 
concedens, fed in aliis omnibus Homeri glorias inique fubferviens. Ne hoc 
temere diftum putes, ecce hominem in ipfa fraude deprehenfum ! Quoniam 
intricatas &fubtiles quasftiunculas proponere nullius fit operis vel ingenii, 
maximi vero, iifdem extemplo refpondere j idcirco perpetui interrogatoris 
partes Hefiodo afllgnat, refponforis Homero. Quod quidem contra hifto- 

r Lib. 2. feft. 46. <" Lib. Anthol. Dion. Chryfoft. Orat. de regno. * Eufrath . 

ad II. A. p. 5. Schol. Pindar. ad Nemeonic. Od. z- u Salmafii Plin. Exereit. p. 609. 

Lucianus vero in Hermotimo Hefiodum appellat f fa^iit. * Ay«J» p. 227. 

tix ▼iii DISSERTATIO. 

riae veritatem Faetum conftat. Nam quaeftionem, quam Auctor Certaminis 
Hefiodo aflignat, 

n«~ » *l . \ ' » ./i / i > / o '/ » »/.7 

M*<r , a^6 jwo< t<* t £ov/<», t<* t tarof^as, sr^o t tov/et, 
Twv $j [Mi$h ccah' «v £' cttistic [Av^ffou doifnt' 

itemque refponfum Homero attributum, 

OvSiTTOT ccy.<p) Aioc rvfxGcp X#V Ct ^TtoSit 'iTTITOt 
A^acroc ffvvr^i^affiv i^l^ovlit <sr£« viiojf" 

utrumque horum, verbis paululum immutatis, memorat Plutarchus, 2 fed 
hiftorise, ut opinor, fequacior, quam vix crediderim per totam Certaminis 
feriem ineptas percontatoris partes Hefiodo demandafTe, quasftionem Ho- 
mero, Hefiodo refponfum afiignat, haud obfcurum iniquas iftius operis fal- 
fitatis documentum, cum fcriptor ad propugnandas quas tuetur partes, re- 
ceptae traditioni audeat contradicere. Porro fi ita in certamine proceflifTet 
res, ut ab hujufce libri auftore reprasfentatur, abfurda admodum efTet vel 
ipfius Hefiodi, vel eorum qui citata Epigrammata compofuerunt, de tali 
vidtoria gloriatio. Accommodatius ei effet, quod Pyrrhus de Romanis 
victor gratulatori cuidam narratur refpondUTe ; * Si alteram hujufmodi repor- 
taverimus vifforiam, omnino periimus. 

Quas vero poft hoc certamen Hefiodo evenerunt, hoc fere modo tradun- 
tur. A Chalcide Delphos b navigavit, tum victorise prasmium Mufis con- 
fecraturus, tum oraculum de futura vita ibidem confulturus. Cum vero 
vix templum ingrederetur, Prophetifla Deo repleta, talia eftudit: 

OaC»©'* &r@r dvYJPi oc i[jLov So[a,ov cifityiTrohdjeiy 
Hc/otT©-', Mxeyffi rfl>if4fy& ciQccvclryffi. 
TS S' yrot K\i& i?au, offov r Svnx.tSvoireu quc. 
Afk» A.oj sre<puA#|o Ng^uw* ctyXxov «A<r© j . 
K«9i Si ts. B-avdroio riK®* zimr^u^ov iftv. 

c - Nemeasi Jovis apud Argivos templum erat celebratiflimum , aenea fta- 
t,ia, & ftadium in quo eidem Jovi ludos faciunt. Hunc lucum cum haud 
jbfcure a Deo fignificari Hefiodus crediderit, ut fatalem regionem vitaret, 
CEnoen Locrenfium oppidum migrans, ab Amphiphane & Ganyctore Phe- 
gei fiJiis hofpitio excipitur. Sed ineluctabilis fatorum vis. Ab ambiguo 
oraculo Poeta decipitur; ifta enim regio, quamvis obfcuriore fama, d Ne- 
meso Jovi confecrata erat. Eadem fere fallacia circumventi & alii infignes 
viri dicuntur occubuifie. c Cambyfi Perfarum regi redditum erat oraculum 
c '.m Ecbatanas deceffurum, quod quidem de Ecbatana Medica interpre- 

* Conviv. 7. Sapicnt. Latuit igitur Barnefium hoc a Plutarcho memoratum. Reprehendit 
enim Lyl- Gyrald.competitorum partes ita difponentem. Vix autem, ut opinor, au&oritatem 
Hbri §' *yuv®* Plutarchi prxpofuiflet. a Plut. in vita Pyrrhi. b Idem vn Sap. 

Conviv. Ayuv, 8ce. c Paufanias in CorinthiacJs. * Thucyd. Hift. lib. 3. e Hc- 

Mxiot.Kb. 3. 

tatus DISSERTATIO; ix 

tatus eft j alia autem erat Ecbatana Syriaca, urbs obfcurior, in qua vul- 
nere accepto mortem obiit. { In Antigoni morte fratris juflu interfecti rem 
haud abfimilem accidifle tradunt. Quid memorem Henricum quartum An- 
glorum regem, qui, cum prjedictum eflet, eum Hierbfolymis moriturum, 
Weftmonaiterii deliquio correptus, & in cameram dictam Hierofolymita- 
nam deportatus, ibidem, vaticinii memor, animam efflavit ? Hefiodo ve- 
ro apud QEnoenfes commorante, vir quidam nomine Demodes, qui ei co- 
mes erat, hofpitum forori ituprum intulit. Illi autem Heiiodum iftius 
fuifie injurias auctorem fufpicati eum interfecerunt, marique Eubceam & 
Locridem interfluente fubmerferunt •, cujus cum tertio pbft die cadaver ad 
terram delphines detuliflent, dum feitum folenne in honorem Ariadnae ce- 
lebraretur, populus univerfus ad littus decurrit, agnitumque corpus Iugens 
fepeliit. Interfectores vero ad fupplicium conquifiti cymbam pifcatoriam 
arripientes ad Cretam navigarunt. Sed eps confequuta eft vindicta. Tra- 
dunt aliqui g eos in itinere fulmine percuflbs JoVem fubmerfifle ; alii h , Chal- 
cidem reverfos ab Eurycle arufpice, pcena hofpitalium legum violatoribus 
indicta, morte mulctatos fuifle, detectos quidem, ut tradunt * alii, ab ipfo 
Hefiodi cane. Ejus ofla ad fe poftea Orchomenii tranftulerunt, hac de cau^ 
fa, ut ipfi k narrant. Saeviente in homines & pecudes peftilentia, mifli ad 
oraculum confultores refponfum tulerunt, ad fedandam luem unicum id 
fore remedium, fi ex Naupactio agro in Orchomenium Hefiodi ofla depor- 
taffent. Percontantibus autem iis, in qua tandem Naupactii agri parte ef- 
fent illa reperturi, refpondit Pythias, locum cornicem monftraturam. Re- 
deuntes yero in patriam qui fcifcitatum miffi fuerant, & per agrum Nau^- 
pactium i.ter facientes, non longe a via cornicem confpexerunt faxo infidenr 
tem, ibique, Hefiodi ofla, in faxi cavitate inventa^ cum his Elegis in- 
/criptis apud fe fepelierunt : 

Aa-x^jj $j m#T(>k a , oAt>A>j'»© J , «&<* $ , et,v&nt& 

Os-|# Tshxfeiirnuv yv\ Mivvuv x«ts^«, 
H<rio$x, y arAwfov a> Efaoth x.vj'^ c'f«T«<, 

AvS^uv Kg/vo$!uv ov fiaffotvu ctxfiV* 

Iftam vero muherem nomine ' Ctemenen cujus ftupratae ob fufpicionem in- 
terfeftus eft m Hefiodus, nonnulli ejus fuiffe uxorem tradunt, ex qua filium 
genuit Mnafeam, vel, ut dicit Philochorus, Stefichorum, vel, ut alii, Archie- 
pem. Ad extremam dicitur fenectutem pervenifle •, unde proyerbium illud 
ij<rioV«flK yn&s> & Epigramma Pindaro n attributum : 

H<r/o<T , dvfyumts pttfov t%av «rotytitf. 

1 jofeph. Ant. jud. lib. ij.cap. 11. 6 Aymv. Alcidamas in Mufeo. h Eratofthe- 

nes in Aii^iro^w. > Plutarch. de folertia Animal. k Paufanias in Boeoticis. Ay«». 

In nonnullis tamen circumftantiis inter fe difcrepant. J Ita corrigit Lyl. Qyrald. pro 

Kivfy&u. » Proclus & Tieties in Sholiis ad Ejy. n Tzeties in Projeg. a4 

b Communem X DISSERTATIO. 

Communem quandam cum Homerofortem, fi Paufania* fit ° credendum ,' 
Hefiodus obtinuit. Regum, principumque familiaritates, vel fortunas invi- 
dia nadti non funt, vel confulto fpreverunt. Hic agrefti vitse addiclus ab 
urbana fronte, faftidiofis dominis, aulicis artibus & officiis penitus abhor- 
ruit. Homerus per varias terras peregrinatus, gloriam fuam propagare 
praeftabilius duxit, quam contracliori fama potitum Magnatum opibus & 
gratia floruiffe. Fortunati ambo ! fi quid veri cecinit Poeta, qui & regiam 
& parafiticam menfam probe cognoverit, p Dukis inexpertis cultura potentis 
amici, Expertus metuit. Sed felicior multo Hefiodus, qui, dum clientelas 
tasdium non fubiret, ftirpis Achillea fajius non perferret, gaudebat parvifque 
fodalibus ci? lare certo. 

Haec fere funt quae paffim de Hefiodo noftro confcripta leguntur ; dubias 
quidem auctoritatis omnia, quas tamen, fi falfa exiftimantur, haud pcenitet 
protuliffe, quoniam ex his inferri poteft, maximo eum per omnia fascula in 
honore habitum, de quo talia confidh. fuerint. 

De hominis vero moribus & indole, cujus vitae vix ulla fuperfunt ve- 
ftigia, quis aliquid aufit pro certo tradere? Quodautem nobis invidit hifto- 
ria, ipfe quodammodo fuppeditavit in libris, quos veram quafi animi fui 
imaginem pofteris reliquerit. Et quamvis de moribus hominum ex eorum 
fcriptis, de praxi ex praeceptis non fine erroris periculo judicatur •, in hoc 
tamen auctore, cum fenili quadam garrulitate tantus elucet candor & in- 
fucata fimplicitas, ut ipfum dum lego, pene videre videar qualis effet, 
omnemque vitam fenis in libris fuis veluti votiva defcriptam tabella pa- 
tere exiftimem. Dignus homo quem quis Patriarchas alicui vel Prophetae 
affimiliverit. Rufticns, abnormis, faphns ; abundans praeceptis omnigenis, 
agriculturae, oeconomise, virtutis, quas quidem, ni fallor, Afcraeo populo 
quotidie inculcabat, fabularum, antiquo more, ornamentis illuftrata, face- 
tiifque innocuis condita. Inter czeteras vero virtutes, juftitiae & frugalitatis 
cultor prascipuus, quarum alteram ei commendavit a corruptis judicibus ac- 
cepta injuria, ad alteram exercitatum fecerunt, quae erant patrimonii parte 
fpoliato, facultatum anguiliae. Non adeo tamen ad rem attentus, quin 
arctum quandoque folveret hofpitiis animum , q neque 5roAJ|«v©-, neque 
omnino £&■*<§' \ C\ quid vero valeat argumentum illud, Laudibus arguitur, 
&c. haud ille illiberalis conviviorum apparator, r .qui, convivis ad biben- 
dum difpofitis, vetuit fuper cratera cyathum quiefcere. Mitis vir ingenii, 
placabilis, generofus, qui fumma iicet injuria affectus, fratrem tameQ 
damni auctorem docere, hortari , beneficiis cumulare non deftitit. Otii, 
quietifque cupidiffvmus; qualem decet effe agricolam & paftorem ; ifta tamen 
ambitione famaeque fiti, qua literati pene omnes, poetas maxime laborant. 
Hinc navigatio illa ad certamen Chalcidenfe, & plures forfan contentiones 
in deperditis libris memoratae. Vaniloquentiae accufationem, quam non- 

Tn Attld*; F Horat. Epift. lib. i. ep. i8, 3 Ejy. 715. r Plutarch. Diocl. 

£©nviv, 

nulli DISSERTATIO. Xi 

nulli Hefiodo intentarunt, jam fupra diluimus ; fi qui vero fuperflitiofum 
arguunt, nec licet, nec libet refelJere. Talem habemus, qualem expecta- 
re fas eft antiquiffimurh Poetam, fumma Deorum reverentia imbutum; 
quas quidem in ilhminata mente religionem parit veramque pietatem, fed 
in intellectu caecutiente, divinaeque naturas prorfus ignaro , fuperftitio- 
nem omnimodam. Vitiuni hoc habuit, non proprium, fed temporum. 
Ab erroribus autem popularibus animi maxime erecti haud facile emer- 
gunt. 

Sed liominem jam dimittamus, ut contemplemur poetam; omnium pras- 
ter Homerum ab antiquis celebratiffimum •, Cui dum ^«f«xl?^« affigere, 
explorare genium, propriamque fcribendi fpeciem depingere fufcipiam, • 
dolebit fane, fi fenfum meum fequutum, judicioque confifum, ab his ipfis 
Antiquis K^rtKoreiro.is viris quandoque diflentire contigerit. Acutifiimi vir 
ingenii Dicnyfius HalicarnafTenfis hanc nobis Poetas noftri imaginem exhi- 
bet i { E^§ov7«<r«v ySovw-, ^ ovopolruv a«ot>)t@-, tij <rwbi<rius ifAfxi\S(. Idemque 
cum politam & floridam t o-vvQariv defcripfifiet, * Hefiodum inter eos pri- 
mum recenfet, qui in hoc ftylo vifi funt elaborafle. Ab illo non difcrepat 
Velleius Paterculus. " Vir fuit perelegantis ingenii, & molliffima dulcedine 
carminum memorabilis. Eandemque pene fententiam, tenuiori quamvis elo- 
gio, Grammaticorum princeps, Fabius Quintilianus in his verbis tueri vi- 
detur ; x Rarb affurgit Heftodus, magnaque pars ejus in nominibus eft occu- 
pata, tamen uliles circa pracepta fenlentia, lenitafque verborum & fententia- 
rum prcbabilis, daturque ei palma in illo medio genere dicendi. 

Decreta hascce fummorum Criticorum locus erit in pofterum perpenden- 
di ; illud tamen interea libet animadvertere, fc. eos, quamvis vera forfan, 
quae citavimus, de Noftro protulerunt, non ei in his xa&Klij&t maxime 
proprium & familiarem attribuifie. Sagaces viri, & Criticorum regulis 
aflueti, hoc vel illud fcribendi genus, acri habito examine, in Auctore quo- 
vis forfitan deprehendant. Sed illud unicum pro peculiari diftindtionis 
nota cuique attribuerem, fiquid in eo fit quod non acutis, ut fentiatur, na- 
ribus indiget, non ut Criticorum trutina penfetur, exigit, fed per fe planum 
& perfpicuum vulgarem quemvis & ofcitantem ferit lectorem, & nequa- 
quam iui finit efie immemorem. Ecquid vero hujufmodi deprehendimus 
in Hefiodo? Imo. Admirabilem quandam fimplicitatem, &, ut ita di- 
cam, modeftiam orationis & caftitatem ; a qua quidem fcribendi norma 
in vetuftiflimo quoque Au&ore maxime confpicua, recentiorum hominum 
plerique falfas fucatafque Veneres fectati penitus deflexerunt. Simplicitas 
vero vel in cogitatis, vel in verbis prascipue confiftit. Cogitationum fim- 
plicitas ea eft, quae res concipit & apprehendit, ut in ipfa natura inveni- 
untur exiftere, pure, perfpicue, diftincte. Iis autem opponuntur cogita- 
tiones perplexas, obfcurae, fubtiles, quas veritatem forfan in fe cpntinent, 

r Cenfura vcter. fcript. * Ilt&i <rwvM<rtu;, fect. 23. • Lib, l.cap. 7. * De 

Ioftit. Orat. lib. 10. 

b % fe4 xii D I S S E R T A T I O. 

fed longe quaefitam, paucis obviam, & fundo quafi adhasrentem. Verbo- 
rum ea eft fimplicitas, quas res exprimit proprie & clare, non affectatis 
vocibus, quselitifve figuris, fed iftis quae ad commuriem ufum proxime ac- 
cedentes vulgari captui maxime accommodantur. Hic, inquam, Stylus eft 
& dicendi character, in quo Veteres illi excelluerunt, a quo tamen Recen- 
tiores, delicati homines & faftidiofi, acuminatum aliquid, & exquifitum, & 
a vulgo longe longeque remotum inveftigantes, omnino recefierunt, & irr 
locum ejus frivolos conceptus, argutas ingeniofafque fententiolas introdux- 
erunt. Ex hoc hominum genere perpauci Afcrasi vatis veneratores inveni- 
untur. Nam de rebus ruftkis non urbane, de humilibus non excelfe, de 
gravibus non lepide & concinne, Joqui didicit; fed fuum cuique rei colo- 
rem induens naturam ducem optimam in omnibus fectatur. In eo igitur 
dominatur ifta, de qua loquimur, fimplicitas; five ad hanc a natura factus, 
feu paftorali vita inftitutus, feu ab ipfo denique fubjecto coactus videatur. 
Rarb certe affurgu Hefiodus, nec in tali debuit argumento aflurgere •, fed 
aliarum Venerum vices fupplent, & certiffimam ei palmam conciliant, 
prasceptorum gravitas, verborum aptitudo, & verfificationis lenitas'& dul- 
cedo. In Ethica parte, praeceptorum aridorum, jejunorum, fine ordine 
vel connexione repetita crambe; in defcriptionibus, notiflimarum circum- 
flantiarum minuta congerres, nullis figmentis decorata, vel fjguris varie- 
gata; totius ruris inornata facies; omnia denique ad utilitatem potivls quam 
delectationem comparata ; hasc quidem vitia funt quas delicatis noftris ho- 
minibus faftidium creant ; fed iftiufmodi funt vitia quae in optimo quoque 
Antiquorum maxime confpicitur, & pro ipfiflima nota antiquitatis & cha- 
ractere genuino habenda z funt. Ecquid enim Homero fublimius, ne dicarrt 
divinius ? Sed in ipfo, quandocunque a bellorum ftrepitu recedere, & m 
domeftica vita occupari, vel arva incolere dignatur, eadem confpicitur tum 
fenfuum tum verborum veneranda fimplicitas ; cujus quidem plurima vel 
in ipfa Iliade occurrunt exempla, Odyfiea autem tota in hac eft. Quin- 
eriam in argumentis maxime excelfis hasc ipfa «$4A«* locum habet, fim- 
plex, inquam, magnificentia, & nativa majeftas, quae, per fe fatis confpi- 
cua, extranea refpuit ornamenta , nec purpureos pannos afluit ; Qualem 
videre iicet in facris fcripturis, quse ab omni faftu & tumore abhorrentes, 
defcriptionibus, colloquiis, Patriarcharum hiftoriis, rebus quidem plerum- 
que grandibus, fuam attribuunt fublimitatem, ulteriorem non arrogant. 
Quod fiqui fint, qui hanc ipfam orationem fimplicem & incultam contem- 
nunt, utpote facile imitabilem, & fine fudore obtinendam, nse illi egre- 
gie falluntur, fruftra, ut opinor, laboraturi, fi eandem tentaverint. Ita 
enim plerique vel pravorum librorum lectione, vel propria affectatione, 

2 Huc referri poffunt quae dicit Macrobius in comparatione Catalogorum Homeri 8c Vir- 
gilii. Has copias fortajfe putat aliquis divin* illi fimplicitati pr&ferendas. Sed nefcio quo mo~ 
do Homerum repetitio illa unice decet, & tft genio antiqui poeu digna. Saturnal. lib. 5. cap. *. 
Dolet tamen qudd celeberrimum gentis noftrse Poetam Alexandrum Popium in hac re diffen- 
tientem habearausj Quem vide in Differtatione fua in Homeri Catalogum, 

& DISSERTATIO. xiii 

& ncvitatis, Falfeve fublimitatis ftudio pervertuntur, ut eos ad naturam 
denuo revocare, & ad juftos fenfus veramque eloquentiam effingere, opus 
fit difficillimum, nec nifi diuturno ufu & exercitatione crebra perficien- 
dum. Quid ver6? Nullifne liceat ornamentis, nullo uti acumine ? An omne 
dicendi artificium, omnis Rhetorica ableganda ? Nequaquam. Plura funt 
fubjecta ita a natura comparata, ut nitidc, ut fplendicle tractari pcffint, hoc 
interim fi modo caveatur, ne adfcitis ornamentis naturalis gratia & ve- 
nultas obfcuretur. Illud vero concedens, nego tamen antiquiflimis fcripto- 
ribus inornatam fuam fimplicitatem exprobrandam effe, cum & prifca gens 
mortalium iftiufmodi phalerarum incuriofa effet, & ipfa forfan argumenta 
nitorcm omnem & fplendorem refpuerent. Hsc fcripfi in eorum grati 
am, qui natura quid fit, quod temporum morumque difcrimen, quid de- 
niqur- fubjecto cuique conveniat, prorfus ignorantes, inornatam Hefiodi 
ftmpHoitatem faftidiunt & irrident. 

Qai juftam vero de Hefiodo idcam formare velit, oportet eum non in 
uno quovis, fed in diverfis operibus poetam contemplari. In i^yon i^ 
ypl^tts, quod unum pro genuino ejus opere ab omnibus * agnofcitur, ta- 
lis eft qualem modo depinximus, agreftis, gravis, inornatus, fenex, se.vi 
fui antiquitatem & mores faflus ; ifta tamen dictionis puritate, & nume- 
rorum fuavitate, Ot nihil in hac parte vel elegantiflims aures reprehen- 
dant. Libens igitur Dionyfio Halicarnaflenfi accedo, qui de noftro ita 
fcribit, EQgovltav rjovw x, ovofAccrwv AaoV^T^, Ji, eiwdic-iws ifXfMhSc. Et Quin- 
tiliano, qui hanc nobis ejufdem imaginem proponit, Lenitas verborum & 
fententiarum probabilis, daturque ei palma in illo medio genere dicendi. Item- 
que Velleio, qui eundem mollijfima carminum dulcedine memorabilem depin- 
git. Sed in his omnibus defidero quod unicum pro genuino ac maxime 
proprio Hefiodi charactere lubens admitterem, rufticam illam quam de- 
fcripfi, veriflimum antiquitatis exemplar, fimplicitatem, cujus illi prse 
omnibus debuerunt meminifle qui juftam Hefiodi imaginem exhibere vo- 
luerunt. Praecipue verd miror Velleium, hominem tum fenfu tum ftylo 
ab antiqua «<peA«« quam longiflime recedentem, fub ingenii pereleganlis cha- 
ractere Hefiodum bonum virum politis illis & nafutis ledtoribus deriden- 
dum propinafTe. Male quidem Hefiodo palpatur, dum iftam ei laudem 
arrogat, quam ille folam non aufit fibi vendicare. Sed Velleium nihil mo- 
ror. Ecquid enim tam putidum eft & inane quod ab ifto adulatore va- 
niflimo non fas fit expectare? 

Ad &ioyovla,v jam procedamus, quam omnes pene prjeter Bceotos pro 
genuino opere admittunt; in qua quidem non eadem quse in E^yon Heiio- 
di facies, nec tamen prorfus diverfa. Hoc poema refpicit illud Quintilia- 
ni, rnagna pars ejus in nominibus ejl occupata ; a quo quamvis indicari videa- 
tur opus horridum & jejunum , ad illud tamen quam aptiffime refertur 
quod de noftro fequitur Elogium, Lenitas verhrum & fententiarum proba- 

• k * Paufanias in Bceoticis. 

(rilis xiv DISSERTATIO. 

bilis i itemque Halicarnafienfis illud, E$$o'v7i«v jj&vifr, ^ ovofjtxruv Ahotjjt®-', 
x, fiwUftat iixptASs. Nam quod tn Homero Critici folent admirari, eum 
fc. in Catalogo ex tot hominum urbiumque nominibus tam fuavem & mol- 
liter fluentem orationem conflare potuiJTe, illud ipfum in Hefiodi Theo- 
gonia tam feliciter elaboratum inveaias, ut fi inter eos de hac re certamen 
jam inftitueretur, merito dubitarent judices, utri palmam decernerent. In 
tanta ver6 nominum congerie quis miretur, fi rarb ajfurgat Hefiodus ? Non 
tamen vel in hoc opere omnino expers eft poetici fpiritus, fed occafione 
data tam magnum fpira: & feliciter audet, ut quibus ( rebus idoneus efiec 
poflls seftimare ; nec immerito deplores, vel quod incongrua tam fublimi 
ingenio ei contigerint argumenta, vel quod operum ejus aro»j7i*«T^«v ple- 
raque interciderint. 

Ex hoc autem libro pcritum atrocifllmum impietatis crimen Hefiodo 
intentarunt Veterum nonnulli. Primus omnium Pythagoras b Hefiodi fe ani- 
mam vidifle finxit apud mferos vinculis adftrictUm asreae columnse, ftri- 
dentemque, propter ea quse de Diis commentus erat. Eidem dicitur 
fubfcripfifie • Xenophanes , Homerum etiam, uti asquum erat, pariter 
arguens, 

Jlotvloc &lo?s «veS>jtc«v Opj^^ Ho-loSis t£, 
Oosa ar£§ ccv^oo7roiciv oveiSi» Jtj ■\>oy(§p tyiV, 

K?U5r7«V, pO/^6o«V T£, Jtj «AAqAifJ *7T«Tdt)'«V. 

Ipfe etiam Sextus, d qui ifta Xenophanis verba citavit, miti quidem repre- 
henfione Hefiodum perftringit ^ d%io%gim qv\# jcjitjjv t ty <fuAo<ro<p/#v. PJa- 
tonis vero celeberrimam & decantatam fententiam quid e referam, qui He- 
fiodum & Homerum ob impias quas de Diis finxerunt fabulas e republica 
fua ejecit ? Quis igitur Chriftianus vir Hefiodi tam inepte fautor eft, ut ei 
velit in hac lite adefie, nec potius fateatur eum optimo jure iftius culpas 
efle damnandum, quam vel Ethnici philofophi, & ipfi quoad res divinas 
csecutientes, reprehendere potuerunt ! Illis certe Jibens accedo, mentifque 
acumen admiror, quae, quamvis ad veritatem perfpiciendam obtufior, mul- 
tos tamen errores veJ in iftis tenebris detegere valuerit •, & fi jam metus 
eflet, ut quis a vera reJigione hujumodi librorum leftione perverteretur, nec 
potius fperandum eflet, ut omnes iftius fuperftitionis odium tonciperent, . 
qUse figmenta tam abfurda venditare potuit, & ipfe inter primos efiem, qui 
Hefiodum e noftra etiam republica ablegatum vellent. 

b Diog. Laert. lib. 8. fe<ft. 21. c Sextus Empiricus adv. Mathem. lib. 8. Ad idem 

innuit Ariftoteles Rhetor. lib. ii. cap. 24. Oi«» SEj/op«¥>i{ iM$» on tcc-iGiio-n si $vio% <pao-Ki>At( 
Th( Sifc« toTj icn&ayHv biynau. tipJpoTtqut $ o-vpZaivH yu^ ti) icoli t»s S-f«?. <* Pyrrhon. 

Hypoih.lib. iii. cap. 16. e De republ. hb. 2. Vide etiam qux in hanc rem notdrunt 

Cicero de Nat. Deor. lib. 1 . Longinus -sfe*' ttyw? cap. 9. quem haud opportune confivruat 
Tollius teftimonio Ariftotelis in lib. io. Polit. Iflum enim lihellam in imitationem Ariftotc- 
lis a Kyriaco Stroza Florentino confcriptum quis ignorat? 

Libena DISSERTATIO. xv 

Libens tamen interea in medium proferrem quodcunque in tanti viri, 
tam bonis moribus praediti, excufationem allegari pofiet j illud vero pras- 
fertim, (c. quod ipfe non finxerit quam fcripfit p;0o/\oy««v, fed religionem 
popularem diu antea receptam carminibus celebraverit. In fuperftitionis 
gentilitiae, in communis erroris culpa poetam noftrum patiar invoJvi, 
dummodo non audax impoftor, tantseque impietatis inventor habeatur i 
ideoque ut hsec valeat Apologia, ad Herodoti fententiam contrarium af- 
ferentis ponderandam procedamus. De religionis enim Grascas primor- 
diis fic fcribit Hiftoricus, c OSev $ i^t/tTo 'Uxs(§r r Se«v, «t< clti ^<r«v wcLv- 
%c, iKolot xe rtvlc tx «Jeos, Sk vjirisictTO [^i^t/i * st^wjjv te Kj %Ssf, ug htthv 
hoyu. H<ri'c<3ov ^ -X, O^ujj^ov jjAimV TiT&KOGiOtat tTtct h%i<a judtT sr£2<rtotmg8<; 
>foi<>% k\ 8 srAso<r». Ovtoi St. ei<rt ot zsoiv\<r*v\ic ®ioyovtyjv Ettujcn Jt, toSVi 0£or<ri t«V 

iw<jtV\)\xl«.C SoVTiC , Hj TlfA.dc TS X^ T€^V«V JlgAoVTSf, J^ «JW CUUTUV CVjfX^CivltC. 

JJnde autem finguli Deorum extiterint , cuncline femper fuerint, aut quafpe- 
cie, haclenus ignoratum erat, nifi nuper atque heri> ut fic dicam. Nam He- 
fiodum atque Homerum 400 «<?« amplius annis ante me opinor fuijfe. Illi 
autem finxerunt Gracis 'theogoniam, Diis cognominibus datis , divififque hono- 
ribus & artibus inter eos y cj} defcriptis eorum formis. Huic igitur fi fidem 
habeamus, religionis Hellenifticas auiftores erant primarii Hefiodus & Ho- 
merus, & ab eorum inventione profluxerunt fabulae, quas Graeci primum, 
deinde Ethnicorum pene omnium vulgus avide amplexi funt. Sed non 
is eft Herodotus, cui,- in re tam vero abfimili, contra aliarum hiftoriarum 
fidtm, tuto credas. Vir quidem eleganti ingenio, & fuaviffima compofi- 
tione memorabilis, fed placendi quam docendi ftudiofior, innumerifque fa- 
bellis, & rtu%ttJo|oiff fcatens ; adeo ut quantum ei arrogat auctoritatis aevi 
antiquitas, tantum detrahat hominis f vanitas, & in admiranda rerum efiufa 
libido •, cui ne in illis afTentiamur, quae de Grascorum religionis origine 
narravit , fequentes rationes vehementer obftant. 

1. Quantacunque apud fuos fama & auctoritate Hefiodus & Homerus 
valuerint, vix tamen fufpicari pofiiimus eam tantam fuifie, ut hac permo- 
ta univerfa gens aliter de Diis & forfan fanius fentiens, Theologiam ab iis 
inventam, & tam portentofis fabulis refertam admittere voluerit. Ille qui- 
dem honos & nomen divinis vatibus olim attributus eft, ut nova quasdam 
dogmata eos potuifie adjicere facile concedam •, fed ut receptam penitus 
abolere fuperftitionem; religionemque novam ex improvifo inducere unus 
& alter valuerit, vix credibile videbitur reputanti, quam difficulter fe in 
mentes hominum praeoccupatas infinuet religio faniffima, etiamfi miracu- 
lis, validifiimo veritatis argumento, muniatur. 

2. Si praetendatur, iftam fuifie Graecorum ignorantiam, ut ante Hefiodi 
tempora omni prorfus religione vacui fuerint, nullique extiterint poetse vel 

e Lib. 2. cap. 53. f Cicero de Leg. lib. I. cap. I. PJutareh. de Herod. malig. Dio 

Chryfoft. Orat. 18. Auh Gell. lib. 1. cap. 10. Strabo lib. 1. & 11. Thucyd, lib. I. Olre <Jj 
Aoycygjof «t, &c. ad quod fcholiaftes A<V»t1«t<m t Hg^elo», 

japientes xvi D I S S E R T A T I 0. 

fapientes qui de hac re praecepta tradere potuerint i & hiftoriae auctorita- 
tem, & ipfam rationem huic opinioni repugnantem habemus. Multis pro- 
culdubio ante hasc tempora fgeculis Grzecia habitata fuit •, cumque ex va- 
riis olim conflata fit coloniis, mixtam quandam, ex variis regionibus in- 
vectam, g religionem accepit. Ne rem aitius repetamus, Danaus n qui 
Argis, Cecrops ' qui Athenis regnavit, cum ipfi ex jEgypto eflent, ali- 
quam certe religionis partem quae in fuperftitiofa ifta gente invaluerat, fe- 
cum induxerunt. Dicitur & Phoroneus JEgyptius k templorum, altarium, 
facrificiorum ufum Graecis indicaffe ; ideoque vel Deos quofdam tunc tem- 
poris apud eos in honore habitos invenit, vel ipfe peregrinos & ignotos 
invexit. Teftatur etiam & ipfe Herodotus ' pene omnia Deorum nomina 
cx ^Egypto in Grasciam pervenifle ; Bacchum vero diu ante Hefiodum 
Grascis fuiffe notum, quippe cujus nomen & ceremonias Melampus inter- 
pretatus fuerit. Quanquam vero idem Hiftoricus contendit, m poetas il- 
los, qui t antiquiores Hefiodo & Homero ferebantur extitifle, pofteriores 
fuifle, ei tamen vel ipfa ratione permotus ftrenuo repugnarem. Cui enim 
verifimile videatur, hasc poemata tam pulchra & pene divina prima fuiffe 
inter rudes Grascos Poefeos tentamina, n cum alioqui omnes artes & fci- 
entias, non uno faltu, fed gradatim, lentifque pafllbus ad culmen foleant 
pervenire ? Rurfus igitur idem notandus eft Velleius, qui verborum, ut fo- 
let, fonitu & antithefi, potius quam ratione & veritate du&us, vanum hoc 
Homero. confert elogium ; ° Neque ante illum^ quem ille imitaretur, neque 
poft illum, qui eumimitari pojfet, inventus eji. Nam praster ipforum poe- 
matum perfectionem, quae ea nequaquam prima omnium fuifle fatis demon- 
ftrat, etiamnum confervantur antiquorum poetarum nomina, qui de Dis & 
religione fcripfifle traduntur. Meminit Paufanias p Lycii cujufdam ole- 
nis, qui antiquifllmos inter Graecos confcripfit hymnos, & in hymno fuo 

S Summi viri Joh. Potteri, Archiep. jam Cantuar. Archaeol. Groec. lib. 2.cap. i. h Pau- 

fanias in Corinthiacis. x Eufebius Chronico. Paufanias in Arcadicis k Clem. Atac. 

Protreptico. Arnobius contra Gentes lib. 6. ! Lib. 2. m Ibidem. n Vidc 

hac de re fcntentiam Viri do&rina 8c ingenio pnecellentis Francifci Hare Ciceflrenfis Epifcopi 
in Prolegom. in Pfalmos a fe methodo jc arte admirabili mctrice divifos; cujus tamen obferr 
vationes elegantiffimas Leftori invidere iniquum cflet. Wefpoadeo, httnc ipfamfimplicitatem par T 
tim in caufafuijfe quod ejuj invtftigatio qutrentiius non felicius cefferit- ®>ui non fatis fecum re- 
pumntes, anfiquffima qu&que effe fimpliciffima, artefque omnes quo initiis propiores ejfent, eo fuiffe 
rudiores, nec nifi longo temporis progreffu ad d.y.u\ fuam perducias, temere nimis crediderunt Poema- 
tia h&c, quod facra effent, nec fine quodam numinis affiatu compofita, ideo ejfe in f#o genere per, 
ftffijfima, omnemque Poefeos cultum & ornatum, qui multis pofl feculis apud Grncos obtinuit, in 

his qum oportere.'- — - Nofandum tamen eft, Poefeos Hebraeas imperfe&ionem, iftius linguae, 

Vel ipforum fovfan poetarum, genio, sequ£ ac antiquitati poematum quse jam fuperfunt, ad- 
fcribi poffe. Nam inter Jobum, Mofen, Deboram, facrorum poetarum primos, 8c pofteriores 
iUos, Davidem, Solomonem, cjeterofque qui Babylonicam captivitatem exceperunt, fatis lon- 
gum tempus interceflit, quo perpoliri, 8c ad «x^w quandam perduci poflet Poefis Hebra»a, fi 
rnodo iftiufmodi perfectionis capax fuiflet, vel huic rei facri fcriptores operam dediflent; cum 
tamen iifdem, quibus antiquiflima, vitiis & maculis laborent poemata recentiora, nec ullum 
jn iis veftigium profe&us ceinatur. • Lib. I. cap. 5. P In Bceoticis. Herodot. 

lib. 4. 

10 DISSERTATIO. xvii 

in Lucinam dicit Amorem Lucinae filium fuifie; poft eum vero Pamphus 
& Orpheus poetae claruerunt, & ab utroque compofiti funt hymni in Amo- 
rem. Fertur etiam eundem Pamphum q primum in Gratias carmina ce- 
cinifie •, ' ejus vero hymnum in Jovem Homerum imitatum efie. Si Cice- 
•roni fit credendum, f Chryfippus Orphei, Mufei, Hefiodi, & Homeri fa- 
bellas accommodavit ad ea, quae ipfe de Diis immortalibus dixerit. Dicitur 
autem Mufaeus ' Stoyovlctv compofuifie ; licet hymnum in Cererem pro uni- 
co Mufaei illius prifci fcripto certo ac genuino agnofcit u Paufanias. F,x 
hoc tamen poeta Hefiodus & Homerus quaedam defcripfifle, ac fuis in- 
texuifie poematibus x narrantur. De Orpheo autem, Graecorum religionis 
auctore celeberrimo, variorum fcriptorum teftimonia congerere infinitum 
pene z efiet •, a quo, cum patria Thrax effet, ipfum religionis nomen, ut 
nonnulli exiftimant, a derivatum eft. Dicitur enim cultus divinus 0^cic«#, 
quafi @§«x»'*, i. e. Thracis hominis inventum. 

3. Plurimae Graecorum religionis fabulae ab hiftoria facra defumptae funt; 
b quod quidem patet tum ex circumftantiarum fattorumque inter fe con- 
gruentia, tum ex ipfis locorum, perfonarum, Deorumque nominibus ab 
Hebraea radice derivatis, parvaque mutatione ad Graecam aurem accom- 
modatis. Sed vehementer errat, fiquis exiftimat, hujufmodi mutationem 
unius alteriufve hominis inventioni & ingenio deberi. Non enim uno ali- 
quo tempore, fed fenfim corrupta fuit antiquarum rerum notitia, quae, 
cum nullis certis monumentis confervata fuerit & propagata, per longum , 
ut folet, traditionis curfum innumeras fubivit mutationes, a quolibec 
narrante ademptis, additis, variatis ad libitum circumftantiis, donec ad 
iftum fere ftatum religio pervenerat, qualis inHefiodi Theogonia c defcribi- 
tur. Haud tamen afieveraverim tam fcrupulofum eum fuiffe in omnibus, 
fidumque religionis fuae interpretem, quin, licentia a veteribus poetis vin- 
dicata, novis quibufdam circumftantiis & fplendidis fabellis Poema fuum 
decoraverit. Ejus tamen fi to oAov fpecles, ab antiqua eum traditione ar- 
gumentum defumpfifle, vel hac ratione inductus crediderim, quod has res, 
ut notas diuque receptas, fecure & tranquille narret, nullamque prae fe ferat 
fpeciem hominis exponentis commenta fua, iifque fidem conciliare labo- 
rantis. 

^ Paufanias in Bceoticis. r Philoftratus in Heroicis. f De nat. Deor. lib. 1 ." 

1 Diog. Laert. in Proemio. Harpocration. Suidas in MeAjT». u In Meffeniacis. x Cle- 

mens Alexand. Strom. lib. 6. z Vide tamen Ariftoph. in Ranis, & Euripid. in Rhefo. 

* Nonnus s.vmy. is-o^. In Stel. I. Potteri Archaeol. Gr. lib. 2.cap. 1. b Bochartus paffim. 

Clerici Notse in Hefiod. paflim. Stillingfleet Origines Sacras lib. 3. cap. ?. c Cum ita 

Neomeniorum feru Hefiodi temporiius inter Ethnicos obtinuerint, nemo nifi paulb morofior ambigere 
queat, quin feculis longe vetufiioribus in ufu fuerint, ciim omnia fcaterent idolis, &c. Spencer de 
Neomen. feftis, cap. 1. fect. I. Idem de purificationibus verba faciens: Si Gentium pene 
ernnium ufus antiquitatis induium habeatur, confentaneum ejl, ut lotiones illas Hefiodo longe antiqui- 
oresfuijfe, & originem fuam kremotijfimo mundi fenio duxiffe, judicemns. De luftrat. Hebraeor. 
cap. 3. fect.2. 

c Ex xviii DISSERTATIO. 

Ex his omnibus mihi quidem perfuafifiimum eft longe vetuftiores Hefio- 
do fuiffe has de Deorum origine factifque hiftorias. Illud tamen libens con- 
cedo, eum forfan copiofiffime & accuratiflime de hac re fcripfiffe, primum- 
que sr£7roi>)X4v«* TEAEIAN B-ioyovloiv E^c-i. 

His jam expeditis quas ad E^yot, H, yyX&u & Qioyovlotv pertinent, ad aliud 
jam pergamus Poema, feu poematis fragmentum, Ao-ttk H^xAjs? nuncupa- 
tum, quod an genuinum fit Hefiodi opus, an potius recentioris sevi, fumma 
eft inter viros doctos controverfia. Variorum opiniones hte loci memorare 
fupervacaneum eflet, cum ea, quae in hanc rem congefiit vir uoK\iua.Urar(^r 
J. Albertus Fabricius, huic noftrae Editioni integra fubjunxerimus ; rationes 
autem, quibus inducti literati quidam viri hoc opus Hefiodo abjudicave- 
rint, paulifper expendere non pigebit, quas fi inanes, nulliufque efle pon- 
deris deprehendemus, nihil certe apud me illorum auctoritas valebit, 
quo minus tam pulchri poematis honorem Hefiodo tribuam. Argumenta, 
quae ad hujus poematis vo0«#v probandam adhibentur , hujufmodi fere 
funt. i. Ao-W©-' H&Khixs au&or Homeri Clypeum Achilleum imitatus 
effe videtur, & ab ipfo plurima carmina mutuatus; quinimo, in quadra- 
ginta locis, ut recenfet vir quidam d «xg/Sjs-ocT^, iftiufmodi utitur locuti- 
onibus, quales non nifi in hymnis Homero adfcriptis inveniuntur, ac pro- 
inde neceffe eft, ut qui Hefiodum Homero coaevum, vel eo forfan fenio- 
rem exiftimant, recentiori alicui poetae hoc opus adjudicent. A fimilitudine 
igitur duorum inter fe poematum concludis A<r7rrf& auctorem Homeri cly- 
peum imitatum fuiffe? Pulchrum fane argumentum ! quod in te pari ratione 
torqueri poteft. Cum enim inter duo fcripta notabilis quaedam apparet 
convenientia, exinde probabiliter inferri poteft unum ad alterum refpexiffe ; 
fed utrum fit apographum, utrum archetypum, aliis argumentis indicandum 
reftat. iEquo igitur jure Hefiodi fautores contendant, Homerum Hefiodi 
imitatorem fuiffe, nifi aliae 'occurrant rationes, quae contrarium poflint 
evincere. Porro, argumentum illud, quod ducitur a quadraginta locutio- 
nibus, quae ab hymnis Homero adfcriptis petitse videntur, eadem laborat 
infirmitate, & majori quidem, quanto major eft iftorum hymnorum novi- 
tatis fufpicio. Nam quo longius ab Homerica aetate hymni recedere 
creduntur, eo probabilius eft in parallelis locis eos ad Ao-Tt^a. refpexiffe, 
quam ad illos Ae-jn^, cujus antiquitas a tanto doctorum numero defen- 
ditur. 

2. Ecce vero aliam rationem qua A<nri$& antiquitas oppugnatur. In 
eo nempe invenitur allufio ad Centauri nomen, quod in e Fornace, poema- 
tio Homero attributo, .memoratur. . 

Acttj?. A^j [tiyav riei^dwov, /i' A SBOAON oiomslw. 

Kcl/xiv&. » ' ■'■ Zpolfytyovli «, A2BOAON. 

Vide, quasfo, argumentum. Idem occurrit nomen in AtnriSi &? Kotytlvu ; 

d Vide librum, Anglico fermone confcriptum, cui titulus, Mifcellaneous Obfervations on 
Authors antient and modern. ■ Hexodot. vit. Homsri. 

Ergo DISSERTATIO. xix 

Ergo unum ad alterum refpexit. Idem occurrit nomen in A<nrth quod dubice ejl 
antiquitatis, ac in Kapva quod proculdubio-eft recens -, ergo A<nrts illud nomend 
Ketfiivu mutuatum eft : Talis eft Grammaticorum argumentatio ; cujus quidem 
puderet meminifTe, nifi inftituti ratio requireret, ut Hefiodei nihil a me 
alienum putarem. Si quidem Ac-SoA^ nomen effet ab auclore Kupivx con- 
fiftum, valeret argumentum quod exinde contenderet A<rni$<* Ketptvt* re- 
centius efle Poema. Sed iilud non fupponitur, nec fupponi poteft. Nam 
Aa-goA^* vetuftifllmum eft Centauri nomen, diu, ut videtur, ante Hefiodi 
tempora celebratum, quem ob impietatem & truculentiam ab Hercule 
fuifle interfeftum vetus fama f tulit. Sed hasc nihil moror cum illud 
ipfum falfiflimum fit, quod in hoc argumento fupponitur. Vox enim 
Ac-£eAov in Kaphu, in omnibus, ut opinor, codicibus legebatur Ac-Gstov feu 
Ac-Ges-ov, donec Homeri editor Barnefius in Ao-GoAov commutaverit , ratus 
nimirum ea fuifle Centaurorum nomina, quas in ifto verfu memorantur. 
Sed in hoc fruftra eft vir doclus. Verifimilius enim eft, ea efle Cyclopum 
nomina, tum quod fi&ili arti adverfarii g praedicentur, tum praecipue quod 
infra invocet Poeta h Chironem omnefque fimul Centauros, ideoque in tan- 
tillo Poematio fui effet oblitus, fi illi etiam fint Centauri, qui in priori verfu 
defignantur. 

3. Tertia vero objectio petita eft ab jlla diflimilitudine quae inter A<r- 
itiSol aliaque Hefiodi opera confpicitur. Abundat quippe Ao-ttic fublimibus 
figuris & ornamentis poeticis, quas aliena prorfus videntur a gravi illo & 
fimplici poeta, qui Egyoc, & &toyovtav compofuit. In hoc argumento confe- 
quentia non valet. Vix enim a ftylo auctorem poflls dignofcere, nec in 
re tam incerta exiftimatori docto tuto confidas, nedum Grammaticorum 
turbae, qui hoc utentes criterio, de Antiquorum fcriptis fuperbum ferunt 
judicium ; prorfus ignorantes, in eodem Auftore Stylos maxime diverfos 
inveniri. Primo enim, ab aetate Auctoris fcribendi ratio variatur. Quod 
enim in Hortenfio jam feniore, & de folita induftria aliquid remittente 
animadvertit ' Cicero, fui diffimilior videbatur fieri quotidie \ id fere in omni- 
bus quodammodo, maxime in poetis, qui fcribentes fenefcunt, confpicitur. 
Acre illud & vehemens hebefcit, venuftum & politum deflorefcit, veftitu 
fplendido oratio fpoliatur, & omnino, ut Grsecorum notat Criticorum prin- 
ceps k , »j «7r«xp>j £ awOac ov toJ? inyotKon crvyf^ccp^J<ri ^ aroj»jT«2c «c ^0©- djc- 
hvtj). Non inutile eft illud Horatii l prasceptum, Solve fenefcentem, &c. 
& ille ipfe quamvis in omni genere excellens, aeftum tamen ingenii de- 
ferbuiflfe, & ad aiiquid^ww»; propius inclinafle expertus eft : 

Nunc itaque & verfus £5? catera ludicra pono, 
Quodverum atque decens curo & rogo & omnis in bocfum. 
lib. 1. 

c 2 Maximc xx DISSERTATIO. 

Maxime vero in ipfo Homero ifta, de qua loquimur, ingenii declinatio con- 
fpicitur. A«'xvv<ri Siel t 5 Oivosnxf oti fttyxhrif (pvg-tuf rJzmQtgoffitjf jjfa Wiii 

ifiv &> yygx td QthopvQov Atto 3 1? ctUTtif euTixf* olfxou, *£ f$j lAi- 

d,$(§r y^Kpoft^tjf c* XKfxy m4jfi,XT&, oAov 1» trufAXTiov 2gof.fi,XTiKov Ksart?^a-XTO ^ 
bvxyuvtov' -£ 3 OSvoselxf to nrKiov 2iYiytjfj,XTiKov, 0Trtf> l'o*iov ytiguf m . Quid igi- 
tur ? Si dicam A<riri$x figuris & ornamentis abundantem, in juventute fua, 
alia quse reftant poemata, inclinata jam aetate, Hefiodum compofuiffe ; 
eumne deinceps 06 ftyli diverfitatem Poetae noftro abjudices? 

Secundo, ob varietatem argumenti fcribendi ratio variatur. Eundemne 
requiris in Bucolicis & Georgicis fervorem & impetum, qui in Virgilii 
iEneide confpicitur? Eafdemne figuras in navium catalogo, vel cum in 
curruum certamen Diomedes defcenderet, ac cum A«<i 0» ok KogvMf re k, 
«o-jrJ©- xKXfixTov zav^ Ast^ iiruejvu bvxhiyKiov n ; Eadem inter Scutum Her- 
culis & alia Hefiodi poemata ratio eft. Egyx k) Hftigxt poema eft didatti- 
cum, virtutis & agriculturae praeceptis conftans, fubjectorum fane quae non 
admittunt, proculdubk) non poftulant, vel feniuum altitudinem, vel di<5ti- 
onis fplendorem. Maxima pars Gtoyovixf eft &tiyvif/,xTiKv}, & in nominibus 
occupata, quse quidem fi tam apte inter fe Poeta compofuerit, ut nihil 
afperum, vel auriculis delicatis ingratum occurrat, omne punctum tulifie 
exiftimatori candido videbitur. In hoc tamen poemate, cum ad res quaf- 
dam nitoris & fublimitatis capaces digreditur, iftis utitur figuris & orna- 
mentis, quae fatis demonftrant, non ei ad haec ingenium, fed fubjeclum ido- 
neum plerumque defuhTe. Defcriptio praelii inter Deos & Titanas* ac 
poftea Jovis cum Typhceo pugnae, omnibus orationis ornamentis abundat, 
nec quidquam •aoivrriKmTtgov in Scuto legitur ; cujus tamen argumentum ifti- 
ufmodi eft, ut omnes poetae vires & univerfum impetum facile patiatur. 
Male igitur figurarum vi t cif ornamentorum abundantid Scuti vo0«'# arguitur. 

Reftat jam ut de aetate Hefiodi pauca dicamus, pauca quidem, nam 
pauciffimae occurrunt notae, quae curiofum in hac re inveftigatorem poflimt 
dirigere. Periculofae plenum opus aleas ! in quo iterum iterumque monen- 
dus eft leclor, ut rationibus verifimilibus contentus fit, nec ultra probabi- 
Jitatis fines velit evagari. Argumenta quse huic rei iiluftrandas inferviunt, 
duplicia fere funt, Veterum teftimonia, & Rationes Aftronomicae. . 

Veterum teftimoniis ultra probabilitatem nihil fas eft tribuere. Nam & 
ipfi Veteres refpe&u Hefiodi pro Recentioribus funt habendi, & praeterea, 
quod maxime eorum auftoritatem levat, inter fe difeordes funt. Duobus 
igitur omnino utemur teftrmoniis, quibus tamen tutius credendum eft, quo- 
niam & antiquiffima funt omnium quae jam fuperfunt, & inter fe confen- 
tiunf, tali quidem concordia, qualem de re tam remota expeclare fas eft, in 
qua fc. non nifi paucorum annorum differentia occurrit. Herodotus, poft 
Hefiodum & Homerum fcriptorum profaicorum antiquiffimus , teftatur eos 
400 fere annis aetatem fuam praeceffifie. ° Vixit autem Herodotus quo tempore 

* Longinus ibid. » Iliad. E. ° Lib. l.cap. 53. 

Xerxes 

1 D I S S E R T A T I O. xxi 

Xerxes copias inGraeciam duxit, annis ante Chriftum 480. ideoque floruit 
Hefiodus annis ante Chriftum fere 900. Quantum Herodoti auctoritati 
tribuendum fit, fuperius dixi. . Ulud interea animadvertendum eft, quod, fi 
quis in eo fit error, longe probabilius eft peccafie eum, recentiorem, quam 
par erat, Hefiodo setatem tribuendo, quam aftignando nimis vetuftam. 
Nam praeter illam phrafin, rtr^tno<rioi<ri in<ri Somu judo ar^eo-Stm^? ytvi£%i i^ 
OT nAEOSI, quae quodammodo innuit, eum a vulgari de hac re opinione 
difcedere, animadvertendum eft, hanc ipfam opinionum diverfitatem anti- 
quitatem rei arguere. Ad hanc rem facit, quod fibi ipfi parum conftet 
Herodotus, a fuo quandoque longius removens faeculum Hefiodeum. 
Nam in vita illa Homerica ponit Homerum , ideoque Hefiodum, ante 
Xerxis expeditionem annis 622, i. e. annis ante Chriftum 1042. Cujus 
quidem memini, non ut fufpecti iftius libelli auftoritatem hiftoriae Hcro- 
doteae teftimonio opponerem ; fed ut monerem, fi quas fit in praedifta 
Epocha erroris fufpicio, in eo verti controverfiam, an non multo antiquior 
habendus fit Hefiodus, nequaquam an recentior habendus fit. 

Haec etiam confirmatur fupputatio ex Chronici Marmoris teftimonio. 
In illo enim fic fcriptum legimus. A<p' * H<rioS@- itpotvti ir*i EFHffAA . . . 
@x<riA<£ovl& A6»)v«y . . . Literarum quidem numeralium ultima, nomen- 
que Archontis interierunt. Ulam autem Iacunam bene fuppleri numerali 
litera t« A, hanc vero r<2 MtyciKhSs, ex iis quae de hac re notarunt Doctifli- 
mi Marmorum Editores *, abunde conftat. Vixit Auftor Marmoris, ut 
ex plurimis in ipfo Marmorenotis conftat, annis fere ante Chriftum 260, 
quibus adjeetus numerus fupradictus 680 numerum efficit 940. Illo autem 
tempore Athenis Megacles regnavit ; eodem igitur floruit Hefiodus. 

Hactenus hiftorise ftdem fecuti fumus •, jam vero difpiciamus, quid lumi- 
nis huic rei illuftrandae praebeat Aftronomia. Cecinit Hefiodus Arcturi 
exortum «x^w^ov, confecta Bruma, fexaginta poft dies accidifie b ; 

EOt' «v J 1 ' «|»j'xov7o8 /kJ 7io7ras »|sa/oio 

XetfxteA cMTiKtfy Z&s tjfxotrXy St\ foi toV dfyi> 

A^KlS^@ j is^oXntm lff>ov foov ilKteivoTo 

n§«T0v zrott*<$cuvuv Sfarifltef) oin£OMiq>cu(Gr>> 

ex quibus verbis aetatem noftri Poetae, calculi Aftronomici ope, intra ffe- 
ptuaginta plus minus annos pofie conftitui Scaliger ' & Vofiius * funt 
arbitrati. 

Vellem equidem huc ufque rationum Aftronomicarum ope prodire lice- 
ret ; nam certiore calculo opus non eflet in negotio & noftris temporibus 
tam remoto, & exigui momenti. Sed fruftra hujufmodi «^fow fpe- 
ramus; poftulat enim t Shrohlu) Arcturi rite & accurate definitam fuifle 
Hefiodi temporibus, & regionem cognitam ; deinde nihil ambigui inefle 
verbis Poetae. 

* Vide Seldeni & Prideauxii Comment. in Marm. Oxon. b Ejy. 564J c Animadv. 

ad.Eufeb.N . 1255. p. 72. Edit.Amft. 1658. d De Grxcis Poetis, cap. 2. feft. ult. p. 1 1 . 

Sed xxii DISSERTATIO. 

Sed t- cftnrohtu) d^ovv^luu Arcluri rite & exafte definitam fuifle ne cre- 
damus, vetat quidcm rudis Antiquorum Aftronomia, quam nimis imper- 
feclam multa poft Hefiodum fzecula manfiffe adeo demonftrat, inter alia, 
Eudbxi Sphasra', ur merito dubitari poflit, an tempus revera interje<5him 
Brumae & exortui Stellae cognitum fuerit necne Hefiodo, aut Aftronomis 
quorum ille ufus eft obfervatis. Quis enim pro certo affirmaverit eo ufque 
proceflifle Antiquos in Aftronomica fcientia, ut veros r ^oirm dies ftatu- 
ere poffent? Prima omnium iftiufmodi obfervationum quas Veteres literis 
tradidere, ea eft Solftitii ab Euclemone & Metone obfervati : f cui tamen 
neque Ptolemasus, nec eo antiquior Hipparchus aufus eft confidere •, Peta- 
vius g autem eam de errore unius circiter diei arguit. Quid igitur miri eft, 
fi ab Hefiodo, aliquove ejufdem faeculi Aftronomo minora fperemus, quam 
ab Euftemone & Metone, quorum nomina inter cultores Aftronomias 
multum celebrantur? Nec in hac re Antiquorum laudibus detreftare ciipio. 
Sol curfum fuum tardiflime fleclit •, & converfionem aliquando ita inter 
duas meridies evenire oportet, ut Aftronomo minus perito vix aut ne vix 
quidem conftaret, utrum huic illine diei eflet accenfenda. Sed de imperi- 
tia Veterum in conftituendis ? TioTrous folis audiamus Attalum & ipfum Eu- 
doxum. Hic h dicit in EvoVt^ fuo ; QouvQ 3 JhxQo&lv t $ T%oircts roiruv 
Kf 6 yKi@r' Tsoiify'®' ' ille affirmat ' r yiKicv t#? t§07t«? /kjj oiei 3dn & tivrif' kvkKx 
aro««fl^5 ' cHfkoo sroTg fjufi voTidregov, nrore 3 3o§«OT6gor. 

Neque id folum nobis faceflit negotium. Apparens ftellas ortus, modo 
ut eum in animo habuerit Poeta, fit eo tempore quo folis centrum fub 
Horizonte deprefium eft certo graduum numero " pro magnitudinis itellse 
ratione definito, ipfum Horizontem occupante ftella. Quanquam vero 
Stella revera eflet ifto tempore Aftronomis confpicua ; utrum tamen tunc 
temporis, nec folaribus radiis magis expedita, viro Aftronomise imperito 
obfervari poflet, haud injuria dubitatur. Rufticus enim expeclaverit ftel- 
lam non modo fub vifum cadere, fed etiam toto fplendore corufcare. Hic 
autem fplendor majbrem forte depreflionis arcum poftulabit ; & unufquif- 
que gradus depreffionis, ad arcum definitum accedens, apparentem exor- 
tum ftellas oIk^ow^ov accelerat, & luov moratur, uno ad minimum, pluribus 
nonnunquam diebus, pro ratione fitus quem fignifer habet ad Horizon- 
tem. Huic etiam fplendori quandoque obftant longibra crepufcula & luci- 
diora ', quse ex aeris ftatu, ardore folis, halitibufque terrse perpetuo mu- 
tantur, & aliquando «V/awJW quidam Aer m Horizonti incumbens, per 
quem majores etiam ftelte tralucere non poffunt nifi gradibus aliquot fupra 
Finitorem extiterint •, unde inter alias caufas, fcriptorum illa varietas in 
defignando ftellarum ortu occafuque a quibufdam jure petitur". 

e Apud Aratum, Sc Hipparchi commentarium in Arati poemata. f Ptolemsei magnum 

opus lib. 3. cap. 2. s Au&arium Operis de do£tr. Temp. lib. 6. cap. 10. p. 247. Edit. 

Par. 1630. h Hipparch. <bcu>). Hb. I. cap. 21. p. 198. ' Coma Berenices. v. 94. 

k Au&arium operis de do&r. Temp. lib. 1. cap 14. p. 45. & Riccioli Almageft. novum. 
tom. I. lib. 6. cap. 20. fedt. 15. p. 464. ' Ibid. tom. I. lib. 1. cap, .31. p. 48. m n Pe- 

tivii Audtarium, 8cc. lib. 2. cap. 8. p. 99. B. 

Porro DISSERTATIO. xxiii 

Porro haud fitis conftat Ar&uri exortum ab Hefiodo memoratum ipfius 
Poetae temporibus, & in Afcraso agro fuiffe obfervatum. Plinium, Co- 
Jumellam , aliofque fcriptores reperimus docentes Aftrorum Stellarumque 
ortus & occafus ex praeceptis & parapegmatibus antecedentium Aftrono- 
morum °, qui diverfis fane temporibus, & in variis mundi plagis aftrorum 
cceJique motus notarunt ; quod fi, ut par eft, Hefiodus itidem feciffe cre- 
datur, exinde nihil de ejus aetate conftabit. Nam faeculi mutatio aliquod 
difcriminis, & varietas regionis qua fit obfervatio, infigne difcrimen tem- 
poris exortui inducet ; & Arcturus «xfovJ^w? citius feriufve poft Brumam 
orietur pro ratione fseculi magis minufve remoti, & Joci magis minufve 
feptentrionalis. Hoc fane difcrimen ex mutatione fseculi oriundum Anti- 
qui ufque ad Hipparchi tempora ignorabant ; neque illud alterum regioni 
debitum magis calluiffe videntur Poetae; & fere omnes rei rufticae fcripto- 
res Jibris fuis infarcientes ortus & occafus undique excerptos, & perpJexe 
& obfcure, ne fpecie quidem aliquando memorata, defignatos p . Igitur ne- 
ceffe eft ut iftiufmodi obfervationes plerumque fint incertae, nec faspe Chro- 
nologiae infervire queant. 

Denique numerum, quem Poeta ftatuerat, ftxaginta dierum a Bruma ad 
Arcluri exortum, eundem multi alii fcriptores % & tandem Plinius r , po- 
fuerunt. Sed utri horum, Plinio an Hefiodo, fides eft adhibenda ? Alte- 
rum certe de fuo tempore locoque cogitantem fuus fefeJlit animus, & for- 
tafie utrumque. PJinius quidem fcientia ac eruditione praducebat Poetae, 
fed Poeta antiquior, ideoque, ni falJor, teftis fide dignior eft hujus exor- 
tus Arcluri ; nam hic a]teri, non vero aJter huic auctor ejus rei effe po- 
tuit. Quoniam tamen utrique potuerunt ex aliis fuum de hac re teftimo- 
nium mutuo fumpfiffe, adhuc incertum erit, quo faeculo, quaque regione 
obfervatus fuerit ille exortus quem nofter poeta nos docuit. Et hsec fere 
funt quae in genere dicenda de incertis Antiquorum praeceptis ad ortus oc- 
cafufque ftellarum attinentibus occurrunt. 

Jam reftant confideranda Poetae verba, in quibus aliquod ambigui no- 
bis fufpicari licet. Conceffo enim quod dies Brumae rite definitus, & Ar- 
cturi exortus aetate Hefiodi & Afcras fuerit obfervatus ; quis tamen fta- 
tuere pofiit diemne illum intra tempus a Bruma ad Ardluri exortum, an 
extra effe numerandum? Antiquis utraque computandi methodus erat 
ufitata ; fed utram Hefiodus ufurpavit, in promptu non eft dicere. Pras- 
terea Graeci r civilem diem ab occafu folis inchoabant ; & exortus fiderum 
«m^ovv^®', five ipfo occafus momento, feu poft occafum folis faclus, fub 
initio diei civilis eveniebat. Erit igitur incertum, an ille.quoque dies nume- 
ro inclufus fuerit necne ; & minime conftabit, an Hefiodus voluerit Arcluri 
exortum pofuiffe quinquagefima nona an fexagefima poft Brumam vefpe- 
ra, an fexagefima prima. Id vero notandum eft fingulos dies numero ad- 

° Ejuftjexa Qp. lib. 2. cap. 8. p. 89 B & D. P Mifcell. Obfervat. pro Novemb. & 

Decemb. 1733. Edit. Amft. tom.lll. p. 358. <) Nat. Hift. lib. 11. cap. 16. >' Plinii 

Nat. Hift. iib. 2. cap. 77. A. Gellii lib. 3.cap. 2. Macrob. Satum. lib. 1. cap. 3. 

ditos xxi? DISSERTATIO. 

ditos Poetae aetatem ad nos propius admovere feptuaginta duobus circiter 
annis. Aliam etiam iitem Dotti moverunt. Duplex eft «xfovu^©- ortus f ; 
alter quo tempore Sol infra Horizontem occidentalem eo ufque nec am- 
plius proceflit, ut ftella in orientali Horizontis parte confpiciatur •, qui or- 
tus «Kfovu^©' & apparens, feu lo-7rse>* Shlohtj (pcuvoy^n vocatur: alter eft 
ciim Sol verfatur in occidentali Horizonte eodem temporis articulo quo 
fteila eft in orientali, & i<nttoj,u Shroh^ dhtjkvtj vocatur, five ortus cIkpovv^^ 
verus •, qui quidem obfervari non poteft, fole tunc temporis oculis Aftro- 
nomi furripiente, & radiis fuis abfcondente ftellam. Newtonus l (praeeun- 
tibus Longomontano, & Keplero, fi Ricciolo u fides eft) arbitratur pofte- 
riorem ortum elTe defignatum, quem neceffe eft apparente ferius evenire 
duodecim ad minimum diebus, & nonnunquam pluribus, refpectu habito 
ad «jb iyKh^ei mundi. Sed hunc fenfum prorfus refpuunt verba Poetae : nam 
vox &uy.$euvw manifefte indicat t Shrohrjv Qouvoufytiv, & minime congruit 
vero ortui quem Geminus x ddtuptircv vocat. Neque mehercle qui compos 
effetfanas mentis, id indicium tempeftatis anni daret Agricolis, quod oculis 
eorum non occurreret, & ex calculo aftronomico effet deducendum. Sed 
alia infunt verbis difficilia : nam ukpovv%u & apparente ortu pofito, ftelJa 
in Horizonte orientali tum ultima vice confpicitur, neque ibi amplius ante 
heliacum ejus ortum apparebit. Quonam igitur fenfu dicitur Ardturus upu- 
tov zrotfMpeuvuv 33rm8^<££, cum revera hic ortus fit ultima Shrohti <p«ivo^uv, 
ultimaque dvuroKti okQoivw ? fi dixeris haec verba, vreurov sr<*ju<p<mwv, fejungi 
debere a ru Shr't%&£if„ & ad prascedentia upoKittuv Iteov po'ov uKt»vo~o referri, 
ut ftellam jam emerfam ex oceano denotent & in Horizonte confpicuam; 
fi ita, inquam, expofueris locum, redundat oratio, eo ipfo ftellae fitu clare 
& aperte a T w Shri%te% expreffo. Sin verba, zsourov &ocy.Qeuvuv, volueris a 
fe invicem diftingui, & feorfim ad <re «xjo>tv£<pa«©- referri j fenfus, fateor, 
commodus exinde elicietur: quoniam enim duplex eft #KPOKvi<peu@* feu 
dKPow%& ortus, quorum prior eft <pcuvqu%j(& , pofterior dfou$@> ; quid- 
ni videatur Hefiodus dixiffe qu6d Arfturus Shri%tJ) dKPOKvi<peu@>^ vreurov, 
■sraf/.q>c<Avuv ; qui in vero ortu «kpovv^u diceretur Shr't%to% dKP0Kvi$ou@> y 
i<%cJlov , u%upyl& ? Difplicet tamen haec loci interpretatio, utpote omni- 
no fubtilior quam quas a vetere Poeta & ruftico forfan viro expectari 
poftit. 

Alia tandem, &, ni fallor, vera loci interpretatio occurrit, quam vox 
arot/*<p««v«v omnino tuetur. Ea Latine fonat totus collucens^ ideoque non con- 
venit uni cuivis ftellae, fed conftellationi. Prior enim nullum habens fenfi- 
bilem diametrum, vel tota eft <p«*voju^.'»;, vel tota dhupyl<§> : pofterior ve- 
ro per plures nodtes diverfis fuis partibus pedetentim exoriens, magis ma- 
gifque fub vifum cckpow^Q' cadit. Huicautem diftinctioni quam maxime 
favet locutio veterum Aftronomorum, qui de ftella nude z dicunt, ShrihKtty 

f Gemini Zlfxywyn apud Petavii Uranologiam cap. II. l Chronol. p. 9$. u A\- 

mageft. Novum. tom. I. lib. 6. cap. zo. fect. 13. p. 463. x Cap. 11. p. 45. E. 

* Geroini EiVay. cap. 16. p. 65. B. c* 3 ??Lty ■ Ao;ifji<u ?rp(peyymr,g «wgjjvfpc® - iami»e. DISSERTATIO. xxv 

2vm> &c. fedde * Aftro, a^O 33rmAA«v, hyyn £5n7lAA«v, \»a<t@' 33nT£AA«, oAc^ 
cRrmAA«, &c. additis nonnunquam vocibus b <p«»e§oV, c*<p*v>j?. Itaque videtur to 
aro^cpaivwv cRrmAAe^ idem fignificare ac td oA@-cRh7eAA« <p<m£«f •, & Anfturum 
pro figno Bootae Poeta ufurpaverit: quod neque novum nec improbandum 
eft. Nam idenrffecere Catullus Callimachi c interpres, d Plautus, e Virgilius, 
f Vitruvius, g Columella, h Plinius, Julius '' Firmicus, & k Auctor (quifquis 
ille fuerit l five Baflus, feu ipfe Germanicus) commentariorum in Arati Phse- 
nomena a Germanico converfa. Nec ipleHefiodus, optimus fui interpres, 
prastereundus eft. Nam V. 611. Arfturum oriri nos docuit quo tempore 
Orion & Sirius in medium ccelum venerint ; nec multum aliter exortum 
Bootse defcripfit Hipparchus •, /ui<ra^tvS<rt 'j r cthhuv «$-I^«v, cle^p^a $5 
ctv«TeAA«v j£ BouTify o ts «C£/?E£oc wju©° £ Cl&uv&i ^ o dejsioot sr£?, wc jj^j- 
TTr.yjov ■aeov\yifyj(§r £? lAttrvpGe/vS. Kyyov1& jj ea/rt/, y.i<ns^evei I" KuvoV o' cRn t? 
lyAm A«|U7r^o'c. otvecrihAet $ oA@- o' Bowt»;? ov ctoouc i<rti[AZ0jvouc Svcrlv wc iyhsoi. 
Nam Hefiodi aetate, quo tempore exoriebatur clariflima ftella Ardturi, Me- 
ridianum jam pridem tranfierat Orion, nec dum ad eum Sirius pervenerat : 
fed oriente toto Boote, duabus circiter horis Orion & Sirius Meridianum 
tranfcurrebant circulum. Quare utHefiodus fibi conftet, congruum eftar- 
bitrari Arcturum loco prse manibus noftris, vel proprie, vel faltem per fyn- 
ecdochen poni pro tota conftellatione Bootae. Atque ita forte intellexerunt 
Poetam Mofchopulus m & Proclus n , qui Arcturum opolayv] & trwjcnihxovl» 
virginis conftellationi fecerunt: id quod neque proprie ftellae, nec ei seque 
ac figno competit, & ab Hipparcho ° Bootae tribuitur. Proclus, fateor 
quidem, fubjungit j «edSeoc 30'? #§x7o<pvAeMta [potius «gxJocfvAecK©-'] «<;*)%, 

C. ci 3 T7) 1 ifjii^tc — — £^17/ ».« 3 »£ AgKrS{&'. D. ci 3 t^ k<T i^e.f KaAiVirflu s-«s%«s tvi- 
litit-H.. p. 67. C. ci 3 iji Ky' 2.v$'o%q> eu^ iaix Jt ; t>«. p. 69. E. ci 3 7 ? *&' Bf'*Ti!f*Mi Aj*tbj®* 
(4)® j dti>«. Ptolemaei (pdo-ni «Va^vJv apud Petavii Uranol. p. 71. A. y' f'?r/ -f Wgjoj § Aiov- 
»©•* E^-iT£^«. ^Etii Amideni Serm. 111. ibid. 422. Columella Edit- Paris. lib. II. cap. z. 
p. 340. a Gemini E<V*y. cap. 16. p. 64. & paffim. Columella lib. n.cap. 2. p. 340. 

° Gemini Eicray. cap. 16. p. 65. atque alias palfim. c Coma Berenices. v. 94. d Ru- 

dens Prol. v. 70. " Namque Arcturus fignum omnium fum acerrimum," &c. e Georg. 

lib. i.v. 204. " Ar&urij^nt nobis, Hcedorumque dies fervandi. 5 ' ubi Servius quidem Arctu- 
rum ftellam efTe explicat, fed male, ni fallor : quia -ri Jidem idem ac fignum valet ; imo ipfe 
Servius adv. 68. nos ita fubmonuit — — -< Arcturus enim pluviarum 8c tempeftatum fidus eft. 

" Arcturus autem idem Artofylax idem Bootes, 8cc." f Lib. 9. cap. 6. " Item alia 

" contra eft ftella media genuorum Cuftodis Arcti, qui Arcturus dicitur." Hanc lectionem. 
probat Philander ; fed Cl. Perraultius fufpicatur legendum eflfe ArBophylstx : perpenfo quidem 
loco mallem legere, qu& dicitur, 8cc. S Lib. 11. cap. 2. p. 341. " vu Kal. Septembris 

Vindemiator exoritur mane, & Arcturus incipit occidere." h Nat. Hift. lib. 18. cap. 28. 

" vm Idus Aug. Arcturus medius occidit." cap. 31. " v Idus Septembris Cxfari capellaori- 
" tur vefperi. Arfturus vero medius pridie Idus vehementiffimo fignificatu terra mariqueper 
" dies quinque." ' Lib. 8. cap. 14. " in quinta parte Sagittarii ovitur Arcturus. Hoc 

" figno oriente, 8cc." k Sec~t. 10. p. 109. Edit. Par. " Bootes, qui 8c Arclurus, fertur 

" elfe cuftos Plauftri, 8cc." p. 145. " vm ldus Aug. Ar&urus medius occidit Arfturus 

" vero pridie Idus Septemb. imbres vehementiffimos fignificat,- tena. marique. Ratio ejus hasc 
" traditur, fi Deiphino occidente imbres fuerint, non defuturi funt per Arfturum, ejus 
" figni ortum fervar," 8cc. ' Voffius de Hift. Lat. I. cap. 22. p. 104. ni " Com- 

ment. in Hefiodum. ° Lib. 2. cap. 18. p. 229. . 

d p£l»$v xxvi DISSERTATIO. 

o [A,tl#%u T %tKuv oujn/ dvctTtKKuv. o 3 oh/toV cc£k7o<PuA#£ xclKei^) k) Bowtij? . fed 
mihi videtur vel <n *t&j?, vel -re A%kI$$& excidiffe poft to A^ocpuAal ; quia 
ftella Ar&uri nufquam, quod fcio, Arctophylax vel Bootes vocatur, fed 
e contra fub Arcturi nomine ipfe Ardtophylax faepius occurrit. 

His omnibus quas jam difta funt, opponat aliquis, quod Poeta, fi 
Booten in animo habuifiet, non ei^ Ae t -AS$@r dixiffet, fed «tVfov A^a^©-, 
feu potius «s-^ov Ag>t7o<puAa£, quod omnem dubitandi praecidiffet anfam. 
Nam Aftronomi p diftinguunt inter tb dwq & n oV$ov, huic Conftellationis, 
illi vero ftellse fimplicis notionem attribuentes: & q Homerus de fteila 
loquens, <ri «V^ una cum verbo vrctpQcuvetv utkur ; ubi r Euftathius d ^ 
a$->jV, inquit, tv cuy.d i$t ' tc 3 ccs^ov «V 'S&Aetxltz.ov. «f^ov £& ok sroXvfcJv «V&- 
quv evfxeipfyjQv «V^o&srtytoj jU<« -pctvlotffiot o\tus \sGr07rl7r7uv, //eT« tiv^* juuSoAoyitff 
iTrccJidojU^cv «V 6f to~j A^t» (pom^' «j * TW i"^ 't? Ti> '? ar«A«<Bf . c? j) OVe^ov a-uyl- 
^«v t«V A«|«f, «V «vdK ar«^' at/ToiV tcoutov «f^ov £ «;-«^c. Sed videant Do<fri 
an non hic loci dormitet bonus Euftathius : diftinctionem quidem agnofco j 
tamen dubito, an illa vetuftiftimis fcriptoribus fuerit cognita. Apud Ho- 
merum & Hefiodum neque <n »^ov in fmgulari, nec <n d?t{>ts in plurali nu- 
mero occurrunt : ideoque res ejufdem fpeciei, diverfi tamen numeri mihi 
defignare videntur. Quod conftellationes «V^ vocantur, & proprie fane, 
quia ex pluribus conftant ftellis, id patet ; fed an una aliqua conftellatio, 
quippe quas quodammodo av c-w/*» eft, a tu d?^ defignari poteft, necne, 
res haud ita certa eft. Callimachus tamen in eo fenfu ufurpavit vocem, 
quum dixit arg/v d?iyt tu Be^ev/xijf, fatente ipfo { Achille Tatio diftinctionis 
iftius vocum fautore maximo ; & fi -r «V«^ oVw£/voV Homeri eodem modo 
interpretatus fuero, neque mihi deerit Auctor, nec argumenta. Nam ' Ric- 
ciolus affirmat quod Canis major eft Homero lib. 20. Uiadis, dwg cjroi- 
e/voV, ajlrum fubautumnale, feu «fiatem finiens : & ipfe Homerus interpreta- 
tioni favet, canens 

d^^Kot St 01 ewyou 
Qcuvov^) zsoKKoTirt ptT A2TPA2I vvx/cV dy.oKyS' 
Ov ti KTN' Q.pjmv<& tirlxXtitriv KxKixct' 
Aaft7rgoTdl& f$> oy eV», xcwtov $'t rt 2HMA TeVujc^* 

ubi illam ^oKoyluv quam u Euftathius Aftris propriam effejudicat, cum vo* 
cibus, ctf^o-*, xuv' nejiuv& 1 & o%#, conjunctam videmus. Ipfa quidem 
ftella Sirii Canis aliquando vocatur, ex fententia * Hygini & z Baffi, fed 
nunquam ffijpct, vel fignum : quapropter de figno potius quam de ftella 
Poeta eft accipiendus. Si tamen hoc difplicet, propterea quod compara- 
tio inter Diomedem & Sirium inftituta melius competit fimilitudini Achil- 
lis & folis, quam Homerum in animo habuiffe Euftathius innuit ; dicendum 

P Achilles Tatius. f-artty. cap. 14. 1 Iliad. E.5. r Comment. in locum. p. 514. 

f EiVay. cap. 14. p. 134. D. * Almag. Nov. tom. I, lib. 6. cap. 5- fecl:. 5. p 408. 

» Comment. in Iliad. E.5. x De fignis Cceli lib. 3>cap. 34. z Comment. in Gcr- 

manici Phxnomena cao. 32. fub fine. 

eft DISSERTATIO, xxvii 

eft Poetam utramque notionem & Stellse & Conftellationis, quse communi 
nomine Canis vocantur, commifcuifTe, quod idem fecit Plautus de Arcturo, 
Prologo in Rudentem : 

Itafum, ut videtis^ fplendens ftella candida % 
Signum quod femper tempore exoritur fuo, 
Hic atque in ccelo : nomen Arcluro eft mibi. 

Quicquid vero de Homero ftatuatur, Hefiodus aliam, quam quse data 
ett, interpretationem non facile admittet ; de qua re jam fatis fuperque. 

Perpenfis igitur verbis Poetae calculum aggrediamur, & exinde fenten- 
tias propofitas examinemus. Verum ortum d^ovu^ov ftellae Arcturi ftatue- 
runt * Ricciolus & b Newtonus accidifTe, prior Athenis anno ante Chriftum 
953. pofterior anno ante Chriftum 870. nulla loci mentione fa&a. Riccioli 
calculum nihil moror, quippe qui mendis fcatet. Sed Polo boreo ad gr. 
41 °. 30'. elevato, ad quod iyKKtpet, mundi Eudoxi fphsera c conftituitur •, & 
angulo EcJipticas & JEquinoclialis, cum Cl. Noftrate Halleio, conftituto 
gr. 2 3 . 29'. (quem tamen angulum eundem femper fuifTe nonnulli forfan 
negabunt) his, inquam , pofitis anno ante Chriftum 942. longitudinem 
folis, vere& axgovw^w? oriente Arcturo, comperio fuifie gr. 329 . 16'. 59". 
& meridie diei 2j mi Febr. fuit fere gr. 329 . 17'. Londini. Bruma autem 
prioris anni 30""° die Decemb. mane ante Jucem eveniebat •, ideoque exortus 
Arcturi Uk^ow^q- verus fuit vefpera feu initio diei 2 8 vi Febr. i. e. poft fexa- 
ginta dies a Bruma numeratos. Sed minor Afcras latitudo, & annus a 
Newtono memoratus feriorem exortum requirunt. Latitudinem Afcras 
conftituo efTe gr. 38 . 30'. quia Clar. M. D. Jac. Jurin ° recentiffimas ob- 
fervationes fecutus, Athenas pofuit in gr. 38 . 15'. Anno autem ante Chri- 
ftum 870. exoriebatur Anfturus vere & «x^ovv^wf Afcrae, fole 4 tum gradum 
Pifcium ingrediente, vefpera feu initio 3 01 diei Martii : Bruma autem con- 
ficiebatur anno priore, tempore poftmeridiano diei 29 ni Decembris, igitur- 
que «k^ovv^©- exortus Arfturi in agro Afcrseo eveniebat vefpera poft Bru- 
mam confectam fexagefima quarta, feu die fexagefimo quinto, connumera- 
tis utrifque extremis. Quid igitur fibi voluit Newtonus, qui Arcluri ex- 
ortum «V.fovir^ov & verum ex fententia Poetae hoc anno evenifle nos e docu- 
it! Num falfus fbit (abfit invidia verbo) clariflimus ille vir, cujus nomi- 
ni lionos femper eft liabendus? an diverfa methodo inivit calculum, pro 
regione ad Boream magis accedente, computatis fexaginta diebus a medio 
Brumse tempore, & exclufis numero extremis? De hac re, tacente ipfo 
Auftore, nihil certi, quod dicam, invenio. 

Alter jam reftat examinandus cIk^cw^^ ftellae ortus Clerico f probatus. 
Hic ortus apparens eveniebat Afcrae anno ante Chriftum 870. fub initio 
i« vV diei Febr. fole occupante 2i mum gradum Aquarii, & ad 12.gr. fub 

• Almageft. Nov. tom.I. lib. 6. cap. zo. feft. 13. p. 463. b Chron. p. 95. c Hip- 

parchus apud Petavii Uranol. Hb. 1. cap. 5. p. 178. E. d Append. ad Varenii Geogr. 

cap.31. prop. 7. p.41. e Chron. p. 95. f Not. ad Hef. E^y. v. 569. 

d 2 Horizontem xxviii DISSERTATIO. 

Horizontem depreflb: i. e. poft quinquaginta dies integros a Bruma ad ex- 
ortum numeratos. Hoc tempusHefiodi verbis minime conveniet, nifi no- 
bis fufpicari liceret Poetam fcripfiffe, Eut' otv 7rsv1>;W«, quod Grammatici 
pofteriores cum cpouvofflois fui temporis, vel aliorum obfervatis difcordare 
invenientes, id in Ev-r' otv £' i^Kovloc commutaverint; cujufmodi emenda- 
tiones g Attalus teftatur fe in Arati poemate fecifTe. Sed hac conjeclura re- 
pudiata, quippe quae nullo nitatur fundamento, hic loci obiter fubjungere 
libet, quod Eudoxus & Democritus eadem quas Hefiodus, de Arcluri ex- 
ortu, Hirundinis adventu, & occultatione Vergiliarum notarunt. Nam 
Hefiodus cum Arfhiri exortu hirundinem veniffe affirmat •, Eudoxus - autem, 
tefte Gemino h , ait die 6o mo a Bruma utrifque inclufis extremis, A^S^ 
oLv.^lxw^tgr izrniA\H, jt, vVoV y(vi^)-> (£ ^akJwv Qouvif). Hefiodus autem do- 
cuit Vergilias fub initio veris fuiffe occultas quadraginta circiter dies: & 
1 Democritus die i3 ti0 poft asquinoctium vernum, z?\etd,hs xovTilovJ dux^hiia 
dv(c£ov1i, k, «<p«vft? ylvovf) vCJus y! '. Unde hcec effent cognita Democrito & 
Enuoxo difceptandum aliis relinquo ; ab iis certe non mutuo fumpfit Poe- 
ta, neque in his locis Hefiodi interpolatio leclori emunctiffimae naris unquam 
fuboluit. 

Jam ultimam fententiam expendamus, qune Booten fub Arcturi nomine 
intelligendum propofuit. Cum Marmore Arundeliano ponamus Hefio- 
dum fioruiffe anno ante Chriftum 944. feu potius, calculi gratia, anno 
942. quia idem eft annus ratione biffextilis ac 870. Stclla ultimum exori- 
ens in Conftellatione Bootae ponitur ab k Hipparcho, &. 1 Ptolemseo in pede 
dextro figni, & «£' in catalogo Bayeri notatur. Haec ftella tertiae eft mag- 
nitudinis, & folem poftulat fub Horizontem depreffum ad quatuordecim 
ufque gradus in verticuli circulo numerandos, ut in Horizonte confpicia- 
tur. Calculo autem inito, eam inveniemus «*§ovv^«? orientem ultimum in 
Horizonte fuiffe confpe&am anno praedicto, fub initio diei 2j mi Febr. 
five die fexagefimo poft Brumam, utrifque connumeratis extremis ; fole 
tunc temporis occupante 2<) m gradum Aquarii. Neque haec ratio nume- 
randi nova eft, etiam ubi <n $ apud Graecos, feu pofl apud Latinos oc- 
currit. Nam m Cicero ait, " Neque te illo die [fc. Idibus Mar.] neque 

*' poftero [fc. die xvn Kal. Apr.] vidi : poft diem tertium [Cc. 

" die xvi. Kal. Apr.] veni in aedem Telluris, " &c. Quodque de 
Spina JEgyptia dicit n Plinius, " Caefa anno tertio refurgit," id ° The- 
ophraftus exprefferat, otocv 'j Koarjj /# ^ rov "& &^s ava&G^oVwev. Si- 
quis vero contenderit Hefiodi verba i&Kovlct, — £«/«e/ oxhxio-y ZotV ^«7«, 
poftulare fexaginta dies integros, quales inter ortum folis & occafum exi- 
guntur, quique a nonnullis Naturales vocantur, ru wHKio-*) denotante tem- 
pus effe completum & exac~tum s ne uno quidem dierum fe aliter habente ; 

B Hipparchi <pMvi(d/jct. lib. I. cap.4. p. 178. h E<Vay. cap. 16. p. 68. C. & 69. B. 

■ ~E.la-a.yayv. ibid. k Hipparchi <p<uv. lib. 2. cap. 18. p. 229. J In <L*ihti t «rV<- 

C^o-/a«» apud Hudfoni Geographos minorcs. ™ Orat. Philip. 2, cap. 35. n Lib. 13. 

cap. 9. • Hift. Plant. lib. 4. cap. 3. 

haud 
1 DISSERTATIO. xxix 

haud male forfan ei refpondebimus dicentes, apparentem oIk^ow^ov exortum 
ftellas non ifti diei tribuendum efie, quo ultimum in Horizonte orientali 
fteJla confpicitur •, fed diei potius fequenti, quo in confpeclum veniens pri- 
mum incipit videri non amplius in Horizonte pofita, fed fupra eum ali- 
quantillum elevata. Hocenim accidit fteljae, de qua nobis fermo eft, ve- 
fpera fcu initio diei 2S V1 Febr. i. e. vefpera fexagefima poft Brumam acci- 
dente, diebus fexaginta naturalibus, & quinquaginta novem noctibus, una 
cum parte duarum aliarum inter Brumam & Exortum interpofitis. Hoc 
temporis intervallum diminuetur, five majorem demus Polo elevationem, 
feu astatem antiquiorem tribuamus Poetas : & e contra augebitur, pofitis 
minore Poli elevatione, aut recentiore astate Poetse. An vcrp mutationem 
aliquam huic illive inducendam fuadeant castera qeuvopfca ab Hefiodo me- 
morata, jam nobis difpiciendum eft. 

Scribit p Poeta de Vergiliis, cu Sn tsi vvkIcIc n ^ t'ual# nosci^Kovlct %ik^>- 
cp«5 : I 1133 verba prima facie occultationem , non tantum quadraginta 
noctium, qualis fuit ea Democriti, fed quadraginta vu^fljju^wv defignare vi- 
dentur. Sed id nobis eft animadvertendum, quod dies noctefque occulta- 
tionisasquales fieri non pofiiint. Nam occultatio omne id tempus eft, quod 
ab Y i Ki<x.v.Z ftellas cujufvis occafu fub vefperam accidente, ufque ad >jAj#jiov 
ejus ortum aurora evenientem tranfcurrit, a nocte inchoatum pariterque 
claufum: itaque neceffe eft, ut autnoctes numerum quadraginta excedant, aut 
ab eo deficiant dies. Neque hoc impedit, quo minus vu^peg^j a majore 
numero denominentur •, cujus reifacras fcripturas illuftre praebent exemplum. 
Idem igitur erit occultationum quae ab Heliodo & Democrito memorantur 
tempus ; nempe noctes 40, diefque interpofitas 39. Sed hoc pofito tempore, 
litem fortaffe movebit aliquis, dicetque id nobis minime conftare, utrum 
Poeta locutus fit de occultatione perfecta omniumque ftellarum ad Vergi- 
lias pertinentium, qualis ea eft ab ^kiccku occafu ftelJas maxime orientalis 
ufque ad exortum jj'aj«jcov ftellas maxime occidentalis, cujus occultationis 
breviffima eft duratio ; an de occultatione qualicunque & imperfecta ab 
v t Kiay.ia occafu ftellas maxime orientalis computanda, cujus longiflima eft du- 
ratio ; an denique de media quadam occultatione, illius fcilicet ftellae, quas 
infigniflima eft Vergiliarum, & fub vifum maxime cadit. De hac ultima 
Poetam efie intelligendum videtur rationi maxime confentaneum, quia cas- 
teras ftellas nimis funt nebulofas. Calculo autem inito pro anno ante Chri- 
ftum 942. comperiemus Lucidam Vergiliarum ultimo fuifie vifam, ideo- 
que occultationem ejus efie incoeptam vefpera feu initio diei 6 tl Aprilis, & 
finitam mane diei 15" Maii, quo demum ftella poft apparuit quam abfcon- 
dita fuifiet noctes quadraginta, diefque triginta novem ex vicinitate foJis. 
Hasc occultatio eo longior erit, quo magis ad Boream locus Poetas, vel ad 
noftra tempora astas accedat ; & e contra minus ad Boream accedente loco, 
vel ad noftra tempora astate, brevior erit occultatio, 

«? Egy. v. 385. <3 609. Ibid, 

Aliud xxx DISSERTAf IO. 

Aliud <pxwi$uov ab Hefiodo memoratum ita fe habet : 

Evt* ctv $' VL&m kj S«'e/(^ «<? jultrov sA$ij 
Ovgjivov, A^k7?§ov <?' e<r»'/jj poJ'o<J'#')t7uA©-' HwV, &C. 

ubi Booten fub Ar&uri nomine defignatum erTe jam fupri notavimus. 
Reftat inquirendum an ii 2«e/©-« de tota Canis Conftellatione, an de ftella 
ejus infigni fit intelligendum. De hac re in neutram partem acriter dif- 
ceptare velim : id tantum fubmonendus eft lecftor, quod Sirius femper de- 
fignat ftellam Canis principalem apud Aratum, Erajtofthenem, Hyginum, 
& Baffum, feu Commentatorem Germanici. Si Hefiodus eodem fenfu in- 
telligendus eft, id quod r Proclus cenfuit, Poeta dixerit, quod Arcluri feu 
Bootas fjgno oiiente, ad meridianum circulum accedet primo Orionis Sidus; 
deinde aiiqua pars Canis, non tota Conftellatio, fed Sirii ftella, i. e. ultima 
Bootaj ftella in Horizonte Orientali confpicietur, quo tempore Sirius in 
Cceli faftigium advenerit. Si nulla efiet Aeris refraclio, & apparens idem 
ac verus effet locus ftellas •, ultima Ardturi ftella in Horizonte pofita, Si- 
rius tranfiiffet Meridianum Afcrje anno ante Chriftum 942. duabus fere 
tertiis partibus unius gradus, feu 44', quod intervallum quidem nimis erat 
exiguum quam quod ab Antiquis dignofceretur. Sin refractionem efie 29', 
30". cum ' Ricciolo ftatuamus; tum quo tempore ultima ArCturi ftella in 
Horizonte vifa fuerit, Sirius deficeret a Meridiano 4'. feu decima quinta 
parte unius gradus, ita ut ftella Arcturi quam minimum elevata, Sirius in 
ipfo Meridiano confpiceretur. Hoc autem obiter eft notandum ; fi magis 
Boream verfus admovemus locum, vel a noftns temporibusamovemus Poe- 
tam, Sirius ne quidem attigerit Meridianum ; at e contra minus Boream 
x'erfus admoto loco, minufve a noftris temporibus amoto Poeta, tranfierit 
jam pridem Meridianum, quo temporepragdicta ftella Boot{e oritur. Igi- 
tur ex r Qauvopfcwv quse Poeta nos docuit, nihil quod setati ejus apud Mar- 
morem Arundelianum traditas repugnet, inferri poteft ; fed omnia ita opti- 
me conveniunt, ut mirari liceat unde haec ei cognita fuifient. 

Quanquam vero quas jam dicla funt propofito noftro fatisfeciffe videan- 
tur, naud tamen lecTlori ingratum fore exiftimo, fi ad alias nonnullas qure- 
ftiones ab hac re non alienas, & a viris doctis ventilari folitas, difcutiendas 
defcendero. Quasritur enim Primo, Quomodo fe habeat aetas Hefiodi 
refpeelu temporum Trojanorum ? Secundo, Quomodo fe habeat refpe&u 
aevi Homerici? 

Ad priorem quodattinet, caufa nulia eft ut a vulgari & recepta opinione 
recedamus, qua Troja? excidium mille & ducentis ante Chriftum annis, an- 
te Hefiodum fere trecentis collocatur. Hsec enim fententia argumentisXiui- 
bufdam verifimilibus defenditur. Primo Homerus, Hefiodo, ut plerifque 
videtur, antiquior, fed ei forfan aequalis, comparationefacfta Trojanortim 
virorum, eorumque qui fuis temporibus vigebant, tantam roboris prasftanti- 

r Comment. in locum. o*$5s ci r»tm t iir* $ y»v^ 2* wm Xtig:*i Ai'y«- r Almair. 

Nov. tom. I. lib. 3. cap. o,- feft. 7. p. 1 1 5. 

am DISSERTATIO. xxxi 

nm prioribus illis a attribuit, ut vix credibile videatur tam infignem huma- 
narum virium diminutionem uno alterove faeculofieripotuifie. Argumentum 
a Vell. Paterculo petitum ipfms verbis proponemus ; b " Hic [Homerus] lon- 
'« gius a tempcribus belli y quod ccmpofuit, Trolci, quam quidam rentur, abfuit. 
«« Nam ferme ante annos nongentos quinquaginta floruit, intra mille natus eft. 
'* Qno nomine v.on eft mirandum^ qubd fcepe illud ufurpat oToi vOv $cqIqI «V» : boc 
" enitn, iil hominum, ita fceculorum notatur differentia.'" Hoc quidem argu- 
mentum oppugnari poteft ab eo, quod Homerus eadem fere ufurpat ver- 
ba ad notandum difcrimen inter Trojanos viros, eofque qui Trojanis tem- 
poribus perpaucorum annorum intervalio praecefferunt. Ita enim Neftor de 
illis, qui una fecum juvene militabantur, prasdicat, c K«vo«r* <T oiv «t<? — Tuv 
ol »u» /3^oto/ «V/y t7T(^9o'vioj pctxioPo. Sed refponderipoteft, longe diverfam 
effc hic loci iftorum verborum rationem. Neftor commilitonibus fuis prifcis 
attribuitnon virium corporis, fed virtutis bellicse praeftantiam, quarum al- 
teram fine altera poffe fubfiftere. Siquo in re tali opus eft teftimonio, vel 
ab ipfo Homero difcamus, d TWdCV tqi fxixccc vSft Uv iipen, oifool fAx^V^c. 
Quinetiam animadverte perpetuum Neftoris ^*^k?^. Vaniloquentiam 
illi minime indecoram attribuit Poeta. More fenum laudator temporis 
acti defcribitur. Quamobrem, fi diferte affirmaffet aequales fuos magnitu- 
dine & robore corporis prascelluiffe, vix tamen ab oratione ejus grandilo- 
qua argumentum peterem, quod ipfius Poetae, in propria loquentis perfona, 
fententiae opponerem. 

Secundum argumentum, ex quo inter Trojanum bellum aetatemque Ho- 
meri diftantia infertur; defumptum eft ab invocatione illa Solenni Mufa- 
rum, quae ante initium Catalogi navium a Poeta e ufurpatur, 

EoDTili VVV |U0J, MSffCU, 0AvfA7TI» JoJfACtT t^HffXt" 
YfA&C fi> QiCU tfg, Woicisi Ti, l?i T£ ZiTCCvlot' 
HfAeic jj kAS© - OlOV ftKXOjU^C/, X$i Tt 'iSjdfa, 

Oi' Tivis yyifxovis Aowauv ^ HOtgyvoi v\snv. 

Negat fe quidquam certi cognofcere vel de navium numero, vel ductorura 
nomine. Qyod fi paucis annis a Trojana obiidione vixiffet , non modo 
illuftria illa, fed minutiora multa ad tam celebre bellum pertinentia, ut- 
pote quae in omnium ore tunc temporis fuiffent, abfque infpiratione fcire 
potuiffet. Quis enim hodiernum Poetam non ineptum exiftimaverit, qui 
Magni Malburii res geftas cantaturus, exordium tale FJandriadi fuae prse.- 
pofuerit? 

Ex his, inquam, infertur argumentis, diftantiam temporis non medio- 
crem inter Trojanum bellum & Homeri faeculum interveniffe , quse 
omnia pari jure ad Hefiodum transferri poffunt, quippe quem Homero 
vel contemporaneum, vel illo perpaucis annis priorem fuiffe ex fequentb- 
bus patebit. 

a lliad. E. 304. M. 383. 449. t. 287. k Hift. Rom. lib. 1. cap. 5. * Iliad. A. 

572. < E. 801. e B. 484, 

Huic xxxli DISSERTATIO. 

Huic autem fententiae maximc adverfatur Illuftriff. Newtoni hypothefis, 
qui tercentum totos annos a Veterum Chronologia amputans, Hefiodum 
quidem 870 annis ante Chriftum collocat, fed inter illius aevum & Trojana 
tempora vix ultra triginta annos intercefiiffe f contendit. 

Opufculi hujus limites tranfcurrerem, fi omnes rationes, quaeadtam novam 
hypothefin muniendam adhibentur, difcutiendas in me fufciperem: fat erit, 
ut opinor, praecipuas felegiffe, ut de univerfa argumentationis ferie aequum 
Leclor ferat judicium. 

Primo igitur fupponit Vir Magnus g ytvt»<; illas, quae a Poetis & prae- 
cipue ab Hefiodo h celebrantur, uni hominum fuccefiioni quse intra trigin- 
ta fere annos perfici folent, pares efife fingulas ; teftatur autem * Hefiodus 
fe in illa $>ejj, quae a Trojanis temporibus proxima fuit, vixiffej Er- 
go, &c. 

De fignificatione vocis ytvt^ maxime apud Dodtos ambigitur. k He- 
rodotus tres ytvtds centum annis refpondere affirmat. Homeri ' Scholi- 
aftes tradit, Veterum calculo t yivtdv triginta annis definiri. Sed m Plu- 
tarchus incertifiimam effe hujufce vocis fignificationem innuit, utpote quae 
aliquando de aetate hominis vigentis intelligitur, & fic triginta annis de- 
finitur; aliquando vero de aetate hominis fenefcentis, & fic 108 ampletfti- 
tur. Idem prasterea, fi quidem ego illius fenfum capio, r ymclv n exifti- 
mat apud Hefiodum nequaquam humanae vitae fpatio circumfcribi, fed di- 
verfam prorfus fignificationem obtinere •, dicens ^tth t HcVoJW av^uttIvIu/ 
galu) t ytvtolv Ktyetv. Utcunque vero de generali hujufce vocis fenfu fta- 
tuatur, mihi quidem exploratiflimum eft ytvtds illas Hefiodeas nullum 
comprehendere definitum annorum numerum, fed aliis alias prolixiores 
effe, & fingularum longitudinem vel actionum quarundam ferie, vel mo- 
rum fimilitudine , vel ipfius forfan Poetae arbitrio determinari. Quamvis 
enim aureum illud, quod vocatur fasculum, uno Saturni regno definivit 
Hefiodus, Oi (JjJ in) Keova ?<r«v, oV s/^vw ip€ot<rl\djtv, male tamen exinde 
concluditur longitudinem unius hominum fucceffionis huic aetati Poe- 
tam tribuiffe. Saturnum enim & Jovem divina & immortali prasditos na- 
tura defcribit, ideoque p]ures hominum fuccefiiones fub imperio Saturni 
praeteriiffe pari ratione exiftimaverit, qua Jovi in fucceflivas hominum ge- 
nerationes imperium difertis verbis attribuit. Dicit enim de Jove, quod 
argenteae aetatis homines ° Z<&\ K^ovlim U^t ; deinde vero, ZdO? j vrary^ 
t%irov otfiso yiv@r y.i^oitav dv^airav X#Ax«oi> zroititr 1 ; illifque demum fublatis, 
Avfl/j ir' <*AAo rirx£lov iir) ^ov) zrxhvGoletgy ZdCf K^ov/chj? TSoiv\o-t^ & poftremum 

de ferreo faeculo, Zc&Y <P ohio-i ^ rSro $!& ^oirav dvfyunav. Cum igitur 
Jovis imperio plures hominum generationes fint fubjectae, quid impedit ne 
totidem fub Saturno etiam fuiffe concludamus ? Nihil certe obftat huic hy- 
pothefi, qubd unicum, fciJicet aureum, genus hominum fub Saturno fio- 

f Chron. p. 29. 32. S Ibid. h E?y. 108. ' Ibid. 174. k Lib. 2. 

' Comment. ad Iliad. A. v. 250. m De Oracul. Defe&u. p. 415. Edit. Franc. n Ibid. 

p. 416. ° Egy. 138. & fequent. 

ruiffe DISSERTATIO. xxxiii 

ruiffe dicitur. Vox enim illa, 10 $&, non ad notandum hominum fuo 
ceflionem adhibetur, fed refpectum habet ad mores, indolem, confuetudi- 
nes, res geftas •, in quibus qui inter fe conveniunt vel magnopere difcre- 
pant, ii eodem effe vel diverfo t£ yivj dicuntur. Concludo igitur aure- 
um illud fseculum eo ufque durafle, donec homines, converfis fludiis 
moribufque, fimplicem illam ab Hefiodo defcriptam vivendi rationem 
exuerant. 

Ita vero fe rem habere, nec una hominum fucceflione aetatem termina- 
ri, a quarti illius, quod dicitur Heroicum, faeculi longitudine patebit. II- 
luftriff. quidem Chronologus, ut fuae faveat Hypothefi, ultra aurei fseculi 
initium Deucalionis diluvium p removet. * Apollodorus autem & r Proclus 
teftantur, Jovem iftud diluvium ad perdendos senei faeculi homines immi- 
fiffe. Quorum fententia quam fit vero confentanea, nec ante seneum fse- 
culum Dcucalionem vixifie ex ipfo Newtono manifefto conftat. Traditenim 
Vir Magnus, r " decem poft Deucalionem annis Idaeos Dacftylos ferrum 
" in Ida Cretenfi invenifie, illudque in arma & inftrumenta fabricantes 
" fabrorum & armariorum artibus apud Europenfes initium pofuiffe." 
Quod fi verum fit, neceffe efl ut Deucalionem ufque ad asneum faeculum 
& illius quidem extremarn partem deducas, nam ipie teftatur x Hefiodus in 
asneo fseculo ferrum nondum inventum fuijfe — Mihxs S* £% itm ci$Yi%(&. Po- 
ne igitur Deucalionem juxta finem aenei faeculi, & computa hominum ge- 
nerationes, quae inter eum & ferrei fseculi initium jntercefferunt, & fic tan- 
dem de intermedii faeculi, quod dicitur Heroicum, longitudine conftabit. 
Poft' excifam Trojam ferreum faeculum incepit •, difcimus autem ab u Ho- 
mero a Deucalione ad Trojanum bellum oflo hominum generationes fuc- 
cefliffe, viz. Deucalionem, Hellenem, iEolum, Sifyphum, Glaucum, Bel- 
lerophontem, Hippolochum, Glaucum qui Trojanorum fuit auxiliarius. 
In altera ejufdem familiae linea feptem generationes x Apollodorus & z Pro- 
clus recenfent, nempe, Deucalionem, Hellenem, iEolum, Chritheum, Phe- 
retem, Admetum, Eumelum, qui eidem bello interfuit. Si igitur cum 
Newtono tres hominum fuccefliones centum annis circumfcribi fupponamus, 
Heroicum faeculum fere in 266 annos, vel fecundum Eumeli genealogiam 
in 233 excrefcere necefle eft. Ipfe quidem Hefiodus 1 difertis verbis tefta- 
tur plures hominum fuccefliones intra Heroici faeculi terminum compre- 
hendi. Nam iftorum, inquit, Heroum alii in Tbebano, aliiinTrojano belloin- 
terierunt. Sed Thebani Heroes patres erant Trojanorum, Tydeus Diome- 
dis, Stheneli Capaneus, &c. De aliis quidem fucceflionibus, quse a The- 
bano bello retro ad Deucalionis tempora prseterierant, apud Hefiodum fi- 
letur, illis folummodo memoratis Heroibus, qui maxime in ifto faeculo in- 
claruerunt, caufamque prsebuerunt praecipuam cur illud fseculum Heroicum 
denominaretur. His omnibus perpenfis, Newtomanam illam hypothefin 

P Chron. 13. 1 Biblioth. lib. 1 . r Comment. ad Hef. Ej-y. v. 157. f Chron. 

p. 13- »4- * E JV- 'S'- ? Iliad. Z. v. 153. & fequent. x Bibl. lib. 1, 2. 

• Comraent,. ad Hef, £gy. v. 157. ? E^y. v. 162. 

e di xxxiv DISSERTATIO. 

de foiwv Hefiodearum longitudine nequaquam effe probabilem concludo; 
ac proinde, etiamfi Hefiodus in fasculo ab excidio Trojae proximo floru- 
erit, fieri tamen poffe ut mukorum annorum intervallo ab illis temporibus ' 
xemotus fuerit. 

Sed inftat Vir Magnus b " Non modo ipfe Hefiodus teftatur fe 

" in faeculo a Trojanis temporibus proximo vixiffe, fed illud etiam fas- 
M culum finem habiturum cum homines tunc viventes canefcerent & mo- 
m rerentur ; quod idem eft acfi dixiffet faeculum illud fuum longitudinis 
" fuiffe mediocris, & una hominum generatione terminandum. Verba He- 
fiodi, ad quae refpicit Newtonus, haec c funt : 

ZdL? o oKit&y iif tsto $'© J fAi^QTrm dv^uTtuv^ 
EOt' «v yHvdfJu\fjQt aroA»o>c§oT<*q)o» T.sAidaxnV 

in quibus explicandis ipfe bonus (quam indignor ! ) in communem lapfus 
eft errorem interpretum, qui ab accuratifiimo Graevio fic reprehendun- 

tur — d " Infulse Interpretes Latini Poji quam fatli circa tempora 

cani fuerint. An $ot«Sg woAfox(jo'Tos<pov t«A£0«v eft fieri canum ? Quid abfur- 

dius fingi poteft? " r«vo'^oi funt ■ci^ivla. Sic autem verte Quum 

" vix nati canefcant y hoc eft, fenefcant, quum vix poftquam lucem ad- 
" fpexerunt, fenio conficiantur, &c. " Eandem pene phrafin a Jofepho 
ufurpatam inveniasj apud quem Abramus brevem filii fuijam, ut videba- 
tur, mactandi vitam deplorans, ETTftJi), inquit, e $uv»j9«j &n>9*vo»jj , Cum 
jam nato moriendum ftt. Idem proculdubio eft fenfus verborum Hefiodi, qui 
a brevi contemporaneorum fuorum vita argumentum ducit, quod Jupiter 
non quidem extemplo, fed aliquando illud genus perditurus fit, & meliora 
deinde faecula redu&urus. 

Quum ver6, ut fupra dixi, Newtonus ante aureum fasculum Deucalio- 
nem collocat, nec aliter quidem ejus Hypothefis poteft confiftere; expen- 
damus argumenta, quse ad hanc opinionem muniendam adhibentur. Ex 
illis autem praecipua hujufmodi fere funt. " f Deucalionis diluvium in fe- 
M cunda vel tertia ante Cadmum generatione evenit ; fed Cadmus in aureo 
4< faeculo vixit ; Ergo Deucalionis diluvium in fecunda vel tertia ante au- 
14 reum faeculum generatione evenit. Probatur Deucalionis diluvium ter- 
M tia fere ante Cadmum generatione eveniffe exhinc, quod Ino Cadmi filia 
M nupfit Athamas filio iEoli, filii Hellenis, filii Deuealionis. Probatur 
" Cadmum in aureo fasculo vixiffe duplici argumento. i. Afterius, qui 
44 Antiquorum erat Saturnus, in aureo fasculo vixit ; ille autem Afterius 
** Europam Cadmi fororem uxorem duxit. 2. Curetes, quos fecum Cad- 
" mus in Graeciam invexit, Jovem nutriverunt ; Jupiter autem Minos erat 
" Cretenfis, & Afterii filius." 

Animadvertat Lector totam argumentationis vim ex hoc pendere, quod 
Afterius & Minos fint Saturnus & Jupiter ab Antiquis celebrati, ac 

b Chron. ibid. c E^y. »8b. d Lection. Hcfiod. ' Antiq. Judaic. lib. ft. 

«p. 13. f Chron. p. 142, 148, 149, ij-o.. 

proind^ DISSERTATia xxxv 

proinde Saturnus ille & Jupiter Cadmo coaevi fuerint ; illud autem neuti- 
quam probari, nifi verifimile fit, tum Curetas Jovem puerum nutrivifle, 
tum eofdem Curetas una cum Cadmo in Graeciam veniffe. Sed neutrum 
horum, ut opinor, vel certum eft, vel probabile. Curetas quidem Jovem 
nutrivifle ab Hiftoricis memoratur ; fed ab omnibus pro fabula, fummaeve 
re incertitudinis habetur. f Strabo, fcriptor graviflimus, cum de his Cure- 
tibus copiofius difleruiffet, hac de caufa vereri videtur ne Lector eum fabu- 
lis addiftum exiftimaverit ; inter difcrepantes autem opiniones quas de his 
congeflit, una eft eorum, g qui Curetas non Jovis altores, fed Jove & Cal- 
liopa natos perhibent. Newtonus quidem Lucianum hujufce rei reftem ad- 
ducit, h fed prorfus incommode ejus utitur teftimomo, qui univerfam Grae- 
corum ^v©oAcyi'«v deridendam folet propinare. Quamobrem mirari licet 
egregium hunc philofophum, in Mathematicis demonftrationibus ^«vo't«7ov, 
fperafle tam levibus argumentis, ab anilibus fabellis petitis, univerfam An- 
tiquorum Chronologiam fe pofle fubvertere. Sed conceflb Curetas Jovem 
aluifife, unde conftat illos una cum Cadmo in Graeciam venifle? Refert qui- 
dem Herodotus ' Phcenicios quofdam viros Cadmi comites artes literafqire 
in Graeciam invexifle; illos vero eofdem fuifle ac Curetas Jovis akores 
neutiquam teftatur. Ipfe etiam k Diodorus, qui omnes Cretenfium hiftorias 
exploraverat, eandem de Jove & Curetibus fabulam narrat, fed eorum opi- 
nioni penitus adverfatur, qui illos una cum Cadmo, Afterio, Minoe vixifle 
arbitrantur; nam Cretenfes Heroas, Minoem, Rhadamanthum, &c. mul- 
tis fseculis poft Deos genitos floruifle ' refert. Porro Paufanias & Strabo, 
qui eorundem m Curetum mentionem faciunt faepiflime, inter varias & re- 
pugnantes quae de iifdem praedicantur fabulas, eorum cum Cadmo focieta- 
tis vel <rvyxgovurp5 nufquam meminerunt. Hypothefis igitur Newtoniana, 
qu6d Cadmus Saturno & Jovi fuerit cosevus, quodque Afterius & MinosSa- 
turnus ille & Jupiter fuerint, conjeclura fola nititur, omnifque probationis 
expers eft, etiam illius quae ab obfcura & fibi ipfi faepius adverfaria Grae- 
corum jwufioAoy/a petitur. 

Sed alios Vir Magnus fententiae fuae patronos n exhibet, ipfos nempe 
Cretas, qui Jovis tumulum in infula fua confpici jactabant. Argumentum 
fane minime validum ; nam Cretes hac unica de caufa pro mendacibus ufque 
ad proverbium notati funt, ° k^t?? #« 4"£V«<, quoniam, ut a Callimachi 

f nyrxhfSp j 2^ wXhovuv tiviiv ts&t tuiw, xtu-xt% %Kirtt fileftvQSvTtc., lib. IO. p. 726. 
Edit. Amlt. s Ibid.p. 723. h De faltatione, non de facrificiis, ut citatur a New- 

tono Chron. p. 149. » Lib. 5. k Lib. 5. p. 230. Edit. Steph. ' Ibid.p. 237. 

MtTci 5 T«5 "ffi Stuv jfyjfaHs vrfgyv w&oac, fytcui <J>a<r't fyjicOg K$ r H^rUu i)%ua.<; Gtni lM- 
V»?, «» \33<*zx,nv \irt<ps>vifccTti<; t«; <&& Mtvu, k) TaJ(cpa.vdov. m Paufanias Meflen. 8c 

Eliac. prior. Strabo. lib. 10. ■ Chron. p. 152. ° S. Pauli Epift. ad Titum cap. i. 

v. 12. Callimach. Hym. in Jovem v. 8. Epimcnides, ut teftantur Hicronymus ad Titum, Au- 
guftinus contra|Adverfirium Legis, Chryfoft. Sermon. III. Epift. ad Titum, & Origenes lib. 3. 
contra Celfum. Innuit quidem Scholialtes Callimachi aliam ob caufam Cretenfium mcndaciain 
proverbium abiifle, n«yip.i* ir) ii xc-nri^Hv 8») § ipjjhc^, ^n l^offy/iac ■&'• Kgiio; prfintrx' 
ec Aa^ja» fttQia-cu t«~« EAA»;cr/ tct Xttpvgy, jf \X\a t* x^it^a \cwt£ iferx Oiy.cra.ro. Et Suidas, 
K§*ti£h» 7» -^djfofy. ifojdpSjc ^S «7r/1gjt7rHj f «e^a» touuTtu l^ftMio. Sed mecum certe fen- 

e 2 fcholiaftc xxxvi DISSERTATIO. 

fcholiafte accepimus, p hoc ipfum fepulchrum Minois erat, hac infcriptione 
iiilignitum, MINQOS TOT AI02 TA$OS, fed ctim injuria temporis «n M«- 
vw@- erafum efTet, pro Jovis fepulchro oftentabatur. Newtonus autem 
Cretenfium veracitatem vindicat, integram infcriptionem Jovis fepulchrum 
defignare exiftimans. Nam Mlva>& $ Ajoj rol<p& latine reddit Minois Jovis 
fepulchrum; Minois qui erat Jupter ; fed hasc verba verti debere Minois Jo- 
vis filii feptlchrum^ fubintellefto tw if» per Ellipfin Graecis ufitatam, Grse- 
culis omnibus eft notiiTimum. Quod fi ita fe res habet, tota «Newtonianae 
argumentationis moles funditus ruit. Nam fi Minos non fit Jupiter, Afte- 
rius non eft Satumus •, fi Afterius non fit Saturnus, tum Cadmus Afterio 
coaevus in aureo fasculo non vixit ; quod fi Cadmus in hoc fasculo non 
vixerit, nequaquam probatur, quod probandum erat, Deucalionis diluvium 
in fecunda vel tertia ante faeculorum initium generatione eveniffe. 

Sed inftare pofiunt Newtonianas Hypothefeos fautores, parum intereiTe 
an Minos fit ipfe Jupiter, an Jovis filius •, hoc enim conceffb, unius fo- 
lummodo generationis differentiam oriri, quas in re tam remota & obfcura 
nullius eft momenti. Sed falluntur illi qui fic argumentantur, quique aeta- 
tem Jovis conftituunt refpicientes ad aetatem eorum qui pro filiis ejus funt 
habiti. Jovi enim, quicunque is fuerit, in Deorum numerum relato, 6c 
immortalitatem induiffe credito fuccedentium hominum fuperftitio varios po- 
tuit imputare filios, non eos modo qui eodem quo ille in terris verfatus eft 
faeculo vixiffe putabantur, fed eos etiam qui multa poft faecula nati fuerunr, 
nimirum quotiefcunque adulatores regi cuivis vel heroi hunc honorem ad- 
fcribere voluerunt. Sed Newtonus ab hoc negotio omnem fuperftitionem 
& fabulam removet, eofque univerfos qui Jovis filii dicti funt ita revera fu- 
iffe exiftimans, ex eorum notiori fseculo ipfius Jovis faeculum ftatuere non 
dubitat. Hujufmodi argumentationis breve quoddam fpecimen Lectori 
juvat exhibere, ut quam fallax, inanis, & nullius ponderis fit exemplo 
oftendam. Secundum Newtonum q condita eft Roma fexcentis fere ante 
Chriftum arinis, fecundum ufitatam Chronologiam fere feptingentis quin- 
quaginta. Ego autem fi methodo Newtoniana probare velim longe anti- 
quiorem fuiffe Romam, fequente argumento quod ex Newtono didici, opi- 
nionem meam defenderim. Heros ille qui fub Martis nomine colebatur, erat 
Sefoftris JEgypti rex, r qui mille fere ante Chriftum annis f floruit. Sed 
Mars Romuli erat pater, ut Livius, Virgilius, aliique memorant •, ideoque 
Romam nongentis plus annis ante Chriftum conditam fuiffe necefle eft 
fateamur. Vel alias fic infiftam — Romulus fexcentis ante Chriftum annis 
fioruit ; Ergo Mars, feu Sefoftris, Romuli pater, non amplius fexcentis & 

tiunt Callimachus, Kgrre? dei ipaCrcu' *} TAP t«£ov, » citx, <r»o Kgvrtt irtxlnhtfl». Et Lu- 
canus extremo 8 vi Tam merdax Magni tumulo quam Creta Tonantis. Et Nonnus Dionyfiac. 
lib. 8. Oti y& dei wagE/Ai/xve Aia; •ty&Sipm Ti/'f*baj ItenrojOfiri K^reori», tTrei irtlo» wirtyirr.if. 
V Ad Hymn. in Jovem v. 8. Ev K^*i>i iir) rtS tcLQcmi § M«»«©* iiriyiyyurlc, Mfna»©- 5 Aio; 
rci<p<& ' TtS x& v V i) *»» 5" Mmw^, «V»jA*<^8») - iirt «nfeAefffiijW, Atoj rci<p(&>' c* 7bm tfv e%Hv 
tiyve-i Kprtt T Ttiftv S A«»V 1 Chron. p. 38. f lbid. p. 98. f Ibid. p. 23. 

triginta. 

2 DISSERTATIO. xxxvii 

triginta. Quis tales rationes inanes effe non videt ? Hujufmodi tamen eft 
omnis Newtoniana argumentatio de Afterio, Minoe, cun&ifque infuper 
Deorum filiis, quae ex antiqua pvbohcyicc defumpta eft. 

Aliud vero argumentum quo Hypothefin fuam Vir Magnus tuetur, hifce 
pene verbis conceptum legimus. «« l Aiiquando cum Mentore in Ithaca 
«« vixit Homerus, & ab eo multa didicit quas pertinerent ad vitam & res 
«* geftas Ulyflis, cujus Mentor amicus fuerat." Qiiod fi verum fit, Hefio- 
dum, Homero fupparem, in generatione poft Trojanum bellum proxima 
vixiffe neceffe eft. 

. Sed unde, quaefo, conftat Mentorem illum Ithacenfem Ulyfli cognitum 
fuiffe ? Homerus nempe, ut tradit libellus ille de vita ejus Herodoto ad- 
fcriptus, cum Mentore quodam in Ithaca verfatus eft, a quo cum multa 
beneficia accepiffet, hanc illigratiam retulit, ut nomen ejus Odyffese infe- 
reret fub charactere viri prudentiflimi, & amici fummi Ulyffis. . Haud 
commode ex fufpecto hoc libello argumentum petit Newtonus, cujus qui- 
dem auftoritati, ut jam patebit, quandocunque hypothefi fuas adverfatur, 
folito ufus acumine, nihil tribuit. Sed hiftoriae habeatur fides •, cum Men- 
tore Ithacenfi verfatus fuerit Homerus ; asgre tamen evinces eundem Men- 
torem Ulyfli familiarem fuiffe ex eo quod in Odyffea talis defcribitur. 
Solent enim Poetae, aliam referendi gratiam plerumque incapaces, amicorum 
nomina immortalitati confecrare. Phemius ille u quem in procorum epulis 
cithara canentem Homerus inducit , pro ipfius vitrico & prasceptore a pras- 
dicto Biographo venditatur. Tychius vero x quem cKvlori^uv o% olejw, 
& clypei feptemplicis fabricatorem idem celebrat, eundem Cuma diver- 
fantem benigno hofpitio excepiffe traditur. Et magiftrum fuum imitatus 
Virgilius, ut nobilibus quibufdam inter Romanos familiisblandiretur, z Ser- 
geftum, Cloanthum, &c. iEneas comites adjunxit. Sed quis fibi perfua- 
deat utrumvis poetam hiftorise in hac re aucloritatem fecutum fuiffe, vel 
exinde trahat argumentum, quo rei incertae fides concilietur? Quinimo nec 
ipfius Mentoris aetas facile pateretur, ut ille una cum Ulyffe, ac deinde 
cum Homero verfatus fuerit. Ita enim computando colligimus. Ulyffes 
ad Trqjanum bellum profecturus rei familiaris curam & regimen Mentori 
jam Seniori a committit, 

Mivlu^ of §' 0$\)cr,(&' ct{Avpov@' ytv trxt(>@ J , 

YLou o» iuv cv vtjvclv i-rir^tTttv oUov ot7t<x,v1oo 

Iletit&cu TsrEPONTI, *, ipirti» m»J!« QuhdareM. 

Mentorem ifto tempore quinquaginta ad minimum annos natum fuiffe 
fuppono, nam Hefiodus virum quadraginta annorum juvenem b appellat ; 
Troja jam capta ad fexagefimum annum pervenerat, ideoque florente Ho- 
mero triginta quinque abhinc annis, haud procul abfuit a centefimo fi fu- 
perftes fuerit. Non igitur verifimile eft Mentorem illum quocum vix- 

1 Ibid. p. 164. u OdyflT. P. 263. x Iliad. H. v. 220. z JEnzkl lib. 5. 121. 

122. * OdyfT. B. v. 225. b £^y. 7,441. Tt<xr*{cr.y.'*Tctt7y, «<£w. 

iffe xxxviii DISSERTATIO. 

iffe Homerus dicitur, Ulyfli cognitum fuifife ; nec id quidem in animo 
fuit Biographo 111 i qui Herodoti nomine infignitur. Nam Homeri aetatem 
ad annum a capta Troja centefimum fexagefimum deducit, quo tempore 
nemo certe ex Ulyffis amjcis in vivis efie potuit. 

Sed ab ipfius, ni fallor, poetae verbis hsec omnis Jis de diftantia inter 
Hefiodi sevum & Trojanum bellum componi poteft. Odloginta poft hoc 
bellum annis, fi Thucydidi credamus, c Grasci colonias deducere coeperunt. 
Alii d quidem* inter quos e Newtonus, anno poft Trojam fexagefmo Mo- 
licam migrationem primam factam conftituunt'; inter omnes autem conve- 
nit f non ante tertiam ^Eolorum migrationem, quae poft primam tertia ge- 
neratione, poft Trojam g annis fere centum & quinquaginta fa&a fuit ; 
Cumam conditam fuifle. Ipfe vero Hefiodus teftatur h patremfuumfuiffe. 
Cumanum, & in paupertatem tandem delapfum, relicla ifta urbe, Afcram 
migrafTe. Verifimile autem eft non eum ex primis Cumae colonis fuifle 
fed ex eorum pofteris ; ejus autem familiam quae in nova forfan colonia 
floruerat, proceflu temporis ad anguftias redaclam. Ex qua hiftoria licet 
determinatum aevi Hefiodei tempus ftatui non poteft, ejus tamen aetas in 
tantum colligitur, iit iftam poft ducentos ad minimum annos a Tro- 
jano bello collocare necefle fit. Quapropter quid fibi velit Newtonus 
nequaquam inteJligo, qui Hefiodum pluribus annis ante JEolicam migra- 
tionem vixifle arbitratur. 

His adjicio, quod Herodoti auclroritas, cui multum videtur Newtonus 
tribuere, cum illis eft qui inter Trojana tempora & Hefiodum maximam 
interponunt diftantiam. Trojanum enim belJum * octingentis ante fe an- 
nis accidifle, quadringentis Hefiodum floruifle exiftimat. Cum eo videtur 
confentire fcriptor graviffimus & fere fuppar Thucydides, qui de Ho- 
mero abfque ulla cunctatione tradit k xvokaw Csi^ en h, r Tgaixwv ^o- 

Quinetiam ab ipfo pene nomine quod Trojano faeculo Hefiodus attri- 
buit, conjeclarc licet illud a fuis temporibus remotius fuifTe. ' Avfyw ^u>- 
av 3-«ov $u<^, oi Kctxkovf) H/*ifisoi, auguftius quiddam fonat quam quod de 
hominibus a nobis pene vifis & cognkis praedicare folemus. Revera max- 
imi homines in fuo fasculo meri funt homines, & quamvis famam me- 
ritis fuis refpondentem adipifcuntur , major.tamen e longinquo reveren- 
tia, & venerationem conciliat antiquitas. Non nifi volventibus annis 
res geftae fplendidis fabellis decorantur, & infignes viri ad Deos evehun- 
tur; " ' ' 

Pr&fentitibi maturos largimur honores 
Jurandafque. tuum per nomen ppnimus aras ; 

e Ltb. !. cap. 12. p. ii. Edit. Wctft. d Strabp lib. 13. e Chrqn. p. 33,. 

' Strabo lib. 13. Paufanias in Laconic. Vell. Paterc. lib. 1. s Marmor Chronic. Home- 

rf Vka Herod. adfcripta, h E,y. y. 636. » Herodot. lib. 2. k Thucyd )ib. 1. 

♦ £?y. v. 1 $o< "• Horat. Epift. 1. lib. 2. v. 15, gcc. 

quis DISSERTATIO. xxxix 

quis a vera veneratione profeclum judicaverit, nec potius 5 turpifllma do- 
minantium adulatione ? Quanto rectius vera vita hominumque fenfus in 
fequentibus exprimuntur ? 

Sed tuus hoc populus fapiens &? jujlus in uno 9 
Ceetera nequaquam ftmili ratione modoque 
^EJtimat, 6? nifi quce terris femota fuifque 
Temporibus defuntla videt, fajlidit fc? odit. 

Si quis igitur fufpicetur Hefiodum de hominibus triginta annorum inter- 
vallo a fe remotis tam magnifica & portentofa prsedicafle, nse ille non fatis 
intelligit vel humani generis ingenium, vel rationem fabularum, quas lon- 
go intervallo res geftas fequuntur, & generatione quadam, ut dicitur, aequi- 
voca, ex veritatis corruptione nafcuntur. 

Jam vero fummi viri rationes Chronologicas quae ad Hefiodum imme- 
diate fpectant, abfolvifie videor. Inftituti operis modum excederem, fi uni- 
verfas quse in ifto libro continentur ad examen revocarem. Sed negotium 
illud literatis viris commendo induftria fua & perfcrutatione dignifll- 
mum. Quamvis enim univerfas fimul fumptas tantum in fe roboris ha- 
bere non exiftimo ut ab illis antiqua Chronologia fubverti queat ; in iis 
tamen tanta fcientia, tam perfpicax judicium, & acris vis animi elu- 
cet, ut etiam in hoc opere (quid ultra dicam?) Newtoni genius agno- 
fcatur. 

De aetate vero Hefiodi refpeftu habito ad astatem Homericam quid fit 
ftatuendum difpiciamus. In hac re duobus teftimoniis ante citatis accedo, 
Herodoti nempe & Chronici Marmoris Aucloris, inter quos convenit eos 
vel iifdem temporibus vixiffe, vel Hefiodum perpaucis annis' prjeceflifle. 
Ad quod confirmandum non leve eft argumentum non folum in utro- 
que poeta veneranda illa morum fimplicitas quae certiflima eft nota anti- 
quitatis, fed infuper esedem fimilefve locutiones in utriufque operibus 
fubinde occurrentes ; quibus nonnulli quidem indufti exiftimant quod re- 
centior Hefiodus Homerum imitatus fuerit-, fed cum eafdem phrafes rarif- 
fime a recentioribus ufurpatas inveniamus, asquius eft concludere iftas lo- 
cutiones proprias fuifle ifti fasculo in quo poetae noftri vixerunt, & poftea 
in defuetudinem abiifie. Sed cum alii aliter fcriptores fentiant, & opini- 
ones fuas variis muniant argumentis, poftulat inftituti noftri ratio ut eo- 
rum fingula examini fubjiciamus, & quid in fe ponderis habeant perfcru- 
temur. 

Prima nota per quam de utriufque Poetae aetate judicatur, diverfus efl: 
ftyli character quem viri docti in utroque fe deprehendifle arbitrantur. 
Illud vero n^l^ov quam fallax fit & errori obnoxium fupra ■ me me- 
Hiini innuifle. Jam verd eandem rem confirmare libet ab iis quae vir do- 

B P. xix. 

ftrina xl D T S S E R TAT I O. 

<!trina & judicio prascellens Joh. Albertus Fabricius, ad hanc litem re- 
fpiciens ° obfervavit. " JuTlus Lipfius in notis ad lib. i. Velleii affirmat 
" • majorem fimplicitatem £s? rudiorem antiquitatem in Hefiodo comparere, quam 
" in Homero. Contra Salmafius ad Solinum p. 867. Lipfii judicium (no- 
" mine ejus prasterito) refellens, contendit longe fuaviorem Hefiodum & 
" comptiorem, eocue minus antiquitatis redolentem cenferi debere, quod 
" Dionyfio HalicarnafTenfi judice x, l<p^ov7*<r£v #bvij?, ^ ovofixrw a«o't>j7@s 
" kf fftwb&ius iftiJt.th.2f. Quam Salmifii fententiam nuper Cl. vir Ludol- 
*.« phus Neocorus in hifloria Critica Homeri amplexus, fi ex fcriptis, in- 
" quit, utriufque Poetce judicium ferendum eji y Homerusfane ob majorem fm- 
" flicitatem remotiorem antiquitatem redolet. Comptior enim Hefodus & ro- 
" tundior. Sed quod pace docliffimorum virorum dictum efto, magna in 
" utroque fimplicitas, nec minor elegantia nativa in utriufque poematis 
" comparet ; ut aetatem diverfam ex adeo diverfi argumenti fcriptis tam 
" parum diverfis conjicere fortaffis fit operam perdere. Praecipue cum 
" omnes fere qui Hefiodum Homero antiquiorem negant, illum tamen 
" putent vel aliquo eodem tempore cum Homero vixifle , vel non ita 
" multis an-nis poft, quas exigua temporis diverfitas non adeo diverfum 
" ftatim fcribendi characterem inducit." Merito igitur rejicimus illud 
aetatis «.e/UeAov quod a ftyli charactere defumitur, praecipue cum inter 
viros doctiffimos qualis fit utriufque Poetae ftylus nondum convenerit. 
Quorum tamen difcordiae hanc unicam efie caufam exiftimo, quod qui 
majorem Hefiodo quam Homero fimplicitatem attribuunt, auctorem Iaj- 
#,$&■ cum auctore Egywv 0, Hftigm conferant •, qui majorem Homero, au- 
ctorem Ofooselcif cum auftore ©toyoviaf vel AcoTiJ&i haud interea fe- 
cum reputantes quantum a fubjecti diverfitate fcribendi ratio variari de- 
beat. 

Aliud argumentum ex quo aetas antiquior Homero arrogatur, defumi- 
tur a vocabulis quibufdam ab Hefiodo ufurpatis, quae in fasculo Homerico 
vel in ufu nondum fuifie, vel diverfam ab ifta quam in Hefiodo obtinent, 
tunc temporis fignificationem habuifie exiftimantur. Sic enim Dan. Hein- 
fius ad Epy. 229. Apyuhiov Tfohtfxov rtKu-ou^ , " Fruftra non fuerunt an- 
" tiquorum gloffae nefcio quze, quse nos monent ■xtv.y.ou^oy.ou zsroc^ Of*j- 
" fw i5 T£A««5, vsot^ HffioSoo 5 10 BaAdOw. Ceterum quod notabunt utri- 
" ufque poetae ftudiofi, vel ex hoc Homerum apparet Hefiodo noftro 
" priorem, cui 10 rtx,fjtougt<&Z eft <n> n/\et2v. Antiqua enim lingua rUua^ 
" ita in ufu erat. Philofophus Rhet. 1. ro jS rix.fi»e Jt, isi&f roourov »fi 
" $ t «e^cuotv yhearlotv." Valeret hoc argumentum fi femper 15 rm- 
fj.oupofji.ou r<Z rthetu aequipolleret, nec alio unquam fenfu a Veteribus ufur- 
patum inveniretur. Sed faepius ab ipfo Homero idem huic verbo quem 
ei affigit Hefiodus, fenfus attributus eft, ut ex fequentibus patebit. Uiad. 

Biblioth. Gr». Iib. I. cap. 13. fett. 1. 

H. v. D I S S E R T A T I O. xli 

H. V. 70. AfXct xottc* <$(>oviw TiKfxoueiJ) eLfxQolieoifi. Odyfi*. H. 3 1 7. Wofxit^v 

J\s To'J' tyo* TiKU.OUPQfJ.0U. M. I 39. E* Si Ki clvqOU, T0T6 Tfl) TiKflOUPOfi? oAg- 

0£ov. K. 563. A«J«> ^' «jjurv oVdv TtKfAtiegm K(pk><. In his, inquam, omni- 
bus eundem fenfum obtinet to Texju^o^, quem in verfu Hefiodeo fupra 
citato, Aqyuxiov zrotepov TiKfjt-ouei^ dJ^vo7rot Zd!{, & ejufdem operis v. 239. 
Tor? 3 «Jixlu/ K^ov/oV TiKy.u<^, & apte ab Plomeri interprete exponi- 
tur Bx\duw t ■sreoo-^fAouvu. Nec quidquam obftat huic interpretationi, quod 
notavit Ariftoteles to TiKfxoiP eandem quam to sr^? vetere lingua fignifi- 
cationem obtinuiffe. Patet enim caufa cur hic ei fenfus attributus eft •, nam 
cum tj ■tiy.fjLouPoy.ou primario fenfu machinari y moliri, intendere, fignificaret, 
finis vero illud fit in quod homines colliment & tendant, ideo ii tU- 
fAoigy quod proprio fenfu confilium & propofitum denotat, pro ipfo fine Vete- 
res ufurparunt. 

AfTerunt porro vocem vofjt,& Homeri aetate in ufu non fuifTe, fed t<xV 
S-sjwjyojf occurrere, quotiefcunque apud eum legum jurifve fit mentio •, fed 
legitur vofn,& apud Hefiodum ; de qua re videat Lector quae fufius adno- 
tavi ad Theogon. v. 66. Illa interim hic loci refponfio fufficiat, quod a 
filentio Homeri male arguitur praetermifTam vocem poft ejus faeculum 
natam fuiffe. Quis enim credere, vel omnino fufpicari poteft univerfum 
Graecae linguae thefaurum per ejus poemata diftributum effe? 

Ejufdem generis eft obfervatio illa, quam a Summo Viro Samuele Clarke 
in Notis fuis in Homerum factam legimus: p " Occurrit haec vox jc«aoV, 
'* in Iliade & OdyfTea, amplius ducenties & feptuagies ; & his omnibus in 
*' locis priorem femper producit. Unde fequentes mihi videor obferva- 

«' tiones colligere a nemine, quod fciam, occupatas 

" Quartd : Hinc mihi novo 

" argumento confirmari videtur, Hefiodum non sequalem fuiffe Homeri 
" (nifi forte per longa regionum intervalla linguis loquebantur plane di- 
V verfis) fed recentiorem multo (quod & aliunde cenfuit Cicero; Ho~ 
" merus, inquit, multis t ut mihi videtur, ante feculis fuit. Lib. de Senect.) 
" Hefiodus nimirum, ut priorem in voce jc#aoV fsepe producit [E<oy. Jtj 
" Hfiio. v. 196, Theogon. v. 8, 17, 22, & alibi] ita eandem faepe quo- 
*' que corripit [Epy. v. 63. Theogon. v. 584, & 902.] Neque hoc fo- 
'* lum ; verum etiam more Dorico ultlmam in vocibus T?o7r«V, &*v<*?, x»« 
*' e^?, A§7rif<x?, fAtluvouiTo^, /3«a«? (quinetiam & Aosyd? in accufativo plu- 
«' rali) corripuit: [Eey. v. 182, 281, 293. Acar. Hp. v. 302. Theog. v. 60, 
** 267, 401, 534, 653.] Cujufmodi exempla apud Homerum neutiquam 
*' occurrunt. Similiter vocem oiruejvos, cujus penultimam Homerus fem- 
** per producit, Hefiodus recentiore pronuntiandi more corripuit : Eoy. 
" v -33-" Ad haec refpondeo •, nihil certi vel probabilis de setate utriuf- 
vis Poetae ex hifce obfervationibus inferri pofle, ob defe&um fcilicet alio- 
rum Poetarum Homero coaevorum. Si enim alii exftarent coasvi Poetas 

P In Iliad. B. v. 43. 

£ duo xlii DISSERTATIO. 

duo vel plures, qui in vocum citatarum profodia cum Homero conftanter 
& perpetuo congruerent, haud injuria Hefiodum ab eorum praxi difcre- 
pantem ab eodem fseculo amoveremus, eumque poftea, vel forfan prius 
(quid enim vetat ?) vixifTe fufpicaremur. Sed cum nemo jam talis, praeter 
Hefiodum, de quo quaettio eft, fuperfit, ex cujus fcriptis de communi praxi 
iftius faeculi judicare pofiumus; ecquis tuto affirmaverit, omnes iftius aevi 
Poetas iftam conftanter fecutos eflb profodiam, quam fibi Homerus prae- 
fcripfit? Judicium hoc efTet, pace tanti Viri dixerim, nimis temerarium. 
Nam quo magis aequalibus fuis Homerus antecelluit, eo majorem ab ipfo 
#K&i£«av, & ftrictiores poefeos regulas expectare fas eft; aliosautem inferioris 
notse Poetas, quibus tantus rigor efltt incommodus, laxiora fibi fraena impo- 
fuifle, omnafque omnium Dialectorum varietates fibi in fubfidium vocaife, 
fufpicari. Ejufdem fere rei infigne exemplum vel aetas noftra & patria 
fuppeditat, in qua eundem virum tum in fenfuum fublimitate, tum in nume- 
rorum modorumque venuftate exactiflima aequalium fuorum chorum longif- 
fime fuperantem admiramur. Habeat igitur iftam Homerus laudem, quam 
praeclaro ejus Interpreti denegare non poflumus ; Hefiodumque, quem Ho- 
mero in arte fua inferiorem, nimirum ne nobis ndvd& vj/?<p@- objiciatur, 
ftatuimus, majorem fibi licentiam indulfifle, eumque nihilominus, cum illo 
vixifTe fateamur. 

Noftrae etiam Hypothefi objici poteft, quod eidem genti populoque di- 
verfos ritus & mores Homerus & Hefiodus attribuant, ac proinde inter 
ipfos intervallum temporis haud mediocre intercedere necefle fit, cum vix 
fieri poflit, ut univerfa gens, mutatis moribus, ad contrarias confuetudines 
repente transfugiat. Hujus quidem difcordiae unicum, quod fciam, alle- 
gatum eft exemplum ; ad illa Hefiodi verba q Aok^m t »yxifxoc%ot- notat 
fcholiaftes, O OfA.vt(>(§r t* xvxvliov enrtv, Ov fi <r<p) sctSlvi v<r[Atvy fj.iy.vt <p/Aov r xij£. 
Refponderi poteft, i. Non fatis conftare an uterque Poeta de eodem po- 
pulo verba fecerit. Nam cum diverfae eflent f Locrorum gentes, & Ho- 
merus, ut patet ex urbium ' nominibus, Opuntios & Epicnemidios folos 
Oilei Ajacis imperio fubjectos defcripferit, fufpicari pofliimus Locros il- 
los, qui Amphitryonem fecuti funt, & ab Hefiodo «y^s^^oi appellantur, 
Ozolitas fuifle, quk ab aliis Locris interjecta Phocidis regione removeban- 
tur, & fortafle ut locorum fitu, fic inftitutis & militia a prioribus illis 
diftabant ; de quibus fane Hefiodum verba fecifle verifimilius efle arbitror, 
ex eo quod ifti Locri Taphiorum & Teleboarum, quibufcum bellum gere- 
bat Amphitryo", erant finitimi. 2. In dubio eft, an utervis Poeta fingularum 
gentium mores & confuetudines, quaks in Trojanis erant temporibus, de- 
fcripferit vel cognorit. Nefcio equidem quo pacto ad ipfos tam magno 

q A<nri? Hgjnc. v. 2^. r Iliad. N. 713. f Aox^i d/*.0oTtyi. Xenophon de Agefi- 

J30 rege. Et Hift. Gr. lib. 4. Ov rgjVo» *>' »' Owxi? ^ Boiailix ^^.kh^), *Sra.t$ »' A&Kg*? t»7 
<t>ax.iSi fKccJig»' JW]» yie eVi, &c. Strabon. Geograph. lib. 9. p. 637. Edit. Amft. E<pefij« 
^' tViv »j Aa*e/«y ^ijign^ ^Xfl- Ibid. p. 650. Paufan. in Phocicis. r Iliad. B. v. 531. 

T«» yt (S/t Eart&iui AoKga» Opr£&, y ^.ifum^, Ibid. p. 653. « Iliad. B. v. 486. 

temporis. DISSERTATIO. xliii temporis intervallo remotos iftiufmodi circumftantiarum notitia poffet per- 
venire, quippe cum in ifta astate hiftoria vel nulla effet, vel admodum im- 
perfecta, & Homerus ipfe teftetur x res maxime mcmorabiles, Grsecorum 
ducum, populorumque nomina, incerta & obfcura fe fama accepifTe. 3. Id- 
circo probabile eft utrumque Poetam fingulis gentibus a fe memoratis ri- 
tus & confuetudines non ex vera hiftoria, fed pro arbitrio attribuifie, illud 
fibi f )ium proponentes, ut poemata fua pulchris defcriprionibus & grata 
varietate decorarent ; ut omnino temerarium effet & ineptum ex Epithetis 
illis uKy^nnroi, dy^ifxx^oiy &c. de varia variarum gentium militia aliquid 
ftatuere. 4. Obfervari debet hanc objectionem petitam effe ex AcmiJt H^c- 
Khiaii quod quidem poema pro genuino Poetae noftri opere habendum 
duxi ; de illo tamen fic mecum ftatuens, infirmiora efle argumenta, quibus 
ejus oLuhvltct, quam quibus Homeri & Hefiodi ffvyxqovio-pos evincitur. Si 
cui igitur citata objectio aiicujus effe momenti videatur, in illam potius- 
quam in hanc incidat fufpicio. 

x iUad. B. v. 4S6. 
E R R A T A. 

Theog. v. 104. pro catilenam, lege cantilenatn. 170. pro rtKiff-Xfxi, 
1. lihkeounu. Scut. Herc. 180. pro Iboiteoov, 1 Wa»j§ov. 275. pro cufto$lui y 
1. etiQoffiuv. Opera 27. pro w/o, \. vero. 316. pro follitus, 1. follicitus. 
728. pro dviov1(& i 1. dviovlot» Frag. 124. I«<re eT «V dele. 179. Xeuetn Avy- 
jcJJ^ ^g>j dele. Certamen p. 244. pro Medone, 1. Medonte. 

Errata in accentibus notare fuprvacaneum duxi, cum ifiiufmodi nonfmt, ut 
leftanm morari pofftnt. H2IOAOT 

TOT A2KPAIOT 

0EOTONIA. 

HESIODI 

A S C R JE I 

THEOGONIA. 
[2] 

H2IOAOT tot A2KPAIOT 

E O r O N I A. 

AiV EKvmvoc iypm o%o$ ytiyx. n ^cc^ovts, 

Kotf 7S <Zefe< ^whui) \oUo\OL 7T0OT dmT^loiV 

Op^Ovrof, k, (&o(jlov i%k<dzv$(&> K£jvm&>, 
Kclj n Xozomfjtyjcvf lipsvct XZ3 01 IlgpiuwojoTo, s 

H l7rar8xj)kuV, w OX[jl&Q fafyoio, 
Ax^tqltqi Ehimvt %%&; bismmuvTO, 
KcLhxg, i{ju%jev<&i' STjsppaoavro o •mostv 
Evfyv ^opvvfjS/Jovj, x&y&Xv/uL[j!fyoLj vkei itfoMw, 

EVVV^CV} F&ygV, <Ztfe*)(#Mgce COJWV tSKTDtf, 1Q 

TfjLvevaofJi Aiu r Alyioycv, xcq ittotviolv H§w 

Apyetvv, xevoioioi 7rgo^A9^ £ / u.£&6*tj<w, 

K»g»v r A^io^ojo A*os yAcuvmw Ad-tuuw, 

OoiCov t A?roM&)va, <c Apn (jjlv lo^cueow, 

H&nocrn£bLavcL yjuivoyov, fovoo-iyuiov, i;- 

Kcm 0^u/,v ch&mv, ihuo&scpcLzjv t AQzjoiTuv, 

H&1V TS ^fODS?4 ) ^ 0,/ > H#^W ^ AttSvttV, 
H&) T, HgAiOV TS ^av, ?&[JL7rfoLv T6 HiXluuw, 
A»7W t , Ict7iS7ov 7g, i& K^vov ciyxjj/Xofjj/iTiw, 
Tcvioiv t , iQfcecWv ts (jLZjav, fc, Nlmto. ^uActtvav 20 

AM&v [?] 

HESIODI ASCRiEI 

DEORUM GENERATIO. 

AMufis Heliconiadibus incipiamus canere, [numque : 
QuaeHeliconis habitant montem, magnumque diyi- 
Et circa fontem caeruleum pedibus teneris 
Saltant, aramque praepotentis Saturnii, 
Atque ablutse tenerum corpus aqua Permefli, 
Aut Hippocrenes, aut Olmii facri, 
Summo in Helicone choreas ducere folent, 
Pulchras, amabiles, firmiterque faltare pedibus : 
Inde concitatae, velatae aere multo, 
No&u incedunt, perpulchram vocem emittentes, 
Celebrantes Jovemque asgida tenentem, & venerandam Junonem 
Argivam, aureis calceamentis incedentem : 
Filiamque iEgiochi Jovis, casruleos oculos habentem Minervam : 
Phcebumque Apollinem, & Dianam fagittis gaudentem, 
Atque Neptunum terram continentem, terrae motorem, 
Et Themin venerandam, & blandis oculis Venerem, 
Hebenque aurea corona decoram, fbrmofamque Dionen, 
Auroramque, Solemque magnum, fplendidamque Lunam, 
Latonamque, Japetumque, ac Saturnum verfipellem, 
Terramque, dceanumque vaftum, & No&em atram : 

A 2 Alio- 4 HESIODI 

AM&>v t AJcu/cLTtov it£ov $)&' ovkv iovmv 
A» w m& Htriofov ){cl7\y)v idK$bL%ctv cioifrhv, 
KfW mifjLouvovB-' Ehimv& varo (ffizoio. 

Tovfo Sfc fJLi 7ZfUTlfU jhou TTgbq fJUUdW iWMLV 

Mbottj 0/\VLL7nd$i$, xQqclj Aibg tWyio^io' 25- 

Hoiu&ptq dypcwXoi, y&x! \/\iyytct, }&&%&; oiov, 

ifrfjflp •tyvfoot iroFkci 7\iym iTVLiotoiv qlloIcl' 

ifrfjS/J cf[\ iVT i^zAtofjlfy, a7\n%ct {JJudr)ou<x%. 
Qc. icpctouv x&tyu LLZjaTXx Aio? ^mVflctf, 

K.CLJ (JLOl 0%YI7rt%QV ih\v, bcLtymc, i£j£jYihi(§y ?£oV, 3° 

Aqtyctofy dvmov' hsjiW&JfJW) Si LLQl cuuSbjj 
Qeibju, dt)g xKiioifXL tol t iOJOfjS/Jct, csr^) r ibvnx.. 
Kcq llz xiAovfi' vllvhv llcl}{cl$w •$d©-' cuiv ibvnav, 
H<pctt; 4' owm\ (®^<pTov ts k&I vsi^v cuiv ciei&iv. 
A/9\d im (mh fejvm rztfe! J)oiw n ^fe! tkt%\juo \ is 

Ttwn, Mkiouav 'fyxdoLLiJvL, tol) Au ^aTgi 

T(JLV6X)O0L\ Tif7FH01 LLiyXV VOOV QJDTOC. OTkVLLTTX, 

EipdbaOLj, TVL T ibv^Ly m T i<XJD/«S})yot, TT^QT iOVTCt, 

0&JVW OLUIgdbOZty i$$ cJ[' CL}{&LLCLT&> j>i€i CWoS} 

Ex. SKLLCLrTfoV k(felct. Ti7\CL H Ti C^ifJLCLTCt 7IUT%Q$ 40 

Zmvos i&yhhimo, jhctv bm heigjLoiosn 

XTuSvOLfjS/in. H^l X^CL^n VlCpOiVT(&> OT\V LL7TH, 
AtofJL&TCL CtJrXVCtTZDV. Al F dfJ&^TOV OOJWV <«OZ£f, 

©g&v ^©^ cH^biov ^ooItov xKhxoiv doio% 

E% ^gyfe, &s Touct tLj Ovguvog djpvc. zvxtqv> 4r 

OiV in tftf i^fpovio Jr.o), StoTn^ic. zdw. 

LiVTl^V DEORUM GENERATIO. s 

Aliorumque immortalium facrum genus femper exfiftentium : 
Quae olim Hefiodum pulchrum docuerunt carmen, 
Agnos pafcentem Helicone fub divino. 
Hoc autem me primum Deas lermone compellarunt 
Mufse Olympiades, filiae Jovis iEgiochi ; 

Paftores fub dio manentes, mala probra, ventres folum, 
Scimus falfa multa dicere veris fimilia : 
Scimus etiam, quando vpluerimus, vera loqui, 

Sic dixerunt filiae Jovis magni veridicae, , 

Et mihi fceptrum dederunt, lauri perviridis ramum, 
Decerpere mirandum. Infpirarunt autem mihi vocem 
Divinam, ut canerem tam futura quam prasterita. 
Et me jubebant celebrare beatorum genus fempiternorum, 
Se vero primo & poftremo femper decantare. 
Sed quo mihi haec circa quercum, aut circa petram? 

O tu, a Mufis ordiamur, quse Jovi patri 
Canendo oblecl:ant magnum animum in Olympo, 
Memorantes, & praeientia, & futura, & prasterita, 
Voce concinentes. Illarum vero indefeifa fluit vox 
Ab ore fuavis. Ridet autem domus patris 
Jovis valde tonantis, Dearum voce fuavi 
Difperfa. Refonat vero vertex nivofi Olympi, 
Domus lmmortalium. Hse vero immortalem vocem emittentes, 
Deorum genus venerandum in primis celebrant cantilena 
Ab exordio, quos Tellus & Ccelum latum geniierunt, 
Quique ex his prognati funt Dii, datores bonorum. 

Secun- 6 HESIODI 

bditi^yi ouun 7mol, ^av mne; bfri n$ otv^&v, 
A®$f$pw( &' vlivsvgi ^otf» AwyaoDtj t cLotb%q y 

OojDV (pZgTOLTOq S£f ^S&fv, K^L72t 72 fJL^ytS%. 

AS^ o^' chfyoi)7m ts yiv&, K^tre^m ts ^avi&v f° 

YfUUI&JOWl, 72%7TX<n Atoq VO.0V OVTOq OAt>jU.7T«, 

Maoaf QXvfjL7noL<fcq, k^ouj Atbq cuytb^to' 
Tctq &> ILspw K^vio% twjc ttolt^ LLLyetou 
Mn«|Lwaiiv», ywoloiv EhoV$*%&> lu&xou, 

AYlOJAOWvljUU 72 %&mV, CLfjLmVLLCL 72 {JLZ%UM%OLCt)V. SS 

EnsoL ^ oi vvk&j; sfjjio-ysTO Lwneiv. Zsug, 
NooTptt/ otV djavcvmi, is£?v tex& eioavot&fciW. 

A?A' 072 0% f' wtouuToq llw, fljfet 4' £t£0STOV w^, 

Mwfflv £J>3jvovt&>v, <afel 4' ^^ ra ^^A' irgAgeDw, 

H y ztzk hvicL kv^ou; bLLotp&vou;, W7JV CLOlSi <*° 

MiLL?>\lTOL\, Q# <$)lOSlV OLKW&OL dvLLOV SyyOWiq, 

Tvt3ov ctV cLKeyni-ms xaqucpYic. w4>oV7(§H Q/\vll7tx, 

Ev^oc orf>*v Xtm^i ts ycoj) ty ^lloltol x&AgL. 

Tici% y ouuTouq XoiejLTig 72, ngh Ilh^ okt eycvoiv, 

Ev ^ccAiW i^cniiuu j ajgt ?t>jua cojkv IHoolj, 6 s 

MsA.7roV.T0Lf JiaVTfoV Tg VOLLQVq, tgj, rfyct xjcfrvd 

AJolvolt&v xKnovoiv, S7M$oltov cosotv i&QW,. 

Ai TOT tflttV (W&q Qt\VLL7T0V Ot^MOjwSjwoW 01V. ^Aw, 

Afj&eom yuSKK*. <afei $"' 'tcLyz yjjp. LLiXcuvcL 

TfJLVsvooufq' zqcLTOi q 7joA5v *£zero Ja7ro$ 6p&;p«, 7° 

N<ojo^,gv&)v jnm§ «c cv, 6 <T apavo) SfjL&oLGijMvet, 

AvTog iyjw ^ovduj hc^' cuJol?\o€vtol Ki^cwvbv, 

Kap- DEORUxM GENERATIO. 7 

Secundo rurfum Jovem, Deorum patrem atque hominum, 

Incipientefque canunt Deae, & finientes carmen, 

Quam lit praeftantiflimus Deorum, & lmperio maximus. 

Porro & hominum genus, fortiumque gigantum 

Celebrantes oblettant Jovis mentem in Olympo, 

Mufse Olympiades, filiae Jovis aegida habentis : 

Quas in Pieria Saturnio peperit patri mifta 

Mnemofyne, collibus Eleutheris imperans, 

Oblivionemque malorum, & folatium curarum. 

Novem enim cum ea nodites miftus eft prudens Jupiter, 

Seorfim ab immortalibus, facrum ledtum confcendens. 

Sed cum jam annus exa&us, circum volutse vero efTent tempeftates, 

Menfibus exa&is, diefque multi tranfadti eiTent, 

Ipfa peperit novem filias concordes, quibus carmen 

Cura; eft, in pe&oribus fecurum animum habentibus, 

Paululum a fummo vertice nivofi Olympi, 

Ubi ipfis fplendidique chori, & xdes pulchra». 

Juxta vero eas'& Gratiae & Cupido domos habitant, 

In conviviis : amabilem autem per os vocem emittentes, 

Canunt omniumque leges, & mores venerandos 

Immortalium celebrant, amabilem per os vocem emittentes, 

Illae tum ibant ad Olympum exfultantes voce pulchra, 

Immortali cantilena : undique vero refonabat terra atra 

Canentibus hymnos : jucundus vero a pedibus ftrepitus excitabatur, 

Euntium ad patrem fuum. Ille autem in coelo regnat, 

Ipfe habens tonitru, atque ardens fulmen, 

Vi 8 HESIODI 

KcLgrii vucYim; mii^t Kgovov. ES q v*$scl 

Ayx.ia.mq flem%& o^uw^, \{cl) 'nvctyzcfik Ttfjudc,. 

Towt d^c/t. Maoctf cta^bv, oXufjLmcL c%(jwlt s^aoutf, 7; 

Evvsot dvyxiigss (Jizjahx Aiog UHyeycLvicLj, 

Kt\h(ut, Evii$7ni n, Od A« ot ts, MgA7rojt^« ts, 

Tg^t^W T, E^T&I TS, YloTJjfJLUCt T , O^OtHJ? Tc, 

KcLfihicm &'* h <©£0$ggssa7M '6$v am<Ji^)v. 

H $ (£ @>ct(n7\&)(nv ull oufoioitnv imfti. 8o 

Ovwflt Tiyjno^aai Atog k&%olj LLzyzKoio, 

YmbfjSjJov t zoi&toai foonzeepzw |3ctoiA«&JV, 

To> ]u. G^fi yhooorn yTwxjeflw ^siaoiv izejrlw, 

T5 0^' gW C4C sifjutTo; p« (jLzl/uyot' oi $i VV 7^f.0i 

Yldviig \g cwtov 6p&/oi, O^Ke/vovm ^Lwrcvg 85- 

l^swoi Ji^wojy 6 fr' cL<jq>cL7\zodq dyogsuw, 

Ai\J/ot ts (c (i/ij-a v«k©j Sfey-jufyj&s j^jtsWkos. 

Txvs){cl ^ jSotoiAwg; tyz<p£$vzq> xvsxj}. A#oI$ 

BAot7J?OjW^io/$ CtyjpW^ LLZTd<t%07KL IfyJL TSAsOfl 

Pwc&ws, LUf.Kgitoi(n cs^cicpdfjSjJoi kn&sosiv. 90 

E^fjSjJOV <T CtVfli Ct<JU, ^SOV (iog, i/\d<J3Qv) 

AM LLH7\iym % fj$ o 7t$i%\ dypofjSjJoioiv 

OicL toi MW&v is£n &>ok dvfydomiGiv. 

E;t ^ Maoaftw £ g;w6)Ay A7roM&>v©-' 

A»fl^s? ctotSb) sctoiv K^rJ %£ovct (c KiJaeA^cLj' 9; 

E* Ato? @owiA»k<;. O o^' 0A&©-' ovwct Maoctf 

4>fAsO?)* yAtwspii oi )wi sifJUL\(& p&i cwfrh. 

Ei y&f -ng Kj TrgVfl©^ l%«v viomfn dvfjiu DEORUM GENERATIO. < 

Vi fuperato patre Saturno. Bene autem fingula 

Immortalibus difpofuit finiul, & ordinavit honores. 

Hsec fane Mufae canebant, coeleftes domos incolentes : 

Novem filise magno e Jove prognatse : 

Clioque, Euterpeque, Thaliaque, Melpomeneque, 

Terpfichoreque, Eratoque, Polymniaque, Uraniaque, 

Calliopeque : haec autem prseftantiflima eft omnium. 

Hxc enim & reges venerandos comitatur. 

Quemcumque honoraturse funt Jovis filix magni, 

In lucem editumque adfpexerint a Jove nutritorum regum, 

Huic quidem fuper linguam dulcem fundunt rorem, 

Hujus vero verba ex ore fluunt fuavia : ceterum populi 

Omnes ipfum refpiciunt, reddentem jus 

Reciis judiciis. Hic autem fecure in concione verba faciens, 

Statim etiam magnam contentionem fcite dirimere folet. 

Propterea enim reges prudentes funt, ut populis 

Damno affe<Stis in fbro res iterum integras reftitnant 

Facile, mollibus alloquentes verbis. 

Incedentem vero per urbem, tanquam Deum, venerantur 

Reverentia blanda : eminet vero inter ipfos congregatos. 

Tale Mufarum praeftans munus hominibus. 

A Mufis etenim, & eminus feriente Apolline, 

Viri cantores fuper terram & citharcedi : 

Ex Jove vero reges. Ille vero beatus, quemcumque Mufas 

Amant : fuavis ei ab ore fluit vox. 

Si quis enim vel lu&um habens recenti dolore faucio animo 

B Trifte- io H E SIODI 

A^J\) y^Loibuu &\gyyify)&'> ooWp dm^ 

Maouw ^^tmv xA«ot <QOii%w otv^p&rcwn ico 

T fjuiYicrv), ix&H&pgu; n *)s&; oi OKvlltiov ly)im 9 

Al\[/ oye Svarp^viw ly^AiS^, *s$i tj xAoiw 

Msjtwi?)" Tttjgw o TroLejtTgpni S&egc ^otav. 

XowggTS Tswot Atos, o^Tg 4' ifJLi^omv doibiw. 

KAeisTg 4' oiJcLvcLTfov is&i *$)(& coiv t&TW, ior 

0< Tw; g^g^jooVTO k^ Ow^dva cL&$o$n&, 

NwctoV >9 o^o^gp«$, «4 3"' dKLwfa t%v$i IIovt^. 

YllmLn 4' ^ 7* <®&>T9. ^oi % ^cqot ^oiito, 

Kfltj 7TO7tt|tto}, Jtj IToVT®-' OtW^T^ 01 JjUttTJ <9vW, 

As^ th ^llthtowtu, ^ «^vo^ 4jpv$ tins^», uo 

O/ rwt^ s$iovTo ^sol, JWriigg? sojojv. 

n^ r ot^svgH JWravro, ^ ft^ TifJMs Mmito, 

H §£ KSM & Ttt <3£037tt 7ro7\wfiv^c» g^v O&vftmv. 

Tcwjvl fxoi zanztt MSootf, oKviLnct J^uar g;#*0aj, 

E£ OJpj^C, J(9l) gljTttS-' 0, TJ ^03TOV $U6T (L&JW. I 1 f 

H TOi jttfy) rf&gO^TJSOt Xflt©-» ^JBT OuJmp S7lSiTtt 
Iaf' otigfe^V^, mtVJW 'ih\ ttV^Ot A^ 0W« 

AJtctoiiWy ot l%xo\ qg*fn VL(pbsvT& OAuft7ry, 

Totfittfot r mfavitL /ttu;$$ %3ow$ ot^fo&V 

H 4 Ep@H, o$ )^M<st* c* clJoLVciTom ^soToi, izo 

AvGlfJLiKYIC.) JJttVT&JV Tg ^StoV, JTOtV7&>V T dvBp6U7fW 

Aolllvol) on tfffeojt voov, ^ cSicpfovot {&x/\lui. 
Ex. Xcie&> S' Epg£o$ Tg, jttsAottvot Tg Ni£ s^Sjwra. 
Nwt)( £' cctV AiSig Tg ^ Hjuif « g^g^woVTo, DEORUM GENERATIO. n 

Triftetur, animo dolens, Poeta vero 

Mufarum famulus res claras prifcorum hominum 

Laudibus celebraverit, beatofque Deos qui Olympum incolunt ; 

Statim hic follicitudinum oblivifcitur, nec quicquam dolorum 

Meminit : cito enim deflexerunt eos alio dona Dearum. • 

Salvete natas Jovis, date vero amabilem catilenam. 

Celebrate quoque immortalium divinum genus, femper exiftentium, 

Qui Tellure prognati funt, & Ccelo ftellato, 

Nodteque caliginofa, quofque falfus nutrivit Pontus. 

Dicite infuper, ut primum Dii & terra fuerint, 

Et flumina, & Pontus immenfus, aeftu furens, 

Aftraque fulgentia & ccelum latum fuperne : 

Et qui ex his nati funt Dii, datores bonorum. 

Utque opes diviferint, & quomodo honores diftinxerint, 

Atque quomodo primum multa juga habentem tenuerint Olympum. 

Hsefc mihi dicite Mufse, coeleftes domos inhabitantes, 

Ab initio : & dicite quodnam primum fuerit illorum. 

Primo omnium quidem Chaos fuit, ac deinde 
Tellus lata, omniumfedes tuta femper 
Immortalium, qui tenent juga nivofi Olympi, 
Tartaraque tenebricofa in receffu terra^ fpaciofa: i 
Atque Amor, qui pulcherimus inter immortales Deos, 
Solvens curas, & omnium Deorum, omniumque hominum 
Domat in pedoribus animum, & prudens confilium. 
Ex Chao vero Erebufque, nigraque Kox editi funt. 
Ex nocl:e porro /Etherque & Dies prognati funt : 

B 2 Quos ir HES.I.ODI 

Ovq lixjc xjjojulS/jyi, E§g£4 tpiKsTvm (jxyfiov.. us 

Touct & toi /Q^cpw (jSjj hyeivcvm wv kcwrn 

Ov^tvov dss$i&9r'y iycL luv <afe« mvict xgJhvdoi, 

O <Pf. m {M.y&ezosi Jeoiq ih\q d(r<pct/\2q cuet. 

T&vctTO $*' iezct (JJJlx^, ^s«wv ^gisvSi ovcw/\aq 

Nv/jLtyztov, ou\ vcuaoiv dv &$zol ^nosiismt, 1 3 o 

H $Z xgj, d^vyeiov YliK&.y(5y tixjcv oUlvxti dvov, 

TlivTOV, cttif cpfAsW©» i(piLU$x' ouW§ g7is«o. 

Ovgyvto Ajvtfclou.) TcK VLxmnov @>ctdvo\vlwy 

Koliv 7g, Kpeiiv 3-', Y<sfe*om Tylctntrov n, 

Oudv tz, ?etcw Tc, <~)2{ja,v TSy MvnLtoovvlw Tt, 1 3T 

$>0&lw Ti %£VGOSZ(pCVlOV, TvftlW T i^tTetvlw. 
TiSq (56' 6/7X970.7-©-' rf/JSTO KfOl/©» dfxjJ/^uJnnq, 

AeivcTOLTOc, 7nq£uv Jcttepov <T vx^npi TOX *i*« 
YetvctTO F cw KvxXuzctg \ssrifiiov mo% iygvrcLq, 

fybVTVW Ti, IjTSpOTtlw-Tt, XCfJ, h$$W 6^t/L(UJ%VLW , *4° 

OJ Zlw) (&£jvtUjj t £5b<£> T£%dv ts xje$cwvov. 
Oi o^ Toi tbJ jwSjw aMot ^o7$ c^otAifkwj w^> 
MSv©-' ^' 6(pJoL)\fjuoq (JiioTOi hkxjcm LUTto7roA. 

KvXX(t)7ftq y OVOLL M^ iTWVVLLOV, HVix! d$CL V§IW 

KvXKOTtepq 6<PJoL/\(JL0q ietq QJU&vem LLiTWTOf 14 J 

lyvq t nU @w K9^ jWjgtfttf *£ *V sp>o^. 
AM01 o^' ou> rttw? tb xctf Ou%olvS i^e^/JovTO, 
Tefiq Trajfe LLiyjL^v xgj, o^ilvoi, ch ovouaso), 
Koiloq Ti, Bejtdg<fe H) Tvynq 3-', yjBJpAQourct TiWCt, 
Twy hngmv (jSjj xj*ftq chr auav dtosovTO ** ° 

AffAtt- DEORUM GENERATIO. 13 

Qups peperit ubi concepiflet, Erebo concubitu mifta. 

Tellus vero primum quidem genuit sequalem fibi 

Coelum ftellis ornatum, ut ipfam totam obtegat, 

Utque eflet beatis Diis fedes tuta femper. 

Genuit praeterea montes altos, Dearum grata domicilia 

Nympharum, qua? habitant per montes faltuofos. 

Atque etiam infrugiferum pelagus peperit seftu furens, 

Pontum, abfque amore fuavi. Ceterum deinde 

Ccelo concumbens,peperit Oceanum profundos vortices habentem, 

Cceumque, Creumque, Hyperionemque, Japetumque, 

Theamque, Rheamque, Theminque, Mnemofynenque, 

Phcebenque aurea corona infignem, Tethynque amabilem. 

Hos vero poft natu minimus natus eft Saturnus vafer, [tem 

Saeviflimus inter liberos : floridumautem odioprofequebatur paren- 

Porro genuit & Cyclopes fuperbum cor habentes, 

Brontenque, Steropenque, & Argen forti animo prseditum : 

Qui Jovi & tonitru dederunt, & fabricarunt fulmen. 

Qui fane per alia Dirs fimiles erant, 

Unus vero oculus media pofitus erat fronte. 

Cyclopes vero illis nomen e re erat, eo quod ipforum 

Rotundus oculus unicus inerat fronti: 

Roburque & vires, & variae artes erant in operibus. 

Alii rurfus e Tellure & Ccelo prognati funt, 

Tres filii magni, & prsevalidi, nefandi, 

Cottufque, Briareufque, Gygefque, fuperba proles. 

Quprum centum quidem manus ab humeris prorumpebant 

Inac- i* H E S I O D I 

AnXoum* xjc$cl}\ol) o zxg&q mvi^vm 
E§ &yum l7ii<pvxov Qn e&ctpm [jJteostv. 

Ifffq 4' AiffAflfcT©-', XgpLTipn, (JWyOLKU Sfa «Sfc*. 

Oojm y> Poun^- 75 )£ O^^ SZp^fpovTo, ■ 

Aetvomiot 7njtfJW, o-cperzpq cf£ vi%Swn twcw* *jt 

E£ ^f ^. Kotf T^ jwSfy! 071»$ 7J£ <0>£03 < & $00^, 

TiivSk }wwfvrilou*Ke, x$\ \q cpcL@y G&t tLvwnt, 
Tounq qm xAj$-(Juiivr xcf^Kq 4' iTXiTipTftro ipyq 

OvpOLVOq' h 4' W™S 5WCL%£tTQ ToUOL TtcNjd^, 

^tuvol&jjy\' fohilw q h&kIw i7ft<p%oiosuTo Tvyylw. itfo 

kr\tOL TJOJwottont yevoq tjoAjs dibifJUCLVTog, 

T&>%e ll£)cl cfjosmvov, k$j\ g7i€^fit& 7rot|oi ^iA9*0W. 

E171S ^owaoa, ^tAoi/ Tswijufyw mop* 

IIot% S/Ufli )(0jij mLTQjq CLTCLo^uKH, Ctf X S^AHTS 

II«^Hfl%, TrttTtPjC. ys X&kIw TKW\LLiJoL Kou&lw 16 s 

YlUTZPJV. U^CTS^q «y$ CLHXJtCL (JJIOUTO IfyOt. 

Clq (pcLro' riq 4' *f a ^Si sAgi/ (kog, «Sfc 715 ctwTto» 
&)iy%oLT0. Octfoiiouc 3 /Cti^ Kfljy©-' dyxjj>\$LjJrmq 
A\{/ cu)tk wjSsioi c®&Mvch>L LjjinpcL xxSvnv 

Mw72f , ^ Jts* tStt) y \3zny°L&p(&> tsMov.lu. 1 70 

E§)ai/. E?r« w/c%oq ye chowyvLix G&c cLMyi^a) 

HLLtTZpX* (®&S$& yJ CLHxkcL LJJ1CWLT0 StyOL. 

£lg cpctTo' yidtiw 3 llLjol <p%so\ Touol 7izX6opn. 
Ews Sfc ^tat/ xpu\J/flfcoit A9%w* w/sdwce o %«gi 
ApTJW Kcvp%tojb s bv < (gL' Sifav 4 ^"^H^to iiofcyTtt. 17; 

HA^s Nwtr vmyav LLsyoLc. Ovgctvoq' cLLicp} 5 rotf» 

Ijtfc«- DEORUM GENERATIO. iy 

Inacceffe : capita vero unicuique quinquaginta 
Ex humeris prognata erant fuper robuftos artus. 
Robur autem immenfum, validum, ingenti in ftatura. 
Quptquot enim Tellure & Ccelo procreati funt, 
Potentiffimi (funt) filiorum, a fuo verb infeftabantur parente 
Ab initio. Et horum quidem ut quifque primum nafcebatur, 
Omnes occultabat, & in lucem non emittebat, 
Terra? in latebris : malo autem oble&abatur opere 
Ccelus. Ipfa vero intus ingemifcebat Terra vafta, 
Contriftata: dolofam vero malamque excogitavit artem. 
Statim vero cum procreaffet genus cani ferri, 
Fabricavit magnam falcem, edixit vero caris liberis. 
Dixit autem animum addens, fuo mcerens corde : 
Filii mei & patris nefarii, fi volueritis 
Parere, patris malam ulcifcemur contumeliam 
Veftri. Prior enim indigna machinatus eft opera. 

Sic dixit : illos vero omnes invafit metus, neqne quifpiam illorum 
Locutus eft. Confirmato animo tandem magnus Saturnus verfutus 
Rurfus verbis compellavit matrem venerandam : 

Mater, ego certe hoc in me recipiens peragam 
Facinus. Patrem enim deteftabilem nihil curo 
Noftrum. Prior enim fceda machinatus eft opera. 

Sic dixit: gavifa eft autem valde animo Tellus ingens. 
Collocavit autem ipfum celans in infidirs : indidit vero manui 
Falcem afperis dentibus : dolum autem adhibuit omnem 
Venit autem No&em inducensmagnusCcelus : undique vero TeUuri 

Flagrans 16 HESIODl 

IfjLei^cdv cpiT^imog hk^m, j@i) p' Imvv^n 

Uoim. 04'^ T^yzolo Tntig co^olto y&i$\ 

Zk^h, §fc^TS£W o mXtotiw iTha&B» ct^mv, 

MctHphv, ^ggtySbiiTtt, cf^Aa 4' ^ (wiSfcot jrctTfo^ 180 

Eowf6^6>s mjjwos, zraAiD 4' *p/^4* ^spg<3g 

E£o?noTD. Tot fjSp «71 gT&icnot tK<$vye £«g<V 

Oarotj y5 pctJoifjjLfyeg ct7rsojz/)sv cufJwro€o?oL\, 

Ucto-ctg Ufytro Touct. Ueetnhofj&jJtov 4' cWjO/v rav, 

rgfl/otr Efpivvw; ts x^ts^, tuyaTwg ts TlyoLvGk, 18/ 

Totr^oi 7&fJL7vo\j&jj%g, ^oTu^' g/jgat ;g£aiv g^wttf, 

Nv[jL<pci$ 3*' ct^ MsAirt* )(c/,AsW gV ctVgi^vot yxjjoLV. 

Mm&W 3"', ft>£ 70 rf«7£O3T0V &70T|Uw{£rtS olSbifJJXVli, 

Kot££ctA' ct7r H?r«^*o ttoTwxXvs-u cw II6vr&), 

f2$ c^ggsr ctfJLikhgLy(& 7rx7\iw pgovov ttfjLCp) 3 AoW$ 190 

Acp^os ctV oijotvctvi ^gobg agivro' t£ 4' cw k»£h 

E3pg'4>3w' fio&mv KuOw^cn ^ct^ofow 

JEjtAsto* sv^sv gV«7tt afelppvTov Ixjeio KvTrgov. 

Ex oX s&) ctfioin ^gJhn Jsog. Afjtip) o wow 

Iloojfv \^«jo pctfovoHmv ctg^gTO' tUjuc^ Acpojo^Tbw, 19? 

Acpzyfyn 7? Jzcu, v^ kvsityowoi Kv^eiow 

K.iKkymxoi ^zoi n k, otvg£gs, avg*' bi oicppa 

®%z<pdir ctWp Kvfyetcw, fai cwooiyuj^i Kvdn^ig' 

Kf^o^w 4 j <>7* 7 6 " 70 7ro7\vK7\vrv cii K.v7tf(^, 

HSfc Cpi7^fJLfJJ$cCt, OTt fJJ&OdV h%€cpcuivd». 200 

Tvi 4' E^ wfjwipntt, tgJi ](JLtojg zamro x&T^g, 
Tmof&jjn m ^037», ^&iv r £5 <pv7s9V \xo~n. 

Tow- DEORUM GENERATIO, 17 

Flagrans defiderio concubitus incumbebat, & fane extenfus eft 

Paflim. Ex infidiis autem filius petiit manu 

Siniftra, dextra vero immanem cepit falcem, 

Longam, afperos dentes habentem, fuique genitalia patris 

Feftinanter demeffuit, rurfumque abjecit ut ferrentur 

Pone. Illa quidem non incaffum elapfa funt manu : 

Quotquot enim guttx proruperunt cruentse, 

Omnes fufcepit Terra. Volventibus autem annis, 

Produxit Erinnyafque validas, magnofque Gigantes 

Armis nitentes, longas haftas manibus tenentes : 

Nymphafque, quas Melias vocant fuper immenfam terram : 

Tefticulique, poftquam ut prius (fc. dicStum) refe&os ferro 

Projecerat e continenti undis agitatum in pontum, 

Sic ferebantur per pelagus longo tempore : circumcirca vero alba 

Spuma ab immortali corpore oriebatur : in ea autem puella 

Innutrita eft : primum vero ad Cythera divina 

Vehebatur, inde tum circumfluam pervenit ad Cyprum. 

Prodiit vero veneranda formofa Dea : circum vero herba 

Pedibus fub mollibus crefcebat : Aphroditen autem ipfam, 

Spuma prognatam Deam, & decoram pulcris fertis Cytheream, 

Nominant tam Dii quam homines : eo quod in fpuma 

Nutrita fuit : Cytheream autem quod appulit Cythera : 

Cyprigenam vero, quod nata fit undofa in Cypro : 

Atque amantem genitalia, quia ex genitalibus emerfit. 

Hanc vero Amor comitatus eft, & Cupido fequebatur pulcher, 

Natam pnmum, & Deorum ad coetum euntem. 

C Hunc 2IO i£ HESIODI 

Tcwtuw <J( 3k tx-fffi ^H^ *$ ^ Astofyf 
Moi^LV cv dvfytomiffi xgj\ djavdTOiffi ^goToi, 
TJa/pJsviag r od%xg y fjLaiifmtoi t\ oJ^amSi Tg, zq? 

Tif^iv Ti y/wxjepluu, tyT^wnd ts, /MStTXi^bju Tg. 
T«s o ^awf TiTuwoLg 'GtiixTvmv ^7\ieo%sn, 

TlcuSbLS VdXSlCdV {JLV)OU; OugyCVOg, *g Tg)C6V ouJTa?* 

OctW o, TiTcuvovntg oLtvl3u/\m LLZyx. pt%cu 
Epy>v, Toio 4' sVtt^ tiotv LiiTonRiH m&%. 

Kou) OoLvoltov TtXJc 4' TjijW STttTg q <£0?V9V Ovtfpav, 

OVTIVI XjULW§HQ1X. ^OL TiXJc Nu% Ip&VVYI. 

AAjTStyv ouu M&llov, y^ Oi^wo d/vyuio&osuv 
EcDosgj JW &> oug jt/Mgt •m^lw kAvtS Qxzojvolo 

XpUQlOL X^&. fJLZteGl, <pZ£JVTOL Tg SivJ)oZOL %CL%7t0V' 

Kol\ Mot^og hcl) Kripou; iyeivctTO v«Aso7rotvaft 

Khtojto Tg, Aflt^gOW Tg, % At£07TOV, CUTi fipOTolffl 

TetvofjOpoiffi Mxorv zysiv dyxSov Tg, x^lxov Tg, 
AiV dvdjotov ts %&v t% os^l&euAcjjs t(psMVffoui, 
Ou^imn 7\irynffi Jsou\ <feivolo %/\9io> 
Ueiv y )hn tJ $wm x&xluv c-mv 'isig dLuxepn. 
TtxTZ o % 1$i(jL£ffi9, 7mLUL B-vmom (tyytolfft, 
Nt>£ oT^n. Mswi tuwo^ AmTtw lixje, % 4>jA9W&, 
Tn^tg t aA9/^uov, % E&cv Tg&e xafn^dvLLov. 
Autcl$ Ee/g wyepr, Tgxg $ IIovov d/\ywos»Toiy 
Andm ts, AtLLoy Tg, ^ AA^fot JkKpvoWxa, 
Toluvou; Tg, 4>ov^ ts, Mot^, Avo^oKTouriots Tg 3 

Neifcgct 21$ 220 2.2$ DEORUM GENERATIO. 19 

Hunc vero ab initio honorem habet, atque fortita eft 
Sortem inter homines & immortales Deos, 
Virgineas confabulationes, & rifus, & deceptiones, 
Oble&ationemque fuavem, & amorem, blanditiafque. 

Illos vero pater Titanas cognomento vocabat, 
Filios objurgans magnus Ccelus, quos genuit ipfe. 
Di&itabat porro, pcenas fumentes ex protervia magnum patraffe 
Facinus, cujus deinceps ultio in pofterum futura fit. 
Nox pra^terea peperit odiofum Fatum, & Parcam atram, 
Et Mortem: peperit etiam Somnum: peperit vero agmen Somniorum, 
Quje nulli mifta Dea peperit Nox obfcura. 
Rurfum poftea Momum, & JErumnam dolore plenam, 
Hefperidefque, quibus mala trans inclytum Oceanum 
Aurea pulchra curae funt, frugiferasque arbores, 
Et fatales Deas & Parcas genuit immites, 
Clothoque, Lachefinque, & Atropon , quae mortalibus 
Nafcentibus dant habendum bonumque malumque, 
Quaeque hominumque Deorumque deli&a perfequentes, 
Nunquam deponunt Dex vehementem iram, 
Priufquam ab illo fumferint gravem posnam, quifquis peccarit. 
Peperit prseterea & Nemefin, cladem mortalibus hominibus, 
Nox perniciofa : poft hanc Fraudem enixa eft, & Concubitum, 
Seniumque noxium, & Contentionem peperit pertinacem. 
Ceterum Contentio odiofa peperit quidem Laborem moleftum, 
Oblivionemque, Famemque, & Dolores lacrymabiles, 
Pugnafque, Csedefque, Praelia, Stragefque virorum, 

C 2 Jur- io HESIODI 

N«x*a ts, -^zv&cv; ts Aoyxq y ALL(pij\sytcL$ it, 

{\vcrvoLULuWy AtIlo ts-> mwfifecms XVujAojcjv. 23 q 

Opxov 3-', b$ <5>» bA&w dfirxdvtiisq dv5pai7rag 

11«^^, 0T6 XJtV 7XC imV (ffilOfKOV dfJLOOTYj' 

NflfSa t a\|/<ft§Sa k) dhY)%CL yMCLTO TIovtoc., 

Ilfio-^vTVLTov 7raf<Jtov clvtol$ xcLhzxcn ye^VUJLy 

Ovuxj^ vYt^Tng ts k) im<& % <§fa^ fyfjjLSiw 13* 

Aw^, X^a JV>(9tfct Xj W7na <J«W ol&v. 

A2t/c 4' o") Qowlwlvtul yLzyjjv, k) dyluuoyi 4>o£xuf , 

Tcuy) facryofjSp^, k) Kwt&> x^Mjjrctgwov, 

EflpufitVe/ r dchtfjjxvT^ cii (pfecn dvfjuov £%*£. 

Nwpw(^ 4' hevafo (jusyiggntL tcxjjcl ^aav 24° 

IIoi/Tft) cv d?$vyeTti, k) AapicT©^ «i/xo/utojo, 

Kfcf^ CiXJcOUVoio T€/\Y)&VT& TtoTOLLioiOy 

flf &IT&J r j EvKOO^TA Tg, SfltftJ T, AjU-^TCW T2, 

Et/tJWfij Tg, ©stjs ts, raAu/;« ts, rAoaixAj rs, 

Kv/uoSw, 27r«<y rs, 0ow, 0aAi« r g^soja, 245- 

Ka) MsAitw ^aptgo^a, k) EvAiLtyjv, k) AycuuYi, 

IIaor}sw t, EgaT&f ts, Xj Eweuui poJoVwp^s, 

A&jt» rs, IIp&iT&i rs, <J>gp8aa' rs, Aat>ajufyJ« rs, 

Nwoajw ts, & Axtomw, x, n£4>T0fti<foa, 

Aft>§#, (c Houvo7njy k) &J€i$bs raAar«a, 270 

I7T7jo5ou t i|ogoja, x^ \7rmv0Y) fo^im^y 

KV(JLQ$Q)W 3-\ W KUjJJXT 0# kfO&oHi 7TOVT6rf, 

Hvaidg ts 'CcL%m dvsfjJWy oza) Ku^uo.toAwV*!» 
Peia jrfniM, x^ st/atpi^ ALLcpiretTW 

Kvtui DEORUM GENERATIO. 21 

Jurgiaque, mendacefque Sermones, Difceptationefque, 

Legum contemtum, Noxamque, familiares inter fefe : 

Jusjurandumque quod plurimum terreftres homines 

Lsedit, quando quifpiam volens pejeraverit : 

Nereumque alienum a mendacio, & veracem genuit Pontus, 

Maximum natu filiorum : fed vocant fenem r 

Eo quod verus atque placidus ; nec juris & sequi 

Oblivifcitur, fed jufta & moderata judicia novit. 

Deinde rurfum Thaumantem magnum & fortem Phorcyn, 

Terras commiftus, & Ceto formofam, 

Eurybiamque ferreum in pedrore animum habentem. 

Ex Nereo porro prognatae funt perquam amabiles filiae Dearum 

Ponto in infructuofo, & ex Doride pulcra, 

Filia Oceani ultimi fluvii, 

Protoque, Eucrateque, Saoque, Amphitriteque, 

Eudoraque, Thetifque, Galeneque, Glauceque. 

Cymothoe, Spioque, Thoe, 1 haliaque jucunda, 

Et Melita gratiofa, & Eulimene, & Agave, 

Pafitheaque, Eratoque, & Eunice rofeis lacertis pradita, 

Dotoque, Protoque, Pherufaque, Dynameneque, 

Nefasaque, & Ad;asa, & Protomedia r 

Doris, & Panope, & fpeciofa Galatea, 

Hippothoeque amabilis, & Hipponoe rofeis lacertis praedita, 

Gymodoceque, quas flucl:us in obfcuro ponto, 

Et flatus vehementium ventorum, una cum Cymatolege, 

Facile mitigat, & cuni pulcros talos habente Amphitrite : 

Cymoque, r% HESIODI 

Kvfjji t\ Hiovw ti, tvsitycfyubc 3-' Ahifjjio)i, zry 

ThcwwbfjJi n (piT^fJJJLetoSic, x& Uom7ri^S4ct, 

Aeia.yo%Y) i%, y$ Eua^p», j£ ActofJLifreict' 

TJxTuwbfJJV ts, K#f Awtovo», £ Auojavaoja, 

Etfaf w Tg (^nW r l^aTW, <£ «f©^ afjjnfJL^' 

Koj ^ctfjjxdyi yaLyaoju. Sifjjxc, oHyi tb MgviV?nr ^o 

Nnoti) T , EV7to jUL7f7) 71, ®€fJJL5W Tr, n^VOW 7S* 

N«^pTii^ $-', w hu.t%$s iyi voov cLjtactTOio. 

Avtcij "p. N»§ S©' ct(jjjfjLov(^ cJ^erfpoYro 

KS^oj 7jsj>tw}coi/ ( &, dfjjjfJLOvct zpy u$\\ou\. 

Scwfjjxc 4' Clxjcctvolo fictdvppenuo dvyx.T^t *6f 

HyayeT H7\zx,t$luu. H 4 a;;t«av rsfcs* Ig/v, 

Huxo^aas 3-' Ap7rtjos, AsMw r , CLxjJimijjj ts, 

Ai p' ctvifmv motwn y$ olwolc ctfjL Itxovtov], 

Vixmc 7flt$vyeosr (ju^^Jviolj y) iaMov. 

Oopju/V 4' «^ KnTto Yquctc rke x&7<hime ) \)(&, 270 

Ex yevsTvig noXictC) tvlc oi Tfcuou; x^/\iamv 

AJavctTol TS Jso), yot/ugjj sf^ojM^uot r avSp&)7roj. 

IT^pJlJhi T iV7li7^.0V, EVVO) Tt Kp0XX>7ft717\0V, 

Yoqykc 3-', ctj vcuxoi 7iipLuu xXwns ilxjcd/joio, 

EjgAw (®£3c vvxtoc* iV EamgSic, XtyvcpMoi, 27? 

^S-etvto t\ YLvevctTw rs, MsJaaa rs Kvyey, jjaB-aoa. 

H (U, sTa; S-vmn, ol\ 4' clJcivctTOi y$j ctynb® 

Ai <JbV tm fjjjj (^PiKi^ctTo Kvcfooycy-mc 

Ev jUaAaxoS KeifjMvi, y^ dvjzoiv eictejLVolm. 

Tic cf[' oTg <S>! nȤ05u; x&cpciTduu aWJflpoTofjww, 280 

Egs- DEORUM GENERATIO. x 3 

Cymoque, Eioneque, pulchreque coronata Halimede, 

Glauconomeque hilaris, & Pontoporia, 

Liagoreque, & Euagore, & Laomedia : 

Polynomeque, & Autonoe, & LyfianafTa, 

Euarneque tam indolis gratae, quam inculpatse formse. 

Et Pfamathe decora corpore, divinaque Menippe : 

Nefoque, Eupompeque, Themiftoque, Pronoeque, 

Nemertefque, quae patris habet animum immortalis. 

Hae quidem ex Nereo inculpato procreatae funt 

Filiae quinquaginta, inculpata opera callentes. 

Thaumas vero Oceani profundiflui filiam 

Duxit Ele&ram. Haec autem celerem peperit Irim 

Pulchricomafqne Harpyias, Aelloque, Ocypetenque, 

Quae ventorum flamina, & aves adfequuntur 

Pernicibus alis. Sublimes enim volitant. 

Phorco poft haec Ceto Graeas peperit formofa, 

A partu canas, quas ob id Graeas vocant 

Immortalefque Dii, humique incedentes homines. 

Pephredoque pulchro peplo, Enyoque croceo peplo, 

Gorgonefque, qua? habitant trans celebrem Oceanum, 

In extrema parte ad nocl:em : ubi Hefperides argutae, 

Sthenoque, Euryaleque, Meduiaque gravia perpeffa. 

Ipfa erat mortalis, aft aliae immortales, & fenio non obnoxiae 

Duse : cum ima concubuit ccerulea caefarie Neptunus 

In molli prato, & floribus vernis. 

Ejus autem Perfeus caput cum amputaflet, 

Exfiliit 14 HESIODI 

E^gSogg Xevou^ Te Liiyju;, Kj Yli)}ao-(& «Tnros. 

T&> "fi «nwvytm !w, ot cl% LIxjboVj^ «io. m}dg 

Tev$-\ bfr' cio% ^voetov eytv ,(/§ ^poi <pl?\r)oi. 

X' d> (jSjj ^imlci/jSp(^ 9 (&&/\i7m)v ^Sova yjnn^i LW7\tov 9 

lx£T k cjtfavctTH;' Zlwo; 4' &> ^toLULot voui, 28 s 

B^tLu! te ssgoTrlw ts <pi%w A« yuM&rn. 

Xovou^ 4' 8«X€ T&w&ejjuuov D^uovwot, 

Mt^d; KotM^w K&ptf xAvTa H^s^wolo. 

Tov jwfyi ctp' &%vct&c£g jStw H^cxTwieiy), 

Baoi ?rotg «a*7to&ojj, (zfotppvTtt etv EgvS-giV 290 

H|Uot7i tJ, org 57% (3S« w^gcorv tievLvm>7rx; 

Tigtwfr' et; ieejuuu, 2}&&clg mojv QxjeoVjolo, 

OfSpov ts ;tT«vct$, <£ @>XM?\9V Ev^vTtwct, 

2ra3-|tt(ti c^ kgjsiTi, 7iiflw xTwtu ClxeoVJoio, 

H 4' stsx,' oitho 7K/\6dejv, ctLui^vov, vUv hoiXAS 29? 

Ovmoi; ctvfydo7rot;, &$"' djotvciioioi fyolm, 

27TWi cV* yAgc^ypw, SreJjuu xg$LTeojtf>%ov E^Svctr 

Hpjiov "pL vvLtcplw ihixximS^ct, x^/^tm^ov, 

Hlilov 4' ouoTe 7jsA&>gov lcptv, fretvov Te LtLyxv Te, 

UoixIt^v, do{jj)s-buu, (ot^ng \zsi xdjfyoi yjup;. 3°° 

Ev^cc Si oi am&> '6£i ^t&), jcoiAw \sssi "net^ w, 

T«A« ccV a^tJci/otrwv ts ^&v S-vwnSv r dvfycirnw' 

Evir' a^« oi <5Wjwto ^so) kAutdi Jhi(uia'& votW 

H 4' ^ 7 "' «'" AfyLiatoiv \asi %3ovoc Au;f « EjgcJVa, 

A^avoCT©-» WLttpY) <£ ctj/ii^fljtr^, w/xotTct jTavra. 305- 

Tw o Tvtyoiovci ^aoi Lttyl)L&povi bj (pitemt, 

Aetvov DEORUM GENERATIO. ay 

Exfiliit Chryfaor magnus, & Pegafus equus. 

Huic quidem cognomen erat, quod Oceani apud fontes 

Natus effet; ille vero enfem aureum tenebat manibus charis. 

Et ille quidem cum avolaifet, relidta terra matre malorum, 

Pervenit ad immortales t Jovis vero in domo habitat, 

Tonitruque & fulgur ferens Jovi prudenti. 

Chryfaor porro genuit tricipitem Geryonem, 

Miftus Calliroas filise nobilis Oceani. 

Illum quidem armis exuit Hercules, 

Boves apud flexipedes, circumflua in Ery thia : 

Die illo cum boves egit latas frontes habentes 

Tirynthum in facram, cum trajeciffet Oceanum, 

Orthroque interfedto, & bubulco Eurytione, 

Stabulo in obfcuro, trans inclytum Oceanum. 

Ipfa infuper peperit aliud monftrum, ingens, nihil fimile 

Mortalibus hominibus, neque immortalibus Diis, 

Specu in concavo, divinam animo infra&o Echidnam : 

Dimidiam nympham, nigris oculis, pulchris genis, 

Dimidiam item ingentem ferpentem, horrendumque & magnum, 

Varium, crudivorum, divinae fub cavernis terrae. 

Illic vero ei fpecus eft in imo, cava fub petra, • 

Procul ab immortalibufque Diis mortalibufque hominibus : 

Ibi fane ei deftinarunt Dii inclytas domos incolere. 

Atque coercebatur apud Syros fub terra tetra Echidna, 

Immortalis nympha & fenii expers, diebus omnibus. 

Huic Typhaonem aiunt miftum effe concubitu, . 

D Vehe- x6 HESIODI 

A«v6v 3- 5 j tfegw Tctvzfjuw, zXim-mfo nign. 

H 4' "L^XjyaJWjwS^W TS/C2T0 J^tTSgC^^»* TSWOt. 

OfS-pov ju ^j^tov xu/io. yeivctio rnpvovw. 

A<tfj7Spov ou^ stwtsv dpJiygaiov, kn <f)<a.T«ov, 31° 

K?g£gpoV (Jt){m$V, Ai&Od KtWOL yoLXK&0<pW0V, 
n&nmTM{&%lwov, dvcu&ct TS KOCJLTIZOV Tt. 
To tc«tov, Ydkluu ouuTig tjeivctTo Kvjf&Sfyaw 
. As%vuilu), luu 3-§g\J* ^cl 7\&>whiv(&> H^H, 

Aj7?\.«T0V JCOTS80W, fBw HggiKKMY). 3 l S 

Kcl) tvw (j$p Aioc. vjog ovnggLin vyi7\u ygXxy 
AfAtyitvwict&hg, ouu 0Qvii(pi7w Io^aa, 
IlyaCKinc., ^aAwcnv Adwcwic, AyeXemc. 

H XifJ{C/Ljg$LV S7W7S, W^ d^fmKZTOV 71V%, 

Aeivluu T€, fjue)d?Jw Tg, mc%xjcd tz, xggLTepluun. 3 20 

Tw? cf^ luut^ei; x&paAaf jjiict^, %tpo7toio TxeovT^ 
H o %fj&}$m, w 4' o<P'© J x^rgfoio o^jtovT©^. 
Tlfo^ AgW, 07n^v o Jjodmv, (uiarw q ;£#$u£a, 
A«voi/ >c70^«8ot4 ^o? juSjw©-' ou3d^o(o. 

T«V /U, IIm^OT^ SlAg, 4 fcdA9S BgMgfo4>OVTW£. 3*r 

H 4' && Ow oApZa) Tgjce, Ka<fytgioicnv oAgS-fov, 

Og3-g« x^Spjfjiim: NefjLZiciiov t^ Agovm, 

Tov p' Hpn 3-pg\|/a<ja, Aw$ x/u^w a^tXAtiig 9 

Tavoioiv ^TSvaajs Ng/u.«*j$, ^5^ dv3-$<knroi$. 

EvS-' ap' oy okawi' , hteQoupero Qvh dvSqtomv, 330 

Koi&vzw TpwToio, Ngju.««?> Mo^ 5 A^okvt^. 

AMa i i$ iohtfjuxQJi. fanc. H£axXw«ws . 

K«T&! DEORUM GENERATIO. 17 

Vehementem, & violentum ventum, nigris oculis decorae puellae. 

Illa vero gravida fa&a peperit fortes filios. 

Orthrum quidem primo canem peperit Geryoni. 

Iterum fecundo edidit partu immenfum, dirum, 

Cerberum crudivorum, Plutonis canem aenea voce, 

Quinquaginta capitum, impudentemque fortemque. 

Tertio, Hydram rurfus genuit perniciofam 

Lernasam, quam enutrivit Dea albis ulnis Juno, 

Implacabiliter irafcens Herculi. 

Ac illam quidem Jovis filius occidit faevo ferro 

Amphitryoniades, cum beilicofo Iolao, 

Hercules, ex confiliis Minervse Ageleae. 

Tum ipfa Chimasram peperit, fpirantem terribilem ignem, 

Trucemque, magnamque, pernicemque, validamque. 

Illius erant tria capita : unum quidem terribilis leoni», 

Alterum capellae, tertium vero ferpentis robufti draconis. 

Ante leo, pone vero draco, in medio autem capra, 

Horrende efflans ignis vim ardentis. 

Hanc quidem Pegafus occidit, & ftrenuus Bellerophon tes. 

Illa fane Sphingem exitialem peperit, Cadmeis perniciem, 

Ab Orthro comprefTa j Neme«umque leonem, 

Quem Juno cum enutriviflet, Jovis veneranda uxor, 

In collibus collocavit Nemese, cladem hominibus. 

Ibi fane hic commorans, damno afficiebat homines, 

Dominans Treto, Nemeae, atque Apefanti. 

Sed ipfum robuftus domuit Hercules. 

D z Ceto x8 H E S I O D I 

IOito 4' o>A9Toitov, <£>b%wi QiT^-mi (jLiy^m, 

TWOLTO O^SiVOV 0<plV, bq IpfJLVYig Ktiffeoi yjjpq 

Utipcunv b) (jwyiteu; 7roLy%guoioL wh>& <pv?&ojzt. 3 3>~ 

T£to ^l vk K»T«g yg)i Oo§ wv(&> *$)(& tsi. 

Tndv$ 4' rLtefo® ltoTX'(JL*q T2K& hvmv&z, 

N«A$'v r , AA^aov rg, ^ H&t^vov fioLdvdXvLju, 

H%vyJjvcL, MouoM)S"^jv Tg, ^ Ir^v y&thipsefyov, 

4>ctoiv ts, Pmodv t', A^A&nov ^yj^o^ivluv, 34° 

Nsojov ts, Po<hov 3-', A/\ioi)L(JLovci 3-', Ezf?ci?ropjv n, 

Tqtivm&v ts, ^ Aiojitjov, ^aiov Tg 2*jttavTtt, 

Utuuetov Tg, >(c# E^v, fvppenbuu n Kcujcov, 

^ZctfydeAov K fj&yw, Act Jtovct ts, Ilci/p^t/tov t?, 

JlvIuuov ts, k, Agcfyoxov, S-uov ts Z^jucWjoov. 345* 

Twts o dvyoLri^odv ie^v $S(gK ctf *$• ^cqc^ 

Avcfycte; KH&CpGVt, AtoM&M ^ttu olvolkv, 

Kol} 7tom(*oiq' fojuTvw q Ajos g&pct |Uo7poM; g^«OI. 

Ilety» T, AofyjWW Tg, Ifltv3» T , HA8M? » TS, 

Aoiptc ts, Ilpt^Vfo T£, >9 Ov%ctviY) fyoetfrhc., ss° 

]7ntti T€, K?\V[j8f!)Y> T€, PooYct T€, Koi?7\lPJYi T2, 
Z&Jcfii) T€, KhVTlY) Ti, I<ft}Ct TS, IIflt0l3oH T2, 
Tl7\Y)%OW%Y) T€, Tct7&%OLV%Y} T, SfCtTW TS AitoVfl, 

MflAs&enc. Tg, ©o'« ts, t@)i djetoSic, Tlo7\vSiApn> 

KsexMiq T€ <PVUW i^OLTYi, UXHTOOTi @>0Mi$, $SS 

IlggOM? T, lotVei^, T, A>(c/$« T€, "EotVdH T€, 

U€7%ouy) t i^eom, Meveodw t, Tjjejimi ts, 
Miii? t, Ev^wuofjjn t€, TsAgcda! T€ Hfoxj!)7ftffh(&r 

Ke/imn DEORUM GENERATIO. r 9 

Ceto vero minimurn natu, cum Phorcyne concubitu mifta, 

Peperit fasvum ferpentem, qui obfcurse in latibulis terras 

Finibus in amplis aurea mala cuftodit. 

Hsec quidem Cetus & Phorcynis foboles eft. 

Tethys autem Oceano flumina peperit vorticofa, 

Nilumque, Alpheumque, &Eridanum profundos vortices habentem, 

Strymonem, Mseandrumque, 6c Iftrum pulchrifluum, 

Phafinque, Rhefumque, Acheloum limpidum, 

Neffumque, Rhodiumque, Haliacmonemque, Heptaporumque, 

Granicumque, & iEfepum, divinumque Simoenta, 

Peneumque, & Hermum, amoeneque fluentem Caicum, 

Sangariumque magnum, Ladonemque, Partheniumque, 

Euenumque, & Ardefcum, divinumque Scamandrum. 

Peperit quoque filias facras, quse per terram 

Viros tondent, una cum Apolline rege, 

Et fluminibus: hanc vero a Jove fortem habent. 

Pithoque, Admeteque, Iantheque, Eledtraque, 

Dorifque, Prymnoque, & Urania forma Deam referens, 

Hippoque, Clymeneque, Rhodiaque, Calliroeque, 

Zeuxoque, Clytieque, Idyiague, Pafithoeque, 

Plexaureque, & Galaxaure, amabilifque Dione, 

Melobofifque, Thoeque, & venufta Polydora, 

Cerceifque indole amabilis, Plutoque magnis oculis, 

Perfeifque, Ianiraque, Acafteque, Xantheque, 

Petraraque amabilis, Menefthoque, Europaque, 

Metifque, Eurynomeque, Telefthoque croceo peplo : 

Chri- 30 HESIODI 

Kejuiw V , Aoin T$i ty ifjmpoeosu KctAu\|/&' ■ 

E'M$y) ts, Tvyn rs, <t AfjL(p^w, Clw^cn rs* 3<so 

Kctf 2ru§, m <W arpiw (W&cpzezsoiwi 5^iv dmsim, 

Avtoui d[ Qmo\ok Kj Tndv& c^g^uoVTo 

U%so-&vtoQ kv$ou\' 7roMo4 ye (jSjj &n (c ctMctf. 

T$)$ yS ^'^f «w T&vuatpvfji £lxjeo\vivouf, 

A/ pct mxvameieq T^jcu/ % @a^set Aijttvws 3<*r 

Uoivm ofjuuq ity&niot, fyoiw etyActct rtxjjct. 

Toojoj 4' ^*^' sVg£^« mmfjuo) xJ/JctyySbl pzovTtq-, 

Tikq tlxjcdm, tiq yeivctjo mTVict TnSuq' 

Tw ovoyu^yaKiov m.VTW |3£$tov ctvcfjoct wvn&w 

Ol o zxjisu Imai oi ctv (C^avoustol&xji . 370 

Qetct J[' Hzhiov Ti fjJyw, 7^.fJL7t^v rs 2sAw/tu, 

Ha/3-', *i 7ioivTsojiv &n%Smom (pctsivi, 

AJotvctTOiq ts fyolg to) «getvov <&'pttu s%ycn, 

r«KotS- > , %smi)jtjn^'ii(r' Tfsfefov®* cv <$*A9Wb. 

Kptw 0^'EygvQw TMtrev, (p/A9TMTJ fjLiyuou, m 

ArgoObv Tg fjlyw, nctM4ura ts, & ^setav, 

Usooiw $-', 0$ ^ 30:01 (xsts^stisv yjfzoowwojv. 

ArpOMO) 4' H&/£ CtVSfJLXC TcXJc X&ptt£$dvfjLXq, 

Aoyertuv ZeCpv^v, Bo^solv v om\J#£$jcs'a<$U9ov, 

Kctf Notov, c^ (piT^-mn ^0 ^a &'v>?3iija. 380 

T«s o jtur' otW^c tjktsv Etyo^po^v hejtrftpeict, 

Arggt ts ^&fJLiftvjw^ Tot r xeavbq l$s(poiv(3). 

2to£ o m' fbtecM/8 dv)cLTYi$, UctT^hoLvn fjxyeim, 

ZwA9V ^ Nwty x&7?\ioipvejv qal fjLtyaefim, 

Kct| DEORUM GENERATIO. 31 

Crifieque, Afiaque, & amabilis Calypfo : 

Eudoreque, Tycheque, & Amphiro, Ocyroeque: 

Et Styx, quse ipfarum excellentiffima eft omnium. 

Atque ha; Oceano & Tethye prognatse funt 

Grandiores natu filise ; multae quidem funt & alise. 

Ter mille enim funt pulchrx filias Oceani, 

Quse fane difperfe terram & profunditates lacus 

Pailim pariter incolunt, Dearum fplendida proies. 

Tot rurfus alii fluvii cum ftrepitu fluentes, 

Filii Oceani, quos peperit veneranda Tethys : 

Quorum nomina difficile omnium mortalem virum proloqui ; 

Sed finguli noverunt, quicumque circum habitant. 

Thia pra:terea Solemque magnum, lucentemque Lunam, 

Auroramque, quae omnibus terreftribus lumen prasbet, 

Immortalibufque Diis qui ccelum latum tenent, 

Peperit, congrefTa cum Hyperione in concubitu. 

Crio autem Eurybia peperit, concubitu mifta, 

Aftrseumque magnum, Pallantemque, praeftantiffima Dearum, 

Perfenque, qui etiam omnes prascellebat peritia. 

Aftrseo vero Aurora ventos peperit validos, 

Argeften Zephyrum, Boreamque velocem, 

Et Notum, in concubitu cum Deo Dea congreffa. 

Poft hos vero Aurora ftellam peperit Luciferum mane genita, 

Aftraque fulgentia quibus coelum cinctum eft. 

Styx vero peperit Oceani filia, Pallanti mifta, 

Zelum & Nicen fbrmofam in sedibus, 

Et & H E S I O D I 

Koy KgyT&i bfo Biluu, a&eJVitera yuvciTO liyjuct, 3 8 r 

Ttov Gfot t? dmv&ffe Aiog c&fjL(&>, «Sfc tk s Aw> 

Ow^' 6Sb$, otttjw /uuw xsiiws ^o^ w^iLtoy^* 

Am' otifl <%?' Zww @>cvpvxTV7rti kd)oiototy 

Q.c, yj s£tf A<£itf5 2tz>£ ct^-Szr©-', njtecuww, 

HyjXTi 7af, 073 mvSt^ 0/\ufjLn(& dsi^ymmc. 3 9° 

A^otvct78$ C4tdhzo& Jzv; kfxax^v OTwfjjmv. 

Ei7is <4'j c$ cti/ ^tj? »0 ^gftJv Tztwoj (jjjl^ito, 

Mfl ItV ^TOppCWOBtV Tgpctfciv, TifJLUJJ 3 ^g£MI 

E^gjt^u &/) 70/Totf©-' ^e jicst djuvdiuoi Jzolot. 

Tov 4 g^otS-', 057? olti(i@> \zsn K^yvx w<T dyeegso;, 395* 

Ttow? % ^pctojv 6%j£wos/jtfy> w ^g^Jite Rt. 

HA^s 4' ^6# <3^th 2to£ ct4>^T©-' Ou7\u fjwniv §g 

2to) otpoloi 7nxj^0Jt, (jKAa ^fgp (jJ)hct -mT^oq. 

TluU Z&S TlfJJHX, (zsbuom J\opot £<fti)>tgV. 

AuibjJ "p. Y> idviXJc *)tM fJLZJCW ifJLfjSjJCtj 0£JtOV, 4°° 

T[cu$bL<; 4' W|Uot& Ttdvm &q fjucmvcui^k st). 

0$ C^OLUTWC. 7KLVTc05l j^.fJL7n0t;, WGOTSg XZTlcy, 

E^gTgAgor'* ouuTog 3 ^os^ot X£ptr«, wSg ctvctojgf. 

<$>oi£n ^cw Kofa 7joAu^ot70v wA^v i? oljvtar 

Kuojk^w 4' W7r«7tt ^sct ^y c* ^A97*m, 4°)" 

AW7&; xjuouvo7n7ihov lyavcLTO fjL€i}\i^cv cuei, 

H-mov dvfyto7iom &, dJavctToun ^soToi, 

M«Ar^>v o^ ^*JWi dyvvoomTov wtoc, 0/\u(jL7ra. 

IVtfaTD 4' A&SJ-luJ d)U>VV(JL0V, LuU 7T0TZ UiOmc, 

YfyiyeT k y&yx* $&[Jjjl> Q>\7\lw )uxKyi<>% dmw. 410 

H DEORUM GENERATIO. 3 j 

Et Robur, atque Vim, praclaros peperit filios, 

Quibus non eft feorfim a Jove domus, nec ulla iedes, 

Neque via, qua non illis Deus prseit : 

Sed femper apud Jovem graviter tonantem fedem habent. 

Sic enim confuluit Styx incorruptibilis, Oceani filia, 

Die illo, quando omnes Olympius fulgurator 

Immortales vocavit Deos ad latum Olympum. 

Dixit autem,quod quifquis una fecumDeorumcontraTitanaspugnet, 

Ntilli fe adempturum praemia, fed honorem quemque 

Habiturum, quem antea inter immortales Deos. 

Illum etiam dixit,qui honoris expers fuerit fub Saturno & immunis, 

Ad honores ac praemia prove&urum ut aequum eft. 

Venit autem prima Styx incorruptibilis in Olympum 

Cum fuis filiis, fui per conlilia patris. 

Illam vero Jupiter honoravit, eximia quoque dona dedit. 

Eam enim conftituit Deorum magnum ut fit jusjurandum, 

Filii autem diebus omnibus fui inquilini ut fint. 

Similiter etiam omnibus prjorfus, ficuti pollicitus erat, 

Perfecit: ipfe autem prsepotens eft, atque imperat. 

Phoebe porro Ccei perjucundum venit ad torum ,• 

Gravida vero fadta deinde Dea Dei in concubitu, 

Latonam casruleo peplo peperit blandam femper, 

Mitem hominibus atque immortalibus Diis, 

Suavem ab initio, in primis hilarem intra Olympum. 

Peperit mfuper Afteriam claram, quam olim Perfes 

Duxit rn amplam domum, fua ut eifet uxor. 

' E Ilia S± H E S I O D I 

H 4' \ssnwosKfjSpn Ej^tuo tikb, tIw <afe* mvTm 

Zdjg K$ovitihg7i{jwoi' 7Toe&> $i ol dy}\&ci tiw^c, 

Mol^tv i%uv yvpig n Kj cti^uyeioio Joit&onic. 

Hi))t, ctVs^W©-» xzp' Ouqctvx 'ifjLfMfe nySis, 

AJotvctToig n Osoloi mtfjSfJv !J£i fjukkisu. 4 * J 

Kct) *yS vwu on 7rx i\c c^%3ovt«v dv^fdomv 

Eetiwv Uep, >{&/\d k$ vowov l*&.w.ft)> 

KixKy\o%{ Ex^tIuj ttoMw ts o\ tajjiTO Tiujn 

Ychcl uul7\\ 6 (®€$<$%w ye JzoL xzmSzZgj &ffi' 

Kctj *n ol o?£ov bmZpr itth Sujjctfjju; ye mpsiv. 42° 

OoJOJ *)S TcUY\g 71 Kj OuQfiVX S^zfyoVTO, 
Kctf 72jU,2ef sXflepgy, TBT&JV g^J CUOUV dmVTW. 
Olltii 71 fJJLV KgOWoV 8&W7KT0, @frtii T CtimU^Ct 

Oor zh&ysv Tiivm f£) (sjoti^gi Jtoicnv. 

AM' i%\ oog to <®£$>tov c*V cifffi l7tKtT0 Sbto-fJLog. 4* 5" 

Oufr' oTi fjLxvofyhg, viojov Jed 'ifjLfjLoqe. TiuSig, 

Kcv) ye^cg bi yxJ^ ts ji, a^cvw, h$ Jolj\qlotv\ % 

AM J 671 >t, 7I07\U fJUtfaoV) S7T« XS)g flg) OflTifc'. 

nTc^'^^ fJLZ}a7\ag czfytyivz), Yiti~' ovivmv, 

Ev t dy>$ Agioloi ujuv.7r%i7r{-, ov ;t' i^sAvicnv. 4 3 ° 

H 4' ^ 7 ™ 7 "' k 7io7\iUjov (pdurlwoqct Jvepojov) 

Ai/gpgc, IvJvl Jzd <zfytjivi)olg x,' zJeTwjm, 

Nixlw ctp&ty^vifjog omowi, itj wti& o^ouf. 

Ev ts tiix.il} (&ct<ji7\$<n <%?' cuSbioitji x&diQ. 

E&Xyi J[ olv$-' 07tot ctvd)osg dyioVi oLeSrKtiJtmh 4 3 5" 

Ev^oc ^sa ^ toIc rtt^o^v/), jM^ovivhoi. DEORUM GENERATIO. 3 f 

llla autem gravida fa&a Hecaten peperit, quam fuper omnes 

Jupiter Saturnius honoravit : dedit vero ei fplendida dona, 

Poteftatem ut habeat terraeque & infrudhiofi maris. 

Imo etiam ftelligero a Coelo fortita eft honorem, 

Immortalibufque Diis honorata eft maxime. 

Etenim nunc quando alicubi aliquis terreftrinm hominum 

Faciens facra faufta fecundum patrios mores expiat, 

Invocat Hecaten : ingens vero eum fequitur honor 

Facillime, cujus benevola Dea fufcipit preces : 

Et illi divitias largitur • nam facultas ei adeft. 

Quptquot enim Terra Coeloque prognati funt, 

Et honorem forte acceperunt, illorum habet fortem omnium. 

Neque quidquam ei Saturnius per vim ademit, neque abftuht 

Eorum, qusecumque fortita eft Titanas inter priores Deos. 

Sed habet ficut prius ab initio fadta eft diftributio. 

Nec quia unigenita, minorem Dea fortita eft honorem, 

Et poteftatem tam in terra ac ccelo, quam in mari : 

Sed infuper multo magis, quoniam Jupiter honorat illam. 

Cui vero vult, magnifice prsefto eft, atque eum juvat. 

Inque concione inter homines eminet, quem voluerit, 

Atque quando ad bellum exitiofum armantur 

Viri, tum Dea adeft quibus voluerit, 

Vidtoriam promte ut praebeat, & laudem porrigat, 

Inque judicio reges apud venerandos fedet. 

Bona infuper quando viri in certamine colluctantur, 

Ibi Dea & illis prasfto eft, atque eos juvat. 

E 2 Qni 36 H E S I O D I 

VSoL tytgi, %QUpW Tc TQK&QIV *£$& 07nX.fi. 

Kotj 7oI$ o* yWcuJKbju chjamLL(pi7\9V igydfyv), 44 Q 

El^?) 4' EH^ r ?> K9M 8g*fcTO7ra Evvoot}#JJ&), 

Pwrftac 4' *?f h** wty* ^so? &lmo? m^hluu' 

P«ot 4' oiQeiteTO cpcuvofjS/JUJUj g^sAwa ye Svllv. 

EcSr Aw 4' c* SU&fJUHOl ouu) E§ jLt» AwcT Ct^HVj 

Ba>coAiot$ t, ctyeXoug 7g, j^ oumi/\ici 71X0112 ouyoovy 44* 

noijU.vot? T&ajmmv y oIojv, 3tyu3 ^e ^Aaort, 

E£ oAt^OJV ftetott, KClK TTOMfciV fJL&OVCL dljK&>. 

Ointo toi y$j\ fjLxvofyjrx; cal LWTfjc ISoa,. 

flctoi ^tur 5 clJavoLToicn titkw) yipiiost. 

©wcs U (Wlv K^vich; Kxe,oT%j(poVj 0$ jxst OKeivitf 4f° 

OcpJahLuncnv '^vto 4>ot© j 7roAu&£xi©-' H»?. 

08to$.o!| Of^jfe K%£jT£Jcp(&' 0U§i Tc TlLigUj. 

V&ol 4' ^SaroofywSiwa Kpovw tsxs ^ouJfc/uft rswot, 

Ef?tu/, Awjuwr^, K§tf Hgctf ^uoWoWif, 

Icp-Sz/iwv r Ai&hw, oq \zxn xSm StifJumL voui, 47 j 

NnAsk WTop s^v, j@l| ItLKTvmv Evvooi^ov, 

Zcu/ot rg (jjnTto&mt, fy&v mTi$ w§£ hp^ ctvoWv, 

T« jjpt) varo @>£jrmg 7ti7\ifjji^Tj &j%&ol xJ® v - 

Kot) 7«? <a v&TiTmi K^v©-* ittijas, os^ ot§s<& 

Nn<W©-» c^ fggfe fjLHT^o^ <wc$$ yivct&mm' 4<*° 

Tct (p%ovzav, 'Ivol yun Ttc, dyowujv isycvwav 

A/A@^ cv oLjavoLmcnv iy* fiacnKniScc vllIuj. 

UiV^TO DEORUM GENERATIO. 37 

Qui vero vicerit virtute & robore, pnlcrnm praemium 

Facile fert, laetufque parentibus gloriam dat. 

Bona item cquitibus adefle, quibus voluerit, 

Et his qui cseruleum (mare) traje&u difficile exercent, 

Votaque faciunt Hecatae, & valde fonanti Neptuno, 

Facile etiam prajdam inclyta Dea dedit copiofam; 

Facile vero abftulit apparentem, volens faltem animo. 

Bona praeterea in ftabulis cum Mercurio pecus augere, 

Arnientaque boum, gregefque, & greges magnos caprarum, 

Gregefque lanigerarum ovium, animo certe volens, 

Ex paucis copiofos, & ex multis pauciores reddit. 

Adeo fane etiam unigenita ex matre cum fit, 

Omnibus inter Deos honorata eft muneribus. 

Fecit autem eam Saturnius altricem juvenum, qui poft eam 

Oculis adfpexerunt lumen multa contuentis Auroras. 

Sic ab initio nutrix eft puerorum: atque hi funt honores. 

Rhea autem compreffa a Saturno peperit illuftres liberos, 

Veftam, Cererem, & Junonem aurea calceamenta habentem, 

Fortemque Plutonem, qui fub terra domos incolit, 

Immite cor habens, & valde fonantem Neptunum, 

Jovemque fapientem, Deorum patrem atque hominum, 

Cujus & a tonitru concutitur lata terra. 

Atque illos quidem deglutiebat Saturnus magnus, quicumque 

Ex utero facro matris ad genua venerat : 

Haec agitans, ne ullus clarorum filioruni Cceli 

Alius inter Immortales haberet regium decus. 

Audierat 3 8 < H E S I O D I 

TIzvJzto y) Touwc. ts ^ Oi^avS aV^W®', 

OvVi^ 01 7ft7Tg(t)T0 2& \3XXl 71XL$\ <^{JLUWOVf y 

Ko) x^TSgS ^ sovn, Ajos yucybwi 2^ |3aAaV. 46? 

T5 o^g Gy% ct?\gLocnto7ntuj s jgv, 2>V^a ^tewav 
nowJk? s»s TtgLTSfflvs' Pg/o; 4' ^ 7r€i/3-@j aAa^ov. 

Tg£g<3j, TOT S7T«& ^lA»$ A*r«V<$U TOKMCtt; 

Tas oiStws, rcwav 7g ^ Ocv^avov ol&pj&m, 470 

MSlW 0U i u4>£«OJWa% 07TO^ K$?&£hlT0 TcKXOTL 

Tlcucht 4>tAsVj TWOfTD 4" 86* W zaT£9$ goTo 

riaiJW, »$ ){g.nme (jueyau; Kp6v©^ aTxi; As-OWTi^. 

O* 3n^«7i£^ <$i'a*j |U#Aa ]S xXuov m<T iy^Sovro, 

Kaj o< tts^C^^ 7 ^ ^ ^ TJS^f&To ^joscSj 47 j* 

A|0,4>J K^ova @ounKm ngui tjgi li&gngjdvLiq. 

TltfjL^CV» 4' 8£ AvKTOV, Ko {m$ IC, TUOVCt oTtfjLOV, 

OTnriT ctf 67tAsto7ov 7wuj<fo)v wccsMs Tsxia^, 

ZluVCt (JLZ}OW' (§J ofyj 0< ll&^OLTO TcUOL 5TSAfop« 

K^rv) [c#] s£peiw T^tcpsfjSp a7J&Msjwfy/af te. 480 

Ev^a fL IKTO CpZfdOTt SWUV $10. VVKT0LLa7\CUVCtV, 

T\20)t\w kg AvxTor xpirvj^v §£ % yspoi AaSyoa 

AvTf &) cy wAtfiaVa, ^afyvq im xeifyoi yjj^c, 

Kiryu® cv o$i TftTwv&o^mto v?\mti. 

TsS i> amLQaviouou ai^tv AiSov ifyvct7\i%e# 4*$ 

Ovfctnh yiiy avax.71, ^feeov im&Tspv /SaoiAw. 

Tov 70$-' sA&v ^eipgojjv s2a) syj^aV^To v«A/jy, 

S^tAj©-»* acT ci»6«as jap 4>pg<nv w$ 0/ 07TJ0J&) 

AV71 DEORUM GENERATIO. 39 

Audierat enim ex Terra, & Coelo ftellis micante, 

Qnpd fibi fatale effet fuo a filio domari, 

Quamvis robuito, Jovis magni per confilia. 

Ideoque hic non vanam fpeculationem habuit, fed infidias ftruens 

Filios fuos devorabat : Rheam autem tenebat lu&us gravis. 

Sed quando jam Jovem erat Deorum patrem atque virorum 

Paritura, jam tum caris fupplicabat parentibus 

Suis, Terrasque & Coelo ftellato, 

Confilium ut conferrent quo pa&o clam pareret 

Filium carum, & ulcifceretur furias patris fui 

Contra filios, quos devoraverat ingens Saturnus verfutus. 

Illi vero filia? dilecfoe aufcultarunt & morem gefferunt, 

Et ei commemorarunt, qusecumque fatis conftitutum effet fieri 

Circa Saturnum regem, & filium magnanimum. 

Miferunt autem in Lyctum, Cretas in pinguem tra&um, 

Cum minimum natu filiorum effet paritura, 

Jovem magnum : hunc quidem fibi fufcepit Terra vafta 

In Creta lata educandum & delicate enutriendum. 

Tum quidem pervenit ferens celerem per no&em nigram, [fum 

Primum ad ipfam Ly&um : abfcondit autem ipfum manibus prehen- 

Antro in excelfo, divinae fub latebris terrse, 

iEgseo in monte denfo fylvofo, 

Huic autem fafciis involutum magnum lapidem in manus dedit 

Coeli filio pr«potenti, Deorum priori regi. 

Quem tum arreptum manibus fuam condidit rn alvum 

Mifer j nec cogitavit animo quod fibi in pofterum 

Pro 4-o H E S I O D I 

Av7i AiS-a iog vjog dxtiiN\T(& x&ji dx^bSig 

Aei7&$\ o fjxv mp£ iydftNc. (£m ryy ^po) Sotiidomg 49° 

Ti^ c%A£cm/, bcf[' om dJoLVOLTOioiv dvdfyiV. 

Kc(^m.h.ipjj)g d[' df i7r&fl& {jQ{J@ j y^uj <pcti$\LW. yujct 

Hu%sto tojo cevafcT©-'* cftnAojmfyJ&Ji/ 4' wiouwtftf, 

ToUjYig QWSfflYiffl 7T07\V§%OL<&SOSl $bAft)$-«$, 

Ov yivov a\{/ avswte wi?a$ K^ov©^ dyxute{JJiTv\g, 49 r 

npanov d[' ci%YiiJL*m AiSov, 7W(jlcltov ^^tov&jv. 
Tov ]a Zgfe ^Sg/^g x^ ^SovoY^uoJ^ 
IIv3of ov «^a^vi, yvdfoig Xtt.navpwosoio, 
^yill efjtyj cJ^omow, Jzxvfjjx frvmoim (tyynim. yoo 

Auos o ^aT^^Loiy^MTii^ 6As&v X?ro Sgaja&itf 
OugpviSbLS, xg o%ci Tntmg imtytyutvwmv, 
O/ oi d7ii.LLVYiouvTo %*?P tuzfyeoiduv, 
A&hJ/j o @>£$vihjjy W ov\Jtx./\9St>TOL xe%cuuvov, 
Kot} sizpTchuu' to\ tt&iv o i&hoj^ Taja &e>t6&N' joj- 

To<s Tnowjt&y ^vywaox Kj djavcnoiffiv dvdori. 
Kxeluj 4' lotTiiwg x&FhiffcpvQov Q.xzd/jivlw 
HydyeTO K/WfjSi/Juuu, >t, o^tov Ae^©-' eioijW&ws^ 
H ^ o< ArTXoMiTOL xccpneccpQovoL ytivctTO 7wl]Scl. 

TuCTS J\^ \2tTiOXtjS)oLVWL Ms#0l7Wtf> tf& HfOfllnJioL Jio 

IlaOUASV, 0«0?^jU>«71V, ifJJOLfWOOV T ETflfJJlJioLy 

O? >(#>cov o^ afjyJ? "fyptT dv$eg.ffiv dhcpn^Yiffi' 
np&rr© j ^ap pa Ajo$ TrAas-Za) U7rs§e#To yjjjoux^ 
Ylovfjivov. Tfeirofl o Mevon-jov tufuoTnt 2sug DEORUM GENERATIO. 41 

Pro lapide fuus filius invictus & fecurus 

SupereiTet, qui ipfum mox eflet vi & manibus domitum 

Ex honore expulfurus, ipfeque immortalibus eiTet imperaturus. 

Celeriter autem deinde robur & fortia membra 

Crefcebant illius regis : revoiutis dein annis, 

Terrx conlilio aftuto circumventus, 

Suam fobolem iterum emifit magnus Saturnus verfutus, 

Victus artibus ac vi filii fui. 

Primum vero evomuit lapidem, ultimo devoratum. 

lllum quidem Jupiter firmiter defixit in terram fpatiofam 

Pytho in divina, in amfra&u Parnaffi, 

Monumentumutfit in pofterum, miraculum mortalibus hominibus. 

Solvit vero patruos noxiis a vinculis 

Coeligenas, quos vinxerat pater ex amentia. 

Qui ipfi retulerunt gratiam beneficiorum, 

De^eruntque tonitru, atque candens fulmen, 

Et fulgur ,• quse antea immanis terra occultaverat : 

Quibus confifus, mortalibus atque immortalibus imperat. 

Puellam porro Japetus pulchram Oceanidem 
Duxit Clymenen, & eundem lecl:um confcendit. 
Ipfa vero ei Atlantem magnanimum peperit filium, 
Peperit praeterea gloria praefignem Mencetium, atque Prometheum 
Varium, verfuturh, ftultumque Epimetheum, 
Qui noxa ftatim ab initio fuit hominibus inventoribus rerum. 
Primus enim Jovis fi&am fufcepit mulierem 
Virginem. Elagitiofum vero Mencetium late videns Jupiter 

F In 4^ H E S I O D I 

Elivix ctmSaAiYtg n k, wo$zyx; v-m^TtKn. 

AtA&s 4 ag^vov &e ) iw \%k x&crzefis w dvdyxws, 

Uei^tdiv ov ytiflg, ns&vup EomeJi£bsv 7\tyj<PtoVM 

Egwk, X£$ci/\n Tc x§\ dxgfJJXTom yteposi. 

Towihuj yde, ol fJtolo^v iSbLosuro fjun-flzfa Z.&JS. j^c 

Am 4' dXvKivnzhui H^fjsfjict 7ioika/\9&x/\9V, 

AsojLoig ^yxktom yduov 2^l xaov i?&ojuc,. 

Kouj ol m custov %%oi vxjjii^i^V cwruq oy wffttp 

H3iiv djdvcnor to d[ dsfyvo loov d.7iuvw\ 

Nvktos, oojiV <wg$mv nfme, ih\l Tuwwri\t(>f& j oe,vi;. S 2 S 

Tov fjSp de; A/\Kfjj)vng j^MJotpypa d?\xufJL&' v]dg 

H&.xKzn<; ixT&ve, x&xw/ <j\ )wn vaoov d?&/\x.iv 

\cvmjiov\c%, ngy Iauouto Sbo-tpzjovvdw 

OUK diXMTl ZjIuUQS O/WfJLTflH V'^(jdb S OVT&, 

Otpf H^xAw©^ OY&cvfyi(& x/\s(Sy iin 5 3° 

HhHOV ZT M T07tU%j£)iV 'Qfl %3oVflt 7TW/\V&QT2lpCtV. 
T&TOV df dfyfJLZVOC, 7TCWdM ^Ay, OV 7lftV iyiQXiV, 

Ovvzx! \ef(iTo |@yA#$ x&fyfjSpu Kpovuwvt. 

Kc&) ^ qt c4c^vovto Jzo), fhnToi t dvfyot)7ioL 

Mnx/ivY), tot iiretm fjuiyajj jSSv (w&tyepu dvfjta sis 

Actosu[jSlfj(& 7i$iidnxjt, Aiog voov S^ctmtyioxtov. 

Tw $. <)S ouqngt Ti, *gj\ ifx&TU ikovt c\fm 

Ev ptvo) x&Tidvxe, x&/\u-^/ovg yxsy (&ohw 

T&> $"' cwt bsict /\£>x& f&ooQ 5bAw '&n ^vw 

Eljfc-flQVUZ X&TidtiXJe, X&XU-^OU; ^f/cTi ShfJLO. S4° DEORUM GENERATIO. 4.3 

In Erebum detrufit, feriens ardente fulmine, 

Propter ltnprobitateni & fortitudinem infolentem. 

Atlas vero coelum latum fuftinet dura ex neceflitate, 

Finibus in terrse, e regione Hefperidum argutarum 

Stans, capiteque & indefeffis manibus. 

Hanc enim ipfi fortem deftinavit prudens Jupiter. 

Ligavit vero firmiflimis compedibus Promethea verfutum, 

Vinculis duris mediam m columnam aflfigens. 

Et ei aquilam immifit expanfis alis : ceterum haec hepar 

Comedebat immortale : quin ipfum crefcebat tantum ubique 

No&u, quantum toto die ediffet extentas alas habens avis. 

Hanc quidem Alcmenae formofae fortis filius 

Hercules occidit, malam vero peftem profligavit 

Ab Japetionida, & liberavit ab aegritudine : 

Non invito Jove Olympio in alto imperante, 

Quo Herculis Thebis geniti gloria effet 

Major etiam quam antea fuper terram multos pafcentem. 

Eum itaque veneratus remifit iram, quam prius habuerat, 

Eo quod contendiifet confilio cum praepotente Jove. 

Etenim quando difceptabant inter fe Dii, mortalefque homines 

Meconae, ibi tum magnum bovem volente animo 

Divifum propofuit, Jovis mentem fallens. 

Nam hac quidem parte carneique, & inteftina cum pingui adipe 

In pelle depofuit, tegens ventre bubulo : 

In altera rurfum ofTa alba bovis dolofa arte 

Rite difponens recondidit, tegens caftdida arvina. 

F 2 Jam. 44 H E S I O D I 

A>J 70TS fW> <®€2<TcMtc TltiTYlf dvG%&V 7S ^JrftlV 7S' 

IotTreTWtfWh, inivwt ct&fcSgi;t€r' dvd ktoov, 
Cl TVcTTOV, <w$ zTtgofyXu; (hgJkOvSWO (xoipoig. 

Qg CpdjO X£%T0LLiW Z&J; UCpdlTOL (JUnStCL €i$W;. 

Totf o^' ctUTS <tn&oiei7& n%o(jjfyvg dyxtJ7\$ujm;, s 4f 

H^' &^ / a«^loT^ , («SbAws ^'«^«^«78^«$) 

Z^ xjtidtes,, /ui^csg ^&itf a<«^;gTa&)i/, 

T&ftf y s7\6\> b7nsbtiftw os cw cppztn dvLto; dvcoyi. 

0« pa. 5bA9$f oi/gffli/. Zs^ o v ot^&ra (UW&ct «J^>; 
D&> p , «o^ «yvowos £bA9tf. Kot^! cT cojeto Sujuw ss° 

0tf«7o7$ Cttf.9p6e)7JOfG7, 7tt Jfgtf 7SA&<xft S^tSMgtf. 

X£f<n ^'oy' dfjLtyoiipmv dveiteTO Kdtxjov d/\ticpct$. 

XaiouTO o <f>§sW* a^t^) ^A©^ & ^v 'ixjejodvLLQv, 

£1; 1§& osict Aoti^ fiobg, o^bTxin 'Qn liy)*. 

E;t a $* ' dyjLvdToiuiv 'Qh %Sotf< cpvA dvfydi>7N)v sss 

KctW o$icL /\6\>xg> dvn&ntmv cBi @m[jw. 

Totf o [xky byphovb; <QO<jityv vztyTwyepiruL Zsvg' 

lct7icnoviSh, mvmv <zotJ. uji&cl tiStig, 

n 7iS7rotf, onc dpct 7m b\7\iy); Ghi/Xyfyo Ti%vng. 

£1; cpdio %tdof&p®* Zsbg dcpdna (juhfoct ei<Jto'$. s*o 

E* 7*7« <T W7r«7a, ^bAa (juefjLWfjSp^ cwsl, 

Ovx 'Ma fJUXioiGl 7w$b; fj8fJ& dxCLfJLCLTOlO 

Svvnoig dvSpdomig, oi Sh %3oi/l vcusjvimv. 

AMct ^uittf cj%ct7?dn<siv svg mig \cl7Icto~io, 

KA5\^ct$ dx&fjucLTOio 7w^bg TV\/\ioit^mv cwylw s*s 

Ei/ jco(a&) vdpdnxA. Adxtv Pdcy, veibdi Svllqv 

Zlw y D-EORUM GENERATIO. 45- 

Jamque tum ipfum allocutus eft pater hominumque Deorumque : 
Japetionida, omnium illuftriflime regum, 
O amice, quam inique partitus es portiones ! 

Sic dixit eum carpens Jupiter perpetua cortfilia fciens. 
Hunc viciflim alloquutus eft Prometheus vafer, 
Tacite arridens : (dolofae autem non immemor erat artis) 
Jupiter gloriofiffime, maxime Deorum fempiternorum, 
Harum elige utram tibi in pe&oribus animus fuadet. 

Dixit fane dolofa cogitans. Jupiter autem seterna confilia fciens 
Cognovit certe,necignoravitdolum. Malaautem concipiebat animo 
Adverfus homines mortales, quae & perficienda erant. 
Manibus vero hic utrifque fuftulit album adipem. 
Irafcebatur autem mente : ira vero ejus occupabat animtim, 
Ut vidit offa alba bovis, dolofa arte. 
Ex illo tempore Diis fuper terram genus hominum 
Adolent offa alba odoratis in aris. 

Hunc autem valde indignatus allocutus eft nubicogus Jupiter : 
Japetionida, fuper omnes fapiens, 
O amice, nondum fane dolofae oblitus es artis. 

Sic dixit ira percitus Jupiter seterna confilia fciens. 
Ex illo tempore deinceps, doli memor femper, 
Non dabat miferis ignem infatiabilem 
Mortalibus hominibus, qui fuper terram habitant, 
Sed ipfum decepit egregius filius Japeti, 
Furatus indomiti ignis eminus apparentem fplendorem 
In concava ferula. Momordit vero in animo 

Jovem ±6 H E S I O D I 

ZAuS V^&fifJiLlWJy S^oAftNJS oH LLLV Cpi/\9V WTO£, 

Clc. '((fev dvSftomuji m^ ivi/\icn($7jov oujylw. 
Avt\){& c^.cLm 7W£jg tsu^sv x&k>v oLv$poo7[oun. 

TCUVS y) <JVLL7l7\OL0Jz G&UXhVTCq ALLCpiyjw; S7° 

Tlcvfjiva cei^biM 'ixjztev, K^v&a 2J& |3aAs^. 
Z&Jo? 3 j@l) xjteyjntt Jzct y7\cwm7ii$ Afrum 
A%}v(pzr} ifiHw x£ Kp^v q x^Txb^^lw 

l\cu£gl7\21w XH i0St W&jffi> JCLULLCL S&Sf 

AllQ) §i ol ttepctvxq vsodvfM^ cbfyoi mwq 171 

\LLipiig (JpPidnxje x&epcLji riaMots AfrlwY)' 
AfjLCp) & ol sspcLvhw xgv&lw xjzpcLhrjcpiv &3wte, 
Thw cwToq 7toim (zfeoihvTcg AfjL(piyjn24g, 

AOKYIGW 7lVLl\gLLLYm, Xjj&fy$p<& A4 7JOLT&L. 

Tw 4' ^ Sty^*<A£ ttoMoi tst&^to, ^cwllcl iSfcafo f 8® 

Ki/&ic5\x,A' oV »7r«g ©^ 7joMa 7^4^ w^ Jql*&qsu, 
Toov o^s 7jd'm' widitxjc, (%c&$ <K aWvfl^7JST0 7joM«, 
Qowllchjiyi) ^oooloiv iowora ^^mscc^v. 

Al)Ttt§ g7T«0^1 TOlj^S ^A9V )(^/CO|/, CLVT Ct)o3olo, 

E%cL}ay' hju 7% aMoi i\ fyo\ wo^' cu/3pft)7jof > s 8 s 

Kooja&j ciycL/^oL^iplw y7\owmino s @> o&eAfJLOTnivzvis. 
Sdujlw. 4' *% oiJavcLia; n ^ixc, frvmiic. r av3paiTǤ, 
11$ «5bv £b'A9V OU7TLW, ciiwyg.vov oivB-poo7iot(nv. 

Tw; $ oA&Jtov 5^J ^o©^, % cp\j/\&. yujjcumv s 9° 

n«|Utt |OS^a 3-vnTOioi (UST cLvchacn vouztv.xw, 
Ov>\9fjSlpy)g imm a QVLL<po*$i, 2hAa xo^w. DEORUM GENERATIO. 47 

Jovem ln alto tonantem, & ad iram ejus animus commotus eft, 

Ut vidit inter homines ignis procul apparentem fplendorem. 

Protinus autem pro igne ftruxit malum hominibus. 

E terra enim conformavit perquam celebris Vulcanus 

Virginis pudicae fimulacrum, Saturnii confilio. 

Cinxit vero & adornavit Dea csefiis oculis Minerva . . 

Candida vefte : capiti vero calyptram 

Ingeniofe facftam manibus impofuit, mirum vifu : 

Circum vero ei ferta recens florentis e floribus herbae 

Amoena impofuit capiti Pallas Minerva : 

Circumque ei coronam auream caput pofuit, 

Quam ipfe fecerat inclytus Vulcanus, 

Elaborans manibus, gratificans Jovi patri. 

In hac artificiofa multa cajlata erant, mira vifu, 

Belluae quas Continens plurimas alit, atque Mare, 

Ex illis multas in ea pofuit, ( gratia vero refplendebat magna, 

Mirabilis) animantibus fimiles vivis. 

Ceterum poftquam effecit pulchrum malum, pro bono, 

Eduxit ubi alii erant Dii atque homines, 

Ornatu geftientem csefiae Palladis forti patre prognatas. 

Admiratio autem cepit immortalefque Deos, mortalefque homines, 

Ubi viderunt dolum exitiofum, inexplicabilem hominibus. 

Ex illaenim genus eft mulierum tenerarum. 

Illius enim perniciofum eft genus, & gens mulierum 

Nocumentum ingens mortales inter homines habitant, 

Perniciofas paupertatis non comites, fed luxus, 

Ac 48 H E S I O D I 

£1; c^oimTW ojjimost x^ivi^cpkosi LLiAtorouj 

KyiQwcu; @>q<m.%(ji, xc^xjjov ^uuuyiqvou; i^yuv, 

Ai fjSi/j Tc (W&mv vfjjxp \g yisTXiov x&t&$Ujjtvl S9S 

H/uAtiouj amvfrxoi, Ti3-em n w&ol 7\&>x&, 

Oi 4' hiofa fjSpovrcg \m%^ou; x$ nfj&Kxg, 

AN\oTS/oy Xj^llcltov o-cpeiiplw \g yxsi^ dijJxiT)' 

Qg cf^cwTtos oivJheost xctxav B-vyitoIoi yjjjouxou; 

Zdjc v^pi&qsfJUcTvig -dwxje, fyuuunovou; Ipyjnv <soo 

Aoyx.7\iw. Ets^v q 7iipev xclxjov oLvt oiyaduo' 

O^ yjc yaLiov (p&jyov, xgj\ fjuipLa^i i^a yjjjoumv, 

M» ynfJtcLj i/^/M), 67\9ov a\ 'Qn yh%ou; iW), 

XM yV)$0X£>LLOl0 3 Q^ 8 j&OTfc 'QllcfeVYIC 

Ztoi, "fantpdifjSpx Q a/flp. xtyioiv SwiioTj doy 

Xnp6)f0tf. Q d[ OUUTc yjLLLM fJ$ LLoi^CL $>?)> 

Kefrvtuv ef^ g«gv dxjomv, ^cl^vjouv <®&67n$iost, 
T(2 Q CL7T OUtoV(& XCLXjOV Io9*A&) oivTicpeeJiQl 

EfJLfjSl/JOUf. Oc §£ Xi TcTLLY] tf TttpTVJ^ofo }€vi(j7\Y)g, 

Ztioi cv) cyfyosiv lysv ci/\icLST>v dviluv 6 1 o 

Qvllq Kj x^t^w, ft, dvYixssnv x&xjov 5£jv. 
Qg (sbt ist Aibg xM^/ouf voov, <ois$$ ($?&7\$-eiv. 
Ou$$ y) ]cL7izTiovi(hg dxj^xjvrm. Ilpofjjfyvg 
Tolo y x&e^Yihvfyi ftoupuuu ycT^v, XVv.' vtt dvdfw; 
Kou] 7ro7\vi^eAV \qvtol fjdyjLc, k$) (fco~LLog \pvx\. 4if 

Bejioipzq cT dttg ^y^m tsvm^ wSijosuto Svllq, 

Kofltf T Y)U TvyYJ, 0%<Si X^C/LTiej^ C#) (fahLto, 

Hvopiluv vmpo7ihQV dyi>L$p(&, Yihi % «<$"©-», 

Kouj DEORUM GENERATIO. 49 

Ac veluti cum in alveariis te&is apes 

Fucos pafcunt, malorum participes operum, 

Illse quidem per totum diem ad folem occidentem 

Diurnse laborant, ^c faciunt favos albos, 

At illi intus permanentes coopertis in alveariis, 

Alienum laborem fuum in ventrem metunt : 

Similiter viris rem malam mortalibus mulieres 

Jupiter altitonans dedit, participes operum 

Moleftorum. Aliud vero praebuit malum pro bono : 

Qui nuptias refugiens, & anxietate plenas res mulierum, 

Non uxorem ducere velit, gravem vero attigerit fene&am, 

Caret quse fene&utem foveat ,• fi non fine opibus 

Vivat, mortui vero poffeffionem inter fe dividunt 

Remoti cognati. Cui vero nuptiarum conditio contigerit, 

Pudicam vero habuerit conjugem, fapientem, 

Huic perpetuo malum cum bono certat 

Ut adfit. Qui vero adeptus fuerit nocentis generis foeminam, 

Vivit in pe&ore geftans perpetuum mcerorem 

Animo & corde, & immedicabile malum eft. 

Adeo non licet Jovis fallere confilium, neque efFugere. 

Neque enim Japetionides nulli injurius Prometheus 

Illius evitavit gravem iram, fed neceflario 

Eum quamvis multifcius fit, magnum vinculum coercet. 

Briareo vero ubi primum pater iratus erat animo, 
Cottoque atque Gygse, ligavit forti vinculo, 
Fortitudinem immanem admirans, atque etiam formam, 

G Et ro HESIODI 

Kouj fxi)€3'&' HCLTivcLOJz d[ uzro %3oi/o; ^Cpyofeiwj, 

EvS"' oiy oi7\ye' s^vng \sm %3os/l vcusvxovTig, 6"*© 

EiW stt' s^gww, LLtykTwg qm 7ts\o^lo\ TcuYig, 

Anjtx, llcl7\ dyvvL&po^ xgpoKr) LLsyt 7iiv3-(& iygvng. 

AMa ojpicLg YLfjviSbg n fc, djdvctm ^o) a^Mo*, 

Ofc lixjtv wxjoll^ ?sm K^va w (piT^wm, 

Toung (p^t^fJLoouvmv dviyayov sg $d(& ouvTig. t*s 

Avta yd% orpiv dmvni o\lwsxitog x^iihs^Sy 

Hvuv mvoig vwluv ts ngv, dy7\ctbv &>x& ^ 2< %» 

Ay)£$V fi jUOtpl/<Hc>TO, 7TCI/0V SvfJUL/xye' i^iig, 

Tiwig n ^o), xguf oom K^jva cl^srfpovTo, 

Avriov XVu5;\9J07 tyji. y^c/lu^j; uojuui/as* *3° 

O/ J>i a(p' u-vJmAw; 0$-ev@? Tvdujsg dyavo), 

0\ 4 «f OL7T 3 Ou7\VfJL7f0l0 *)to) JWftigg? iOLW, 

Ofe Ttw y>vxjo/ul& ?m K^v&i djvnS-eim. 

O/ pa tot ^.yiT^kji LLCLyhu) dvLuCTXye' z%}vrtg, 

^Liwrfctog sllcl^cvto Jfc^ 7faeixg aiioujtag. &is 

OvU ng huv %&£&> ^Ksimg /\voig, Gfrii ts7\6\>ty\ 

OvJteii&g, \oov 3 tcA©^ limro 7flo7\i(JLoio. 

AM' 07? Sii MVOLOl 7tOL$ijffiv OL$fjSljJ0L mVTCLy 

NatTttg t cLfjLfyyaluv tz, tclt% *)zq) ouvto) tfem, 

UdvTtov w (ffleoxv ds\sio dvLiog dyum^. *4° 

flg VSXTCt^ 4' iTtdoVAITO Kj dfJL^mluU Sg$LTtiVluV, 

A« totc Toig (jueiiem mivy dvdjoouv 12 fyw tv 

KixXvTi Li&>, TouYig ii ng!) Ov&lvx dyTXoud tixji/*> 
0$% iim m (jlz dvfjuog w) qifyost xjehdji 

Hi\ DEORUM GENERATIO. n 

Et magnitudinem : collocavit autem fub terram latam, 

Ubi illi dolores habentes fub terra agentes, 

Sedent in extrema plaga, magnae in finibus Terrae, 

Ufque valde moerentes, corde magnum lu&um habentes. 

Sed ipfos Saturnius atque immortales dii alii 

Quos peperit pulchricoma Rhea Saturni in amore, 

Terrse confiliis reduxerunt in lucem iterum. 

Ipfa enim eis cun&a prolixe recenfuit, 

Cum illis vi&oriamque & fplendidam gloriam accepturos. 

Diu enim pugnarunt, laborem animum cruciantem habentes, 

Titanefque dii, & quotquot e Saturno nati funt, 

Contra fefe mutuo per validas pugnas : 

Hi quidem ab alta Othry, Titanes gloriofi, 

Illi vero ab Olympo, dii datores bonorum, 

Quos peperit pulchricoma Rhea Saturno concumbens. 

Illi fane tum inter fe pugnam animum excruciantem habentes, 

Continenter pugnabant, decem totos annos. 

Neque ullus erat contentionis gravis exitus, neque finis 

Alterutris : sequaliter autem finis extendebatur belli. 

Sed quando jam illis prasbuit congruentia omnia, 

Nedfrarque ambrofiamque, quibus dii ipfi vefcuntur, 

Omnium in pe&oribus accendebatur animus generofus. 

Ubi vero ne&ar comederunt & ambrofiam amabilem, 

Jam tum ipfos fic affatus eft pater hominumque deorumque : 

Audite me, Terraeque & Cceli incly ti liberi, 
Ut dicam qua? me animus in pe&ore jubet, 

G 2 Jam yx H E S I O D I 

N<W HSM X^^tTS©-* ^«feJ (JUJLQ)OL(Jl£$-' YlfJJJ~TOL ffai/ra, 

Tnbjuzg n ^ho), ^ baw Kgova (yuyevbfJuzSu. 

YjULei; o (jl£}cl?Jjuu ts /BiTa» ^ %&&<; dd^c 

fywstt Tnbjieostv wd/JTioi w <-Tbu Aujf w, 

MvWjwtyuot ^Aswt©^ cms© j , ooja ara3o'm<; <s;° 

E$ cf>a^ a\f/ dcpixtSi b\m/\eye(Sy &ro Sgojay, 

HfjUsTS^cg 0>\g. fa^dsy &ro £o'$a ne$bs*T© j . 

Qc $aTO. Tbi> 4' 3£owth; dfJLt&eTO KqtI&> dfjjjfJMf 
AoufJLovky cfa d&bMfo 7n(pdu7csajj % ^v^Act *£, 00)70) 

I<fylfyj 07? fZefeJ ]&, <5J£4wn§&, <Zefe< 4' *** VOWjOWt, 6 S S 

A7\>ltv\% 4' ctJuvdTomv ^ifc ■$Jso Kpyg^Io. 
Zws 4' S^$f ao^woraJwoiy &ra £b<py kpbevT& 
A\[oppoi/ 4' cJ%cwTig dfJueiTKiKTtov &ro &q-(jj2v 
H?\0Ju[j8jj, K^bi/y tijg ai/ot§, dvdeTx^ct jra3ora<;. 
ToS jc, i/a<v ct7Si/g7 ts i/bai, ft, 85n^§ ov< @3Aw tftfo 

PWjOS^ x^tos u/abi/ ov oum rJVioTvm, 
McupvdfjSpot TiTwnv dvd y^cjlti&.c. vo~fjJLvoug. 
ilc tpdr. ETWwaav o ^so) JtoTwpgg iotoji/, 
MOSoi/ dxxouvnq. TloTxifJUH 4' ^iXcosto dvfjuoc. 
MctMoi/ £V» Tomyfy' (Jjjl%Luu <Y dfjlyapwj tyetQctv 66? 
ria!/7K, 3wA«of>f ts % d$<xve;, nfjuin mv^ 
TiTOtig? Tc %o\ i$ oaw Kgcvi* oJ£pfporro, 

Ovq TS Zot!<; SpS&OoTp» "C257B %3oVO$ WJCS 4> OJS Ss> 

Awoi Ti x^argf oi ts, f3ia<7 wdgyjihov e^VTeg. 
Toov g^Toi/ jufyi %u%sc_ dn obfjjm cuqjoj/to 670 

Udoiv DEORUM GENERATIO. S3 

Jam enim admodum diu adverfi nobis mutuo, 
Pro vi&oria & imperio pugnavimus dies omnes, 
Titanefque dii, & quotquot e Saturno fati fumus. 
Vos vero magnamque vim & manus invidtas 
Oftendite Titanibus contrarii in pugna gravi, 
Memores amicitise placidse, & quae perpeffi 
Ad lucem redieritis molefto a vinculo, 
Noftra per confilia, a caligine obfcura. 

Sic dixit. Illum vero rurfum excepit Cottus egregius : 
Venerande, non ignota loqueris : fed & nos 
Scimus, quod excellas prudentia & intelle&u, 
Depulfor autem immortalibus damni fueris horrendi. 
Tua vero prudentia ab caligine opaca 
Retro iterum acerbis a vinculis 
Venimus, Saturni fili rex, infperata paffi. 
Ideoque nunc intento animo, & prudenti confilio, 
Vindicabimus veftrum imperium in gravi conflidtu, 
Pugnantes cum Titanibus per acria praslia. 

Sic dixit. Collaudarunt vero dii datores bonorum, 
Sermone audito. Bellum vero cupiebat animus 
Magis etiam quam antea : pugnam vero arduam ciebant 
Omnes, fceminxque & mares, die illo, 
Titanefque dii, & quotquot Saturno prognati funt, 
Quofque Jupiter ex Erebo fub terra mifit ad lucem, 
Acres robuftique, vires immenfas habentes. 
Horum centum quidem manus ab humeris erumpebant 

Omnibus S^ HESIODI 

ITotoiv bLL&g. K£(pcL/\cu) o s^s-0 TXcvwwvtg. 

E§ &llw i7tiCpvxjov qJSi siiot^fim LLiXiostv. 

0< tots Tnbjieojt y&nmfyi w tShci fwyp^ 

HiTgcLg YiK&diMs n&ct$g c* ^poiv i^omg. 

TtTbisg d( iTi$)iv wwprrujjdfim cpdt&yfou; 67 $ 

ngotyzovzag, %&%w te, @mg 3-' ullcl sp^ov iCpouvov 

AfJL(pQTi^l' fetvov 3 rztfeiot^j 7iivr(& j CLTTetgW. 

Tyi q ^eiy kjoa^e^^WEV mssvg 4' »6^vo? &j\vg 

XetofjQjJtGy, 7ti(%^v <rf hwaojETo fJLCLx&g OKvfjumg 

P c i7rw \ssr dJoLvdiw t vootg d[ \x§kj£ @>GL?eioL d8o 

Tot^&t^v k^stmL, 7iMv ou7reicL r (6)« 

Agtost** i&)^(Lw<o, @>o/\gi(t)v tz xgpnggitov. 

Q.g aco stt otMwtoK <g<£ @sAgot sdvo&tcl. 

4>4)1/» dl' dLLtpOTipWV 'tXJET V&tVQV dsigJ&VTCL 

KeXKoL$fjGt)V' 01 o ^ioh^ LLiyzXa d?&7wn$. tif 

OW oip iTt Zollj "tyiv ibv (j8jj&, «Ma vvtiye 
Ei^ap |&- jm^ug©^ 7ixIuuto <$>$€<;, oicUn tmlqijlv 
tyouvz fittw dfjjjfo; d[dp <bc *%clv& hfr' dw 0/\vll7tx 
As-^Trjav istiyt orwod^th\r ol o xjcocwvo) 

kmp OLLLCL @£?VTW T8 ^ ds^^WYI TtOTiQVTQ 690 

X«po; >swb sj&tpife, /gg W 4>A9}« 3"' «Aw^oai/TBC 
Twp(pi£g* d/jtip) o ^ot (p£Pi<r&t&> icrLLCL^jifiii 
KouofjSipYi' fs&xjt d[ dfjL<p) 7we} LLiyaX ' damT(& vM. 
E£gg Q p^v OTtott, y^ Q.xjt<M)olo pse$-pcL, 

IIoW^ T dTZUyeT(&>' Titf <j\ dfJL(p£7ti ^Liog dvTfjjij 6 9 s 

TiwcLs ^Sowa;' <pA9^ 4«^ a ^ m "(S^ gy 

AamT&' DEORUM GENERATIO. SS 

Omnibus fimul. Capita vero unicuique quinquaginta 

Ex humeris enata erant in robuftis artubus. 

Qui tum Titanibus oppofiti funt in pugna lu&uofa, 

Rupes magnas validis in manibus geftantes. 

Titanes vero ab altera parte confirmabant palanges 

Alacriter, manuumque, viriumque fimul opus oftentabant 

Utrique : horrende vero infonuit pontus immenfus. 

Terra autem valde ftridebat : ingemifcebat vero latum ccclum 

Quailatum, & penitus concutiebatur amplus Olympus 

Impetu a deorum : concuflio vero venit gravis 

Ad Tartarum tenebricofum, & pedum acris fragor 

Immodici tumultus, i&uumque fortium. 

Ita fane infefe mutuo jaciebant telagemebunda. 

Vox autem utrorumque pervenit ad ccelum ftellatum 

Adhortantium : at illi congrediebantur magno cum clamore. 

Neque fane amplius Jupiter cohibebat fuum robur, fed ipfius 

Statim robore implebatur animus, & omnem 

Exferuit vim : fimul etiam a coelo atque ab Olympo 

Fulgurans incedebat confertim : fulmina autem 

Celerrime una cum tonitru & fulgure volabant 

Manu a robufta, facram flammam circumvolventia 

Crebra : circum vero terra alma reboabat 

Ardens : crepitabat autem undique igne valde magna fylva. 

Fervebatque terratota, & Oceani fluenta, 

Fontufque immenfus : circumdedit autem calidus vapor 

Titanes terreftres : flamma vero ad aerem divinum pervenit 

Magna S6 H"E S I O D I 

Aaz7Sr(§K oojs e^ s ot/nepSfc »(cjti '^-Si^v o£ go'v7T*>v 
Avyv) {Jux^fJigjiepvvL xjtQcuum ts sz&7nig T€. 
Kolvllcl q ^amoiov ^ts^sv %*-(& ' sjmlto d[ olvtll 
OQJot/xLLoioiv l&tiV) W&olqiv oosav divkoi^^ 700 

AvTtoq 00; OTS ySjpi Y$J{ XQCLVOg djfvg Sfl^SV 

HIavolto' Toi(5y> yjif jcs LLsyis®-' $x7io<; ogdupi, 

Trig "p. i^eimfjSpng^ a 4' v^^jsv SZtytmivToq. 

Toof@y ^Sttoc. ifyjTo ^&v gg/^ ^lwiovtcov. 

Hiw <T at/g/uoj gKooiv r& jgovjk 3-' ct^uot go^pot^^ov, 70 r 

B^vtJjlu rgj ^Lts^ttIuIj rg, j£ cuJol/\ssvtol xj-gouuvov, 

KwXgt A*o$ (jLsydfoio" (ps^v S' \ciybj!) tcvo7tIuu rs 

Eg LLiGOV CLLL<pOTZ%W OtoS©^ ^'fltaA»TO$6g&)p^ 

H(jLZp$ct/\w$ i£jLo\g' y&pToq^ clvsCjcovsto i^yov. 
E/jLfjSfJiM iyjxr^JTo tyyi x^lts^lq vo-pjLvou;. 

Oi C^' Ctp' C*) /SJ^TOJOf LLW/JjUU O^ejLfJLSiOtJl) iyeigCW, 

Koilog rs, BejLcipscog rg, rt^c r ctctTO^ mhiLLOio. 

O/ pot T€^XOO?CtC 7Tg7£0t$ S?£ctp&;V &TO %«p&V 

UifjLmv imajvTi^ovg' k$ F sokIol^ @s7\ssoji 71 r 

TiT^ot^' j(gtf Tdc ^t, usjb %3ovoc svevoSmg 
YlifjL^/cuv, ng) oho-fJLoimv b» ctjr}a7\iomv sSh%, 
NuwouVTsg ^poiv, \jG$pdv[JUi$ 7% iovmg, 
' Toarov svs^r \zm y)g> ooov vgyvog gV )bio yu\v)g. 
Ioov ^ojp t )>vzo yvg ig TctgTOtgov yjs^svtol. 720 

Ewgot ^ vwcSs rg fy YifJLCLTLt ^.Kxj-og clklwjv 
Ov%civcfyv xj£TitoV, Sfc^rw gc ^ctv 'imiw 

EVViCL DEORUM GENERATIO. si 

Magna : oculos vero vifu privabat quantumvis fortium 

Splendor radians fulminifque fulgurifque. [tur ac fi quis coram 

Incendium autem magnum corripuit Erebum : fimileque videba- 

Oculis adfpiceret, ac auribus vocem audiret, 

Eodem modo cum olim & terra & ccelum latum fuperne 

Appropinquabat : talis enim maximus ftrepitus excitabatur, 

Hac quidem diruta, illo autem ex alto diruente. 

Tantus fragor erat diis pugna confligentibus. 

Simul quoque venti motumque,pulveremque cum ftrepituexcitabant, 

Tonitruque, fulgurque, & ardens fulmen, 

Tela Jovis magni. Ferebant autem fremitum clamoremque 

In medium utrorumque : ftrepitus autem ingens excitabatur 

Stupendse pugnae : robur autem exferebatur operum. 

Inclinata vero eft pugna : prius autem fibi mutuo imminentes, 

Fortiter pugnabant in forti prselio. 

Illi vero inter primos pugnam acrem ciebant, 

Cottufque, Briareufque, Gygefque infatiabilis belli. 

Hi fane trecentas petras robuftis e manibus 

Mittebant frequentes : obumbrarunt autem jaculis 

Titanas : atque hos quidem fub terram longe patentem 

Miferunt, & vinculis moleftis alligarunt, 

Cum vicirTent manibus, fuperbi licet effent, 

Tantum infra fub terram, quantum ccelum diftat a terra. 

Par enim fpatium a terra in Tartarum caliginofum. 

Novem enim nodtes ac dies aerea incus 

Ccelitus delapfa, decimo die ad terram perveniret : 

H Novem ?8 HESIODI 

Em& d[ oub yvxSk T* % WiOxm •^AJcg©-' ccx^udv 

E>c ^ctij»? >(CjL7i&/K, §g^r» iq Td^m^v ixor 

Tov <Zefe jgtAxwv i^xog sA»Ag?)' dfi<p) Sfc fjxv vu£ 7*s 

Ttiswxfi xiyuy <sfel $ii%lw' ottWp SjtS^k 

rife pi£ctf 7ti<pi)X&oi >t, d^vyeioto Jot^osng. 

Ek^oc ^oi XiTiuJg^ lisn) £o4>0 yn^jstm 

Kgxpv^ct), jS^Awoi Aios vnpetoyefiioLo, 

X&ipo) cv Ajfto&flA, 7R7wfw iwtm. yupg. 73° 

Tois <3& g^itok E£r 7JuAots 4' ^5»Jtg IIoosicMv 

XccAjttW T6%(^ fZefeixe?) cf^olfjLtpoTif&fyv. 

Evjot Tuync, Kofl©-» 7g, k< 6 B&eagco? fjLiytdvfJLog 

Nowyoiv, <p>v?^txjeg msu Atog cuytyto. 

Evjoih^ yk footpsefey >9 Tctfrcttpy risoj&Tog, 7 3 7 

IIovt* t' oii^vyeToio, $ «^ojkS dsi^VTog^ 

E%hy)$ mvmv 7myjj{ % 7retg$tT ictmv, 

A%yxhi\ djgdkvTOL, 7tt Tg svyeuoi Jzol a£* 

XdojJM. y£y. Ov\% *ce jrom 7gAgo-4>o^v «$ cvioo/tov 

OSJk? IJCOIT , « /®£03Ttt 77yAE6)V gVlsdds ^jtioiTO. 74<> 

AMcc jcsk gv^oc Kj .«^pc ^sy* rso SiIcMct SugM» 
A^AsV S&kok Tg Kj ctjctvdm<n Jsolot 
Thto li^cg' *£ vwtToc. iqtfjumg oixicc StW 

EqYIKSV, V€<pif\Yjg X€){Cf,/\VfjLfjSpct XVO\UiY\Ol. 

Tw «D&& Icctistoio jrafe cjgr «^kok ollpta) 745" 

E^WWC, Kg^JCCAW 7« *9 CCJ^LjUttTMOl ^pgOJIK 

AstfJicpiag, odi Nu£ 7g jc, Hctg^ ccojok i»ouf 
AM«V? tfDe?05et7roK, dfjLei&offyjcq fjuyw «o^v 

XocA- DEORUM GENERATIO. y 9 

Novem rurfus noctes & dies serea incus, 

Ex terra defcendens, decimo die ad Tartarum perveniret. ; 

Quem circa sereum feptum du&um eft : circum vero ipfum nox 

Triplici ordine fufa eft circa collum : fed fuperne 

Terrae radices funt & infru&uofi maris. 

Illic dii Titanes fub caligine obfcura 

Abfconditi funt, confiliis Jovis nubicogi, 

Loco in fqualido, ubi vaftse ultima terrae. 

His non exitus patet : portas vero impofuit Neptunus 

iEreas : murus etiam circumdatus utrimque. 

Illic Gyges, Cottufque, & Briareus magnanimus 

Habitant, cuftodes fidi Jovis iEgiochi. 

Ibidem terras tenebricofae, & Tartari caliginofi, 

Pontique infru&uofi, & coeli ftelligeri, 

Ex ordirte omnium fontes & fines funt, 

Molefti, fqualidi, quos oderunt etiam ipfi dii : 

Hiatus ingens. Nec vero quifquam toto integro anno 

Solum attingeret, ubi primum portas intra veniflet, 

Sed fane huc & illuc ferret impetuofa procella 

Molefta : horrendumque etiam immortalibus diis 

Hoc monftrum : & no&is obfcurae domus horrenda 

Stat, nubibus obte&a nigris. 

Has ante Japeti filius fuftinebat ccelum latum, 

Stans, capiteque & indefeffis manibus 

Firmiter, ubi Noxque & Dies prope euntes 

Sefe mutuo compellabant, alternis fubeuntes rrtagnum limen 

H 2 Fex- 60 HE.SIODI 

XaAxsov. H $ iw wrv&no?), yi q dvyifyv 

Effirouj, @fr$z tiot dfJLCpoii^g SbfJLo; ovTog fie^' 7f° 

AM' ouei fii^i ye S&fjum fKTo&zv saow, 

Tcuow 3fas(i$Vf hcf( cw ^ifjLa bjTog fuou, 

MtfJLii T co/th$ ft>fkt> od», *f ctv <>wj. 

H ]u. c^%3ovioioi (pci©^ TToAuSgpxi? *%yoa, 

H 4' Yth/ov jW^? ^poi, ^oiyvHTov 0<Wtojo, 7^; 

Nt»£ 6A9M, vg^A 1 ? KexgXvfjLftyjn hf£$u$ei. 

Ev^a o Nvxto$ 7ra}§& fpffjLvng ottu iyxotv, 

Y5w(^ *, 0c*votTO$, <SWo! ^or ©faig ttot cwiug 

HfKtog tyctfjw VkiU^Ki) cLKTtViosiv, 

Ov^ivovsiouvtm,^ «^vo^v y&iu&ouvw. 7<*o 

Tcvv fn^; "pL yluu ts >c, <tfjpgct vcolgi JcO&o&x; 

Hov^g dvs-^f(pTj ij fji^Kix@ J oLvfytomioi. 

Ta o <nSb$n "pL xggutin, yciKKeov Sfc ol inog 

NwAgg^ cv cfijzosiv' fyi <J[ oi/ (Gj&>tv. ?\gl6n<m 

AvB-^domv fyb^g x^ ctJavctToioi *)to~t<nv. 7<*>- 

Ei/^a ^?» xSwtx (&&&IV SofjLot Ytyy&vits 

l<p$ifix t AiStat v&Ji smp<; nie&tyovmc 

EsaW «SVw q xjJ&)i/ (®Oini%ofy (pvP^ori, 

NnAeiws* Tiyvluu ^x W s;^ £$ "jut iovS; 

^Eouvi bfjjug «f« ts ^ ictmv cLfJL<$oii%oi<nv 77* 

E£gA3-£iv 4' G& 001*5 la jjaAw/, XV^ct SbxA!*» 

Ec&f<j OV XS Agt&jffT 7PJAgO)V SXT03&V ioW 

I^9ijit» t AiSfca h^I snaps nspo?4>ov«>K. 
Ev^otSg va<STa<i sf>e pw ^eo$ d^ttvcvrom, 

bsm DEORUM GENERATIO. 61 

/Ereum. Hsec quidem intrat, illa vero foras 

Egreditur, neque unquam utrafque domus intus cohibet: 

Sed femper altera faltem extra domum dum eft, 

Terram fuper movetur : altera rurfum in domo cum fit, 

ExfpecStat fui tempus itineris, donec veniat. 

Haec quidem terreftribus multa cernens lumen habens, 

Illa vero Somnum in manibus, fratrem Mortis, 

Nox noxia, nube tedta atra. 

Ibi autem No&is obfcurx filii domus habent, 

Somnus & Mors, graves dii: neque unquameos 

Sol lucidus intuetur radiis, 

Coelum fcandens, nec ccelitus defcendens. 

Horum alter quidem terramque & lata dorfa maris 

Quietus percurrit & placidus hominibus. 

Alterius vero ferreum quidem cor, sereum vero ei pecStus 

Crudele in prsecordiis : tenet autem quem primum arripuerit 

Hominum : hoftis vero etiam immortalibus diis. 

lllic dei inferi in anteriore parte sedes refonantes 

Fortifque Plutonis & terribilis Proferpina?, 

Stant : horrendus autem canis pro foribus cuftodit, 

Saevus : artem autem malam habet : introeuntibus quidenv 

Adulatur pariter caudaque & auribus ambabus : 

Exhe vero non iterum permittit denuo, fed obfervans 

Devorat, quemcumque prenderit extra portas euntem- 

Fortifque Plutonis & terribilis Proferpinae. 

Ibidem habitat abominanda dea immortalibus,. 

Hor- 6% H E S I O D I 

A«v» *Zti%, dvyotm^ a\£oppotf Qyjcctjvoio 77 r 

ITf ga■Su7ltTO , vooxpiv o ^SftJv xKvid dtoymoL voui 

MctKpm 7&i$i)<n y$Met$i' dfLtcp) 7m.m 

Kiooiv a/jfyvgeoun <®Og «^avav g$iig/x)- 

Yltwgg, SouI)[mwt@ j dvyoLtnp 7roo\cg coxjea \yLg 

Ayfe/xing 7iwA«rof gV Aiggot v&>m JaKgiosv;, 780 

Ot7toV sg^ Xj v«x©^ c^ djvcvaitmv optf). 

Ka-f p 051? \[/&'JWaf OhVfjL7nOL StipLOLT S^OI/TOV, 

Z&V §& ^ I&0 iTtcw^. ^&v fng^ow ogxov c^efyof 

TljA^V C> ;fc£U0SW rt^C^Ofi) 7I0/\VtoVVfJLOV vo%p 

^v^gbvy 0, r' ow 7J87^»$ ?(#m Agi&rof «AtSaiow, 7 8 >- 

TvJvjAiV 710M0V Q •uzra %-Sovos Ai^yoiViUc 

E£ «ggS mTVLyLoio ptet 2^ vtam fikhcuicw 

Vixjco\voio xkogLc; Szx&n 4<$?i ftol^ S^JWaf. 

Evvga ]a rzefe^ yat» 7S >(ojif oljgsa v&m ^aAo/ojw? 

Aivvk; >^pgv£ glAiyjwSJu^ «s aA« 7naf?<J' 790 

H$ fd'ctt 7r£7£>K rt*op g i i^V 06 "M\t& ^ ^"- 

Ooxsv 7iu) S^iogxov ^TO/Agkf/ots g7io^oarvi 

A^vaTwv, oi g^&oi }(cfen vicpGSinoi; OAi^/ry, 

KttTOf VWTfJLOg TiTZhSO-fjQ/JOV &g cvicwtov 

Ovfo ttot dfjii^cnng ncy vUm$&> gfjgrotf aojov 79 1 

B^ai^, aMa 7? mtouj dvdwSjs^g % dvcwb\g 

S^ftiToT? c*> Ag^ggoj?, ^jcov 4' «^ x/£|0ia 3^a6tt?<1. 

A£mp S7ra£» vaaov tsAsVw ( ui}<w gis cwaf to n v, 

AM(^ 4' ^S a ^ y Sfc^rJ ^af ^Ag7iti)m7o$ a3-A$£. 

ILvvasizg ^ft/v ^TO^a^g) aigv govT&JV, 800 

OwSi DEORUM GENERATIO. 6\ 

Horrenda Styx, filia reciprocantis Oceani 

Maxima natu : feorfum vero a diis inclytas sedes incolit 

Ingentibus faxis fuperne tedtas: circum autem quaque 

Columnis argenteis ad ccelum firmatas funt. 

Raro vero Thaumantis filia pedibus velox Iris 

Nuncii caufa verfatur fuper lata dorfa maris, 

Quando lis & contentio inter deos exorta fuerit. 

Et fane quifquis mentiatur cceleftes domos tenentium, 

Jupiter Irim mittere folet deorum magnum jusjurandum ut ferat 

E longinquo in aureo vafe aquario celeberrimam aquam 

Frigidam, quse e petra deftillat alta, 

Excelfa : multum vero fubtus terram fpatiofam 

E facro flumine fluit per no&em nigram 

Oceani cornu : decima vero pars attributa eft. 

Novem quidem circa terramque & lata dorfa maris 

Vorticibus argenteis intortum in mare cadit ; 

Una vero ex petra profluit, magnum damnum diis. 

Quifquis perjurium libans pejeraverit 

Immortalium, qui tenent verticem nivofi Olympi, 

Jacet fpiritus expers integrum per annum : 

Neque ambrofiae & necl:aris fruitur 

Cibo, fed jacet non refpirans & mutus 

Stratis in le&is, malus autem veternus obtegit. . 

Sed poftquam morbo defunctus eft magnum per annum, 

Alia ex alia excipit moleftiflima aerumna. 

Novennio autem a diis feparatur aeternis, 

Neque 64 H E S I O D I 

Ov$i mr k ^7\hulj cBifjJLo-jercy, »4' <^ &%&.» 

Evvsct mn eiict' §fc^V&) d[ 'QnfjjLTyeTouf ctvTi; 

El^sctg djvtvoumv, ol OXvywmct idfjuxT iyjxn. 

Toiov ct% o$w '£)sm ^ol Stoj^s ctcpdnov SAt>p, 

ftyujrfov, td 4' ^^ x^JTVLqvcpiKH ^c %&!f«. Soy 

[Ei/^a 5 J^; Jvo^gpii^, ^ Ttffntga k^jeiiTog, 

UOVTH T CtT^Vy€T0l0 Kj Ov&VX CtSZ2J&)T(&, 

E^eing Tnivmv myj\ ^ 7rei^cT sotow, 

A%yx.7\i\ tydsrnt, ra tc guyexoi ^soi a§.] 

Et^aSfc fJLtt$(jjxpecy n 7w7\cq, % yct7\xje& a 5b v $ 8 1 o 

As?ju4>M$, pC 1 ?^ ^\luuexjeeosiv >^np&>s, 

AyTO^w* (wcjddw o ^&v zktoq5zv ct-mvTW, 

Tnhieg vcmox, 7H$Iuj %cz& fycpepo~io. 

Avme, g^oju-a^joio Aio$ *K«toj dJfliKXPji 

Atofjjjify weToixmv W Shucckjoio ^Ltzb A9J$, 8 1 ; 

Kofl^ t «§£ Tyj^. BejwiQeM js Ji wuV £ov&, 

ra^LtS^v iov mim (ictfvx,wmg Evvooiycu](&. 

A&ke o Kvllo7m7\€hw cm\\av, dv^an^ct lw. 

Avmp me\ Tiibwov; cm «f ctvx 3£$h&ae Zevg, 

07r7\9%^v Tixje 7nq$bL Tvcpcoect Tcoct Ttiktotp, 8 1 o 

TaTpnLep c* <pi?^TYm> %l& %°vq-Ilu Acp^Siww. 

Ov yvipeg "pL lctoiv fcr i^yV gpy^iaTif^aoaf, 

Kotf 7rofe cix&ucjLToi ^txgpa ^sa* gh Ss oj w/tAOJi/ 

Hi/ g^Toi/ xjecpctTxovj lcpi(§y i fretvoh cJ)oolwt(&>, 

ThdooTYjoi AvoQepnoi 7\eXeiXLL0Tig' cu U ol corm 82; 

Seamoing K€(pct7\~cnv ^zxr bCpejjm iw^ d{jWL%vNZ. 

Hctoim DEORUM GENERATIO. 6s 

Neque umquam in confilio cum iis verfatur, neque in epulis 

Novem totis annis : decimo tandem verfatur iterum 

In ccetibus immortalium, qui cceleftes domos incolunt. 

Tale itaque jusjurandum conftituerunt dii Stygis perermem aquam, 

Antiquam illam, quae tranat valde afperum locum. 

[Ibi autem terrse caliginofas, & Tartari obfcuri^ 

Pontique infru&uofi, & cceli ftellati, 

Ex ordine omnium fontes & fines funt, 

Molefti, fqualidi, quos oderunt etiam Dii ipfi.] 

lllic fplendidasque portae, & aereum limen 

Immotum, radicibus longis compa&um, 

Sua fponte natum : ante illud vero extra omnes Deos 

Titanes habitant, ultra Chaos caligine obdu&um. 

Ceterum valde tonantis Jovis inclyti auxiliarii 

Domus incolunt in Oceani fundamentis 

Cottus atque Gyges. Briareum quippe, fortis cum eflet, 

Generum fuum fecit graviter fremens Neptunus. 

Dedit autem Cymopoliam, ut duceret uxorem, filiam fuam. 

Aft ubi Titanas e Ccelo expulerat Jupiter, 

Minimum natu peperit filium Typhoeum Terra magna, 

Tartari in concubitu, per auream Venerem. 

Cujus manus quidem funt ob robur occupatae, 

Et pedes indefefli robufti dei : ex humeris vero ei 

Erant centum capita ferpentis, horrendi draconis, 

Linguis nigris lambentia : praeterea ex oculis ei 

Admirandis in capitibus fub fuperciliis ignis micabat : 

I Omnibus 66 H E S I O D I 

TLOLoim d[ VK X£Cp0LX2G)V WO^ KCUSTO §g§XOjufy;o*0, 

Oavct) 4' & xdowmv 1% $WMi X£Cp&)\Wt y 

UcMjtoHuu 07r' ietowi OL%arpctTor ctMoTS fi yJ 

QfjiyfovS-', wss ^oloi muiifj&p' ctMoTg d[ ouutz 830 

Touu^a ly&efyto fjtyj& oL%ztz cojs/!/u dyouufe' 

AMots 4 ^ 72 hzovTog oivouSict dvfJLOV i^vrog* 

AMots <$[cw <ntv?&xjEOJtv gofKora, fraubfjuxT cwkovji 

AMots d[cw poi£ct^, \zvi tfvyzsv &%eot fjuxv^t,. 

Kctj VV £8V gJTASTO Sf/iV d(jJl%LVOV YifXOLTi XsSv&J, 8 3 J* 

Kctf KSV 0)6 SHWToTci )(&4 ClJoiVCiTOlOlV CtVCt^SV, 

Ei |Ui« ctp' 6$) vojios jraTW^ dvdjow ts ^so/v ts. 

ZxPw^" 4' s^vthos >£ o6e/|uov. A^tt^ W* 

Zu^^Asov Jtova&jos, i@£j Oc^vos gupw vjtS^v, 

IIovto; r ) Qxzdm n pooc), ^ TotgTci^ ym$. 840 

Ilocji 4' ^' oiJavciTOioi fXiyou; 7itte(jjifyT OhvfX7iog 

O%Wfj3fJ0l0 CIVCLKT&' hzstvcvftfe. i) ^ct. 

Kouufjux 4' y W* rifjLCpoTZpav v&TVfcv ioaUct mvw y 

B^VTM; TS, Si^7mg T2, 7W^jg &70 TOiO 7Ji7\0)%X, 

ITfngn^&iv dvifxw Tt, mqcwvx ts QteyeBwT(&'. 847 

E£W o p^v mou, ngui «pavo^, w§is ^otXaoja. 

0US 4' *g Ct^t^' CtfcTKS <Ztfe< T C<jtt(|)i TS WfXCLTVL fXCD^C/L 

Vnn) vTtf dJctvdTtoV' ivooxc, 4' ctcr£g5"©^ 6p«gi 

T§sar A iShs 4' wz&oi licL-mtydifjSfJoioiv dvdorm y 

TtiluJss fr' \zuowLpTaieA01, Kojvov ct^tt^ sovtss, 85-0 

Ao-&s-« xsAst^o ^ ccivwc ShicmTog. 

Zdjg 4 ^^ ota) M%dvvev iov jwfyi^, «Asto 4'o^^> DEORUM GENERATIO. 67 

Omnibus autem ex capitibus ignis flagrabat cernentis, 
Voces quoque in omnibus erant horrendis capitibus, 
Omnigenum fonituni emittentes ineffabilem. Interdum enim 
Sonabant, ut diis intelligere liceret : interdum rurfum 
Tauri valde mugientis robore indomiti vocem ferocis : 
Interdum rurfus leonis faevum animum habentis : 
Interdum rurfum catulis fimilia, mira auditu : 
Interdum vero ftridebat, refonabantque montes alti, 
Et fane eveniifet res inevitabilis die illo, 
Atque ipfe mortalibus & immortalibus imperaffet, 
Nifi ftatim intellexiffet pater hominumque & deorum. 
Graviter autem intonuit atque fortiter. Circum vero terra 
Horrende edidit fragorem, & coelum latum fuperne, 
Pontufque, & Oceani fludtus, & remota loca terras. 
Pedibus vero fub immortalibus magnus contremuit Olympus, 

« 

Infurgente rege : ingemifcebat autem tellus. 

Ardor vero ab utrifque occupabat coeruleum pontum, 

Tonitruque, & fulguris igne ab illo immani, 

Igneorumque turbinum, & fulminis ardentis. 

Fervebat autem terra omnis, & ccelum, atque mare. 

Furebant & circum littora undique fludlus magni 

Impetu a deorum : concuflioque fedatu difficilis oriebatur. 

Expavit autem Pluto inferis mortuis imperans, 

Titanefque fub tartarum detrufi, circa Saturnum, 

Ob inexftinguibilem fremitum, & gravem confliclum. 

Jupiter vero poftquam incitavit fuum robur, fumfitque arma, 

I 2 Toni- 68 HESIODI 

B^VtJjJJ Tg, &£J7tIlV TS, ft, CUjtt/^ZVTCL xzgcwvov, 

U/xyi^v aV OvhOfjLmio Z7ni7\f&p(&>' ctfjLcp) o ^aW 

Ett^os ^ammcv; xetyeo&q ftetiolo •mhco^. %rr 

Avntf Va o^ /uv StLfjwim 7iKny\(nv ^ojzts, 

He/7is yu(&)3-^, &vct%fe o ^a ^gAfi(g«. 

OAsl; o ^cwvc^vto; chniowro toIo clvclktoc., 

Owps©-' c^ ^flcrM(7iD atiVJfe 7nxj(nit7\92asws 

U7W$pT&. IIoMW Q 7T€7\(ioYl KCUiTO yjJfL 8<5c 

Ar^w ^gotsojv), %£ vmkito ^ojrap©-' &>?, 
Ts%vw vsr ai^JiftJv, vzsro t <£>T£)rry yccLvoio 
QcLKtyfjeigy k cnty&y orig y^LTifdmTog &^v, 
Otvpg©-» cv @>YiarY]cn t%LfjjjZpfJ$p(5y 7rve} xmTxzu, 

Twcs) CV %30W &W, \2er' H4>0M5"a 7WL7^LfJLY\cnV. ■ *<*? 

Hs a^a ritgTO ^a, a?Aa Tw^jg codofjQpoio. 
Pk[* U fJMV dvfjLci ch&ytiv \g Tapm^v ttytw. 

•E?t o Tucpftig©-' W civifjJM fjtyj(& vycov cisvTtoV, 
Noa^pt NoTy, Bo£g&) ts, >c, Aoyessco Zecpv^io. 
Oi ^"p.i% fybtpw ^gvi, ^vhto^ fjjy owao. 8 70 

Ai 4' *Maj fjjrfycwQCL] 'Gki7ivmcn Jti?&ozdv, 

At ^Vj TO* 7Tl7Tlii(J0UI \g M£jethHcL 7T0VT0Vy 

IIwjtAa /os^a 3-mtoIoi, >(#>cw Sifeauv a'sMw* 

AMots 4' cl/7\clj clncn-i 2lg.cnt$vcLcn ts vwas,. 

NatiSs ts <pO«pyoT xa>cS o^' » yivsTctj ci7\K»i &7f 

AvJjoctcnv. 01 KHvom cwuctyjitocnv k$ ttovtov. 

Ai fr' cw xgjj $ yj\w aVgig/TOV cLv^Liaeostt.v 

fyy i&Tci cpfjetqxo-t. yfrfjgJifyiw av6§&)7n»)V, DEORUM GENERATIO. 69 

Tonitruque fulgurque, & corufcans fulmen, 
Percuffit ab Olympo infiliens : circum vero omnia 
Combuffit ingentia capita faevi portenti. 
Ceterum ubi illud vicit i&ibus percutiens, 
Cecidit mutilatum, ingemifcebat autem terra vafta. • 
Flamma vero fulmine idto profiliebat a rege, 
Montis in faltibus opacis afperis 
PercufTo. Multaque ac vafta ardebat terra 
Vapore mgenti, & liquefcebat ftanni inftar, 
Qupd arte juvenum, & in magnum foramen habente catino 
Calefa&um, vel ut ferrum, quod lolidiffimum eft, 
Montis in cavitatibus vi&um igne urente, 
Liquefcit in terra divina, fub Vulcani manibus. 
Sic fane liquefcebat terra fulgore ignis ardentis. 
Abjecit autem illum animo mceftus in Tartarum vaftum. 
Ex Typhoeo autem eft ventorum vis humide flantium, 
Excepto Noto, Boreaque, & Argefte Zephyro. 
Qui fane ex diis funt nati, hominibus magna utilitas. 
Aft alii fine ufu venti infpirant mare, 
Qui utique incidentes in obfcurum pontum, 
Clades magna hominibus gravi fasviunt turbine, 
Alibi autem alii flant, diffipantque naves, 
Nautafque perdunt. Mali autem non eft remedium 
Viris, qui illis occurrerint in ponto. 
Iidem rurfum per terram immenfam floribus ornatam 
Opera jucunda corrumpunt humo prognatorum hominum, 

Replentes 7 o H E S I O D I 

Tli(jL7th<£owi wvibc ts %£ 'XgyxXtx jcoA9<ti^t£. 

AuTOL^ S7T€i fOL 7T0V0V fJUX){&%€C ^o) 3%ZT£h$0Stip, 88b 

Tnbjjsost q TifjAut KeJivd/jTo /Bwc^, 
, Aw fct toV ut%lwov fioioih&JifjSfj b$i ocWojbv, 
Toi^ QggtfrfJLoetwmv, ohvfjLmv &j%uom TjUju, 

AJoiVOlTWV. O ToTcTlV SU (hgJWjKTO TlfJUXC. 

Z&jg q ^&v (2>oloi7\€us ^pibuu ot?\9%v %to Mrmv, 8 8 $-. 

IIA&dc ^&iv a^tfflMF i& 3-j/H7&)v dv^oomv. 

Am'ots thi p' *fjjc7<t\z ^otv yhcwmnv Adivlw 

Tz%£o%, tot 27reim &)Aw tyivds cJ%oL7m.v\ooL< 

AipjuAiom T^yoioiv tlw iyyJ.r^TO vyiSujj 

TttJiYic Q^SpumuMtn, w Outyvu d&^VTuG. 890 

T&>s ^ag ol ityggtmilwy hoi fjuw j&xoiAwcTbe, 77^t^o> 

AM(§H g%vi, Afo? cwi, ^&v ou&fysToLav. 

E?c y) *£ eifjLctpTo (ufeuty^voL tiwol yev2o%. 

TI%cioThju yJ xx$lw y7\cwm7n^ct T&Tofyeuw, 

loov zx^Z ^^ fjS/i& J % 'Qntp&voL ftxhhuu. 897 

AvTCip 27TS4T OL6$L JSOOV f&OLOlhyiOL Kj oLvtytoV 

Hos/Asv Tg^g^, var^&ov Snop g^oimf 

AM' ot^fi ^jav Tauc (Gr&£zv lluu lyx&tftTO vy)$ujj 9 

Clg 0% ol cp^oTCUTO ^oi dyxfhv ts j^joov ts. 

Asutzojv wyiyzTO TMmflw OsfjjLV, w tsjcsv H^s, 900 

EvvofjjLlw ts, Awcfou ts, >£ EifwZct» TS^aAqcw/, 

AiV s$y d)%ouxoi ^cf.ra^VYiToloi fieyroloi, 

Mo^OLC $', YIS 7I7\ei9LW TXfJblw mez (JJITlZTaL Ziug, 

K7\tojv ts, Aovywv ts, ^ Ar^7rov, c« ts 0WS01 

0vhto7$ DEORUM GENERATIO. 71 

Replentes pulvereque & molefto palearum ftrepitu. 
Sed poftquam fane laborem dii beati perfeciffent 
Cum Titanibus autem pro honore pugnaffent vi, 
Jam tum jubebant regnare atque imperare, 
Ex Terrse confilio, Olympium late cernentem Jovem 
Immortalibus. Hic vero inter illos bene diftribuit honores. 
Jupiter autem deorum Rex primam uxorem duxit Metin, 
Plurimum ex diis edodtam & mortalibus hominibns. 
Sed cuin jam efTet deam csefiis oculis Minervam 
Paritura, tum demum dolis animo decepto 
Blandis fermonibus, in fuam condidit alvum, 
Telluris confiliis, & Cceli ftellati. 
Sic enim confuluerunt, ne regium honorem 
Alius haberet Jovis loco deorum fempiternorum. 
Ex hac enim in fatis erat prudentes liberos nafci. 
Primam quidem virginem csefiis oculis apud Tritonem genitam, 
Par habentem patri robur & prudens confilium. 
Ceterum deinde fane filium deorum regem & virorum 
Erat paritura, magnum animum habentem : 
Sed illam fane Jupiter ante in fuum condidit ventrem,* 
Ut, nempe, ei indicaret dea bonumque malumque. 
Poftea duxit fplendidam Themin, quse peperit Horas, 
Eunomiamque, Dicenque, & Irenen florentem, 
Qua* operibus venuftatem conciliant mortalium hominum, 
Parcifque, quibus maximum honorem dedit priidens Jupiter, 
Clothoque, Lachefique, & Atropo, quas dant 

Morta- 7i H E S I O D I 

QvYtTolg oivSptomm %x&v ciyaSov n x&x&v n. 90 j 

Tp«g U 01 JLvpvuuo[XM XcLejt&j; tzxjc ^M^^apwa^, 

LlXJcO\Vii KX%Y), 7T0/\VYlgy,T0V «0^©^ S^OTJt, 

Ay>\gLiluu )t, Ev(p^oiuiljuu, QctTxiluu t t^cretvuw. 

T&V Xj )hn (b/\£<PcL%M t£j& '«6sT0 <fe$XjQu9jJCLW 910 

AvoiLVchng' n&Twv bnf o<ppv<n SfcfwW). 
Avto\% 6 /\n(jwi$(§' 7toXvcpoe^ng tg 7\sx@ J w^"> 
H roce Ue^oKpQvlw XtvmhtvoV) tuu Aidtovzvg 
Hg&aow ng (z$yi {jjit^ i'Jto?te q {jjitizwl Xtvg. 
MvY)uoozujYig 4' cJ%ouuTig g^ojKTO li&Tfoixjouoio, 

E§ W£ CU MSoDtJ JgVOVLWmXZg S^i^JJOVTO 9 J 5" 

Ewga, twoiv oto^ ^ocAiotf, j^^f^s ctofJfc. 
Awt&) 4' A7roM&)Vot, ^ ApttfjJL-v loyzougpv, 

]fJLi^jiVTOL yOVOV tfefe* 7T0tV7&»/ X^CLVtWW, 

TeivcLT a.e>, ouyto^oto &iog ^^ 7 * 571 ULyetau. 

Aoic&otcltwj 4' H%lw JuTxtpluu miwwv cLXjotw. 920 

H<T H&ot>, xgj, Apnct, >tj E<A«S-qcM/ smTg, 

M*%3iio-' cm> cp;?v9TH7i ^g&w /BotoiAw x&j, dvJ)ow. 

AvTog o\' qm x€(p<x7\Yig yTxcwxAmSu, TyLTofyeiouv, 

Asivluu, syfixvSoiuov-, dyer&rov, d^vTiiiluu, 

YIotvicuj, S xi;\oi£bi 7g ot^bi/, TToTxtuoi 7g, ^uot^j 7g. 927 

H^ 4^4^^ xXvTOv « 4><A9THtj ULyetoiL 

TetvcLTo, (xgj ^cLiSpm, xgj, yiZJlqiv 5 cz^cxcIty}^ 

E;t mvmv Tg^vwot xtx^^L&jJov vpgcviww. 

E>t 4' A^tt.cpiTeiTW^ j(^f ge/^TOTry Evvoo-*)*m* 

Tgi7&)V evgu&iYig $Wo uiyac; qsz Joc7\dojng 930 DEORUM GENERATIO. 73 

Mortalibus hominibus habere bonumque malumque. 

Tres vero ei Eurynome Gratias peperit pulcras genas habentes, 

Oceani filia, peroptabilem formam habens, 

Aglaiam &: Euphrofynen, Thaliamque amabilem: 

Quarum e palpebris amor deftillat contuentium 

Solvens membra : jucundum vero fub fuperciliis adfpiciunt. 

Porro hic Cereris multa nutrientis ad le&um venit, 

Quae peperit Proferpinam formofam, quam Pluto 

Rapuit fua a matre, dedit autem fapiens Jupiter. 

Mnemofynen vero deinceps amavit pulcricomam, 

Ex qua Mufas aureis reticulis reyin&ae natae funt 

Novem, quibus placent convivia, & oble&atio cantiis. 

Latona autem Apollinem, & Dianam fagittis gaudentem, 

Suaviffimos liberos prae omnibus ccelicolis, 

Peperit fane, /Egiocho Jovi concubitu mifta. 

Poftremam vero Junonem floridam duxit uxorem. 

Hasc autem Heben, Martem, & Lucinam peperit, 

Mifta concubitu Deorum regi & hominum. 

Ipfe vero ex capite, caefiis oculis prseditam Tritogeniam, 

Acrem, tumultum excitantem, ducem exercitus, indomitam, 

Venerandam, cui clamorefque placuerunt, bellaque, pugnaeque. 

Juno autem Vulcanum inclytum, concubitu non mifta, 

Peperit, (ac vires intendit, & contendit cum fuo marito) 

Vix omnibus artibus ornatum ccelicolis. 

Ex Amphitrite autem & valde refonante Neptuno, 

Triton late potens natus eft magnus : qui maris 

K. Funduni 74 H E S I O D I 

IIuO^' gydVj ^st^ {junre} <pi?\Y} »9 jTctre* uvolkti 

Ncti<! ^vdot Jtf, etavos ^os* ca/rag ApwV 

Pii/oTOpo) Kt/^gpaot OoSoi/ )t, Ah(jlov it\ktiv 

Aetvxg, oi r oivchoov 7WYMcl; xAsvi&oi §£h&r$cu, 

Ev TToAsu-fc) xpvo&rn, ouv Apwi af?oAi7io'p3-(i), 9 ? 5" 

Af (JLovituu 3-', fct; KotJ^tt^ v7iifdv t u(& ffiawnv. 

Zrn/1 4' **§' ArAstvws Mctin ratg wohfJLav Epf/jwv, 

Kwpt»* cLjuvoLTtoVi k&v Kv)d& uouvcx&ctou. 

Kflt<?^«J1 4' *€£ °* ^guiAH 78C« ^OKefytOV LjOV, 

Mi^3"«V cv <pi A97vm, Aiwvuouv TroAu^^ct, 940 

AJolvoltov 3-vyitvt vuuu 4' cLfjLtpkngji Jsoi «oiv. 

A>XwluOV] 4' Otp' 871*7« @t&0 Hp0t5CXM«(!a/, 

Mi^0«V c* (piA9Tvm Aio$ vs^gAw^gsrao. 

Ay?&ilw 4' H^okst>$ oiycoiKvTos d(jL(piyvm$, 

OtiAowltIlo Xctg/TOV, Jot7\6$luu minouT ctWnv. 94r 

Xftiaojtojuws 3 Amvoo; %M)$-huv kziciMjJu, 

Ktyluu Mim@>, Jot?\$ftw mwouT diccmv. 

Tluu $z oi djdva&v >t, ct^w -Siite K^vi&jv. 

HSdty 4' AhafjLluung ^Mioipt/py d/\m(jL<& tjo$, 

Is HpotxA.»©^, TSAsaas swQtv&k ditihug, 9f° 

XIcu&cl Aio; yucyd^io y^ Hpns ^uowisoYAa, 

AiStilw %T CLXMTIV CV Ov7\V(JL7Tti VlCpQiVTT 

OA&©^ 3 b$ ^ti^a ggyw cv dJoLVOLTOioiv dvvojvu;, 

Nom<J d7mwxvT&> xa) dyn$ct(&> nwjCTgt mvm. 

HsAiw 4' dxJ,(jjMTi tsks kAvty) £lx.€(fyjivn 9 f s 

TIs$mU K^kUju 72, ^ AuMa/ $&m7\WL. 

Amw DEORUM GENERATIO. ns 

Fundum tenens, apud matrem caram & patrem regem 

Incolit aureas sedes, magnus deus : fed Marti 

Clypeos diflecanti Venus Terrorem & Metum peperit 

Graves, quique virorum denfas turbant phalanges 

In bello horrido, una cum Marte urbes devaftante, 

Et Harmoniam, quam Cadmus magnanimus duxit uxorem. 

Jovi vero Atlantis filia Maia peperit gloriofum Mercurium, 

Prasconem Deorum, facrum le&um confcendens. 

Cadmi filia vero ei Semele peperit clarum filium, 

Rem cum eo habens, Bacchum hilarem, 

Immortalem mortalis : nunc vero ambo Dii funt, 

Alcmene vero peperit fortem Herculem, 

Mifta in concubitu Jovi nubes cogenti. 

Aglaiam vero Vulcanus percelebris utroque pede claudicans- 

Minimam natu e Gratiis floridam duxit uxorem. 

Sed aureo crine confpicuus Bacchus flavam Ariadnen, 

Filiam Minois, floridam fecit conjugem. 

Hanc vero ei immortalem expertemque fenii fecit Saturnius. 

Heben autem Alcmense pulchros talos habentis fortis filius, 

Hercules, pera&is ludtuofis certaminibus, 

Filiam Jovis magni & Junonis aureis calceamentis utentis, 

Pudicam duxit uxorem in Olympo nivofo : 

Felix, qui magno facinore inter Deos confecl:0| 

Habitat illaefus & expers fenii omnibus diebus. 

Soli autem indefeffo peperit inclyta Oceanis 

Perfeis Circenque, & iEetem regem. 

K 2 iEetee 76 H E S I O D I 

Ai*rn»; 4' M^ QoLsoifjt&zyTH He/\ioio 

Kxpluu Qxecfyjolo Ti/\Y&vT(§y 7^tilllo1o 

Tyillz, ^&v jSyAwoii/, I^Jam; ^Mtff&gflov. 

H §£ oi Mw&fcw IvGTpv^ov bt ^Airwn 9<*° 

TmcL^ \smSpjf)iiciL ajg %gudm Atp^oSiiw. 

TfjL&g "pL vlw ^fgT, bhvLvmct Swlwlt g;^VTg$, 
Nwodj r', mei^i te, ty olKlw^oc; ho%di 7n>VT©->. 
Nttt> 3 ^saaw 4>uAsv deimn, hche7reiCLj 

MSoOf Ol\VLL7liCl<fc<;, KX$CLj Aio? Ai^o^w, 9*f 

Ooj-otf ^i 3~vhto<o? <^' clvo^^loiv d)vr)(&uwi 
A^ctvo), yavoiuTo ^soig '6)nziK€?& Tckvcl. 
Anfjjnv)^ fl IIaStov gyeivotTo, <Kct ^ctav, 
Ictora wpari /tty«o~'£§aTW ^*A9wn 

N«W Cf) T6/7TOA&), KgWTW^ Cl> 7H0Vf <^tt0, 970 

Eo^AJv 0$ eur 'Gth ym ii, j£ <$b'pgct va/ro ^aAgcojws, 

na^* tJ Tt^vn, ^ § * g$ %«got$ IW), 

Tov 4' ot'4>Vftov s3wts> 7roAta; ts ol cimoiv oa£ov. 

Kclo^ll^ fr' ApLLo/m, dvyciTYip ^ydvig A<ppoo%Tng, 

Ivi) &j lEeLL$/\lw, Hj Aycwluu ^MtfTopwov, 97 s 

AvtovoIw 3-', wv yrifjtyj Ae/fOM©^ |&x3t^7W$, 

TeivcLTO ty TIo/\v$ii)£jv svsztycLva ow 0w£w. 

K«pw 0^' Q.X.SCLV& Xpvovioe/, yg^TSgodVLLOi 

M^OtfV CV <f)*ASTWTJ 7T0/\V%gV<te AtyooKwqy 

KaMifow Tgtfg 7n£j(^t @poTt£v q&pnsw ct7n>LV7foV, 980 

Digt> ovsoe, r xt«v£ fiin HpotKAwsiw, 

Bo&/V gW «Af7J0 JW CLLL<$if(VTQ W E$V%YI. 

T<>- DEORUM GENERATIO. 77 

iEetes autem filius lucem hominibus dantis Solis 

Filiam Oceani ultimi fluvii 

Duxit, deorum ex confiliis, Idyiam pulchris genis prseditam. 

Hsec autem ei Medeam pulcros talos habentem in concubitu 

Peperit fuba&a per auream Venerem. 

Vos quidem nunc valete, cceleftes domos tenentes, 
lnfulseque, & continentes terrae, & falfus intus Pontus. 
Nunc autem dearum genus cantate blandiloquse 
Mufse Olympiades, filias Jovis iEgiochi, 
Quascumque mortales apud viros cubantes 
Immortales pepererunt diis fimilem prolem. 
Ceres quidem Plutum peperit, prseftantiflima dearum r 
Jafio heroi mifta jucundo amore 
Novali in ter profciflb, Cretse in pingui tradhi, 
Bonum : qui vadit fuper terram, & lata dorfa maris, 
Omnem : cui vero obviam fuerit, & cujus ad manus venerit, 
Illum locupletem fecit, multamque ei prasbuit felicitatem. 
Cadmo prseterea Harmonia, filia aureas Veneris, 
Ino & Semelen, & Agaven pulcras genas habentem, 
Autonoenque, quam duxit Ariftasus denfa caefarie prseditus, 
Peperit & Polydorum in moenia pulcra habentibus Thebis. 
Filia vero Oceani Chryfaori magnanimo 
Mifta in concubitu aureae Veneris 

Calliroe peperit filium mortalium robnftiffimum omnium 
Geryonem, quem interfecit Hercules, 
Boves propter flexipedes circumflua in Erythea. 

Tithono 78 HESIODI 

Tijtow P Hw; ms Mzftvovci jgtAxAjcopurfo), 

Aldibmv fBctojAnct, ^ H{JJt$iwct ciicucnt. 

Ainv.% toj Kg^ctAw Qwmouto (pou6\fjuov tjov, 98/ 

I^-Jfywv 4>as3ow, ^oi; 6%z«;tgA9V av^flt. 

Tbv pot vsov, TSpsv ctvSos iy>vT le/xjuSg'©' »6«$, 

IIgHO^' CVmT^. (ppOVSQVTVL ^l/\9/JLfJL€toSig A<p£J$\TYl 

£1$t ctvs^H^/ctfjSp^ Jtc&j ^uxv £ct^oj$ c#) v«ok 

NWOTJOASV VL/^tOV TXOtoOKTO, SbtJf/LtOVOC JToV. 9?o 

Kagty 4' Aiwmo <ho'7£g<ps©-' @ct(7JA>5©> 

Aioowofys, fix/xnm ^ouv auetyevemw, 

Hye <7??' AImw, TBAgoDts swievi&t ctg0Ay$, 

T«$ ttoM»? iTTSTgMg ^ui^; ftcmX&jq \&fpwafy 

Y&&W IlgAins, ^ ctTDtcSaA©-', oSgjfeaggyjs. 990 

T«s TsAsonts £$ IojAx/dv ct'4>tftgT0, TJoMct /iw^ot^, 

ClzeiYi; Sfa VYiog ctyj&v kXvmnhjL KVgluv, 

Aiooi/toVj act\ fjxv ^uKe^luu mivmr ctmw. 

Kotf p' n^g o^pjfihuT \zir Imoovj mtfjS/Jt Agt&Jv, 

MiWtoov Tg&e TiujJk, r Ǥgow Z7%s(p& Xap&v 1000. 

OiMugiJW (Jueyi/W Ato? vo©-* o^gTSAeiTc. 

Avm\ Nwg«^ xypctf ctAio/o ye£jVT&>, 

Htoi $, 4>aKoy -^ctfjujidv lixjs, oTct ^sctfflif, 

AictxS c* ^AsTtf-n, 2^t ^vq-Luv A^^o\tIw. 

IInA« q $(jjn3-&ou ^oi SiTig ^fyvoJ7i2^ct 100; 

r«vctT A^iMvJct pYi%lujoyt, dvyuohiovm. 

Ktvetow 4' ct§ gTMTgv iuss^oto©^ Ki/}s£«ct, 

Ay^tori Ǥ6)V fJLtyeto-' s^tw ^j>iwn, 

I*V DEORUM GENERATIO. 79 

Tithono vero Aurora peperit Memnona asrea galea inftru&um, 

JEthiopum regem, & Hemathionem regem. 

Verum Cephalo pepent inclytum filium, 

Fortem Phaethontem, diis fimilem virum, 

Quem fane juvenem, tenerum florem habentem gloriofae pubertatis, 

Puerum juvenilia fapientem amans genitalia Venus 

Celeriter abripuit & ipfum in templis 

TEdituum nocturnum fecit, dsemonem divinum. 

Filiam vero /Eetae a Jove nutriti regis 

iEfonides, voluntate deorum aeternorum, 

Abduxit ab iEeta, peradtis gravibus certaminibus, 

Quse multa imperabat magnus rex fuperbus, 

Injurius Pelias, & impius, fortium facinorum patrator. 

Quibus pera&is, ad Jolcum rediit multa perpeffus, 

Veloci in nave vehens blandis oculis praeditam puellam, 

iEfonides, & ipfam floridam fecit uxorem. 

Et fane hsec fuba&a ab Jafone paftore populorum 

Medeum peperit filium, quem in montibus educabat Chirort 

Phillyrides : magni vero Jovis voluntas perficiebatur. 

Ceterum Nerei filise marini fenis, 

Phocum quidem Pfamathe peperit, praeftanti/Iima dearum, 

iEaci in amore, per auream Venerem. 

A Peleo autem fuba&a dea Thetis argenteos pedes habens 

Peperit Achillem profternentem viros, leonis animo prasditum. 

iEneam porro peperit pulcre coronata Cytherea 

Anchifse heroi mifta jucundo concubitu, 

Idae IOIO 80 HESIODI 

Kip^w 4'» HeAta dvydng Tns&eoviJko, 
Teivctr OtJbosw©^ toA^ot^^v^ ov <f)iAJ7>m 
Ayg/ov, Yi$$ Aolwov dfjwyuovoL 7?, yqc/ltiqjv ts, 
Oi N &i 70i /uoiAsc t>5A2 (tu>x^ v Vfia ® v iz%oLav y 
JJoLcnv Tv^mvolcnv oLyx.KhvToitjiv ou/olojov. 
No&u oiSoov 4' OJbom KctAv\[/&>, oTot ^ga&w, 
TetvcLTO, Nou/oivoov 75, (jjLyei(r' I^lty) Qtiwwn. 

Avtcvj fi S-vnwioi <$?' oLvJ)ocLoiv Sjvn^owi 
AjoivotTOLj yeivofyjTo ^sots 'Qnewjc?& liavoL. 
Ntw 3 yjuuoumv <$v?\9V oLetouit, nSbi7rsicuf 
MSowf OXvfjL7noiSig } ^ovj Aio$ Ai^o^io. 1020 

TsA^ *? Hoio^ Qeoyoviovg. 1015- HZIO- DEORUM GENERATIO. 81 

Idas in verticibus habentis multa juga, fylvofas. 
Circe vero, Solis filia, filii Hyperionis, 
Peperit Ulyffis asrumnofi in amore 
Agrium, atque Latinum inculpatumque, fortemque. 
Qui fane valde procul in recerTu infularum facrarum 
Omnibus Tyrrhenis valde inclytis imperabant. 
Naufittfoum vero Ulyffi Calypfo excellentiffima Dearum 
Peperit, Naufinoumque, milta amabili concubitu. 

H« quidem, mortales apud viros cubantes 
Immortales pepererunt Diis pares filios. 
Nunc vero fceminarum genus cantate fuaviloqusc 
Mufae Olympiades, filiae Jovis JEgiochi. 

Finis Theogonias Hefiodi. HESIO- H2IOAOT TOT A2KPAIOI 

A2ni2 HPAKAEOT2. H E S I 

i A S C R M I 

SCUTUM HERCULIS. L 2 H2IO- [84-] 

H2IOAOT tot A2KPAIOT 

A 2 1112 HPAKA EOT2. 

HOlYi rte7£pA<T»<Ta SbfJLXg % 7ntT&cht yi\ow, 
HAt^v & 0n£ot£, (jut ^wov AfJLCpii$vwct 
AXx{jlIujyi, Svyxjwe, A^oojoa Htex7$v<M&'. 
H pci yvmmv <pvfav OKCtivvTO dviKvngcjittv 
EtSii 7g fjmyeji re voov ye "fi. i-n; l£t?z * 

Tctcov, ctg B-VYiTouj S-vyitoIs iiwi ^JvnS-iiowf. 
Tvq ngj] ^m xpM^v, @Xecpci$M t)wo wctyusctuv 

ToiOV CtY\$r\ oloV Tc TfO/W^W^ A<p£JoHTV)$. 

H K) tog Kp dvftav gov -ntoxsv cLxjoItIw, 

n? xm ng znGt yjvoumv dyhvTi$ciw. 10 

H fJLUV ol 7fCtrif i<&7^V Ct7tZKT0LV&>, <<$< chtfJUXOMC, 

Xtoouutyj(&> «cfej @aoi. AttroSv cf[ 'oye 7nt?%{&ct T^cW, 
E$ 0m£ois <Wr^Uo5 (pg^gooreexio^ Ka<J)tt^. 
EvS-' oye chifjuxT hous oiw ctMn (s^xjoiti, 
Nco^jv ctTif (fxAi^r©^ i(pt(JLi$& a ^i 01 &* ij- 

TIpv Xi^m Sfi&kvou kv<r<pvfH HAgxT^v wy\c^ 
Ilgiv ye (povov tiouuto yg.<nyvYm>v pLzyadvfJuw 
Hs aA9%«? fJuxM^ o ^m^A^ctf 7wy mfjuxq 
Avtyw Yxpm Tafptm \U TriK^octm. 
Clg ^p joi huwro, ^so! 4 oBifJux^w^t ȣ. 20 

T& [87] 

HESIODI ASCR^EI 

SCUTUM HERCULIS. 

AU T qualis, reli&a domo ac patria tellure, 
Venit Thebas, fecuta martium Amphitryonem 
Alcmena, filia bellicofi Eledtryonis. 
Quae mulierum genus fuperabat mollium 

Formaque & proceritate : prudentia utique nulla cum ea certabat 
Illarum, quas mortales mortalibus peperere concumbentes. 
Ejus & a vertice, & a palpebris nigricantibus 
Tale quiddam fpirabat, quale & ab aurea Venere. 
Atque hasc talis cum efTet, fic animo fuum colebat conjugem, 
Perinde ut nulla umquam coluit mulierum mollium. 
Ille tamen ejus patrem praeftantem occiderat, vi domitum, 
Ira commotus propter boves : reli&a autem patria tellure, 
Thebas venit fupplicans fcutatis Cadmeis. 
Ibi idem habitabat cum veneranda conjuge, 
Seorfim abfque concubitu defiderabili : non enim licebat illi 
Ante lecl:um confcendere formofse Elecl:ryonidis, 
Quam caedem ultus eilet fratrum magnanimorum 
Suae conjugis, flagrantique combuflSfTet igne vicos 
Virorum heroum Taphiorum atque Teleboarum. 
Ita enim conftitutum ipfi erat, diique teftes fafti fuerant. 

Eorum S6 HESIODI 

TftJi/ oy hnaCtTb fjLluutv, \%t\yzTo d[ otft rajgsw 

EKTZAiovui ydya tgflv, o oi foojzv JzfJJLg ns#. 

Tw 4' olllol, isfj&pot m)\ifJtMo 7* (pv/\s7n^og n y 

Boutmi 70\.i%i7nni, \3zre$ ouwctov wmvng-, 

Aok^i t dfyzLLCL^t, y^ ^oumeg fjue)oLdvLLoi 3 zs 

EajjovT' W^yz o Toiotv evg Truig A7\kcuoio, 

K.vtilOW ?&oloi. ricLTYI% <J[ dvd^W tt fyw Tl 

AThLuv lwtiv v(pouve lk7) cpfeoiv, ocp^t Jzoloiv 

~Avd)odoi t d/xcpwnoiv "^nc- u\kv\oc/l (pvTevcm. 

Q$to ^' otV Ov7\v fjL7roio Sotev cpeeoi fivojofofjL&jw, 3 o 

Jllh%w cpi/\9TY,T(& kv^woto yjwxiog 

Evvv%@>' m^jt 4'*£ s Tt/^aowov, to^sv a/)<3ic 

C>t>uoy dvyomrov <gx$g&mouto fjjtnteiu ZoV- 

Evjcc r^g^^pL&p^, (pfm (OwSgTO %0Ke?& epyz. 

AvTYJ "pL yJ VVKTl TCLVVQ-Cpvpii H/\eKT%V(t)VY)$ 3 s 

Euvn ngiJi cptKoTvnt fjLyn, liteozv F ap hihStog* 

AvtyJ <T AfjL(ptT%vw Agoojo©-', uyM-oc 'i^ag, 

^KTiXeouc LLzyx. egyw, dcpixjcTo on§g SollovoI:. 

Ovi^' oy cBt SfjJjdou; v^ mtLS/Jou; dyootooiug 

Q.ej ievouj, 7rfiv y r)c dXoyx 'Qn^YifjSpouf 6jvy\c. 40 

Tol(& fi y^c/LoSlw 7[i3r& cuvvto 7ntfj8poL K&w. 

Qc fr' ct dvYi^ damsbv V7t2K7r^o(pvyYi x&kotyitol 

N»0~a V7T *&g)GL?\lY)g, « K^f >^Tgp« \J2tTO O^OJLH' 

f2c fct tot AfJLCptt^uw yct7\e7mv 7tovov CAtT0/\v7r&toug, 
Aojjuoxojg 7?, (piAcog ts kov Sollov eioucpix&ve. 4f 

T\oMjvvy\(Gy F a% e7\eKT0 ouv ouSbin (zj^giwn, 

Te%- SCUTUM HERGULIS. 87 

Eorum ille verebatur iram, feftinabatque celerrime 

Exfequi magnum opus, quod fibi divinitus incumbebat. 

Hunc autem una, cupidi bellique pradiique, 

Boeotii equitando 1 infignes, fuper clypeis fpirantes {fc. robur,) 

Locrique cominus pugnantes, & Phocenfes magnanimi 

Sequebantur : ducebat autem eos egregius filius Alcsei> 

Glorians populis. At pater hominumque Deorumque 

Aliud confilium texebat in animo, ut Diis pariter [raret. 

Et hominibus rerum indagatoribus damnorum depulforem gene- 

Profe&us autem ab Olympo eft dolum alta mente volvens, 

Defiderans concubitum elegantis mulieris 

Per nodtem : celeriterque venit in Typhaonium, inde rurfum 

Ad Phicium fummum acceflit prudens Jupiter. 

Ubi refidens mente verfabat divina opera. 

Nani eadem quidem nodte cum pulchra Ele&ryonide 

Ledto & concubitu miftus eft, perfecitque defiderium : 

Eadem autem & Amphitryo bellicofus, illuftris heros, 

Perfedto magno opere, rediit domum fuam. 

Neque ille ad famulos & paftores agreftes 

Iit, antea quam fuse conjugis confcendiffet lecStum. 

Tale fiquidem corde defiderium ceperat paftorem populorum. 

Sicut quando quifpiam magna cum voluptate eiFugit malum 

Morbo ex difficili, aut etiam validis ex vinculis : 

Ita tunc Amphitryo difficili labore exantlato, 

Magnoque defiderio, lubentique animo domum fuam reverfus eft. 

Totaque no&e concubuit cum veneranda uxore, 

Ob- 88 H E S I O D I 

Te$7to(j3p&' JW^ktj tto7\u%£ugv Atyotfmq. 

H o ^&> $(jji$-em, nct) dvee/> 7roMov agiV»> 

0w&j bi k7rm7w7\to foovfjAovs yewctTO TroijSfc, 

Ouk efr bfjA (pejviovre, {^ov/iYfm ye $. felw.) s* 

Tov fju x&ZJtt&h t c^cw (JLty dfjLMovct <p&m, 

Aetvov 7S xgyLisgjv re,. fiilw HgyxXww 

Tov "p, \2XJoo^fjjn^6iou xjehouvecpei Kgjriwt, 

Aurd$ lcptxKnd ys ^bguojow AfjL(pti$uwt, 

KsKeAfjSpw fyzbulj' r (&1, jS^7zJ dvdjo) fjxyeiow rs 

Tov o, Aji K^viwt, Jew (mfjAvToe/. mvmr 

Oq ify Kuxvov snetyvsv A^TidShv (JLeyddvfJLOv. 

EVQS $ CV TifjSlfJei S^TW&Aa A7TdMO)V@^ 

Autov, Hj 7nnif ov, Agw, cbrov m7\i(JLOto, 

T&lygOl 7\gL(JL7T0(J^J\iq, oi/\OLg M 7W{jq OJlSofJ$fJOtO, 6o 

EsaoV bi oK(p%of jfcSowt d( sktuttov mkeq \7viT0t, 

Nvojoras fflhnai' xcvtq S^ oip dfjLcptSeSM, 

Ko7rlo[j8tfJY) 7iKsktoIoiv v(p' &%fJJL<n fy 7tooiv 'iwmv. 

A^fjuxm J[ &J710WWL >t, arwyeg dfjL(pa.^&Zpv, 

\7rmv Ufjtyjw xje^cifYno 9 Kukv&> d(LW(wv, 6$ 

EA7to(j3^j@^ Atoq v]ov ^Yiiov, hvio^v n, 

Xcl7\k& b\wew, k, ^rb XkvTvl tSj^cl choitv. 

AMa 01 &jyj&7\iW csfot 2KXV6 4>oT(o®-' A7T0?7\W. 

Aurog yxf ot i7t$*pci fiiw H^CK7\neiYiv. 

UctV yd/WOC. >Cj ftodfJLOq AttoM&U'©-' Tlct}a<70L)X 70 

ActfjLiiev \5sraL) imoio ^sa t&j^w tb, tl) ouuti' 

IlOg y Wq 0pj0t7\(JJUV d7te7\9LfJL7liT0. Tiq KJtV UKSHV® 

ErA» SCUTUM HERCULIS. 89 

Obledtando fe muneribus aurese Veneris. 

Illa autem a Deo pariter comprefla, & ab homine longe optimo, 

Thebis feptem portas habentibus geminos peperit pueros, 

Haud quaquam limiles, (quamquam fratres eflent.) [virum> 

Alterum fiquidem deteriorem, alterum autem longe praeftantiorem 

Magnum ac validum, Herculem : 

Hunc qiudem comprefla a pluvise audtore Jove, 

Iphicleum autem haftarum a concuflbre Amphitryone, 

Diverfum fobolem : alterumquidem,cum viromortaliconcumbens: 

Alterum autem, cum Jove Saturni filio Deorum imperatore om- 

Qui & Cygnum occidit, Martis filium, magnanimum. [nium : 

Invenit enim in luco longe jaculantiS Apollinis 

Ipfum, & patrem ejus, Martem, bello infatiabilem, 

Armis fulgentes, ceu fulgorem ignis ardentis, 

Stantes in curru : terram autem pulfabant veloces equi, 

Ferientes ungulis $ pulvifque circa ipfos dividebatur, 

Excitatus compadtis fub curribus & pedibus equorum. 

Currus autem fabrefa&i & rotarum ambitus circum refonabant, 

Equis feftinantibus. Gaudebat vero Cygnus egregius, 

Sperans fe Jovis filium, ftrenuum, aurigamque 

Ferro interemturum efle, & inclytis armis exuturum. 

Sed ejus vota non exaudivit Phcebus Apollo. 

Ipfe enim contra illum concitavit Herculem. 

Totus vero lucus & ara Apollinis Pagafau 

Collucebat prse vehementis dei armis, & ipfo - f 

Et quafi quidem lgnis ex oculis effulgebat. Qnis autem illi 

M Sufti- S>o HESIODI 

ErAn 5-vmis iw v&twoVjtiov 6f|uw?3waf, 

Tixhuu H^axAw©^ ygj{ w$)&7\ifjLX lohdx 5 

K«W y) (JLzyctto ts ftin, ^ %«ps$ ctazr?oi 75" 

E§ fii/XtoV \tVz§VKQV oS) S&OL£<)i<n fJUcXiOSlV. 

O; fSOL toV mio^cv rttr&aityYi ^^£2" IoAaov 

Hg&$, W IoAGiS, ^pOTOV TTOAi) (fiATttTS aravT&JV, 
H 7? |H€T djtjLVOLTXC. fJUM{&g$lS, TOl O7\VfJL7t0V iyXQW, 

HAiTSV hyu^vK^iAh ot Ivsityd/uov 7ron Oy&juu 8o 

HA% At7IWV TifO^SoV kvKTlfjSjJOV jfloAisOfOV, 

Kreivos H7\€x,t%umcl, (booov svzk zuevfjjzTtoTWV 
Ijc€to 4' e ^ Kpeiovrtt, ^, Wvibylxju TOLVU7n7ihov ■ 

Ol j)CL fJJLV Y\7JJvZpVT0-> Y$\ <X%fj3jJOL 7FUVTUL TTCL^^V, 

Hi Jioi 6<9"' ixiTYjoi, tiov c^ keg. xwPjjdi fJU%77\ov. 8? 

Ztog 4' cl}a7J\offyj(& ouu hiJQT$v%Q Hhe^vdovn 
Hi olT^x ?' ^X*' 4' «i"ft€f S^tj^Ao^&iv zvicwmv 
Tsivbffi) &tz Qvhuu cyct7\iy>uoi, &n vbvfm, 

S05 Tg ffttT^ ttj g^O)* « $, (ppgl/fitg C^SASTO Z<ftl£. 

O^ rtD£?Ai7ra)V Q-^Tipjv Tl SifjLOV, 0~(piT2^g TS TOXMOLg, 9° 

n^STO TlfJJJOWV CtKtTYifjSjJOV EupVcdVCt, 

2jgrAi@j* w 7ry 7roMa /nsr^va^gr' 6?nar0, 
Hv ctiia; ct^gW w c^ y vmTxivdypzToc. j^v. 

Aj)TW^ g/Ufll frcUfJJM %OL7\€7TX<; iTVzTtfh&T difaxq. 

fl ^iA©^, otMa au ^ojov %% wict Qomxa&itvl 9$ 

iTTTKbV WXJUTTOcW yLiJOL Q <$$€<n JcLgOOq difcfidVy 

Idvg %%£«/ Soov ap^ttot, j£ oowm&tov <&iv(& 'ivrmv, 
M>?&v xzmffeiaus ktuttov Ke ) z(§ j dt>o)oQ<pbvoio, 

O; SCUTUM HERCULIS. 91 

Suftinuiflet mortalis obviam ire, 
Prseter Hercalem & prasclarum Iolaum? 
Illorum enim & vis magna, & manus invid:a2 
Ex humeris natae erant una cum robuftis membris. 
Is igitnr tunc aurigam allocutus eft fortem Iolaum : 

O heros Iolae, mortalium longe cariflime omnium 
Utique in immortales beatos, qui Olympum tenent, 
Deliquit Amphitryo, quoniam bene munitas ad Thebas 
Abiit, reli&a Tiryntho urbe bene condita, [frontes: 

Poftquam occiderat Ele&ryonem, propter boves latas habentes 
Venitque ad Creontem, & Heniochen longis ornatam veftibus. 
Qui eum exceperunt, & neceflaria omnia prsebuerunt, 
Ut sequum eft fupplicibus, colueruntque ex animo magis. 
Vivebat autem exfultabundus cum formofa Ele&ryonide 
Conjuge fua : moxque nos revoluto anno 
Nati fumus, neque ftatura fimiles corporis, neque ingenio, 
Pater tuus & ego : ejus quidem mentem fuftulit Jupiter. 
Qui relida domoque fua, & fuis parentibus, 
Abiit veneraturus nocentem Euryftheum, 
Infelix : certe multum ingemifcebat poftea, 
Culpam fuam lugens : fed illa irrevocabilis eft. 
Mihi vero Deus difhciles imperavit labores. 
O amice, fed tu celeriter arripe habenas rutilantes 
Equorum alipedum : magnamque mente fiduciam concipiens, 
Recl:a dirige celerem currum, & alipedum robur equorum, 
Nihil veritus ftrepitum Martis hominum occiforis, 

M 2 Qui io; no 9 % HESIODI 

Og wuu Wcx.7wya$ «fawxAvtTNA k&v ctTxoog 

$>o'&x kititKw©* g^TO&Agroo clvctKiog. 100 

H wbuu ngtJi x^Ltt^j; 7% tttiv clct) mteyuoio. 

Tbv <J[ cwn <w&okentiv dw$(jjHT&> IoAs^' 
H3-«, w wa^sjl o% Ti -mM^ dvJhoov n ^zw ts 
TifAct o-Luu xa-^ol7\Ilv, >tj &)$€& Evvooiyo<j]og, 
O; 0w&is 'ApnSifjLVov l%{, pvzTcq ts mhnct' 
Olov th) ygji tovSz (S^tov x^tyjtt^jv ts wiym/ TS 
^ctg k %&Z$c$ dyaoiv, 'ivct x?\i© j €<&7\9V oI^olj. 
AMc* ye , Jbojso T&jyz ^Yiict, htppy, ra^sst 
Aicpgxc sfjLTRKgLomms, A^bg 3"' Yiwztt^v ts, 
Mapv(it)(A£&' i7ie\ btj otTcig&jTW &ib<; v]bv, 

Ovo^' ItylKfiAH&bjJ (felS\%t)' *P?\d WJV Olto 

O^gcuJ 6%o ?zaj<5tos dlJJJW3y(&> A7\xeiScto, 
Oi ^i o^p* ^g^Sv «oi, 7\i7\cuo(jSjjoi 7to/\iyuoio 
$>v7^7n$bL sjwhv ra o-<{M TroAL/ «^iAts^ 3ow»j$. 

flc <Pclto. Met<h<xv o @iw H^KAn«tf, 
Ovw<2 yydioa;' wjl7& fi vv oi cl^yS/Jct wm. 
Ko&f [ixv dweiibfjSxj^ titWL ^js^jsnm (®&0Yiv£bL' 

H§4)$ £ lo7\gie, o\oi%€$q, Ghsn 7»A« 
Yoiaavy) T$YiyfoL. Zu d[,(ag 7td%(Gy> ndu dW'<ppoji/, 
klg x§\ vtw wiyw 'i7nrov A$eiovct wqMio^tIw 
Uolvtv\ dvcts-^Octv, kcj) 'XgYiyefjtyj &q xjt SlwYicq. 

£lg U7wv, xvyiwZ^ou; bpeiyotXxjoio QotMv, 

H^OM^y ttAfra Jtf^, rzjfej XVYIfAYjOlV IdviXAl. 

Asi/ts^i/ ouu JwpYiXA} <afe< srfyojtv i$lw€ 

Ka- iiy I20 SCUTUM HERCULIS. 95 

Quji nunc cum clangore circumquaque furit per'facrum nemus 

Phoebi Apollinis longe jaculantis Regis. 

Enimvero, validus licet fit, tamen exfaturabitur bello. 

Hunc contra allocutus eft egregius Iolaiis : 
O venerande, certe valde pater hominum atque Deorum 
Honorat caput tuum, & taurinus Neptunus, 
Qui Thebarum mcenia tenet, & tuetur civitatem : 
Sicut fane & hunc mortalem validumque magnumque 
Tuas rn manus adducunt, ut gloriam magnam auferas. 
Sed age, induere arma mavortia, ut quam celerrime 
Currus inter fe committentes, Martis & noftrum, 
Decertemus : quoniam neque intrepidum Jovis filium, 
Neque Iphiclidem perterrebit : fed ipfum puto 
Mox fugiturum duos filios inculpati Alcidae, 
Qui prope adfunt, cupientes bello 
Prselium conferere : quse res ipfis multo gratior quam epulas. 

Sie ait. Arrifit autem fortis Hercules, 
Animo oble&atus: admodum enim illi grata dixerat : 
Atque eum, refpondens, verbis volucribus allocutus eft : 
O heros Iolae, Jovis alumne, non procul etiam hinc 
Pugna afpera. Tu vero, quemadmodum antea fuifti bellicofus, 
Ita & nunc magnum equum Arionem nigricantibus fetis obfitum 
Quoquoverfum converte, & auxiliare pro eo ac poteris. 

Sic locutus, ocreas ex Orichalco fplendido, 
Vulcani inclyta dona, tibiis induxit. 
Mox & thoracem pe&ori induit 

Pulcrum, H E S I -O D I 

KctAiv, zgumoVi m7\vhy£ct?^,v'- ov p ol zStow i*r 

UctTXag ASlwcun x'd%n Atos, ottsot iyucT^s 

To ^Tlf 03TD1/ STtiOVJTOKg g^opfJWWtt<3£ Ct&TWC. 

©wj^to d[ dacp' af/joiaiy tyng dhKVi^i mSh^yv 

AuVOq dvn%' m?\lw (G&A qvfyoJl CpCt%$V%LW 

Kct£&tAgr S^QTcFfcV 7roMoi J\}zno&2v oiso) 1 3° 

Viyn>\9h JotvctTOio ?&ditf>3fyfoio £bT%gc. 

Il^ja^v ]S JctvctTov t et^cvy ^ dccxpuoi /«i^v 

Msojnt o fyso), <G&A\XMYJiic; ctordo 07n<Qfv 

Mofflvolo (pTxzyvcto ^Kv^opSlpoi mspvyeosiv 

H<£. O 4' oSg/|Ltoi/ gl%© j d^-^f&pov giAgTO ^Ax^' 13; 

Kg0WJ 4'^' ^^W KtWSUJU tVTVKTOV ZdtiXZ, 
&CUchjL7\iiWi dStLWJLVT&i 'Qfn XfOTOlCpOig d^C^OLVi 
H r gJfUTO J(0L£W H^^Am©^ ^gioio. 

X E P 2 1 ye "fi <jux&> «Ag vtolvcuoT^v ®k$i tic olvto 

OvT ffjm%6 @>Ct/\£)Vy &T '&?&&, ^OLVWJL l§ia%, 140 

UttV fl y* KVKhO) TlTolvW, XiVm T i7\i$cfyVTli 

HAs^o) 5"' \zvo?&iuL7ftg ilw, ^vm n. cpcteivti 
ActfjLvTQfjSllJov' xvdvx q afgL iHvyzc YiKy\7\d/VTo. 
Ev fjLzarti q ^Wjcoi/to? sZca» cpi&oc, stj (pctTSiog, 

~E(JLvW.?\lV OOTOmV 7W&1 ?\9i(JLvTOfjSpoiO~l Si&bgXjMq. 1 4 f 

Ttf ^tf O^bVraV tt- 7TAWT0 sifJUt KdjX^ ^OVTOV, 

A«v&v, dvThnTtov. Em o fBAoou^To pt£Tto7r% 

Affln E&C 7T27T0TAT0i KOpUQTXOlL K?\9V0V dvc^OVV, 

2/^tAw, 'n pct voov ts yguj cucpqzvctc iiteTo (pmtiov 
Ornyg; dvT&iw iroT^yim Aicg vji zpioyiv. ijo 

T£v SCUTUM HERCULIS. 95" 

Pulcrum, aureum, variegatum : quem ipfi dederat 

Pallas Minerva filia Jovis, tunc cum erat 

Primum lu&uofa aggrefTurus certamina. 

Pofuit autem circa humeros malorum depulforem ferrum 

Fortis vir : cavam autem circa pe6tora pharetram 

Rejecit in tergum : in hac multas erant fagittae 

Horrendas, mortis vocem eripientis datrices. [crymis madebant : 

Kx ab anteriori quidem parte mortem habebant praefixam, & la- 

Media: autem politas erant, longas : fed a tergo 

Nigraj aquilas conte&se alis 

Erant. Ille autem validam haftam prasfixam asre corripuit : 

Capiti vero ingenti galeam fabrefa&am impofuit, 

Variegatam, ferream, temporibus adaptatam, 

Quae muniebat caput Herculis divini. 

A T manibus clypeum accepit valde varium : eum neque quifquam 
PerrupifTet jaciendo, neque comminuifTet, mirum vifu . 
Nam totus quidem circumquaque gypfo, candidoque ebore, 
Et electro lucidus erat, auroque fulgido 
Splendens: caeruleas vero laminae erant du&ae. 
In medio autem draconis erat terror, haudquaquam effabilis, 
Retro oculis igne lucentibus tuens. 
Cujus & dentibus quidem repletum erat os candicantibus, 
Ssevis, inacceflis. Supra terribilem autem frontem 
Saeva contentio volitabat, accendens pugnas hominum, 
Tetra, qua; & mentem eximebat & praecordia viris 

Quicumque bellum adverfus Jovis filium gererent. 

Quorum 96 HESIODI 

Toov ^cjui 4ujjaj £. %5ova JbutW alo^ «oTt) 
A^Tfoif ossa & ai^t, <sfei pivolo ou7niwc> 
iLeteJte a^ctXeoio, xjcXcum 7wji) oun. 

Ev Q rteOV&)0£ 7S JTttAl&J^ 7S TcTVXTO. 

Ev C^ OfjWL&OC. Tz> (foS©^ T ) CLvJ)oOXTCL(7lY} T 2$Z$M. Iff 

Ev J[ tejLq, CM 3 Wo%l(JLOg iSriWtOV C4) d[ bfail XJYI$, 

AMov 2&ov s^aow, vg&TttTov, ciMov aaroi/, 

AMov Tg3-v«6)Ttt, ?C/ /uoSov SA^g 7T0$6i'il. 

EI(jjjl 4' *%' ^/W.$' ®^w cTbt4>o*v2ov oufjLctn (paTtoV, 

Aeivov SfgLofjSpn, x&vctyym n $&&%■$&. i$o 

EV 4' O^tOJV X£CpCL/\OU\ O^eiWV i^ &TJ (pCLT&toV 

Am&xcl-' tou) cpo&kcnov 'Qn %Sovi 4^*-' av3p&7rav, 

OlTlveC; olvTl&iluU 7T07\i(JLOV Aiog t)t cpigjw. 
T&>V ^ 6$bVT&)V "^l ^L|/Ct^41 tjsAsv, oDts (JJX^lTO 

AfjLcpiTeumdb\c' 7« o SbujsTO ^twTtt l^a. *<*/ 

^TiyfjjXTct 4' ojc bizcpowm i§fiv $etvol<n SlggLKiSOt, 
KvcLvect k$ v&tcl> yucKcLvdy)% Q $i«a. 
Ev o ou&jv oiye7\ouj ^A&v&v s<£, wS£ Asovtov 

E$ OT^SOtS ^XA]«Sj|Uft»V, JCOTWVT&V T <Sjufyi&)V 7S, 

T&v ^ b[jjL/\r)$bv siytc m^- @$c% vv T&vye 17Q 

Ovo%Ti^l TeiiThjJ* CpejLOTOV }€ ^ OUU^VCtg CLfJLCpto. 

Ho% ydo crcpiv Ixevro uiytz hlg, ducp) x&7rgoi 

Aoio), oL7rxg$i(j$jJot "^yic, Kp $i o~cpi xjzAcuvov 

Aifjt cbnsK&toST ££#£'. Oi d[> ouu^svotg z%iyLncvnc> 

Khclto TtS-vmnc \zsi fiT^ovqolcn Aixcn. 1 7 * 

To! 4' fo i^Mov iyei^lw, jcotsovts yuxyi^ 

AfJL~ SCUTUMHERCULIS. 97 

Quormn & anima» quidem fub terram eunt ad Orcum intro 

Ipforum : ofTa autem eorum, pelle circum putrefacl:a, 

Sole a torrido) in nigra putrefcunt terra. 

In eo autem & propulfatio & vice verfa perfecutio fadtae erant. 

In eo tumultus, terror, & homicidium ardebant. 

In eo contentio quoque, & turba furebant : in eo perniciofa Parca, 

Vivum alium tenens recens vulneratum, alium autem illaefum, 

Almm mortuum, per pugnam trahebat pedibus. [rum 

Veftem autem habebat circum humeros cruentam fanguine viro- 

Ssevum intuens, clamoribufque vehementer ftrepens. [effabilium. 

In eo autem & ferpentum capita faevorum erant, haud quaquam 

Duodecim ; illa perterrefaciebant fuper terram homines, 

Quicumque bellum contra Jovis filium moverent. 

Eorum & dentium quidem crepitus edebatur, quoties pugnabat 

Amphitryoniades. Hsec autem diftin&a erant miranda opera. 

Porro veluti punclra quasdam apparebant fasvis draconibus, 

Cserulea per terga, denigratseque erant illis maxillse. 

In eo autem & fuum greges agreftium erant, atque leonum 

Mutuo {q{q adfpicientium, irafcentiumque & ruentium, 

Quorum etiam turmatim ordines incedebant ; neque vero hi, 

Neque illi alteros timebant ; horrebant attamen colla utrorumque. 

Jam enim ipfis jacebat magnus leo, circum autem apri 

Duo, fpoliati vita, deorfumque illis niger 

Cruor deftillabat in terram. Ipfi autem, cervicibus deje&is, 

Jacebant mortui fub jterribilibus leonibus. 

At illi magis etiam excitabantur, incenfi ad pugnandum, 

N Utrique, 98 HESIODI 

Aucpbrt^i, ^ASvo&f ts oisc, ^ej 7 ^ 1 ti 7\zovTtg. 

Ev 4' Llu uojuivn AoL7nJacov ouypMTixm, 

Kcuvsot t oLfjLCp) cIvoultcl, A^voVjwl ts, Hete/^bv ts, 

OffAsot r , E^ctchov 7?, OctAs^v ts, n^A9^ov TS, 180 

M6\£ov t A[A7w>u&bLUj TnvLfYKjiov, 'o(ov AgH©-', 

Owrect t AiyeiMw, 'GkeiYJc>sv djavctTotoiv, 

A$y6%soi, pgufticL (ufeu pgoi T&jygzygmg. 

Kzvtolu^i J[' ZTipkfyv QMd/jjiot yyeejtSom, 

A(jL<p) {JUcjwp YIz^ouov, io^' ActSoAqv olwtrlw, l8y 

AfXTOV 3"', OV£IOV TS, fJLi?\3Ly^OUiTiw TS MifJLOLVTVLj 

Kol) Svo Yl&jmfroLq, YlsejLfMohoi ts, A^volT^v ts, 

Apyj%eot, ptfvoiou; iT^&j, cv yzqcnv sycVTsg. 

Kouj ts ouuacttxTLw, 0001) fyooi 7% ibvTsg, 

TLy)@nv w<T s?&TY>g cwtojs&ov doe/jyvoovto. 19° 

Ev 4' A§g@H ftteov^oio m^Xisg tsvumv 'tTrnot 

X$voioi' bj o xgj ouuTog QVWj>(pQ$(& «At©^ A%Y\g 

A\x{jlIlu cv %ei%eo5tv s^wv, nfv)\kost xicKsvw, 

AlfJLVLTi cpotvi)Lcetg, 60011 (^ooxg WdL&fyv, 

Aicpoci zfjL&e&oLtjog' (z^c q AetfJLog ts 06£©j ts 19; 

Esstoav, IzfjSfJoi mhsfJLov x^toMlSjVolj dvckw. 

Ev o Atbg dv}aTY>$ Aye7\etY) TeATO^etot, 

Ty) ixJcKY), 60011 T€ WXxJjLU iJi/WOTL XO^OJSfV, 

E^©-" sx* T ' ,QJi XfP ** Xguwlw ts %v(poi\etow, 

AlyiSbL t dfjLCp' oofjLotg' qJ% J[ kyzTo cpvT^snv ouvlw. 200 

Ev 4' h& dJavcLiuv is^g %%bg' cv cf^oi^ fJLiorto 

IfJUcepw Ktjue/fcsv AYnSg % Atbg \\bg 

Xpu- SCUTUM HERCULIS, 99 

Utriqne, agreftefque fiies, trucefque leones. 

In eo autem erat & pugna Lapitharum bellatorum, 

Cameus Kex, Dryafque, Pirithoufque, 

Hopleufque, Exadiufque, Phalerufque, Prolochufque, 

Mopfufque Ampycides, Titarefius, filius Martis, 

Thefeufque iEgides, fimilis immortalibus : 

Argentei, aurea circum corpus arma habentes. 

Centaun autem ex altera parte contra hos congregabantur, 

Magnus Petrseus, atque Asbolus augur, 

Ar&ufque, Huriufque, nigerque pilis Mimas, 

Et duo Peucidse, Perimedes, Dryalufque, 

Argentei, aureas abietes in manibus habentes. 

Atque impetum pariter faciebant, perinde ac fi vivi effent, 

Lanceifque atque abietibus cominus certabant. 

Inter hsec autem Martis terribilis alipedes ftabant equi 

Aurei, & ibidem ipfe quoque fpoliator perniciofus Mars, 

Mucronem in manibus haberts, milites exhortans, 

Sanguine cruentus, veluti qui vivos fpoliaret, 

Currui infiftens : juxta autem Pavorque Metufque 

Stabant, geftientes bellum fubire virorum. 

Ibidem autem & Jovis filia Agelea Tritogenia, 

Ei fimilis, quafi quae pugnam vellet accendere, 

Haftam habens in manibus, aureamque galeam, 

/Egidemque circum humeros : gradiebatur autem in praslium faevum. 

At erat in eo clypeo & immortalium chorus, iri cujus medio 

Dulce perfonabat Latonae & Jovis filius 

N 2 Aurea ioo H E S I D I 

Xpvoww cpcpfuSyi' Jz&v 4' s'5b? aywr OAUjtt7jo$. 

Et/ o\dyo(p 3 alti 4'o'a£(^ dweiejmq IsscpcLWTO, 
AJavdiwv. Ev ot^aw ^soti ^' $&%)& doiSZg 
MSot&j 11« gi&?> A^ LLi/\7toL${jcug eucijaf 
Ev TmllLlv iuo^Liog dpgjjLWQtiTOio JaT^ojyig 
KvxKoii^ig liiivKTO mvicpS-x ncLojni&o, 
KAv^OjUtfyJw '6teA(5K ttoMoj ^g ]u. qllclucW aW 
L\iK$im Tn K$tf t« iS-wuso» ixSvcLovng* 
Nw^jwfyuoj? fxeApr 5bw) 4' dfJLcpvcnotdVTig. 
Aqyjpioi (k/xcpmg zSoivw ifaomg i%dvs. 
Tcov \5®o ^chTtaoi rezov \%dv6g' cwtvld bc ctKToug 
Hst> avwp dhnug cfc$6>tvifj§p&>' siys q yzpcrv 
}%dvcnv dfjL(p'&/\Y)S^v, '$mppi r ^QVTi soimg. 

Ev cT Lw wyjollh L\cw.cLng UK(& L7[7[otvl Tlsgoiug, 
Out ^' cffii^owtov cruxjec& nocnv, i$-' sx&q cwt£' 

ScWfLCL LLS}a Cp^COSU^'' hti) is$CLLLYI icflyLKTQ* 

Tcog ydp fXLv 7rot>\dfJCLjg T&j%e XKvTog AfJLCptyvmg 
Xpuosov d/uLCp) o tjoosw gjg rijt^Um 7iich?^., 
ClLLomv oi fm dfjLcp) LLS7\givl\Tov do% swm 

jlcLTXKJcOV CM Tihg.LL&V(&' F wg T6 VOYILL STtOTltTO. 
Tldv F fJLZTU(p%€VOV &% XjjipV SiiVolo 7tSXO)p>i 

ToeySg' dfjLcp) oi lllv w&icng %i, Scwlul iSfeuJ, 
A$yv%w, dionvoi q ^TW&gsGvio cpctetvo). 

XpWOWOf SgtVW j) rZefeJ JL^TOLCpOlcnV dvCLKT^ 

K«V AV5b$ xtu/sw, vviLTog ^ocpov ouvov s%xou t 
Avtig 3 cjjjsuo^vti hcl) iffiyova soimg 20/ 210 zif 220 22y nsf- S C U T U M H E R C U L I S. 101 

Aurea cithara : Deorum autem fedes frangebatur Olympus. 

lbi & coetus, circum vero fplendor immenfus fufus erat, 

Immortalium. In certamine Deas autem incipiebant cantum 

Mufas Pierides, fuave canentibus fimiles. 

In eo autem & portus appulfu facilis immenfi maris, 

Rotundus fadtus erat puriflimo e ftanno, 

Inundanti fimilis : muiti vero per medium ipfius 

Delphines hac atque illac ferebantur pifcibus inhiantes, 

Natantibus fimiles i Duo autem furfum efflantes, 

Argentei delphines, depafcebant mutos pifces. 

Sub his asrei trepidabant pifces; fed in ripis 

Sedebat vir pifcator obfervans • habebat autem manibus 

Pifcium rete, projecturo fimilis.. 

In eo autem & pulcricomse Danaes filius eques Perfeusy 
Neque quidem contingens clypeum pedibus, neque longe feparatus 
Miraculum magnum didhi ! quoniam nufquam nitebatur. [ab illot 
Ita enim illum manibus fecerat inclytus Vulcanus 
Aureum, circum pedes autem habebat alata talaria. 
Ex humeris autem circa eum nigro capulo enfis pendebat 
iEreus de loro : ipfe autem velut cogitatio volabat. 
Totum autem tergum ejus tenebat caput farvi monftri 
Gorgonis : ipfum autem pera comple&ebatur, mirum vifu,. 
Argentea, fimbriaeque dependebant hicida? 
Aureae : fa^va autem circum tempora Regis 
Pofita erat Orci galea, no<5tis caliginem gravem habens.. 
Ipfe autem fugienti & formidanti fimilis 

Perfeus ioi H E S I D I 

Tls^ozug AofyjciiShg sjitouvsto' tou q uat ouutov 

TogyMq OL7[7\Y\Toi TS fy 8 (pOLTOt) Sfp&OVTO, 2 3« 

lsfjSpou. (juw&ur 'Gfh o x^®& cio\LuxjjjT(§y 

'Rouvaoim lctyzoKs oilk(& fjus}a7\o) bevfmyoy 

O^sct Vj 7\iyeo)g' 'Qh o {tovm o^jcovts 

Aoioo dmcd^svvT ', 'Gkw^ovti v^^xuct. 

Aix(Mt>fyv 4' &&> ™>/*' jwfyW <K %*£0«ww b&bv&q, 23; 

Ayexct o^epi^jod' o$i 3 h\ivoloi x&pluuoig 

Togysioig s£bv«To fjjzycu; (p<&@*' oi J[' \ssr\f ouuTiw 

Avo%sg ifjutpci&tuj, noTxsfjjiict iivyz tygnsg. 

To) ju, )>m axpenepg ttoAj©-', ojpsn^v n tom\0)V 

Ao^ov oLfjLiwoVTzg' vn) 3 <w^6/Heiv ujsfJuxcoTig. 24° 

IT0M0I "pL kAolto, 7i7\sovsg 4' ^ $&N z^VTsg 

MciqioVjS-'* ou) yjiowjcg ivo)jjrntt)V 3%i 7r6fyooV 

XolTxksov qQj fibtov, k$ $"' iJ^wHom <7rPeidg y 

Zomoiv \ks7\ou, sqyx jcAxitS HQousuo. 

AvJ)osg 0^' 01 7TgSQ-&ISg iOltV, yigpq TS fxifJJXf7T0V, 24; 

AS-fijoi skto&zv 7fu7\im souv, ctv q fyolot 
Xeigag sygv fxamt^osost, o$Ca oipsTZPjjim tsksosi 
AeithoTig' toi F ouuts fJJxylw s^ov, ou\ % ujct ou)T&g 
Kne,sg woivsou, 7\o\)Kvg cL{g£>svow\ b^bvSk, 

A«Vft»7ro), fi7\90VOJl TS, 3)x,<pOlVoi T, Ct7l7\Y)Toi TS 270 

&YI&LV S^OV fZtfe< 7n7TT0VTtDV 7[ULQW\ <T Ctf \sVTO 

Aifjjj. ukhouv mseiV ov 3 /w^fiw fjjcujxmisv 
KelfjSi/jov » 7nzrrov7tt vs{noL%v, ctfjLtp) ]u. oujto) 
Bct77\ cvvxpu; fjj}a7\'dg' 4*/^i o^' difrbg & K&Teisv 

TctpTtt- SCUTUM HERCULIS. 103 

Perfeus Danaides currebat : poft ipfum vero 

Gorgones inacceffas & ineffabiles ruebant, 

Cupientes eum apprehendere : in pallido autem chalybe 

Euntium refonabat clypeus magno ftrepitu 

Acutum & tinnulum : In zonis autem dracones 

Duo dependebant, incurvantes capita. 

Lambebant autem illi, iraque acuebant dentes, 

Crudele tuentes : fupra fasva autem capita 

Gorgonum agitabatur magnus terror, ac fupra ipfas 

Viri pugnabant, bellica arma habentes. 

Hi quidem a fua civitate, fuifque parentibus, 

Peftem depellentes: illi autem depopulari ftudentes. 

Ac multi quidem jacebant, plures autem etiam pugnam cientes 

Dimicabant : mulieres autem in bene conftru&is turribus 

Vehementer acute clamabant, lacerabanturque genas, 

Vivis fimiles, opera inclyti Vulcani. 

Viri autem qui feniores erant, & ad fene&utem pervenerant, 

Conferti extra portas ibant, furfumque Diis 

Manus tendebant beatis, pro fuis liberis 

Metuentes : illi vero contra pugnam conferebant, poft ipfos auteni 

Parcas nigrae candidis crepantes dentibus, 

Torvse, terribilefque, cruentaeque, & inaccefise 

Dimicabant de iis, qui cadebant : omnes enim cupiebant 

Cruorem nigrum bibere : & quem primum forte ceperant 

Jacentem vel cadentem recens faucium, ei quidem 

Injiciebant ungues magnos : animaque ad Orcum defcendebat, 

Tartarum 104. H E S I D I 

Tfltpm^K \q xpucgj/S-'. A( o (ppsvots SVT^ioUVTO 2$S 

Ki(MJLT@ J GLvJjoOfJLSV, T U ptVTOO^V OTnAJTW, 

A\[/ o^' o/Ua^bi/ j@t| (jjlct^v tS-tweov cwtk; iaootf. 

KA&^tt) j(cjt/ Aoe^ais oi^w g$fea^' » ^ i/<$>woj-&)v, 

At^i^, «7i 7rsAgv (jueyito fybg, ctMflt ^ g^tt^ 

T&v 7« ^t IfrKoLW (Gj&Qtepc. r Llv, 7rgzo"&vmiYi ts. ^6o 

flctoctf y ri{jL<p' tv\ $&)7i (tsiyjjjv fr&fjLeioui tfyvin' 

A«VCt cT tQ OtMwActS JJ00UCOV OfJLfJLOOl dufJLWCtOW,' 

Ev <T ovujgt; %&£#£ ts $r&.oicu; iowaavro. 
Ilfltp o^' AyT^jq uy\A 'QnojjLvyegn ts j£ aivw, 

XA&)gW, tXJUSVLhiVli TMfjLt} ^T&TttftYtyCJL, 2<*j- 

Yxvom%ri<;' /xaxpol o^' ovu^gc ;£«££oj?v varw^. 
Tfe .&» "£t p*V4/v ^tw^otf pgov,' C4t o 5TOg«&>v 
Ai |tt' otTTtA&T £<£#£'. H (T otflAnTOV osoapijflt, 
EigiWj 7ioM» xi^ WRvtuvdfcv tofJLXc., 
ActHpvoi fJUU$bL)\M. Vlclo^l $*' tvTW^yj; ttoA^ d vJ)ow' 270 
Xpvo-eicuj §i fjxv ei^v \&>f>dvf)ioL<; otpotptjoif 
EtHol ttv\cu\. To\ i^ oLvtysg 6v ciyM-iouc it pgpois ts 
Tsp^v g^ov. T01 |S y) g'Jojz<iTf8 hyr obrluuvig 
H^ovr' fltvo^p! yvvoui^, 7ro/\vc F vfj§jJou(& ogdupi. 
TwAs ^'ctV cu)BofjS/JW JWiJW oihou; Mjtyoujjs *7S 

Xt%o)v m bfu&m. Tou] .$*' oiy?&U 7S^aA{ftf 
Tl£j<& stuov, TOioiv 3 %o%o\ 7twJ^ovtic tmvxo, 
T01 |£t \2^"om Ai^p&v ovpiyfw 'Uouv ouv^iw 
E% ctm/\w sDfutjmv, vfei oi otpiojv AtyvuTO «^w. 
Ai o^' "UOT cpo^fjiyfw ctvctyov yoeov iy&fptyiv.. 280 

Evfy SCUTUM HERCULIS. io? 

Tartarum in frigidum. Illse autem prsecordia poftquam exfatiafTent 

Sanguine hominis, llium quidem abjiciebant pofttergum, 

Retro autem in tumultum & ftragem feftinabant iterum ire. 

Clotho & Lachefis iis adftabant, atque paulo minor 

Atropos : neque enim erat magna dea : fed tamen 

Aliis quidem prseftantiorque erat, & natu maxima. 

Omnes autem circa unum virum pugnam acerbam committebant : 

Ssevoque modo feipfas mutuo adfpiciebant, oculis fuccenfentes : 

Inter fe vero ungues manufque audaces conferebant. 

Juxta autem & Triftitia ftabat mifera, & gravis, 

Pallida, aridaque, fame exhaufta, 

Craflis genibus: longique ungues a manibus prominebant. 

Hujus quidem ex naribus mucus manabat, ex genis autem 

Cruor deftillabat interram. Haec verodentes ftringens, ita ut accede- 

Stabat,multo autem pulvere adfperfa erat circa humeros, Q re non auderes > 

Lacrymis madens. Juxta vero turrita urbs hominum : 

Aurese autem eam tenebant fuperliminaribus adaptatae 

Septem portse. Hominefque in voluptatibus & choreis 

Oble&ationem capiebant. Alii fiquidem bene fabrefadto in curru 

Ducebant viro uxorem, multufque hymenseus excitabatur. 

Et procul ab ardentibus facibus fulgor refplendebat 

In manibus famulorum. Mulieres vero venuftate florentes 

Prasibant, quas chori faltantes fequebantur. 

Atque hi quidem canoris fiftulis emittebant cantum 

Ex tenero ore, circumque eos frangebatur echo. 

Illas vero ad citharam ducebant chorum amabilem. 

O Inde io6 HESIODI 

Ev^v 4 aubSf ittfuJsAoi myux^pv w' cw?\v, 

Toi ye^cw imj^pvnq \zaf ogyifyufiS Kj cioiSn, 

Toi ye "ficw y&^wn? wf cwTxme/- 4' *W*w 

Tlfijcfr' btuov mouv q Ttihiv JoL?\icLj ts ^o^i n 

Ayt&iouf f aycv. To\ cf^cw <0g$m£2fy m7w@' i*s 

Nfofr' iwmv 3fa%><xneq &iwsov. Oi 4' ^f otm£ss 

H^ei&ov ^Soya JJav, G^iyoTvgt^fou q %tuvol$ 

TLsvl?&t. AvTVLp Ibuu fictdv ?\mor oiye (jS/j fyxoov 

Kvjqjlw; ofcemm ^mibmm 7rsTMAgt, 

B&tSoju^ua svLjpw, wcra Av[jJm$(& j ctKibui/. 290 

Oi 4' *C ^ SfasJtipoioi S^OI/, ft, IWvoV OtA&M* 

Oi o^' vtejjym oivaq, cJjosmvdLs cv ye^on iywn% % 
Oi y cwf k m^dfdg z<pb$&jv \zvi T^vymifm 
Ao\»l%; j(oj juiA4uot$ @QT%vctG, yuiydxw Vm o^^v, 
Be/Svfjtyjm <pv??\oioi ngj ^f^% sAuieow 295- 

Oi <T ojut £$ rctAoj^ s<pb%<&>r ($& §g~' ojpwiv o^®* 
XfUOS©^ &*), (xXUTDl g^ot <Ztfertp^v(S-H H^poMftioj 
^£etb(jSlfJ&> <pv??\oioi ^ tyyv^oioi x&wxfy, 

[Tfi )€ ]&- Otu) /Tfltt/oHTCtf foeJ'' Ott/AHTW&t «(090$] 

Be^/^©-' stx^wAmov (JLitdvdvouv ye (jSip ouh. 3 00 

O/^s /t>- iT£^7rsov, to! o^' »guov m F ew&ygno 

Tlu% TS Kj SAx*l5bV Tcl (T (ioYJJTIO&OLq Agt^O? M£<&)V 
Avtfjogf 3»got>To4 K, ^f^a^O^VTg KVLOS rf^, 

ti(j$jJot (jjyL7izeiv, oi $*' iifjSpoi vw^olXv^olj' . 

ITotp y cwTolq brmnq ly$ tjovov, cl(jL(p) ^ di^iq 3°y 

A«e/v g^ov >£ (M%dw to7ij\$xim y c$S A'^po>v 

Hv*o- SCUTUM HERCULIS. 107 

Inde rurfum ex alia parte juvenes comeflabantur ad tibiam, 
Alii quidem ludentes faltatione & cantu, 
Alii vero ridentes : fub tibicine autem finguli 
Procedebant ; totamque urbem lastitise, choreasque, 
Voluptatefque tenebant. Alii autem rurfus extra oppidum, 
Tergis equorum confcenfis currebant. Aratores vero 
Profcindebant terram bonam, ornateque tunicas 
Succin&as habebant. Sed erat magnus ager fegetibus confitus : ubi 
Mucronibus acutis incurvos culmos, [alii quidem metebant 

Gravidos fpicis, tanquam Cereris donum, 
Alii autem in manipulos ligabant & projiciebant in aream : 
Kurfum alii vindemiabant vites, falces in manibus habentes : 
Alii vero in calathis ferebant, a vindemiatoribus acceptos 
Albos & nigros racemos, magnis ex vitibus, 
Gravidis foliis, & argenteis capreolis : 
Alii rurfus in calathis portabant ; juxtaque illos ordo vitium 
Aureus erat (inclytum opus prudentis Vulcani) 
Agitatus foliis, & argenteis perticis, 
[Inde quidem igitur ludunt ad tibicinem unufquifque] 
Oneratus uvis, quse ipfse nigra^ erant. 

Aliiquidemcalcabant in lacu, alii hauriebant; alii autem dimicabant 
Pugnis, & ludtando : alii vero alipedes lepores venabantur 
Vii\venatores, & afperis dentibus canes duo ante illos, 
Cupientes adfequi, illi vero cupientes efFugere. 
Juxta eos autem & equites habebant laborem, proque prsemiis 
Certamen habebant & pugnam : bene contextis vero in curribus 

O 2 Aurigae 108 H E S I O D I 

Hi/io^oi fa&cLaJTiq icpisouv ooxictg iiTrar^, 

Pwitt yoLhouvovitc,. Tot <T c$?zx{>oTSot/ra mnvn 

Aqllcltol jcoMjW, cSSi 3 ftAw^at/otf (uiy' dvnvuu. 

Ol "pL 01% dtfooV «^OI/ 7101/01/' (golS^ 7TOTS ff^JV 5 1 

Nixaj gzw&dw, XtfO ctx&tTov «^ov ctsS-Aev. 

Tolcn o j$t) (®&vxe4To LuycLq TCi7rog biToq dyav^^ 

KgwEJ©-», x\yra gg^a 7%i<p£2v& YLcpcti&io. 

AfJLCp) 4' *VttW fgg* nX,6CW0$ JTAwSoVTJ SOJJtO)?, 

TlaV OVV&^ OUK&> 7TOAl>SbojJ\£ A9V © HgJT CWTOV 3 x 5* 

YJjmoi deooi7roTOLj LLfyaK vmvov-, oi pct ye 7joMoj 
Nir^ov fer oulqjv vStog jrotp J[ iypveq cnteviovTO, 
&owllcl icfelv yjui Zwi (ia^KTO, « O^ @8A#s 

H$Ctt>0S TTOJHOi OOLKOg LLiyX Ti ST&Ct^V T8, 

Aeou.L§p(& 7[tOs3LLVtm y to "ju. Ajos dhxuLLoq v]oq 320 

notMs* 'GkiKegLTSW 'Qn d[ \7rufyx 3opg Jlv£pa, 
EifjceA©^ isz&m mT^jg Aibq ouytb^io, 
YJ&tpdL $&dq' tzJ 4' wioX& y&rtzjs IoA£©^ 

At^f^ S7li/Jl&&CLtoq i^lWiTO XgLL7W?^V d%LLCL. 

Af^LLoT^v §fc crcp' wA^s ^ot yTKCwmmq AS-Iujyi, 3 25- 

Kc^ ff^)2otc ^agffuvao-' gTisct TjJzqbevnL (w&owvchx,' 
Xoupzn Avfyn(&> fyjtri TwAgxA«T0J0, 

NtLV C% Zj&jq XCpTCq VLLLLL &5bj, LLCLKg^OJlV dvdoTOdV, 

Kvkvov t cJ%svcLpeivy >£ )>m x-Avra t&j^cl J&of. 

AMo & ffoi tj gTTO? Iggw, (t/i^a (pigiwn Agt&lv, 33° 

EtV ctv c^i Kvkvov yiWxjeefiq euouv^ dwi^mq, 

ToV "pL ijFttr' CWT$ Kl7Ii&V, Hj T^jyiCL ToTo* 

Av- SCUTUM HERCULIS. 109 

Auriga? ftantes immittebant veloces equos, 

Habenas laxantes. Illi autcm fubfultantes volabant 

Currus compadti, rotarumque modioli valde refonabant. [iis 

Illiquidem igiturperpetuumhabebantlaborem,- nequeenim unquam 

Vi&oria expedita erat, fed anceps habebant certamen. 

lllis autem etiam propofitus erat magnus tripus in ftadio, • 

Aureus, inclyta opera prudentis Vulcani. 

Circa extremam vero oram manabat Oceanus, inundanti fimilis, 

Totum autem ambiebat clypeum variegatum : per ipfum vero 

Cygni altivolantes magnum clahgebant, qui illic multi 

Natabant in fumma aqua ,• juxta autem pifces lafciviebant, 

Mirum vifu etiam Jovi gravitonanti, cujus confiliis 

Vulcanus fecit clypeum magnumque & validum, 

Aptans manibus, quem quidem Jovis fortis filius 

Ja&abat facile : equeftrem autem infiliit in currum, 

Similis fulguri patris Jovis, segida tenentis, 

Leviter ingrediens : huic autem auriga fortis Iolaus, 

Bigis inliftens regebat curvum currum. 

Prope autem illis advenit Dea caeliis oculis Minerva, 

Atque ipfos confirmans verbis volucribus alloquebatur : 

Salvete Lyngei progenies longe inclyti, 
Nunc itaque Jupiter robur vobis dat, is, qui beatis imperat, 
Cygnumque interficere, & inclyta arma ejus defpoliare. 
Sed tibi aliud verbum dicam, miilto fortiflime hominum, 
Poftquam jam Cygnum dulci vita fpoliavens, 
Illum quidem tum eodem loco relinque, & arma ejus : 

Ipfe no H E S I O D I 

* 

AuTog (3y tdTvp^joi/ A%tuu 'GfoovTU. &>k&j(ju;, 
Evjdi yjc yjLLvafyvwL oitK&jg \zm Sty^ciXsoio 
OcpJothLLolcnv 3f^ws, tvd-' ^toilSjj 6%si %*Kk&' 3 3/ 

A\f/ 4' cIvcl^ccojk^ S7re\ & vv toi ougillov 5£n/ 
Ow3- 5 iWy^ g?\i«v, 3TS xXvitt T&jysct toIo. 
ilg iwScr k o*\<p£jv s&yiouto o^cl ^ctav, 

NikIuU oljoWCLTty J(f§0W )$} KJU^b? g^»OTt 

EojvLtyjCt)$. Tots oS) pct ehoywl©-' Io';\£©j 34« 

S|Lt€f J^X^SOV 5-' iV?TOWW QMSKKSTO' To) cf( \SGT OLLOK/\ng 

P^tcp' scps^v 3dov ct^Mot, joovtoms TrscTloto. 

Ev ^osf crc|)*i/ jufyig^ mjc€ ^ct yXcwmng A^Iwyi, 

Alyto^' oivcLoreioTLow «fawvcLyfe q T^jct. 

To) <4* cL{jj)b\c. m^pfyon /jtg A9t 7ivg/. m 3ug'Mv7, 345- 

K«>m/©j 3-' iTTmSotLiog^ yt] Aepo. chio^nl^ dvTvig. 

Tft/i/ 3-"i7r7roi ]u STreiS-' VTRvfaiioi ctMw/\9torv 

0§Sa ^slll^ ^fec &' cnpiw cLyvwo Yiydo. 

Tov (®ot*^v <®ooiti7& |St« H^iKXYiein' 

Kukvs 7timv> t\ vv vmv 'Qn^siov ooxjsag iflzras, 370 

Avc^OTV, o'/ 7g 7T0V& K, bi{p(&> Xb&Sg tilty) '-, 

AMct <7r^g§ g^g ch'4>£Cjv gu£oov, w§£ ks/XSj^h 

EittS ($?l'£ IsVCLj. TpH^VOt §i TOi ^PsACLUVOJ 

E$ Km/>(cjt clvclktcl' b yo £uj)cill{ n, i$ uibVi 

T$n%v(&> (wzp&s&yiks' oi fr' £ jixMa o\£u k, guJtoV 3ry 

T« y^ OTtj«$ TTOtjoV 0S^U9OVoU£> KJJCLV007HV . 

Cl 7rg7rov, a ^, ^eg Tot Afn$ JoLvdroio TgA^blitO 
AfJtecW, et oh vaI( oiwomLLiJoc 7ilo7\SLLi(eiV. SCUTUM HERCULIS. iii 

Ipfe antem homines perimentem Martem accedentem obfervans, 

Ubi nudatum clypeo variegato 

Oculis videris, ibi vulnera acuto ferro : 

Retroque te recipe, quoniam tibi fas non eft 

Neque equos capere, neque inclyta arma lllius. 

Sic locuta, in currum adfcendit prseftantiffima Dearum, 
Vi&onam immortalibus marubus & gloriam tenens 
Celeriter. Tunc igitur generofus Iolaus » 

Horrendum equos' increpuit : illi autem a comminatione 
Celeriter ferebant celerem currum, pulverem cientes per campum. 
Nain iis animum addiderat Dea cseliis oculis Minerva, 
iEgide concuiTa : ingemifcebat autem circumquaque tellus. 
Illi autem pariter procedebant fimiles igni, live procellae, 
Cygnus equum domitor, & Mars infatiabilis belli. 
Horum equi deinde obviam fibi mutuo fa&i 
Acutum hinnivere, circaque eos refonabat echo. 
Atque hunc prior alloquebatur Hercules : 

Cygne ignave, cur nobis immittitis veloces equos, 
Viris, qui laborem & serumnam experti fumus > 
In diverfum age currum bene politum, atque e via 
Cede prsetergrediendo. Trachinem enim tendo 
Ad Ceycem regem : nam ille potentia pariter & reverentia 
Trachinis imperium tenet : Tu vero fatis hoc fcis etiam ipfe : 
Ejus enim connubio habes filiamThemiftonoen nigros oculos haben- 
O ignave, non enim tibi neque Mars mortis exitium • [tem. 
Prohibuerit, fi nos inter nos congrediamur ad pugnandum, 

Jam iii H E S I O D I 

Hfo fJ$fJ Tc i <pt)[j2 ngy ctMors 7rsi^Luuaj 

E%© J »/tA€Tgp«, o3-' U7is§ TT^Ay w i ua$os*1©^ ' i6o 

Av r n(& sgn ifjL&a, fisLyns ctfJLQTov fjSjJsoumv. 

Te/s "p* ifJLol \sm $x£i Tvm$ vigeiwm ycttfl, 

OvTVLfjS/ja oaxg©^' to o TsV^aTOi/, ijAaoa (uw^jj/, 

IIcW fjtyji cnrdldtov, tyji o (Ltija cax©- ctocfecv 

Ylehums <j\hv xowwo? ypfjsfjj 7rsasi/ sfye©* opjttw. 3<sy 

Ev^ xg J>) A&SwtoV c^ cLjwobmiaiv sto^Ow, 

Xgfow ixfy' Yi(jL£ii$y)(n At7roi/ gva^a (^^tosvtol. ■ 

H; g<f>ar ' ac^ ct^a Kt/M©^ ivfjLfjufrSnc, ifjSpoivct 
Tw <Mi7rtidr>fj$p(§y i^fjtyj i^vm^fjuxmg \im\ic,. 
Aw tot aV oiiflAgxi&v o\<pp&)i/ rSopov o«\J/ o9) ^ow 37° 

rioM$ ts Ajo; fJUcydte, y$ Evvct7\ioio ava/]©^. 
Hvioyci 4' ifJL7i7Jw gAa^ J^MtT6t%ots Iro^* 
T&v 4' vsK)^yojw5^&)v v&vctyfe. mor Slf&ct xjdv. 
ilg 4' ^T *$' u^Aws xopt>£f)ws ogg©^ fwyzJ^io 

Us^OUj VmBptoOTLUOlV, gV aMwAOtS Q 7rSOTt)07, 375" 

IloMaf o o^joOs yvf^xo/Lwt, 7joMa) Sg ts 7ro1j^af, 

Aty«pot ts mvvf pifyi pYiyvvuP) V7r olvtw 

Pijtt^a xjuAivo^ufyi&JV, »&>$ Trschov 4' a^JMtw?). 

£2$ ot stt aMwAoJoi ttsoov ^ts^a xgxAw^ovTS;. 

Ilaooi §£ Mi/p^ut£bv&)V Tg 7roAWj kA«tw t Ia&Axo;, 380 

Apvw t, wo^' EAjxw, Av0«a ts 7ro*wgojw> 

<P<yvw ibt ctfjL<poii%tov fJUcydh ictyov. Oi P aAaAwT&f 

©gtnjgoitd p^ivi^. Ms^a o^ gxTO7rs fjjmsm ZJjs, 

Kctc^' fr' k( ctTi isppvo^v ^Actchxg (SaAev cufjjjvrU^w;^ 

^LWJJL SCUTUM HERCULIS. 113 

Jam ipfum quidem aio ante quoque aliquoties periculum fecifle 
Haffoe noftrae, quando pro Pylo arenofa 
Adverfus ftetit mihi pugnam infatiabiliter optans. 
Ter fiquidem mea hafta percuiliis fuftinuit fe terra, 
Vulnerato clypeo : quarto autem, tranfadegi femur ejus, 
Omnibus viribus incumbens magnumque illius clypeum perforavi : 
Pronus autem in pulveribus humi proftratus cecidit haftae impetu. 
Ubi etiam ignominia affe&us inter lmmortales fuit, 
Manibus fub noftris reli&is fpoliis cruentis. 

Sic dixit : at Cygnus bellicofus haudquaquam volebat 
Huic obtemperans retinere trahentes currum equos. 
At tunc a bene compa&o curru defilierunt celeriter in terram, 
Et Jovis filius magni, & Enyalii regis. 
Aurigse autem propius egerunt pulcricomos equos : 
Illis autem irruentibus fonitu pedum concitata eft lataterra. 
Ut autem ab alto vertice montis magni 
Rupes defiliunt, aliae fiiper alias cadentes : 
Multaeque quercus alticomae, multse item piceae, 
Populique radices altas habentes franguntur ab illis 
Celeriter delabentibus, donec in campum perveniant : 
Ita & illi in fe mutuo ruebant, cum magno clangore. 
Tota autem Myrmidonum civitas, celebrifque Iaolcus, 
Arneque, & Helice, & Anthea herbofa, 
Voce utriufque valde refonabant. Illi autem cum clamore 
Mirando congreffi funt. Valde autem intonuit prudens Jupiter, 
Et a ccelo guttas dimifit fanguinolentas, 

P Signum ii 4 H E S I O D I 

2«(Xtt jfjiig 7TQhsfjLoio iS (jjtjajue&i 7rot|<h. 335- 

Ol© j d[ ^ @w°m$ ogs©-» ^Oi7\€7fo\ <er&ifoo% 
Kownf ©■* %cttv A*o<5W 4>£9i^ 3^0) (Juxyzouo% 

AvcJhctOl dti^&JTYiq, diyi Si 7S AotOCOI/ 6&W 

Ao^fJM%g, oLcppjq ^efei stjiia (jjxtiyoWTi 

A«6e), oojs Sfc o< TW^i ?&(UL7ftToavn iUibvy 39° 

Of^cw 4' ^ A9$iw ^eiaH Tiei^ow, ot/tte|>j ts feffor 

Tw foteA.©^ Ajo$ ijo^ cccp' jW"«« 3o£g Ji(f)g«. 

H|tC0$ %^9Sp5 MJO\VQ?ils%& YiytTOL 7S7?i§ 

0£&) ^g^o^©^ ^sgos civSfoiimioiv ctetSiiv 

AqyST&j, b) Tc TTOOlq fy @p&N7J£ 3»Af£ sY^OW, 3 9f 

Kccj 7S mw(jJe/,og 7S ^ »#©-' 5(f4 cuj&Iw 

IcN cv aiiioTttVtf, 67TD7S ^ca Z«g*o$ ct£<|* 

H^tos cW xil^fojo* fzsfe) yh&ffi TSA&aoi, 

T&$ 7S ^p<l amipmv, or of/XpctK£g ctioMovrctf, 

O<oc Awvfao; 2&K dvS^.01 ^puot >9 d^doq' 400 

Ttu; t5§it» fjWL%vo\tno, 7ro7\vq d\' bevfjLctyh^oq bepeji. 

£lq o Asovts <Woj ct^tt^ ^TttjM^uw^ gAgcfwo 

AMmA^S JC07S0V7S 8^i a^psot? Q%{JJ10WOly 

AmnhH crcp' lct%i, oLggtSJoq $■' ctfjux ymr bS&viar 

Ol d[' wq r ctiyvmo) yaf/s^/wvyeqy ocTxjuA^HAetf, *°* 

IfgTf vj kcp' 6\{mAm (jjyjLT^f. kAcc£ov7S (jLctff&tuv 

Aiyig bfiostvofjLX « ctyooTiepq \}\g.<poio 

IIlO!'©-', IlV T io\L(JLOL<Xl jSctAft/V c6(j\i(& CWie, 

\(2 CtTIttf v<&p«V, CWTOg o\' ot&aAwof) CCMM 

XftJpfc ct 'iSfyq Z(*>v % oi d[ QT^C/Lhttoq QJtOVFfo 4 1 o 

Eojf- SCUTUM HERCULIS. ny 

Signum id ponens bello fuo multum confidenti filio. 

Qualis autem in vallibus montis fasvus adfpectu 

Aper dentes habens exfertos fertur impetu ad pugnandum 

Cum viris venatoribus, acuitque candidum dentem 

Incurvatus, fpuma autem circa os mandenti 

Deftillat, oculique ei igni fplendenti fimiles funt, 

Ere&is autem in dorfo horret fetis, circaque collum : 

Tali fimilis Jovis filius ab equeftri defiliit curru. 

Quando autem viridj nigricans alis fonora cicada 

Ramo infidens asftatem hominibus canere 

Incipit, cujus & potus & cibus herbas vegetans ros eft, 

Atque per totum diem, & mane fundit vocem 

iEftu in graviffimo, quando corpus Sirius exficcat : 

Quando & milio ariftse nafcuntur, 

Quod jeftate feminant, cum uvse acerbae colorem mutant, 

Qualia Bacchus dedit hominibus in laetitiam & laborem j 

Ea tempeftate pugnabant, magnus autem tumultus excitabatur. 

Ut vero leones duo pro occifo cervo 

Sibi mutuo irati in fe ipfos impetum faciunt, 

Saevufque inter ipfos rugitus, ftrepitufque exoritur dentium ; 

Atque ut vultures incurvis unguibus, repandis roftris, 

Rupe in excelfa magno clangore dimicant, 

Caprae montivagae gratia aut ferae cerva; 

Pinguis, quam interfecit jaculando juvenis vir, 

Sagitta e nervo emiffa, ille autem aberrarit alibi 

Loci ignarus : at illi celeriter animadverterunt, 

P 2 Acri- n6 H E S I O D I 

EosvLtyjGdq Sfc ol dfxcp) lwj/Ujv ^ll^ous s^vto* 
£lq ol xxxhnyAms pr d/9\Y}7\smv o£&£. 

EvS-' WTOi KWXI/O? ^U- \JG$pfJLiViOq &l6q VjQV 

K.TeiV2(J&pay llzlwlov;, ouk\ iLL&0L7\s ygTMtov i.fys, 

OvS"' ifpYiHpv ^aAxov ifvn o o%&, 'jkolo. 4IJ- 

AfJLCp^vojvido^hq q (3(>j H^axAneifl 

Msojw^ti^ jco§u.9os ts j£ doockh\q gf*gV ^uotKpa) 

Avyzvct yjfjivctffevTOL Bocog v7izuf)2 ^jcisiy 

HAgtJ*' Qmgp/liw isffO d[ OLLL(p&) xigoi livovn 

AvJ)o0(p0VO<; LLO\W LLS}a y3 <&?V0$ ifJL7li0l CptoTOq. 420 

H&fcTTc d[> Ot)q 01% Tiq cfe Y\£L1tiV> » OTS 7TSTf »1 

HA&tos, ztfvwyeiiou Aibq r ^o7\9Btm xeggtvw' 

£lq ieA7T' dfLLCp) & ol fi&rxs T&jyiCL 7roiKA/\Ct ^AXfc). 

T01/ fjSp iwwr eiCLtt Aibq raAa^p^os tJjo^* 

AlJTOq (^OJTO/XOI^V A^ (MlOVTVL o)0KdjOTL$, 42 7 

A&i/ov 6p&/i/ oojowj, Asaii/ <w? awfjjjjn xvqou;, 

Oq Tc fJJX/\ WOVKSaq plVQV Y^LTlojiq QW^OSt 

*!Z%arcLg, oft id^su. fjL$/\icpPjvcL dvfxov dmv^; 

TLfJLfjQpiUq 4' && ^ >€ &gA0H|/0V 7nfJLXhCLTCL] WTOp, 

TAo^^&IV 4' OOtfWS fevoj/, 7T/\A)^iq TS )£ &SjU.8£ 43° 

0£fw fjjmY>M, 7roosi yAot^' @foS^ ti$ #W 

ErAW iq dvTCL Mv ^bV gA3"«V, ®0*^ |UOt^Sc%. 

ToV©^ ctg' AjLt^TSVffli/totJte dxi^nioq dvmq 

AVTioq i$YI A$Y)0q, CM Cppeo) jdfonq di%Ct)V 

EoJVffyjtoq. O U ol J$0V V/\V)kv d^VVfJ^JOq XMp. 437 

AfACportPjt d[ lct^vTtg m dtfoihoioiv opa^. 

Llq SCUTUM H E R C U L I S. 117 

Acriterque pro ea pugnam acrem inftituerunt : 

Sic & hi duo cum clamore contra fe mutuo irruerunt. 

Ibi fane Cygnus quidem potentis Jovis filium 

Occidere meditans, clypeo aeream haftam adegit, 

Neque tamen perrupit aes : defendebant enim dona Dei. 

Contra autem Amphitryoniades Hercules 

Inter galeam & clypeum hafta longa 

Cervicem nudatam celeriter infra mentum 

Percuflit vehementer, ambofque abfcidit nervos in collo 

Homicida lancea; magnum enim robur inciderat viri. 

Cecidit autem, vejuti cum quercus aliqua, aut cum rupes 

Excelfa, icSta Jovis fumanti fulmine : 

Sic cecidit : circum ipfum autem refonabant arma variegata aere. 

Atque hunc quidem ibi reliquit Jovis aerumnofus filius : 

Ipfe autem occiforem hominum Martem accedentem obfervans, 

Saevum videns oculis ut leo corpus forte na&us, 

Qui admodum accurate pelle validis unguibus 

Diffe&a, quam celerrime dulcem animam abftulit : 

Avide autem hujus nigrum expletur cor, 

Ac caeiiis intuens oculis faevum, coftafque & humeros 

Cauda flagellans, pedibus fodit • neque quifquam ipfum 

Suftinet ex adverfo adfpiciens prope ire, neque pugnare. 

Talis igitur & Amphitryoniades infatiabilis bello 

Contra Martem ftetit, in prsecordiis audaciam augens 

Celeriter. Ille autem prope venit mcefto corde. 

Utrique autem cum clamore alterum invaferunt. 

Ut xiS H E S I O D I 

Qg cf['oT (Lm\ LLiyjLNd 7TS7£H TTgWVOq 6g80K, 

lAcLY^yi <T cJh^poooKjvou wxivU), « $i Tc w)ff 

EffiTCLj iLLfJLSLLCLVjOLj TWJyx, Q ol dvtt&0/\Y\OlV 

T^AsV) "raf <5Vi orwivtixl), evjot lllv '(%<{' 44<> 

Toastj o ]u ia^w fiejLoupLLOLTog kAiog Aong 

KsxAtf^; i7rop»asv a 6 <T iLLLLovmodg vmo^kto. 

Awrap KS-tuucuYj K&ep Aiog cuyttyio 

Avnn nT^jzv Ap»©-', iptLLvluu coyii' iyxwL-i 

Aeivct J[ \zsi$£$t \ixtr' iiftcL yHe^Jsvm (a^mbStc 44 y 

Apss, oBi^s fjBp(& xggLitgjv ij X^&s ***?*$• 
Ov yjte, ioi ^fJJLg (&V >iw kTwtcl T&jyza c%ool4 

H^tKhiOL KTeiVOUVTCL AlOg SfCLOVX&0o\oV \\0V. 

Am' oiyei 7rcw€ (jAffi, tjjni' dvri(5y> 'iwlct' ZLLeio. 

Cl; itpOLT' #fa!ii 7TH$-' Apg&S LLZ}aXni0^t dvfJLOV 4^0 

AMot \jLvyjL \dys>v cpT^^ eixjcJ\g. T&jysx mMwv, 
KcL^m7\i(JLwg iTtiepQc (Sfw Hg$tK7\neiY\, 

KcLKTVLLtyjcq LLifJLCLOog' fc, j)' 2LL&CL7\€ yd/XKZOV ifyj& ' 
27Tg^0V, £8 7WL\boq XJfttW <G%U nSvtitoTOq, 

Ei> oukzi LLtyjL/\u. Am q yl^cwmnq AS-luun 4*7 

E%©^ o^W iT{cpv\ q^ollSjjyi )bn oicpgx. 
AejL/LW 4' Kejjuu dygg eiXsv Sfvojdf/S/Jog cf[' uo% 6%u, 
Ec<wt' ecp' HegtK/XYii x^uttojcp^vt. Tov cf[ 'GfobvnL 
AfjL(pi7^vmidihg Setvng dxjc^mvg dving, 
Mn^v yjLLvctPjivTO. crdK&jg vno $vu}o\l7\soio, 460 

OvTCLcr' 'QnxgcLTiag' O^ 3 fjikyjL trdxjog OLgoijge, 
AxgcL-n vcofjjitruc, 'Qn q %3oi/} x$&&u7\z llzotij. SCUTUM HERCULI S. 119 

Ut autem, quando a magno rupes cacumine praecipitans, 

Et in longum delata faltu volvitur, fragorque 

Venit fubito ingens, collis autem ilji obvius fit 

f: - 
Altus, ad quem curfu defertur, ubi illam retinet : 

Tanto ille fremitu currum gravans perniciofus Mars 

Vociferans irruit ; ille autem prompte venientem excepit. 

Porro Minerva filia Jovis segida tenentis 

Obviam venit Marti, tenebrofam habens segidem, 

Saeva autem torve intuens, verbis volucribus allocuta eft : 

Mars, inhibe animos ingentes & manus invidtas. 

Neque enim tibi fas eft inclytis armis fpoliare 

Herculem occifum Jovis magnanimum filium. 

Sed age, delifte a pugna, neque adverfus fteteris mihi. 

Sic ait : fed non perfuafit Martis magnanimi animo : 

Sed magno fremitu flammse fimilia arma vibrans, 

Celeriter invafit Herculem, 

Occidere feftinans : & conjecit seratam haftam 

Magno impetu, ob fuum filium irafcens mortuum, 

In clypeum magnum. At procul caefia Minerva 

Haftae impetum avertit, protendens fe a curru. 

Acris autem dolor Martem cepit : extradtoque gladio acuto, 

Irruit contra Herculem magnanimum. At illum accedentem 

Amphitryoniades faevi infatiabilis belli, 

Femore nudatum clypeo fub variegato, 

Vulneravit valide : magnumque trajecit clypeum, 

Hafta perrumpens , in terram autem proftravit mediam. 

At iio H E S I D I 

T5 o <I>6£(S^ Kj A«/iw$ iir^ff ol^jjx y^ iim^g 

H/\£<£ ai\J/ sl^y^, fy )hni %3ovc$ &gvo^«w; 

E$ cft^^v 3w&v 7roAL»S^tJJ^tA.9V' cei\}/a 4' ^iitf. ^s 

l7rar«$ (JuvLnsThju, «xovto-q fiowpov OXvfjLmv. 

Yik 4' AXKfMluuYig >9 xjj£bi/\tfjLo; IoAaos, 

Kwtvov mjXtvmvTig dw cdfmv tw^ol Y^d^ 

Niojdvt * oi\[/a c^'gV«m tjo\*v T^w^vo^ jWto 

Ivrurotg «xjUToStov. Arap yXcwmmg A^Luun 470 

E^Hter OvTwfJLTTov fo yutyw ^ St&yuvwL 7ntT£Jg. 

Kvmov y ouv Kw§ ^azrfev, Kj AacV oiVa^v, 

Oil p £fy)$ VOWOV TToAlO^ xA«tS @>OLOl/\YlO$y 

AvS-luV, MvpfJJL&VtoV Tg 7T0AJV, K^HtLuU T Ict&AXOV, 

Aevhuv t W Exixtuu. IIoMo$ cT wyeiggro ^gcoV» 47; 

T^ujjvt&s KifcX#, ^^" [A&ti&pcM ^soToi. 
TS Ttt<$ov k^ ot^u/ aiSlk ttowosv Avouu^g, 
OfjL^od xeiLue/y 7z^vf)wv. T&/$ ^ ^jutv AnoFKw 

AHTOlcV YiV6d%, 07? pct KktiTVLq 2)^70 fJL^OLg 

Ofig cLyn Uvdvifo, /Stvi ov?&<ncs SwLiuw. 480 

ASniAOS TEAOS. HSIO- SCUTUM HERCULIS. i« 

At illi Pavor & Metus agilem currum & equos 

Adegerunt celeriter propius, & a terra lata 

In currum pofuerunt variegatum : atque inde celeriter 

Equos flagellis impulerunt, veneruntque in magnum Olympum. 

Filius autem Alcmenas & gloriofus Iolaus, 

Cygno defpoliato armis ab humeris pulchris detra&is, 

Revertebantur : moxque exinde ad urbem Trachiniam venerunt 

Equis velocibus. At caefiis oculis Minerva 

Pervenit in Olympum magnum, & domos patris. 

Cygnum autem contra Ceyx fepelivit, & populus innumerabilisj 

Qui prope urbem habitabat inclyti regis, 

Anthen, Myrmidonumque urbem, celebremque Iaolcum, 

Arnenque & Helicen. Multus autem congregabatur populus, 

Honorantes Ceycem, carum beatis Diis. 

Sed illius fepulcrum & monumentum obfcurum reddidit Anaurus, 

Imbre hyemali exundans. Ita enim eum Apollo 

Latonse filius juffit, propterea quod (Cygnus) inclytas hecatombas 

Quicumque ageret Delphos, eum vi fpoliabat infidiatus. 

SCUTI FINIS. HESIO- H2IOAOT 

TOT A2KPAIOT 

EPTA kai HMEPAI 

HESIODI 

A S C R M I 

OPERA et DIES. Q~ 2 H2IO- [ I2 + ] 

H2IOAOT tot A2KPAIOT 

E P r A K A4» H M E P A I. 

MOGooq n&ejwfy oioiffioi >cKtt&oaf, 
Asuts <W, hwtnen otpzTZ^v Tnnip bfjLvdaovji' 

OV Tc 2^ @^To) GO/flfe OfJtcS^ Cttyctiol TS ^CiTof T6, 

Pwtoi t dppynoi Tg, Ajos {uydteio ixm. 

Petct u y) @g/a'<J, pSflt o fieActonvL ^othi^i' $ 

Pgk 4' d&fyM fwtvjiy % «JWv dz%i' 

P«flt §g r ft"wS4 otoAiov, ^ dytuuogy, \p/p$<i 

Zsfo u\|/t£pgfui7»i$, o$ \zgrspmm Stofjjmt vcui. 

Ka03z i<Wv ctiojv ts* oIkw 4' ?^ ^fjx^ug 

Tujun' \yja Si jce Hi%<m vmvfjjj. fjjjdiiQTXJifjLluv. io 

Oj)^ ct^c ju&vov tluu ig$w $)&>, XvC c#3i yjjpw 
Eioi oW tLw) jmSJu xzv sncqvjiows voyiovuZ) 
H tf Xdnfwfjjrm' Ojgi 4' ivhjp dvfjjov lyj&ow. 
H ]u. $ 7iih€pLov Tc x&xlv xgj, oUe/v 6(psM<i, 
Z^tAjit «tjs Tiui)€ $>i/\ei (2>£jTo\ y "^' vzr' dvctyxyg ir 

AJavcnrov jSyAwoif gg/v ti^oi ftctpetQW. 
Tluu 4' ^TgpZtf (tffonpluu "ju, tymctio vv% t%&zvvri, 
0wce & ^iuv K^vi oV tr\|i£t70$, a^&c VOW0V, 
ToM«g c^ p»^«oi % avcfjocLatj 7roMov dfi&w. 
Hts j^ dmT&fjLvbv 7% ofjjtag 'Gtii tpyov tyttpi *• 

. E* [ w 3 

HESIODI ASCRJI 

OPERA et DIES. 

MUfae ex Pieria, carminibus gloriam conciliare folitae, 
Adefte quaefo, dicite veftro patri hymnum ; 
Per quem mortales homines pariter obfcurique funt & clari, 
Nobiles ignobilefque, Jovis magni voluntate. 
Facile enim extollit, facile etiam elatum deprimit : 
Facile prseclarum minuit, & obfcurum auget : 
Facileque corrigit pravum, & fuperbum attenuat 
Jupiter altitonans, qui fupremas sedes incolit. 
Audi intuens & aufcultans ,• & julte rege judicia 
Tu {quidem) : ego vero Perfae vera dicere queam. 

Non fane unum eft contentionum genus, fed in terra 
Sunt duo : alteram quidem probaverit prudens, 
Altera vituperanda; diverfa autem fentientem animum habent. 
Nam haec bellnm exitiofum, & difcordiam adauget, 
Noxia : nemo hanc amat mortalis, fed necefTario 
Immortalium confiliis litem colunt moleftam. 
Alteram vero priorem genuit nox obfcura, 
Pofuit vero eam Saturnius fublimis, in aethere habitans, 
Terrse in radicibus & inter homines, longe meliorenu 
Haec quamvis inertem tamen ad opus excitat. 

Alium i%6 H E S I O D I 

Efe STspov y> Tig ts Mv tgyoto ^olti^m 
nKvaoVy o$ amvohi $ tybtiijSfJOLj «Sfc (pVT&Jttv, 
OHw t ev %££• fyfali $z T2 yeiTOVct yetT&>!/, 
Ek atpzvov amvSbVT' dyadi <J[ t&g ii& (tyyriim. 

K&) XJtg$l(JLZVg Xt^tfJLei X/mi, ȣ TgfcTOVi TiKTtoVy Zf 

Kot) riluf%q $&%& cpdvvtij ?(gM ctoiStx; cLadS. 

fl TltpCMy OV fojJTOL TSfc) CVtt^T^SO dV[JL&' 

MȤs <t te/.g ^Ko^otfT^ ohr' epya dvfjvov sqym 

Naxs' b-mirli.voVT y ctjoefic. wwlkzov Uvtol, 

Qpn yct$ t 67\iyn 7isAs) veadw t ctyjptm ts, 30 

Q.i tivi fjjn @i(fr tvh\v hmiMcg x&TttxeT) 

Qpou&y r yjjfiL (peoiy Awjwrrep®' cixTbjjy 

Ta XJtxoqeosufjSfJog veixect ty JSg/v ocpz/hoig 

KwfJtJXQ-' m CtfaOTeAOlC. 2o) 4' Gfo^* <fcVTt£JV t?OV\ 

Qfr'i'$ear XvC cwdi ^.x&vtoLuJu vm@ j 35- 

I3-«»oi oHxcugy out C4t Aibg BKJIV c\&gol\. 

Ho% "fji y$ xXyi^v tehtosufuS-'' aM« n *&oMot 

Ag57a£&)v eQtyetg, yiyx. xjjo^mv f3otoiAw 

Aa%ocpcLyn$y oi TbwSe <Kxlw ^JsA&oi <hx^orovf 

N«7nor «<T ioaoiv oVoi j??\iov w^uxcn jtovtoV, 40 

Oj/o^' 00DV cj> fmK&xV n ^ ao^poo^Aft) juiy ovg/ot£. 

Kpcn|/otoTg« «)8 gp^ycTi ^soi fiiov cLvfyojmm. 

Triiilag yjc% xjtv (c fer ^ootTi l^aootfo, 

12$ ts os &' «$ zvicwtov iyttVy vgj, depyov zovtcl. 

Ahf/oe as mo%i\iov "jji \7sri% xcl-wx x&mfreio, 4? 

Epot @o&v 4' ^toAsjto Kj fifjj.imv TctA#g£^v. 

AMot O P E R A et D I E S. ii7 

Alium enim quifpiam intuens opere vacans 
Divitem, & ipfe feftinat arare atque plantare, 
Domumque re&e gubernare : aemulatur enim vicinum vicinus, 
Ad divitias contendentem : bona'vero ha?c contentio hominibus. 
Et figulus figulo fuccenfet, & fabro faber, 
Et mendicus mendico invidet, & poeta poetse. 
O Perfa, tu veto hasc tuo repone in animo : 
Neque malis gaudens contentio animum tuum ab opere abducat 
Lites fpe&antem, concionum auditorem fa&um. 
Cura enim parva effe debet litiumque & fori, 
Cui non eft vi&us domi in annum repofitus, 
iEftate colle&us, quem terra fert, Cereris munus, 
Qup fatiatus lites ac rixam moveas 
De facultatibus alienis. Tibi vero non amplius licebit 
Sic facere : fed in pofterum dirimamus controverfiam 
Redtis judiciis, quae ex Jove funt optima. 
Olim quidem hereditatem divifimus : alia autem multa 
Rapiebas, valde demulcens reges 
Donorum appetentes, qui hanc litem volunt judicafTe : 
Stulti : neque fciunt quanto plus dimidium fit toto, 
Neque quam magnum in malva & afphodelo bonum. 
Occultarunt enim Dii vi&um hominibus. 
Facile enim alioqui vel uno die tantum acquifivifTes, 
Ut in annum quoque fatis haberes, etiam otiofiis. 
Statimque clavum quidem in fumo poneres, 
Opera vero boum ceflarent mulorumque laborioforum. 

Sed 1x8 H E S I O D I 

AM& Zsi/g sx§irvf* yoAtoorifjL$v@ j cppsmv Yjoiv y 

O^i ^otv c^otjTaTOffs n§o|[/jw^r^ oiywKo\jJ)TV)g. 

Txvsk ol( rivtytomwv swIiouto kviSzol Xvygg,. 

Kpvv^g'5 twJ§' *ro ju, oteJ^ s>$ mig lctTmoio s° 

Ejc?vs\|/ civfytoTtoKn Aiog mpoL wnnosvTog 

Ei/ JcoiAw v&gdmu, K&Jtov Atct Ts^jmk^cwvov. 

Toi/ -q yg)\toou[JLtv(§ j <®&cicpY) vscpsKY)je%zm 7ji.bc; 

\cL7HTtovio\, -xoLvmv tvcZK fjJ)hct ei^tog, 
Xou^eig 7W% x7v?v]/ce£, ygji sw£g-cp%zvoLg Y)7ttpo7r&jau;, ss 

Sot t cimfi yaya 7niwx ^f oivJhoLcnv sojojjSjjoici. 

Toiq 4' h® ^ 7 * W& ^® ™ W^V, & >LSV OMOLVTSq 

TepmvTCU yty dvLtov, sov y&xjov rifjL(poLya7iwvTsq. 

Clq s(poLT' ok $"' syeActosz 7Ivltyi% dvdktov ts JitoV ts' 
Hcpcuwv P 'ittsKevoi (sfetxAvTov otIi tol^sol 60 

Touctv v§ti (pvoetv, b) $*' dv^ptoitH Jifj&v cw$bj\ 
Koy &sv(&>y oIJvlvoltouc 3 fyouq e\q to7WL llUKttV 
nctffyvDwc, ^lA^v eiSbg hri$cLT0V cwwig Advvlw 
E^ya 6\$tjLoimox/L\' ) 7roAv£buJct?voi/ isiv vcpcuveiv 
Kotf^&ev riwcpi^cu Y.scpoL7\Y) ^vrlw,Acp%ooHTiw> 6f 

Kci) 7roSw tyyaXioV) yqj, yvioxjopaq (juM$ivoig. 
Ev 3 Jsfjuev kiwsov ts voov y$J) Qnx?\o7rov vSoq 
E^weilw Yimye 0^.ktooov ApyetcpcvTiw. 
flq s(pctB-'. O/ $*' '6)iidwT0 Am K$ovwi olvculti. 
Avtiy^ $~' cm yjj\m 7iXclqx xhvToq AfjLCpiyoneig 70 

Uoiffivti cub\iy) \xs7\0Vy Kqonhto 2}& @>x?&g. 
ZtoOi OYgjMcrujiftJsoL y7\cwm7ng ASrhuuY). ' 

AfJLCp) OPERA et DIES. 119 

Sed Jupiter abfcondit iratus animo fuo, 

Quia eum decepit Prometheus verfutus. 

Quocirca hominibus machinatus eft triftia mala. 

Abfcondit vero ignem : quem rurfus egregius Japeti filius 

Surripuit ad hominum ufum Jove a confulto 

In cava ferula, fallens Jovem fulminibus gaudentem. 

Huncque indignatus afFatus eft nubes cogens Jupiter : 

Japetionide omnium maxime verfute, 
Gaudes ignem furatus, quodque animum meum deceperis ? 
Tam tibi ipfi magnum erit malum, quam pofteris. 
Ipfis namque pro igni dabo malum, quo omnes 
Oblectent animum, fuum malum vehementer amantes. 

Sic ait : rifitque pater hominumque Deorumque. 
Vulcanum vero inclytum juflit quam celerrime 
Terram aqua mifcere, hominifque indere vocem, 
Et robur, immortalibus vero Deabus facie fimilem reddere 
Virginis pulcram formam peramabilem : at Minervam 
Opera docere, ingeniofe telam texere : 
Et venuftatem circumfundere capiti auream Venerem, 
Et defiderium vehemens, & ornandi corporis curam . 
Indere vero impudentem mentem & fallaces mores 
Mercurium juffit nuncium Argicidam. 
Sic dixit. llli autem obtemperarunt Jovi Saturnio regi. 
Moxque ex terra finxit inclytus Vulcanus 
Virgini verecundae fimilem, Jovis confiliis. 
Cinxit vero & ornavit Dea caefia Minerva. 

R Circum 130 HESIO D I 

AfJL$) oi oi Xae/iK ts ^ot), K^tf mruct Ilety» 

OffJLW pgvGiw e^ %go'r a/ttcp) o ^^ 

£2gotj ^Muto/uoi Wcpoy av^oiv sia&tvoloi. 7f 

I7aW §£ oi ^oi /cooju-ov k(pYiffjLOGi IlaMas AS-luuv. 

Ev cJ[olp^ ol qH)sosi %lgx.Top(&' A^yei(pbvmg 

•yr&j&oi $■' cufjwxixg n teyxg x&j QriKtemv »3-©-» 

T^e, Aio$ @yA»or fiwpuKTVTrx. Ev 4' #6^ 4^^ 

0MJC8 *)s&/v 7aSpu£, ovbfjLWs o rfa/Sfc ywuMAQ* 8o 

IlajjAtfftW 07? JTOVTS? 6\U(jL7nct StAflCLT iJfflttS 

A&i^v aJtop»^, 7WfjL dvfr^m oi/\<pYirmv. 

Autvl$ i7rsi £bA9V atTrae! ctfjjft^ocvov cJ%€ii/\£bs&i 9 

Elg Emfxtfjzct 7ttfjL7ft 7nnvio XKviov A%yet(povTvw 

A&Zjv a^ovTO ^sa/v tk/iw aTyetev. OuS' EmynnM^ %s 

E§{yLQv£r &g oi luTth Uojfjunfi&jc,, iwttoti Stiojv 

Az%cto% 7ru$ Zluubg OT\vfjL7nx, aM' Xro7rgjttT«i» 

E^oTnoiD, |[/jwV» 7? Jt^xov 3-v»to?gj $iw). 

Awiwf 6 ^ajM^©^, ots J>! xjucov &%', c*/6«oi. 

II&«v "p. -yS £&Jgoxov cSi %3ow cpuA' oiv^pcomv ?o 

N6acp*v cmg ts x&kwv, xgui ccnp yfitemlo mvoio, 

Nao&v r "X$}a?\i<t)v, out ctvo^^Loi yn^g iStox&i. 

AK|/a -yS co x&xAimi @>%oto) ^.m^ti^Wyoi. 

AMa y«i» %«§soj* 7n3-» (Ltija 7»©^ a^eAaoa 

EoKtSbKr' ctvSfdomidi <f[ \\moiLTo >uv\o\ct Twyyt. 9f 

M«v« 4' ouuTodi E?\7ng c*> appwtTowj h^fJLoun 

Evo\v sfjjLfjLU 7n3-« •uaro %«Aso7V, ©6^ dv&tf 

E^TJ?»* <®OftlV y) Z7lifJL&Ct?\6 TTWjtta, 7*730*0, 

t Afyo%a OPERAetDIES. igi 

Circum etiam Charitefque Dea?, & veneranda Suada, 

Monilia aurea impofuerunt corpori .- illam porro 

Horse pulcricomse coronarunt floribus vernis. 

Omnem vero illius corpori ornatum adaptavit Pallas Minerva. 

At in pe&ore illi nuncius Argicida 

Mendacia blandofque fermones & dolofos mores 

Condidit, Jovis coniilio tonantis. Sed nomen illi 

Impofuit Deorum praeco, appellavit autem mulierem hancce 

Pandoram : quia omnes coeleftium domorum incolae 

Donum contulerunt, detrimentum hominibus induftriis. 

At poftquam dolum perniciofum inevitabilem abfolvit^ 

Ad Epimethea milit pater inclytum Argicidam 

Munus ferentem Deorum celerem nuncium. Neque Epimetheus 

Cogitavit quod illi pracepiiTet Prometheus, ne quando munus 

Sufciperet a Jove Olympio, fed remitteret 

Retro, necubi mali quidpiam mortalibus eveniret. 

Verum ille recepto eo, cum jam malum haberet, fenfit. 

Prius namque in terra vivebant homines 

Et (ine malis, & fine diflficili labore, 

Morbifque moleftis, qui hominibus fenedam afferunt. 

Statim enim in affli&ione mortales confenefcunt. 

Scd mulier manibus vafis magnum operculum cum dimovifTet> 

Difperfit,- hominibus autem immifit curas graves. 

Sola vero illic fpes in non fradta pyxide 

Intus manfit dolii fub labris, neque foras 

Evolavit : prius enim injecit operculum dolii, 

R 2 f iEgiochi i^x H E S I O D I 

t Alyii^p /BaAwi Ai6$ vscps?wye%zTVLo. 

AMa o ^fjot Kvygji %&t dv$-%to7nsg aAfxAw). *oo 

FlA«» ]u ^ *)o6fa ^xxiJv, nhm q jd?&osix. 

NSooi 4' dv$p<k)7mi<nv iCf Yiytle* hfr' oS) vvkti 

AviifJLVmi (ponriocn, K&X& SvyitoIqi epggaooi 

Siyw' g^« ^aivtu) c$;«A£to (jjnvim Z&jq. 

OVTttq ill 7TH 5^1 AiO£ WOV cJ%OLXioLc%. ioy 

Et 4' ^A#$, mpov iot gy» AJ^ov OKXApy^wow 
E5 n^(Mi^zifjS^Ct);' ov 4' cVv) (pfgo) @>d?<hio oioiv. 

£lg ollo^v yeydcKn ^so) 3-vwto) r av3-pcy7roi, 
Xqvoiov fjftp Gj^cpiiwL $jj(& (jLigjmv dv^mmv 

AScLVOLTOl TTOiH^ 6hVfJL7nX itifJLCLT. i^VTiq. 1 10 

Oi £. cS K^jva w^, or a^v5 £«.£otoiA6t>sv' 

Hs 7i *)so) 4* g^wov, a&w&a 3tytov sygms, 

Nc<rtyiv dn$ Tc imm KPAf oiZv(&' @frb% n o^AJv 

Tyepjq inhuij' cuei q 7ric%L$ j@t) %«pcts 6|itoiot 

TgpwDvr' cj> ^aAwcn x&mv tx.ToS&v dmvmvt 1 1 s 

t A4>v«ol LwKsioi, $h&i fjjjx&ezosi Jeolm. 

Ovwotcov 4'^ vmu §io)jjVfjSjJor i&?& q jraVra. 

ToTcnv sluu' y&epov fr' £4>gps £A>g©^ cl^ol 

AvTOfjAw 7n>Mo'v 7? fy a'4>SovoV oi <T s^Anuol 

Hcv^i g|^a vzfJLovTo ovjo i&Twmv mhkosiv. izo 

AlfWtf i7TH XJBV tStO «$0©^ ^ ^Ot J(^AW\f«V, 
To) "p. hjjLLQVlq S4<fl* Atoq LLiykhH 2}& |&*AgcV, 

Eo9"A9i, 'Gfox^ mi > Qvbsweq S-v»7&)V dvS-epmr 
Oi fct (pv^oraoiv ti o^kcls % jgrhioi iQot } 

Uie,ct O P E R A et D I E S. 133 

f iEgiochi conlilio Jovis nubes cogentis. 

Alia vero innumera mala inter homines errant. 

Plena enim terra eft malis, plenumque mare k 

Morbi autem hominibus tam interdiu quam no&u 

Ultro oberrant, mala mortalibus ferentes 

Tacite : nam vocem exemit prudens Jupiter. 

Sic nequaquam licet Jovis decretum evitare. 

Ceterum fi voles, alium tibi fermonem paucis expediam 

Belle ac fcienter : tu vero prsecordiis infige tuis. 

Ut limul nati funt Dii mortalefque homines, 
Aureum primo genus variis linguis loquentium hominum 
Dii fecerunt cceleftium domorum incolae. 
Et ii quidem fub Saturno erant, cum in ccelo regnaret : 
Et ut Dii vivebant, fecuro animo praediti, 
Plane abfque & laboribus & asrumna : neque molefta 
Senecta aderat : femper vero pedibus ac manibus fibi fimiles 
Suaviter vivebant in conviviis extra mala omnia, 
f Abundantes pomis, cari beatis Diis. 
Moriebantur autem ceu fonino obruti : bona vero omnia 
Illis erant : fru<Stum autem ferebat fertile arvum 
Sponte fua multumque & copiofiim j ipfique pro lubitu 
Quieti res fuas curabant.cum bonis multis. 
Verum poftquam hoc genus terra abfcondit, 
Ii quidem dsemones fadti funt, Jovis magni confilio, 
Boni, in terris verfantes, cuftodes mortalium hominunv t 
Qui quidem obfervant & jufta & prava opera, 

A^re 154 H E S I O D I 

Hs^ iosu^/joiy mvw (pon&m; er ouav, uj 

nAarao^oYof Koy tSto yeept ftcxnhYiiov t%*v. 

Agyigeov ttow^ ofXvyanot chbfJJXT eycvn;, 

XfvoM) «7S ^uZu) c*ttAiy>aov, «7? von^oa.. 

AM' e^.701/ ]a 7jaj^ tnct tsfyi (jjnne/> x*i)>n i 3 a> 

Et^st ctmMftiy /tts^ot vwff»®-» &> «w ow«. 

AM' OTttV 8&)0T=«, ^tf W&J$ ^UT^OV IKOJTO, 

UoweJiohov fy&oxov 6% ;$6vov, ctA^g' g^om? 
A(p^oLoioug. Y%e/>v y& dvi&uTXov 6bc k$\wctym 

AMflAfflV CLTK^Mt «O^ djOLydmg ^CLTfSj&V i$f 

Hjk?^V} «6^' ggSfcw [mx&%tov ke,oiq oSi ^fjLoig, 
H ^s/us cfod-QtoTtoun x&Trfyct. T«s ]&- gVentt 

ZolJ^ K^VitfV tKQfty, ^A&jOtfy^ XV€X& Tifjjx; 

Ovk l$\o\v (juu&post ^olg oi OTwfjtmov lyxow* 

Awntg brei % thto *$&> k$ yojpL xcftwtyc, 14° 

Toi ]u. K^Siw fJLW&qsg Bimm K&htoT) 
A&78£$*> 2h\' gjCOW 7J|w) ^ Toioiv 67nj^e<. 
Z<&V JW*7Mg TgiTov aMo $S©^ \jj-\^mv dv^comv 
Xdhwov 7towo~\ dnc "XgyogA @b£iv 6/ttoTov, 
E^ (JLiXictVy $uv'ov 75 )(p/) o^tS^ittov* oicnv Apn©-» i4T 

Egy g^tsAs sovogvra, x^ v&ejLt;' ©faS^ tj .otto* 
Hcd?ov, ttM* dchiLfJjxVTOS iyfl v^n^^ovct dvfjtov 
AsaAasor Ltzyd/w q (Sl« ^ %%g$ dctwloi 

E^ 6)/XC0V gTIg^VJtOV S^I f&Gt£j)is (JJchiiOSlV . 

Toi; c^ tu) yaTxxject "ju. r<5l!^tt, yd7\K£oi Si n oixoi, ifo 

Xct7\xo$ OPERA et DIBS. 137 

Aere induti, paffim oberrantes per terram, 

Opum datores. Atque hanc regiam dignitatem confecuti funt. 

Secundum inde genus multo deterius poftea 
Argenteum fecerunt coeleftium domorum incolae, 
Aureo neque corporis habitu fimile, neque ingenio. 
Sed centum annis puer apud matrem fedulam 
Nutriebatur crefcens valde rudis domi fuae : 
Cum vero adoleviffet, & ad pubertatem venifTet, 
Pauxillum vivebant ad tempus, dolores habentes 
Ob ftultitias. Injuriam enim pravam non poterant 
A fe mutuo abftinere, neque Deos colere 
Volebant, neque facrificare beatorum facris in aris, 
Ut juftum eft hominibus oppidatim. Hos quidem deinde 
Jupiter Saturnius abfcondit iratus : quia honores 
Non dabant beatis Diis qui Olympum habitant. 

At poftquam & hoc genus terra occultavit, 
Hi quidem terreftres beati mortales vocantur 
Secundi ,• fed tamen honor etiam hos fequitur. 
Jupiter vero pater tertium aliud genus varie loquentium hominum 
JEneum fecit, omnino argenteo diffimile, 
E fraxinis, vehemens & robuftum : quibus Martis 
Opera cura; erant lu&uofa, ac injurise : neque ullum cibum 
Edebant, fed ex adamante habebant durum animum, 
Inacceffi : magna autem vis & manus invi&ae 
Ex humeris nafcebantur in validis membris. 

His erant aenea arma, aeneaeque domus : 

iEre il6 H E S I O D I 

Xcthm 4' ttyoLfyvto 9 (uiActs 4' ^ ^ g A^. 

Byhtuv k €v%<t)&VTVL Sbyuov K^vspii Kio\,o, 

Nouvvfjiat' JctvctTog q y&i cMmyteg 7% ebv&c, 

Eite ^uiAots, ?&fjt,7rfbv 4' sAwrov <£)ct© j wsAio;o. i/f 

Aump st« % t«to $&> Kp yjv\cL ^At^v, 
A5-3i$ ?t &Mo TSTDtgTov cS* j^Sovi 7r&Au£oT«'pw 

Z^ K^VtoV 7I0W05 oVcMOTS^V K$} ctqeiov, 

Avctyouv ypouav S-eiov $5©^, ot xgMof) 

Hfjjtyoi, (gjOTz^ $us«j t^T chrei^vct yjv\<vi. ioo 

Kct^ to$ $, mhzyLOt; Tc vjpjoc, KSM <pv?\97n; ouvyi, 

Tas £t i^' irilci7ivAtt 0i&, KotJ]u//j'cft *)ajjw, 

HAgOS fLWL%VCtfj8fJ'dq (JjYlhtoV gWx' Oio*i7TO JW 

T»f o i(gtf ov vwsojzv \2trsg (Ci£^3t 7\cuT(JUt ^aApiojw? 

E$ T^oilw ctytyiov, EAsvhs svsz yivxjO(jloio' 16$ 

EvS-' inw t*# f«, ^avotra T2A(§^ ctfJL^yJjhv^, 

To~i$ ch'^' ctvB-pdmv fiioTOV y^t) w^h' ozaWs 

ZdtJ? KpOVitfV J^TSVOtOJS J73tT»p g£ ?T«pOtTDt ^M^, 

t TmAS otV cLJuvcltw" Toiui K^y@* Zfj&ctcnAtbs. 

Kctj to) ju, vcuxmv olxm&ol 3v(jlcv s%m$ 

Ev [myJipMV vyiooioi, <$?' CIkjz<Miov ftctdvdivluv, 

OA&ot Yipcdzg' Tolmv (JUcAm&ct %cl%7iov 

T&g tiz@j ^otMovra Qeqi £ei$to%& ct^ct. 

MYixjer S7THT oi(pnX9V sy*> TVcLC&oioi llctuvou\ 
AvJ)oci<nv, ct7<K yi cwcs^i JaveiV) Y} sVffTDt fytaft. 
NtiS y^ oSi $p(& 5£i <rM$£QV <$<j~$i mr Yitutp 170 175* Tlouu- OPERA et DIES. 137 

iEre vero operabantur : nigrum enim nondum erat ferrum. 
Et hi quidem manibus fuis interfe&i, 
Defcenderunt tenebricofam in domum horribilis Plutonis 
Ignobiles : mors autem, tametii terribiles erant, 
Invalit atra, fplendidumque liquerunt lumen folis. 

Sed poftquam & hoc genus terra operuit, 
Rurfum aliud quartum in terra multorum altrice 
Jupiter Saturnius fecit juftius & melius, 
Virorum heroiim divinum genus, qui vocantur 
Semidei, priore setate, per immenfam terram. 
Hos quoque bellumque malum & pugna gravis, 
Alios quidem ad feptem portas habentes Thebas, Cadmasam terram, 
Perdidit pugnantes propter oves Oedipi : 
Alios vero in navibus trans ingentem maris amplitudinem, 
Ad Trojam ducens, Helenae gratia pulcricomse : 
Ubi mors quoque oppreffit illos. 

Iis autem feorfum ab hominibus vitam & fedem tribuens 
Jupiter Saturnius pater conftituit eos ad terras fines, 
-j-Procul ab immortalibus : Saturnus horum Rex eft. 
Et ii quidem habitant fecurum animum habentes 
In beatorum infulis juxta Oceanum profundum, 
Felices heroes : his dulcem frudhim 
Ter quotannis florentem profert fcecunda tellus. 

O utinam ego quinto non intereiTem 
Hominum generi, fed aut mortuus eifem prius, aut poftea natus ! 
Nunc enim genus eft ferreum : neque unquam aut die 

S Quiefcent i 3 8 H E S I O D I 

UcwooT) ^fjj^m >t, oi£p& i <§bt% n i/ux-Tzap 

4>3-«y|wtyuor ygtemq o fyo) o^ioa<n fjLzpifjLvoLg. 

AAA tfjLmg % toTot fjutfjLi^T) hJfagi xjlxojW. 

Zsvg 4' o^W5* & tbto $>(^ fJ&QjTW dv3pamv> 180 

ESr av y«v6jwtyuo* TroAfoK^om^o* TsAs^&xnv, 

Ol/^ JiaTV/^ 7TCCJ&0J?V o/iwk©', <§&&' 71 7raj|fe, 

OwS^ §av©* ^mo^qku, ^ irou\p(& heugq, 

Ovc& y&Giyvmog (pi/^g sW), <w$ to srag©' vr£' 

Ai\pa o ^^ao^i/S^ dvfjunoxot TOXMotg. i*t 

MifjL r ^oT) J[' a^a mg *yjt/\s7tolg ftdfyn bi&ost 

2^'rAW, (gfaSg ^StoV 07RV ^072$* <§tf$E $, o7 ^g 

Djg^vTsan TOK&Jm )>m SpgarJw&ea SbTsv, 
X«£^W £ref ©* 4' ^P* 7r ^ 1 ' c^aAa&a^* 
Ovfo r\g zvQQnx '%*■&$ ^'wf)> ^ <hxc«y, 190 

O&V a^^-5' /notMoj/ o ^x/wv ptDcmgy. ^ 5£&ev 
Avgfa TifjJiaxoT Si)m 4' cv ^goi *, cwJtoV 
Oux sVaf j3?voi\J/<l 4' 7(#xo$ rtyttovct cptim, 
Mvduot ojq/Mok vjvnw, oJSt o\ ogxov bfjLurouf 
ZwA©-» J\^ dv3pdti7toioiv 6»£u£oJoiv d-motv ip>- 

AvoxsAaSbt; x^xo^odgr©^ o/Ltaffwo^ gjyiepmg. 
Ka) 7078 <W rsos O7\vfjL7J0V )>m %3ovos gyguo&frw, 
Adjwiotv tpct$kost n&Av^/ctfjSjJto %$oct x^Apv, 
AJavdrtev f/$ (pv7\ rrfu/, ttB&Twnn dvSpooTrxg, 
Aidtog % NstJLtxng' m q A«\f|) aA^a Avy^ 200 

0WJ7DK dvSpdomtoi' x^xS 4' ^ ^t) ^^« 
Na£ o\cuvov $OL<n7\&T ieJM cppjvsxot ryui outois. OPERA et DIES. 139 

Quiefcent a labore & miferia, aut nocte 
Corrupti : graves vero Dii dabunt curas. 
Sed tamen & hifce admifcebuntur bona malis. 
Jupiter autem perdet etiam hoc genus varie loquentium hominum, 
Quum vix nati canefcant. 

Neque pater cum liberis concordat, neque liberi cum patre, 
Neque hofpes cum hofpite, neque amicus cum amico, 
Neque frater amicus erit, ut antehac : 
Celeriter vero fenefcentes contumelia afficient parentes. 
Incufabunt autem illos moleftis alloquentes verbis 
Impii, neque Deorum vindi<5tam veriti : neque hi fane 
Senibus parentibus educationis prsemia reddent, 
Violenti : alter autem alterius civitatem diripiet : 
Neque ulla pii gratia erit, neque jufti, 
Neque boni : magis vero maleficum & injurium 
Virum colent : juftitia autem in manibus & pudor 
Non erit : lasdetque malus meliorem virum, 
Verbis injuftis alloquens, pejerabit vero : 
Livor autem homines miferos omnes 

Malos rumores fpargens, malis gaudens comitabitur invifo vultu. 
Tum demum ad ccelum a terra fpatiofa, 
Candidis veftibus tedtoe corpus pulcrum, 
Ad Deos ibant, relidtis hominibus, 
Pudor & Nemefis : relinquentur autem dolores graves 
Mortalibus hominibus: mali vero non erit remedium. 
Sed nunc fabulam regibus narrabo quamvis ipfi fapiant. 

S 2 Sic 210 i 4 o H E S I D I 

&$"' '/§»£ tar&oietm dxfcovct mivXKsfoi^v, 

Y\J/t (ju&ti cv vetpkost cpiqm ovvysost (jLifmembt;. 

H V stebv, YfctfjLTrloln 7nmp (jS/in dfJLCp' ovv^eojt, 20 7 

Mv%ew tuw J[ oy c&xgyLrttog «&£$; (ujjSw iernv 

AcufJLOViY), 71 7\ihctxoig j V/j^ VV 01 7T0MoV ^«01/. 
Tw «s> w o" rti/ ^ 57^ ot^, >(9M ctoioov sa^. 
Aetwov tf) ouk Fji/Xto, tomod^, ws (juzdnow. 
iA(ppw <${% k l%K$i (wos *p«ojoi/cts dmcpe&Cw* 
tNiws 7S 5?fff), it«^^ r cw^sow ctA^ot za^s*. 

fl^ ityctT towniwg '/pw^, T&vvom\e%&> cpvic.. 
n nlfcm, ou 4' <**y g iiwih (JJnS"' v&etv ocpette. 
Y&etS yzp Tc XjpUis S&Afc) jS^TW* ©ffc^ |U la^Afl_$ 
Vmiity $>e%ifj3p Sluuct), fictevji §fc 3- J vzr olvttk;, 
Eywipouc. ctTmv' bfo; fr' iiipncpi <7?PsA3-tti/ 
Kgeiarfflv s$ tdJ flKouct* o\xjvi fr' \5sr\e, v&e/>(& J *^s* 

EfJ TSA©^ cl^eX^OV/ 7F0LjtoV Si TS J/W7n(^ gyV6>. 

Avvx^ $ f&X^ O^g afJUJL <nf$hMoi oHmoiv. 
Tyi$ 3 AtW poSos sKM(j$fjY}g y\ h! dvtyes ctyaox 
Acd^cpctyn, oxsKmq q o\xou; x,eJ.vaoi Jifu^cc;. 
H y g7i?) JtXcuaow ttoTw ts j^ w^sa AgtftJj/, 
H^ot sosztfjS/iYi, x^xjov dv^rpoonom cpipxou, 

Ol 7S ^U/,V s£gActOtt)Gl, ^ 6& <5-«0M/ heifJUJLV. 

OJ o oYxots £sSvo/cn ^ wSifJtann «WSjhi 22 j 

IB-etcts, j(c/J |xrf Ti <7rPex,&cu\>ii(n ohxoua, 

Toloi ts^wAs 7roA^ 3 Agto) o^ dvjhvoiv a> cwry. 

El%luvY) <T etvoe y fou xypo7^o / (f)@J , ©faSs^ 710/ coJtok 

A^ocAsov 21^ 220 OPERA et DIES. 141 

Sic accipiter affatus eft lufciniam canoram, 
Alte in uubibus ferens unguibus correptam. 
Illa vero mifere, curvis confixa unguibus, 
Lugebat: eam autem ille imperiofe compellavit. 
Infelix, quid ftrepis ? habet te multo fortior. 
Hac vadis, qua te duco, licet fis cantatrix. 

Epulabor vero te, li libet, vel dimittam. [dere 

f Imprudens autem quicumque volueritcum potentioribus conten- 
1 f Quippe vidtoria privatur, & praeter convicia dolores patitur. 
Sic ait velox accipiter, latis alis prsedita avis. 
O Perfa, tu vero cole juftitiam, neque injuriam fove. 
Injuria enim perniciofa eft tenui homini, nam nec dives 
Facile ferre eam poteft, gravaturque ab illa, 
Qupties in damna incidit : via vero altera perveniendi 
Melior ad jufta : juftitia enim injuriam vincit 
Ad finem progreffa: ftultus vero malo fuo difcit. . 
Continuo enim curfu fequitur Jurisjurandi Deus injufta judicia. 
Juftitise vero afpera eft femita tra&se quocumque viri duxerint 
Donis corrupti, pravis poftquam fententiis deciderunt res. 
Hsec vero fequitur deflens urbemque & fedes populorum, 
Aere induta, malum hominibus adferens, 

Quique ipfam expellere folent^ neque re<ftam femnt fententiam, 
At qui jura tam peregrinis quam civibus reddunt 
Re&a, neque a jufto quidquam exorbitant, 
Iis floret urbs, populique florent in illa. 
Pax vero per terram alma ; neque unquam illis 

Moleftum i$i HESIODI 

A^aKiov 7tq/\£Llqv mtfj&JizsTttJf ivevom ZAjg, 

OuSi TtQT idvtiixttWl fJUcT dvtyttGl KifJUJq OTTflSgi, 23° 

Ovo^' otW ^txAtvj^ fijueyuiJ\9Ttt. tfyot villov). 

Toltn (pz%i (jDjj yjfrfx. m/\wu f&ov xptoi q d)ovq 

Akj>» lBjj ti Qbe,i fioLhgLVisg, (uiojn o ^Aioj-ots' 

Ei£97r6>toi <J[ oieg jnaMot? ^Ttt&Sg/^aor 

Twtsoti/ yxjjcihaq goHtom Tswot ^guw 23,5* 

'0otM«ou/ tfd)ctBoi<n ^f.fjum^g* «o^fi^i vww 

^^la&JO?)• 5(#£?rov o 4>M £ei(^»)p©^ Agx&i. 

Ol g d^\&eM ts uifjjnte )($jcm, ^ <%st/\icl itya, 

Toi<rh (Kx&y K^wofys TZKLigujpe) ivejjQTitt Zzvq, 

IIoMcou k^ ZpfJunttou 7ro/\iq J(#kS ctvo^os dniv^t 240 

0$7$ otA<7£ctii/<l, % ct7ttc9aA9t fjjn^otvttct). 

Tolmv 4' «^vo^sv /asy £709096 ffSjua. K^i/Iav, 

A^toi/ o^a» ^ /\9t(juir ^hrotpdivvfaoi q Aetor 

Ot)§£ yjjJttJXJcq TiKTnmr fjjuvviaai outo*, 

Zwoq Q^$fjumujw\v O/WfjLmx. AMots c/J/ <*&& 245- 

H t£v ^f rgywv ivetw dm>j\em, n oye t^^, 

H nou; &> 7roVT(d K^i/icV ^mTiWv) OLVT&V. 

Ll @ctcnAtfc, vfLt&g 3 ^7tt^^oi^gd9s ^ ea/7ol 
TbuuSz oSkLuu. Efyvq y} cv dv()poj7toioiv iivng 
AJwcltoi /\€uorv<nv> oani o^Txiyjfji iljcnn 270 

AMj?A«$ re^aoi, ^cw 07^1/ gjta dxtyjvnq. 
Tyq y$ fjjj£jLOi mv fi^i ^Soi/l 7rx/\v&0Tet$n 
AJclvcltoi Zmoq, <pv?\gLXjeg S-vwmv dviptoiwr 
Oi fci <pv>\gLOTX(nv ts oSmq ij ^stKicl zoyoi, 

Hi&t OPERA et DIES. 143 

Moleftum bellum immittit late cernens Jupiter, 
Nec unquam juftos infeftat homines fames, 
Neque noxa: convivia autem celebrant. 

Fert quippe iis terra multum vi&um : in montibus vero quercus 
Summa quidem fert glandes, media vero apes : 
Lanigerse autem oves velleribus onuftas funt : 
Pariunt vero mulieres fimiles parentibus liberos ; 
Florentque bonis perpetuo : neque navibus 
Iter faciunt : fructum vero profert fcecundus ager. 
Quibus autem injuria perniciofa curas eft, pravaque opera, 
Iis pcenam Saturnius parat Iate cernens Jupiter. 
Saepeque univerfa civitas malum ob virum punitur 
Qui peccat, & iniqua machinatur. 

Illis autem ccelitus magnum importare folet malum Saturnius, 
Famem fimul & peftem : intereunt vero populi ; 
Neque mulieres pariunt ; minuuntur autem familise, 
Jovis Olympii confilio. Interdum vero rurfus 
Aut horum exercitum ingentem perdidit, aut ille murum, 
Aut naves in ponto Saturnius punit illorum. 
O reges, vos autem confiderate etiam ipfi 
Pasnam hanc. Prope enim inter homines verfantes 
Dii vident, quotquot pravis judiciis 
Se mutuo atterunt, Deorum vindi&am non curantes. 
Ter enim decies mille funt in terra multorum altrice 
Dii Jovis, cuftodes mortalium : 
Qui judicia obfervant & prava opera, 

Aere 144 H E S I O D I 

Hg£0« iosuftyjot, mvTn cpon^vng in cuolv. 275 

H (% TS (7&)iv(&> 5^1 Aixa», Aios Oft^^tjjot, 

KuoM r oticWn 7? ^sok oJ OTwyLmv %%p<nv. 

Kol\ p OTToVofv 7JC, ^UAV @A0t?jfy <J7(J)/\tGuq QVOTOlfyoV, 

Avtikol m\ A« ?rot7T£/t KcffefyfjtyjY) K^tdvi, 

TnovsT dvfyadTitov ao^^ov VOOV b^^WtOM 2<>o 

A^a©-» ctracSaAicts (2>cL(n7\wv, ot Avygcji vodCvnq 

AMm «7rfotAH/aoi eJfaotj, <jxs/\tcuq ovsVovTgf.. 

Tcwtcl <Qv/\oLojifj9pot, f&ctoiTweg, fotwsTZ wjfag, 

&u£j<pctY)t, (rH3/\t(iov §£ chxoSv l&raaf^ A^Jscds. 

Oi owaf ^ot^ ts6^;4 ctvwp aMa x&x^ tsuvjov* 2<s; 

H o xotfcw @fcA« tJ @>xtev<JVLVTi KOLXA$n. 

TIOLVTCL l£b)V Albq 6(pj0L7\fJL0g, K, ffOtVTK VOWttfc 

Kom vu rao^, OUK s^Aricr, cBiSifxi)' febii s Aw^ 

Oiitf tW >£ tluJSs tftafov ttoAk; cj/td$ ssp<ycj. 

NttS s^ |0wV cuJtos C4/ ctvflp&jWcn chVct*©-» 2 /o 

ElftYu, ju/St s^toc; tjo^ sV« jtattov avAa eJtaoKov 

EfjLfjSpovjj ii (jLeiFto ye iialw dfomTip(&> g£<|. 

A/Act Tcty %-m zo7\m nheiv Aiot 7Sp7nxipcu;vov. n IIsgoM, ou q rc&yT& j«5 c^pgoi @ctMso <m<nv 27? Kcty vu ch^vj^ hmKvs, fiinq 4' c^Aw^o mfjLmv. 

ToVcfc ^ OtvOpOJTTOfOl VO^ttOV thsTDt^g KgOViftlV, 

I%3i>07 £. >^ ^pcn fc, oi&ti/oTc; 7&Tiwolq, 
Et9"«v ctMwAac, sVs)« $x*j 6£w m cwTOtq. 
AvApeeiVowi S' SeJWs chxtttv, M ttoAAov etptgii 
riv?). Ei ^cip 77$ k g^sAw ra Jixotf dyopwtiv 280 

Dv&Wojv OPERAetDIES. 14-y 

Aere induti, paffim oberrantes per terram. 

Virgo autem eft Juftitia, Jove prognata, 

Augufta & veneranda Diis qui coelum habent. 

Et cum quis illam lsedat impie contumelia afficiens, 

Statim apud Jovem patrem conlidens Saturnium, 

Queritur hominum iniquitatem : ut luat 

Populus peccata regum, qui prava cogitantes 

Alio infledtunt jus, injufte fententiam pronunciantes. 

Haec caventes, 6 reges, corrigite fententias 

Donivori, injuftorumque judiciorum prorfus oblivifcamini. 

Sibi ipfi mala fabricatur vir alii mala fabricans : 

Malumque confilium confultori peffimum. 

Omnia videns Jovis oculus, omniaque intelligens, 

Et haec (fiquidem vult) infpicit : neque illum latet 

Quale hoc quoque judicium civitas intus exerceat. 

Ego porro nec ipfe nunc inter homines juftus 

Sim, nec meus filius : quoniam malum eft juftum 

Effe, fiquidem plus juris injuftior habebit. 

Sed hasc nunquam arbitror fa&urum Jovem fulmine gaudentem. 

O Perfa, ceterum tu hasc in animo tuo repone, 
Et juftitise quidem obtempera, violentise vero oblivifcere prorfus, 
Namque hanc hominibus legem pofuit Saturnius, 
Pifcibus quidem & feris & avibus volucribus, 
Se mutuo ut devorent, quandoquidem juftitia carent. 
Hominibus autem dedit juftitiam, quae multo optima 
Eft. Si quis enim velit vera in publico dicere 

T Quai I4<5 H E S I O D I 

Tiwgkm, 7zJ (J$p t cA&ji/ ohhYi sv^vom Zev;' 

Og hH x& [Ai*.$weJiY)<m smv SJko^xov oujoojuz 

-tysvoT), dv o oHxIlv (3a^*v|/o^, vyikzskv dci<dr), 

TSSfc t dfjLOLV^Tiev) fysn (junoTntidi A2A«/7?#f 

Avdhbg c^ <£opxx yevsh u^T07n^iv d(x,t\vm. ztf 

2o) 4' ^® £<9"A$ vosctiv l^Uy fjuzya vyitus Us^oyi. 

TLlv (jSjjtoi y&xcTvnvL ij bvgt&iv '6&v sA&Sj 

PwtJW ohiyn $. bSbg, ujx?& d[ sfyodi voui. 

Tng <3[ ^STYig 'to^coTOL fyo) (W&mgjfyv idnXOLV 

AjoLVCtTQl' [JMApog Xj 0%dl(& ol(JL&> i7T OLVTlLVy 2j>0 

Kcv) T^nypg to /tsgpTW' sttllv d[ &g cwqov 'ixxioq, 

VYliSlY) C^Y)7T(HTCL 7TsM %OL/\S7TY) 7TB% 2&0U. 

OSr©^ "pL 7ntvd&jisu; bg owTog 7TUVTvl voM> 

t <P^O&X.u9jJ(& TCL X S7TSVTTL i^ k Ti/\(& YIOTV dfJLMCO. 

Ecd"A9; 4' °^ xdxeiv^ bg sv movn 7udnTou\. 2?f 

Os $i ks yJiT cWTog vosyj, (kirf aMa dxxw 

Ev dvfiq @&M«TCfcf, o^cwfa^Mi^ dvnp. 

AMct <7tj y YifjLzrigng (jLsavnuSp^ ousv itpsTUjng 

tyjdi^&i, Tligm, S\ov *$(&>, otppd os Aiu2g 

E^^x^n, epiten o gus?^^©^ AnujriTvip 300 

AiSbw, @<6t& q tsZo) 7r\(jL7iXn<n x&kdiuu. 

Aiujog yjt^ to* 7tu(jlmlv dspy& ov(jl<Qo$(&> dvM. 

T&> q ^soj V€Uj£<xiooiy K) dvsqsg, og Ktv dsgyoq 

Zdm, Mitywsost xofrxojig , (ks/\(&> bpuJjuiy 

O/ Ts ujcXiosdm x^ujjltcv ^6%«oiv cUgy!iy 10 $ 

EcdovTeg' 00) cf[' ifyoi cpih sV» uJcT&lcl xooy^Vy OPERA et DIES. 147 

Qua? novit, ei opes largitur late videns Jupiter : 

Qui vero teftimoniis volens pejerans 

Mentietur, juftitiam impediens, fine fpe remedii laiditur, 

Atque ejus obfcurior progenies poftea relinquitur : 

Viri autem jufti progenies apud pofteros illuftrior. 

Ceterum tibi ego bene cupiens dicam, ftultiffime Perfa. 

Malitiam quidem cumulatim etiam capere 

Facile eft : brevis quippe via eft, & in proximo habitat. 

Ante virtutem vero fudorem Dii pofuerunt 

Immortales : longa vero atque ardua via eft ad illam, 

Primumque afpera : ubi vero ad fummum veneris, 

Facilis deinceps eft quantumvis difficilis fuerit. 

Ille quidem optimus eft qui per fe in omnibus fapit, 

f Cogitans quascumque dein & ad finem ufque fint meliora. 

Sed & ille bonus eft qui bene monenti paruerit. 

Qui vero nec per fe fapit, neque alii parere 

In animum inducit, ille contra homo inutilis eft. 

Vemm tu noftri femper praecepti memor 

Operare, 6 Perfa, divinum genus, ut te Fames 

'Oderit^ amet autem pulchre coronata Ceres 

Veneranda, vi&uque tuum impleat horreum. 

Fames enim femper ignavo comes eft viro. 

Huic vero & Dii indignantur, & homines, quicumque otiofus 

Vivit, fucis aculeo carentibus fimilis cupiditate, 

Qui apum laborem abfumunt otiofi, 

Vorantes : tibi vero opera decentia obire gratum flt, 

T 2 Ut 14-8 H E S I O D I 

Q.g xi m toeftfc j&o-n* 7&Jfyti<n hclXiclj. 

E^ gpy»v 4' owo^gs m/xviwT^i t dcpvmi ts. 

Kctf r i%/x£j*iJ&i)(&) m ^ u $?\ri%©> ^y^oLTomv 

Eojsotf »§g v @>£Jto1$' lu&& -yD svyixcnv dzeytsc. 3 *o 

E^v 4'^°^ ,/ ovgjSbs, otg^» Sfc t w«Sb$.' 

Ej §S xjev tf>}afy}, tul^ol oz fy)\uitj{ dzpyjc, 

Utel&JVTCL' jtA&tw 4' ^f g ™ HGM wfa Q7Mfrti. 

&cullqvi 4' oi©^ g»c9a. To gp^£g<£rotf clll&vov, 

Elf JCSV 0t7T d/<K0T&L(t)V kIsoLVM dz(riCp£$VCL dvLLOV 3 * 5" 

E(£ gf^OV TgtycLg, LLZ?\STCLc |3t», &>$ 05 WtXiVto. 

AiStog 4' 6^ a^a^w >ts;$»jwfyJov ctvo^ot xo/jut^* 

A(Jtos » Totvc^cLg Ldya q-\utcl\ W ovivm. 

Alch); toi c®O c dvo7\HLw, Jolqooc o co&g 0}JoOV. 

X^llcltcl P &% oL^mam' ^ocrhm 7roMov clll&vu. 320 

Ej ydo Tig y$) ;gpo-} @i» luijow oT&ov iAnTOLj, 

H oy' ^7(3 yAfciojws A»jojSTotf, (ojot ts 7roMflt 

riV&TCLj, 6VT OLV b\ JtSpoV VOOV 3^CL7Kmoi\ 

Avfy(io7m>v, cu$b) §s r oLvcubem xctTomfy}) 

P«ot ts fjjcv (jLcw^Q-i ^sol, vxvvSrxLn 3 olxoi 3 2 y 

Avs&e 721- 7rcwejv §g t GtVj ;#6vov oa£©^ oWS. 

Icov o^' 0$ 3-' JXSTitf, 0$ ts £«vov KfltJtov gp^* 

O; TS XCKTiyVYITOlO 58 GtVflt O^ttVJCt ficOVQl 
KpUzffflioV SW»S #^9%«, THl^LKCUeACL ffljM" 

Og n nv dQydlw dKiTcuviTou\ 6$<po\vci Tcwvcv 330 

Og ts ymct yeojvTLt, kukS 'Qn yi)^^ a% 
N«x«'« ^otAgTrojcrj H.ctJfxMoi&f)®' emostv. 

T<5 OPERA et DIES. 149 

Ut tibi seftate colle&o vidhi impleantur horrea. 

Ex laboribus autem viri evadunt divites & opulenti. 

Et laborans, multo etiam carior jam immortalibus 

Eris ac hominibus : valde enim oderunt otiofos. 

Operari autem non eft dedecus, fed ignavia dedecus eft. 

Qupd fi laboraveris, mox te aemulabitur & otiofus 

Ditefcentem : divitias vero virtus & gloria comitatur. 

Deo autem fimilis fueris. Laborare (inquam) melius, 

Si quidem ab alienis facultatibus ftolidum animum 

Ad opus convertens, de vi&u lis follitus, ficutr te jubeo. 

Pudor autem non bonus egenum hominem tenet : 

Pudor qui hominibus valde & obeft & prodeft. 

Pudor quidem ad paupertatem, audacia vero (ducit) ad divitias* 

Opes autem non rapiendse: divinitus datae multo meliores. 

Si quis enim & manu per vim magnas opes paraverit, 

Aut ille lingua praedatus fuerit, (qualia multa 

Fiunt, quam primum lucri amor mentem deceperit 

Hominum, pudorem vero impudentia vicerit) 

Facile & illum peffumdant Dii, minuuntur vero familias 

Viritalis: exiguumque ad tempus divitise adfunt. (afficiet: 

Par vero committit delidum, & qui fupplicem & qui hofpitem malo 

Quique fratris fui cubilia adfcenderit, 

Furtivi caufa concubitus uxoris, fcelerata patrans : 

Quique mala cujufpiam fraude deceperit orphanos liberos : 

Quique parentem fenem, mifera in fene&ute, 

Probris affecerit grayibus inceffens verbis : 

Huic xyo H E S I O D I 

Tfc> J>/ TOi Z&s coJto^ dyoqeTOUf, \g q TtX&jiiw 

Eg^v ccV deh&ani ^tNiwlw hk^YiXJcV dfJLO&buv. 

A/Aa ot/ raiv jwtyu 7idfJL7RLv Uey deoiepe^vot dvfjbiir $}? 

KctS&jjuctfjLiv 4' sfS&v tgf ciJttvcLTom jkoloiv 

Ayvcug Kj Hsfjjoc^tog, Qii d[' ctyT&d fjuneJioL xoueiv. 

AMots Sii (znovSyg dvkosi ts i?&<J7te<x%, 

H fi ot Ajioify}, Kj otbv (pd@ j k^jv sAS-vr 

flg xk TOi 7a#ov xgpSilw % 3nuov g^&ioiv* 343 

O^f cLft\tov tovy xKy>£Jv, (Ui« r tsov aM®'. 

Tov <f)f Asovr c#$ Styra j^A&iy, r 4' ^^p^ ^dcvuj. 

Tov o waAfsot x&7\w, 0$ 77? cjg^sv sfyJ-dz vowi 

Ei ^ap to< j@tj ^w^ Wytotiov ctMo $u»)> 

r«Toiffg a^&ftkf gjuoVj fymvTo 7?W. 34j 

nw/Ooc j(£,)cg$ ygi7&>y, oojov r dyadog fjuy oveict^. 

EfJLfAOQi TOl TlfjAc, oq TifjLfXO^ yeiTOV©-» SC&-A». 

Oitfr' ctv (&; )bri)\9iT, « yj) yevmv x&mg m. 

ES "pj (juT^e^ tw^gi ysiTov&, cXj 4' ^oo^yotf, 

Aut$ t& fJLZT%a, ngiji Xtoiov, ouj xjc ehwYioLj' 3;o 

Clg olv Xffiifyv ygj\ k us?£jv oi^xuov svgne.. 

Mw x&\£ xjtfitoiVM' x^g. xjeefoci i<r oltyioiv. 

tTov cpiXtovTVL <pi/\eiV) xgj\ tzJ ob^otovti <wt^oii^ou\. 

tKotf c%fjtyj og xjcv oM, x$ (Lw) ^jwSJo og xjcv |uwi cfisS* 

tAwrri fjS/j Tig iStoxtv, dStoTYi 4' inc, tStoMV. iss 

Ltog dyadn, ctpm% x&xjyi, JocvdTOio c%Tet^c. 

Os "pL ydf xjcv dvr)$ s^sA&jv, oye % |ui^jj <W», 

XflKg<! TZe!' cJtogO), ^tf TSf 7IZTOLJ OV $ dvfJJOV. 

O? OPERAetDIES. iji 

Huic certe Jupiter irafcitur, ad extremum vero, 

Pro operibus iniquis gravem exhibet talionem. 

Verum tu quidem ab his omnino cohibe ftultum animum : 

Pro facultate autem facra facito immortalibus Diis 

Cafte & pure, nitidaque femora adole. 

Interdum certe libaminibus atque odoramentis placa, 

Et quando cubitum ieris, & quando matutinum tempus venerit : 

Ut benevolum erga te cor atque animum habeant ,• 

Ut aliorum emas agrum, non tuum alius. 

Amicum ad convivium vocato, inrmicum vero relinque. 

Eum autem potiffimum vocato, quicumque te prope habitat. 

Si enim tibi aliquod negotium rufticum inexpedtatum eveniat, 

Vicini difcincti accurrunt, cinguntur autem cognati. 

Noxa tam magna eft malus vicinus, quantum bonus commodum. 

Nadtus eft rem bonam quicumque nadtus eft vicinum bonum. 

Neque bos interierit, nifi vicinus malus fit. [redde, 

Redte quidem metiaris a vicino {rnutuum accipiens ) re&e etiam 

Eadem menfura, & amplius, fi quidem poffis : 

Ut indigens etiam in pofterum promtum invenias. 

Ne mala lucra captes : mala lucra asqualia damnis. 

f Amantem te ama, & invifentem invife. 

f Et da ei qui dederit, neque da ei qui non dederit. 

^Datori quidem eft qui dat, non danti vero nemo dare folet, 

Donatio bona, rapina vero mala atque lethifera. 

Quicumque etiam vir libens dat, etfi multum dederit, 

Gaudet donando, & deledatur fuo in animo. 

Qui 15-x H E S I O D I 

Os oi Wc)} olvtoc, gA>?), otvcw&tric^t 7ndiaw;y 

Kouf ts afiiK^v gov, to t mzr/sitom <pitov Stoj. 360 

Et ja§ KSV *J OJLULgjv qBtl OJJUKpOd /^Ttt^tO, 

Kotj Jotfjul tS^ sp.Sbtc, m^a xiv piyx. ^ 70 ^otio. 

O; F W \bvn (pzpi, ffi ctAt^g) oJSojTtt At^ttov. 

Ot^ 70 y'«v outa ^p>Tax«^Sjwov etiiggo/ JtaSo^i. 

Otxot (SsAts^v «votf, S7rei @Ag&^v to x «Sz^w^. 3<*J" 

Ec^Aev (U. TfotggoVT©^ gAga^* TnSjOtot q dvfjLoZ 

X%Yil£etv dTtcovroc; a 0? <p£ci£sa% cb&^. 

A^fjQ/JH o 7n5-y, ^ Aw^ovtos *oggoac%' 

Msojo^ <4>e&c&at S&Aw ^' cm 7n)ftfj§JJi (petSti. 

MtoDoV (T cW&t ^t A« «pn//fyi@ j ctgju©-' gVw. 3 70 

Kotj ts ^oiyvwra) ^Aoior^ 55b fJUX^Tv^c %D"ctf. 

nisBs <T ct£# 6fjia>$ j/p^ ot7n^otf aiAg^ avfrggtq, 

Mj^ ywi 0? fooi/ tti^osoA©' cJ^otmwnUy 

Ai{UJJ?& JtWTt/Aaoa, tsW ch^wont ^Kilw. 

Os yjwatfu TTgTjot^s, 7TS7J0t3-' 075 cpiArrniGi. 3 7f 

MaVO^Sjofj; /TOtVs OTlS^Ot JTOiTf &/JOV OtJtOV 

OgpSgjwSJu' 5$ $ ttASto? dz%ST0Lj qjv fjjya^Kji, 
TYi^ouot; Q ^ctvot$ g7S£5v 710^' gfyc/,TttA«7Ji*>v. 

PgtOt Sfc KSV 7r7\SQV£0Jl 7T0£f;t Z$V CtCTZJSTOV oA&>v. 

FlAgt&iv ]u, 7ihsbvw (jlzXzty), (jLtifyw fr' 'Gfodiw. 380 

2o< (T gt 777\87« 3u|LtO$ ggA§?) C4> (pg&Ol 07J01, 

flo^' ggSfcwr gp^ov U t B7r igya h}aCzo%. 

nAHIAAQN kTh&J$pim '6hmN\ofj3jj do)v, 
kp%<& dfjunii' ^oTotoo, Svosof&pdw. 

ki OPERA et DIES, isi 

Qui vero libens rapuerit, impudentia fretus, 

Quamvis id fit exiguum, tamen cruciat fuum animum. 

Siquidem enim parvum parvo addideris, 

Et frequenter iftud feceris, mox magnum & hoc evaferit. 

Qui vero parto adjicit, isvitabit atram famem. 

Neque vero quod domi repofitum eft hominem folllcitum habet. 

Domi melius eife, quoniam damno obnoxium quod foris eft. 

Bonum quidem de prasfenti capere : noxa vero animo 

Egere abfente : quse te cogitare jubeo. 

Quum relinitur dolium, & fere eft epotum, faturare : 

Medio parce : fera vero in fundo parcimonia. , 

Merces autem viro amico conftituta fufficiens efto. ! 

Etiam cum fratre ludens teftem adhibeto. 

Credulitas pariter ac diffidentia perdere folent homiues. 

Ne vero mulier te animo nates exornans decipiat, 

Blande garriens, tuum inquirens finum. 

Qui namque mulieri confidit, confidit is furibus. 

Unicus vero filius fervet paternam domum 

Pafcendo : ita enim opulentia crefcet in aedibus. 

Senex autem moriaris, alium filium relinquens. 

Facile vero & pluribus prsebuerit Jupiter ingentes opes. 

Major autem plurium cura, major quoque acceflio. 

Tua fi opes mens appetit in animo tuo, 

Sic/acito: operamque operae fubinde addito. 

Pleiadibus Atlante natis exorientibus, 
Incipe meterej arare vero, occidentibus. 

U Hse i?4- H E S I O D I 

Ai $h TOl VVX&g Te, Yj YlLLCLTCL TiOSV.0g.WTVL i%s 

Ks^VCpCLTCLj' OUUTlq Q (O^XTr^L&JJ^ CWCWjQ 

tycuvoT)-, tol Gj&mL yctogibjQfjStfJoio otohoa. 

OvTOq TOt 7R&iw 7ft7\?J VOfJL&y 01 Tc Jott&C&IS 
JLfydl VCLiST0.6t)(r\ 01 T CLyXJcOL @Y)65Y)€VTLL 

Tlom WL(!yvm& ^hiifwodt 7nom x&tf* 390 

Nuwotv. Tvllvov ami%eiv y yoLLvov $ j3o4»t«i/ 3 

TVLLVOV 4' CtLUL&iV, « % Od£JLCL 7TCLVT S^AWcSa 

T^a MfjjLfyofy L\Yi(jjiTt%&* &g toi ix&soL 

fle/ ois^yT), kw 7iwg tvl LLzm%u ^T\(m 

rpraojws XV\.ore## oiKagy 19 lwUv dwowg. 395* 

llg K) viw br III S&Ofe* lya G%T0tonc c&ftaaw, 

Ovo^ 3f QnLLiT^Yi(ju). JLQeifyj, vim Flggw, 

TLe,ja> tu.t dv5f 0)710101 fyo) foertxwiguvTO' 

MYI 7TO7S OVXJ 7TVJfo^eOJi yiWCUXA Tl dVLLOV d%j&J0W, 

ZjYIT^JYjg fiioTOV $ yeiTOVCLS, oi d( dLVchtoOVl. 400 

A)g ^ y^ fy r&ig vL%t T&jfycw Iw 6[ eit Atw, 
X$LLCL fjSj) 8 ????«£«$, ov 4' \rmotoi 7ro79\ dyo^oitg. 
Apg&(§ j 4' sVcm mm voLLog. AMot or cLvtoyx. 
Q&Ct&cu xgetoov n Xvmv, Killx t dte&)$luj. 

Cilw $ (LU^pTtSOLy yjLUOUxJ, 7?, (&V T Ot^TW^, 40/ 

KTYiTUJU 8 yX.LLi.TUJJ, Y)Ttg Y^J, fodiv ITSOiTO. 
X%Y)LLCLTOL d[iiV OiXCd 7IOLVT OL^L^JOL 7f0tY\0U<&OU % 

Mw ov "pi cuvng cxFhov, b d[ ^vyitcu, ov 3 tmtoJ, 

H<T &%n afytLLei&YiTou, lllvvB-yj U Tot toyov. 

Mw^' civcLtccLfhs&cu igT ow&ov, igTimtyv. 410 

00 OPERA et DIES. 157 

Hae quidem no&efque & dies quadraginta 

Latent : rurfum vero revoluto anno 

Apparent, primum ut acuitur ferrum. 

Hasc utique arvorum eft lex, [cum iis) qui mare 

Prope habitant, {tum iis) qui valles flexuofas 

Mari flu&uante procul pinguem regionem 

Colunt. Nudus ferito, nudufque arato, 

Nudus quoque metito, fi quidem matura omnia voles 

Opera ferre Cereris : ut tibi fingula 

Matura crefcant, ne quando interim egens 

Mendices ad alienas domos, nihilque efficias. 

Sicut & nunc ad me venifti : ego vero tibi non amplius donabo, 

Neque amplius mutuum dabo. Labora, ftolide Perfa, 

Labores quos hominibus Dii impofuerunt : 

Ne quando cum liberis uxoreque animo dolens 

Quseras vi&um per vicinos, hi vero negligant. 

Bis enim & ter forfitan confequeris : fi vero amplius moleftus fueris, 

Rem quidem non facies, tu vero inania multa dices. 

Inutilis autem erit verborum copia. Sed te jubeo 

Cogitare debitorumque folutionem, famifque evitationem. 

Domum quidem primum, fceminamque bovemque aratorem, 

Famulam non nuptam, quae & boves fequatur. 

Inftrumenta vero domi omnia apta para : 

Ne tu quidem petas ab alio, illeque recufet, tu vero caf eas > 

Tempus autem prastereat, minuaturque tibi opus. 

Ne vero differas inque craftinum, inqueperendinum. 

U 2 Non l S 6 H E S I O D I 

Ov *yS kmxnoegfls aw% nyurXm xjp\\hjUy 

OvP ci\)a&cLrt\Q[jQjJ(&' yjfr&m U toi igyw 6$aM<i. 

Ai« 4' dfjL&o/\isey>$ am% arm mAoui. 

Hfjuog o% Avfyi (jfyj& $£(& k/xioio 

KaJufJLCLTo; ieJWJ^a, (JLiT07M>e/.vov ofJL&fYiauvTo; 415- 

Zluu oq heAofevt&y i^v %&&) @£$Ti®> pgoo; 

IToMoy i^^^i^p©^' (^i $ tots o«g/© j dcfl% 

Bcuov vzsfig xjz<pa/\Yi; myrt&G)>iw dvfyunwv 

EffiTou k[JUXTi(fr, 7rKmv $i ti vvxto; imv$ei.) 

HfJLog ddbx.Tomw 7ii/\e) Tfjjfylau aic%%0) 420 

YAw, <£yMa F t&lfy %<{, 77?6p^OiO T% KYiy{* 

Ty)(JL<& 3l% vT^TOfjLeiv (JLSfjLvnfj$p& ooeAov igyov. 

OhfJLov ^jl TeA7no%u jdfjLveiv, vm^v q Temyvujy 

A%ovd $■' i7TT0L7ii$iw fjuh& )<x.f vv toi dffjS/Jov «m 

Ei Sfc XSI/ QXTOL7TO^JLU ^ZTO >9 OtpV^LV Xi TdfJLOlOy 425- 

T&GocfcfoLfJLov F d^\iv idfjLVuv §$x&£topo& dfJLOlfyjy 

IIoM' <$$ x&fJL7tv?& ^Age* 4)sp«i/ ^i/cy, or ctt/ di'p»fc 

Ec olx-ov, x&t o$& hfyfjfyj&y » >t#T dghspaVy 

HeJtwiov' U fi facriv ^av op^pwmToV 5£ti/> 

Et/r ai/ Afrlwaing Ifjmg bv iXvfjum 7m%ou; 430 

ro^tc^oiow 7H?&<ju$ <w&m%igsTai isr&ow. 

Aoiot.Q ^gflD-flu d^T^ay mvY\<m.fjLiV& k$ oIjcoj/, 

AwTo^yov >9 TmxTov i7rei 7to7\v Txdoiov XTto* 

Elf x vn%ov y d%at;> in^v y (ffl fam (3a A$io. 

AatpVYig <T h ^fshiYig dxiOJTOLTOi isr&ohg. 43 f 

Afvog ihvfJUJLy 7i£m U yvtuu. ftot F wvavmep 

Aqsm j>*r, *g6 
O P E R A et D I E S. m 

Non enim laboris fugitans vir implet horreum, 

Neque procraftinator : ftudium vero tibi opus auget. 

Semper autem dilator operum vir cum damnis lu&atur. 

Quiim ltaque jam definit vis fervidi Solis 

Calorem fudoriferum, per autumnum pluente 

Jove praspotente, movetur vero humanum corpus 

Multo levius ; (nam tunc Sol 

Paulifper fupra caput mortalium hominum 

Venit interdiu, magis autem no&u laborat.) 

Quando minime cariei eft obnoxia caefa ferro 

Materia, folia autem humi fundit, finemque facit germinandi : 

Tunc fane ligna fecare tempeftivum effe opus memento. 

Mortarium quidem tripedale feca, piftillum vero tricubitaie, 

Axemque feptempedalem : valde enim certe conveniens fic. 

Si vero o&opedalem & malleum inde fecueris, 

Trium palmorum curvaturam rotse fecato decempalmorum plauftro> 

Multa praeterea curva ligna : ferto autem burim, cum invenejpis, 

Domum, five in monte quasrens, five in agro, 

Ilignam : hasc enim bobus ad arandum firmiflima eft, 

Si Palladis famulus dentali infigens 

Clavis conjungens adaptaverit temoni. 

Bina vero facito aratra, laborans domi, 

Non compofitum & compa&ile : quoniam multo optimum fic. 

Si quidem alterum fregeris, alterum bobus injicias. 

E lauro autem vel ulmo firmiflimse ftivae funt. 

E quercu dentale, ied ex iUce burim. boves vero duos novennes 

Mafculos i?8 H E S I O D I 

Kepm mktvi&cu (i$ y$ <&iv&> cbc d^mfow) 

H&rc wit^v zygvrt' t&> t^aCt^rcu ^iVw. 

Ovx. ctv t&S y h&iotLms w ouvTwu H^fjLfjSip doyto^v 

A^eioui, td o gp^ov vnioiov cwdi AtWsi'. 44° 

Toig d[ ctfJUL nosMgyxAVTVLem; oufybg imm 9 

ApTov freiWY\oz% UT^T^vcpov, oKTOut/xafJLov, 

Os k egyv (JueteT&v ijhiow 0LVr\gLK thcwvot, 

MwcgTJ m^cuvo&v yt&' bfjwXfKcfc, *$&! Sfa tfyo) 

SvfJlOV gJVWlT tSo^' «7Z VZ(imf(& CtM(^ dfJLMM 44? 

^7iif/JLWnt tibLOJK&cu, nofj) Sfaomtjlw d/Mctodui. 
K«£^Tgp®^ y$ avfj^ ^LtgS"' bfjvi/MKOLc iriloifi). 
fy^ttotox J[ £i t ctv cpwtuu yefctva tmKxoijs^ 
Y^jhv cal vtcptw cvicwoict JtgJtfs.«yqV 

H T ^QTolo Tg OYIfJLCL cpt%i, ^ yjkfJJXTOC. Sdflw 4;o 

&UMv\ QfJL&fY)fii' X^LoKlw <jX ichjLK dvtybc. d&bTeGO. 

Aw Torg fflwxfa i/\ixoLs ftioLg hStv iivfti. 

Pm Aov $ 87105 &7T&V, (boe $&$ ygj] ctfjjx^oui' 

Pwehov <j\ dmvwctdui, as^y. d[' tfyx. fiotosiv. 

<t>y)o) <J"' dvfif cpfivcts dcpvetcg 7ri%ct3xi dfjjx^cuf, 417 

NwngK 6fr$i Toy oW, g^Tov <k ts SxfctSr' dfjjxtyc. 

Toov <®0<8iv yuckiTfo) t^fjtyj ohuiioL JioSuL 

ES t dv Sh tfsgpTi? d^yxoq S-vmoloi cpcfyjetn, 

Aw toV ifpo^fjjn^Luuotjf, bfiiJcc Sfjjxi; n ngj( cwiig, 

Avluu ygj, oht^buu ^ow, ^oto/o j^S-' wflw, 4<So 

IIp&u fjjh^L amvSuv, 'ivct TOi ttAw^oiv dfx$ou. 

Hictez ttoAbv' ^^©j q uodfjQfjY) £ cr dmTvioi. 

N&ov OPERA et DIES. 179 

Mafculoscomparato (horum enim robur non imbecillum eft) 

Juventutis menfuram habentes : hi ad laborandum optimi. 

Non utique hi dimicantes in ililco aratrum 

Fregerint, opus vero imperfe&um reliquerint. 

Hos autem fimul quadragenarius juvenis fequatur, 

Panem ccenatus quadrifidum, o&o fruftorum, 

Qui quidem opus curans re&um fulcum ducat, 

Non amplius circumfpiciens aequales, fed in opere 

Animum habens : hoc vero neque junior alius melior 

Ad fpargendum femina, & iteratam fationent evitandam. 

Junior enim vir aequalium deliderio flagrat. 

Obferva vero, cum vocem gruis audieris 

Alte in nubibus quotannis clangentis ; 

Qiue & arationis fignum affert, & hyemis tempus 

Indicat imbriferas :.cor autem rodit viri bobus carentis. 

Tunc fane pafce camuros boves, domi manentes. 

Facile enim diftu eft, par boum da & plauftrum : 

Facile autem recufare, (& dicere) boves occupati funt. 

Conftituit autem homo,qui opinione fua dives eft, fabricare plauftrum 

Stultus : & hoc nefcit centum eflfe ligna plauftri. 

Horum ante curam habere oportet ut fibi acquirat. 

Cum primum igitur arationis tempus mortalibus apparuerit, 

Tunc aggredere, fimul & fervi & tu ipfe, 

Siccam & humidam arans, arationis ad tempus, 

Summo mane feftinans, ut impleantur tibi arva. 

Vere yertito, seftate yero iterata non te fallet. 

Novalem itfo H E S I O D I 

N«ov q am%wi tti xMQtfpazLV ctp&pctv. 

N«os ritefydpYi, 7TVJ[$toV SjHMl\y\T^e,cL. 

Euytahti o Am %3ov(w, A^7S£tS-'ctyw, f 4^f 

ExtsAsc* fBpi^JV Aw^isp©^ is^jv oLktuw. 

Ap , %ofj$f)&> 7tt /tag^r >^or£, omv ctxpjv s^tKy); 

Xetfi Kg&oov opmy& jSoftJv 55n v&tov ixaiok 

Evo4>U0V SAXOVTWV LLiOTl&toV. O TOT3o$ Offfo&V 

&{JJ£)lq JSjgBV LLCDCehluU 7T0VOV 6%viJS0Sl 7J^W, 470 

^£7i2$LLCLm j^jcxpfoflflv. EvdVLtQObVY} fi Ctgigf» 

OvHTDIC. dv!fyto7tolq' %g.YJ)dy(M)OVVY> o xjwcisM. 

I2& xev «^ogum sapgjgc, v^oisv spct£s, 

Ei tsA©-* coJtoV OTndfcv 0/\vLL7n& zd~tev o7rd£pt. 

Ex ^'riyfztov shdozicig ^d^vtot' hcl) ai loi\m. 475- 

D^rav, j&otojo zpzvfjSpov hh\v koviog. 

Evoyfyw $*"i%£OU 7107\10V SCtf, ©foS^ rti^ 6tM»$ 

Avykaiou' oio $"' ttTA©^ etv»§ xjep^YifjSpog Isou. 

Ei §fc xsv wgAtoio t$omXt. ^cris ^Sovct cKcw a 

Hjwfyios dyJiaeic.y oAi^ov «fei %«£Js ssfy»v, 480 

AvTict (kafjAltov KSMifj&pog, « |UttA£ ^cwpav. 

Oi0W$ «T CV <$0%LL®' TTOUVpQl §2 01 3»W0?). 

AMots <T ct?<ho~og Znvog voog Alyifyto' 
Ap^xAsos o^' ctvc^gojt x^ ^vhtoToi fOWOTfcf. 

Ei &' X2V 0\J/ ^oW^, TuSfc XSV TOJ <pdfLLCL/LQV €iYI. 48; 

H^ KOKXtJ% KOKKJJ^i O^VOg OV 7tfTttA9l07 

To tfe^TOV, 73p7TSt T6 fifOlig W dTTSl^OVCL. yHfKXy 

Tyilvo; Ztvg voi 7T£irw w^otT*, juw^' ^toAjj^, M«r' OPERA et DIES. stfi 

Novalem vero ferito adhuc levem terram. 

Novalis imprecationum expultrix, liberorum placatrix eft. 

Supplica vero Jovi infero, Cererique caftae, 

Ut niatura grandefcant facra Cereris dona. 

Incipiens arare, cum extremum ftivae 

Manu capiens ftimulum boum terga attigeris 

Temonem trahentibus loris. Juvenis autem pone 

Servus ligonem tenens negotium avibus faceffat, 

Semina abfcondens. re&us enim ordo optimus 

Mortalibus hominibus eft; confulio vero peffima. 

Sic quidem ubertate fpicas nutabunt ad terram, 

Si finem ipfe poftea Jupiter bonum praebuerit. 

E vafis autem ejicies araneas : teque arbitror 

Gavifurum, vidhi potitum intus repofito. 

Bene inftrudtus cibis autem pervenies ad canum ver, neque ad alios 

Refpicies : tui vero alius vir indigus erit. 

Si vero bruma araveris terram almam, 

Sedens metes, pauxillum manu comprehendens, 

Ex adverfa parte manipulosligans pulverulentus,nec valde gaudens. 

Feres autem in fporta: pauci vero te fufpicient. 

Alias autem alia Jovis mens iEgiochi ; 

Sed mortalibus hominibus eam deprehendere difficile. 

Sin autem fero araveris, hoc quidem tibi remedium fuerit. 

Quando cuculus canit quercus in frondibus 

Primum, dele&atque mortales in immenfa terra, 

Tunc Jupiter pluat triduo, neque definat, 

X Non i6% H E S I O D I 

MwV d( \}s$£ocMfli/ fioog 6/rAcw), {JJit ^mXei7iu>v. 

OvTto k o^oL^ivig s®£pTV\£jTV} wtpcte/i^i. 49 c 

Ev dvfnot 4' g ^ srai/70, <pv/\&.o&o' [Jjnh os Aw3w 

MwV gag yivofjSpov tmXiqv, fjJi^' oje/>(& J o [/&%&. 

Ylde, 4' '^ ^f-AttflOV ^JCOV, ^ tm)\£OL 7\i%lw, 

Llgn #«nf§iw 5 ottots ^©^ dvi^t; eigyw 

]<%dvi' zvJol x doM& dvvg fjayct omv o^Mi 495* 

Mw oi v$K6 yiitmv^ dfjjyyoLvin ^mfjwL^y 

2tu) 7rsviw, Agzffi o miyujj TioSot x H i l wsfyig. 

IIoMoC 4' flkp^0£ *Mf fcgVgtu) cSl £A7noV [iifJLVCdV, 

Xonifyv faomo, y&yJ. rteO (J ^§* T 3 Sv(jl&. 
EAw 4' ^ dyadrJKZptfyifjSjJov dvd)ooL jco^ot^i, f oo. 

HjM^uoi/ dy As^ji, 7ZeF fju) jSi@j depjL& m. 
Aeixvvz Q frfjjjizost, Jipdjg ln fjLiorx ioVTog, 
Ovk. ctlzi Ji(& zoreiTOLj, miei^i x^Xidg. 
Mwot o Awoh&voc, ?(#* w/xaTDt, j3»5bg^ jrotW, 
TStoi/ d7\&!)OL&ou\' \<gj\ TmyaSbtg, cuT^Qh yxj\otv $oj 

Tlv&jonvTog @>o%solo, Svm/xsyeeg 7EAg3-aow, 
Ogii^lcf. S%yixyi<; i7T7roT£j<$)x Ajejii TnWa 
HLjjLm&joug cietvs' fJJfJJOXje o "jcSja ^pjtj 2a>t 
IIoMac o^u$ u^J/ttco^as, z?&TtAg ts jia^eSas, 
.Ov(z& cv @>r)ojwg TnAvot, %Sm 7ns/\v&om(n $ io 

EfjL7n^cdVy ngj, 7Fdlov. fiou. tots vv&Tog 2ah. 
. ®>^ o ^piojw, a^ 4' '^ I^C g ' ^ TO » 
Tcov ^ Aflt^v») &£|ua ^.mojcwv 2^a vvv^i^i 
^rvxgjq im zlgLYM, fomsigw jt£ zqvtvv. 

Kaj OPERA et DIES. 161 

Non utiquc fupra bovis ungulam, neque infra : 

Ita & ferus arator primo aratori sequalis fuerit. 

Animo autem bene omnia ferva : neque tibi lateat 

Ver exoriens canum, neque tempeftiva pluvia. 

Praeteri autem officinam serariam, & calidam tabernam, 

Tempore hyberno, cum frigus homines vehemens 

Detinet: tunc fane impiger vir valde domum auget. 

Ne te malse hyemis difficultas opprimat 

Cum paupertate, macilenta vero craifum pedem manu premas, 

Multa autem ignavus vir vanam ob fpem exfpe&ans, 

Egens vi&us, mala verfat in animo. 

Spefque non bona indigentem virum fovet, 

Sedentem in taberna, cui vi&us non fufficiens fit. 

Dic autem fervis, aeftate adhuc media, 

Non femper seftas erit, exftruite cafas. 

Menfem vero Lenseonem, malos dies, bobus nocentes omnes, 

Hunc vitate : & glacies, quas quidem fuper terram 

Flante Borea, moleftas funt, 

Qui per Thraciam equorum altricem late mari 

Infpirans illud movet : conftringitur autem terra & fylva : 

Multas vero quercus alticomas, abietefque denfas, 

Montis in vallibus dejicit, terras multos pafcenti 

Incumbens, & omnis reboat tunc ingens fylva. 

Ferae autem horrent, caudafque fub pudenda ponunt, 

Eae etiam quarum villis cutis denfa eft : fed & has 

Frigidus cum fit perflat, villofas licet pelles habentes. 

X 2 Qujn- i6^ HESIODI 

Kcm Te 2l& piva @>oo$ H%tou, <§b$i fxtv ?%i. tis 

Kctf 7S cft cuyz ctnoi mvvrex^cL' 7iu>sct d[ xn, 
Ovvsk hms-uxwu TCiffi oun&v, a j^.noiv 
\q dvtfjua fSopsa* r^^xAsv 3 ye&vnt tiSwoi. 
Kcfcj 2^ N aa^swxAis «mAs^^ a a/^twoiv, 

H TS £b/Ufc)V .SVTOcds 4>lAV) rte^! (XV\Tz£X (XL(JLvi, ? 2 ° 

Ow7ito gpy «o^ofc -mTwp^vod K^^Ht^ 

Evts A9S<xja//fy;w 7S§gi/a %£5flfc> % AiV lAcwfiJ 

X&toajufyiw, n»^« ^mXi^Tj gvoV)sv dUx 

HjU&ri %ei(jLzefe, oV dv6se@ j ov 7ii$bL tsvoN, 

Ev T ' eiTivfa dim, jj, ci> w^oi /\svyx.7\iototv . s*$ 

Ov yk^ ol mhtoc. &IKW vq(jlov o^B-Llvcu' 

Am' c$8 Kvdww dvdjotov c%(jlov ts 7toAjv ts 

2T£fi)$ctTctt> @£cjchov o nctvsMfcWoji ^aelvi 

KflM TOTS 0% ttS^ol j£ vix€£$l V/WMMTCU 

Avjfbv (wuTuownq dvct djovct f&Yiosi&m si° 

Qtevyxoiv ty 7ruoiv ov) cpoeot tSto (X£(XM7\eVy 

Oi oxsaa (Jigjbutyjot 7W>uvisg Ksvfrfjwvov; iyjdot, 

Kct) yiSgicpv Ttirpkv TDTg cTb ttS/7to^I (3^t5 iooi, 

OS r G5n voyTDt ga^g, j^ij 4'gfe S^j&s bgprcUy 

T&i ixstoi 4>oit£ow dxohbxuvot viCpct K^jkLuu. s 3 r 

Kctf tots g'ojao3"cti g§v/ua %£?o$, & os KeXdjoOy 

XAcwvctv "^ (mT^Kviv, &, TS^(xtbsnnt ^tT&jvot. 

Stw^&ovi c/[' cv twlv^jj TroMfcte) xpo^ [x»i%vouo%. 

T/6t» GefetfOJaa^, '/i/ct TOI T§ljg; CtTfSjui&ffl, 

Mwo^' og^of <pgioj-&)oiv, dei%j(xevcu k$ ow(xct. s 4° 

Aftf$ O P E R A et D I E S. 16$ 

Qmnetiam per bovis pellem penetrat, neque illum arcet. 

Etiamque per capram flat longos pilos habentem : ovium autem gre- 

Eo quod valde denfi ipfarum villi funt, non perflat [ges non item, 

Vis venti borese: incurvum vero fenem facit. 

Et per tenelli corporis virginem non perflat, 

Quse in sedibus fuam apud matrem manet, 

Nondum opera fciens aureae Veneris : 

> 
Beneque lota tenerum corpus, & pingui oleo 

Uncta, nodtu cubat intra domum 

Tempore hiberno, quando exoflis {polypm) fuum pedem arrodit, 

Inque frigida domo, & in latibulis triftibus. 

Non enim illi Sol oftendit pabulum ut invadat : 

Sed fuper nigrorum hominum populumque & urbem 

Vertitur, tardius autem Graecis lucet. • 

Et tunc fane cornutae beftise & non cornutae fylvarum cultrices 

Mifere dentibus ftridentes per quercetum clivofum 

Fugiunt ,• & paflim omnibus id curae eft, 

Quae te&a inquirentes denfas latebras habent, 

Et antrum in petra : tunc utique tripodi homini fimiles, 

Cujus & humeri fracti funt, & caput terram fpedtat, 

Huic fimiles incedunt vitantes nivem albam. 

Et tunc indue munimentum corporis, ut te jubeo, 

Lsenam mollem, & talarem tunicam. 

Stamine vero in pauco multum fubteminis intexe. 

Hanc circuminduito, ne tibi pili tremant, 

Neque eredi horreant, arre&i per corpus, 

Circum i66 H E S I O D I 

A/uLCp) o mon 7rechAgt fiooc. lcpi xwLutyjoio 

ApuQpct o%ouo%, 7nA$J$ hio&z twa&qulc. 

YlftoTVYMW c^hejicpw, oivoTm yyv&> w&tov gA3-w, 

As§uotTct ovfpobrmv we,® fiobc, ccpg 'Qn tofjuu 

TstS ctfjLty&ctto atetuu. KzcpctXytyi d[ V7$ffcv r\s 

T\1/\9V z%etv ctwtWTo», 'iv xctm [jJi T&vtStw' 

^V^Yi yot^ T tl£)Q 7IiteT0UI @>0$ZCtO 7ftQT)VT0C.' 

Hcu& d[ 'Qn yjj[ctv chr a^vS dst^tnog 

Awp /wojcpb^g Tgicf) fxa^^w 3%i sgync: 

Os ts *Xgva5ztfj&fj& mmu^v )xw cu&volqvtw, t /° 

Y\J/8 •uargf ^cq»^ *&$&<; oivsfjtoio dvz?9\y, 

A/Aots jmS|u 3-' 84 ttotj tam^Vy etMor ctwoi, 

Tiv>cvct 0gmxitt (Sopsa vg^sct >t?\9VgovTO$. 

ToV Cpj0L(j8lfJ(Gy, gp^OV TSASOT^, 01X01/ §fc HggflS^, 

Mw7JOTS 0-' «^VO^V 07@TQSV ViCpOC. cLfJLCplX^hV^y), ff? 

X^Tot Tg (UJuSbL/\iov 3-«w, j(c/.TDt 5"' ^jUotiu Sfcyow. 

A/A' vzrcttevctcfy' fjteig ^ ^htTKbTctToc, Stds 

Xe^ui&t©-', %x.7\zm\ mzs&ctToiq, ffi&mq d[ cLvSfumis. 

Tnfxog JtifjjLov @>x<r', Qri d[ cLvtti. "% nhiov «w 

ApuaAtwV fmxggLi ^ 8^ippo3ot iv<p>ejvct\ eioi. ?<jo 

[TctOTDt ^uAgtojiijHfyu©^ tst&AsojuJvov «s ovicwtov 

lcHa% yuxSk ts ^ vfycot^, «aoxsv cct^s 

Tw TTUVmV /OwStW^ XJt£?TOl/ OVfJLfXJLXTOV (WxV).] 

ES t ctv 4' s|w'xov < &f , jwJ Tojmg k/\ioio, 

XtifJLt eA £jk Tc7\im Z&j$ Yifjuxfa, c% pct TOT ctqw$ J>6s 

AgXT%©-» (ZDfyAiTrwv kojv pbov Clxeo\volo, 

np&Tov OPERA et DIES. i^7 

Circum vero pedes calceos bovis vi occifi 

Aptos ligato, pedulibus intus condenfans. 

Primogenitorum vero hcedorum, cum frigus tempeftivum venerit, 

Pelles confuito nervo bovis, ut fuper humeros 

Contra pluviam injicias munimentum. Supra caput vero 

Pileum habeto elaboratum, ne aures humefiant : 

Frigida enim aurora eft Borea cadente : 

Matutinus vero fuper terram a ccelo ftellifero 

Aer foecundus extenditur beatorum fupra opera : 

Qui hauftis e fluminibus perennibus, 

Alte fupra terram levatus venti procella, 

Interdum quidem pluit ad vefperam, interdum flat, 

Denfas Thracio Borea nubes excitante. 

Hunc antevertens, opere perfe&o, domum redi, 

Ne quando te coelitus tenebrofa nubes opprimat, 

Corpufque madefaciat, veftefque hume&et. • 

Sed evitato : menfis enim graviffimus hic 

Hibernus, gravis ovibus, gravifque hominibus. 

Tunc medium bobus, homini vero amplius adfit 

Alimoniae: longae enim no6tes fuccurrunt illis, 

[Hasc obfervans, totum in annum 

iEquato nodtefque & dies, donec rurfum 

Terra omnium mater fru&um omnigenum proferat.] 

Quum autem fexaginta, poft converfionem Solis, 

Hibernos exegerit Jupiter dieis, tunc fane ftella 

Arcl:urus relinquens facrum flucl;um Oceani, 

Primus i<58 H E S I O D I 

np&Tov mfjLCpouiMV 'ftmM?) dtyoM2<pcu(5y. 
TovSg jxst ogSpo^on Iloiu^ov)? Spro ysxMv 

E$ <£)0t©-' cLvfyto7KlC, iOL%&> VlQV JSOtjuS^W 

TW (pjvifjdfjog oivovg (ufafl&fJLViUJcV' wg y) oifjLtuvov. j7° 

A/A' ottot ctv cpzejzonLog ^Sm p^Sovos c<v (puia (3owm, 

IlAWOtJW $>SVy*>V, TOTg A| GXOMpQC. OfX.iH olvitoV 

AM' ctgarots ts ypggiosifjSpaji, ^ frfjuHou; zyei^etv. 

$>evyeiv Q cmis^g Jvkxc, y$ \w m xoItov, 

n§w cv dujni, ote tm7\io; x&ol ^f$», f 7y 

Th^Sto^ orogySgJv, ft, oifxjtSg xjt£7rov cty«g«v, 

Op3p& dvisufJLZv@ j , 'ivol toi jSt©-» oi$)u(Gy ««. 

H&/£ ^otp t gp^ow Tetiiuj "^ngjL&feTOLj ouodlv. 

Houg toj as&tytefr "pi 6j£, <®e^gp<i o >9 gpya* 

Hok «Tg 4><^°"fc irttettfC hfi&vGi xz?\d)3-x f%o 

Av3p6flra<;, 7roMo<oi 4' &^J £u?a j2>ao) tj3»otv. 

H/ttO$ (JVihVfJLOq T CLV^&y ty Yiygfe TgT?<§ 

AevJjoza \cptQouJcv(§y Twyjfbjo ygfoywiT dodhu) 
IIuxvov vsra •jflzevytiv, %%t<& ^^JtaT&SSg©-' wpvi, 
TMjCto^ 7n6Wotf t oii^, >9 oii/©^ dzjLStjg, 

Mot^A9TCtTOtf Q yUJCtkg?, tt(pCW^JTOLT0k U Te fltvofe 

Eioiv, g?r« KJE<poLKluu x, yxvoLTci Ssi&e©-' ot£<i, 
Avateog hH n xepc. \z*n xcwfjLctTog. AMot toV wofy 

Elf» 7JSTf OHW Tg OXIW, Xj fiv&hivog OiVOC, 

Mct£ot r dujtTvyyYi, yjthg. t cwyiiv o~&svvvfjL£voiw, y 90 

Kcfcf /3oO£ VfatpcVYiU KfSOLC fJJ17Ito TSTOXtj»K, 17^T0^0V0i)V T tpQw, £7n #1' Cu£hm TttVlfjBp o\voV, Ev OPERA et D I E S. 169 

Primus totus apparens exoritur vefpertinus. 

Poft hunc mane lugens Pandionis venit hirundo 

In lucem hominibus, vere nuper ccepto. 

Hanc prsevertens vites incidito : fic enim melius. 

At cum domiporta {cochlea) 6 terra plantas adfcenderit, 

Fleiades fugiens, tunc non amplius fodiendae vites : 

Sed falcefque acuito, fervofque excitato. 

Fugito vero umbrofas fedes, & matutinum fomnum, 

Tempore meffis, quando Sol corpus attenuat, 

Tunc feftina, & domum fruges congere, 

Diluculo furgens, ut tibi vi&us fufiiciens fit. 

Aurora enim operis tertiam fortitur partem. 

Aurora magis promovet quidem viam, magifque promovet laborem: 

Aurora quae apparens multos ingredi fecit viam 

Homines, multis vero juga bobus imponit. 

Quum vero fcolymufque floret, & canora cicada 
Atbori infidens dulcem fundit cantum 
Frequenter fub alis, aeftatis laboriofo tempore, 
Tunc pinguefque capras, & vinum optimum, 
Salaciilimse vero mulieres, & viri imbecilliffimi 
Sunt, quoniam caput & genua fol ficcat, 
Siccum vero corpus ob apftum. fed tunc jam 
Sit in antro umbra, & Byblinum vinum, 
Libumque lacteum, lacque caprarum non amplius laitantium, 
Et vaccse quas frondibus pafcitur caro nondum enixse, 
Tenerorumque hcedorum. prasterea nigrum bibito vinum, 

Y In 170 H E S I O D I 

Ev gkw ifyfjtyuov, KBKo^fjSi/Jov wto^ s^toJfe, 

AvtJOV tfX^ios £s$y§* / n*S\J/fltVTtt CWty GW7IW, 

Kqlwng r dtvda Kj)>mpp{jTis 9 w dBohatog, $9f 

T&g 4 5^™$ <©€?/£ w > ^ t&t^ojtov ty& olvu. 

AfJMcr J[ \txo%ilLu,v AYifjJm^g \z$ dKtbj) 

AuiifjM, tvr ctv <®£9>tu. cpctvri &iv& Qe/av©-', 

Xa>%(*) bi &'aVi, yi, &jt£J%k)\w cm d/\ain. 

MsTfw c\ <*C KOfjxm^ c# dfyeoiv. olvtol% S7rluu o)i <5oo 

ITavm ftiov ^ro'3-waf gaagjKfyuov gvoVJsv pu», 

0«7tt CtOJXOV 7TO»gl0%, Kj OLTIKVOV l&SoV 

Ai{tt>% xiAp^ %Lte7ri cf^ -CxjimpTig sg/3os. 
Kctj x&u/flt ^ggtgooVrtt Kouetv fjj) (peiSio oim* 

Mw TTOTS (T mJJ^OKOlTOg CtVMp >$70 pgifJUJLfr' SAw). 6o$ 

Xoerov 4 ioxsfJjLowi, )t, aug^SfoV, o^^fi TOf «w, 
Baor Xj hfjjLovoKiiv hrmvivov. ctump g7r«Ttt 
AfjJjoou; dvcfty^cq <pi/\&. ykvctTct^ i^ @be Avottf, 
EtV ctv 4 Cl^m % Z«&t©^ s$ juiobi/jAflw 
Oo^vov, A^tS^v 4' stnJVi po$bc%iKTvX&> Hobg, 6iq 

Cl Ilsgow, totc 7fdvmg "Xm<fy€7ft oix&h @>'oT%vg m 
A&c\cy 4' ^"? S&(# T vlultcl ft, Slb(a- vvKTotg, ■ 
Tlivn 3 ovoKictow,, iKTQ 4' ^ c\\ye d^uoTOUf 
Atopy. Aiwvaz tjoAu^w^©^. ctiW^ gVW <5>? 

I7AW(0lSfc$ 3"', Ttt§& TS, TO TSdfcv©» QflV);'®' $17 

Att/y&ojv, 10 t gT«r ^on* fjufAvY)fj&jj(§r> eivouj 
ClepUH' TrAeioov o xj 1 %dwbg dpfj$jj(&> m. 

El Sfc 01 VCWW/\Mg chaJttfjLtyzte 'ifJLS$& ou$\> v > Evt \ O P E R A e t D I E S. 171 

In umbra fedens, animo faturatus cibo, 

Contra purum Zephyrum obverfo vultu, 

Fontemque perennem ac defluentem, quique illimis fit. 

Tres partes aquae infunde, quartam vero partem vini admifce. 

Famulis autem impera Cereris facrum munus 

Triturare, quando primum apparuerit Orion, 

Loco in ventis expoiito, & bene planata in area. 

Menfura vero diligenter recondito in V-ilis. fed poftquam 

Omnem vi&um depofueris bene conditum iritra domum, 

Servum domo carentem conducere, & fine liberis ancillam 

Inquirere jubeo : molefta eft autem quse liberos habet ancilla. 

Et canem dentibus afperum nutrito : nec parcas cibo : 

Ne quando tibi interdiu dormiens fur facultates auferat. 

Fcenum autem importato, & paleas, ut tibi fit, 

Bobus ac mulis annuum pabulum. fed poftea 

Servorum refocilla cara genua> & boves folve. 

Quum vero Orion & Sirius in medium venerit 
Ccelum, Arcturum autem infpexerit rofeis digitis Aurora, 
O Perfa, tunc omnes decerpe & fer domum uvas. 
Exponito vero Soli decem dies totidemque no&es. 
Quinque autem in locum opacum repone, fexto in vafa conde 
Dona laetitiae datoris Bacchi. fed poftquam utique 
Pleiadefque, Hyadefque, ac vehemens Orion 
Occiderint, tunc deinde arationis memor efto 
Tempeftivas : ita annus in opere ruftico bene difpofitus fit. 

Qupd fi te navigationis periculofse defiderium ceperit, 

Y 2 Quando ¥)l H E S I O D I 

iZr clv TlAnVaSgc;, dfcv©-' c£g/(Cwv Q$iw&> 

<£>&jybiowi, 7n7nto(nv k m^oe&cL 7idi/tdv, <J2o 

Aw TOTg ^VTOi&Ji/ dn^mv dvxmv ctnrcLj' 

Kou) tdts ^ou/xi-n vfe s^av cii oivon 7tovt&)* 

ThJj 4' i^^^ovj {jLZfjuMftyjos, oog <x xje7\Slce). 

N«ot 4' ^" w^^« ip^oDtf, 7rvx^ovjf ts AiSoioj 

IIctVTo^, oc^' ij^fflcr cLvs^mv [J§p& vyfov cLivmv r tz> 

X&fJut^v S^sevaw-) c /va |uw 7w$v\ Atog oll£%@ j . 

QtiKOL 4' S7rOLp{AcVCL 7TVLVTCL T&S ly^T^O ofaft), 
E^/WOjU.^ SDAKTOS VJIO^ 77?££# TVOVTOTTO^O. 

Tlndbixiov cf^ susffit; V7izq xcLmx ^llclotl^-clj. 

Autoc. 4' oofouov liLllv&v 7ihooVi etoixjev g'A3w 530 

Kc&j TOTS VYICL Br>lw CL?^.^' SAxi/UgV, CV U Tg 4>6f TOV 
Af juS^UOV CVTVLVCLofy, W OlX&St xip&tf aptt&f, 

ncrosf i^uo^ ts jrctTip Kj oig, Liija vrim Tlzpon, 
UAGoifyuKsv vnvch, |3(» ^g^«j«Sjw(^ la^A». 

0$ 7TOTg Kj TWC^' WA^S 7T0XIW 2^ 7T0VT0V CtVVOSUty 6$S 

YJjllIw AioAicFfct rtj^AfWv, cv vm fjuhcovn' 

Ovx. ctcpzv(& cpevymv, ®foFg jjtX&tov Tg j^ o a£ov, 

AMot xclkIw 7fiviiLv, tbw Zsvq ctvdheost ii^bxn. 

NottxjwTO 4' 0^' EAhuSv©-' oi^vpn cw KaS|U.tt, 

Aoxpw, %«^uot x&ky), ^gp<i ^aAsVi, cfafe' 7nJTgc^Aw. $40 

TtwYi 4', <& II^ow, Iqynv (JUcLLVY)fj8pog hct\ 
ilgcuav TTCLvmv, <afe) vcu/nAiV q llvlKisvl. 
Nm' ohiylw ouveiv, LLtyzto 4' *") 4>ogflot %frof. 
~"Mgi£av jufyJ ^ty 7 ^ /tcei^oiv 4' 0$ xggSfet xi§$b; 

Ew€- ' OPERA et D I E S, 173 

Quando utique Pleiades, vehementem Orionem 

Fugientes, fubierint obfcurum pontum, 

Tunc certe variorum ventorum ftrident flamina : 

Et tunc ne amplius naves habe in nigro ponto : 

Terram autem exercere memento ita, ut te jubeo. 

Navem vero in continentem trahito, munitoque lapidibus 

Undiquaque, ut arceant ventorum vim humide flantium, • 

Sentina exhaufta, ne putrefaciat Jovis imber. 

Armamenta vero difpolita omnia domi tuas repone, 

Re&e contrahens navis alas pontigrada?. 

Clavum vero fabrefacStum fuper fumum fufpendito. 

Ipfe autem tempeftivam exfpe&ato navigationem, dum veniat : 

Tuncque navem celerem in mare deducito, intus vero onus 

Aptum imponito, domum ut lucrum reportes, 

Quemadmodum meufque pater & tuus, ftultiffime Perfa, 

Navigabat navibus, vi&us indigus boni. 

Qui olim & huc venit immenfum pontum emenfus, 

Cuma iEolide reli&a, in navi nigra : 

Non reditus fugiens, neque opulentiam ac facultates, 

Sed malam pauperiem, quam Jupiter hominibus dat. 

Habitavit autem prope Heliconem mifero in vico, 

Afcra, hyeme malo, seftate autem molefto, numquam bono.' 

Tu vero, 6 Perfa, operum memor efto 
(TV) tempeftive omnia (fiant,) navigationis vero maxime. 
Navem parvam laudato, magnse vero onera imponito. 
Majus quidem onus, majus yero lucrum ad lucrum 

Erk 174 HESIO.DI 

Eojf), « k olvefJLoi ye x&x&g dm^tnv dviTOLg. <J47 

EiV av sV iixrm^lw t£s\J/cls ctsoic^^vot -Su/lwv, 

BaAviotf 3 pgict ts an&QvySv, ^ Af/itov ctTgp?T?, 

A&fcto tK toi ytir^/L mh.v(p/\sMoto ^AgAjfl?, 

0£t2 71 VOtf TihAYiq (TCOD^Ojuiv©-', «7S 7Z VDfitfV. 

0£ y) W 7J0Tg VW y' g7TS5TA&)V gipgflt 7J0VT0V, <J/0 

El |UL« k Ev&OlOLV cl% AwAt&^) ? 7TOT A^0(, 

MeivoloTg; ^eifjjSvoL, tioTwlv ovju A^ov dyetyiv 

EA\ot£bs o^ <gpw; T^iluu eg x&faiyujvcu){&. 

Ev^afTs^v gV et&Ast JW^yv^ AfJLCpiS)dfJUXVTog 

XoLhxlShL Tei&M$Yiou. tdl o <®&7tt<pg2tS"(j3jJOL 7roMot <*;/ 

AS-A' g^goutv TTDcjj^ (JLtyaAnnzeg' evjoi /Lts ^i^ 

T^tva v^oavTtt (psoetv t6«?toc5 v mievuL, 

Tov <uiv i^» M&oijs EAutawctSgoir dvsdtix&, 

Evjoi (LtS TO rf&g^TOV A^gjfe S7js£rf<£ doioli;. 

Toojdv toj viwv ^g 7ft7reip$tfj(c/Lj no/WytfjLCpw, 66 o 

AMct ^ mg igg&) Zi^o^ vo'ov ai^io^oio. 

Maontf 702'p /u/ sd\Su.%oLV dJzoxpoLTOv vfjLVov dei&tv. 

HfJWLTOL 7nmxjovTOL {£} %07[dg k/xioio, , 
E$ 72A©-' sASovtos Q )ipe&> ^/XXtT&SSg©-» 6tfgH$, 
n^t©^ 7T&A?) S-VHTO^ 7rA9©»* fcTg )C6 VWCt <*<*;• 

JCcW£c«$, $r dvJ)ooLg )wo(pdioiie ^aAfitojDt, 
Ei juu) (^i (c&otyodv ye UomSdodV cvoot^cdv 
H Zevg olJolvoltxdv fiotoiXeug s^Aviotv oAsarct/. 
Ev tdis *)S 78A9? RSv bfjuicg dyajvv ts )(pLX4)V Tg. 
Trifiog c^ evxt/LVSeg r olv$olj, ^ ttoVtdc dmfm/, 6 7° 

"EuxAtf&g' OPERA et DIES. 17? 

Erit, fi quidem venti malos contineant flatus. 

Quando autem ad mercaturam verfo imprudente animo, 

Volueris & debita effugere, & famem moleftam, 

Oftendam tibi rationes fonori maris, 

Etfi neque navigandi peritus, neque navium. 

Neque enim unquam navi tranfmifi latum mare, 

Nifi in Euboeam ex Aulide, ubi quondam Graeci, 

Exfpe&ata tempeftate, magnum collegerunt exercitum 

Grsecia e facra ad Trojam pulchris fceminis prasditam. 

llluc ego ad certamina ftrenui Amphidamantis 

Chalcidemque trajeci. indi&a {per prcecones) vero multa 

Praemia pofuerunt juvenes magnanimi : ubi me glorior 

Carmine vicl:orem tuliiTe tripodem auritum. 

Quem ego quidem Mufis Heliconiadibus dicavi, 

Ubi me prnnum dulcis compotem fecerunt cantus. 

Tantum naves expertus fum multos clavos habentes. 

Sed tamen dicam Jovis confilium ^Egiochi. 

Mufae enim me docuerunt divinum carmen canere. 

Dies quinquaginta poft converfionem Solis, 
Ad finem progreffa asftate laboriofi temporis, 
Tempeftiva eft mortalibus navigatio : nec certe navem 
Fregeris, neque homines perdiderit mare, 
Nifi data opera Neptunus terrae quaffator, 
Aut Jupiter immortalium rex velit perdere. 
Penes hos enim poteftas eft fimul bonorumque & malorum.' . 
Tunc yer o facilefque aurae, & mare innocuum, 

Tran- I7tf H E S I O D I 

EvxMte? tots vyiol BqLlv dvifJLoiot "mdiou; 

EAJCg^Sjw k 7T0VTOV, ($C$TOV 4* <^ 7ICLVT0L Tfy&CVf. 

27r<&'§frv 4' °^» TDt^tsnc jja Afv 0Mo'vSfc vk&ouf 

MyiU fJJcV&V OlVOV TS VSOV, 1(0/) 67ro)&Mov o^tS^v, 

Ka) xettmt' mivm, Notoio ts o^tvctg dnrag^ 67 s 

Og r &yni ^aAgaww, bfJJxpmovLg Atog ofUL-ffya 

IT0M&) OTTCDe^V&J* ^Ag7T0V U Tg 7T0V7QV l&WCCV. 

AM(^ 4' ^V^og 7&ktTou\ 7i7\o'& dvBfcomtoir 
Hfjuog $h to ^o^tov, ooov t cB&ouml XAgwn 

I%V0? sWw», TOOJTH/ 7[jraA' CtVflVf ^OUfgffil <S8o 

Ev x^o^Vi a^OTttW to'ts 4' &fJ&Q>Tog '(& ^aAaoja. 
Eict&ivog 4' 5to$ tjsAs) 7r7\sog. ov /jjlv 'iyoaye 
KivY\fjJ' y y) i^fitS dvfJiS xje^e^ojJLiVog 'QrtVi 
Agmxxig, yfihvn&g xjc (pvyoig x&xav. aMa i/f >9 ia 

AvSp6)7T0i ps^aow CtVo^«W0J Vo'oJO. 08j 

X^nfiaTOL fi \£t»;y5 7j^Ag) feAslfl fitfTolot. 
Aavov 4'^i 5^" /"v xjifjjxotv. ol?7\ol o-' ctvtoyx. 
fypgJCi&<u mSfc 7*a'vrflt ^ 4>pgoiv oora^ogsta). 

Mwo^' CW VWOTV OL7IOLVTOL (HoV XjOthYjOi TiJe&OU 9 

AMot TfKitA A«V«v, Tot o (jL-eiovcL (pogTtfy&ou. 690 

AstVOV fi 7TOVT8 [J§ XJJfJJXOt 7MfJLCLOt XJJ$OOU. 

Aetvov y\ « * ^' ujjjjl^clv V7tip&ov d%dvg a'«£o#, 
Afyvct xcwd^cug^ m q 4>o§rf dfJLCwep&etn. 

Qpcuog yta/oM^ tsov 7Tot1 oixov ctys^, 69 s 

Mwts T&MAVTtov mcav ^uaAgi 7ro?7\}hn)7\eimv, / » Mwr OPERA et DIES. 177 

Tranquillum : tunc navem celerem, ventis fretus, 

Deducito rn pontum, onus vero bene omne colloca. 

Propera autem quam celerrime iterum domum redire : 

Neque vero exfpedtato vinumque novum, & autumnalem imbrem, 

Et hyemem accedentem, Notique moleftos flatus, 

Qui concitat mare, comitatus Jovis imbre 

Multo autumnali : afperum vero pontum facit. 

Sed alia verna eft navigatio hominibus ; 

Nempe cum primum, quantum incedens cornix 

Veftigium facit, tantum folia homini apparent 

Summa in ficu : tum fane pervium eft mare. 

Verna autem hsec eft navigatio. non ipfam ego tamen 

Probo : neque enim meo animo grata eft, £tamen & haec 

Quia occafio illius invaderida. segre quidem effugeris malum. ted 

Homines faciunt ftultitia mejitis. 

Opes enim funt anima miferis mortalibus. 

Miferum vero eft mori in flu&ibus. verum te jubeo 

Confiderare hsec omnia in animo quaecumque tibi confiilo. 

Ne vero mtra naves omnem fubftantiam cavas pone : 

Sed plura relinquito, pauciora vero imponito. 

Miferum enim ponti in fludtibus in malum incidere. 

Miferum etiam, fi in plauftrum praegrande onus imponens, 

Axem fregeris, onera vero corrumpantur. 

Modum ferva. tempus vero in omnibus optimum. 
Mature autem uxorem ad tuam domum ducito, 
Neque triginta annis valde multum inferior, 

Z Neque^ 178 HESIODI 

MwV 'GfoS-tiq fJJX^st wiMa' ydfjLog U ru £>&& Sr© J . 

H o ywr) tito^ y&QY\, ik(JL$ti 3 yawiiTO. 

Tlctffivtxhuu q yjLfjuftv, wg x'yfyct xzSvd hSdfyig. 

Tlw o fjjxKt^ot y/Lwetv vm; opfzv hyfvdi vcui. 700 

Tldvm (jlclK' dwcp)g Mv, (jji yei-roui ^dffjjxm ywfjLvg. 

Ov 'pu yx.o ti ywucuxjog dvb% TwiiftT 'd(/,etvov 

Tm$ djadvg' $ <j\ cwt% x&xwg » piytov d?Ko, 

/letwoKs^iig' VTavc^ct % '((pdifxav 7% kovm 

Eu<i dm% hjiHk, i$ wjulo} yti^ti d&tgv. 705* 

ES 4' ofliv djavdiav (jjjlx^^v 7iscpv?^f(jSjj(^ etvcu. 
MyiU x&oiyvnTQ loov imiH&cu ztcu%$v 
Ej & xs mimg, fjJi (jjlv (WOTi^g xjpdv zptyq. 
MyiU -^/^j^^ou yXouosng %tep> *> U xjcv dpyyi 
H ti sV©j t evmv IhndvtJJLov, m ^ ^ctg, 710 

/±)q TOOU livW^Kl (JLS(JLVYI[jSp(&>' « §i XJcV GWdtq 

HyiT kg cptK&wmt, frixlw cf[' VjHxm <&^t%ftv, 

Ai^ctSat. tiette; toi dvr)% <pi)\9V aMo7S dft\ov 

TloteiTcu. oi fjji t\ voov x^TcKifyiT^ vto\q. 

MyiU it-oKv^etvov, fjjifr' d^etvov x^KkSut, 7*s 

MvU x&xxiv eiouyv, fJMo^' i<d7\tov vetxjc$\&> 

MyioH 7tot vtefjSyjluj mibuu dvfJLocpdigjv dvSe} 

Tst?&S-' bvet^iV, (jjjLX&ptov b^ooiv cu\v iovmv. 

TKtoowiq Tot dnwLvgjq cv dv3pto7roi<nv dysoq 

OttJWvfe, wKet^ q yd&s x$ fJ^%ov \xwiq. 710 

E< X&XAV et7T0tq, TOiyoL X OLVTOg (JL&fyv dxvovLtf. 

MyiU TriKv$$m ^ov\Toq SvamfjLcpeK©^ ^) 

E* O P E R A e t D I E S. 179 

Neque fuperans nmltum : nuptiae vero tibi tempeftivae hse. 

Mulier autem quatuor annos pubefcat, quinto vero {fc.pubertatis) 

Virginem vero ducito, ut mores caftos doceas. [nubat. 

Eam vero potiffimum ducito quae te prope habitat : 

Omnia diligenter circum contemplatus, ne vicinis ludibria ducas. 

Neque enim muliere quicquam vir fortitur melius 

Bona : rurfus vero mala non gravius aliud, 

Comeflatrice : qua; virum licet robuftum 

Torret fine face, & crudae fene&as tradit. 

Bene vero reverentiam erga Deos immortales obfervato. 
Neque fratri aequalem facito amicum : 
Quod li feceris, ne ipfum prior malo afficias. 
Ne vero mentiaris dicis gratia. fin autem cceperit 
Aut verbum aliquod dicere ingratum, aut facere, 
Bis tantum punire memineris : fi. vero rurfus 
Redeat in gratiam, pcenam autem velit dare, 
Recipe. mifer namque vir amicum alias alium 
Facit : tuum vero ne quid animum coarguat vultus. 
Ne vero multorum hofpes, neve nullius hofpes dicaris, 
Neve malorum focius, neque bonorum convitiator. 
Neque umquam miferam pauperiem animum comedentem homini 
Suftineas exprobrare, divorum munus immortalium. 
Linguae certe thefaurus inter homines optimus 
Parcae, plurima vero gratia ejus quae modum iervat. 
Qupd li malum dixeris, forfan & ipfe majus audies. 
Ne in convivio, quod muhi amici inftruunt, fis morofus 

Z 2 De 180 H E S I O D I 

Ex xamj' 7rteicv 3 ?&&$> SttmvY) t oAtygi. 

MyiU ttot cl% mg Aii l\i&uv cuSom olvov 

Xggaw dvv&om, fjwfr' dfaoig djavdmoiv. 7*r 

Ov y> Toiye xhvxoiv, )mv£\t)x<n fo r d@tg. 

MyIO^' dvT khloiO TiT^CtfJLfjSlJ^ OgBoq OfJJL^Hv. 

Avtu% \7rlut) yjc c%t\, [Juz(jLVY)[j8lp(&>, \g t dviomg, 

Myit cv bS&y [Dat CMTo; b$x <?&£$&dNjJu y§wro$, 

Myio^' ^hroyvfjLvcojsig' fjjxx&ow toi vvxng ictosiv. 73° 

EfyijSfJo*; P lye Jziog dvn$ 7iiwvfjS(fja uStig, 

H oye «&£$<; rol^cv 7ft>&<m <£>gpxi©^ cwTwg. 

Myiq^' cuoVia y>vy) 7ftmK&y[jSfog hhfyv oUa 

EfW IfJLTtltyL&V (S^tCpcUVifjS/J, "frfr! d.7\ioLo%. 

My)P }hro c%<7zpYi(jLoio TcLcpx )hnvosicw)TOL 7 3 r 

^7si^/j^jjveiv fyslw, XW djavdwv >W hjJiTog. 

MvU 7iot dsvdcov 7totol[juZv x^-Mfppooi/ S(5bp 

Tloosi TKejxv, 7reJiv y dify} Mv sg xjt?v£ pkSpct, 

Xfi&g vi^d[jQfJog ttoXvy)^® v&ovn X&jm. 

O; 7T0Ttt(JLov O^Sn, tyMwn o yf&g dvm\(&, 74° 

T&3fc Jzo) vzfjLZown, k) d/\yzct £&}{<t,v o7noj&>. 

MjkT &to mvTxZoio, jhtiv ow St/UfTi JaXziY), 

jSjjov )><7ro %Awp» mfjLVSiv cujwvi <ni)nfod. 

Myi<& 7T0T oho^UjU nJifjSf) KjWTVlp©-' V7%JzV 

HivoVTtoV b/\9Y) y$ br cwtiS fxol^c iiwK). 74f 

My)$ Sbfjtov woiw dvs7n%zsr>v ygjmXsw&v, 

M.Y) TOl lcpi^OfjSpY) Kfw£w ?^f.xkfV^a VA%<M)VY). 

Mnfr' )hro %J7$o7ro JW dvsmffiKT^v dvs/\svn% 

Ecfotf OPERA et DIES. 181 

De fymbolis: plurima enim gratia, fumptufque minimus. 

Neque umquam mane Jovi libato nigrum vinum 

Manibus illotis, neque aliis immortalibus. 

Neque enim illi exaudiunt, refpuunt vero etiam preces. 

Neque contra Solem verfus ftans meito, 

Sed etiam poftquam occidit, memor ejus rei, ufque ad orientem, 

Neque in via, neque extra viam inter eundum meias, 

Neque denudatus : Deorum quippe no&es funt. 

Sedens vero divinus vir & prudens, 

Aut ad parietem accedens bene feptse caulae. 

Neque pudenda femine pollutus intra domum 

Focum juxta revelato, fed caveto. 

Neque a feralibus epulis reverfus 

Seminato progeniem, fed Deorum a convivio. 

Nec unquam perennium fluviorum limpidam aquam 

Pedibus tranlito, priufquam oraveris adfpiciens pulcra flumina, 

Manus lotus amcena aqua limpida. 

Qui fluvium tranlierit, malitia vero manus illotus, 

Ei fuccenfent Dii, & damna dant in pofterum. 

Ne vero a manu, Deorum in celebri convivio, 

Siccum a viridi refeca nigro ferro. 

Neque umquam urceum, ex quo vinum funditur, pone fuper craterem 

Bibentium : perniciofum enim in eo fatum eft fitum. 

Neque domum faciens imperfe&am relinquito, 

Ne forte infidens crocitet ftridula cornix. 

Neque ab ollis nondum dedicatis rapiens 

Co- i8x H E S I O D I 

Ed&w, fwoi /\sza%' brei % rois m 7roivw. 

MY}^ kw AvJWYmUJl H&dri^ffl (« $ CtfJLWlOv) 7*0 

TIcu&cl Svofifc)[g.Touov, ot dn( dvhuuo^ miei' 

M»Sfc SbaS&(ff t fJLlufor iW h^ tSto rm^Tou. 

MyiSs yujjauxm Kxi$q xgbct <pcuJ)otweo% 

Avsggr T&ya&Jm yj <ffii pgbvov %£\ Vfh ty 7zJ 

Uoivi. fjwP k^oimv m ouSofjS/ioim wjpYiau;, 7^$ 

ModfjL&j&v dio%?^L' f^bg vvtiKjTvL vetJLtarct. 

My\U itoT QJ\f (WO^ mmfjjciv aAstSfe (GJO$ebv7tov, 

Myjo^' 'Gtii ^luuctodv «g«V (jub^f. o% S^atectdz; 

MwT cvcnfo^JX^' *n) -yS « ioi /\(oibv Qtv 

Ho^' i$&r <feivluu q fi^jTtov \3*rcO\&jso (pifjLlw. 760 

V&ct lUaA', ^otAgfl cpsfetv, ;gtAg?n) 4' &ro%%. 
4>«|Wf 4'^ ^ nufJLmv Wmv), W wa 7roMo! 
Aetoi ^nfdHjaaV ^b; vv ng 6£i ty cmJ™. 

EPrHN TEAOS. H2IO- OPERA et DIES* 183 

Comedito, neque lavator : quia & hifce noxa ineft. 
Neque fuper immobilibns locato (non enim bonum eft) 
Puerum duodecennem, quia virum inertem facit : 
Neque duodecim menfium : sequale & hoc eft. 
Neque muliebri in balneo corpus abluito 
Vir : gravis enim fuo tempore erit & hujus rei 
Pcena. neque in facrificia accenfa incidens, 
Reprehende arcana : Deus quippe & haec indigne fert. 
Nec umquam in alveo fluviorum mare influentium, 
Neque fuper fontes meito ,• quin valde evitato j 
Neque incacato j id enim nihilo eft melius 
Sic facere ; gravem vero mortalium evitato famam. 
Fama enim mala eft, quae celeriter quidem excitatur 
Facillime, molefta vero portatu, difficilifque depofitu. 
Fama vero nulla prorfus perit, quam quidem multi 
Populi di^nilgant • quippe Dea quaedam eft & ip^. 

OPERUM FINIS. HESIO- C »8+3 

H2IOAOT tot A2KPAIOT 

HMEPAI. 

HMotra 4' &x hcfyv 7isQ>v?&ffj[fy(&> i & $ (Jjoi&v, 76$ 
Yizcpzg&f&p frfjjuiosi. T&Myd&x* fJJHvbg deiqYiv 
E%}a t stto^Sjhv, *)$"' ct^uaAiW StciictSui, 
Evr ctv ciXvS-eilw A#o! yLtiMovng ctyoooiv. 
Kih •)& hfji^cu euh Aibg c^i fjjmbeviog. 
U^ootov BVYii iiT^g rty % i&S&fjjn, k^v %ujx%. 770 

Tm y) AmThwct ^vouo^l yzwccn A«t&S. 
OySbctTn t <Wtw t?, c%q ye f* nfjjxm (jjjjjbg 
^>°X de%o[j8/boio ftpoTYKnct Iqol 7ftve<dvu. 

EvSty^TW TS, Svtocfey&TYl Ty CtfJLtpOd JS |S gcSACfcf 

H fjL oig tiz[mv, h 4' AjQzjvol ){&$7nv dfjjxdfat. 77$ 

H JWSty^TM £ lVo\^V\g fjjy dfJLttVttV. 

T« ^g to* y« vwuar dt^nixvmog d^LyyYsg, 
HfjjJLTog qm 7i7\eix, ots t 'io\ig aw^v dfjjXTCtj. 

Tycf^ 45DV qYldDLjTO yjJDYl, (W^d/\S^TO 12 igyiv, 

Mluvbg 4' isufjS/jx t£jlm.cuo\y&t{jj) dtectofai 780 

ZTgguctTos aqfect&uf (pvm J[ cvfytyctSui dgjitp). 

EttTtf 4' « uioJW UOlA' ' CL0VfJL<^>O^g (JJi ^utd70W 

Ai^o^v©^ r dyad*)' k^yi 4' « ov/jtfpogyg Rw, 
Ovn fytdcu <®&>t, &t ct% yxfjj* ewnSoAwof. 

Ov& [ >8jr ] 

HESIODI ASCR^I 

D I E S. 

Dles vero ex Jove obfervans, bene fecundum decorum, 
Doce fervos. Tricefimum menfis optimum 
Ad opera infpicienda, demenfumque dividendum, 
Nempe, cum in jure dicendo populus verfatur. 
Hi enim dies funt Jove a prudente. 
Primum, novilunium, quartufque, & feptimus, facer dies : 
Hoc enim Apollinem enfe aureo armatum peperit Latona. 
O&avufque & nonus, ambo dies menfis 
Egregie crefcentis ad curandum opera mortalium. 
Undecimus vero, duodecimufque, ambo quidem boni : 
Hic quidem tondendis ovibus, ille vero Isetis fegetibus metendis. 
Duodecimus tamen undecimo multo melior. 
Hoc enim net fila in aere fufpenfus araneus 
Die adulto, quum & prudens (formica) acervum colligit. 
Hoc telam ordiatur mulier, & inchoet opus. 
Menfis autem inchoati decimotertio caveto 
Sementem facere incipias : plantis vero inferendis optimus eft. 
Sextus vero medius valde incommodus eft plantis : 
Viriparus bonus : puellae vero non utilis eft, 
Neque gignendae primum, nec nuptui collocanda?. 

A a Nec 186 H E S I O D I 

OvU |U h <s^7» zktvi xvgm tfpiofy 7*s 

Afjufy^, ct/A' Igi^as wfJLveiV % mset [jJiAW 

2wco'v t' d(JL<p&Lhiiv 7toifLvmov vmov njxotg. 

Ec^Aw 4' oivo^oo^v©-', 4^^ ^ ^ 5 ^Sf^M^ ftct^etv, 

•ty&ifod 3-', cufjuu/xixs Tc 7\9yag, Hpvcpixg t oa&ujy&q. 

Mltvog cf^oySbdTV) ){&7tfov ^ /2>av \&fwm 79° 

TctfJLViffJcVy ^novs 3 A>a)^^rv) TUA^g^ya^. 

Ei^ch 4' ^ ftfy&h 7r)\ito YifjuxTi, feo£$c (poom 

Teivctty' (jA?& yd§ Tc vooi/ 7tim , A§B\ikv(& 6£iv. 

Eo3Am 4' dvtyoyov& Sty#™, *«£« Sfc Tg tst^s 

MSOJW. TW U T2 jt/M&, Jtj «AtTTO^fcS S7\l^g (&$, 79 S 

Kol) Kuuct H€t$%L£J$bvnL, Jt, «§wot$ TDtAgtggy&s 

IlgWUVHV, Sfa X&& ifyU. 7ft(pV?&%0 Q dvfAQ 
TlT%ffi d)\iVOLo% Cp$l)lQVTOC 3"' isVLf)8piS Tg 

A?\yect dv(JLQ&o%eiv. tui?& toi TgTgAsojuJi/ov w/uap. 
Ev 3 TgmgTM juitoos dyeahu \g olxov dmtiv, 800 

Oi0v»$ Kptvot^, oi br ieyfium t*t&> ctg/?w. 
JlsLt7tlctg 4' cJ%cL7\sctJku' Z7rei ^oi7\s7rtt\ ts ty cdi/otf. 
Ev TtitvAvj yx^ cpctm EejLVvvctg dfjLcpmtevetv, 
Ogxov TJi/Wjufyiots, r Eg/s TgJte zrS^u/ G^opJtofs. 
Msojw 4' sS^juotTM Awirgp© j /g^v coctJu) 80 j 

ES lUotA' om^evovnt \v<t% o^Aoj c*> etAaw 
Bct/A&v vT^TOfJLov Tg T0S|tt«v JotT^L^jliicL frfycL, 
Nfict Tg ^Aot 7ro?Aot, Tot t d^tSpcL VWOl 7TZ7\9v). 
Tzt&Si i"' doyzohu vnctg Ttiyvvo^ou ^cuctg. 
Eivdg <T j /uiojw GMnsAa A&Voi/ S^uap. 810 

ITp&)- D I E S, 187 

Nec primus quidem fextus puellis gignendis 

Aptus eft, fed hoedis caftrandis & gregibus ovium : 

Stabuloque circumfepiendo paftorali benignus dies eft. 

Bonus vero viriparus, amatque convitia loqui, 

Mendaciaque, & blandos fermones, & occulta colloquia. 

Menfis vero o&avo caprum & bovem mugientem 

Caftrato, mulos autem duodecimo laboriofos. 

Vicefimo vero in magno, pleno die, prudentem virum 

Generato: valde enim animo fapiens eft. 

Bonus autem viriparus decimus, puellae vero & quartus 

Medius. hoc vero & oves, & pedes fle<Stentes camuros boves, 

Et canem afperis dentibus, mulofque laboriofos 

Cicurato, manum imponens. teneto vero memoria 

Quarto die ut vites finientis & inchoantis menfis 

Doloribus conficere animum. valde hic facer eft. 

Quarto autem menfis uxorem domum ducito, 

Obfervatis avibus, quse ad hanc rem funt optimae. 

Quintos vero evitato : quia noxii funt & graves. 

In quinto enim aiunt Furias obambulare, 

Horcum vindicantes, quem Eris in perniciem peperit per jurorum , 

Medius vero feptimus Cereris facrum munus 

Diligenter infpiciens bene sequata in area 

Ventilato : arborumque fe&or incidito cubicularia ligna, 

Navaliaque ligna multa, & quae navibus congrua funt. 

Quarto vero incipito naves compingere tenues. 

Nonus autem medius pomeridianus melior dies. 

A a 2 Primus i88 H E S I O D I 

Ilp&ragw y M(L<; m.voL7nfjm dv^fclo7Toi(nv. 

E<9"A» "jji yd% 3-' Yth cpvnvsfjjzv, hhH yevsSut, 

Avset TYtU yxfJouKV ygji &mn Truyx&nov Yifjjxo. 

Hcw^t <T ouut Xouot T&tttivoL&cL fjiluuog dfWlw 

Ap%ct3ui 78 7nd-x> >9 km fyfo cwygvct freivoLj %i$ 

Bao) ygj( hfjjLQVoioi j£ iV?RM$ cowmSiosi. 

Nwot mhvKhniict d^luu ug oivomL mvrov 

"El^VfjdjJCtj. TTUV^t UtOLKYIjHoL KtXKYKMXOI. 

TsT%oLd\ y oiye 7nSov. (sfo Ttuvim U^jv nfjjxp 

MmojwY ttouu^l q {AiT H^^tt fjuwb; dpirlw, 820 

Has yiVofjQjJYig' zRnftutKcL (T 6£i jgfaftfl. 

AifSfc ^x. hfxi^ouf sioiv 'Qnxdwioig fjjy avetou*. 

Ai y ctMotf (JLiTcLShTTW, dwi\ej>ot, &* §i%6QU\. 

AM©* V dthoilw cuvft, mu^i U t "touoiv. 

AM07S jUWT£t|tf ttsM hfjJ^, aMo7g jwfwg. 82y 

Tctav tvSwifjjtiV Ti ygj\ oA&©^ o$ ro/Sfc jiaW 

EicJtos ^^££)> dvouTi^ dJuvdTototv, 

Optjug vyivw, % xizofioLoiou; dxettvm. 

T E A O 2. H2IO- D I E S. 189 

Primus vero nonus prorfus innoxius hominibus. 

Bonus fiquidem eft ad plantandum, & ad generandum, 

Tam viro quam mulieri : nec unquam prorfus malus dies. 

Sed pauci rurfus fciunt tertium nonum menfis optimum 

Relinendis doliis, & ad jugum collo imponendum 

Bobus & mulis & equis celeribus. 

Navem multa tranftra habentem celerem in nigrum pontum 

Deducito. fed pauci veracem dicunt. 

Quarto vero aperi dolium. pras omnibus facer dies eft 

Medius : pauci vero poft vicefimum menfis optimum, 

Aurora oriente : pomeridianus vero eft deterior. 

Et hi quidem dies funt hominibus magno commodo. 

Ceteri autem intercidentes funt, nihil fignificantes, nihil ferentes. 

Sed alius alium laudat, pauci vero norunt. 

Interdum noverca eft dies, interdum mater. 

De his beatufque & felix, qui hsec omnia 

Sciens operatus fuerit, inculpatus diis, 

Auguria obfervans, & deli&a evitans. 

F I N I S. HESIO- C 190 ] 
H 2 I O A O I 

An02nA2MATIA. 

Ex Euftathio. 

OXeCtm ^ OLfiTDCn AiVOV TIOhVYI^OLTOV VjOVy 
Ov <W ooDi /3p0T0t eloiv oLoiSo) % xfyx.ejLrot), 
ndm; "p. ^fhmoiv bo tfKoLmvcw; n ^o^K ts, 
Afy$poi 3 Aivov K#f AnyiVrtg y&Kixoi. 

Ex Eodem. 

Axpoi/ & dv^imv n&qrnv %iv> ©oiS^ y&toXKoL' s 

1. Aivov'] Euflathius hos verfus habet tuo $ ■4»%* fy*<hTtn«, um fuva&tu <ti£a<$zu ¥ 

ad Iliad. S. J70. pag. Edit. Rom. 1 163. (M&Stnv, W«3-' varo <ni A»V« ^»^ tthvuM^iv- 

ubi illuftrantur. Dignum eft notatu, in i*- (T/of^^o/, jt, 7« ;c/dwpa <r <$tJcL<n.*i\ov m~ 

Phoenicia Lingua, ?»S #» fignificare ey#- Tti^cwm tinx.Ti7veu- Ltnum, apud Gracos, 

htum, gemitum; quod nomen ei impo- primum inventorem rythmorum fe me- 

fitum eft> ob ludum quo eum difcipuli lodt<e fuiffe ; pratcrea cum Cadmus at~ 

profequuti funt, ut oftendit in hifce ver- tultjfet ex Thcenicia fitteras, ut dicun- 

fibus Hejiodus. Vixit Linus iis tempo- tur, primum eas tranflultjfe in Gracatn 

ribus, quibus Lingua & Litterae Phoeni- Linguam, <fy nomina Jingulis impojutjfe 

ciae in Graecia vigebant. 2)iodorus Si- & cbaracJeres formajfe. Vulgo igttur 

cu/us Bibliothecas Lib. III. prodidit e-x litterasThcenicias dict, quod adGracos 

2)ionjflo Mythologo, «a&Tov Ivp-tw ■piSK, a Thcenicibus tranjlata Jint ; cum vero 

Alvov IvSfiwv ty/Mhvf, \ti <H Ka.frua ko(Aowt<k Telafgi primi ufi ejfent mutatis chara- 

h QtomKmt t« ^^«W y^a.[Xfxa-m, <tsrej°-nv &* fieribus, Telajgicas ejfe vocatas. Li- 

ihb thkljxmdut [mtuSSvcu StS.hiv.-nv, »9 toV <b& • num autem poetica fe> cantu mirabilem, 

tmyoeiai tjykp ■m%ai, 19 n? -*to<t.vnitttt s^7o- multos habutfje dtfctpulos, Jed tres iUu- 

miTtu, wti/Yi pt h 7» -^ciuuaTv. Qotvixja. kk»' ftrijfimos, Herculem, Tbamyrin fe> Or- 

SLZcu, 2]$ tb is^. <ri( hXKlwai h ioivinav /u- pheum ; ex hifce, Herculem, cum dtfce- 

TiViypiwcu- airt <H <ffl rhAew^e <q%«>tuv ^m- ret canere cythara, ingeniique tarditate 

ou.$im ■mt uf7*Ti$&9i %a.oM7H<>tn, riiKarpyJ, di/ciplinam non caperet, deinde a Lino 

tBresoziyozcvdOZcu. $■ <K Aivov &ii 7Pot»mvi kj pltgis cafligatum in irarn erupijfe, citha- 

uiKaSict. duvuetiSKVTtt (j.ct^m-mf %7v 7^^^, %h- raque percuffum magiflrum cccidiffe. 

tpcwistxTM Si ttii<, Hottx./\ict, Qciuu&tv, 19 Ofvia. Poftea ex eodem narr3t, a7vov to*- neAew- 

T&7W JV t HottKKta tu^exc^Hv ucw^civovTU} <T/« yw7< yoduuaet tjwJrct.^a.u^fJov toV ri. <B(f»<r>s 

A(orwVtf . C 191 ] 
H E S I O D I 

FRAGMENTA. Ex Euftathio. 

URania peperit Linum amabilem filium, 
Quem quotquot funt homines cantores & fidicines, 
Omnes lugent in conviviis & choris, 
Incipientefque Linum & definentes vocant. 

Ex Eodem. 
Per fummum fpicarum frudhim cucurrit, neque rupit, C^tovwrv <©£*£«? 19 wf a.&.ai (wSohojiait $m\t- 
•xuv h tus xzro[Av'»paoiv. Unum htteris *Pe- 
lafgicis cum confcripjijfet primi 2)iony- 
fn res gejias, g? alias tnythologias, reli- 
quijje eas in commentariis. Haec paullo 
pluribus exfcripfimus, non tantum ut li- 
queret nos non temere e Phcenicia Lin- 
gua deducere nomen Lini, fed etiam ut 
quse de Lino feruntur hic exftarent. Si 
hasc fciviflet aut in animum revocaflet 
Herodotus, minime miratus fuiflet Li- 
mtrn vocatam lugubrem cantilenam, 
apud iEgyptos aliolque vicinos populos. 
Verba ejus funt Lib. II. c. 79- qu» pro- 
feremus, quia & quae diximus fiimant & 
Iucem Hejiodi loco fcenerantur : Tc?<n <A£ 
«sMa tm^ia, '6b v'o(My.u, ^ eA) j^ a.noj>.a hi& 
A/V@<, ootnf ty iv 71 QoivtKvi a,oiS'iwjt SJi x^ tv 
Ku-njOw Xj tv rv) tfM>t. >gfra fj^mi tSvi* oIvojji* 
t%t. cvfJtj/ioiraji <fi uuiis tivaj r 0) JL&.lwtt 
Aivov ovo/Mt?ovTi( atiSaor asi mfaa. jwf k> a,K\a, 
$nB§u'v(Aj&fav (JLi rff <sfei tCiyjinov Uvtuv, iv <fi 
«AJ t&j t /\hov oKodtv thad t o^o^ee : §{uibus 
(iEgyptiis) cum ahafint egregia infiitu- ta, tum vero etiam eji Linus, cantio in 
Thcenice & Cypro &> aliis locis decanta- 
ta ; qua varium quidem, pro Jingula- 
rum gentium differentia, nomen habet ; 
fed quam convenit eamdem ejje quam 
Graciy Linum vocantes, canunt ; ita ut 
cum alia multa, qua funt in ^/£gypto t 
tum etiam illud admirer unde Lini de- 
fumjerit nomen. Nimirum, fic vocaba- 
tur lugubris hymnus in jEgyptia Lingua, 
quemadmodum in Phcenicia ; cum qua 
multa communia vocabula habuit. Eo- 
dem nomine fimilis hymnus vocabatur, 
apud Graecos, in honorem antiquiflimi 
Poetae eadem de ratione. Lugubrem au- 
tem fuifle hymnum, apud vEgyptios, 
oftendit in fequentibus//<?r0<i , 0/«J, quam- 
vis in eo falli videatur, quod putet Li- 
num t apud eos, nomen viri fuifle, qui 
aliter tJManeros diceretur, cum fit no- 
men hymni in laude Manerotis. Hym- 
ni, qui diceretur Linus, meminit etiacn 
Eujtathius loco laudato. Clerkus. 
j Ax/w] Eft imitatio Homeri Iliad. 

T, 227. igx H E S I O D I 

Am' 'Qii mfctLviym a^p&iv ^o^u&Ws 7ro§&n, . 

E# Eodem. 

2£v Eodem. 
Ev iini Ypfy Boj&mw g7?s<ps x8^. 10 

£# Eodem. 

Kouj yaf ozpw x&cpctXrjcpi ^ Kpw(^ ceJvov s^&sv 

AA^)©-» ^ pgQCL 7IU.VTVL Ti&Tijffiv C4> §g' VU ^OUTOU 

Eppsov ca Jtgc^ctAsW \J47wra >(#A9i n&qmict. 

Ex Eodem. 

O; 7S AiAcww^v <®0%i >(#Aippoov &&)p. 

.£# Eodem. 

TYiXsfjjl^ ^' <*-% tTtxm ii^mog IToAtwaVj, i r 

ITsgasVoAiV, [usffiiou ^t ?gv<rlw Atp^dYibjj. 

Ex Eodem ad Iliad. b. 

Nfenag oI©^ aAu^sv ci> cufyuievn rsgwvtf. 

T, 227. ubi de equabas fuis jEneas : timum Hemiftichium in aliis editionibus 

Ax/>ov It' aLvStaiwv t&pmv siov, i& ng.7iv.Kav. feorfim citatur ex Athenao. Rob. 

Similes aut majores hyperbolas, de ce- 10 Tei>»] Regio eft prope Aulidem, 

leritate Camillx, habet Virgilius jEneid. de qua vide Stephanutn, qui ad hunc 

VII. fub finem, quas vix defendi pofTe Hefiodi verfum refpicit. Eum habet Eu- 

putavit Henr. Stephanus, in DifTerr. de ftathius ad Iliad B, 496. p.264. Clerkus. 

Criticis Veteribus. Clerirus. 12. \HQr~) Quod morbi genus fit do- 

De Tphich haec dicunrur, de quo He- cebit Celfus Lib. V. c. 28. §. ip. Optan- 

fiodum ita fcripfiffe teftatur etiam Scho- dum eflet eos, qui primi fragmenta haec 

liaftes ApoUonii. Lib.l.v.^f. TSw Hovo- Hefiidi collegerunt, notaffe non tan- 

Jbs Zti TTvexYaru^av i?'t^iv w<h. Porro ul- tum nomina Scriptorum in quibus ea in- 

venerant, F R A G M E N T A. 193 

Sed in acutis ariftis curfitavit pedibus. 
— — — Nec corrupit fruges. 

Ex Eodem. 

propterea Nympham 

Cum inveniffet faventem miftus eft amabili concubitu. 

ExEodem. 
In divina Hyria Bceotia nutrivit puellam. 

Ex Eodem. 
Etenim eoi;um capitibus effudit frigus grave ; 
Vitiligo enim cutem omnem tenuit ; capilli vero 
Defluebant ex capitibus ; & decalvabantur pulcra capita^ 

Ex Eodem, 
Quique ex Lilaea profundit pulcre fluentem aquam, 1 

Ex Eodem, 
Telemacho vero peperit bene cin&a Polycafta, 
Neftoris minima natu filia Nelidae, 
Perfepolin, mifta per auream Venerem. 

Ex Eodem. 
Neftor folus vitavit in florida Gereno." 

venerant,fed etiam loca ; hoc eft, Iibros, 18. Neswp] Hoc fragmentum m He:n- 

capita, paginas, verfus &c. ut videremus fianis Editionibus, aliilque ex iis propa- 

qua occafione prolata & an recte ex- gatis, legebatur inferius, inter fragmen- 

fcripta fint. Nunc otiofum efle oporteat ta ex Stephano colle&a. Hic vero ad- 

eum, qui ea quaerere aggrediatur, & mul- fcripferat, ad oram codicis, ex Eufta- 

tum laborem pofle incaflum fufcipere, thio defumtum, do&iflimus Gravius, 

quod nobis non vacat. Clerkus. quafi omiflum. Itaque hic reliquimus, 

14. Of 75 AiheuStv] EuBathins hunc cum non multum intereflet ubi legete- 

locum profert pag. 27 f. ubi fermonem tur, modo ne repeteretur, aut omittere- 

habetdeCephiflbfluvio,adlliad.B.j;23. tur. Exftat autem apud Stephauum in 

Clericus. voce Gerenia, qui ex primo Catalogo 

B b h*c r 9* HESIODI jgx Eodem. 
KreJvg o NwA»©' mAgoi<ptfovci$ tjgas s^Aas 
Ev&3(#, JW^tos o rg^wvf^ iV7ro7Dt NsVwp 20 

H«v©j £iv hiyjfm <?fV i7nnSbLfjtam Tzgwoig. 

Ex Eodem. 

£# Eodem. 

Oi wTtfovzc, ngwusc,. 

is# Strabone. 
Ko>| kh^A^&oio^ r JLgfjuiw dy&yuAiv. 2* 

T&nolto, % 0£^vw x&ep BwAsjo dvoiKToq. 

Ex Eodem. 

Yi&s qJ^s^ovto Av^ov^» dvTfjioioy 

OV 7T0T£ TOC7S IIsAgO"^. 

£# Eodem. 

Thot *yS Aox^s AgA^»v hynouTo ?&cov, 

Tiq fct 7J0TS K^w^s Z&V ct<$>$nu. [jjicfeoL &$tog 3° 

AiKTX; vk yjjflc, AAs&s 7re§s A&j^Amhm. 

haec profert, & apud EuHathium pag. monftrofa eft le&io, quippe quae duos 

231. Ed. Romanae. De hachiftoria vide patres eidem filiae, duos maritos eidem 

SJpottodorum Lib.I.Cap.IX. §.p. Clericus. uxori afHngit. Ckricus. 

22. *uW] Occurrit apud Euslatb. lbid. fyfMar'] Nomen hoc a Poecis 
pag. 12y.Edit.R0m. Fragm. inedit. Rob. seque tribuitur Mercurioac Eppir, ut ani- 

23. nflt£*£p/] Occurrit apud Euftath. mad?ertit Cafaubonus, qui protulit .hunc 
ad II. *. v. 23 y . ubi tamen inverfo verbo- verfum tjMofcbi : 

rum ordine cicatur — nsuu^t y> •muJii loi- Sifgktw EpyAav, xtSdftuj af kJix A7nh\av. 
npm TPxiiisw. Fragm inedit. Rob. Quod ille norat, contra Inrerpretem La- 

2j. Kai H.*?bjj AjiSo/o] Antea legeba- tinum Strabonis, qui fruftra emendare 
tur Aji=K & <rfu), quae, ut re&e Ifaac. Ca- conatus erat locum Hefiodi. Idem. 
faubonus ad pag. 29. Lib. I. Strabonis, Ibid. AvJ.Ktn*] Hoc eft, Epithetum 

Mercurii. F R A G M E N T A. j 9S 

Ex Eodem. 
Occidit Nelei laboris ferentes filios fortes 
Undecim, duodecimus vero Gerenius eques Neftor 
Peregre profe&us erat ad Gerenios equitandi peritos, 

Ex Eodem. 
~ Phyleum carum immortalibus Diis. 

Ex Eodem. 

rauci iimiles funt patribus filii, 

Plures funt deteriores. 

Ex Strabone. 
Et filiam Arabi, quem Mercurius innoxius 
Genuit, & Thronia filia Beli Regis. 

Ex Eodent. 
Filii nati funt Lycaonis, Diis fimilis, 
Quem olim genuerat Pelafgus. 

Ex Eodem. 
Certe enim Locrus Lelegi prajerat populo^ 
Qups olim Saturnius Jupiter immortalia confilia agitans 
Ele&os ex terra Aleas dederat Deucalioni. 

Mercurii. Homerus Iliad. n. i%$. ex ejus Catahgo. Idera. 

■m^-chi^it hihfyf 27. r«Hf] Hoc fragmentum habec 

fyuelas ayjjitrm. Strabo Lib. V. p. If 3. ubi agit de Pe- 

Concubuit clam Mercurius innoxius. lafgis, de quibus etiam non inutilia di- 

Blandiebantur tamen Poetaj Mercurio, cenda haberemus, fi hic ea res agere- 

cum innoxium vocabant Deum furum, tur. Clericus. 

mercatorum, oratorum &c. & cujus ne- 29. H7« $ Aov.&{ Athiyev] Hic locus 

quitiam ceteroqui celebrabant. Vide exftat, apud eumdem Geographum Lib. 

Hymnum in Mercurium inter Homeri- VII. p. 222. & pro A*i#, ut edidit Hein- 

cos, & Dialogos Deorum Luciani. Ce- Jius, habet *asw, quod fufpe&ura men- 

terum notare debuerant colle&ores frag- di merito habet If.Cafaubonus . At Claud. 

mentorum 'Hejiodi locum hunc proferri, Salmafius aliter hunc locum legebat at- 

B b 2 quc 196 H E S I D I * Ex Eodem. 

E^e*©' Tlei&o. 

Ex Eodem. 
E§ oov igttotj \>v(jL<poL] ^olj hjgpfl/borm, 
KaJj r $u© j iai&Mw *Zoltv%w dpjn^oLVos^yiv, 
K&gmig 12 *fco), <$ito7[VL\y(jL0ve<;, tyypqheps. 

Ex Eodem. 
QoLVfJUL fJL e%i K$ QvfJLOV, 00M$ kyiMUOq oKvV&Xq 

OSr©^ «^, l*JLX>%2<; ?k SMh »7IW$ &V "Xg&fJLOV. 

Refponfio ex Eodem. 

"Mvpoi u<hv tyfrfJLov, Sltc^ uk%x ye /uicfyu.v©'. 3> que interpretabatur ad SoJinum pag.103. 
Ed. Ultraje&inae : "De Locris, inquit, 
"quod Leleges olim di&i fint fidem fa- 
** cere poffunt hi verfus Hejiodi, qui ex- 
" ftant apud Strabonem, qui interpreta- 
<c tur : th $> tTvutKoyct 75 mVKiWMs yvyovtvtu 
" mas tn mKeux euvi^t^tu uoi Jbm- ipfa ety- 
" mologia obfcure mihi indicare videtur 
"fuijfe guofdam olim coUeilitios. Sic 
"Ktitris accepit, apud Hefiodum-, Stv-n r 
" oviXwtZv 39 utylJav, pro coUeclitiis & 
" mijlis. Tales enim Leleges fuere, qui 
"& errones varia Grasciae tenuere loca. 
<c Sed hic non eft Poetae fenfus. AtKtyts, 
<c quafi KoyUks & Ktwris di&os cenfet, qui 
<c ex ele&is & eximiis lapidibus, quos 
<c Deucalion jaciebat, nati funt. Ita igi- 
" tur legendum, in ultimo verfu : 

" Awris h yms Ktiks wojs &<zAivj.Kiavi' 
<c Et Aiteyis \«.xs interpretatur Kwris *«ar, 
" leElos popuhs. Hefychius : Awt7w, itt- 
" swV. Idem : AoyLJit 7 ol Z#iKtwm. Legi 
"ctiam poffet: 

"Afxw h yuns Kntw Trcje &xwi&!mi. " Qupd & verius exiftimo. A*t>t auterri 
ct idem Hejiodus &b r k&ov lapidibus, 
<c quos reformando generi humano poft 
tl tergum jaciebat Deucalion, fcribit ap- 
" pellatos. Ex praecipuis & egregiis for- 
" matos vult <rit AtKiyts, atque inde di- 
"dos. Haec vir fummus, erudite & fe- 
Iiciter, ut innumera alia. Poffimus ex 
PhoeniciaLingua oftendere originem no- 
minis Lelegum, ita ut dicli fint a nS 
leahh, quod viride fonat, reduplicatis 
radicalibus, quia Leleges errones feu 
Nomadeserant,qui viridia pafcua fe&a- 
bantur. Clericus. 

Ibid.] Cares olim Lelegas a nonnullis 
vocatos fuifle teftatur Herodotus lib. I. 
" E/oi Ji riiav Krtpjf pk k-myyutvoi ttt f tnret&v 
l( tn, r vtiazov. To y> mKcuov tovrts Miva 76 
" )&7HXooi, rtf )@Kis(mvoi AtKiyiS, e\%v rtts viitnt 
" &c. In his Cares quidem ex infulis tran- 
"fierunt in continentem. Olim enim 
cc Minoi parebant, appeliatique Leleges, 
<c infulas habitabant, &c. Ket-m /* cA) KS- 
« fd{ *tu Yiorns Ktytiffi yivi^tu. 0<J uiv -nt ouo- F R A G M E N T A. 197 

Ex Eodem. 
Habitavit Oleniam rupem fluvii ad ripas 
Benefluentis Piri. 

Ex Eodem. 
Ex quibus montanse Nymphse ortas funt, 
Et genus nequam Satyrorum malorum facinorum aucStorum, 
Curetefque Dii, ludorum amantes, faltatores. 

Ex Eodem. 
Admiratio animum meum tenet, qua tot eaprificus groffos 
Hic habeat, quamvis parvus ; dixeris numerum. 

J^efponfio ex Eodem. 
Decies mille funt nUmero, medimnus fine menfura. 

^hoy.m rimsi 0/ Ketp^, dfooL vofAfyei axnol res hic refpicit Hefiodus. Propterea, re 

**iaOrifVt) au-n>)fit>vai>i<7reioe$TUf, k^teJ ivi/Mn melius expenfa, di&os putem Satyros a. 

« -nl twiu) iei J)*?giu(iiY\it tJ mo vCv. Hunc radice Phcenicia ~\W jchatar, quae, a- 

"in modum Cretenfes de Caribus refe- pud Arabes, fignificat molejlutn ejfe, ma- 

"runt. Quanquamhis non affentiuntur kfaciendo lajfare. Sic tandem defaiiga- 

"ipfi Cares, qui fe aborigines & indi- tis Nymphis aut mulieribus potiebantur. 

" genas continentis effe exiftimant,& eo- Clericus. 

" dem nomine, quo nunc, femper ufos. 36. K*f/rns -n 0jo/, pKomuyfMvtf, l^. 

"Eofdem quidem meraorat Virgiltus stJ^s - ] Ultimum Epithetum Curetum pro- 

" iEneid. Lib. 8. fed a. Caribus difcernit pemodum mihi perfuadet di&os a Radi- 

Hic Lelegas, Carafque Sagittiferofque ce Phoenicia l"1D charar, unde 1D1D 

Gelonos. Rob. chircher, quod & faltavit. Nihil infig- 

32. £ix*i <A' £i\mlw\ Eft apud Strabo- nius in Curetibus, quam Saltatio, ut do- 

tiem Lib. VIII. p. 236. Clericus. cet Strabo, loco memorato. Vide etiam 

34. E| av] Fragmentum hoc legitur, quae de iis congeflit vir illuftris & de lit- 

apud Strabonem Lib. X. p. 525". ubi mul- teris amcenioribus bene meritus Ezecb. 

tis agit de Curetibus. Ckricus. Spanhemius in Callimachum ad Hymn. 

Ibid. Ovttieu vi^aj\ De Nymphis, vi- in Jovem v. 5-2. Ckricus. 

de di&a ad Theogoniam vfT. 187, & 37- 0«^] StraboL.ib.XW. p. 442. 

215-. Idem. ubi Calchas rem quaefivifle dicitur a 

3y. r'ivQr ivJkvuv 'S.ct-wfav a.fM^tvoi^ycv^ Mopfo filio Mantfts, quse Tirefiae fiiia 

Nota funt ex fabulis libidinofa fadla Sa- fuerat. Ckricus. 

tyrorum Nymphis infidiantium, aut cum 39. Mv&oi] Refponfio eft Mdpfi. C!e- 

Baccho corripotantium ; ad quorum rao- ncus. 

43 0f 1^8 HESIODI 

H? ^OtTD, XoJ O^fW ty$-(jbQ$ ZTnW(JL@ J «&T0 £tST£tf, 

Koj TOTS (Jil K« A^tv^' Sw©-» jGtvdvHo n&/\vtyc. 

£at Eodem. 

Oq <&§£ TlctvomSbL rAnxaiva Ti£V(ivlw, 

Ka!f Tg oY O^jmSJm» «A<7|U^;©j «n, ^cijcwv £c 

is:v Eodejn. 
TAUKTOipcLyrt) uq cuctv amvcuq oau tygnw. 41* 

£# Eodem. 

Altfiomg, Aj&vcjl; r\ iU ^EwJocs i7rmifJta7\.y4g. 

Ex Eodem, 
AaStovlw, cpn^v ts YliKcto-yiov sf&wov mv. 

Apud Eundem^ cUc t Hoiuv. 

H oh SlSifJLXc, jgpa$ vouxoit jcoA&jj/^, 

AddTlOd CJJ TTgJfo TTOAuSoTpV©-' CtVT AWJ^IO, 

NrvJ/aro Bot&ctSb; A^tv»$ 7rodk o?P t %i(&> ctJjou;?. f 

43. o? f7K£^ n*c8OTc/k] Hoc fragmen- iEthiopibus conjungi poiTunr, quam Li- 

tura eft apud Strabonem Lib. IX. p. 292. byes? Clerkus. 

ubi de CephifTb fluvio loquitur, quem 47. Aoeftwlou] Eft apud eumdem Geo- 

hifce verbis defcribit. Clericus. graphum Lib. VII. p. 22.6. ubi fcrmo eft 

45". r*eat7Bpety»r] Strab~> Lib. VII. p. de Peiafgis. C/ericus. 
209. ait Hefiodum, h 7? j<£*«iuV» >«■ «fejo- 48. H om friJbpus] Eft apud Strabonem 

<i> fcripfiiTe Phineum ab Harpyis abdu- Lib. IX. p. 304. & Lib. XIV. p. 44. j". 

dum fuifle in terram laffe viventium & apud Stephanum in voce h^&. Ca- 

&c. hoc eft, Getarum, quorum regionem Jaubonus legit ^.iJi^s y quod nomen eft 

& gentem defcribit eo loco Geographus. proprium montis, & pro mt\ <t>x'' hoc 

Clericus. eft, «.y% prope ; fed, ut re&e Berkelius^ 

4<5. A(.3»oot£?3 Legitur apud Strabonem in Stephanum, *»t' poteft efTe pro w-m e 

Lib. VII. p. 208. qui aliquot verfus He- regione. Praeterea Strabo habet BoiCi&Jbs. 

fiodi exfcripferat, fcd quorum fupereft Non dicit Geographus hos verfus ledtos 

rantum primus, ifque corruptiffimus. Pro in lioeis, fed ex primis voculis conjeciiTe 

AiQvcis -n »Ji legitur tb A/j^ «& Hein- videtur hoc Z>. Heinfius. Huc autem 

Jius edidit A/>v«t?, fed qui melius cum transferemus quod habet ffaac. Cafau- 

bonus F R A G M E N T A. 199 

Unus vero fupereft, quem numerare nequifti. 

Sic dixit, & iis verus numerus menfurae cognitus eft. 

Tum vero Calchantem fomnus mortis texit. 

Ex Eodem. 

Qxn ad Panopidem & Gleconem munitam 

Et qui per Orchomenum circumvolutus it, ut ferpens. 

Ex Eodem. 
Gala&ophagoram in terram habentium domos in plauftris. 

Ex Eodem. 
iEthiopas, Libyafque, & Scythas, qui equas mulgent. 

Ex Eodcm. 
Dodonamque, & ad fagum Pelafgorum fedem ivit, 

Apud Eundem ex Eoeis. 
Aut qualis gemina facra incolens juga, 
Dotio in campo e regione racemofi Amyri, 
Abluit aqua Bcebeide pedem virgo intacta. 

honus ad Lib. I. Strabonis, p. 29. de hoc " non Hejiodum tantum fed & Sojicra- 

opere Hefiodi & alio affinis argumcnti, " tem Opus eodem fere indice edidifTe. 

quiCatalogus vocabatur. Cum ergo lau- " Athenseus Lib. XIII. Emim^ »[Zv IpTkJtiv 

dafTet Geographus Catalogum : "Videri, "lylvx K&mKoyov ywcumv 7n>/«/utyofr> « x*tu 

"inquit, poterat illud opus Hejiodi in- "vif %umoinf n $cwuyoein oi«? « $ r 

" telligi, quod Hoilw, vel Hoiai (jmyL\ai " yMJcunav KtcmKoyov N/^veTtt <n 2.ctu*v. Ubi 

" Graeci Scriprores folent nuncupare. Sed " legendum cenlemus oiW & de quodam 

" ex Scholiafte ApoUonii difcimus diver- " SoHcrati'. Opere accipiendum, cui, ad 

" fa haec efTe ope r a. Sic enim ille fcribit " Hejiodi imitationem, titulum fecerac 

" in Lib. II. ^jju-m HonoJbf h tou( uAya.Keus " 0I0/ quod & ipfe fua exempla omnia, 

"Roiatf 077 ^exrt* tOm ofov UvbfiBW h Ji tJ "per vocem 0!®-, inciperet, ut Hejiodus 

tf y. Kg.-mtiyu &c. Certum eft tamen " per « oiw. Nam illud quidem dubitari 

"Eoeas quoque H/iodi aliud fuiffe ni- "non poteft, fuiffe illud Soficratis opus 

" hil, quam mulierum praeftantiflimaT.m " certorum hominum Catalogum. Omnia 

"Catalogum. Nam hoc recte a dodtifli- "autem exempla ira incipifTe conje&u- 

"moviro^w*- Aurafo eft. animadver- " ra eft, meo judicio, admodum pioba- 

"fum. Nos 'CLJam poftea obfervaviraus, " bilis. Quam etiam confirmat, quod 

" Timon xoo H E S I D I 

Ex Paufania. 

T«t3(^ MoAyyv AfV&wr©^ ^iAov H^ 
Krau&s c^ (JLtyGL&q suvng he% yi; oLtejgiOj 
OTjcov ^sTTO^oAtTTOV ^Jguy Ap)€©-' iar?ro€6TMd. 
l£sv 4' Op^ojwS^ov Muwov* kou\ fjJDi oy Hpoj; 

As%OLT0, fcj KTzOLVW (JLol^LV TTOpSV, ooq offafflkq, rj 

Ex Eodem. 
$>u7\ov; 4' umvpi kx$w k/\&tQ IoKolh 

Aetm(pixlw' Sv 4' i&o; QXv(jL7ncLfoostv ofww. 

H §i oi tjov cm (jmyk^m ztikw, 

©np&/ t ot)«<Kj lx£7\uuu Qoikosi gzXyim$. 

(dY\fOD 4' A/ro/Aav©^ ci/ ctyxotvwoi 7r€aSou, to 

TeivotTO Xei$uv&' Yfovn^v ftiv©-» \7T7roo\L(JLOio. 

Ex Schohafle Apollonii. 

Lodohx^ ^ NtoAw©-- oLwj(JLov(Sy v]kg vi(j3jJ, 

NsVtag T2, X^fxnog Tc y UeeAKKvfjS/Jog t oiye^x^y 

OA&©->, &> 7r6fs Jtf^oj ITo(J5/<Jbt4JV dvofffp$®v 

TIotyjToT' CtMOTS "pL yl CV OfHjkoJi QctVSOK&V 6? 

AiSToV .CtMOTS 4' ^ 7 * 7TS7\ioKST0 (joLVfJJJL i&c%) 

Ivlypjuw^ ctMoTS 4' o"^ yLiXiwiw dyXctcl (pv7\cc 
AMots S&v6$ ocp^ &, ct^A^. eiys q J$£ot 

"Tiwon quoque in Sillis, idem fecerat que certamen cum Cygno defcribuntur, 

<{ &c. Cetera lege apud ipfam Scripto- poflet Poeta fequens exemplum ordiri 

rem. Quae cum expenderem diligentius, iterum vocibus, « o»V Ckricus. 

non duxi hic omittendum, fi Sctttum ji. Tmt?©'] Hoc fragmentum eftapud 

Hercults fit fragmentum Qcearum, \n Taufaniam, in Bceoticis p. ^p8. qui, 

prima voce » oU nihil effe mutandum. cum dubitet an Eceae fit Poema Hejiodi^ 

Sed vix intelligo qui poft longiffimam di- fic hos verfus prolaturus praefatur : T«t)k 

greffionetn, qua clypeus Herculis, ejuf- «# imnm-n (Avi>[Aw £j o t« tm ruvStit, «<• [it- F R A G M E N T A. aoi 

Ex Paufania. 
Hyettus vero Molyrum Arisbantis carum filium 
Cum occidiflet domi propter concubitum ejus conjugis, 
Domo relidfca fugit Argo.equos pafcente, 
Venit vero Orchomenum Minyarum j eumque Heros 
Excepit, & opum partem largitus eft, ut jequum erat. 

Ex Eodem. 
Phylas compreffit filiam clari Iolai 
Lipephilen ,- erat autem forma Deabus fimilis. 

llla vero ei filium domi peperit, 

Theronemque pulcram fimilem radiis Lunas. 
Thero vero cum incidilfet in ulnas Apollinis, 
Peperit fortem Chironem equorum domitorem. 

Ex Scholiajle Apollonii. 
Duodecim enim Nelei praeftantis filii eramus, 
Neftor, Chromiufque, & Periclymenus ferox, 
Felix, cui dederat dona Neptunus terrae quafTator 
Omnis generis j aliquando enim inter aves Videbatur 
Aquila j aliquando vero erat, (mirabile vifu !) 
Formica, aliquando apium fplendida examina $ 
Aliquando terribilis ferpens, & ferus. habebatque dona 

■iaKtt! Hoim xateotv E^KSf Hyetli mentio- lus Armfaus vocem H«i« p. $99. verte- 

nem fecit qui verfus compofuit, quos rat perabfurde OrientaJia monumenta t 

Graci vocant magnas E<eas. De Hyetto hic, non melius, magnas matuitnas. 

vide plura apud Taufaniam. Clericus. Clericus. 

y<S. &\at\ Sunt hi verfus apud eum- 61. A«JW] Legitur hoc fragmentum 

dera Scriptorem, in Bceoticis, p. 6o$. in Scholiafte y^>o^b»«, ad v. 156. Lib. I. 

Ubi fub nomine Hefiodi non laudat hoc Argonauticorum, ubi ctiam explicatur. 

opus. Intcpres Paufaniae Latinus Romu- Clericus. 

C c 71» Qiofii^ J & oox H E S I O D I 

TlcumTi cbc ovofJMsu, m fW) % gV«7tt ^bA&xre 

BaA« A$Iwol*yis. 70 

Ex Eodem. 

GeosiifjSp^ yenlw KKecthxJifjLH JuuJteAifWio, 

/£*: Eodem. 
i&v Evdem. 

K&ns 4' M^ tytnnfji&%yiu kxioio. 

Ex Eodem. 
AvTOq C^CV 7I7\WfAY)(Jl hl7K7i&' 7MV.yUM0. 

Ex Eodem. 
Act£fji$ 71007. 15 

Ex Eodem. 

NS001/ i$ dvJsfjLoeojK]/, 'ivct atyim <&ke K^vim. 

Ex Scholiajie Pindari # Lycophronis. 

h tv) ne&im y&ect/^ycL. 
EM«# 4' ^mvto ^ifMsn-niha $clqi?j\(& 
A&^s 7S, H«3o$ 7?, *, A'/oAp? i7moffifMc. 
AioAiSty 4 s$uohto %fULSv7tih&t fSotoiAwe^, 
K^&s, iifr' AJufJUiu;, H) 2wu^© j cuoMy^rk) 80 

?lclXijumsv$ TCLo\xag> K) v7ii$dvLLOc. HeyMepq. 

71. etow^©'] Ad v. 824. Ljb. I. Sic explicatur ^ Scholiajie vox A«^. 

Argonauricorum. Legitur KAsaeAua in Ed. n*p* 7«! hi*i et^ir » imy. 7» a£ 7« Siha 571- 

Stephani. Clericus. ww»7tu. UmJhs Ji ?»oi — Aa&tf 7jw}>7d/V kut 

72- E"S'] Ad v. 297 Lib. II. Argo- H » iJimi. Frag. medit. Roh. 
nauticorum. Clericus. 76. Nitcw] Occurrit apud SchoVtaftcn 

74. Aw7tf] Ad v. 7 $7. Lib. I. Argo- dpollonii Lib. IV. v. 892. Infula Sire- 

nauticorum. CUricus. num intelligitur. Explicantur enim hi 

7J. A*^] OccurritLib. I. v.4jd. verfiis ApoUonii. 

a74* fragmenta; *>j 

Omnis generis, quae dici nequeunt, & eum deinde fefellerunt 
Minervae confilio. 

Ex Eodem. 
Thefiamenus fobolem Cleadsemi illuftris. 

Ex Eodem. 
Tunc illi vovebant /Eneio fiipremo. 

Ex Eodem. 
iEetes vero filius mortalibus illucentis Solis. 

Ex Eodem. 
Ipfe autem in exundationibus fluvii a Jove delapfi, 

Ex Eodem. 
— Delicatis pedibus. 

Ex Eodem, 
Infulam in ventofam, ubi iis dedit Saturnius. 

Ex Scholiajie Pindari £2? Lycophronis, 
in Heroum genealogia. 
Ab Hellene geniti funt jus dicente rege 
Dorufque, Xuthufque, & iEolus gaudens equis, 
JEolidse autem fuerunt jus dicentes reges, 
Cretheus, & Athamas, & Sifyphus verfiitus, 
Salmoneufque injuftus, & fuperbus Perieres. 

a7->{« Ji nmv apud Lycophronis Sclioliaften, oculos 

Kuriiv, hbi(Miomv laiSfatutt «5* hiynu fugerunt. Interea non dubito quin le- 

Swpm? tfiwT A^xJiicftf • gendum fit, ut edidi, v. 2. &u$Qt nort 

Hjeo*«3wv HmicTw Sw hofxa.^wv viv v*<m xSg@', ut erat in Heinfianis Editionibus. 

ty Sttpmw. Frag. incdit. Rob. CrediderimetiamlegendumEtolou^jhoc 

77. Ewiwop] Tres pofteriores verfus eft, &». Notum enim eft hos fuifle Hel- 

invenio in Scholiafte Pindari ad Od. IV. lenis filios. Vide /JpoUodort Bibliotb. 

Pythiacorum. Duos priores quaerentis, Lib. I. Cap. VII. §, 2.. Clcricus. 

Cca Ibid.J %o* H E S I O D I 

Ex eodem Scholtafte Pindari. 
Tvi 1& ag ar$tt\(§y wA^s xo£#£ kefic. )hii 5tyT0$ 
Ilf Jv k hyctfzlw, iij ttpgyoiv t$y ou AiAgc 
Ooi&) dxjegowofjui}, ote I^ys ^fts K6§0V«/, 
EiAaTJoV, Q>7\eyioLo AioyvYiToio dvyccr^ci. *s 

JE# Eodem. 
Tluutf Aivxevymhg l7nris-%ctT(&> c£@> A§»^, 
Ou;tTg&)s dyT&og tjos, Ett^^ o^iwg dvdjotov. 

Ex Eodem. 
HSfc Si o\ KpdvLWV >^igw (pOMVSTO |S«A«, 
Autcv £. ^gc%. xpi/\j/o« 4' oc^) wrav * (myguigyv n 
KctTxtu), w ot gTSi^s <afeoKUToV dfjLCptyvwc.. 9° 

£1$ tUx> lwlssvm ol©^ k$ II»Atov ctwv, 
Aty'\3*n KsnaujtfMM be^onooom o%Ltim. 

Ex Eodem. 
Aiow, o$ rixje $■' tjov Icloovol 'noiL&jjct "fi&oov, 

Ov X&%w 3pg\£ev cv) IIwAia) i))\i&ni. 

Ex Eodem. iv \jzn&rjKctJf. 

E5 vv toi tngsu /iismMot* detyevtTm. 9S 

Ex Eodem. 
Ev AwAw tots <®&>to<; tyi % Olw%(& doib\>) 

MS7\7T0LLZV, bj UOL^jlg VLLWC. fd^/oVjTtg ctoiSiwy 

Ibid.] Aliter leguntur hi verfusin Edi- SaA^uayew aJliur, *j im^fMt «fe< Kaei. 

tione C/fr/W & aliorum, Re&e, ut conjecerat Clericus legitur 

Ehxbjjn j\' i}iYov7i> St^soOTAoi tZamtiif LfolwQr non Etolwif, nt patet ex /^C0- 

A«p»> re, s*Sis n, ^ A/oA@r' /Twjo^tpfMir. phronis Scboliafle ad v. 284. Sed pro 

AhhiJtu JV J4W7D StfwjBOTAo/ (iamkm «fe< >o»ei omnino legendum nte*l>?»f, qui, 

Kjfowtf, *T' hStLfjiAt, ^ S/Vv^ vuohofMwif, seque ac Salmoneus, teftante /ipollodoro 

erat F R A G M E N T A. %o$ 

Ex eodem Scholiajh Pindari. 
Venit igitur illi nuncius corvus facro a convivio, 
Pythonem in divinam, & dixit fa&a ignota 
Phcebo intonfo, Ichyn duxiffe Coronidem, 
Ilatidem, Phegyae Diogneti filiam. 

Ex Eodem. 
Hanc vero Amaryncides Hippoftratus bellicofus, 
Rhyetei inclytus filius, Epeorum dux virorum. 

Ex Eodem. 
Hoc animo ejus optimum vifum eft confilium^ 
Ipfum quidem retinere, occultare vero inexfpe&atum & gladium 
Pulcrum quem ei fabricarat inclytus Vulcanus. 
Ut hunc quaerens folus per altum Pelium, 
Rurfus a Centauris montanis domaretur. 

Ex Eodem. 
iEfon, qui genuit filium Jafonem paftorem populorum, 
Quem Chiron nutriit in Pelio fylvofb. 

Ex Eodem-y in Monitis, 
Re&e hsec fingula quserit immortalibus. 

Ex Eodem. 
In Delo primus ego & Homerus Poetae 
Canebamus, novis hymnis fuentes cantionem, erat ex jEolidis. Male igitur apud Scbo- piac. Rob. 

liafi. Lycophronis fecundo loco interferi- pf. eZ hJ] In Scholiis ad VI. Pythia- 

tur ~2.*K(u»i<x>f, &c. Rob. corum, ubi profertur \% Xwp»)»®' <sa^mt 

83. t£ juty] Eft in Scholiis ad III. Py- quas H<no<T« av*vdi<m. Ckricus. 
thiacorum. Clerkus. 96. Ev Ai»*»] Occurrunt hi verfus, ex- 

85. TW']£ftinScholiisadX. Olym- cepto tertio, apud Euflatbium. Rob. 

99- » ao6 H E S I O D I 

<bo&QV A7r'otf\MCL ^VQDLO^f, CV TSJC8 A«Tfc. 

Ex Eodem. w t tioiw. 

H oh O-din Xaerrav cbro ^M©^ s^yoa 

■£# Eodem, ex iifdem. 

H oi'w Ygin 7wxtv64>f6)v Mwuowoh, 
H ts;c€v Eu<{)nuov TouYibxu dvvoorycuiU) 
Mi^Sw cv 4>iA6T/m 7joAv^6oy AQtfiim. 

Ex Eodem. 

H 4' vzroxiiosajuSj/uji Tgxev Aioxov i7nnopgi$(iIw, 

Aind$ i7TH f i&ng mTxm^m \yjcto (jlz?$ov, ioj 

MbV©-* 2&/H w*gtMs, 7ntTYip dvcfytoV TS ^Ot/V Tg 

Oojoi tattv wi^fmceg imgtpns hSbdi vwo«, 

T«s otvo^>o(£ Trowflg, fictdvfyvac, Tg «^ctq^. 

Oi o^i Tot /tBg^Tov l&tyw vwu; cifJLqHeXifxttc, 

n^ft/TOi 4* ^* ^HVTO VCfltf^ JUMoOff^fcJ^QiO. 1 10 

£.v Eodem. 
HTOi 6 £, Ziigov, Xj AAot£o^ov t|Ws scD-Aas. 

2s# Scholiafle Sophoclts. 

Efl tjs £Mo7nw 7roAt> Awi(^ »W[' ot/Agiu&H/, 

A$v«« uxT^iui >9 «Ai7ro'&an fiUom. 

Ev 4' avoQ&es vctiaoj 7roA6pp7u/£S, 7ToAu£htom, 

IIoMoi, ohretg&aioi, <f>OAg 3iiht&!v dvBfdomv. n; 

pp. H om *Sj»] Ad IV. Pythiacorum, Scholiaften Lycophronis p. 38. Edit. 
non procul ab inirio. Clericus. Stephanicae, ubi plura de hac fabula. 

10 1. H oh Te*»] Ad IV. Pythiacorum. Clericus. 
Ckricus. 109. 0< «A»] Nonnullis verbis mutatis 

104. H A TjBBjwfljw^»] Legitur apud hi verfus leguntur etiam apud Tinda- 

rum F R A G M E N T A. ^07 

Phoabum Apollinem,qui habet aureum enfem,& quem peperitLatona. 

Ex Eodem^ ex Eceis. 
Aut qualis Phthia habens formam a Gratiis 
Penei ad aquam pulcra habitabat Cyrene. 

Ex Eodem^ ex iifdem. 
Aut qualis Hyria prudens Mecionice, 
Quae peperit Euphemum terrae domino & quaffatori, 
Mifta concubitu aureae Veneris. 

Ex Eodem. 
Haec gravida fa&a peperit JEacum gaudentem equis. 
Sed poftquam juventutis amabilis attigit menfuram, 
Solus cum eifet, dolebat • pater vero hominum & Deorum 
Quotquot erant formicae, intra amabilem Infulam, 
Eas viros fecit, & mulieres ampla cingula habentes. 
Qui primum inftruxerunt naves utrimque remis a&as, 
Et primi vela pofuerunt navis nigram proram habentis; 

Ex Eodem. 
Ule quidem Serum, &. Alazogum filios bonos. 

Ex Scholiafte Sophoclis. 
Eft quaedam Ellopia dives fegetum & pafcuorum, 
Abundans ovibus & bobus quibus pedes recurvi. 
Inhabitantque eam viri habentes multos agnos, & boves, 
Multi, innumeri, genera mortalium hominum. 

rum in Olymp. n. te Scholiafte. Hc Xi l 2i»p@' tS Aa$o£j'« 7« 

O/ y i«7j< <a^y>-nv 7iJ%etv vtat a.y^n\iosa.c T\tex'*v*t ^ hhxju&vtit. Rob. 

nouniFwx&oMvvwt7fltto\imv7i>7iipoto.Rob. 112. Ep 77? EMoctw»] Vide Scholiaften 

iii. Hm 0] Occurric in Olymp. 1. Sophoclis ad Trachinias p. 372. Ed. Ste- 

Pater autem Seri erat Halirrothius teftan- phanicaj. Ckricus. 

I31: Tw 208 H E S I O D I 

E^Jul ye AtoStovn Tig W\y&m 7rtmXis-au\. 
Tlw q Zdjg hcpihm, yy ov fflqweAov et) 
Tiyxov olv3pa)7rois, vcuov d[ hm 7w^r^pi (pYiyx. 
Evfyv $fo%Sovioi$ (MtvnvfJLCLm 7nLvm Qe$o?). 
Os $h xeidi (M?MV ^ov cl^ootov ©!|«pg«vw 
A&gt cpsptov gX3»oi ovju owols oLjadwm. 

Ex Eodem. 
H TiKtOy' E^fjjLovlw o^ezxAvrai Mgl/S^ftJ, 
OffAo7ttTov 4' ei&Gv NHGoVgotTov .i>£ov A§m©\ 

2j# Eodem. 

Ixjzto 4' "' Kp«'ovm Hj Yhio^xpuu. 

Ex /Efchyli Scholiajle. 
H 4' , Ca>OXJUOJWjwfyJ>J >(#Ml£oJV©' S^OtTOVi^M 

Ev$vtov cv (jutydgounv lyeivcLTO cpihTULTOV tjov. 
T« 4' M^ g^iovTo Aviim ts YJKvnog ts, 
To^&jg TcivTfy&>, »4'I<$jt©' o£©' A§«©\ 

T*q |X€$"' OJTAOTKliu/ 7S7tgTO ^OLV^but) IoA«OtV 

kvnoyn xpa&ow, mAowov $/©» Av£o7\iShLo. 

Ex Athenao. iv tu ^evrgg&i MgActproJVW. 

■ 7zJ& Mapfls 3oo<; a^fgA©' »A^ oY oixa. 

riAwaas <T tyyvgeov ovhiFCpov <p$%t, Awte o^' clvcdlti. 

Ex Eodem. 

Kol) tots (jlclvth; "pL <kojjLov |3*S cuvvTo ^fcnv, 

I^tfCA.©' <T oSj V&7"' S7f€fJ(gLj6TO tZ <T \no7nfav 

^W7rcpov syjdv iii$n, hifvj 3 oTtwznpov cLeipciu; 

131. Tw J^ M«p«] Priora duo fragmenta ex Athenxo 120 12 j" MO *IS leguntur F R A G M E N T A. 109 

Illic qusedam Dodona in extremo tra&u condita eft. 
Hanc amat Jnpiter, & fuum oraculum eflfe 
Venerandum hominibus, habitans in fundo fagi. 
Hinc terreftribus vaticinia quaelibet feruntur. 
Qui illuc profe&us Deum immortalem interrogarit 
Dona ferens venerit cum bonis avibus. 

Ex Eodem. 
Quae peperit Hermionen hafta inclyto Menelao,, 
Minimum vero natu peperit Nicoftratum Martium. 

Ex Eodem. 

Venit ad Creontem & Heniochen. 

\ 

Ex ALfchyli Scholiajie. . . /* 

Gravida vero fa&a pulcre cin&a Stratonice 
Eurytum domi peperit cariflSmum filium. 
Cujus filii fuerunt Deion & Clytius, 
Sagittarius fimilis Diis, & Iphitus bellicofus, 
Poft hofce vero minimam natu peperit Ioleam 
Antiope regina, prifcum genus Aubolidae. 

Ex AthenaO) efecundo Metampodia. 

Huic Mares celer nuntius venit, per domum, 

Cum impleviflet argenteum fcyphum tulit, deditque Regi. 

Ex Eodem. 
Et tunc vates vinculum arcus fuftulit manibus, 
Iphiclus vero ad humeros inftabat ei, a tergo, 
Scyphum tenens altera manu, altera vero fceptrum tollens 

leguntur Lib. XI. p. 4.98. Clcricus. 

D d 117. Olc ^io H E S I O D I 

AtudEundem. 6>c r tioiav. 
OTot Awvoog <J&c' dvfr&im ffiyM ty ^3o^, 
Ong dSluv 7nv4> o1v@ j U ol ItiXsto LUtgyig, 
^Etw q 7ii£bLg %&%&■<; 7S <fci, yhooojuv ts vbov n 
AeojjLois dtydsoior <pfA« U £ {JUJLTtfuxiog vm&. 14° 

Ex Eodem. 
Tdg @>{yn>) %&xixoi risA«adW 

Ex Eodem. 

Ev^vyvYig <F 2 n %%$(&> Adwdav Uqdw. 

Ex Eodem. 

HSi $ W bt Styn ^ «Agt7ww -re^aALjw 
Tsp7isa% puuSow, \mv hjufrog noosowT). 

Apud Stephanum. cv Alyivnt J&npai. 

VWW bi A&CtVTld\ oHy), 14/ 

» » 

Tluu 7re/v A&cM)Ti£bL ydxhvo&v ^01 cow ibvng, 
Tluv iir Imvvyuov TLi&oiaw ($00$ mqjjulgs Zd>g. 

Ex Suida. 

Ahxluv ]u. $ tittim OXvfjL7n& Aictxltyoi, 
Nav fr' AfiJMjuoviStois, bAStoi/ U t% Arepfamv. 

Ex Eodem. 

'Emyg* (JL&Xtevvwg svyepYig ripev oixzcuv dvdng. iyo 137. oT« ^turvavt] Eft: apud eumdem 14»;. Nwp iv hG&rnJ)] Stephanus ha- 
Lib. X. p. 428. ubi multa in eamdem bet in voceAbantis, ubi Ab. Berkelius 
fententiam. Clericus. oftendit legendum non h htyns fed b 

14J. H<A!] Profertur ex Melampodia Alytfjuv <Aw7tf?. De nominibus Eubceae, 
HeJiodi i AthenaiL\b.\\.^.^o,Clericus. ex Phcenicia Lingua, ea tradidit Satn. 

Bochar- FRAdMENTA, iti 

Stabat Phylacus, & inter famnlos dixit. 

Apud Eundem-, ex Ems. 
Qualia Dionyiius dedit hominibus gaudium & inimicitiam, 
Quifquis copiose bibit, vinum vero eft ei petulans, 
Simulque manus & pedes vincit, linguamque & mentem 
Vinculis quas dici nequeunt, & eum amat mollis fomnus. 

Ex Eodem. 
Quas mortales vocant Peleiadas. 

Ex Eodem. 
Eurygyes adhuc puer Athenarum Sacrarum. 

Ex Eodem. 
Dulce enim eft in convivio & in epulo florente 
Recreari fermonibus, poftquam convivio faturati funt. 
Apud Stephanum, l II. jEgim. 

in divina Infula Abantide, 

Quam prius Abantidem vocabant Dii asterni, & 

Quam tunc a bove cognominatam Euboeam vocavit Jupiter. 

Ex Suida. 
Fortitudinem quidem dedit Jupiter iEacidis, 
Sapientiam vero Amythaonidis, & divitias largitus eit Atridis. 

Ex Eodem. 
Ob lafciviam odiofam tenerum (virginitatis) amiferunt florem. 

Bnchartus, Chanaanis Lib. I. c. 13. quae mv» quam ita explicat Lexicographus 
oftendere queant quanti ufus fit ea Lin- <c K*TOpe$««> yvvatWfMvia, HgidJ^iQt » t&fyf. 
gua, ad Graeciae origines illuftrandas. « Ae>H fi <nfe) ffi Uej'n* dv^ujifar. EiVs^n 
Clericus. &c. Fragm. Incdit. Rob. 

iyo. tirirj] Occurrit in voce M«x*°* 

D d 2 154. tiyta ai,, H E S I O D I 

Ex Suida (3 Polybio. 

Asctxxo%u; 7n>KtfjLti xs^tpYioS; wn Sty7i. 

Ex Plutarcho. 
CUT Ct7\0iCt ){&?& Vg/HOv), 

Kct] 7myot<; 7nwJL(Ju®v, % moict 7toiwtvl. 

Ex Eodem. 
EvfSOt TOl ^doi fyzdc T^xk^pCft XA%(t>VYl 

Av^o/v «StoVTav, gXs^©^ ^ ^ Tgr^jcop&jv©^' iy; 

Tp«s $"' Wcpy$ 6 jcc^c^ yn^dcm)' cuutvl% b cpom% 
"Emct rxq xi^tx^c- &>(# <T w^a^ ra<; Q>oivixcf<g 

NvfACpCLj iv7TteH&lMl X&pOLj AlO$ Al^O^O. 

Ex Eodem. 

A«vo$ ^ap ^uotv gr«pgv gp^ ILmww&x; AifyAns. 

Ex Clemente Alexandrino. 
Mctvnc, <Y Mg 6^V C>Q?;£$OVl&)V av3p<W7TGDI/, i tfo 

Offs otv «&W Zctuog voov Alyioycio. 

Ex Eodem. 

AyroV y^ 7mTm fictoik&jg ij xioi^ctvog o"£iv 
NfavctTtoV ow cV &7ic spy&ircq x^xog «Mf^, 

Ex Eodem. 
Maraaj, cut ctvJjocL 7ro/\vcppcthovTLt Tfyloi, 

GiGTLST^V, CWoSj&IITLt. itff 

1^4. Em* 7b/] Apud Tlutarchum de lationem homra verfuum, quse exftat 
Oraculorgm defectu p^iy. T.2. exftant Eidyllio X. /iufonii, ad quem & Eliam 
duo priora fragmenta Hejiodi, ubi & eo- Vinetum confule. Clericus. 
rum interpretationem legere Iicebir. Ibid.] Occurrit etiam hic verfus apud 
Compara etiam, fi vacat aut lubet, tranf- Scholiajten Arijiophmis ad Opw3. v. 6 10. 

Ad FRAGMENTA. iig 

Ex Suida (3 Polybio. 
JEacidas bello gaudentes ut convivio. 

Ex Plutarcho. 

qua? nemora aincena habent 

Et fontes fluviorum, & pafcua herbida. 

Ex Eodem. 
Novem vivit setates garrula cornix [nices ; 

Hominum qui juventute florent j cervus vero aequat quatuor cor- 
Tres vero cervos xquans corvus fenex fit • deinde Phcenix 
Novem corvos asquat ; nos vero decem Phcenices 
Nymphae cincinnatae filia: Jovis iEgidem habentis. 

Ex Eodem. 
Gravis enim eum-atterebat amor Panopeidis iEglse. 

Ex Clemente Alexandrino . 
Vates nemo eft terreftrium hominum, 
Qui noverit mentem Jovis iEgidem habentis. 

Ex Eodem. 
Ille enim omnium rex & dominus eft 
Immortalium ; tecum nemo alius de potentia certarit. 

Ex Eodem. 
Mufarum quse virum reddunt celebrem, 
Divinum, vocalem. 

Ad eundem refpicit Scboliaftes Lyco- Pififtratus hunc verfarn ex Hejiodi ope- 
phronis v. 794. cura dicit, E^-w okto^ ribus fuftulifle. Clericus. 
yivtit, >@&' HoWby, Jwf^. Rob. \6o. Miyw] Exftat Stromate V. p. 

ij5>. Hktmt $] In Vita Thefei p. 8. 6\o. & fequens fragmentum Ibid. p. 
ubi, au&ore Herea Megarenfi, dicitur 60 3. Clericus. 

168, ItZ xi4- H E S I O D I 

Ex Eodem. 

Hc% o ^ro w^s^ oW Srwwlw sfretfjuw 

AJvJCtTQl ^SihOOV 75 ^ S&Kffl TZKLLCL$ WCLffiq. 

Ex Scholiafie Lycophrmis . 

Zsu flDtTgg, «7S fttoj viony ^a cwce/i/ot pioio 

f24>«As; <5£t/otf, ^ cwoiot pi&ot TJjwSJu 

0wtoT? dvftydo7rois' vuvc^Gfoc Itd tvtBvv stiou;, 170 

O; llz fjj&xzjv ye sdnn&s t%etv cuouvct $010 

~E7tlcL Ll 67» *C&iXV * $>SCtS LLi^jmV CLV$pO)7W)V. 

Lx Eodem. 

T%)$ lwl){&$ Aiaxiih, y$j tztqclkjk; oA&g riflAsO, 

Os Tolg 4' ^ yjcya^ k{jv Asp^ eimvoi&cuvetg. 

Ex Eodem. 
Oiluv jS. Lwl^tv §£>(# /twigwr 7?^7rf) «wp, 1 7 s 

Tcls Sing. <J[\LLWT/\y\Q\ ysm «regryfla vo»|Ua. 

£# Eodem. &c tjjj- HpcoiKrjc ^j/gaA^W 
HtLCLTl 72eF 07S TgT^O? gUO^TOW TJOA*)®-' 

Y-vftfAsy Tio («05 HoaiiSbLw ygi AttoM^w. 

is.r Eodem. 

Xcv.gzn AvyxM&> yev&n 

Ex Athenagora. 
5J3t7l)p cLvcJjoUV 78 %m 75 i 8 o 

XtoOUT, CL7T Ov/\VLL.7T% Q @CL/\0UV \{<0/\9SV7J XSj)CUIV& 

16&. Z& mxEpl Leg ; tur p. 112. Ed. //«?« 

Pauli Stephani. Cfericus. Tafes decem implet multer deleclans 

175. Ow ftii'] Citantur etiatn hi ver- fapientia. 

fus ab Apollodoro Bibl. Lib. ]II. Peffime Pri.no enim fcribitur ojW pro iiw. Pcr* 

autem vertuntur in Clertci Editionc perarn eciam dele&aus fapientia. Quem> 

§Hua7i forte deleclatur vir decem Jor- quxfo, dele&ans? Quid ddnde Japien- 

/w? F R A G M E N T A. zis 

Ex Eodem. 
Dulce eft refcifcere quse mortalibus conftituerunt 
Immortales malorum & bonorum fignum manifeftum. 

Ex Scholiajie Lycophronis . 
Jupiter pater, utinam mihi minus fpatium vitas 
Dediffes, & bona confilia fciremus 

Mortalibus hominibus : nunc vero me ne tantillum honorafti, 
Qui me longum ftatuifti habere fpatium vitae, 
Septem me vivere aetates varie loquentium hominum. 
Ex eodem, in Epithalamio Pelei & Thetidis. 
Ter beate iEacida, & quater beate Peleu, 
Qui domi facrum le&um confcendis. 

Ex Eodem. 
Una forte ex decem dele&atur vir, 
Decem vero implet mulier obledrans animum, 

Ex Eodem. 
Die illo quo murum bene fabricatas urbis 
Excelfum fecit Neptunus & Apollo. 

Ex Eodem. 

Salvete Lyncei genus 

Ex Athenagora. 
pater hominumque & Deorum Iratus eft, & ab Olympo jaculatus ardenti fulmine 

tia} Nihil certe ad rem de qua agitur flen Lycophronis ad V. 393. Fragm, 

fapientia attinet. Omnino igirur verten- Inedtt. Rob. 

dum Obleftans animum. Quo fenfu 179. Occurrit ad V. 1124. Fragm. 

ufurpatur in toyoit Inedit. Rob. 

Xj««V »7? %m batiyiuov «75 vMjua. Rob. 1 80. n«7»p] In Legatione pro Chri- 

177. H/**7/] Occurrit apud Scholta- ftianis, paullo ante finem. Clericus. 

183. *««- zi6 HESIODI 

E*ravs Anitii${w> (pi?^v ow dvfxov bymv. 

Ex Scholiajle Arati & Hejiodi. 

fyouovXY) vU Koftav)g 9 Ivsifycivbg t% KAs«a, 
tpcutofr' ills^zosk nguj EvJWp»i mvv7ft7r?\(&, 
A; Taibig ^Asaoiv c#$ %3ovl ^Ga' ctv5f>co7iwv. 187 

.£*: Etymologico. 
Otit kb %f<n ?&&2oxzv } a«Sfc\£ jrctvra jfyoKtv. 

Ex Eodem. 

Bv%X9V t Ay^otAov ^ SkWJv' cufyLiQZosKV. 

Ex Porphyrio in antro Nympharum. 
Ctg ks TroXic. ftfyjoi' v'oll&> 4 '^f^?©^ cL£ASX>g. 

Ex Scholiafte Theocriti. 
6AtyOV C% tiOlTOUf Kiosv&iu. 

Idem ad Id. XI. 

N«7n© j og ra stoi/jlcl AfWv clvztoilul ohmi. 190 

Ex Scholiajie Nicandri. 

;$« 7roLTei Kiihsv Illl^cu. 

Ex Theone. 

Kotf n o\i%y>u\\(& muy\&p(& S£i djoouuav wg. 

AJpafms in III. Ethicorum Arijiotelis. 
Oti 10 zrowpos 'Qii tf mm^ Tuilf) k\ chgv^yg l^vbg HoioSbg 

183. fcawvW] Ad Tom. ij. (peuvofj^m. hunc verfum profudifle Hefiodum de 

MorelianaeEdit.ubi deHyadibus.CZfr/V»/. Autolyco furum nobiliflimo, qui furaba- 

186. Ot?*] In voce <*ft'.Mof, feu col. tur equos, faciebatque ut alii videren- 

21. ubi poftquam dixit Etymologici Au- tur, quia mutabat eorum colorem. Sed 

&or a.eiAKav fignificare £0?*™, quamvis potius inconfpicuos reddidifTe dicitur, 

apud Nicandrum contrario fignificatu quos occultabat furto fublatos. Clerkus. 

legatur, pro femper confpicuo, docet Ibid.] Hic verfus a Scholiafte Lyco- 

phronis FRAGMENTA. %ij 

Occidit Letoidem, fuam iram excitans. 

Ex Scholiajh Arati & Hefiodi. 
Phasfyla & Coronis & bene cindfca Cleea 
Phseoque amabiiis & Eudora amplo peplo, 
Quas Hyadas vocant in terra populi hominum. 

Ex Etymologico. 
Quidquid manibus arripuiiret, inconfpicua omnia reddebat. 

Ex Eodem. 
Byblum & Anchialum & Sidonem florentem. 

Ex Porphyrio in antro Nympharum. 
Ut urbs faciat, lex antiqua optima eft. 

Ex Scholiajle Theocriti. 

parum fciet Ciffybio. 

Ex Eodem ad Idyll. XI. 
Stultus, qui, paratis reli&is, imparata fe&atur. , . 

Ex Scholiajle Nicandri. 
L. — ,-oportet patri arietem effe. 
Ex Thenne. 
Et tranfiens feftinans eft inftar draconis. 

Ajpafius in III. Ethicorum. 
ucwi^of poni pro laboriofo & infelice oftendere poteft Hefio- 

phronis ad V. 344. fic citatur, «p»<n $ UcnoJbt. 2«ovp@' Ji uavox&uuti n- 

n£vm&oc3a.h££imty£tJlKctmv'T*TjStoy£. "mi/Mij tv tktk ovoua ly^toi-ilav Tvut rffl 

Narratur autem ab eo Autolyci hifto- C| icwta £aav \nt\cut ^ %iKeut 7 Zfoytvamv. Rob. 

ria hoc modo. O KuToKvmt vXiirnaiv* mv- 187. BwSaof] In voce Bi£a@', feu col. 

"■«« \sSp'i£c(ki- vjiinztv •/> ■mvmv \1t1rns 75, 116. Clericus. 

"xj jSoetf j^ imiuvtct, -mt arpoctyjits tunav ut- 192.. Kai n Jlio^u^jQf^ Ad Tom. 6. 

"Tnmiti, ^ fa&vtevi t*s J\?mTws twruv, at Qauyoufyuv. Cfericus. 

E e 19$* & ii8 H E S I O D I 

<$^qimol\ bi Tcug fU}d.7\ou; voiouc,, cv oug tJjuo ATwyJivw ttoiw 

(1. 7roi«) <w&$ r HtytXKict ksyxour 

£1 riycvov v yjfagL o\ oi 7rovYi^miov 1$ olushv 

Zw; iiiitvtws zowig 

Kctf m7\iv 

Tswov sfMov ol) (jlo1$ov) oi 7roM£jTcnov ng) kysov. 195* 

Ex Scholiafte Euripidis. 
Twi S£ <$itefJL(JL£ioSi$ AtpzjoKm 

Ifyd&n <mO<no%ov; ih&xmv $i oq> 'ifjL%ctte (ptifjjN. 

Ex Harpocrationis Lexico. 

E$}a viodv-, faskoi) <fc (jdowv, ivffl hi yegovmv. 

Ex Euflratio. 

Ae^og ctvvAov iov Aavctos 7rolmv svvigyv. 

ipj. & 7iKfov"] Duo priores verfus ex 196. Tmv /s] Occurmnt in Scholiis 

Euflratio, Ariftotelis Interprete, ( non ad Oreften v. 249. 
ex Euflathio, ut legitur in nonnullis WnktnyiAv erex* TwJhipuf nV liv -\ayov 
Editionibus) & quidem vitiofius fuerant Yim 5v)a.7ifuv, Ai<nMif 7'i.i E*&<£Jk. 
prolati . Cetera fragmenta quasrant harum Infigne genuitTyndarus ad vituperium 
rerum ftudiofi, quibus & otium & edi- Genusfiliarum,&infameperGraeciam. 
tionum commodiorum copia fuppetet ; Ad quod fic Scholiaftes. 'S.thoi^^; p~ 

nam ad me quidem quod attinet, nolo mv,^ fhuvTut diott TwJb.put fy&ftTns im- 

dare pcenas negligentiac eorum, qui pri- **;5t7D. h ii Stif o^cS-hok, J)ya.^6t 71, ^ re*- 

mi hasc fragmenta collegerunt. Clericus. ydyxs, x^ Kn-\a.vSfsi twr* iuf Sv}*7i?iti J7n»'»- 

T E . A O 2. H2IO- FRAGMENTA. 119 dus, in magnis Eoeis, in quibus Alcmenam inducit dicentem 

Herculi : 

O fili, fane te laboriofiffimum & optimum 

Jupiter genuit pater. 

Et iterum : 

Parcx te, 6 fili, & laboriofiffimum & optimum. 
Ex Scholiajie Euripidis. 

Illis amans genitalia Venus 

Irata eft intuita ; malam autem iis injecit famam. 

Ex Harpocrationis Lexico, 
Opera funt juvenum, conlilia maturorum, preces vero fenum. 

Ex Eujlratio. 
Argos quod erat fine aqua Danaus reddidit aquofum. ttv' \ya H 5 ptfois viuf 

OuvtKS- Twf&ows \i(av ATiaat Stots 
ftheis tJ.%tn H57JoJiȣK KuVe*Jbf * 
Ktivtt /t TwJbioia xxocus •^Kamfmn 
A/^t^Kf 75 19 retyaf/xs t/Swoi j^ Knnmvooat. 

KaJt HtnoJbs, ut fupra — 

Kol OuHtQf Hi autem Verfus non jam apud Ho- 
merum extant, fed a Barnefio videntur 
pertinere ad V. 438. Odyff a. Fragttt. 
Inedit. Rob. 

198. Egja] Hunc Verfum, ex tefti- 
monio Hyperidis, Hejiodo attribuit Har- 
pocration. T«tb j^ TmexJMs iv m$ >&t AiJ- 
£ls Ji K*.vimy.nspH h.uTrw hyafikuvova. J)ov •iw.h&v* Ho7o<T« ymv ttvcu. Uapoiuitt lis '<&* «/ 
Ai^£w ■moitex.ro. j^ «M7B y^es^ &M'nnvi avi^ec^i ^ Aet&Q&Viis o Voa.ufMi.VKiS vtos ty*- 
Sls JVE^ph tyvi h.i%os%ttvS* MmfJiv. a%v. Fragtn. Ittedit. Rob. F I N I S. Ee z HESIO- OMHPOT kai H2IOAOT 

a r a n. 

HOMERI & HESIODI 

CERTAMEN. 

C U M 

PR^ELOQUIO & ANNOTATIONIBUS 

JOSUM BARNESIL [ «-3 ] 

PRILO QJJ I U M 

JOSUM BARNESII. 

DE Hoc Homeri, & Hejiodi Certamine, nonnihil videtur con- 
gruum praelibare. Varro quidem apud Gellium y 1. 3. c. n. 
De Homero & Hefodo, Non Dubium elTe, ait, Quin aliquo tem- 
pore eodem vixerint, idque ex Epigrammate oftendi, quod in Tri- 
pode fcriptum eft, qui in Monte Helicone^ ab Hejiodo politus tradi- 
tur, Videtur hoc ipfiim etiamnum extare, apud Dionem & Antho- 
log. 1. 3. fol. 270. tt<no$(ft J Mxorqs EXiKoo/tn tovcY cLvifyKWy Tftvcu vikwco; c# 
xatociSi %ov opripv. Fertur & aliud Epigramma, quo memoratur, 
Hejiodum cum Homero aliquando CertafTe, at non in Chalcide^ quod 
aliud teftatur, verum in De lo : & hi Verfus iplius Hefiodi nomine 
proferuntur. 

* Ev AjjAw tvti it$u>m tyoo tl o^tr\qpg ctotSo) 
MiX^ct/j^iJi cv vtctpots vftvois pa,*\tctvTts ctoitfr)v, 

$0~&0V ATTofitXWCt ffiVOTAOpOV' OV TiKt Ar\TU. 

Verum hoc Carmen nec VitStum Homerum, nedum Contendifle 
memorat* at folummodo Utrofque Apollinem celebrafle. Extat 
quidem, apud ipfum Hefiodum, Locus, qui illum ad Exequias Am- 
phidamantis Hymno CertafTe, & Vidtoriam reportaife, Vic^oriseque 
Prsemium, Tripodem ; quem & Mufis Dedicaffe : at nihil ibi de 
Victo Homero ; quse res, fi vera effet, majoris foret Hefiodo Gloria- 
tionis argumentum, Oper. & Dier. I. 2. y. 6yz. 

Ev%icY iyoav, nf kk§Xct J\aV<p£oi/@° Aft<pt£cLftctv7Bf, 
Xct\Kt$ct t et<n7ii^r\azt' itt 3 t srom<p^t^ ^fjfrjjct mfaa, 
A&\ t%oztv 7rcu£t$ ftt}ctKr\Tspig' tv%t fti <pv\ftt 

ffJCVOp VIK1\0WTU. <pipHV T£/7J3c} &)TCt)iV7St. 

Tov jidi) iyu Mx<ty]$ EXtKcvvtcicfios' ctviJrjKct' 
Ev%t -\ \jc\ 7V7re,U7W Xiyvpris 'tTnZr^am ctotSr]?. 

* Duo Priores Verfus apud Eufiatb, fol. <(. & Sckotiaft. fol. f . & Schotiaft. Pindavl, ad Nmtonk. 
5. i. Ultimus Verfus additur his, in Htftodi Vita a Lilio Gyralio confcripta. 
i Confer. .Hefiod. Theogon. v. 21. 

Plures zx* PRILO QJJ I U M. 

Plures tamen etiam Do&i homines, nec heri illi, aut nudiuster- 
tius, hujus Concertationis meminerunt, quales funt Plutarchus, Sym- 
pofiacwv, 1. f . Quseft. 2. & in Convivio Septem Sapientum, fol. 15-3. 
Item Philoftratus, m Heroicis, Libanius, in Socratis Apologia, 
§. xxix. f. 633. y<?/;. T^et^es, Prolegomenis ad Hejiodum, Euftathius, 
in Prooemio, fol. 3. lin. 47. cujus Verba mox proferenda, in No- 
tis ad hoc Certamen. Prasterea videfis Jani J{utgerfii Varias Ledtio- 
nes; Danielis Heinfii Introdu&ionem ad Hejiodum, c. xvni. & Eraf- 
tnum denique in Adagio na.n$os \J/>j<por necnon Johannis Alberti Fa- 
bricii, Bibliothecae Gractz, 1 Volum. 1. 2. c. 8. $.2. fol, 370. 

Nos nihil hic Difputamus, Utrum opus hoc fit Genuinum, an 
non; moneo tantum, Opus efle Prudentias plenum, & Homeri Fa- 
mse & Nomini deftinatum; licet Illum exhibeat vi&uni: nam id 
certe non fine Judicum Iniquitate, nec cum ullo Hefiodi Merito. 
Quod fi poft Hadriani Imperatoris tempora hoc, quod pra» mani- 
bus habemus, fit fcriptum* nihil tamen impsdit, quin Res ipfh 
fit longe antiquior, & brevia illius Momenta diu ante fint hinc in- 
de fparfa, & confervata ; tum vero tandem colle&a & Orbi Lite- 
rato exhibita. Atque hasc de hac re fufficiant. OMHPOT [ m ] 

OMHPOT kai H2IOAOT 

a r a n. 

OMHPON ty Hoio&i/, T*s B-mniw Tlowrvis, mv- 
tz; civfytomi IIoAitos itiixg ev%v) }&**%' X^.' Hoio- 
$bg ^w. r \6\ow bvofjAouq 7n%Tet£>%, ?rai& r" $*^^" 
)tiot5 ci7M)rt\0L%sv, «7rwv, &>$ 6 ffawg ott/rt^j^Kfyjiw AioAkfbt 575*0- 

a EiWn) 4'oVx Eaogmi/©-', 6'^vgS cw xa!|U.ii, 

A<7K£W, %«|U# >(#wi, ^f « Ct^ASW, <9fr$i 7T0T Scd*A>5. 

0|UIW£5V o jjaoo-f, «s «?r«v, om 7roA«$, \{gJi ol Itxow* cwtuv, <#?' 
tcwToiq yeyevYi&oij xiyw % <®&>to\ ye ^fwepoiioi, Mihmog oV- 

HOMERI et HESIODI 

CERTAMEN. TT 

ri O M E R U M, & Hefiodum, Poetarum excellentiffimos, 
omnes fuos fuifle icives gloriantur. Heliodus autem, 
fna patria nominata, omnem contentionem diremit, 
dicens de patre fuo, 
Habitavit autem prope Heliconem mifero in vico y 
AJcra, hyeme malo y tefiate autem molefto y nunquam bono. 
Homerum autem omnes pene urbes, earumque coloni apud fe 
natum affirmant :■ primi quidem Smyrnsei Meletis, patrii fluvii, 

1 Kvplw AiaAiJW ©©AfcT»»,] ex ipfo ffejtodo, v. 634. Voces, «A^i» e*$ B«»7iW, ad Senfm fup- 
plcndum 3 tinfiu. 

a E'»'«w»] Yf> ww<w»> FJefod. Ibid. v. 637. 

F f I. Avt*»J 226 OMHPOT KAI H2IOAOT AmR 
%n t& ofccwioig TOTa/&2,tyKg*3»i$b$ NuLLtyYig, xjzkKyi&cu <pct- 
<n <®on£jv, MthYimyivn' usz^v ll&vtoi TvcpTxkfyvTCLy Olwqov llz- 
moLLCLoffivcu, %}gi r <$?' cWToig c#?i tclV toj&t&jv ovvYidn «a&cm- 
y>ti<jui. Xlot q 7m7\iv tixluyvlcl <ps%x<nv, 'iSiov 1y m)\lw l cw- 
t&v, /Xzyovng, x) (^oTjo£e<d-cv\ tivcls bx ii yevxg cloth (&'cwTolg> 
Oyun^ei^bLg ncfJwfJiivHg. Ko?w(pciovioi o fy tomv S&kvuxoiv, cv &> 
<pct<nv cwtov ^fctLLLLCLTCLilSbioxovm^ Yloimug ctfect&cu^ mm- 

CCU /t&QpTOV ICV M.CVjiJiW. 

HeeJ> *? Tovsav cwt£ m/\iv 7roM»? a/^ftwa rtt^ ^a(7ij/ 5£w. 
EMcwjcos |S •/) >c, K/Mctvdtig, 2 Tnni^c <md Btavct Kzyxw E£- 
fl^avo, MsAsto* KaMutAifc S£, 3 Ajxaaa^av AYiLWKeAT^ 
T^^W^, ActYiLiovcL iLL7ro^V tvioi S£, Tctfjuiytv Alyv- 

7TT101 $, MsV^ttO^V [tOhJ (CBOy^CtLLLKJXTlCC «01 4', ^ TflAS- 

Hxa^ov, tov OSvosiug' Lwrigy, 4', o< jufy)> Mbtw © §£, Ke/- 

& Critheidos Nymphse filium fuiflc, & exinde Melefigenem pri- 
mo nominatum dicunt ; deinde vero, cum c«ecus fa&us effet, Ho- 
meri nomen accepifle, quod quidem imponere vifu privatis in ifta 
regione mos erat. Chii rurfus argumenta adhibent quibus eum 
civem effe fuum evincant, dicentes, etiamnum apud fe reftare quof- 
dam de genere ejus, Homeridas appellatos. Colophonii autem 
vel locum oftentant, in quo dicunt eum, dum literas doceret, 
Poefin primo attigiile, mitio fad:o a poemate quod nuncupatur 

o MctpytTTiS. 

De parentibus autem ejus fumma eft apud omnes difceptatio. 
Hellanicus quidem & Cleanthes dicunt patrem ejus Bionem fuiflfe; 
Eumaeon autem, Meletem ; Callicles, Dmafagaram ; Democritus 
Troezenius, Dasmonem Mercatorem ; Quidam vero, Tamyram ; 
Egyptii autem Menemachum illum fcribam ; Sunt etiam qui Tele- 
machum Ulyfiis filium. Matrem autem ejus, hi, Metin ; hi, Cre- 

X. AlirSi] Addo, Unclnh inclttfa videris. 

z. nxrt^f. aiiTii'] Has voces reitc additas a. A/<^(n»^^»] Ita, pro 2pmr*(, txEu- 

agnofcet, qui fequens 7» iiuirifp adrerterit. I- fimto. Vid. Not. in Ttxtum, ad Odyjf. /*'. 

dem dicendum mox, ad f> Si iimilia, <\ux y. 6$. OMHPOY KAI H2I0A0T ArQR 227 

dtiHbL" ® §*\ * r 0^57»* ® 0, * EuyvcLjw- hioi I^akuoW 
wa, Uero Oo.vwtwv cL7K{A,7nhY}3-eiffur © Si?, 2 KaM.6flW, Ttw 
MSow twss Q, IIoAwfj^i/, t£u) Nfetg®^. E^lA&Ito q, MsAws* 
&>$ Sfc wfe QolqI) WLzTumyevw w q Iwoi, MxMw ovofjuxdwotj 
ojutqv Qolqv Tiv\q-> OyunfjVy 2^. to 7* jiuts^ ourt? 3 OrM£$v &>- 
■Swotf \jsto Ku^iajv Us^odlj;' © 0, a/gt r 7rifum twv bfjLyuvmv* 
(®yi, yJ rolg 4 AioAguow xTto; © Tn^! j^-AS^). 

Ofl% oLxMXAOLfJLSV, C$7 S ^«OTTXTfc OLVTOX^LTOf^ A^O.OiVy, 
«^HjufyJor' , cW T 2 Ilv^ks rz^fel OfJJIf^ CKdimfJLiJoL' T& $ @OtO.- 
A*V 7JW3o|ltiv«, 7TO^S 0[JUH%@ J , % T.V©-»' <X7JS4>0.£ct0S ^' E^fltfA€- 
7£« T0V& T Ty 7TOV, 

theida ,• hi, Themifto ; hi, Eugnatho ; aliqui vero Ithacenfem 
quandam a Phasnicibus, in fervitutem venditam j alii Calliopen, 
Mufam j alii Polycaften, Neftoris filiam. Vocabatur autem Me- 
lesj vel, ut alii ferunt, Melefigenes; vel fecundum nonnullos, 
Auletesj Aliqui vero Homerum nominatum prsedicant, ex eo 
quod pater ejus in obfidem Perfis a Cypriotis traditus fuerit ; alii 
vero, ob cascitatemj ita enim caeci ab iEolis vocantur. 

Quod vero audivimus, Adrianum fc. divinum illum Impera- 
torem, Pythiam de Homero confuluilfe, id exponemus. Cum 
enim rex ille interrogaret, qua patria, & patre natus fuerit Home- 
rus, hujufmodi refponfum, verfibus Hexametns comprehenfum, 
tulit. 

1 . Gifusu] Ita, pro €kptirlui, legendum Cen- xpuuu ^tytS^, ri atyXvJiir rkt w i * kmtJs^itf, rmt 
feo, ut & Eiyraju, pro corrupto Euy»ti%, cum uf^Myn^mt oihfdpvt, hrtujti Oftipnt Q*<n ] Xiyto%. 
illud ab «5 & yn«!>©- oriatur, owmvtts* "*4 W*- Vid. ad Odyff. *•' v. 468. & FJtfych. v. Opnf®'. 
Ai7mfr,&; at hoc fit Mtnfirum potius, quam 4. Ai»Aiu«» *'t m>p 01, 'ipinptt ngthtnmj] Vid. Ety* 
Nomtn. molog. M. v. OfMjp®-. Hujufmodi ineptias in E- 

2. * K*«u«ni», rinMxnti] Suidas, v.Oftn^®;'* tymologiis Grttci fuo inore Commenti funt, 
ftunrit, MiXvm, ? cl Z/*w'f»ti mruui, *§ K&tyiihr vers Originis ignari ; neinpe qui omnia ad 
in j «»•<, ATri&tn®» »£ K*M/«njf, f Miims- fuam Linguam referre folebant. Dixerunt ita- 

2. * Oftiptt hjyjnu] Snidas, Of*vf», rmyi €>*- que, Opwp®; ftij ipat, & hinc, Homtrus Caccus. 

xvfiori, iri^u^tt, <rt «'< Hfiilut iiiifSfin im awtJnKMf fitfych. Alilefiui, 6f*i)f© J iTtpeirtu yntS%, 7»^A«s* 

AiXtuilf, O 5 iftttfii-mj r xmfoti*, i£ ipiMui ovfi%t- ui (*» iflvS-fif imjvfjt,im, ii 2*1$ t tyJttXfiiii tf%t-mj. 

*•» >fe «^ijp»» ta&m naftiZft -rd i-rwfca euiri. Ou.11- Verum ab Omer, Participio Htbrako, Verbi 5" 

f*t « ttm, *i iiri av(A*iZ*ff4 iihifdpti ifwfiietu yS, ri Stma.r, duftatn Vocem putant verifimilius 

cvftnaxitt QtixitATnt J, ifitipeii Qqn, •m^, riit ttp- nonnulli, ut alias probo. 

F f i I. * N»ft{«» 228 OMHPOT KAI HSIOAOY AmN. 
Ayvasiv yC tysaj yeuw ^ 7iut&&cl ywvt 
Afjt&£$<nx Sapw©'' s&$ 4', IJouulmog Rw" 

2 Ok lwJ\i<zvl o^5 -m&uew, o^ tz liv IluStyigwi/, ^ tdv AmKtn- 
volluvov oLfihwg n-i XTtos tS ^)«n5 fi$2«Ao4>i>ft/s toi/ (Q&wLivepL 

jt^&. T^fS g7I©y SfcSb£tf>tOTQC. 

Ei/fo* Q jwSjp Si/ ouJtov (t«o^^55fov Yimohi (poLaiv st)' tivzs o, 
ucon^n ngy ovrfsvrr 3 AtoMoj/o? 4> aai % ©oaw, ™s rioraJto- 
v&> yevs&ou AtW Aivx oH, nk^ Iltfgou S£, ^ Nfyt^ns 
Msjwvvx;, Oloiyojr Oioiy^a o, K^ KctMfow, O^^' Og- 

Ignotum me percontaris genus^ Cs? patriam 

Divini Seirenis : patria certe eft Ithacenjis. 

Telemachus vero pater^ £? filia Neftoris Epicafte 

Mater, quee eum peperit hominum longe fapientijjimum. 
Quibus omnino fides eit adhibenda, & ejus gratia qui interrogavit, 
& ejus qui refponfum dedit • praefertim vero cum lpfe poeta 
(Ulyflem) avum fuum tam magnifice carminibus celebraverit. 

Aliqui autem dicunt antiquiorem eum Hefiodo fuiffe ; nonnulli 
autem juniorem, & cognatum. Ab Apolline, ut dicunt, & Thoofa 
Neptuni filia, genitus erat Linus; a Lino Pierus; a Piero, & 
Nympha Methone Oeagrus ,♦ ab Oeagro, & Calliope Orpheus ; ab 
— | " J ™^ ■* ■ • »^/W ' w ■»— — ■■ — rw "U 1 ■— • ■ #"^^*~W " "~~ ^_7^"V^* -■•■ — ■ •w - ^y- •- ' 

x} neAf^r»?, f Neyi^. Adeo & Suidas videtur *&• t5 j, niip^- t5 j, QUtf®" tS j, o^iptvV t5 

ad hoc Oraculum refpexiffe. j, Afw- t5 j Ev*a»©- (ita lego, cro EvsAmjs} t5 

2. ols jt(stA<fBt JW m«iv'»>3 Hinc apparet, 3', I^/<s»«7i){' tS ^, QnXniprrfi- t5 «, EuipKft®-- t£ 

Au&orem hujus Certaminis Ethmwm iuifle, Si, EmQgihis- tS /i, M»A«>*w@" t5 $t, Ati»5«- 

cum haec fcriberet; quod ^iariano Imperatori (Ita pro Awi»«) t5 ii, Maiar %s (jA^w «Vtf 6 "H* 

& Pjiifc/v Daemoni tantopere fidendum puta- Af^^ic» h E[*uplu>,% yi/^sEufuimtTht/X.viiriiit 

ret. At £i Pyibius vere locutus, quoraodo t5 lAtwnyiiw, imivu Qp*p*t' 
kosJJefiodo ignotumj qui Telemachi & Po/yc<i- 

a r^ , QoAniylrij, W«/Sji/. Vid. Not. I. T« OMHPOT KAI H2IOAOY AmN. 229 

(ptw 0? a OeW t£ 0, AgjuwiShv tS o, <J>.A9Tgg5TW t£ 3, Ea- 
^w^coi'" t« 0, EmQgpSbv t« 0, MsAa Mewov tot - » 0, Alou ^t/ 
A7ii?7\ouov' Atu 6 % nvx^jwoV, tw$ A7roM6)vos dvyar^jgy Hoio- 
£ov k> Hz%ow* ris§ra 0, MoMovor Mwovos dvyar^og [•? * K§t- 

5»ii'ib?] 4 MgtaT®', t5 TTOTtt^», OfJJI^V. 

TlVZq OlJVUKLVJLOWj QctQlV CWT&q' %)S2 <C rX^®|/Wtt<95 6jLC0OS, OV 

AuTvMfc tw$ BomtW ttdj wavra $ t 1 Wiaqyiwv Olw%ov, «fegg- 

^ffl9af K? 7roA«? pa\J/tf<&T0L* sASovra q (c «? As/\<$>%<;, tftfei tw; 

mngi^ o^tS ^uv^ajg^ow, tj$ aV ihju 3 nu-Sia* girw, 
2 Env I©-» nwofr fjWT^o? Tmreiq' w 01 OcLvbvm 
&z%0' d?7\d. 3 nw 7nqSuv coviyLV% (pvK&^cu. 

Tov 0, aK&ravra, ftfeusaahiK ^ tw ei$ Iov cttyfyi), ^l^reJt^av 

Orpheo Ortes ; ab eo Harmonides ; ab eo Philoterpes ; ab eo Eu- 
phemus ; ab eo Epiphrades ; ab eo Melanopus • ab eo Dius, & 
Apellasus ; a Dio vero, & Pycimede, Apollinis Filia, Hefiodus & 
Perfes; a Perfe Mason; a [Chritheide] vero Mseonis filia, & Melete, 
fluvio, Homerus. 

Aliqui autem eos una floruifle dicunt, fimulque certafle Aulide 
in Boeotia. Homerum enim, cum poema fuum, Margitem, com- 
compofuirTet, id canentem urbes circumifTe ; cum Delphos vero 
advenifTet, de patria fua percontatum, qusenam elfet ; Pythiam 
autem refpondiiTe, 

Eji Ios infula, matris patria, qua te mortuum 
Accipiet ; Jed juvenum anigma cave. 

Eum autem, hoc audito refponfo, in Ion noluifle proficifci, fed 

1. TSj K&fyths] Has Voces reftituo, ex Hi- non aliud OracuJum, apud Plutarcb. & Euftb, 
ftoria. E» rij ni /A&if f*» •nMvTtjazq &h,ttio, 

z. E?w I@* »?»«] Hoc Oraculum extat in Ei>r'a»^i3 yjJtojtif TmtSitv f**i yiZf imtx&nts 

Plutarcbi Vita Homcii ; ubi & aliud Oraculuin Avr^inm oTukttim Aopn iiptii3/l»t u^»»». 

Prolixius; item Paufani*, Phocic. c. 14. Pli- Suidai tamen negat illum, ex dolore ob jEni- 

nius, 1. 4. c. iz. los, Homni fepulcro nobili- gmatis perplexitatem concepto, fato concef- 

tata. fiffe ! res eniin erat ludicra, fed ex morbo, 

3. N««» ■mqiln aiiuyng. $v*<*%*k] De hac re, E| u&ueiar i Tta^i t» /*i ywiafn Tm^y. t Ttwfhn 

Htrtdot. in fJmeri Vita, & ab illo alii, nec- As^» «(jtjwio? outrc^ «»15. 

a An O^gw. 

I. E7TI' 2?o OMHPOY KAI H2I0A0T ArftN. 

$i g$u tJu) im Xto&w- KotTDt $\ toi/ cwtqv x%3 m Tolvvht^^ 
1 olhni(piQV tS jraT^os AfJL<p^[Jux.vT@>,@>eLvi)\tos E&oms, 'Qn- 
TgAo/i/, jrovSi w QnwfjLxs ctvtycu;, a /uovov /WjU,w, >t, tdi%<1, «X^ot 
j^ wcpicL, cSi r A^ai/ot, (it€^aAow$ dtopzcuq vfjuiv, owiy^gtevc %$ 
«Tot xv cm ivffi, w cpctm, <jvfjJoX?\9VTZ<; aM«As'$> wA3ov «s tLu) 
XotAxiJbt, Oyun^ n (c Hoio£b$. 

T« o Ay»i/ft^ ctMo* ts imq twv cSzoMfxcoi/ KetA)uS&yj> c^ot- 
%£ovto K&erow, (c ^tsr ote/raii/ Tictvoiihg, ciSi/\(pog wv t5 TgTSAdO- 
TWXOTDS* clfJLCpOTi^OdV 5 T Ilowraiv JOLV[JUX9Wg ctjcovtotLfjiivm, 2 vi^ 
wa<jw\ (pctoi r Hoio^bv r r^Vov tStdv* <m&e/\divm y$ &g ri yci- 

in illa regione commoratum. Hoc vero tempore Gany&or fune- 
bres ludos patri fuo Amphidamanti, Eubceas regi, inftituens, om- 
nes non robore folum & velocitate, fed fapientia etiam praecel- 
lentes viros, magnis praemiis ad certamen invitabat : Illi autem for- 
tuito, ut dicunt, fibi invicem obvii Chalcida venerunt, Homerus, 
& Hefiodus. 

Certaminis autem Judices conftituebantur aliqui maxime con- 
fpicui e Calcidenfibus viri, & inter eos Panoedes, defun&i regis 
frater ; & utroque poeta admirabiliter certante, Hefiodum tandem 
hoc modo vicilfe dicunt : In medium enim prodeuntem qua^ftio- 

i. 'Enrmpin'] Subaudi Styattt. Mos peranti- t. KiKiioicj Q*a r Haioht r if<«ii tst»»] Cum 

quus ad Regum, aut Principum Funera, Cer- ergo Htflodo Vi&oria non jure fit data, quod 

tare ; ut ex Homtro conftat, qui de Euryalo, & Auftor Ctrtaminis agnofrit, & res ipfa Legen- 

Iliad. ^'. v. 679. Os yrtTt ®r>**s «iA&i, h^tmirdi tibus fit manifefta, non erat, ut EuRatbiut ita 

Oiii7ria\t», E$ 7ufat. Tale Ccrtamen & ipfe de- loqueretur, E« j <c 'i&Mtt 0/*i}g©* Hotifat, iJ At~ 

fcribit, ad Patrocli funus, •vj/. v. 2 5 8 . &c. xtni*, tt) H-P.ifyi, «*? ««»(§>* nlf Ofnne/dcui, xnj Ai- ' 

& ad ipflUS -AchiUii, Odyfl. 0». V. 87. exceptO, ynt- ^n-rnrici c* rtii «5 rsr» ^a^/ar.t, tt tti ikkhi- 

quod Ingeniorum Certamen, Decori mcinor, twj 4 7« (tm* t* EeA^t. Multo minus, ut Johan- 

ibi omittat, nempc inter yirmatos ; licet alias nei ^Albtrtus Fabrkiut, Vir infinitx Leclionis, 

& ipfe etiam hujus rei meminerir, vi\. Hymn. yicerit naejue Homerum, tetate froveElum, viceris, 

^ifall. 149. v. Oi \$inicv*tn£f./&y*> *i°?X?'*[*'? , *3 inquam, Homerum, illum cekbratijjimum, Hefio- 

icafry, M.tr,azifAv»i 7t'gT««jt, oiut rnfufmi itjattt.. In- dus flortns adhuc annii ; ut itfchylus fenex viciut 

ter Veteres etiam noftros Britannos, Ingenio- tfl iputro Sophode. Dicendum potius, ViEitu 

ruin Certamina fuerunt celebrata, Pnmiis «/?, nonjudicio y fed pra?judicio ; nonjurt, fedinju- 

additis ingentibus, qualia Aureae, aut Argen- ria, non Jngtnio, fed Frandt ; ntn %ti mtrito, fed 

teac, Citharx, &c. ut Stldenus nofter, ad Dray- Judicum Ignorantia, aut Maltvoltnt.a, j tjualt judi- 

tonii, Polyolbion, fol. 67. Vid. qus Nos ad cium haud raro fubiijjt jummos yirot conflat. 
^fnacrton, v. 85 5 . & V. <)<)x. 

a Ita OMHPOY KAI H2IOAOY AmN. 251 

w 7rvvJoLve<Qui £ O^e, a ^O' sv 'ingm m r Ojjwpon ^na^ivctSur 
Qnolv Sv Hoio^bs,- 

Yig MsAht©-', Ofjun^e, Oew ctm fjjiSict «<W^ 

Ejtt a^e /Utfi mfA7rftoTVL, 71 Qegnttiv £$t @>£jTol<nv 5 
Ouflf oc, a Afjyw £. |aw ^^ " B^Sovioioiv aejmr 

fyvvm. */[', o7i&>$ aWa ?nvAot$ ai<ft>co j^hodm. 
Hoioibs TO&vrt^v, 

TLi7r ctye (m) t^ tSto, Oeolg imvwch Ofjjnpe, 

Ti b ^vynolciv dttsnv oiecu cv ^eoiv etvcu ; 

O 0[JLYl$(& i 

c 07niimv ev<p£jovw £, a^w ^ <K!^wv iattra" 

AoUTVfXOVeg ^CtVCt £vfJLOLT ' CtKXcil^WTOU CtOliS, 
HfJLiVOl i%HW C^L c& 77AW^tt)07 T@JL7lt£oU 

2m* X) xpeitov' (JLzdv c^ott Kp«T>jp@^ dtyvww 

nes feriatim Homero propoiuiiFe, Homerum autem refpondiile : 

Dicit igitur Hefiodus, 

Fili Meletis, Homere, qui a Diis fapientiam obtinuijli, 
jige, dic mihi primum, quid optimum Jit mortalibus ? 

Homerus, Primum quidem non nafci mortalibus ejh optimum j 
Natum vero, quam primum Orci portas tranjire. 

Secunda vice Heiiodus, 

jige dic mihi & hoc, Diis Jimilis Homere^ 

Quid mortalibus (dum vivant) exijiimas optimum ejjfe? 

Homerus, 

^upties latitia quidem detineat populum univerfum, 
Convivatitefque per domum audiant cantorem, 
Sedentes ordine ; juxta itidem impleantur menfe 
Pane, 6? carnibus ; vinumque ex cratere hauriens 
Pincerna adferat, G? infundat poculis : 

a Ita Salomon. Proverb. c. 7. v. I. Dits Mortk potior Dit Nativitatii. b Hoc eft, Dum in hac 
Mifera degunt Vita. c Odyfl. 1. y. 6. Ubi totus fere hic locus. Et ibj v. 3. acccdit huic etiam. 
loco Saiorrmii fuffragium. a Hsc 2J2 OMHPOY KAI H2IOAOY ArQN. 

TSto 71 llo) j^Mtstv aii (peemv ei&rou eT). 
Pw^i/tov o i^ hm, XTtt ozpod)oto$ (poLoi ScwfmfiMvcu •uzot tftf 
EMwW m tm, wsz %Zvovg guutxs <h%xg (0&ouy>%zv$iivcu' w&\ 
g7i Hj vvv, cv Tcug xaiwg dvoicug <q& r ieiwoov ngu\ ojjwdbjy tm&- 
^nv^Sui toW. 

O o Hoio^b?, ctffi&sig 3%i rn Ofii^a swfjueeJicL, <$& r rff 

a M&<r', flt)€ jtCoi Ttt T ibVTCL, 7tt T SOJo'^tfVa, rfeO 7-'£6v7a, 

T&ii/ |S jU.»S&i cttifo' ov 4' aM»? juvwodu doiolng. 
O S£ O/x^©-», @yAs/U€v© j ctJtoA&^ to am^yt Auouw, <{)hotV, 
b Oi§i7jo7 otjU.(p) A*o$ 7i!ju.£« c ^va^ji7rofe «jtww 
Aqfjjxm dffvvTeJr^/xoiv, e s^ovng ftfel vlwng. 
KctXeog Sirtgycv t«to*s dmvwouvTog, 'Gh wtg dfxty&ohteg yvtit)- 
fjuxg tyfjwvcv 6 H<noo)&, ^ nheiovou; siyvvg hiyav, bfyu y&& 

Hoc quidem mihi pulcherrimum in mente vidctur ejfe. 
His vero recitatis carminibus, adeo vehementer omnes Grascos ea 
admiratos fuiffe dicunt, ut exinde aurea carmina nominarentur ; 
& his etiam temponbus in publicis facrificiis pro communi preca- 
tionis formula ante casnas, & libationes ufurpentur. 

Hefiodus autem, Homeri famam segre ferens, ad intricatas dein- 
de quaeftiones pergit, & hos verfus recitat, 

Mufa, age, mihi pmfentia, futura-, & prceterita, 

Eorum nihil cane; tu vero aliam profer cantilenam. 
Homerus vero carmine confequente difficultatem folvere cupiens 
dicit, 

jNunquam circa Jovis tumulum fonipedes equi 

Currus collident, contendentes pro viftoria. 
His igitur pulchre expeditis, ad ambiguas fententias proceffit He- 
fiodus, & plures verfus recitaturus voluit ut eorum fingulis, alii 

a Haec Homero male tribuit Lil. Gyrald. in Hefiod. Vita. b Ut haec, Ffefiod». c Tp. xympa- 
wtft- d I> EvtT&i-fyuon. e r>. Exnpy.tm. Lil. Gyrald. 

iVCL OMHPOY KAI H2IOAOY AmN. <*?? 

tvct g^L?ov ovfjLtywto; (mo^mStti t* 0(JJi$ov' znv Sv 6 $ <®£p- 
iog HcnocV 6 hH i%Yi$, 0{JJi%*' cwots §£ ^q ajg c%o fi^cov r gTre- 
^oumoiv 7ro*a/uiv« t5 H0160V 

Hofo^bs, Aem-ov gV«3- J «Aom |So&;i/ K^'a, x? owyzw hmv 
OfJJiposy EhKvov itydoonag' S7rei 7ro7\i(xaio xopgcdw. 
HcnooV, Kcu <t>pvye$, o< mvmv dvd^ouv f Qn vwcnv d&sKi 
Ofuw^os, Av<$^cn Krii^oiv isr clx.ta; Soptov iXiobu. 
Hcno5b£, H&txhw; d7ii/\vaiv obr 'afjjuv y^fJLTW?^. tc£#, 
O(jji$oq, Xspcn ficthouv loloiv ohcuv k$ cpv?& ytyavixov. 
Hcno^bs, OStos otv«p dv<J)obg r dya^, Kj dvd/\yuo%<; Qt 
OfJJipog, MtfT^oV i7TH 7roAs(J/)g ^tteTrbg 7moyoi yvvoufyv. 
HcnoSb;, Ovt d^t croi ye min^ kfjiyn y^ wotvici (jjityi^ 
OfJJifos, Stofna liy iami^tVTO a/gt pgvoiw Acppooiiljjj. 
Hoio5bc, Aura§ mu frfjjidn yotf^a, Af ts^ loyzcu%a 

OfJJIfOq, KctMiST» Y&fl7Vl§VZ,V iw dgyjpzoio (2>M0. 

poft alkmi, Homerus congruenter refponderet. Prior igitur eft 

Hefiodi, pofterior Homeri ; aliquando tamen duobus verfibus quae- 

ftionem fuam proponit Hefiodus. 

Hefiodus, Ceenabatit deinde boum carnem, ($ cervices equorum 

Homerus, Solvebant fudantes, pojiquam bello fatiati funt. 

Hefiodus, Et Phryges, qui omnium hominum in navibus optimi funt, 

HomeruS, Cum viris prcedonibtis qui in litore canam fumant. 

Hefiodus, Hercules folvit ab humeris curvum arcum, 

Homerus, Manibus jaculans fagittis univerforum per gentes Gigantum. 

Hefiodus, Hic vir a patre bono, & imbelli ejt 

Homerus, Matre ; . quoniam bellum grave efi omnibus fominis. 

Hefiodus, Neque fane tibi pater mixtus, & veneranda mater 

Homerus, Corpus hocce feminarunt per auream Venerem. 

Hefiodus, Sed pojiquam fubjebla ejfet nupiiis, Diana fagittis gaudens 

Homerus, CaUiJio interfecit argenteo arcu. 2H OMHPOY KAI HSIOAOY AmN. 

Hoio^bs, Clg ® $ Sbtjwm muiiitqoi, <§fr$iv syomg 
O(jffl$os, Oiffco^sv otMct jrot|«;gi/ cti/ct£ otv^ft/i/ kytfJUcfjuitov. 

OjUW£o$, ZuM£>oii ossot Acttff^t @oo<; ^TOTgJ^-j/eiaiTT:^. 

HowoV, Kow F TOTg Z<&\ s7uou%6 y isesv Kp tioiiyvov a&w, 

Oyun%og, HouSiq \z$pdv[AX Sa/pffjAv©-» cunfyoio* 

HoiooV, HfjLSig $*' cifJLmtiiov a Htfjtaivaon nfjtyjoi b o2t&)$, 

O(JJV$0q, NtWTtt (pv?&OJOfAZja> TfWW 7TOAW &0T>£JWftS. 

Hoio^, IojuS^ c% vjwv 6$bV, ctju.^' eifjuoioiv syoviiq 

Oyjn^og, ^oLoyxvoL Mmwnt, fy cti^av&ot? SbhtyauXisg' 

HoioSbs, A» toV ct&egfe-xH^' %«^oj* JuK&ojng 

0[JJ)$ogy Aojisvot tasvpSpag ts c ct7r«pu£ oWotAsv ^vwv. 

HoiooV, KoA^ic^' gWttS-' jWtc, j(pjtj Awtlu/ fBotoiAwot 

O[JJ1%0q> 4><*G^0V S7T« ^^VOJOTOV CtVSSJOV W cfyfJJLSW. 

Hefiodus, Sic illi epulabantur per totum diem^ nihil habentes 
Homerus, Domo petitum ; fedpmbuit rex virorum Agamemnon. 
Hefiodus, Cenam capientesy in cinere ardente 
Homerus, Collegerunt ojfa alba bovis mortui. 

Hefiodus, Et tunc Jupiter miferatus efty teneras lachrymas demittensy 
Homerus, Ob filium magnanimum Sarpedona divinum. 
Heliodus, Nos vero per campum Simoifium fedentes hoc modo 
Homerus, Per noUem excubias egimusy Trojafiorum urbtm intuentes . 
Hefiodus, Profecii fumus ex navibus ■viam-y circa hmneros habentes 
Homerus, Enfes capulis aptatosy £? Jpicula longa. 
Hefiodus, Tunc primarii juvenes manibus dc mari 
Homerus, Alacresy & propere detraxerunt velocem navem. 
Hefiodus, Colchida deinde profetti funty (3 jEeten J^egem 
Homerus, Fugerunty quoniam noverunt eum inhojpitalem, <3 injuftum. 

i Hoc Tttraftkhon fubftituo, pro Veteri Di- Jf Jftmflet 'ZifAshn» li/Sfiu twvvs, cujus DiJ}ich! y 
fiicho, quod fjc olim fe habebat, Ffefiodus, n«<- fic fe habentis, qui Mentem f oteft aflequi, is 
Sii vzritypv, XosfTnj^'»^' dm^icio, fAmems^Wfuii Meo Tttraftkho reje&o, folus fruatur. 

a j£. 7» 2ipcw7tct, b jif. «iV«$. c jf< "imtifvow. d %. »«**• OMHPOY KAI HSIOAOT AmN. 2]f 

HoiooV? Ai)7tif Itt« arni<mv ts »£ tnmor olJjua Jut&om 
O(ju»$o<;> HwMTmg&v msMov ivoji?\(jjj>v 'Qn vn&i. 
HoiooV, ToToii/ ^'A^fi^ {JUtyaX djyzro jracw, o>ia£ 
0[JJ»%oq, MvUttotcv 7nvTa' k? tpmiaug Img w<Jk, 
HoiooV, EoSisT 5 £Siw, >9 tjWts* mwSs 71? tWojv 
O^ogy Ofy^Sfc vosmte, <pi?\w \g m/i^iSbi yjjjcw, 

Ibi/jmjsig* aM' ote)^i$ oi7rvfjuov€g oir&fr' ixMofo. 
IT^j? Ttt^ra Si? jrai/ra 7« Qfjuigs ^Txoog clnuvThott.vT& i TraTuv 
^>»0iv Hoio^, 

TStd ti $h fjuot fJLxvov a s«^wSJu&) X^tfttAS^Ol/. 

Iloojot ot^u/ AfsaJW g$ IAjoi/ SxSov A^oi 5 
O 0(Jffl$(& Ao^fcwa (WCf&hyfjjtTog ^mKe/viTcvj xTtog, 

HsrmmTr)^ ^7w^jg EyoLgcq' cv q g^rw 

IT^TMJCOJ/T O&AS^ <Zefe< §£ KfSflt- TrSVTMKOl/Ttt' 

Tei$ §£ t^ wwcooio* <Ztfec iv Hpzag ?£ A^joi. 

Hefiodus, Sed pofiquam libajjent-, 6? bibiffent, fluBus maris 
Homerus, Tranjituri erant bene tranjhis aptatis navibus. 
Hefiodus, Illis autemAtrides magnopere precatus efi omnibusfit perirent 
Homerus, Nunquam in ponto j 6? fic locutus efi, 
Hefiodus, Edite, 6 bojpites, G? bibite- neque quis vefirum 
Homerus, Domum redeat in charam patriam terram^ 
Vulneratus j Jcd illtefi domnm revertamini. 
Ad hsec autem omnia pulchre Homero refpondente , rurfus 
dixit Hefiodus, 

Hoc mihi folum percontanti narres, 
Quot cum Atridis Trojam venerunt Achivi ? 
Homerus vero per Arithmeticum Problema ita refpondit, 
Quinquaginta erant ignis fbci ; infingulis vero 
fo Obeliy circum eos carnes jo : 
900 autem circa fingulas carnes erant Achivi. 

a #. itni*(fy<f, b Vid.ad //»**•*'. v. 418. 

Gg » a Ita, 2^6 OMHPOY KAl H2IOAOY AmN. 

T«to o eb^GKSTouj kAyiBzx; cltps^v t&v ^ E^gtfav aouii/ 7ttmw- 
m, O&Ai07C9* yvoVTcuj 7T€vmKCi(noi, y$ fflutStq Sbo' Koecov o Sfe- 
X£c%o (LHue/.cL(feg, 7tsvtci}u<%iKioi, \riTZcttomoi, k, mwMAnct^ 

Kotia jrotWot §£ tS OljJi^ xz£p , n%SvT(§r>, tpdowv 6 Hoiocf©-' 
ctf^Touj 7nx.7\tv, 

Tts MsAwtd?, Olm$\ &?% TiLL&m os MSoof, 
n^ to)0s, in|fet>io Aio$ Luydteio dv^T^g, 

Aifyv LLiTqto ^WCtpLLO^CdV, 0, 7? 6% SvYlToHai 
KclNusIv 12 £) fydlSW 7TO^W y) otxaowf. 
Oq ^wwQfcHp©-', 

HoioJ"', gjt^ovs At», acovra lu touutcl xjetevett 
^E\7ftfj$fJ' cuvtvlo hy£> llcl?& To) ap£2<ppw cuyoqevaw. 
KaMisw $. tftf ctjajwv %scu\ ll4t$ov c si) 
Avtov iouuTU' tftf q xgmv lypvnv ctTW.vmv, 
ILvvxv st) icuum clei, pgovov e\g rov ctmvTcv 

Hic autem incredibilis invenitur numerus ; cum enim quinquagin- 
ta lint foci, obeli funt quingenti & bis mille,- carnes centies vi- 
cies quinquies mille, [quadnngentas, & quinquaginta.] 

In his autem omnibus cum Homerus fuperior evaderet, Hefiodus 
invidia ftimulatus rurfus incipit, 

Fili Meletis, Homere, quoniam honorant te Mufie, 
Ut fertur, fummi Jovis magnifiiia, 
Dicas metricis numeris, quid mortalibus 
Pulcherrimum ejl, & maxime invifum ; cupio enim fcirer. 
Homerus auterti dicit, 

Hefiode, fili Dii, haud invitum me hac jubes 
Narrare ; ego autem valde promptus tibi narrabo. 
Pulcherrimum omnium bonorum erit menfuram effe 
Sefibi; malorum autem maxime odiofum omnium, 
Benevolum effe fibi femper, in perpetuum : 

a Ita, pro pwgo» (£«^'£0», emcndo. b #. kx»n c rg. ««9. 

3 I> 7J» OMHPOY KAI HZIOAOY AmN. 257 

AMo q mv, 0, 7? ot5 dvfJL& (piT^v 6"^v, s^coth. 

Hoio^, Hoog dv &.&& oijcojvto mAeig, j£ c^ «^01 71010^ 5 

Ofjw$og, E\ fiili ?cggStoJv«v )hii fff ew^gft/v ^A9<sr 

Oi fr' dyctZh) a 77/LtotvTo" Ajwj ydohxAiaiv tTr&n' 
E^/(f<§S 6 ^oV Oj "" ^avTOi/ &£w otfxavov. 

HoiooVj Ev <T gAp^t$-&) agjsw b g^a^ 71 4>6?) «3"«v ; 

Ofjw^og, Clg ]&. Sf/Jn yvtiofjLy, <&$mg l&/\ou owfjumv dvtycov. 

HotooV? H 3 Ah^ooww 73, % Av^aa, ^va) 71 3 

O^n^os, Kotvdg dotpsXi&g \0H0ug fJii^Soiai -no(\(w). 

H<nooV> Tws co^ws 3 ti liafm^ m 'mSpawun •nityvw ? 

OfJW^og, YiyvoouKeiv m thi^vt bqjwg, ngui$ 4' ^f^ 87rec%. 

Hnoios, n/s?uffaf c ttyyrii$ 7roTov ^g©^ et£i6i/ &^H; 

OjLtHfO^, Ot^.fiWTD? xivJbV©-» C%7 TtfiCpxP-Wm 27fTj. 

Ykriofog, H 4' Ev^ouifjtoviyi 71 7ror dvBpcomKn >(#,Aflreef ; 

OfjL^og, Avmjivr z?&%im Javeiv, hSivm. ii oAeiVa. 

[ \^ 

Aliud autem omne, quod tibi animo lubet, percontare. 

Hefiodus, Qupmodo optime habttentur civitates, (3 quibus moribus ? 

Homerus, Si lucrum facere ex turpibus rebus nolint ; 

Boni autem in honore fint • £? pacna injujios fequatur j 
Et Deos precentur, quod omnium efi optimum. 

Heliodus, Qua res optima iti re minima generatur,potefne dicere* 

Homerus, Mea quidem fententia, Animi boni in corporibus humanis. 

Hefiodus, Jufiitia autem & fortitudo quidpotefi? 

Homerus, Publicam utilitatem privatis laboribus promovere. 

Hefiodus, Sapientice vero quid indicium inter homines efi ? 

Homerus, Intettigere prtefentia reble, & opportunitatem fequi. 

Hefiodus, Credere vero hominibus quale negotium par efi ? 

Homerns, Ea quce ipfum periculum tranfabla fequatur . 

Hefiodus, Felicitas autem quid ab hominibus vocatur ? 

Homerus, Minimo dolore, maxima vero lcetitia affeSlum mori. 

a Tf. Tipmi-n. b Ita, pro '«£«> e-', corruptiflima fententia, monente Eniditifluno ffuuhinfino, 
cmeado. Bgb,- c T/. /Sf«T«7«, inale. 

a Extat 2J8-OMHPOT KAI H2I0A0T AmN. 
Tiffivmv q ij rditaVy oi 'p. Efihlwzg mtmq tov Oijl^ov ukbX4jov 
sztpam' 6 o fioxn7\$j\ Uctvoio%$ vksX&jw tv&sw to vgJKiSbV 
qm tSv \o\w •mmLwsmv wr&r Hcrioiog Si> z(pYi rcs^vy;, 
& U/\mdSwv Ar?&yev£ct)v zffiniFhoyucVcLw, 

Ap^cD~' cLlLY)T& CL^JtOIO <&, 0%OJOLt£VOl<t)V. 
A< 0% TOi VVkSx, TS Kj YlfJjCLTCL TiOSU^ixjOVTlL 

Kg^^o). ^cwdtgSty «fetnhoLuvx qviouutH, 

<frCL»V0v), Ttt /®gj?5« ^Oi^OJOJXSVO.O 01^». 

OSto? to* 7rsoW 7isa/) vofws* o/ Ts ^cc^gcojws 
Ey^^i c vcuemxcn, oY ctyysoi f&Yiosrizvfe, 
Ilontt WfjcLjvovTog cvno7F$odi •movoi ^x^&^ 
itouxaw jvllvqv amioetv, yjLVibv Si (SoojtsjV 

TVLLVOVT e CLLULtiV, 0T0UI/ ^ (*)&[*& % JfKV^6 TTgA&w). 

Cum autem & hsecce didta erTent, Graeci omnes Homerum coro- 
nari julTerunt : juffit autem Rex Fanoedes utrumque poematum 
fuornm pulcherrimam aliquam partem recitare : Hefiodus igitur 
primus dixit, 

Pleiadibus Atlante natis exorientibus, 

Incipe metere j arare vero occidentibus. 

H<e quidem noUefque & dies quadraginta 

Latent : rurfum vero revoluto anno 

Apparent, primum ut acuitur ferrum. 

Hcec utique arvorum efi lex (tum iis) qui mare 

Prope habitant (tum iis) qui valles flexuofas 

Isdari flutluante procul pinguem re?ionem 

Colunt : nudns ferito, nudufque arato ; 

Nudus quoque metito, cum omnia matura fiant. 

x. n«x7w ?nA»»7w/] j£. 1T«sit' i^W?*, Ffefiod. ctos memorat. At au£tor Ctrtaminis videtur ul- 

Efy. 1. 1. v. io. aut v. 390. & hic locus ulterius tro decurtaffe locum; unde & legifle, •7ru.rj* 

laudatur, ad 12 totos amplius Verfus; quo- WA*»iwf, ut fiftatur locus, <jui in i^tM&anon 

modo Danitl Htinfim in Cenamim totidem di- poteft dcfinere. 

a Extat locus, Ffefiod. Epjat i£ «ftEgS», 1. 1. v. i.&c. aut, v. 381. Vid. mox ad Homtri locui», 
<&< rtlt Ai»iT»it. b €(. «Jnj. c Tp. tmiwtf' »'»' r\ d Tf-p^ftf. e I>. ifyio%> iTf.u^ue^- 
iffgi & #£<«, fitfiod. 

• iHic OMHPOY KAI H2IOAOT ArftN. 259 

MsS-' 011 OfM$&, 

1 AfJLCp) y S.% Aiolvtvlc. &>&$ 'iszuiTo (pclp&yfsg 
KcvprtpoUy oL$ &t ch kzv Aept; ovooum fJLznhJwv, 
Ovn k Adwcun A£oojo / © j * olyLp ct&su 
K&fc^ras Te^ooctq rt ^ Ekto^l Jfot» SfjjLfjivov, 

fygcfecLVTlC, $&$V C%e/, GV.YLOC. OUKii {Q£ffej\VfJL.W. 

Aamc. &e> otam^ gga&, xjo%u$ jco^uv, oivs^c $"' oivYip 
•^cwov $"' l7T7ro'MfjLoi xo'§t/}?$ 7^.fJL7r£Q~i<Ji cpcLj\sm 
N&jovmv OOS 7FVKVo) i(pt<mowi Ci?9\Yl/\5imV. 

a EcpetZsv $2 fJsLyj} tydicrifJL&poToc. zyxnyci 
MoMgpis, ctc ergv -ntfjuoi^ooig' ooje $"' dfjjffiv 
Avyri ^/.Axew, xogy^tay ctm T&fjwofwciw, 
Oa^Yimv 72 veoufx.YiKTfov, oxaJcOdv ii cpcuivaiv, 
EpguJvw otfJJJo\' fjjL?& xiv 3-{yov){gipfo(& ««, 

Polt quem Homerus, 

Circum autem Ajaces duos Jlabant phalanges 

Firnue, quas ne Mars quidem vituperajjet interveniens, 

Neque Minerva populorum concitatrix : illi enim prtefkantijjimi 

DeleHi Trojanojque & HeUorem nobilem manebant, 

Addenjantes hajiam hajlit, Jcutum Jcuto mutuo : 

Clypeus nempe clypeum fulciebat, galea galeam, virum vir: \conis 

Seque invicem attingebant Jetts cquinis comantes gale<e Jplendidis 

Nutantium, adeo denji Jleterunt inter Je . 

Horruit itaque pugna mortalibus exitioja hajlis 

Longisy quas tenebant incidentes corpora : oculojque perjlringebat 

Splendor cereus galeis a lucentibus, 

Thoracibujque recens exterjis, Jcutijque fulgentibus, 

Congredientium in unum : valde audax antmo efjet, 

I. Hic locuSj per 8. verfuSj extar//W. »'. v. AleitTn>,j§ as tu <pu\*yy.s aJrei; «g«gw«* vt j$ 

t 16. &c. de quo ita Philoftratm, in FJeroicb, ubi t&fnfai >\mxr to JV, -m etfss rit ccfiXfh iit \ocu ts 

Ctrtaminis hujus coram Panida I{ege meminit, Hifm*. J.ET00PJO2. 
Aiffwf uytyu ci XcthxiJi, iit /*, 7w i'»5j to -z£e* riit 

a Hic locus extat, lHad. i'> v. 339. d t. 

1. Non 240 OMHPOY KAI HSIOAOT ArQN. 

Os T3Tg yndioiie* IStov 7rovov, «^' dbwgm. 
Sowfmouvng §i ^ cv rar&> tov O^yi^v © EMw, ItwW, &>? 
fZe^ «ro (®£$mm *ftrfiWTW r S7rc»>v, % cmzAzvov oodmajj r vi^v 
6 S£ fiaoitebg r Haioiov isttydvomv, «7rav, At^jov ^), r 65» 
TeafjAow ^ojtf ^Elfwluu rf^^Ay-usvov, v««V, « tov Uo/\2fjLbig ngu\ 
otpoiyiq foefybvm m; f$p Sv nms ? «t&,s (pcuh rvyjkv r Haioibv 
ygA A#£ov ( & reA7roSbL ^ApcSv, dvoffuvouj roug M&aw^, 'Gfoygyi- 

Hoio J©-» M«oo6f? EAotwvioi rovo^' ivsdwjev, 

YfJLVU VtiWOUq W Xa7\Kioh ^SiOV OfJLYlfOV. 

T» S£ d<yiv(Gy 2lgL/\v%T&, Ag^^Uosy 6 Ho-joo^ «$ AsA- 
c<f)8(; ^houjxsv©^, ty w»; viws dmf^cg r& ©s&i dvoidvow. IT^- 

i^z £//«£ gavifus ejfet, vifo labore^ neque trifiatus ejfet. 
Graeci autem & in hoc Homerum admirati, laudarunt, quod pul- 
chriora, quam expe&are fas erat, carmina compofuiflet, ideoque 
eum vi&orem prsedicari juflerunt : rex autem Hefiodum corona- 
vit, dicens, aequum effe, ut ille qui ad agriculturam, & pacem ad- 
hortaretur, vidtoriam reportaret, nori ille qui bella, & caedes nar- 
raret : Vi&oriam igitur hoc modo aflecutum fuifle Hefiodum di- 
cunt,- tripodemque sereum, quem prsemio acceperat, Mulis con- 
fecrafle, hac prius infcriptione notatum, 

Hefiodus Mufs Heliconiadibus hunc confecravit, 
Cum in certamine Poetico vicijfet Chalcide divinum Homerum. 
Certamine igitur dimiflb, Hefiodus Delphos navigavit, oraculum 
ibidem confulturus, & vi&oriae fuse primitias Mulis confecraturus. 

1 . Non ergo folito acumine utens, Johannes fuerir, Encomiiftes ille, qui ob hanc Vicloriam 

^lbertus Fabricius, Bibliothec. Grxc. lib. z. c. 8. illum omnium hominum fapientifiimum pro- 

5. 3. hacc ait, " Vicerit itaque Homerum xtate nunciat, cui & ego facile affenfum darem, fi 

fC prove&um Hefiodus y florens adhuc annis,e^e. aperto Marte, & folius ingenii viribus Vifto- 

Quafi non in his omnibus Homeru* longe He- riam reportaflet. Ita autem Epigramma illud 

Jiedo fuperior, vegetior, & acutiorj nifi quod fe habet, ^imholog. lib. 3. f. 170. 

ftultum Judicem na&us elTet, aut Prxjudiciis la- Aaxfn "$ ■nur&t jroAvAiji©- k&k c fa»itTf& 

borantem, unde Proverbium ndufot *Sp© J , pro oW« TAuliVjrwn yj M.»a2» if>«^« 

n«»0iJ'* •tyH<p&, de Stulta, aut Injufta fententia. HomJV t5 5tA«jb» ci u»^pu7r»if xXtis isr, 

Nec minus allucinatus cfl Hefiodi t quifquis is Aityait «^iffr»» c* fictrdw "2*<pin. 

a T(. }&*.- OMHPOT KAI H2IOAOY AmN. 241 
osg^uiv» $z jmS 7af va<2, eVJsov yevofjdwv iluu <Q&Q>rniv 4>aoiv gJTflV OA&®* Stos avw^ , 0? ijtwv Sb^/Lwv ctfJLtyimAdlei, 
Hoioo*©^ Maowoi tzv[jlzv&> dJotvciTm' 
T2<^' hto* xAigp sVof, ooov r injxio^a?) »&. 
AM« Ajo$ 7rg^^^o Ngjaeia a ayAa/.ov aAao$* 

K«Oz §fc 70* JoLVCLTOlO 7SA9S 7IS^4J^UV0V o^iv. 

O §g HawSbfr cLKXoug 7« ^woju.a, tjjs IliKsTrwncx ]& av£%&f«, 

VOfJJLGVjg tJjLO OK&l NSLIZOU» 701/ ^FOV AgyeflT «£ Sfc OfVOHV 7M; AoKfH- 
$bq S/\Jt£)V, X&TLtAW ftfyi AfJLtplQcLVtt Kj YcLVUKTOejL Tolg QwyeQq 

wafoiv, ayvowaas 70 fjuxvmov 6 y) to^ Sto$ aaa? cvtfaA«T0 Aiog 
Ns/JLeix iegjv. AuLT&Sng d[ oumS 7ihetov& yevotimg cv to?$ 
Oivi&iaiv, xzvovoYioTLvns © vsclvIotqi tIw ci&XQluu CLLTUlV llqi- 
%um tov HoWov, '^mKTHvcLvng, eig 70 (ttsra^) 7% EuSoias )(a) 
tws Aox&c<?(^ 7rsAa)o$ x&Temvnouv tx $ vsxpS T^raiy rf«oc 

Cum vero templum ingrederetur, Deo repletam Prophetiflam hoc 
modo cecinifle dicunt, 

Felix ille vir, qui circa domum meam verfatur, 

Hejiodus, Mujis honoratus immortalibus. 

Ejus certe gloria pervadet quocunque dijpergitur Aurora. 

Sed Jovis cave Nemei pulchrum lucum • 

Ibi enim tibi mortis Jinis dejiinatus ejt. 
Hefiodus autem, audito Oraculo, a Peloponnefo difceflit, putans 
illam, quae m illa erat regione, Nemean Deum fignificare. Oenoen 
vero in Locride adveniens, apud Amphiphanem, & Gany&o- 
rem Phegei filios diverfatur; vaticinii fane ignarus,- omnis enim 
illa regio Jovi Nemeo confecrata erat. Cum autem diutius apud 
Oenoenfes commoratus eflet, fufpicati adolefcentes Hefiodum fo- 
rori fuae ftuprum intulilfe, eum interfecerunt, marique quod Eu- 
boeam, & Locridem interjacet, fubmerferunt : Cum vero tertio 

a Tf. tyXjfir, maje } as itf» ; feu potius t&foifw, 

H h a Ita, 242 OMHPOY KAI H210A0Y AmN. 

ibxj ym \zsi AsA^jW <®£20iVi*ffivTog, Eoqtv; w©-' oBv^tLM 
$?' cwiolg iovig AejLctheiotg, wkvn; cSi tov odjict/\9v go^fwv 

Ify 10 OWfJJt yVOdyLQVMtg, QMiiVO ~p< 'HivdioUVTig, iJiX^aUV' Tb£ Si 

^oj/a? dv^Ynvv' O» U &<&YfyvTt$ r rty TriHitov 6%yriv, >(#ra- 
anoiouvng djMsvnxjov uxd(p(S) j , 6\i7iKivov.v d; Kqntnv' xg k^ wi- 
oov r 7r7\w> 6 Z&ug xjs^cwvooou^g y^rsmvr^oiv, Sjg cpnoiv AhxuShi- 
(Jjxg, cv Mxoiiti. Eggnoddsw; & cpnoiv, c* a Av0%ct7roty, Kiiyuc- 

VOV ty AvTKpOV, liq TcLVVKT0%@ J 9 (Ml TY) (W^H^fxivn COTiOt dvi/\- 

divmg otpctytaifimvttJi jkojjjolg fyvioig \zvb EvevxKiag ii [xdvnag' 
ty,v [xzvm (pfPjHvov, tyiv dfoKtyw, r (tB&uepuivw, [a$ r (payiv, 
iouum dvcsgmouj' <pja%wttjf o \zxn w@ j ^svx, ovvbo% t£ Hoibfe, 
Av(jjihs ovo/jjx' ov rigjj cwtov dvou%£dwvcq \zuo r^I cwr&v <$noiv. 
Tssgy, q Oe^ifyjoi n$ xgnojLbv w-msyx&vng cwtov <7rV cwiolg 
ijtz^cui, Kj ttkyocvifcvt 'Qn t$ ivicpw, 

poft die cadaver ad terram Delphines detuliffent, tempore quo 
feftum folenne in honorem Ariadnas celebraretur, omnes ad littus 
decurrerunt, agnitoque corpore, lllud quidem lugentes fepelierunt, 
interfedrores autem exquifiverunt; qui fane civium fuorum iram 
p.rtimefcentes, cymba pifcatoria raptim comparata, ad Cretam 
navigarunt, Eos autem in ipfo itinere fulmine percuffos Jupiter 
fubmerfit, ut narrat Alcidamas, in Mufeo. Eratofthenes autem dicit 
in Avfya,7ii$a>, Ctimenum, & Antiphum, Ganydroris filios, ob praedi- 
dtum crimen, cum rediifTent,abEuryclearufpice,ut leges hofpitaJes 
exigunt, morte mul&atos fuiffe. Virginem quidem, antedi&orum 
hominum fororem, poft violatse pudicitias injuriam, femet fufpen- 
diffe ; corruptam vero fuiife ab hofpite quodam, qui Hefiodo co- 
mes itineris fuerat, nomine Demode, quem & ipfum a fupradi&is 
interfe&um narrat. Poftremo vero Orchomenii, oraculo moniti, 
corpus ad fe tranflatum fepelierunt, & hanc infcriptionem tumulo 
impofuerunt, 

a Ita ; pro Ewri}«> 

arg. OMHPOY KAI HZIOAOT AmN. 245 

Aoxpt) $ m.re}g 7^5Al'Am©-»• #Aot Jolv'ovt&> 

Osict KTK^cyKim yi\ a Muiv&v ){g*Tix<i 
HflooV tS ?rA&ov b cj> dv$pto7roi<; xAe©-' 6"£iv, 

AvtPjow KeAVoffl/JM cv fioLoitvoa wscpiYig. 

O o Oioiw^ ^to^wj/ ms v<W, ^cfe<g^|M^(^ sAe^e ra 
Tmiixztfy' (W&>v)v (jSp tbuu 0»&xi<Jk, m g?TTcj, S$ « a^, 

A^}^ ct«&, 0got, ttoAu^^ov' sv^v avowrgs. 
Elra c E7n^ova^, s?ro s?t?o6, oov <*%x* } > 

NOv CWd- Q7T?\9Ti%Gt)V OLgXGOLLZjot, M»0Of. 

Oaoi ^oeg t/vss fy tolvtcl Ojwigtt sivotf dxxoTLVTcc, q 1^ g-znSv ot 

MitJ^x, tf ficMnXeut; 7rotjS&,Ectt/.So$ >t, roeJTOc;, fZ^^A^Ooiv cwtov 
'GtiyfctmicL mmovj\ ofin tS Tacpa tf jtwt^^ owttSv, £({)' S S?v <7rP- 

5*V©-» XoLhXMi TOV MlO^ JUVOLTOV ohTlfyfjSlpYl' ^ 7TOJ« 8Ti)^, 

,/J/f r? quidem patria fertilis • y>^ mortui 
OJfa aurigarum terra Mifiyum detinet 

Hejiodi ; cujus plurima inter homines gloria eft, 

Hominibus (Jic) judicantibus.in tentamine fapientia. 
Haec vero de Hefiodo. 

Homerus autem poft amiffam vi<5toriam circumerrans recitabat 
poemata • primum quidem, Thebaida, libros feptem, quse fic in- 
cipit, 

Argos cane^ Dea, Jiticulofum-, ubi reges. 
Deinde Epigonos, libros feptem, quorum initium, 

Nunc autem recentiores viros (celebrare) incipiamus y Mufa. 
Dicunt enim nonnulli & hos Homeri efle : auditis autem carmini- 
bus Xanthus, & Gorgus, Midse filii, rogant eum Epigramma, pa- 
tris fui fepulchro infcribendum, componere. Sepulchro autem im- 
pofita erat imago Virginis aenea, Midse mortem deflentis. Epita- 
phium igitur quod fequitur componit. 

a Tf. Mnvut, male. b Tf. irE*n$ xiht Jp«TKj, Paufan. Boeot. c. 38. fol. 787. c -yp. irftp- 
ffynt olim niftle. 

H h a a Vid. 244- OMHPOY KAI HSTOAOr ArnN. 
a XctAxiw m.fjiv& &[jjl' MiSia 4' °® m'/u/xto$ Wf . 
Es r a v 2<ft»)f 7g vctv), k, Sfcvo^sot yuxK^i Tg^wAw, 
Kcw ttotu/Lw) 7rAw^ti)oi, <ZefeaAi/£w q ^aAgojw, 

HsAiO? TCUHGUV (pCUW, 7&fJL7rgOL TS 0SA«W, 

AutS tm& jwfyjaow, mhv)t?&VTCd cSi wfjJeU 9 

ZMjuiavsfl jtb&iSoi, MioV otj rw& T2ja^loLj. 
AaG&iv o <$>' otuTOiv (pubJw d^yj^v, dvccndtmv cv AeA^ois 
tJ A?roM6w, cBiy&t^&Sj 

OoTSs ctvot^, <M)^v toj b O|WJ§©^ >(#.A9V gJto^. 

c Xwoiv 'Qncp^oivcuc.' oiiSi fxoi rihi(& dw omfyig. 

Msra & Tct^Tct 7rotal ru<) Octyamcw, stto ^ ko^', ?TS7iotw&GK w ^i 

r lAiotdk g7ir3v ^o^'* as^pyevbfjflfjoc. q ijiet^v «s A9wcts, coJtov 

jgevi&wou (pctoi, <&£>£ MiSbvn, t& jSctoiAet t^I 5 Abhjucum '. Ev o 

7rJ jSyAguw^tft), 4^£ y $ ° yT °£> K# ffwys KOUOfjS/Ja, jgfodowi hiye- 

TOLj raVSfc T8£ ^X^ 

JEnea virgn fum, Michque incumbo fepulchro. 

Dum ££ 7/W0 y?#z£, & arbores alta florent, 

Et fluvii tument, & inundat mare : 

Et Sol exoriens lucet, (3 jplendida Luna, 

Hic manens deplorato fuper tumulo 

Narro pnetereuntibus, quod Midas hic fepultus efl. 
Donatus autem ab iis phiala argentea, eam Apollini Delphico con- 
fecrat, hac prius infcriptione impofita, 

Phtebe J^ex, donum quidem Homerus pulchrum dedi 

Ob tuam fapientiam ; tu autem gloriam mihi femper prtebes . 
Poft hxc autem componit Odylfean, libris viginti quatuor, 
compofita prius Iliade, libris totidem. Inde vero Athenas pro- 
fedtum a Medone, Athenienlium rege, hofpitio acceptum dicunt. 
In curia vero, cum frigida effet tempeftas, & ignis accenfiis effet, 
hos verfus ex tempore recitaffe dicitur, 

a Vid. poftOrfy^. ad$.xxxvl. v.i. ubi hoc Epitaphium ex //oWom. b yp. t A«» nPopnfn • c r$ . 
cjjs vsTtpydfjutrutVfU d yp. f*Z<p'. olim. e yp. pi. olim. f Extant apud Htrodot. in Hmeri Vita. 

(a) (b) Vide Senec. SelecY. Epift. 88. P.30J. De ytfiont Grammatico & voce MSw in Piincipio 
Iliados. 1 Poft OMHPOY KAI H2I0A0T AmN. 247 

Avtyhg $ a si<pctv&, -nwi&c' m%y& q, woA»(^* 
I^-7rot b 4' °^i 7&&x wojj*©*' vmc o, JolT^lgsvk;' 
Xpw|0L«,m 4' c o*m ag£«* otmp yeg$t£ji fBaoiAfe, 
HfjSpoi w «T^pw, JCOOJU©^ r afaoiaiv, J 6^0% * 

H/lAaTI %«(U£gifc)' 67TOTOV Vt<$>V)£7l K^VJ&V. 

Ex«*}sv §£ ra^^juSJw©^ «g Ko&iv3ov, ippa\[/&>SfcJ to I7oh?- 
jUttia' Ti{jun3-eis y&yl.t\w> afy/ryti?) eig Af^os* ^ Asy<l c# t^ 
IA ja£b$ to S7tw to&, 

d O'i 4' Af^ refyov, T<§uv^a ts t#;#oWkv, 
JL$[jjlovIw r, Acnvlw ts, /Bot^uv j(ara N koAttov ip^yo-o^, 

T&[r>v\ HicVCLS TS, >9 CtfjL7fS^36VT E7nSbLV^V, 
Nyaov r Afyfav ts, Mcurorct 7S, X«£^ A^OJ&V. 
Ta/v ou)3-' yyefJLoveve @o«v oijadig AfOjwioV, 

J^/7 quidem corona, liberi > turres ver%urbis • 
is^wj rurjus, campi decus - y naves autem, maris ; 
Divitice vero domum amplificant ; fed reverendi Reges, 
Sedentes in concilio, venerabiles Junt G? aliis aJpeUu. 
Ardente autem igne auguJUor domus videtur, 
Die hyberno ; cum nivem demittat Saturnius. 
Inde Corinthum profe&us, poemata ad virgam canebat, magnif- 

que honoribus affeclus, Argos migrat, ibique ex Iliade haec car- 

mina recitat, 

Quique Argos tenebant, Tiryntbaque bene munitam, 
Hermionen, Afinenque, profundum finum habentes • 
Troe^ena, Eionafque G? vitibus confitam Epidaurum, 
Quique tenebant jEginam, Mafetaque, juvcnes Achivorum .t 
His porro preeerat bello Jtrenuus Diomedes, 

I Poft ?z»A*««, in AyZu fequitur, A*Ss £'«'» #j$$n nsfinpti<& «<^g«ie«3g, at Eincndo, cx Hirod. 

a- S<domon } Proverb. c. 17. v. 6. TlctiSl» jtkj^ <&$*>& }*^arui. b yt. 0* ti mjip c yg- cu>%h 
»iKS> t olim. d.Extant. //m</. »' v. 559. 

a. Olim 245 OMHPOT KAI H2IOAOY ArflN, 

Kou X^sA©-', KotmvYi(5y olyzxhUTx (p iA©-» v]og' 
loloi ^ ollC a JLi)f(>cO\(&> t&iwlto; yj&v, ioxljH^ Q&q, 
Mnxisiag i]bq, TaAgaoudW ctvctviT^. 
k 1Lvll7rlvtxm o^' ky&TO fiotuv ovyaSsc AioLvriShg, 
Toioio^' ull 6y$b)Kovm wi7\ouvou\ vkg sttovto' 
c Ev <T a.vdjoeq -mxiyuoio SotYiLuoveg S^r^o&Ji/TU, 
Apyeioi AivoJvpYixeg, yjcvt%cl 7i1o/\2Lloio. 
T&v o Apyeiw o\ «^iywmq, •Os£€oAw yotpsvnq 'Qh 7$ iym- 

LlLCtfy&QU TO TgK©-» OLVT&V \3Z0 tQ W^OTCLTiS T^T YloWmV, OLV- 

tov "p. 7rohvnMoi <h>pioug kTiLvnouv eixavct o pfOtAxJHv dvct^tmvn;, 

i^MtyioUVTO dvOlQLV S7flTi/\eiv OfAMfOd ){£§■' YiLLSfOtV, ^ }(*} LVYIVOL, it) 
Y&T CAIICWTOV' CLtt\bj) dvOlOLV Tft>TCttTt\p\$bi. \q XiOV &73S?M«V 

'Qn}fci(phj(n in £ eiw(& cwti (rctSfc,) 

0«©-» Oll*i(>(& oo^S^v, oq EMa<Jbt tUju ^ Ws}d7\cw^ii 

Uct^ tyjtQOjjLnoiv x&7?\iz7rei orxpjvj, 

• 

Et Sthenelus, Capanei inclyti dileUus filius : 

Una vero cum iis Euryalus tertitis ibat Jimilis deo vir, 

j\Ieciftei filius Talaionida regis. 

TJniverJis autem prteerat bello Jirenuus Diomedes : 

Et hos Jimul otloginta tiigrte naves Jequebantur. 

In illis autem viri s belii pcriti inftrutli Junt^ 

Argivi lineis thoracibus, Jtimuli belli. 
Argivorum vero proceres, liipra modum gaudentes encomio, quod 
genti fuae poeta celeberrimus tribuerit, pretiofis eum donis hono- 
rarunt; ere&aque ftatua amea, decreverunt, ut diurnum, men- 
ftruum, & annuum facrificium Homero fieret, aliudque mfuper fa- 
crificium quinto quoque anno Chium mitteretur : ftatuae autem 
cjus hanc imponunt infcriptionem. 

Divinus Homcrus hic eft, qui Hellada magnammam 
Totam honeftavit Juaviloqua Japientia • 

a Olim hic inale, Euft/a-i/A^" verum cx Homtra emendo. b •yf- E* Trutrm, oliin, male. 
c Hoc Diflicbon, licet in nullis Poetx Exemplaribus reperiatur, inter Htmtrl Fragmenta me- 
rito nunc repono. d y$- fjnyctXeuj-^ii, male. i • K«- OMHPOT KAI H2IOAOT AmN. 24.7 
E^o^ct J[ AqyeiW dl liw ^om^ct T^jilw 

Hg«\[/cw, a 7nHvlw nvTOOLta Etevnc. 
Ov %&£N tcuw o^bLtog fjUcyx.7^^oKiq cumv 

Ev^ScSS, ftj TlLiOfjjq CLLt(pi7ri djoLVOLTfoV. 
EV0*laT©l\|/«S TY} 7T0/\\ %%JV0V WC *-> o\i7lXiVGW &$ AwApV, tt£ T 

mnip^' ngui ffa^s t$?z r ? Kg^iwov fitoLtov, Xiyi T^avov #? 
A7roM&va, » w ^f ^» 

Mvmod^, ©faW >\&-J®LiOLj A7si7V\w(& iy&mo. 
P»^svt©^ Q tf T^vy, (5) juS^ n I&jvss 7ioArfl]i/ omJtov xotvov hmiiaitv- 
70* A»Aioi ypoL^/oumq tcl tmexq XsvmfLV., dvidnv&v t$ t* A^- 
lifjxb^» \te$. 

1% 3 Hctwyvzea; 7\v%onc, 6 riowros «V Iov sVAsuog, <©£?£ 
Kfgftkp 1 ^' xotn&i 3£oiw o^Te^j fffso^vTUs oiv iioV Efl) •£ 

Tnecipue vero Argivos, qui a Diis ledificatam Trojam 

Diruerunt, in pcenam pulchricomce Helence. 
Cujus gratia, Jlatuit populus magti/e urbis eum 
Hic, (3 honoribus colit divinis. 
In hac autem urbe aliquantiiper commoratus ad Delum navi- 
gavit, ut conventui publico intereffet ; & altari e cornibus ex- 
trudto infiftens, recitat Hymnum in Apollinem, qui fic incipit, 

Memorabo, nec oblivijcar Apollinem longe jaculantem. 
Recitato autem Hymno, eum quidem lones civitate fua dona- 
runt ; Delii vero carmina, tabulas albas infcripta, in Dianse tem- 
plum retulerunt. 

DimifTo vero conventu, poeta ad Ion navigavit, ad Creophylum ; 
ibique aliquantifper commoratus eft, cum jam fenex effet. Cum ve- 

1. Kipttmii fietpQ''] De hoc Altari, e Corni- j **eA> irmZtlitoi» rii^tss. Hinc Martiali dicitur, 

bus extru&o, ita Callimach. Hymn. yipoll. v. 60. Cornibut ^rxfrequens. Ovid. Epift. ad Cydippam y 

Apjt/Mt k^iernau, lytjii*^ «"%«* fiy>>t KwBixSht Miror & innumeiis ftruclam de Cornibus 

ftfiuxtr * FixXtKi jitipQt Am»>*n' Aeif^-a (S/i Aram. Vid. Uluftriflim. E^kftl. Spatibem. in 

xtfUiont ift&AM- 7r>i\t j /8»f(j» E* Ktfduf xtfxiss locuin. 

a yp. 7mi>ii, inale. 

r. Huc 248 OMHPOY KAI H2IOAOT AmN. 

JaT&aswc ^difJLivoCy mf<5W w&v z(p' clXBictc z^LvzvWy m (pct- 
<n, 7wSr>(j8f)&>) 

Avctyzg, d7r A^iivc cxhwm^ » f a t^r ix3v$ j 
EiTrlvmv q vk&iv w y 

Oar efisfjfyjy TmttqllsSu' ot&x *te(JL£Vy cpeojfjLiJfay 
Ov voykju; 70 Ag^^t/j iiggTO eamss, 0, 71 A^ofsv @ $i (pacw, 

i~Ag&oiy xcf.TOL7\i7reiv' %g «x g^fltSov, [£71] qjd to1$ 'ijJLCLTioic. (pipuv. 

AVCLLLWa&lQ U Tfc WWJTiiH-, 071 TO TSA©-» CWTV WCOf T8 (3i», 

mtei to rS Ta^jy oiUTy ShypctLLLLct' dvctx^f^ oh VKefyv-, ov- 

T& 7W)7\iiy 67\iodlOV K^f 7ri01t)V 'Qn tJjUO 7r7\o\)pctVy T&lTCU&y SiC 
tpCLGl) Tl7\6\)TcL' ygJl lm$V) C4> Ift>. Ef7 <fe TQ E7Ti}fCtLlLLCt TO(fe, 

1 Evjvih tJjlo U$m KZ(pcL7\w Kp yupL x^AvtS«j 
Avchw h%tow M<r[jJiTo%cty %iov Olwpjv. 


ro juxta mare confedifTet, adolefcentes quofdam pifcatum venien- 
tes fertur interrogafTe, 

Viri, Arcadici pifcatores, habetifne pifces ? 
lllis autem dicentibus, 

Qua cepimus, reliquimus • quce non cepimus, babemtis, 
Refponfum non intelligens, percontatus eft eos, quid dicerent ; 
Illi autem refponderunt, in pifcatione quidem fe nihil cepilfe ; 
fed pediculos venatos fuilfe, eorumque quos ceperant, reliquiife, 
quos vero non ceperant, jam in veftibus ferre. 

Recordatus igitur vaticinii, vitaeque finem fibi jam inftare in- 
telligens, fepulchri infcriptionem componit ; inde vero receden- 
tem, lutulento folo, lapfum, & rn latus concidentem, tertio poft 
die,mortuum effe dicunt,& in Io fepultum . Epigramma autemhoc eft, 

Hic facrum caput terra tegit, 

Virorum Heroum pracotiem, divinum Homerum. 

I. Huc addatur Pauli Siientiarii illud, yin-> E< 3" ixiyt ytyaZia iimi %Lhi &ny. >int, 
ibolog. 1. 3. fol. z66. M» vih Jk^t^, u |ert, ftttyfS/j®'- 

Efjuft TlneJiJhiv ii m<ph <df&, ©«»» Opypct, Kaw $ olxyrnvvau nporytiui 7tiit A?A@V, 
KAftW iir' ccytfu?u» Tuut(& 1 ifcti mo7iiXa. M.wi$ii «V udnwi, h%ont A^tvihji. 

a r». 'igiuiy ji, olim j male. J O- JOHANNIS GEORGII GRjEVII 

LECTIONES 

HESIODE^E S I i f\ [ iyi ] 

JOHANNIS GEQRGII GRiEVII 

LECTIONES 

H E S I O D E 1 C A P U T I. 

^oft^?. EAwoSAecpagos-. Vetus le&io Hefiodo afferta. 
£Ad63-^. Cur Mnemofyne illi dicatur imperare. 

. fiodi locus menda liberatus. rAtuee^ xeuam apmjv. 
Mel, ne&ar pro eloquentia. Lucianus emendatus. Gvpae A$ixsf. 
Antiqua le&io Poetas reftituta, & alius Hefiodi verfus a Cratis 
cenfura vindicatus. m^aium. Cyclopibus cur centum manus tri- 
buantur. Rurfus Hefiodi lectio vindicata ab emendatione Se- 
leuci. zr«vo/$Jjj. Tavo) \x&>$Y\pos. 
Egregius He- 
Kos Achaius. K PtoujfK ««A'*] Non ignoro 
io«iAV foepeefle («*w> vio- 
larum inftar nigricans, ut 
apud Homerum Iliad. fc tnrnt *<**A)f, ni- 
ger pontus, apud alium Poecam heiJlt vt- 
9i*H } nigra nubes. Sed in fonte Iaudave- 
ris "potius liquidas & argento puriores 
aquas, quam nigras, turbidas, limofas. 
Hinc adducor facile ut veterum Magi- 
ftrorum fententiam ample&ar, qui xp'»- 
rnv hnJia. docent efle hit , hoc eft, Mm 
'&&mty(tyi$»iv , iySsJ«Af floribus cin6tura 
fontem, in agro floreo fitum. Etymo- 
logicum Magnum : m oyoim /2o-7wW, ri 
«rSw. 7ntyf. 70 iviivau 1*%}* ^ai HmJbt 

Il?p/ KfiuW hnJi* 
Ac7; ? tiw avSzitfo. Vide & antiqua Scho- 
lia /lvotuu* in hoc carmen. 

V. 16. EhitL&tepttyi r Av&Mwtv] EAOCO- 
£*il*Vi & iMxtmAt puellae Graecis dicun- 
tur, quae funt mobili ocuhrum petu/an- tia y ut Petron. Ioquitur, five quae ha« 
bent, ut idem dicit : 

1 b/andos oculos fe inquietos 

Et quadatn proprta nota loquaces. 
Qui hinc Ovidio dicuntur arguti. Aliter 
plerique fentiunt, & exponunt: nigros 
oculos habentes. Sed ea vera eft quarn 
dixi hujus vocis notio, quam facile plu- 
ribus confirmarem nifi res ipfa loquere- 
tur. 

v. 28. AK»$i* fjjjbnm&aj] Antiquorum 
fcholiorum au&or notat in quibufdam 
libris fuifle ynovra^u. quam le&ionem 
non temere damnem. Sciunt enim qui 
Veterum Scripta cum judicio verfarunr, 
rariora & exquifitiora iemper fuifle ex- 
pun&a, & pro iis fuppofita trita, & ab 
ufu vulgi minus remota. Mv3»«&t, al- 
terius eft gloflema. Heiych. >»pw«fcu> 
t&yyi&u, hiyHY. Hefiodus in **?»"> v# 

2J7- 

I i a A5rr- %S% JOHANNIS GEORGII Gr^LVII 

aSt/jb» Wj a/< 57ttt?/ i(jt3«^0|«V» K&vioyt buunt >^wp«y ewVW, non Regum. Tam 

Tu^ia' Z.vfyuTTvv ciAkcv viov. celebrem locum, tam mvJ»fu>v, ut cum 

Statim apud Jovem patrem conjidens Luciano loquar, tam diu in mendo cu« 

Saturni filium exponit hominum iniqui% buide, nec id animadvertifle viros do- 

tatem. Nec eft quod quis modutum (Stiflimos, praefertim cum antiquorum 

fyllabae objiciat, quafi tertiam ante ul- fcholiorum au&or veram fervaverit le- 

timam habeat brevem. Qui Graecos clionem, quis non miretur? Ule verb 

Poetas non negligenter legerunt norunt pro cXotJnv legit Vtomv. 

ancipitem elTe hanc fyllabam in plerik h'io<m J hiom, inquit, » JfoeQr •a/tiot. 

que hujus notae verbis, ut in Jkitfio, dvvo, vZv Ji ix&TB^o&txax re yX>t. yhvxifw o -riyhv- 

ifCu, fjLvva, in koetwt perpetub fere pro n> 19 kiiuKov ffi >\oyov. fic fcripfifie Hefio- duci. 

V. J4. Tvvolctv TtXcv^Qf fuJixou] Fer- 
tilitati E/eutherat um imperans, hoc eft, 
fertilibus Eleutheris. Superius in ipyott, 
vtZ&v jSoor, pro viZ&v (ZoHov, Eurip. cnr»cA» 
mJif, pro *r*t cariJktQr'. quae loquendi 
genera Hebraeis, & qui eoruro idiotifmis 
gaudent, Graecis Scriptoribus Novi Fce- 
deris funt perfamiliaria. Apud quos ft-o- 
tM Knpoy /uarQr, eft KitfuyfMt fita&v, [/t£of 
aJixjtn, pro ptSiot aJ)Y.Qf. de quibus fuse dum dubitare nos non ilnit Themiftius 
in Protreptico ad Valentinianum Junio- 
rem, quae eft inter orationes numero un- 
decima, ubi non folum vera Hefiodi 
fcriptura retinetur, fed & exponitur. 
Nam cum verfus hos ut olim fcribeban- 
tur, recenfuiflet : 0«*»!, inquit, *mkov 
ZetSfibv ai&fyve! Toit f&xoihc/Zfiv 7toinirif, ti 
(jm r$f (j.vouv AfuKoltv. Uoamv pt euJbivt tui- 

l\f OVOfjA^JH, &C. W JiOlttyHt OVOfJUt^H TBf 

@cto~iKici{ 7vt \am r fJ.*eav iofctf/j+Kt, itj \u'nffi- viri dod:i. EAov^wf eft urbs in confiniis drupo-tr auixev &b 1* y*.d-f\--t Jfomv yiwt«cu>, 

Atticae & Megaricae prope Plataeas, quae 

poftea in numero multitudinis di<fla E- 

leutherae, ut fequentibus temporibus Pla- 

taeae, quae Homero Plataea. Nomen fer- 

tur accepifle ab Apolline Eleuthere. Ste- 

phanus de urbibus : Ewu$t$cii imxit hoio- 

■rntt &b EAc^^H^f tS A7ii>^ovQf. Mnemo- 

fyne illi dicitur imperare, qnia ibi culra «0tj \o~yvt lyvj,f7nt Kj apihifjust hiyov ¥ Jfdnv. 
Tapa? quantam bonorum copiam Toeta 
regibus conct/iat, niji Mujas contemje- 
rtnt. Trtmiim enim venerandos iUos no- 
minat, &yc. 'Pratetea reges ipfos, quos 
Muf<e rejpexerint, alumnos jovis ap- 
peUat, fer ex illotum lingua fuavtjjimum 
rorem dejlillaturum confirmat, utiles ac fuit, & forte templum habuit. Horatius frucJuofas orationes roris nomine Jigni 
de Fortuna : ficans. videndus integer locus, qui hos 

diva gratum qua regis Antium. fex Poetae verfus egregia paraphrafi illu quia Antii templum erat celebre For 

tU1133. 

v. 5 9. Mkuav <p$jvovmv'] Exacltis men- 
fibus. Virg. III. Georg. 139. 

Exa&is gravida citm menjibus er- 
rant. 
Aurel. Viclor. Tum exacJis menfibus 
gemtnos editos. Plaut. Amphit. III. 2. ftrar. Totum enim exfcribere nec vacat, 
nec lubet. Sic ros Achaicus in Catale- 
dis Virgilii, eft eloquentia Graeca, At- 
tica : 

Tte hinc inanes Rhetorum manipli,ite 
Inflata rore non Achaico turba. 
Sic bene Scaliger & Turnebus emen- 
danr, hoc eft, Rhetores Latini, qui lo- Menfes ttbi exacJos vides. vulgo male quaces tantum eftis, fed expertes & ru- 
exponunt : menjium decrefcentium. des verae illius Atticae eloquentiae. Eej- 

v.8j. T5 p. " &n yhdosif yhvKtoriv yfi*m i.01- onv autem hic pro melle poni re&ifEme 
«ftif] Quid Regibuscum cantilena? Poera- Scholiaftes notavit. Mel verb & ne&ar 
rum hoc donum eft,quibus paull6 poft tri- Poetis faepifiime eft eloquentia. Ovidio : 

Nc- Lectiones in Theogoniam. Nelei* tneUa Neftoris eloquentia. An- 
tiquus Poeta : 

Cujtts Cecropiopeclora meUe madent. 
Symmachus : Affluebat entm multo me/- 
le facundia, quod aveclum tecum tioleo. 
Licentius ad Auguftinum: 

reputans qu<e pe&ore in alto 

Concepium tn lucem vomutjii necJa- 
reum mel. 
Varvo Atacinus : 

Tierio hqutdam perfundis necJare 
meritem. 
Lucianus in libro quomodo fcribenda 
hiftoria fere eadem ratione herbam, ex 
qua mel apes conficiunt, proeloquentia 
pooir. Sed locus eft corrupius, Ete^»- 3 

idvZ.ufiS'* ^hAojT)»* AKfQr MM & (M/\tt TW t*f- 
^ETOT» HK4.7(dflo{ KSH ¥ &(ffl, Wf iKfHlQf 0VV 

iw toumJ oyo/uav 1/to^a.To, %attt<&.Thv kt^Zv 
kmouv, Xj 3vy.t» n At1/k5 llmnivawi, Inter- 

pretes fic reddunt : Aiter fummus Thu- 
cydtdis tmttator vaidt Jimilis archetypo 
cum fuo nomine prtnciptum ducit, ut 
ilie feJHvtffimum tUud principiorum , 
ammumque Atticum fpirans. Profe&o 
non minus feftivi funt librarii fimul & 
Interpretes, qui exordio tribuunt ani- 
mum Atticum, quam hiftoriographi, qui 
putabant fe egregie referreThucydidem, 
fi nomen fuum praeponerent ipfi fuae hi- 
ftoriae, ut Thucydides. Lucianus fcri- 
pfit : %aeiisa.T)>v ktfyv kmouv, *yt} Svyx toJ 
At77x« xJ7r/7yE8ffu». eleganttjjtmam omnium 
cxordiorum, ey thytnum Atttcum redo 
iens. Nihil certius. Quid thymo Attico 
decantatius, unde mel Hymettium ? PJin. 
XXI, 2 Millis Attici futnma laus tn 
toto orbe extftimatur. Ergo iranjlatum 
efl ex Attico thymum. Sed aha ratio 
natur<e obfijlit non durante Attico thy- 
mo, ntft in afflatu maris. Eubulus. 
Keu sihpov Svftov te t T^ttiuv. 
Silphium fe thymutn Hymettiorum. 
Sed de hac emendatione in noftris ob- 
fervationibus plura dicemus. 

v. 91. Ep;$uW J\'&vk «s*/] Legitur in 
aliis exemplaribus l/ijuv*, teftante fcho- 111 

liorum Au&ore. quam le&ionem fupe- 
rius alTeruimus ad v. 312. AanJbf. Non 
tam per urbem euntibus, quam in con- 
cionem venientibus Regibus hic cultus 
tribuebatur. Non quidem ignoro Rcges 
olim urbes ingredientes divinis fuifte 
honoribus exceptos, inter aras, vi&imas, 
ardentefque taedas inceiTifle : fed anti- 
quiffimis illis Rtgibus, quorum regna 
finiebantur intra patriam, honores ma- 
ximi in concionibus, ludis, & fpe&a- 
culis praeftabantur. Quis nefcit etiam 
longe poft in Graecia magna virtutis & 
dodtrinae praemia a.c honores, fi cui erant 
exhibendi, (de agoniftis nunc non lo- 
quor) eos in factis illis ludis fuifle ex- 
hibitos meritis ? 

v. pj. o'i* 7»; (xvtmw'] Antiqua fcholia 
legunr. o\* n i^ouav. 

v. 94. Ex y) f/«TO»Kl Non in illis ipfis 
fcholiis folum ; fed & in Didymi, ut vo- 
lunt, expofitionibus ad Homeri Iliad. *. 
v. 176. fcribitur: «* >*p ™ (mo*uv. 

v. 118. Teu ttyCsitvQr ] Interpretes : 
tellus iato pecJore pradtta. fed tl^ovQf 
hic generaliter eft tvp««, lata, late pa- 
tens, quod perpetuum terrae epitheton, 
ficut & ivovofitx, quod itidem ineptc red- 
dunt terra iatas vtas babens. 

v. 142. of Ji) 70 -n /* et*x*] Crates de- 
levit hunc verfum, & pro illo fuppoluit 
iftum : 

O/ <5° e£ kbo.va.Tuv ^tmoi TftiQiv alJ^tvrif. 
caufa haec cft. quia Cydopes fuerint 
mortales, non dii, nec diis limiles. In- 
de poftea ab Apolline intereropti, cefte 
Leucippo in Catalogo. Sed haec vis eft. 
Quafi non plures commemorentur in 
hoc libro, qui ex diis fati morrales ta 
men nati fuerint. Cyclopes autem diis 
fimiles erant robore 6c ftatuiae magnitu- 
dine, non immortalitate. 

V. 1415. I<%us T nfi tii», 19 (Mi%x.vau noa* 
iv \%yoif] M»%zvau funt doli, fraudes, non 
mohmtna, ut Interpretes. Hinc/tH^acatj^- 
<PQr Euripidi cft dolorum confutor. Plaut. 
Machtnari macbfttam, dolum commi» 

nifci. It4 JoHANNIS GEORGIl GR.EVII 

nifbi. Apud quem frequenter machina derunt : Juo vero infenfi erant parenti ; eft fraus, fallacia 

v. i jo. At' 5|n»r «jaroyTj 1 Varie ver- 
titur. optime, fi qnid video, ab hume- 
ris prorumpebant. Non Graeci folum 
Hefiodi Inrerpretes, fed & noftrae actatis 
viri docti nefcio quas frivolas commini- 
fcuntur rationes, cur his terrae filiis tri- 
buantur centum manus. Mihi explora- 
tum eft boc commento nihil aliud figni- 
ficafle Veteres quam hominum illorum 
violentiam, ferocitatem, & injuftitiam. 
Erant y^es^w^, nihil divini humanique 
penfi habebanr, omnia vi & manu age- 
bant ; omne eorum jus & opes in armis 
(itae eranr. X«p*r, ut Latinis manus eft 
vis, ut fupra noratum. Tales fuifle il- cum velit : a fuo mfejiabantur parente. 
quia fata cecinerant filios eum regno 
exuturos, hinc infeftus erat liberis. Hi 
verb non ante fuccenfuerunt parenti, 
quam a Tellure matre certiores eflent 
fa&i facinoris, quod in eos coetus mo- 
liebatur. ayptfjuu eft (jur&fjuu. Homer. O- 
Jlor. 9. 

H^3t7B 71UC1 5tU01 f 

Infejlabatur ab omnilus 2)iis t invifus 
erat omnibus Diis. Quod reStb veteres 
Grammatici praecipiunt efle ab ct%$<o(Mj, 
non t-^pofjuu. 

v. i<$o. STHyof^V»] Seleucus fcribit: 
a.yiu(j^iti. Sed hoc ipfum eft swpo/wty», m 
in illo Poetae : swko^» nju>?wi> dolensfu- los gigantes, qui ante diluvium tyZr>\i)u>v per mcrtuos. In triftitia enim cor con- commemoranrur a Mofe, non tam cor- 
poiis ftupenda mole, quam ferocirate, 
iiiperbia, violentia, injuftitia infignes, 
Gennadius, Theodoretus, Johannes Da- 
mafcenus, plurefque alii docent. Tot trahirur & angitur. Inde Cicero triftitiam 
definit opinionem recentis mali praefen- 
tis, in quo demitti contrahique animo 
re&um efle videatur. 

V. 17 6. Afiip/ Ji Yaun Ifxwpax <piKQTUTQr manibus, ut folent femper fabularum lm^n\ Vertunt : (Jndique vero TeUuri tata efle incrementa, poftea etiam tot 
affinxerunt capita. Vide Heraclitum m- 
ti i.rn^uv cap.II. 

v. iyy. 2?mp« <T y>y$vvTo 7wj«] Non 
aflecuti funt fenfum Poecae; qui reddi- cupiens amorem imminebat. Obfcure, 
& parum Larine. I^av ^jtot®*, eft 
flagrans cupidirate confuefcendi, concu- 
bitus. QiK&THf enim otwxmtt, ut millies 
apud noftrum & Homerum. C A P U T II. 

Hefiodus faepius emendatus, ut & Hyginns & Apollodorus. Mtret- 
jgovM. N«£. Zo<pof. Ag/pot cur Syri antiquis Grsecis Scriptoribus 
fint di&i. ^aAfcgs^avo*. Au^' «<^«a. V.I 88."]% J"H7i«c 5-' ii 7o' <BfcoTov &7BT/t**i|et*, 

J.V.L ttc/it(MW7BK 

K<*££** W h^h^/o] Aflentior Commeli- 
no, aliifque {cribentibus : aJ&iwn. Falx 
enim non abjiciebatur, & in ponto fe- 
rebatur, ut vulgata Ie&io & verfio pras 
fe ferr, fed natura Cceli. Interpunge : Mii<Aet 3-', a>( to <aeJ>Tov i*m fm^at aJbi- 

Ka£Ctt\ W HTrei&tOt 
hoc ienfu : 

Te/leffue, poflquam ut priiis {fcilieet 

dieJum) refecuit ferro, 
Trojecit in Epirum. 

V, 227« Lectiones in 

v. 217. Aj&w rti Aoifdr ts] Scribe : A/- 
fui ex Diacono & veterum fcholiorum 
Au&ore, quos non infpexit Commeli- 
nus, cum pro hr&iv olim M(mv fcriptum 
fuifle tradat. Afav omnes agnofcunt, non 
verb hoifiir. 

V. 24 J. KcjwScn, 2«Wt5 3w», Qet<\in t' 
ifkoja] Pro Kt/fw5»H corrupte apud Hygi- 
num legitur Cymothcea. 0o» ver6 non eft 
epitheton, fed nomen Nereidis, uri ex 
antiquis fcholiis apparet : ©0« » 7*aji7KT», 
Hygin. Nefaa, Spie, Thoe. Apud au&o- 
rem tamen bibliothecae, qui Apollodorus 
efle dicitur, haec Nympha omitTa eft, ut 
aliae plures : ficut contra Ieguntur ibi 
alia Nympharum nomina, quae nec hic 
nec apud Hyginuro extant. Noftrae Je- 
duoni non obftat, quod copula defide- 
retur. Defideratur & v. 2jo. 

Keu Tlpon(ik<hi<x, 

Aoelt, j£ Tlcu'o7ntt Kj (iWttf r«AotTfi*. 

Inferius v. 340. 

QaJrr 7«, PhW t', A^uiov eXpyj&binv. 
Iftam le£tionem poftulat quoque nume- 
rus Nympharnm. Si enim hanc expun- 
gas, erunt tantum novem & quadragin- 
ta. 

v. 245-. Msm'tj»] Apollodorus fuppo- 
fititius : MtAM. Nihii muta. Homero 
quoque Msa/t» dicitur, & Virgilio jEn. 
y. 82?. Pro EIkojW» vitiose Hyginus 
Clymene. Jam ante enim hujus Ne- 
reidis memioerat. Bis enim illud no- 
men occurrit in indice illo Nereidum 
Hygini. 

v. 247. Evm'»ut] Meliiis apud Apollod. 
hiviKn. Corrupte apud Hygin. Euridice, 
quae nullum inter hasmarinasNymphas 
locum haber. 

v. 248. ri{«T«J Atqui haec fuperiiis v. 
243. fuit comroemorata. Certum igitur 
aut hic aut ibi hoc nomen efie corru- 
ptum. Forfan legendum Kjout», quod 
Nereidis nomen apud au&orem Biblio- 
thecae. 

v. 249. n$»7D,«tJW] Apollodorus, iTf». 

7»/l«i$W. Theogoniam. xss 

v. 27 ?. H/och] Sic & legendum apud 
Apollodorum, ubi male Ioc». Pro Tk<u>ko- 
i'o(*m, idem au&or T^cujkoS»)*: 

v.256. normrlfeiu] Reftitue hoc no- 
men Hygino, ubi malc lcgitur Tanope>t. 
Panopcs paullb ante meminit, quamvis 
corrupte vulgb legatur in editis Tanope. 

v. 258. rixht/vofjw] Apollodorus Tl*Kvb- 
v». Pro Autnewiosa mendoie Hygin. Ala- 
mijfa. 

v.261. EJ7ix'/M57»3 Apollod. EJf»A3», Sc 
pro Tl&vb» male Uibvn. Et v. feq. pro N»- 
ptfrit vitio^e apud eumdem icribitur : 
NiofM&t. Hygin. Nimertis. 

V. 269. Mi-my^vieu $ wMo»-] HoC eft, 

fublimes feruntur,volant. Interpretes : in 
ccelo enim degentes volitant. Ergo Har- 
pyiae in ccelo habitant ? MiTa.yj^riQf eft 
(junv»$if. Apollonius Argonaut. II. j8p. 
T4« 3 fiiTtygoriH -mfbpnTOt 

In alto autem (ublimis ferebatur. Et 
Lib. IV, pj2. de pila : ksh it »«j* w*//t« 
ty ivc-Tv.yjuv'i*r . Et in deretn projicit alie 
fublimem. Scholia ad priorem locum. T» 

{^iTtt^orin MfMUVH ¥ fitTWtyV. 

v. 270. Tpdicu 7iu <^^r7rttf«Kf ] Quo- 
modo Graecae funt JsiM/ropito/ cum fmt 
canae natae, unde & xaueu dicuntur. rp«/« 
enim eft vetula. Scribendum omninb 
^^/TOpj»®-, ut fit Cetus epitheton, quod 
& fuperius verfa 238. ei tribuitur. Ubi 
tamen raale fcribitur K»S&>, quamvis & 
apud Hyginum Cetho fit. Hunc locum 
fic emendandum efle vidit olim Seleu- 
cus apud fcholiorum confarcinatorero, 
cujus au&oritas hic non fuit refpuenda. 
Verba fcholiorum adfcribam ut corrigi 
debent, in editis enim funt corrupta. 
$b$yjji ] QbfKut « imQofet. <%F SMtuv. K»tu q 
(laidvf. T^cuom rov k^r. ctutivov Ji pf*p«y 
y&'ft.i7ruj>nQi' } iv ii &h Knnt 70 irm^tTov. 

V. 271. rifof v^KTOf] Hoc eft, <n&f <f<!>- 
oiv, ad occafjm, quia ibi folem Oceano 
mergi, & nodem oriri credebanr. Apud 
Homerum tamen (b^Q/ eft ieptentrio, 
fecundiim Ariftarchi & Strabonis fen- 
tentiam, quem vide lib. X, & Merici 

Cafau- 1^6 JOHANNIS GE 

Cafauboni V. Cl. diatriben de Hackiana 
Homeri editione. Verfu praecedente mi- 
rum cur Interpreres omiferint mf»v, qua 
ratione multos in fraudem deduxerunt, 
qui hac verfione perfuafi crediderunt He- 
fiodum Gorgonum fedem locaffe in Af- 
rica. Verum ego nullus dubito quin fi- 
gnificaverit Gorgades Infulas, quae fitae 
func contra Eotrspt* x*f<ti o!im, nunc Ca- 
put Viride di&urn. Eae enim a Gorgo- 
nibus nomen hoc acceperunt, quod il- 
\v6 coluiffe ferantur hae puellae. Iis etiam 
vicinae funt Hefperides. De quibus vide 
ante v. 21 j. 

v. 283. o sCa.0^ ^i<mov\ Noli credere 
Latinis Interpretibus, qui hic denud fen- 
fum au&oris non perfpexerunt , cum 
vertunt : ceterum hic enfem aureum te- 
nebat manibus caris, quafi ad Pegafum 
pcrtineret. Atqui de Chryfaore loquitur, 
cujus nominis reddit mionem, ficut in 
praecedente ver(u Pegafi. Inde opponi- 
tur t&J y.h, Ji. Pegafus di&us qubd ad 
myas Oceani natus fit, ^"w»p, quod ma- 
nibus tenerer, cum ederetur, %j>m.w a.of. 

v.304. hh Aeiuom] Apud Syros. Groe- 
ei magiftri remere hic affirmant hejnut 
tnontes efle Ciliciae & Lydiae. Arimi 
•enim Homero & antiquiffimis Poetis Sy- 
ri dicuntur. Strabo fine lib. XVI. Ae>« 
>£) T«f AeifJ-*t •mwriiSy vs $am Uoc&J&viQf 

Ji%tahU J\1v jJj) T07TOV 7JC* f "S.Vt>.<Hs vjj 4 Kl- 

MxJtu, « a./&»s TJvQf >«*■> a.Wa. ity t 2we/W axi- 

thv. Nominat etiam Artmos Hometus, 
guos Tofidonius docet acciptendos non 
locum alitjuem Syrue, vel Ci/icite? vel 
alius terra : fed Syrtam ipfam. Fere- 
batur autem Typhoeus occifus efle in Sy- 
ria ad Orontem fluvium, qui propterea 
Typhon di&us eft. Idem Scriptor eo- 
dem loco : O&vws to ovofxa. &n> rffl ytpfcS- 
tot® 1 ojjtov Qz)vr& (M7i>\a.G(, )@.i\&$ijos taej- 
7%tZ9V Tvydv. Mt/$cwoi y IvToZSa. it* to. «nfei 
¥ Kifnjjvaatv n Tvipavct, ^ t$s Aelyxs. Oron- ORGII GrMVII 

tes cum prius Typhon diceretur ttiutato 
nomine ab illo qui in eo pontem fecit, 
Orontes ejl appellatus. Huic loco Ty- 
phonis fulmine iclt fabulam affingunt 
& Arimos. Alii tamen & plerique La* 
tini Poetae Infulam Campaniae littoribus 
adverfam /nartmen, quae & iEnaria di- 
citur, Typhonis antro adfignant dece- 
pti fimilitudine vocis. Ut verb redte do- 
cuit Strabo Aeifjott efle Syros, fic docere 
non potuir, cur olim Syri di&i fint Ae/- 
t*oi, & quae fit hujus appellationis caufa. 
Perabfurda enim funt quae de illa prodi- 
dit. Hoc verb nuper admodum didici- 
mus a Viro Maximo, Samuele Bochar- 
to, qui in Geographia facra oftendit hoc 
nomen antiquiffimos Graecos aceepifle 
ab Hebraeis, quibus Syria dichur Aram 
a conditore fuo Aramo Semi filio. In- 
de Bethuel & Laban Aramaei Genef. 
XXV. & Syriae regionibus Aram praepo- 
nitur. Aram Naharajim, Syria duorum 
fluviorum apud Sacros Scriptores eft Me- 
fopotamia. Aram jDamafeck, Syria Da- 
mafcena. Vide ipfum Lib. II, cap. 5; 
3c6. 

v. 310. y.a.h.iuoywQr'] Hoc eft magna 
voce. Interpretes : <cnea voce. Hefych. 
XtKYjioyavos, l<%j&iuvQf. Stentori Homerus 
tribuit. Superius in AamJi v. 243. ^ksox 
o|v (2oav. y~ehementer acute clamabant. 
Homerus : 

0< y as Zv aiiov "oira. -^tjWuov flilaxjjko. 
Hi vero ut audierunt vocem magnam 
Achillis. Vide quae de hoc loco notavit 
Porphyrius Quaeftione VI. ad Hom. Vir- 
gilio eadem tralatione : vox ferrea, Lu- 
cretio, vox area. 

v. 312. hvyl H$v\ajT\ PoetiQum dicen- 
di genus pro /\u^»v, l>\i5piov, perniciofam. 
Superius in "ioyots, «fel yJiJia *Jus, prudens. 
Nec abhorret longe ab hoc illud quod 
notavimus in i\ani), twvnj. diovrttt pro 
haiicoi. C A- Lectiones in Theogoniam. in C A P U T III. 

Vetus le&io repofita in Hefiodo. <j>*Y oAo^. <s>Uiov. Picati. bo&W. 
Hefychius emendatus, & Dracontius. bj^to/s-. Catulafter. Hefio- 
do^medela. Apjipif Qtyuf©*. Hefiodus emendatur, & alio loco ex- 
ponitur. rhcwnq. v-326". > V^*/JV' h\oh] Repofui veterem 
■^— 4 le&ionem ex antiquorum 
fcholiorum audtore. qui legit *<Y Ikw, 
& explicat 0?/')5>* okom. addit porrb Bceo- 
tos dixiffe Qi>&, unde <pi>uov locus ubi 
Sphinx aetatem egerir. Huic Euripidis 
Scholiaftes adftipulatur in Phceniflis, qui 
tradic <pi>uor oo@> i Sphinge didlum effe, 
ipfamque a Bceotis vocatam <piv&. Hinc 
& Latinis picati di&i, quorum pedes 
formam Sphingum habebant. Feftus : 
Ticati appellantur quidam, quorum 
pedes formati funt in fpeciem Sphin- 
gum, quod eas Z>orii phicas vocant. Sic 
<pknov 7ifcti phiceum monftrum dicitur 
Sphinx apud Lycophronem Caffandra, 
v. 1463. Qiuor vero eft mons Bceotiae, 
cujus meminit in Aamf), v. 3 1. 

— 7*%<t J\' tfy 7wpuovtov, rlStv ojj&is, 
$'uuov AK^j-mnv 42&os€>icnxn (miina. ZsJf. 
Celeriter pervenit in Typhaonium, unde 
rurfus ad Tbicium fummum accejjit 
fapiens Jupiter. Stephanus de Urbibus : 
<P'ikhov oiQr Voiaiidf yy S^ btpSoyy*, ^ ^ 
^i^.coi n /. vide & Plutarchum in libel- 
lo, qubd bruta ratione urantur. jEoles 
poftea praspofuerunt <r, ficut pro <p*£y, 

grpi^u, pro UioJu, oji\qJu, pro uZs, opZs, fic 

& pro (('nuav, apiyjov. Sic enim ille mons 
appellatur apud Palaephatum in MSS. in 
editionibus perperam oyiyytw fcribitur. 

v. 330. EM?«ip«7B] Bene Grammatici, 
K/Mfniir. Hefych. iAj?»?*VV©'> $Koi\x.f. 

v. 336. Ex Kuns w <pi<>>uj&] Redius 
alii ^nujjQf, ut Homerus Odvff *. 72. & alibi. Vide Euftath. ad II. /3, v.%62. 
fed hoc & alii obfervarunr. 

v. 3J2. n<t<n$i»] In nonnullis codici- 
bus extitit irtitnSi», ut veteres teftantur. 

v. 3J5". n*«7&7T5 /SoMOT?] Turpiffimeln- 
terpretes : Tluto bovinis oculis. Vel pue- 
ri norunt Qoamt efle magnos oculos ha- 
bens. Omnia enim magna Graeci j3oa<s 
vocant, ut & priici Latini. Hine ele- 
phantem dixerunt bovem Lucam. Sic 
Graeci /3s't<hv« apud Hefych. ^kiuos apud 
Erafiftratum eft uiyts ki<ms, magna fa- 
mes, @«}a.ios, fw^AtfAip^jactator: $*-mis, 
quocl legitur apud Alciphronem ep. 62. 
eft yky-s <mjs puer adultior. Hefych. /3»- 
irvts, v'iQy utjas, c\pKi%, uiyts mus % iy^-js, 
fcribe \<x>& f > Gloffae veteres : catulajier 
l&vmus. Aliae a.oTj7rvts catulajler. quae vox 
Dracontio reftituenda. In lib. II, v. ipi. 
in editis legitur : 

Non catukjira gerit puerilia, non 

puer audet 

Jttretlare tener Martia teh ma- 

nu. 

Legendnm : Non catuhfier agit pueri- 

lia. Loquitur ibi de variis hominum pro 

diftin&a aetatis ratione ftudiis. Catula- 

ftri autem funt pueri grandiores, qui in- 

cipiunt catu/ire? hoc eft, ad venerem in- 

citari. Inde & Catulli nomen. Oculi 

vero magni inter praecipua pulcritudinis 

7w^yi&ta. Liban. Progymnaf. Oum^qt h- 

frtlfyt&ZU @>*KotftpQ)f (OS tinow 'opSxtKuot 7» Hfl» 
yjt-Koi 71 (liyaKai 71, Qauvnv twriv hJ.Kioi. Ho' 

merus ofiendere vohns quod oculijuno- 
K k nis x?8 JOHANNIS GeORGII GRjEVII nis rnagni ejfent & pulcri. bovinos ocu- 
hs eam habere dixit. 

v. 375". Kei» <A' EJpuS/H mw] Sic & In- 
terpretes : Crio aulem Eurybia peperit. 
Igitur Crio eft foemina, Eurybia ver6 
mas? Attamen fuperius Hefiodus often- 
dit Eurybiam efle filiam Ponti. Quid 
tricamur ? legendum : Keiw efl' Ev^Citi vk- 
nr, Vidit hoc etiam Commelinus, nifi 
qubd pro Ke'« male fcribat Kpei». Sed 
Ket& dicitur & Apollodoro, & Scholiis 
antiquis, & Euripidis Interpreti. 

v. 379. Afjtrxi' Ze?i/#v] Apj*W hic non w'»« eminet, qua fcilicet voJuerit. 
linfii editio major : a>v k isihmy, In- homines 
Heit 

terp. quorum Jcilicet vult. Sed utraque 
leclio non eft unius affis. Quem enim 
commodum fenfum inde conficeres ? 
Reponenda eft veterum librorum & edi- 
tionum ledio, quam temere commuta- 
vit Commelinus, ut ex notis ejus editio- 
ni praefixis videre eft : Hic pro bb\ in- 
quit, repofuimus h r\ <{y pro w k w jc\ 
Sed w k non erat de fua fede deturban- 
dum. Subauditur enim juinifimv. Sen- 
fus eft, in concione inter homines excel- eft Caurus, fed Zephyri i-m^vnv. Inferius lit quemcumque voluerit excellere He v. 870. 

Noc?/ Nor», Bop?a ts, Kj ifyKU- Ztfvfjto. 

Trater Notum <ly Boream : ay ce- 
lerem Zeph/rum. 
Homerus Illiad. a, v. 307. 

Ap^sao No/8/0 /2«3«h hcuham tvt^&v. 

Celeris Noti vehemente proceUa ver- 
berans. 
Scholia antiqua ad hunc locum Hefiodi : 
A^yisnv rtv oguv y^ 7x%jv, Kal nj.dvifjv nm. 
Hefych. Aoyisuo No7ii/o. <n teyofdtjv Kcajko- 
vortf. mtf b ng.hd>t. OjOHp©' y> TioM^af olJiv 
idkyott. «sw h T*]rj@r'. Sed quam Hefy- 
chius damnat expofitionem, eam probat 
Strabo lib. I. quem vide cate. Ejufdem fententias verfus eft in 
initio Epyav, quod me docuit Vir fum- 
mi ingenii & eruditionis Johannes Fri- 
dericus Gronovius, cui quantum debeant 
hae reconditae literae nemo ignorar, nili 
barbarus, & omnis humanitatis expers : 

OV T8 S$& (ifOTOI (tvfyif OfMcf ktytToi Ti <Q*~ 
TOl Ti. 

Phtoi T8 k^nToi Ti biof (ttyahotQ 'ikhtj. 
Ter quem mortales homines pariter funt 
obfcuri clarique. Nobiles ignobilefque 
furtt Jovis magni voluntate. Sic hic lo- 
cus ex fententia do&oris noftri eft inter- 
pungendus. biot it.iya.Koto \mi, idem eft 
quod hk dixit ov *.' isb.»<n. Jupiter nobi- v. 417. Epcftyi/ /jgi x? vdftov] Eft facra les & ignobiles, claros & obfcuros facit, 

faciens fecundum patrios mores & con- quos vulr. Omnia nunc funt liquida, 

fuetudinem, ut in Carminibus aureis, difauTae omnes tenebrae, quae viros do- 

quae Pythagorae adfcribuntur: ctos exercuerunt, qui prava diftindfcione 

Ad«trtf7«f fi vtejpi* %ut vofA6> «s cOixo^, indu&i fibi perfuaferunr, A/or iuyaKoio 

TiH*. MtTi abundare, & ominis causa tantum 

Immortales quidem 2)eos primo fecun- effe appofitum, quia nihil fit qub refe- 

dum patria confuetudinem, Penerare. ratur. Sed nunc quo referatur nemo x«to 5jitTC<« dixit Prophyrius loco fupra 
laudato. 

V. 43O. Ey t" «t>op^ Aaoifft f«7ttTp*T«, « 

k iSiKtiav] Sic legunt editiones recentio- 
res : & vertunr : fnque concione inter non videt. 

V. 440. O/ yhtWKHV JbaxjiiMptKov ioy^ov- 
w] rAotujc» fimpliciter eft mare, Latinis 
carula. Virgil. caruh verrunt, Inter- 
pretes : glaucum mare. C A Lectiones in Theogoniam. *J9 CAPUT IV. 

Hefiodus emendatur & ejus antiquus Scholiaftes. Aiycuov op&. it&i 
7nr&c. u&c ■nvrvct. KwCg*. Stephanus emendatus. TvctXa. Tnn^ofS. 
Mos Veterum in Deorum ftatuis, templis, aris ornandis lana. 
Cur Homerum Plato e Republica fua ablegans voluerit ornari 
lana. Locus Hefiodi ex conje&ura emendatus, nct^A%)v. Chaos. 
Hefiodus interpun&ione emendatus. E7rcuvii. Lucianuscorre&us. 
siyvyMs. Epy/xctm *.%<&. Hefiodus emendatus & antiqua Scholia. 
McvJ/cwpcif. Hora? pulcritudinis prasfides. q^uu. aopios. xpvoupt,- 
7WKts. Afi7wl. toJfyifA*. Mitrse funt fafcise, & barbararum mulie- 
rum cultus. sti0«w«/. Vetus ledtio Hefiodi reftituta. E%iKvfoipof. 

AQpocWni VVtfOf. 7.485". A Vjeiidh\ei\ In Cappadocia 
^~\^ mons Argaeus eft, cujus 
meminic Claudianus, Plinius, alii. In 
Crcta autem fruftra quaeras montem hoc 
nomine. Nullus enim in illa reperitur. 
Icaque in animum induxi meum jam du- 
dum reddendam efle Poetae le&ionem 
veram, quam fervavic ■m.haior ^ohtav Scri- 
ptor. Is legic : Aiyua iv ofw, aicque fic 
Crecam di<5hm olim a capra Olenia Jo- 
vis nutrice quafi Caprae montem. Aiyeua 
iv opet] 2h//«'»ok< 077 fcj kt^ euyto^v ivjtenr 
9 A/a, Vw« euya. i&bhtair. £,$' tis Kj Kjhtw eu- 
yh oy< y^.hetiwt, kj Siyeior vs-' iviav 7» iJbuov 
*j.h*(j9t>ov. O Opip©* ex 9 iJits 03*.« <f ai- 
yJb< alyo^v outuv ixjhtttv, Uota tjttod fy 
ijle (nimtrum Hefiodus) JEgiochum di- 
xit Jovem, cjuia capra ubera Juxit. A 
cjua etiam Creta appeUatur Capra tnons. 
Et 4 nonnuUis Aiyuov diatur mons Ida. 
Homerus ab ejus armatura agide ipfum 
ty£giochum dixtt. Sic hic locus eft re- 
ftituendus, qui flagitiose corruptus eft in 
cditionibus. Hanc le&ionem confirmac 
quoque Theon ad Aratum, apud quem 
& ipfum olim fic lec~cum fuit in his ver- 
fibus : A/xtw h tvc&JU, ootQr JgJbv Aiyouoto 

Avifa iyvsrr&tvn. 
Sic enim fcripcum fuifle, non uc nunc 
%Jbv iJbuoto, his verbis ceftacur : Ttvh #<*- 
ps*07, %tJbr Aiyuoto, 7ra^ HojoJ^b ha&ovTK pa- 
o.ovtQt' iir c\i* iv Aiyeua op« 7TV7Wwau%u h. 
KpwT» 7fx$ujjcu. Hinc & H. Grocius con^ 
jicic apud Aracum legendum efle Auxt», 
uc hic apud Hefiodum. Sane. apud hunc 
fcribi debere Aiyeuov luce clarius eft. 
Moncem iEgaeum in Crera quia ignora- 
banc, ideo apud Aracum, uc fequentibus 
prodicTheon, expun&um eft&Afy<«'o/o 
& mucacum tn iJaxoto. Sane fic olim fcri- 
pcum fuifle licec ex Scholiafte anciquo 
Araci difcere ad v. 32. O [uv tots Kxtlfyv- 
7» dtKTu iv tld^ti of?®' %Jbv iJtuoio. §{ui 

eum ludentem in 2)ic7a hene olente^ 
prope montem Idaum. Tivh xaQstn, %- 

Jbr Aiyuoio, muj. HoioJ^ hs&ovni $£onovTQf i 
t A/rt ir hyuu oj« "ntTnixva^Ha iv KfWvi Tfx- 
tiuZeu. QuUam hkfcribunt %Jbr Aiyeuot» 
ex Hejiodo id fumentes qui dicit, Jo- 
vem in <y£,gao monte in Creta nutri- 
tum. Sed addic idem, Si in Creta nul- 
hs eji mons <y£g<eus, prafiat conquic- 
fcere in letttone vu/gata apud /iratum t 
Kkz & l6o JoHANNIS GEORGII Gr^EVII 

& aliter iUum locum interpungere. A- Non eft qubd nobis fcrupulum injiciant lius eft iEgaeus campus, siycuQV mfiov, 
fed ille campus fuit in Phocide, de quo 
vide Stephanum de Urbibus in cdyMov 
7iite-)Qr> & quae illic notarunt viri do&i. 
Mons jtgaeus eft is ipfe, raea quidem 
fententia, qui a Ptolemaeo vocatur hoa. 
mifa. Inde fancta rupes di&a, quia in 
illius antro ciedebatur cuftoditus & enu- 
tritus fuifle Jupiter. Erat collis Idae, qui 
poftea ab urbe in illa pofita appellaba- 
tur Pytna, & urbs hoa. Uvtvu, quod cog- 
nomen ei adhacfit a colle. Strabo Lib.X. 

Tms' $ I</W hoyQf Uutvx, a,q> « h$* Uviva A 

•mhit. T)tna Ida collis, unde urbs Hie- 
ra Tytna. Male in Dione Lib. XXXVI. 
hoami^m fcribitur. Quod & nuper ani- 
madvertit Vir magnus Ezechiel Sparihe- 
mius, in eruditiflimo commentario de 
praeftantia & uiu Numifmatum antiquo- 
rum. Hinc vides cur nonnulli Jovis in- 
cunabula ponant in monte Ida. Stepha- 
nus de Urbibus non collem, fcd cam- 
pum dicir. Esj x^ <\iyM0V mbiov awjd^joy 7» 
K/g£« at HcfioJbt. hiyijtu 7m^, tuya m7t $':&- 
f&Jov (fic emendarunt viri dodfci) &ro 7tJ 
<sfei ts UuSjov op«?> etp' « Kj ri mS~iov hiyuov. 
Efl <& (^dEgceus campus annexus Cir- 
rha, ut apud Hejiodum. Z>icitur vero 
a fluvio A/|> qui o/im dejcendit a monte 
ad T)thium, a quo <fe> campus <y£gaus. 
Nullum eft dubium, quin hnnc locum 
refpexerit Ibvib^aifQr. Campus iEgaeus 
late patuit, ut & Pythium & Gortyna 
in illo fuerint fita. Hinc Strabo Gorty Lyctii, ad quos a Rhea delatum efle 
Jovem pauilb antc Hefiodus cecinerat : 
cum ii fatis longe a Pytna, feu monte 
JEgxo abfint. Verum non urbs intelli- 
gitur Ly&us, fed populus Ly&ius, fub 
quorum ditione tum fuit & mons & 
campus jEgaeus. Lydtios enim magnis 
opibus aliquando floruifle Strabo di&o 
loco oftendit. Male Hiera petra in map- 
pis Ptolemsei littoribus maris Carpathii 
appofita eft, non longe diftans a Dicla, 
ciira fit collis Idae. 

V. 4pp. Yua.hoit vsro I lnfvvozolo. Inret- 
pretes : in jugis Tarnajf. Sed yjaha po- 
tius funt valles xo/a»<u«7h, quam juga. 
Apud Euripid. yuaha Kapnvpbf*, valles fru- 
gifera. Hoc Ioco intelligit anfra&um 
illum rupis Parnaffi & planitiem in qua 
urbs & templum Delphicum. De qua 
Strabo Lib. XI. & Juftin. Lib. XXIV. 
In templi enimiW&Mjtvww longe pbft fuif- 
fe iftum QaiTvhov teftatur Paufanias in 
Phocicis : Ewt.vaCd.vTt "0 «vot f f/f»//«7W> hi- 
S& i&v « (Jtiyxt, rins 19 thcuoy b<rn(uocu ng.TO.- 
ykm, >yo) k? iofpiiv tni&iv t&ta ZhTiSioun k$yd. 
E?7 <ti Kj Joga \t avTov JbStiicu Kfjva r hiSvv 
dvv 78 <7wJ%t Kj at oLStf tif&ifftv ojjTov K&- 

y&. Ab eo monimento cum rurfus ad- 
fcendere inceperis, lapidem videas mo- 
dice magnum. Hunc quotidie oleo per- 
fundunt, fingultjque fejiis lanam in eo 
ponunt rudem. Fama autem tenet efje 
illum ipfum /apidem, <jui datus fuerit 
Saturno pro puero, quemqae pojlea rur- nam in campo federe ait. Hic ver6 eft Jus evomuerit. Lana ornabatur hic lapis 

ilie campus jEgaeus. Imb totam Infulam diebus feftis, quoniam omnia quae ma- 

olim cuyZov fuifle appellatam ex Scholia- xime facra erant, & divino vellent ho- 

fte modb accepimus. Sed quajnaro illa nore affici, ungebantur, & lana, laneif- 

Cirrha cui fuit adfitus ./Egaeus campus ? que taeniis ac coronis ornabantur. Arbo- 

Sane Cirrha in Creta nulla eft. Legen- rem facram Arnob. Iib. V. lanarum vel- 

dum kJ£j* quae eadem eft quae Pytna. leribus colligatam ac circumvolutam di- 

Stephanus: ispec U\nv<t> nihts Kfyirxf A arej- xit. Et Plutarchus in Thefeo ramum ex 

75f®- KJfJpa, iiia. nJxvst} tiia K&.yu&t, «3-' olea facra decerptum ttm how.w na.7v?tu,- 

«7»r h$a. Uvrva. Hiera Tytna urbs Cre- /«W, lana alba recinclum fuifie ait. Sic 

ta?i qua prius Cybra, pojlea Tjfna, de- folebant lares lana cingi, & fores ac ara? 

mde Camiros } deinceps Hiera Tytna. templorum, cum rem facram die fole- 

mni Lectiones in 

mni effent fa&uri, vittis laneis ornari. 
Propert. IV, 6. 

Co/ium moUe date, & b/andi mibi 

thuris honores. 

Terque focum circa hneus orbis 

eaf. 

Hinc intelligimus cur Plato, ubi Home- 

rum e fua republica in aliam civitatem 

dimittendum eflc ccnfet, eum jubeat 

unclum & Iana* coronarum educi. Ato- 

mumi^.v Ti »i inquit, «t a>Ky>v inKtv, /jZ- 

£?V xj 1 4 K($ttK»t l&TttygWrif K) itLCO $i-\xVTtf. 

2)imittamus eum m aliam urbem un- 
gttento caput ejus perfundentes, fe lank 
coronantes. Amandari quidem volebat 
Homerum e fua civitate, ne qua opinio 
fequior de Deo civibus fuis, qui fabula- 
rum myfteria non intelligebanr, per im- 
prudentiam ex ejus cantibus affricare- 
tur ; fed volebat cum dimitti non tam- 
quam hominem fceleftum, & infamem, 
(ed tamquam hominem divinum, di- 
gnumque qui ad inftar Dei ungeretur, & 
lan^ coronaretur, hoc eft divinis affice- 
retur honoribus. Diis enim & rebus fa- 
cerrimis hic honos habebatur. Home- 
rum enim Plato unus omnium maximi 
faciebat, & ob artis divinitatem mirifice 
celebrabat, ejufque fententiis utebatur 
frequenter ad docendum, verbis vet'6 & 
loquendi generibus ad di&ionem expo- 
Iiendam. Haec eft vcra ratio cur ungi 
& leiu voluerit coronari Homerum Phi- 
lofophus : non quod tamquam exul & 
civiliter mortuus fuerit ejectus , quia 
mortui ungebantur : nec propter Poeca- 
rum mollitiem, quam lanea corona fi- 
gnificaverir, ut hcrcle Mufarum & Pla- 
tonis ingratiis docuit Andreas Schottus 
Nodorum Ciceronianorum lib. III. cap. 
II. 

V. £32 T«£r' &<>* rt^oy-V®' ] Ellipfis, 
quam hic fingunt Interpretcs, malecon- 
venit cum genio au&oris & ipfius lin- 
guae Gracrae. Quis enim dicat 7tw7zt o^- 
£w, pro [>ropter haec vcnerari, ut illi vo- 
lunt ? Locus eft contaminatus, qui fic Theogoniam. 261 

puto emaculabitur, fi Iegas : T*/V a^a 
?p*{&ViV@', hac quidem mo/iens. <? aut ve- 
tuftate tempori«, aut alio vitio exolc- 
tum, aut negligentia defcriptorum inter- 
cidit, inde ga a praecedente fyllaba «tj* 
eft abforptum, quod frequentiffimc in 
veterum libris contigifle nemo ncfcic 
paullo modo humanior. 

v. y74. Azyvtptn io&n ] Sic lege. vid. 
Etymol. Magnum. Male vulg apjvpeii. 

v. <5i2. neeps^S-Hv] Eft effugere, vita- 
re Dei confilia, decreta. Nam qua fato 
manent, quamvis Jignficata tion vitan- 
tur, ut Tacitus ait. Homer. Iliad. *, v. 

M»<T' vrut ayadif <& iav, StoelxM' A;y*A:£, 
KM^i vou, ibrei « is^ef.hcA><na/, i H^ja nei- 

Ne Jic, quamvisfortis /is, divine Achil- 
ks, dolose agas, quontam non effugies, 
neque mthi perfuadebis. « ©^*c*re«/, 
fcilicet quae decrevi facere. 

V. 700. K*iJfJ.a. |J SienAoiQV vJ.Ti%v %aQr~] 
Incendtum ingens compuit inferorum 
Jedes. Sicut paullo ante de clamore : 

__ Jivoms <A' 'i>&vi @af£u 

TapTU&v fagoivm, trJ&v aumtu t icoa. 
Concufjio verogravis venit adTartarum 
ca/igtnofum, & pedum magnus fragor. 
Chaos faepe eft inferorum domicilium: 
Plutarchus fane %i&, ?.<hv, ogprw, epsCoy 
exponir. Orpheus apud Ovidium X. Me- 
tamorph. ad Plutonem & Proferpinam: 
Ter ego hcec plena timoris, 
Terchaos hoc ingens, vaftique Jilen- 
tia regni Oro. 
Statius : 

§lui numquam fofpite nato 
Trijle chaos, woeftique Jitus patiers 
fepulcri. 
pofTes etiam aerem interpretari. Arifto- 
phanes in Avibus : 

A/i <f TwAfWf 4 a.tXcjfici.i, jtj r %a*S 
"Tav fJMO-uv -r vjivav k 2lg.pif»o~iTf. 

Ter urbem alienum $y c/jms femorum 
nidorem non transferetis. Ubi Suidas & 
alii veteres Magiftri %?.& exponunt ac- 

rem. i6x Johannis Georgii GR-ffivii 

rem. Hinc & vetus Interpres Luc.XVI, Rerumque mceftus fnis, &mundi 2.6. illud utya. ^tfy-*, quod inter epulo 
nem divitem & Lazarum erat cibaos ma- 
gnum interpretatur, hoc eft, vaftum ina- 
ne, vaftum intervallum quale eft aer, fi- 
ve, ut Terrullianus vertit, immenfa di- 
ftantia fublimitais & profunditatis. A- 
pud noftrum Poeram inferius v. 740. lo- 
cum Erebi vaftum & immenfum in quo 
Titanes fervabantur x&°7 XA uiyc dicir, 
quem poftea v. 814.. ait efle mf»v X 4 "® 1 
fai&io, ultra Chaos tenebncofum, hoc 
eft, Erebum. Itaque magis probo prio- 
rem expofitionem, & hoc nomine, quia 
de aere paullb ante verba fecit : 
4>*c? S"' «pse £icw "ivg»tv aarvnt. 
Fiamma vero ad aerem divinum perve- 
nit magna. Sequentia tam obfcure & 
inepte verfa funt, ut quid Poeta velit ex 
verfione ne Oedipus quidena intelligat. 
Verba Grxca funt : 

ttm.ro & Avnt Opbuhuolmv ifolv, hS' Itaaiv oasw/ olkZotu, 

A«76)f at OTt yajLtJL tj!t if>O.Y0f jJfUC tJ7TV?KV 

nihvetm 
Sic interpungenda mihi videntur. Mens 
Poeta? eft : Simi/e autem videbatur at- 
que fi coram oculis quis adjpiceret, at- 
que auribus audiret, eodem modo ut cum 
terra <& ccelumlatum fuperne appropin- enim aliquid de pateris effundebant in 
quabat. Ae>em, inquit, terram-, pon- me'nfas & aras. Sic & fimplex ^tiSnv. 
tum, Tartara corripiebat ignis fulminum Unde Latinorum libo, libum, libamen. 
a Jove mifibrum, tantufque fragor ex il- Infaniunt qui hic dicunt ab &baW^w efie 
lo oriebatur incendio, ac fi ccelum rue- ^Ktt^stt. ultima 

Tmmotus der haret : & pigrofedtt 
Nox atra mundo. 
Vide Virgil. VI. jEneid. v. 577. Homer. 
Iliad. 9. v. 429. 

v. 748. h<xov Ixotu] Sic leg. cum vete- 
re Interprete. Nec aliter legifle videntur 
qui Latine verterunt Hefiodum, cum in- 
terpretantur propinquantes, quod non 
fignificat vulgatum ay.pt \*<nu. 

v. 76%. ETnuwt rhpnpoiww ] Eft hoc 
proprium Proferpinae epitheton. Home- 
rus Iliad. 1. 

Kit>iioy.M7 A'iVW K) imuviiv UifOVfovtittv. 
Invocans T/utonem & terribilem Tro- 
ferpinam. Proclus fuperius, ad Epj<*- 
Kivtiv fi mtt <&££.iTt7&vu mtptKctCov, uam» 
imuvrtv Uit>np'ovn<tir. Reftituenda haec vox 
Luciani Necyomantiae : c^cuuovai fycS mv- 
Twf imlotZn, •miva.fy 19 Eeivvvdt, 19 wyr<u> £yj.» 
7nv, ^eu7nvw Uion^ovncw. Interpres vertit: 
T)t£monas Jimul omnes tnclamat, Tce- 
nas, Erinnyes, Hecaten ncclurnam, ex- 
ce/fam Troferpinam. Fcediflime. lege : 
imuvyiv riiftn<povei(w. terribilem Proferpi- 
nam. Uotvcu verb funt Furiae. 

v. 797. him>\ti-\cr't\ Bene antiqui Gram- 
matici : tvjwJ&t -miYimt, liban^. Libantes re, five terram ccelo mifceri videret & 
audiret. 

v. 709. 07i£@' y "a,7fKmt ] Antiquorum 
Scholiorum auctor notat in nonnullis 
exemplaribus legi xIvoCqt, quod prajetli- 
ta ledlione placet. v. 718. j\fyx\iotm tcfo- 
<w. Scholia antiqua legunt aayxhtmv* 
quae vide. 

v. 73 5;. KvStlA >«] Appofite ad hunc 
Iocum Seneca Hetcule furcnte: 

Sterths profundi vajiitas fquallet 

M, 
Et fceda tettus torpet aternofitu^ v. 8otf. £iy!>yov~\ Referendum eft ad 
'o\mv, non ad »&>*■> & exponendum ma- 
gnum. coyvytQr enim elt magnus. Hefych. 

ayjyv, 7iuh.ctt\i, «ip^»«> tuykhx ■nu.Yv, Stygem 

autem fuilTe maximum Deorum jusju- 
randum alibi nofter dixir, & res nota 
eft. 

v. 818. ol x^? if P t*w] Nec hic 
mentem Poetse ceperunt, qui vertunt: 
Cujus manus quidem funt ob robur ope- 
ribus apta. fyyu&-r* *%<** eit ifjafy&tu. 
Hic eft fenfus ; Cujus manus quidem 
ob robur femper operantur. 

v. 8ji. Lectiones in Theogoniam. 163 v, Syi, K#w autph eomt] Circa Sa- 
turnum exiftentes, qui una cum il!o in 
vmcula funt conjecti. Interpretes diver- 
fo plane & abfurdo fenfu : A Saturno 
Jeotjim exiftentes. Titanes Saturni fue- 
rant copis contra Jovem, a quo vi&i 
cum fuo Imperatore deturbati lunt ad 
inferos. 

v. 872. Mtf-4- <«ip«u] Reddidi Hefiodo 
prifcorum exemplarium Ie&ionera : M«- 
4 *£?«■*> quam prooant Hefychius & Scho- 
lia antiqua. Haec : M«4^p<" <uncu >y /m- 
toicu 7micu\ ohv lyux/cy, Spamittf. Sic lege, 
illum vide. 

v. 875". A?^o7* reL&cudJiTi] Le^endum 
Aet<n, quod jfcolice dicitur pro aZa. Et 
fic le&um olim fuifle Etymologici fcri- 
ptor oftendit : To y r -rhnSiuivwv, cuttnv, 
KiuKimTiyi. t?%iv )tj «h«i, uarrtf iHaiv. AMo- 
■n £' a.}\ou euHtri. Male legitur a,&.n in Ety- 
mologico. Hanc emendationem fequens 
z\d.<m$vcL<ri confirrnat, & ~wi ferri non 
poiTe declarat. 

V. 5*03. A/V \%y u^cuw yg.7ubv>m7oi /3po- 
7w<r/J Infcitiae Interpretum infigne mo- 
numentum & hic locus eft, dum ver- 
tunt : Qtne cpera matura faaunt mor- 
talibus hominibus. Locjuitur de horis. 
Non quidem ignoro eas efle cceli jani- 
trices & miniftras folis. Valer. Flacc. 
lib. IV. 

Sol auricomus cingentibus horis 

Multifidum jubar & bijfenojydere 

textam 
Loricam induitur. 
fed quis non videt aut alias plane effe 
has Hefiodi horas ab ilJis Homeri, aut 
alias partes eis dari a noftro Poera, cui 
funt pulcritudinis prafides. Quod & no- 
mina illarum declarant. Quid enim ma- 
gis res humanas pulcras reddit & flo- 
rentes, quara Eunomia, Dice, & Irene, 
hoc cft, bonss lcges, Juftitia & Pax. 
Hae fane diva? non matura reddunt mor- 
talium opera, fed ornanr, excolunr, ni- 
torem & dccus illis conciliant. Pind. 
Olympion. XIII. de beata & omnium rerum copia 2ftluente Corintho : Ec 7? 
</V <T Elvoul* vctiei' xg.aiyv»Tvu TIj @ajf)v vra- 
Kiuv acnpsKY.t A/>gc, >^ o(J>7fom( Etf(ic«, ^ra/Aou 
hvJfitn -rhini, Jgytnat 7r-u<hf iiCvK* QiuiJbf, 

In hac (Cortntho) Eunomia habitat fo~ 
roreffue , fundamenta urbium fitma t 
Jufittia, ay iifdem mortbus pncdtta pax t 
difpenfatrices hominibus dtvitiarum, au- 
reee fihce Themidis conjultricis bona. 
Hinc omnibus rebus ornandis adhiben- 
tur Horae. In e?>o/<; in Pandora comen- 
da, v. 74. 

A/aip/ jj 77)1' y\ 

iloa/. tyk\iiuuAi fipor avStatv &attvo7ji, 
Ipjam portb Hora pulcram comam ha- 
bentes coronaruntfioribus vtrnis. Theo- 
critus de poculo pulcerrimo, & fuavem 
exhalante odorem Idyll I, v. 148. 

Hvi Ji 70; 7B Jinut ' $a<m tpi<\Q/ ut yj.- 
Xov oaJn. 

lijecy <Bi7rXijd-u viv &r\ Kfxvajyi JbKatnif. 

En ttbi poculum : contemp/are, ami- 
ce, qukm fuaviter oiet. 

Horarum tnfontibus abiutum dices. 
Hinc «?« eft pulcritudo. i~ifcuQ/ pulcer. 
Hefych. wfauQf iifMifpQ/. iutfoTnf, ivytj/Miv, 
ilir&Q-wnQj'. Theocr. Idyll I, v. 109. il- 
%cuQf XaJhvtf. Formofus Adonis. iipeti» 
pulcrum reddo , decus & venuftatem 
concilio. Eft vocula ux>v»(»f, ficut fupe- 
rius /uastfav, & plures aliae. Pro a^alnv 
frequentius legitur verbum paragogicum- 

VgaiftiV. Hefvch. «pa/^i7Ki, KiiK\U7ri^i7lU. 

eSpa'/^^)), KiY,ah>.a7n7 u% ». Quia Ver6 wjewof 

eft pulcer, & homines in adolefcentia 
& juventute funt pulcerrimi, hinc «feuo* 
eft a.Afxd.^w, in aetatis flore conftitutus. 
In ep>. v. 69$-. 

ilfauof 3 ytxuatng. 7^0)» 7mt oikov ayiSK.. 
In ce/atis flore uxorem tuam tn do- 
mum dv.c. 
Sic enim bene exponit Scholiaftes Theo- 
criti ad Idyll. I, v. lop 

v. pi6. mSow %ucuu7rvx*{ ] Interpre- 
tes : Mufa aureis mttris revtnc7<£. Frae- 
ftat interpretari : aurets rettculis otna- 
t<c. Auttj^ eft JfcJ^cAo/.*, 7&%A<r l u@', dia- 

dcma, 264- JOHANNIS GEORGIl Gr^VII 

dema, reticulum, fafcia, qua mnlierum 
coma rcdimitur. Homerus Iliad. X, v. 
468. 

T«A? y -vot xfaris %li Jiojxa-ra. trtyxxliv}*, 
Auot^) KtKfvf&Kov t »A' ift.txnv iyaJi- Lotige autem a capite fudit fp/endidas 
fafcias, reticu/um, vittamque feimp/e- 
xum redimicu/um. Ubi brevia Scholia 
Didymi, ut credunt vulgo : hu7wxa. wojxov 
ma. <cfes t x*ip*;\>V, u./t%>vm Tut ?&%%{ i xa- 
q>aK»t. Hinc reifte ab Hefychio exponi- 
tur Z.vtLAifMt. Anademata enim erant faf- 
ciae crinales. Sed & mitrae erant fafciae, 
quibus coma religabatur. Hinc Judith. 
X. uii?ai> Caftalio reddit fafciam. Verum 
mitris utebantur barbarae mulieres, & 
vetulae, & meretrices : Ovid. 

Simulavit anum mitraque capiUos 

'Prejferat. 
Juven. Sat. III. v.66. /te quibus grata 
efl piSia lupa barbara mitra. Plerum- 
que vitio vertitur. Itaque mitras tribui 
Mufis 0) %x.ei'cvTit non ferent. Barbarae 
cnim illae mitrae a Gra?carum matrona- 
rum & puellarum reticulis fuerunt diver- 
fae. Haec Homero 9tpa.vcu. Iliad. 2, v. 

Y.ax p' ax /£" vgKat sut&vttt «^>f. 
Sed apud Pollucem lib. V. cap. 16. re- 
ctius legitur : 

Tav y ax fi ift.ix.Tut siQ&va; t%ov. 
Harum b<e quidem plexas coronas ha- 
bebant. Ut fuperius iftuTh a,va<Kop.». "2.n- 
<pa.vtu autem fuiile propria anriquarum 
Graecarum mulieram ornamenta capitis 
ex iEliani Hoduk. is»j. Lib. I, c. 18. cog- 
nofcimus : nZf Si » «ft^fo/ vsro ifvfit ax 
■m>Kou T^f ytwaxxZv ; Eot fi y> i xtpaKiit <pt- 
ztivnv imTiSivn. v-fyiKw. §{uis vero neget 
p/etafque veteres mu/ieres luxtt diffiu- 
Xijfe? Caput enim ornabant altafafcia. 
Sic verre. Erat enim <ptpavn limbus feu 
fafcia altior caput, feu aliud quid am- 
biens. Hinc & loricae & murorum pin- 
nae snt&vcu dicuntur. 

v. 5>2y. hX'>vj£>iy-°v] Miror unde in recentiores editiones irrepferit haec in- 
epta le&io & vocabulum nihili, cum re- 
cte legatur in piima editione majore 
Heinfiana, Stephaniana, ac plerifque 
aliis omnibus antiquioribus, iypvjjfbiuav , 
quod rede exponunt antiqua Scholia £ 
bifXov iy&ovov*. Tumultus, turbas. exci- 
tantem. Quamvis in editionibus vitio 
librariorum omiflum fit i^ixjuJbifxjot, & 
fola extet explicatio. Monuit etiam me 
de reftituendo hoc eleganti vocabulo 
Thomas Reinefius, vir numquam fatis 
laudatus, praefatus extare id quoque 
apud Cointum Lib. I. v. 178. uoi Eris 
dicitur E^ncuJoi(Mt. Synonymum efTe «#£- 
t xa X®''> fy?* 1 /**^. Eytftr-lMSw Aiw-jtov di" 
xiffe Nonnum XIII. Dionyf 

1.917. Kv <pt>\oiT>v fttycim] Legendum 
eft ou qikothv [uyeiou, ut nuper oftendit 
mihi elegantiflimus juvenis Cupems ex 
Scholiafte Apollonii, qui ad Argonaut.I. 
v. 8yp. « tfiKoTnv eft fine concubitu, ex: 
fe fola, fine confuetudiue cum mafculo. 
Nihil certius. Confirmat vetus Scholia- 
ftes Hefiodi : n^m «?r t Hqcusqv ix p»t 
llpat um. efto 1&4 <risTt> oyiulxuov. O '5 OfxnoQf 
h &tof x} Hpat, Trimus ifle Fu/canum ex 
fola Junone canit. ideoque & hoc nota. 
Homerus vero ex Jove & ycnere. Et 
Apollodorus I. Bibliothec. Hg<* fi ^aelt 
ivnt i-§jjv.mv Htpajsvv. Juno fine concubitu 
peperit P^ulcanum. Hinc & Apollonio 
dicitur Hpw yht, Junonis filius non ]ovi c . 

v. P34. Q&ovj Malo vertere Teiro- 
rem } quam cum Interpretibus, Ttmo- 
rem. Sequitur enim A«^r, Timor. 

v.p7l. Kpww h movi «Aiy»] In accen- 
t!i peccatur. Legendum KpiVnt* h -movi d\- 
y.01, nt fupcrius v. 538. tyKa-TU -movi cfyu?, 
mtejiina cum pingui adipe. Kp»-w otw 
fnubs, Creta pinguis adeps, eft Cretae 
fertiliifimus ager. 

v. 989. 9iKoty.iiMJiis fiitpty^T»'] Sic le- 
gendum ex Hefiodi fententia\ Vide fu- 
perius v. 200. & quae ibi notat Interpres. 

v. 5>5>i. NwniKov . vtyav ] Archilochus 
emendat fwytov, quafi agentem in Cypri 

recef- Lectiones in 

receflu, qui a nullis poflic adiri. Alii 
camdem vim tribuunt nvS v»%ov, exponen- 
tes «tipiwif, Mfyouor, occultam, quse a nul- 
lo videatur : Sed propria vocis fignifica- 
tio retinenda. Pleraqae enim facta Ve- 
neris no&u celebrabantur. Inde nofitu- 
vigila dicitur Plauto. Idem Curcul. I. 3. 
v. zf, & 40. Theogoniam. r6s 

§gid tu Veneri pervigilare te vovi- 

/ii, Thadrome} 
Nam hoc quidem haut tnulto posl 
iucebit. 
Pervigilia Veneris cui non nota ? Vide 
carmen elegans incerti au&oris quod in- 
Icribitur, Pervigilium Veneris. JOHANNIS GEORGII GRiEVII 

LECTIONES in SCUTUM 

H E R C U L I S. C A P U T V. 

Adoojoot. Hefiodus emendatus & vindicatus. TavvrQupos. Aupa A^a- 
JW. nAgKTO a^fjLctm. In Heliodo conje&ura. o^sw aitw. Phae- 
drus emendatus. e;jj«v, habere pro regere. Adamantinus. Ob- 
fcurus locus Hefiodi & aliquot Homeri expoliti. Kvava ^u^cs-. 
n-nl^es- in fcutis quid. nn>xa montium juga. noAuwJu^oy oa^ot?. 
ea«uW, ehiXowyeiv. Ducere. A2ni2 HPAKAEOT2] Ser- 
vius ad XII. iEneid. hunc librum 
laudat nomine KamSbTniioi. Latinus, in- 
quit, fecundutn Hefiodum in hamJbmii* 
UlyJJis & Circes Jilius fuit. Sed erat 
Servius ; Non in hamh fed in Theogo- 
nia hoc dicit Hefiodus. Et fic legendum 
videtur apud Servium. 

In AotjcA v. 3. Aaowots] Ad bella con- 
citantis, bellicofi. Herych. A*oojo@', <ri- 
m. » m&f(*uou. t\s t mKifxjoy. O l$tr iTn^vm 
ASLCat. Cur vertant populorum diffipatO' 
ris caufam nullam video. De matre Alc- 
menae quae Herculem edidit diverf» funt Veterum fententiae. Pelopis filiam fuif- 
fe confentiunt fere omnes. Hinc Her- 
cules Pelopis pronepos dicitur in anti- 
qua infcriptione. Diodorus Siculus illam 
vocat Eurymedam, Plutarchus LyGdi- 
cen, Apollodoro in Bibliotheca Anaxo 
Alcaei filia dicitur. 

v. 9. H <A' ^ »<■] Lege : « JV. 

v. 23. T« «A' et/x« ieftV'] Diaconus le- 
git Yifjb\joi, & interpretatur 7n>p&v6^fyo/. Pef- 
fime meo judicio. Ie/uW -mhkfMio 19 ?v\6- 
-mJbs conjungenda efle vel puer videat. 

v. 29. Ap»f *aktoj* ip«7?uo-jt]] Cui per- 

fuadeas tironem Graccae linguae nefcire 

L 1 *i** z66 Johannis Georgii Gr^vii 

ifit *M7»p* efle depulfatorem malorum, nisvirtuszft. Cato : Narratur & prifca 
damnorum, calamitatum ? Hinc Hercu- Catonis virtus fepe mcalui/fe tnero. les appellatur a,M^imx.Qf. Interpretes ta- 
men portentofb errore tranftulerunt : 
tSMartis depulforem. Inferii\s : 

Q»uto cA' ifjL^' afADiffir a.fit eUimf* w- 

Injecit autem humeris mahrum de- 

puJfatorem gladium. 
v. 3J". Ttwvoyfy* H\initucSv>t{'^ Tulcra v. 6$. UKitLTunv Sp ctpf/anj Inferius v. 
309. etj//oC7tt Kofomi*. V. 307. iv7rKiK*it 
hty*t. hoc eft, currus ex lignis con- 
textos, compa&os. ^mv de curribus, 
ut apud Latinos texere de navibus. 
Claud. Qua fylva carinas texuit. Pro- 
perr. 

Ite rates curvas & leti texite caufas- EkcJrionida. Ridicute Interpretes. pro- Ut pulcre & veriflSme emendavit Gro cera EkBrionida. quam paullo ante ap 
pellaverat Ijoyv&v, nunc dixit, •mvloyv&v.- 
Hefych. -mvioTpv^Qf, ocSooyvyt, tvofj^Q/ } 
MTtlQofvfQf. quae pulcros & teneros talos 
habet, formofa. Sic apud eumdem : T«- 
yuqnt eft Mfflo$vMf, tenuirer textus. 1"«*«»- 
xk Veteres exponunt iv/jw>ut. tafiiti^t, 
Miniiei^t.. loMAit non folum eft t**K&t, 
fed & A«77?of. 

V. 47. TiomfdpQf Jti&lfft «BAi/^uVaj Ne- novius mw in Obfervationibus. Eufta* 
thius ad Iliad. 0. p. 602. b*wi mu$cu' 
vav, t@& cMsftA) (jAyt i 7rinMX.Ttu. Ato»? 

$ iV7J7\iKTtl K) ivTtkiKiit KlyOVTU. Vlde eum- 

dem ad Iliad. *. Texebantur autem cur- 
rus ex viminibus, ut multis docet Schef- 
ferus lib. r. de re vehiculari c. 3. 

v. 93. Hk aiiw a#'<vf] Culpam fuam 
lugens, non noxam, ut vulgus Interpre- 
tum. Exiftimo autem legendum o%uv 3 fcio quid hic deliret Diaconus, qui haec culpam fuam ferens, hoc eft, luens. Ho 
verba accipit^ de Alcmena, aflevepans mer. Iliad. <?. 300 illam hic S Poeta dici Venerem, quia 
fuperius fcripferit, eam omnes antecel- 
lere mulieres *Jh k) w-yidH. quae an fano 
homini in mentem poflint venire dubi- 
to. Cui enim, prascipue qui Graecos 
Poetas enarrandi partes fibi impofuit, 
poteft latere </%* hw$'mt efle owjw<ur, 
ivvh, <pth.o-nrm i Concubitum, confuetudi- 
nem} 

v. J2. B/'»K HceuKHMv] Inepte vertitur : 
vim Herculanam. Cum fit fecundum 
pervulgatam & creberrimamGraecis Poe- 
tis circumfcriptionem , ipfe Hercuks. 
Inferius : 

Ec (mosq 3 SyLwnt w tpoCor , *m fytitiot. 
In medio autem draco erat terribilis. 
Homerus Iliad. & v. 387. 

E» pi vv^ \j\§wo. %}&kwh (jSpQ/ kvfyav. 

2)onec nox irruens dirimat viros, ubi 
ridicule Interpres, robur virorum. TJbi 
Interpretesdenu5: draccnis horror. Ima- 
tatus eft Horatius: 

Terrupit Acheronta Hercukus hhr. 
hoc eft Hercules, ut apud eumdem Cato- O |J fyioiv yffiY eut&Hf 
tinv, »v cniw o%ar diffitp&vt 3v//S 
Hic verb mente fua captus ivit y fuum 
culpam luens fiolido animo. Quod lo- 
quendi genus etiam Hebraeis frequens, 
ut in illoyjilius nm portet dehSiapatris, 
hoc eft, non luat. 

V. 95". Ah\c\ ffv SxHosoy t% viviot QotviKoiVTU 
"titTiav awmiav\ Hoc equos rege frenis. 
Hoc Phaedro eft, ora continere frenis 
fpumantibus. Lib. III, fab. 6. 

Sed iBum timeofella qui prima fe- 

dens 
Jugumflagellotemperat kntummeo t 
Et ora frenis continet fpumantibus. 
Sic legendum efle ante quadraginta an- 
nos vidi, & probavi Gronovio. Horatio 
eft orafrenis temperare. Lib. 1. carm. 
7. 

GaUica nec hpatis temperet orafre- 
nis. 
Ubi Scholiaftes meus ineditus : Galiica 
pro Gallicarum equarum ora. Ovid. fpu- 
mantia era coihere, IV. Metam. 

— dum Lectiones in Scutum Herculis. i6j dum flettit in orbem 

Qetadrupedes curfus, fpumantiaque 
ora coercet. 
Id. V. Metam. 

. 2)eaferti/is angues 

Curribus admovit. frenifquc cocr- 
cuit ora. 
Id. epift. Phaedwe: 

Sape juvat verfare leves in puhere 
currusy 
Torquentem frenis ora fequacis 
equi. 
Seneca Hippolyto v. 1002. 

Celfos fonipedes ocyus fubigit jugo 
Etorafrenis domita JubJirtcJis hgat. 
Manil. Iib.V. 

Stare levi curru moderantem qua- 

tuor ora. 
Spumigeris frenata /upis. fefiecle- 

re equorum 

Travaltdas vires. 

v. 103. H2«*] Male in multis editio- 

nibus legitur 5 Seit. In aliis « S«s, & fic 

leg.it Joannes Diaconus. Sed nihil muta. 

compellabant Seniores. Vide Scholiaften In mare purpnreum vtokntior in- 
fluit amnis. 
Horatius : Jib. IV. carm. ode 14. v. 2f. 

Sic tauri/brmis volvitur Atifidus. 

§gi regna 2)auni prafluit Appuli 

Cum favit. 
Strabo iib. X. de Acheloo : Of $ nV£°*- 
Tit e| ainZv •mhn^ir, 7B//f« /* ioiKOTtt Aej*£$ 
$ A%k5ov tpatn, KttStlmo Kj <rkt **A«? wr<Ttf/!/B?, 

&B Ti <%f npg>V, IJT^Tli g«3p«£ KttfJLTTUV VLi 

Ka.U9i KtfttTot. Qui autem ex fabulis ve- 
rum cotVtgunt, tauro fimi/em forma A- 
cbeloum aiunt, ut (§> a/ios fiuvios, ob 
firepitus & fiexus a/veorum, qui cor- 
nua dicuntur. Vide & iElian. Var. Hift. 
II, 32. Sic & in antiquis nummis flu- 
vii forma bovis exprimuntnr, ut pridem 
docuit vir do&rina & judicio magnus 
Antonius Auguftinus in Dialogis. 

v. iof . Ot &>&»( Kpri<h[*vev t%t] Inter- 
pretes vertunt : qut Tbebarum mcenia 
tenet, Nec improbo. «a« tamen poterat" 
etiam verti, babet. Nam habere Lati- 
nis aeque ut Graecis v%w dicuntur loca, 
qui illa poffident, & gubemant, qui il- 
Homeri ad di&um locum & Apollonii lis praefunt. Juftin. XII, 4. Terrasinter 
Rhodii ad Lib.III, v. J2. Homeras Iliad. amnes Hydafpen & Indum Taxiles ba £.v.ji8. 

H$«' i? pa\ct <titai$2 tostyutvov wm$Ku. 

Penerande, certe te jam valide pro~ 
perantem detineo. 
v. 104. TtwfiQt Eyvo<n}At@'] Non alia 
ratione Neptunus dicitur 7ttt!ps@', uti & 
Oceanus apud Euripidem in Orefte : H 
•mvnt SlKtttvot ov Ttw&Kftmt i$r&htut Ihiosw, 
xok7\o7 xSova. /lut Tontum quem Oceanus 
Taurinum caput habens 'Devoivens uinis 
circuit terram. quam ejus filii, fluvii, 
nimirum propter violentiam, & ftrepi- 
tum. Feftus : Taurorum fpecie fimula- 
cra fiuminum. id e&, cum cornibus 
quod funt atrocia ut tauri. Virgil. IV. 
Georg. 371, 

Et gemina auratus taurino cornua 
vultu bebat. Flor.TV, 2. Siciliam fo Sardu 
tiiam annona pignora per legatos babuit. 
Tacitus II. annal. 20. Fefltnare <& ur* 
gere ut provincias fe legioner Jolus ba~ 
beat. Sic & homines & Dii dicuntur 
haberi ab iis, fub quorum poteftate & 
ditione funt. Ovid. I. Metam. v. 196. 
Cum mibi qui fulmen, qui vos ba~ 

beoque regoque, 
Struxerit infldtas. 

v.116. ©y/aw y»^fimt~\ Nonnulli codi* 
ces legunt non male fw%o> >hS»W 

v. 130'. Kuvi»v timnv eSrtu AeuJk*.w 
i.J&fj.cwTQf] Diaconus concendit &Mt*avT* 
hic non efre lapidem ; fed <h<h&v. Hunc 
fequuntur Latini Interpretes. Sed quis 
tam hofpes eft in Veterum Scriptis, cui lateat adamantina Grsecis & Latinis dici 
Eridanus : quo non altus per pin- omnia quae valdfc dura funt & firma ? 
guia culta Sic Horatius Marti tribuit; adamanti* 

L l 2 nam a68 Johannis Georgh GrjEvii natn tunicam. Ovid. IV. Metam. de fe- 
dibus inferorum : 

Carceris ante fores cJaufas adaman- 
te Jedebant. 
hoc eft, obicibus & poftibus firmiffimis. 
Sexcenra apud Poetas exempla facile 
invenies. 

V. I43. Kl/aK» ij ajfil •$»%< riKtlkOtTo] In- pluribus aKis. Polybius in defcriptione 
fcuti Romanorum tm*J)cS(MTa appellat, 
lib. VI. E" Jlirkx aatJ)ci(iaTo(, TcwcyKoKk» m- 
•m^t o5ovio> $ j toZt* [M%eic>> JiofJATi <&a- 
«ajwto. Scutum e duphci tabulato gJu- 
tine taurino e/i compacJum: extrema 
fuperficies linteo, deinde vituJino corio 
circumtegitur. Nicetas Choniata lib. I. terpretes infcitiffime : caruJeis pjicisful- rerum Ifaaci Angeli in defcriptione tho gorem interfecanttbas. Verte: caruJea 
lamina erant duEia. KucLv* 57?^«-, funt 
caeruleas laminae, ut apud Homerum 3p<i"- 
ko( xu&vv, caerulea lorica. UTo^t funt la- 
minae, tabulae, plagulae, coria ex qui- 
bus fcuta conficiebantur. Etymolog. M. 
exponit to ^poja, i-mth\likut ik£ojj.a.Ta. Ex 
pluribus enim plagulis, pellibus, textis, 
tabulis, pro materiae diverfitate, confi- 
ciebantur clypei Graecorum, ficut & fcu- 
ta Romanorum. Unde vult Varro fcu- 
tum dici a fecando, quafi fecatum. racis ex lineo coa&ili faepius aut decies 
in fe complicato av^itTuy^Ta. dicit, quae 
Poetae Veteres •xtu'%z.c hu-nt (*kv toi k6§- 
\aJbt aviv 3i/psK liuiiK-nna. JtujyivvQtTo, ix. Ji 
kivx mmtvfj^ov Z^ttojj.t oivq owjxpw ucwut nM- 
quivu J)cLGcf%ov 7tokka,xj( ifemwxpiv JIkVjj 
StopiMQf iviJirn. \t too-Itov <A' nv a.WTU7iif 
kkoi kjh oivu ov/J.Tnktt^iv, u( K£H $ik*( tt) mv- 

T0( SiyttUTiepV, tl&t$lMVT0 J\' ei( OATUX£iJiX,a J^ 

Tiktia Cipeiojj.oLTQr oviJ.mCyfj.altt. Tpfe Conra- 
dus fine Jcuto tunc dimicabat : fed pro 
Jorica textum quoddam gejiabat e Jino Quamvis autem in veriverbio Iabatur facJum, vino auHero probe falito mace Togatorum dectiflimus, eft enim fcu 
tum a cxZns, qui pellibus obducebatur, 
oftendit tamen Veterum fcuta ex variis 
partibus fuifle compadfca. Liquidiffime 
Homerus Uiad. H, v. 248. 

Eg Ji a/gc -o-TiI^a? »A3f Jki^uv %tkKot 

ATHOMf 
LV Ty iQJofJMTi) \lvZ «^TO. 

Ceterum fex per pJaguJas penetravitfin- 
dens bafia, in Jeptima autem peUe ha- 
Jit. Ajacis clypeus erat tirTo&mQf, fin- 
gula pellis conftituebat -iH^, five pla- 
gulam. Uiad. T, in defcriptione fcuti 
Achillis: 

Akka, Jua p? tkaxrt ^ tnv%«t, <u efl' <tg ' 
tn TfHf 

Uow iitH mvn 7tlv%<ts »kan Kvkko7n> Jiuv 

TiV Jio %ukKelaf, Jio cA' tvJbdi j@wmpo/o 

"Tw ij (Aav ygymv. ratutn, fapius repiicatum; quod qui- 
dem faJe & vino coacJum adeo firmum 
adverfus tclum erat, ut penetrari d nuJ- 
Jo telo poffet. Erant autem hujus texti 
plageUa oclodecim <fy eo plures. Pro- 
pter eamdem rationem tabulae quoque 
ex quibus fores compingebantur Tpiv-^t 
dicuntur. Pollux onomaft. IX. S- ^76 f 
funt etiam pugillarium tabulae, five fint 
eburnea?, five ligneae, five aureae. Hinc 
Siitivyov, TtUTtlv^ov, TmkuTrlvyov . Nec lon- 
ge inde difcedic qubd pro jugis mon- 
tium m\\>-)<it ponuntur. Apollon. Rhod. III, 
101. 

Bm I' "ifJAr Oukiixnto xj 1 mli^t. 

Ivit per juga OJympi. 
Ubi ridiculfc Interpres noviflimus vaUes 
exponit. Jugis montes conneftuntur. 
Hinc noftro in Theogon. v. 113. mki- Sed duas quidem adegit per pJagulas, •mi>x& Okwmt eft multa" juga habens. 

ba autem adhuc tres erant. Quoniam Inepte Interpretes : ccelum multis J'pb<e- 

quinque pJaguJas VuJcanus duxerat, duas ris impJicitum. Vide Euftath. ad Iliad. 

areas, duafqne intus fianni: Unam ve- ©. p. <Jio. ubi varias de hujus vocis no- 

ro auream. In quibus locis ineptiffime tione & origine fententias tradit. Easw- 

Interpretes tni^t vertunt plicas, ut in mv verb & J)ik<u>wv funt propria in hac 

re Lectiones in Scutum Herculis. 169 

vim auri liquefecit, ex yuo dimidiatos 
lateres duxtt. Nofter inferius inTheo- re verba. Homerus in Ioco fuperius Iau- 
dato : Ith mvn if^lgtf »han KohXoTmSiuv. 
Quoniam quinque laminas duxit fulca- 
nus. Idem 3lio loco : »v £?« %x.hx.M »m- 
n, quam faber arariusfecit. Ekcwvhv <fi- 
J*&v, %y<nv, ferrum, aurum ducere, pro- 
prie dicuntur fabri aurarii & aerarii. 
Hinc ha.ajuuret funt laminae du&iles. Eu- 
ftath. ad d. 1. mvn ifto^ftf »hctn. &p»-w Tt\- 
•n p? xp Ttyjnv %zhacvvx»v. dicitur hoc qui- 
dem Jecundum artem fabrorum arario- 
rum. Eft enim propriuro -^Kx^yav ver- 
bum. Herodor. I, 68. EkSuv it %zKx,»iov 
i3»«7» oiJu&v l£iK<wvoijfyov. Cum veniffet 
in ofjicinam arariam videns ferrum du- 
ci. Idem I, jo. K*1<*;**,'./5^@' ygyriv a.^i- 
•nv, Ifjwnhhdici i% cwn ityhcuivt. Immenfam g0n ' V 

Tof <tfi°} %aKZiov \pv.Qf \K»K<trtu. 
§luem circa ferreum Jeptum duRum ejl. 
Apollon. Rhod. Argonaut. II, 232. 

OuJ\' d 0/ kJctutunQf Ik»Kcluj\jov xkap h», 
JVe Jl cor ei Jit ex adamante duclum. 
EKajJveiv Latinis eft ducere. Horatius de 
Alexandri aerea ftatua : Ne Tfuis fe dw 
ceret are. Um-gf re&e etiam verti pof- 
funt tabulas, quamvis Gnt ferreae, aut 
coriacese, aut ex alia materia. Sic apud 
Tertull. de pallio eadem tralatione pli- 
cae longse in toga dicuntur tabula? toga, 
quod fimiles fint tabulis. C A P U T VI. 

AdjKct %ovn$. A-zsAqm. In Hefiodo menda exemta. Eidem lux. Aptp) 
Kcctvia, & limiles locutiones. tita^cks. a^\cuy\ aB-Iwu. m&xJw xo- 
pvoz-eiv. Danielis Heinfii elegantiflima emendatio afTerta. Juve- 
nali lux. Rumpere auditonum. Hefiodus diftin6tione adjutus._ 

Uctvifflos Xfltocrmgjj-. KiQioif. Tnujvc-tv, XAa>§W eft uffibs. efm %j\u>pii cto^ci- 

u&vtk (icuvetv. Leves rn haftis. Et fimiles locutiones. v. i4d.y^v^ov7»v kcajvJ, $iovmv~] Perve- 
V^/ nuftum loquendi genus eft 
pro IJivTuv kcmxZv. Antiqua infcriptio in 
confecratiqnem tempii in agro Herodis 
Attici, mi» x h<0 ?* &**«*» herba viridis, 
quod olim obfervavit Salmafius, & an- 
te eum David Hcefchelius in epiftola ad 
Meurfium fcripta, quae penes me eft. 
Simile loquendi genus apud Aratum, 
m^t» ya.*<mt -^Kcu. vertit Cicero obfcuro 
corpore cbela- 

v. 147. oJivnf U7&>mi~] 2)entes ma- 
gni. Hefych. t\7fo»nv y ct^cmov, ct%a&sw, 
ukya.. Interpretes peffime: dentes inac- 
cejji. Ut & v. 230. lotj-yom *7fr»m, funt 
terribiles. InTheog. v. ij.i. X«ps>- fcr*<x- 9vi manus magna?, terribiles. Sophocles: 
Ajace flagellifero v. 256. Tlv tfTrKctTQ/ 
i/fi. Hunc furor magnus tenet. Nam 
fic legitur in editionibus antiquis. Re- 
centiores Stephaniana, Plantiniana, ut 
& Grsecus Interpres fcribunt, tV**?®' 
ut fignificet furorem feu infaniam veram, 
hoc eft, magnam. 

V. IJ<r. Ek eA' 'iuttJit Tt, tf&Qf t hvJfo- 
K-mcn» n cTfe<Tii'«] Legendum : c\vJfov\<tm» t 
iJibm. Vertendum vero : In eo tumul- 
tus, terror, qy bomicidium ardebant fci- 
licet ira, indign^tione, dimicandi libi- 
dine. 

v. 171. OvJintyi TtkTlw~\ Legendum. 

*J\ tTttlpl. 

V. 179' 170 JOHANNIS GEORGII Gr^EVII 

v. 179. Ktuvi* T*iJLpayct>i7ct, &pvdvm7%] eft accendere prasliura, ciere bellum, Hi omnes accufativi ab hoc verfu ufque 
adi8$. exponendi funt per nominati- 
vos, Caneus Rex, Tirithous, &c. quod 
fatis indicat verfus, qui iis fubjicitur : 

Ap yjpai, ^tma "sfei yjzji 7cfi>yz tyov7it. 
Latinos Interpretes fugit elegantiffimum 
iftud dicendi genus, o) auyi Uh&Twa, pro 
TIkAiw, de quo fuperius egimus. Poeta 
omiiit articulum. 

v. 181. T/wskoi 1 ] Notat Diaconus 
hunc Lapitham nomen accepifle a. loco 
quem coluerit. Is eft fluvius Theflalias. 
Suidas : T/7*p>i<n@' Tmayjit Qiosahiat. Sed 
&c ejus accolae eodem nomine frueban- 
tur. Stephanus de Urbibus: Tntt.?»<n@r 
•m7tt.ua; QiasaKia(. tJ tSvtKov iu&pavat Tnu- 
piiffT®'. Stulte o£& Ap»@' vertitur nothus 
Martis. cur non : fi/ius tJMartis ? Sic 
autem omnes dici tnKiutK^t fajpat qui 
Homerum, parentem omnis doftrinae & 
elegantise legerunt, non poffunt nefcire. 
Apud eumdem eodem fenfu : mh Apnot. 

v. 185". AcQokov oiuvisUij} Ovidio XII. 
Metamorph. dicitur Aftylos : 

§^uicjue fuis fruHra bellum dijfua- 

ferat augur 
AJlyhs. 
v.196. Uutyuv 7z~\ Ru.entium. non : 
feBinantium. nifi forfan legendum : $' 
UfjWav n avidorum fcilicet pugnas. 

v. ip7- Aj**«» 7^71^«*] Cave vertas, 
pradatrix Tritogenia, cum Interpreti- 
bus. Retinendum Graecum epitheton 
Slgelea. qua fignificatur bellicofa Mi- 
nerva. Suidas : A^«» » ASku£, » &a n 
kynv teicw, 7x7*0, spctvavx.ii. Nofter in- 
fer. Theog. v. 318. Homerus Iiiad. A 
v. 178. 

ripcdT» 3 A/or ^uyaTtip AyiKcun. 

Trima Jovis filia Agelea. ubi aeque in- 
epte Interpretes : pradatrix. vide ibi 
Euftath. fcholia Didymi & Etymolog. 
Magnum. 

V. 198. Ma%iv i$i?,v<m Ko%vamv] Quid 
eft, pugnam velle armare? Sic enim 
reddiderunt Interpretes. Kopww <u«'aw utjuftinus loquitur de Artemifia : tnter 
primos duces bellum acerrime ctebat. 
Nofter paullb ante : Kopcxxm xAvov <h- 
<tyw, accendens pugnam virorum. Pin- 
darus Ifthmionic. VIII. 

■ (**%?? tvaejcuQ&m 

Epyov tv ?nJi'u KoptjosovTct, 
Tugna hemtnes tnterimentis opus in 
campo ciere % quod eft fortiter pugnare. 
Kopmmv fa?pe generaliter eft augere. He- 
fych. Kopwaw oZ^hv. Pindarus Ifthmio- 
nic. VIII. /Sioy Kopvtxkjkicu opSt&vKom utiya- 
vcut, fortunas amplificare bonis artibus. 

V. 203. Qiav efl' 'iS~Qf ayios ONjuiiqA 
ElegantifEme huoc locum emendavit D. 
Heinfius, qui legit ayvvT OKvuirQf fran- 
gebatur, hoc eft, refonabat Olympus. 
Polybius XV, 30. $/ $ S^.ott<fiv7uv 7» 
<w^cji T \%a<nKtut MTiftfiiyvvn mt ToitQf 7bJ 

k&tv kj «f KftmyWt, Satellitibus regia tnan- 
data exponentibus plaufu fe clamore 
omnia loca replebantur. Nofter Poe"ta 
inferius verf. 278. 

To/ pC \sertu Kiyjpuv ovetyyav "novjt ojjShv 
E| amKuv svyATuv, <afe« eA' ofitiv ayvvn 
h X d. 
Atque hi tjuidem canoris tibiis emitte' 
bant canium ex tenero ore, circumque 
ipfos frangebatur echo } id eft, refonabat. 
Verf. 347. 

Tav d' 'itrmt p? t7rei(j' VTTivcwntii k^hoitnv 
O^H« yftunmi, ®ty H <nptv ttyvuTo »•)£). 
Horum ecjui deinde obviam fibi mutuo 
faclij acutum hinnivere^ circatjue tpfos 
frangebatur echo. Virgilius : 

Et cantu querala rumpent arbufla 
cicadtc. 
Ju v e n al . Ajjiduo rupta leclore columua. 
Nec alirer inteiligendus ejufdem Poecas 
locus Sat.VII. v.8y. 

Gloria quantatibet quid erit, fig/o- 

ria tantum eH t 
Curritur ad vocem jucundam, fe 

carmen amic<e 
Thebdtdos, latamfecit cum Statius 
urbem, 

Tro- Lectiones in Scutum Herculis. 271 Tromifitque diem : tanta dukedine 
captos 

Afficit ittt animos, tantaque Itbidi- 
ne vulgi 

Auditur. fed cum fregit fubfellia 
verfu 

Efurit, intaSlam Taridi niji vendat 
Agaven. 
In quo loco exponendo principes inge- 
nioriim Jofephus Scaliger & IfaacusCa- 
faubonus mire tricantur. Ille in Aufo- 
nianis lectionibus vult Statium Poccam 
poft incredibilem totius urbis exfpe&a- 
tionem tandem in agone Capitolino 
Thebaidem fuam recitafTe, fed non pla- 
cuifTe, & contra eum alios coronatos. 
Hoc faUe fignificare Juvenalem dicen- 
tem : Jed cum fregrt /ubfettia verfu, ni- 
mirum Poecam recirantem non ftetifle, 
(kd excidifle, hoc eft, non placuifTe. Irt 
diverfum plank iit Cafaubonus in ani- 
madverfionibus in Suetonium, qui fran- 
gere fubfellia interpretatur vehementif- 
fime placuifle, fic ut K^t», Euge, So- 
phos acclamantium quaG fubfellia fran- 
gerentur. Fundum hujus fententiac pro- 
ducit Sidonium Apollinarem V, ep. 70. 
Hunc olim perorantem, ofy rhetorica 
fub/ettia plaujibili oratione frangentem, 
Jocer eloquens ultro in familiam patri- 
ciam adfcivit. Sed uterque nihil aliud 
fignificat quam fimplicem recitationem, 
quod & poftea ipfe Cafaubonus fatetur. 
Frangere fubfellia verfu eadem ratione 
dicitur, ut rumpere legendo columnas, 
cantu arbufta , Olympum. Martianus 
Capella : Nam abfque his qui pertur- 
bantes peclora fenfufque cuntlorum cog- 
nofcentium quoque perfregere fubfellia. 
Non nego tamen etiam de Ke?7<a &. ac- 
clamationibus auditorum hoc loquendi 
genus pofle ufurpari. Sidon. lib. IX, ep. 
19. "Dignum omnino, quem plaufibili- 
bus Romafoveret ulnis, quoque recitan- 
te crepitantis Athenai fubfeliia curvata 
quaterentur. V. 204. Ev J\' iyop», fcSw J\' "oh&of kittiti' 
iQf i&pivan 
AScivcltuv iv iyZvr Zrteu «A' e^iJp- 
%ov do/e/Jis-] Hi verfus nec re&e. funt ex- 
pofiti, & prava diftin&ione corrupti. 
Ad qnod enim referas h i-fivt non eft. 
Sed leviter diftin&ione mutata omnis 
^Jweicc tolletur. 

Ev J\' iyopt, -sfel J\' okGq/ iireietrat i<&- 

<pa.yaT0 
ASxv&Ttev tv iytvi Steu <T i%no%oy ioiJfit. 
Ibi erat ccetus, qui cinclus erat ingen- 
tibus opibus Deorum. In certamine 
Dea vero incipiebant cantare. A>ofi 
hic eft concio, coetus Deorum, qui A- 
pollinem & Mufas audiebant canentes. 
PofTet & 7**«'» 9iyy.Yi poni poft i<x<pivo7t. 
Sed priorem diftin&ionem probo. 

v. 208. TlcuiipSw Ktttxmi&io ] lnterp. 
Jlanno /iquefaclo. Sed vrd.vi<p^of ygojm&t 
eft idem ac a.mySot Hg.ozmest, ftannum be- 
ne excoclum, purgatum, optimum. a.m<p» 
$ot ygyoit Herodoto eft puriffimum, au- 
rum ad obrujfam, ut loquitur Sueto- 
nius, Iib. I. cap. jo. ubi imfSa ?$"? 
opponit %yoiv hdLaov, album aurum. Ubi 
aurum kcajmv eft aurum cui multum ar- 
genti eft admixtum, quod propterea di- 
citur pallere, ut apud Catullum, lurore 
expaltuit auri. Hinc Auguftinus fermo- 
ne de comroate Pfalmi L. §luoniam ini- 
quitatem meam ego agnofco. Quid vo- 
iuit? aurum paiicrem terra?? argentum 
livorem terra?? honorem temporis fu- 
mum. Theodoretus : s^yvmeu ygyoiv Ji- 
xjyJbv Ti ks" a.m<p$ev. Dignofcere aurum 
probatum & exccSlum. Ubi perperam 
vir do<ffcus in Analeclis emendat Amm-nv, 
aoyvexov a.tapSw eidem argentum pofluia- 
tum. Pollux lib.VII. a.iri<p%Qf %voit ixfi- 
Qt, <uu»gec7*r> titexetvtif, a.Kfoupi)f. 

V. 224. Au<p) <A' {mv xjtioit 3ts] Quam 
male Interpretes : circum ipjum autem 
pera ferebatur. Hsec nemo, nifi Graece 
intelligat, affequetur quid fibi velint. 
Senfus eft, ipfum caput erat facco.inclu- 

fum. X7X JOHANNIS GE 

fum, five pera. k/S/ok eft w»'p«» KiZviis. 
Callimachus : 

E/ y) &73ww mvTU. If/M kiZiois. 
Sic di&a qubd in illam reponatur /Soenr, 
id eft ??op«, fi magni Etymologici au- 
&ori credimus, qui & bunc Hefiodi lo- 
cum ben£ exponit : iCtLsa^tv h J\kvx.oi nri 
iyytia jiw Ju^aAwy «r 5 ropyovQf o Tlifjivf, Vi- 
de & Apollodor. Bibliothec. lib. II. K«- 
Ciots eft, quae aliter dici xfs* & Koivt, ci- 
fta, in qua facientes iter panem circum- 
ferebant & obfonia. Vide Pollucem X, 
23. Hefychium in Koiw, & Etymologi- 
cum Magnum in koIvs. Latinis proprie 
dicitur fportula. Menander in Dyfcolo 
apud Athen. Aemocrwp. IV. 

£lt Svatn <$" 0} Ttf^iauyai 

Ko/to? qk&VTis, <&\xvi «# <r$f Siar 
Eytft' «tAX' Idurai'. 

Ut facrificant parietum per- 

fojfotes 

Cijias ferentes & ferias non jDeo- 
rum 

Caufa, fedfui. 
Ubi male Cafaubonus reponendum pu- 
tat kisus, quamvis & ipfe poft in adden- 
dis repudiaverit hanc emendationem. 
Peflime verd Dalecampius vertit leclos. 

V. 229. n^OlvS AcWS/eA» t7l7VUViTol In- 

terpretes cum haec, & paullb praeceden- 
tia ita vertunt : ipfe autem properanti 
& formidanti Jimi/is Terfeus 'Danatdes 
extendebatur, ipfi nefcierunt quid dice- 
rent. n-nuvcHv & v-rtuviSjl, interdum eft cur- 
rere, feftinare, fugere. Hefych. wtoW, 

arfjJhv. Tvmtvk^Qf-, itiypv. Et (ic hoC 

loco accipiendum. 

V. 22 1. E777 ^Aap« Z.JtlfWTQj' /Zsuwcrivv] 
Exponitur : In vitidi adamante eunti- 
bus. Virides adamames quis vidit ? x Ka> - 
e)s Graecis non foium eft viridis, fed 
etiam d%os pallidus. Interius v. 264. 
A^Awf ^A»p», triftitia pallida. Theophra- 
ftus carbunculos dixit yh"^^^*'* noC 
eft, pallidiores. Galenus in multis lo- ORGII GVLMVll 

cis notavit apud Hippocrarem x Ko & 
frequenter poni pro dp^u. Sicuti con- 
tra ea apud Virgil. Eclog. VI. palkntes 
herba? pro viridibus. Notandum vero 
loquendi genus exquifitum &n ^A«p« i.Jbl- 
(Acums (StuvM, in pallido adamante venire t 
pro ornatum adamantibus, ut apud Pin- 
aarum iVww h diefit, equi in alis pro 
alatis. Ennius : levefque fequuntur in 
hajlti) hoceft, haftati. Virg. V. jEn. 

occurrit Acejles 

Horridus in jacults (? pette Lybi- 
Jlidos urfa. 
Jaculis inftru&us, & indutus pelle urfi- 
na. Flor. 1, 1. Juventus divifa per tri- 
bus in eqms & armis ad fubita betti 
excubaret. Hoc eft, equis inftruda & 
armis. 

v. 23 y. e^«j«(sjw lJivms~] Proprie a- 
cuebant dentes, ut in "tpyois v. 773 . a.<fms 
Xtoetnifiiv falces acuere. Sed hoc loco 
eft frendebant dentibus, quod frenden- 
tium dentes collidantur,' ficut ferrum 
cum acuitur ducitur in cote. 

V. 260. n&fifyis 7 »V <afioCvTV.ru 76 ]) 

Hunc verfum nullus dubito quin refpe- 
xerit Ariftarchus, qui in glofla antiqua 
ad iftum in Theogonia verfum : KaM/o. 
■m p? •a&fypv&.-ni 'Q?v kmcnav interpretatur 
aic*pifisu.m, it%ioC J7W7B)'. Quafi h ©^xAii- 
ab eflent pofita vtop-^s & •afioCvrv.T». Vi- 
ri quidem do&iflimi exiftimant Ariftar- 
chum ad verfum J78. in tpyois. Hus tu 
<B&tp'i(c-i p.' o<T» <c^?6f« n K) tp>«. Sed haec 
nihil faciunt ad fignificationem <acspfi- 
sutos pro fzsf>i'j£\>7oms, Ipfum vero Ariftar- 
chum errafle hic ipfe locus, qui, cum 
illa fcriberet, ejus animo obverfabatur, 
vincit. ist^ipyis enim eft excellens, prae- 
ftans. ©£????»>• t a.ft.av prae aliis excellens. 
Concise dicitur pro h aut <tf& r a.ft.av, uc 
«Tjse yuveuxjov, nigra lanarum, apud Pli- 
nium & mille talia. Haec non mone- 
rem, nifi intellexifTem « ti/^vtks hic im- 
pegifTe. C A- LECTlOtfES Itf SctfTUM HeRCULIS, 27$ C A P U T VII. 

A^Aus-. rwtmwit- Fame laborantium pedes tumefcunt. Homeri lo- 
cus infignis expofitus. Mos nuptialis Graecorum. Hcu^nv. Lude- 

- re. Tm cpogpiyfov. Hefiodo lux. Bafy \r\iov. nivjXa, ariftae. Verfus 
fiippofititiUS indicatUS. E<p<gdEg, <$n%etv "iirmts. Axymv oU&Aov. Ayoov. 
Hefiodus emendatus. Geftatio. Jus. ®ia. Ehcuov, apup*™, pro fo- 
ris ubi venduntur. Aetoi. a\uv. Uote/xifyiv. iLmvSav. Hefiodus quin- 
quies corre&us. M*n^ow, fjut&xdeiv, putoiicdBtf. MafTare. ©JJAus- k/j- 
07}. e^HA vv%. h eAa<p(§^ cervus. Vvxn vita. acus, multitudo. Po- 
pulus. v.2<?4. 1 ~TAj' 4' Aj^' «st|x«~ Pulcre 
J-l & erudite docuit V. Cl. 
Tanaquillus Faber ad Longinum «%*«• 
hic efle triftitiaro. Quo nihil eft certius. 
fic contra <pas eft %*?&. Hefych. *«s, %t- 
f«, owyel*. Exempla apud Sacros Scri- 
ptores & nt «£a faepe occurrunr. Cur 
vero %hoy.\j-y<.fi transferunt perufta? Jimi- 
iis ? Diaconus fcilicet exponit xaeWjwfy». 
Sed ifte homo fupra triviales Grammati- 
corum canones non fapit. Em^uyc^f eft 
mifer, aerumnofus, plenus dolorum. At 
ywom^s appellatar, quia fame eft con- 
fe<3a & exhaufta. Hlorum enim qui fa- 
me laborant pedes tumefcunt cum alia 
membra macefcant, & exarefcanr. In 
t^yoif, v. 496. 

M» a% KeiiuJ x h ^ v & &fu»x<wi» nttm- 

£ois. 
Ne te mala hyemis difficuUas opprimat 
cum paupertate : mactlenta vero craffum 
pedem manu premas. Ovid. VIII. Me- 
tam. v. 807. in infigni defcriptione Fa- 
mis : 

Auxerat artkuhs macies, genuum- 

que tumebat 
Orbis, fe immodico prodibant tube- 
re tali. Apud Ephefios lex fuit, u* 1%hvcu mvk* 
■7miJkf Smiidzu "tat &v a/$ Ktuov myuuSq rit 
•mJks. non iicere patri liberos exponere 
donec inedia pedes tumefcant. Plutar- 
chus affirmat fame confe&orum pedes 
turgefcere, corporis ver6 reliquas partes 
macefcere & attenuari. Hinc lux afful- 
get Homeri loco o«/W. ?, cujus fenfum 
nec Veteres nec recentes Interpretes ce- 
perunt. 

Top k « uoi Jbint sttduav |wTOp6i *p/n£m* 
"2,nwt!oyv 7' tpfyaiy 3*tooV r i&<poi<rt qw» 

^jZcu, 
Kcu x*v lyv tsivuv, uiyaKlw ZhyoiwiJu. 

Hunc Ji mihi dares Jlabuhrum cufio- 
detn ejfe, & caularum curatorem, ut 
frondes hadis apportaret, Ilie faltetn 
ferum bibens crajfum genu faceret. Hoc 
eft, it3 curarem, ut fame & macie con- 
fe&us defifteret pererrare alienas urbes 
& domos, hominibufque mendicando 
negotium faceflere : non plus cibi ifte 
bene habitus mendicus caperet, quam 
ad famem extremam expellendam fatis 
eflet, ne corpus faceret, cui nunc men- 
dicando fervit. . Ulyflem fuifle bene ha- 
bitum liquet inferius ex OdyfT. ?, ubi 
Penelope ad Eurymachum procum, qui 
nolebat Ulyflem tra&are arcum £ Pene- 
M m lope 2-74- JOHANNIS GEORGII Gr^VII 

lope propofitum, illum hofpitem ait ef- Tum vero in numerum Taunofque (e uiyat K) ilmy% 

OvrQf Ji ^etvQf u&Ka. (uv uhytt SJ" *J- 
7myrif. 
Ifte hofpes va/de magnus ejl fe> va/idus. 
Scio Euftathium, Budaeum, alios omit- 
to, de hoc loco fentire aliter velleque 
fitya.}Jw ZhymJk S«75 efle, corpukntus 
fieret. In hanc rem producunt ex fe- 
quente libro : 

OiW tx. \u«jiuv o yiouv ZfoyvviJbt, qalvtt. 
qua/e ex pannofo boc habitu fenex femur 
oflendit. Quod enim hic ZfaywiJk dixit, 
paullo ante appellavit uMo\t xg.hit n utya.- 
A»y -n. Sed hic de femore loquitur, 
quod crafTum & robuftum eft M%tai ar- 
gumentum. Ibi vero de genu, cujus tu- 
mor eft famis & maciei indicium. Ovi- 
dius : genuumque tumebat orbis. Em- 
ywh eft vox 7roAu'<ro//@\ Cic. in Arato 
vertk genu. Sic capiendum in priore 
Joco. Ariftarchus verb exponit partem 
fupra genu, t> t-mvu r yovamf femur ni- 
mirum , ut pofteriore Ioco accipitur. 
Conftat autem etiam ex hoc verfu ohv 
ZhyvviJk tfuivH Ulyflem corpulentum fuif- 
le 6c validum. Cui bono igitur plus cor- 
poris feciflet ? Deinde ferum non vide- 
tur multum pofle conferre ad iloufxjw. 
Minatur potius fe feri potu illum reda- 
durum ad maciem, ut cum corpore de ferafque videres 

Ludere. 
Horat. III, iy. 

Maturo propior dejine funeri 
Inter ludere virgines. 
Ibidera : 

Illam coget amor Notbi 

L»fciva Jimi/em ludere caprea. 
Et lib. II, carm. 12. 

Nec dare brachia 

Ludentem nitidis virginibus. 
hoc eft choreas ducentem inter virgines. 
ln faltationibus Veterum major brachio- 
rum quam pedum movendorum ratio 
habebatur. Ovid. 

Si vox efi, canta : Ji mol/ia brachia t 
Ja/ta, 
Antiquus ineditas Interpres Horatii, qui 
penes me eft, ad locum illum, ex lib. 
II. carm. ult. notat, dare brachia ejl fd* 
tare gejlu bracbtorum. Exprimit autem 
habitum mulierum, ques brachiis exten- 
tis folent faltare. Vide quae nuper do- 
cuit Vir eruditilfimus Francifcus Vavaf- 
for in libro omnibus Gratiis & Veneri- 
bus condito de ludicra di&ione. Ab hac 
fignificatione ra /udere, manavit etiam 
/udius, hoc eft, op^sxV, #p©v7»V, faltator, 
hiftrio. Prudenr. Saltat Tonantem tauricorum ludius. 
ponat iftam ferociam & impudentiam, Et /udt & ludicra primb di&a funt fpe- 
ac definat xssipuaffi. «ftacula» quae Iudii, oj#s«y ediderunt, de- 

v. 273. eL'm&t?« W Amv»t\ Nimirum, inde ad alia tranflata fpe&acula, in qui- 
ex more Graecorum, qui fponfas fellis bus nullae faltationes. infidentes in carrus imponebant, quibus 
ex parentum aedibus in mariti veheban- 
tur. Vide Lucian. in Lapithis. Suid. in 

ZcvyQf. 

v.177. x»e?i mu£ov7it] Sa/tantes.Ho- 
mer. oJlos. 4, 14"?. 

Totciv $ ukyt J&fM «fiysoy a^lfyn mo&v 
AvJfuv 'acujQtvmv KU^i^uvov 71 yoveuxjuv. 
Horum autem magna domus flrepebat 
pedibus virorum faltantium, fo> ornata- 
rum fceminarum. Sic & iudere Latinis. 
Virgil. Eclog. 6. V. 280. T7ns QoofMyyov] Eft ad cytha- 
ram. Horat. ad cytbaram cejfatum du- 
cere curas. Lucian. lib. «ffel o&$nuf Ji- 
Jicmtiaa. woto* rffl mKcuuv vsr' iwhah Xj xvp* 
Uhotf. Multos difcens antiquos ntus ad 
cantum tibta fo ad cymba/a.^ Nofter 
verfu fequente : ku(m£ov <ssr ojjh*, comef- 
fabantur ad fiftulam. & v. 283. <<&' <ui- 
Xnrnex £' 'i*g.<sot <at<)Sr tKiov. Quae non cepe- 
runt Interpretes, qui vertunt : anfe ttbi- 
cinem autem finguli pracedebant. Imo : 
fub tibicine fingu/i procedebant. Quili- 

bet Lectiones in Scutum Herculis. bet habebat tibicinem qui praecedebat 
tibia* canens, ad cujus cantum ludebat 
& faltabat. 

v. 288. BctSu jwmQ Eft magnus ager 
fegetibus confitus. Homer. Iliad. /3, v. 

147. 

Slt cA' ote wmi? Zt<py&{ /3»&J hiitov IhSav, 

Vefat cum fpirabit Xephyrus in ma- 
gnum agrum fegete refertum irruens. 
Ibi male Interpretes : altam fegetem, nt 
hic : profundam fegetem. Ubi optime 
antiqua fcholia, quae Didymo tribuun- 
tur : $sSi hnizY ti$o&r, cnvp'°&v y&eiov. Dia- 
conus vero & Scholiaftes Theocriti %j- 
t*1iov exponunt. Sed tamen Latinisetiam 
Poecis feges eft ager conGtus fegete. 
Virg. I. Georg. Qgidfaciat latas fege- 
tes, fuo fydere terram fertcre, Mace- 
nas. Ubi Servius : id eH, qua res ter- 
ras pingues ejficiat. Segetem enim mo- 
do pro terra pofuit. Sic alibi : Horre- 
fcit Jlriclis feges enfibus. Idem Poeta 
Eclog. I. 

Impius h<ec tam culta nova/ia miles 

habebit? 
Barbarus has fegetes ? 
hoc eft, hos agros cultos. TibulL Iib. I. 
EI. 10. 

Nonfeges eji infra, non vinea cul- 

ta, fed audax 

Cerberus &Jtygia? navita puppis 

aqtt*. 

v. 289. Kvoancnvm 7nT»*«] Reddunt : 

rojirata foiia. Quis vidit folia ariftarum 

fpicis gravida, & quidem roftrata? Eft 

foediffimus error. Quem corrigere po- 

tuiflent ex Graecis magiftris, qui hic do- 

cent Hefiodum abuti vocabulo <sriT»\ct y 

& uti pro <&#'*, /&h&.[juu s culmi, ariftae. 

Sic in Veteri epigrammate KzXhiirtjnhov 

^wsf, eft ager refertus laeta fegere, gra- 

vidus ariftis. *J^ quoque hac notione 

leguntur apud Herodotum L. 1. c. 193. 

de Babylonis agro : T* j> ?«».* <wTi$t t ffi 

71 7w$wy, vy r$f xes.$iav 70 u&dTot ytvntu tkt- 

oa.faiv tl-nvnwv JkiniKay. ^taternum au- 

tem digitorum ntaximorum htitudo eH tritici atque hordei arijlis. Legendum 
vero eft Kotiwiotym t ex antiquis libris & 
editionibus. Quod eft, faftigata, capi- 
tata, a wgeul», yirga capitata. Phavori- 
nus : Koowj» zuoxt l&GJb< KipxhouwTh 7mty tujj 
K&eur i&yvw. Johannes Diaconus hoc lo- 
Co exponit, laSjuVn k) Ji' w^ma» woym. 
Kofu*« $ » \4&$Qr. Idem eft xoguWc/W. 
Theophraftus afparagum xogtWcA» dixir, 
quod Plinius vertit faHigatum. Hefych. 
fimpliciter exponit ramofus: Kofwaht* 
o'(aJ%t. & Kofuownf, $ha.9HQTt. Sic quidem 
veteres Grammatici. Sed alii fcribunt 
KofuviotvTit, ut notat Diaconus, hoc eft, 
faftigata, acuminata. Latine poffis di- 
cere fpicatas ariHas. Diacontius in He- 
xaemero 409. 

fentus alit fluftus, (pventusfpi* 
cat ariHas. 
Virgil. I. Georg. 

Ferroquefaces infpicat acuto. 
ubi Servium vide. Si itaque fic icribas, 
eft xopi/y/tW a xopiuiec, ut & Ko^uvcSJnt clavae 
inftar fe faftigans. Sic afparagum dixic 
KofwaJii Theophraftus, quod Plinius ver- 
tit faHigatus. Kojumi eft clava Kopuy/for- 
m Diaconus exponit £«£</iueA/, ^ Ji cJxetf* 
■moy/ tvoyng,. Kofiwn $ * \ciSJb(. Vide Pha- 
vorinum in xopuu« & MpvdJnt. Diaconu» 
affert etiam interpretationem le&ionis, 
quas nunc in editis confpicitur, & expo- 
nit wj^aviotvm (*k\iua, unde patet a multfs 
feculis hujus vocis fcripturam fuifTe am- 
biguam. Cur ariftae nigrae dici poffint 
ego fane non video. Kofwnfat poteft qui- 
dem nigrum fignificare, & x.o^a/tat, quas 
eft ficus nigri coloris, ut Scholiaftes Ari- 
ftophanis docuit, fed hic locum non ha- 
ber. Flavae enim funt ariftae non nigrae. 
Quarovis Diaconus dicat alias ariftas ef- 
fe albas, alias flavas» alias nigras. Sed 
nigras ariftas, nifi injurii cceli vitiatas, 
nemo vidit. Kofav/otyra retinent MSS. & 
edit. antiqua», fdque eft a xoptvc». Quod 
inter alia norat quoque omne curvum, 
inflexum, ut folent fie&i ariftae cum roa- 
turuerunt, grandia ferentes grana. Ver- 
M m 2 fix JOHANNIS GeORGII Gr^VII 2.7^ 

iii fequente &»(ifmo@' 2,kt{w. vertendum 
Cereris donum, ut aliquoties in ifyoit. 
quia frugum ufum prima docuit Ceres. 
Antea glancfibus vefcebantur. 

v. 2pi. ETnTfrw khuti)} MS. meus, cum 
Palatinis, edit. Trincavellii ivmvov, quod 
re&e exponunt i^irnvov &n r Ai> «>.», hoc 
eft extenderunt in area demeffas ariftas, 
five manipulos ut rectius exarefcerent : 
Hefych. wm«» 8x77177?«, eKT«V«. Qui vero 
retinere vulgatam le&ionem malunt, ex- 
ponunt, arcam, feu hotreum impleat, ut 
Theocritus Idyll. VII, v. 34. 

M«Aa }#j afiai movi (WTfu Gronovium ad Senecae III. de Ira. Pro 

i<pit&u 'iirint inferius dixit &M%ew \irnvt, 
v. ffo. Ovid. I. Metam. 280. 

Flumintbus veflris totas imtnittite 
habenas. 
Eotj^tw a»ddi 'iietrit. nobis immittitis ve- 
loces equos. ubi Interpretes : contra nos 
tenetis equos. Em%Hv & tmx^ dicuntur 
ii qui in hoftem movent. Herodot. «th- 
ytiv &i AeuuJtufMvivf movere in Lacedae- 
monios. 

V. 309. ETrwyamoVTa <7s'nw7i>a\(Aa.ni\ In- 
terpretes : fubjultantes volabant currus. 
EflwyetTwv effe fubfultare &* k«tw s legen- 
dum : &v.e?Tto>"7*. 

v. 3 1 1 . Axe/TBi» ti^ov a$Kov ~] Indefini- 
tum certamen Interpretes tranftulerunt, H tfrujxuy iuKexfov ivinhitpaxrtv a.hai.v. 

< Nam ipfis valde pingui men- 

fura 
2>ea bono frumento implevit hor- quod quale fir, Latinus civis non intelli reum. 
V. 2p6. Fltfga H ofiv ofX,®' ^inQf *v "] 
OPX®* non e ft vitis, ut Interpretes exi- 
ftimant, fed vitium ordo. Inferiptio ve- 
tus Herodis : 

M«/e m ttfMetJuv opX of , * Ivahnd Jivfya,. 
Ne quis vitium ordines aut nemus. 
Vid. Scholiaft. Theocrit. ad Idyll I, 47. 
qui videtur hunc locum refpicere. 

v. 2pp. Tw j* pt *v ] Ifte verfus irre- 
ptitius eft. Nemo dubitabit qui hunc git, cui effet anceps certamen, dubium, 
cum adhuc certant & quis vi&oriam re- 
portaturus fit in incetto eft. Cui oppo- 
nitur decretum pra/ium. Cic. X. ad 
Fam. ep. 10. Slgamobrem quamquam 
in uno pralio omnis fortuna reipublica 
dijceptat, quod quidem ckm hac lege- 
res, jam decretum arbitrabar fore. fini- 
tum, pera&um, ut liqueat penes quem 
fit vi&oria. Sic & res judicata apud 
eumdem II. ad Att. 12. Tota res etiam- locum non negligenter leget, quod mi- numfiucluat, qua fi decefferit, magis ror viros do&os non obfervafle. Quid 
enim faciat tibicen & ludentes inter 
agricolarum & vindemiatorum opus ? 
Ne dicam inepte eum interferi defcri- 
ptioni aurei illius ordinis vitium, quae 
hoc verfu interrumpitur. Conflatus eft 
ex verfu 282, & verf 283. Nec agno- 
fcitur a Diacono & Tzetze. Si au&ori 
hujus carminis fua debet reftitui integri- 
ras, delendus eft hic fuppofititius verfus 
& tollendus. 

v. 308. Epitim* uida{ iWar] fmmitte- 
bant veloces equos, hoc eft, incitabant 
hxatis frenis. fic & Latinis immittere. 
Sergius Galba ad Cic. in X. ad Famil. 
Repente equum immifi ad eam legionem 
tironum qua veniebat ex caflris. Vide erunt judicata qua fcribam. certa, ficut 
poft fententiam latam a judicibus appa- 
ret uter litigatorum vicerir. 

v. 312. Eviir iyovQr] In fiadio, circo. 
non tntra agonem, quod in verfioni- 
bus extat fine fenfu. Aylv eft locus cer- 
taminis, ftadium, hippodromus. Hefych. 
iylv o^utvvov, sa</W, afifotojA.a, Idem, iyov 
i rimf, ivSa, i^>o\'(owu 01 iyovi^aj. Antt- 
quorum fcholiorum au&or ad verf. 91. 
in Theogon. Ayov hiyirtu la^t' alri to 

yaeloVy tV 0*7tS "o^hQ/, Xj £tWU[A$0Tl&V, (07- 

mp tC, 7nh.1t. vide & Porphyrii Quaeftio- 
num in Homerum vicefimam primam. 
Equidem pro hominibus, qui conve- 
niunt, & generaliter pro concione, & 
coetu faepius capitur. Pindarus Ifthmio- 

nicon Lectiones in Sc 

nicon 10 : Ef <n§pZopov <ty<Sv<t, Ad Hy- 
perboreum ccetum. Hefiod. Theog. v. 

Ef^oyVoe y £v' etyuvet 5fh ut 'tKein.ovmi. 
Venientem in conctonem tamquam De- 
um venerantur. Sic hunc veiTum legi 
in antiquis libris fcholiorum au&or an- 
notavir. quae le&io vulgatae praeferenda. 
In concionibus enim, ludis, fpe&aculis 
prccipueinagno honore Reges & Prin- 
cipes afficiebantur, quod vel ex unius 
Suetonii le&ione nemini poteft efle ig- 
notum. Non infolens ver6 Graecis & 
Latinis res, quoe in aliquo loco gerun- 
tur, ponere pro ipfis locis, io quibus 
aguntur. &&/*>*, curfus, & locus ubi cur- 
ritur, ftadium. Phavorinus : &&ftoit iiit 

yuuyxaioit. on Jiotxct ixnmi Ttvit n<mt, oint 

iTf-.yw o) viot. Ge/iatio locus ubi gefta- 
bantur le&ica: Ambu/atio, ubi ambula- 
tionibus vacabant, fic & Belgis een 
wande/ing. Jus pro loco ubi jus dici- 
tur. Titulus XI. lib. X. n. de interroga- 
tionibus in jure faciendis. eft iv $imti 
pro tribunali, ut recte Graecos interpre- 
tatos efTe obfervavit Princeps Jurifcon- 
fultorum Cujacius. Hinc in jus vocare 
eft ad tribunal. 0e* fpe&andi locus. $i<w 
j&.TahetnCelveiY apud Lucianum, Synefium, 
& alios eft fpe&andi locum occupare. 
At%<u Ioca in quibus confabulandi caufa 
conveniebant, ut fupra vidimus. O v ivQf, 
ihouov, %j7fcu, o-^cv, vinum, oleum, ollae, 
obfonium, pro foris & tabernis in qui- 
bus vinum, oleum, ollae, obfonia ven- 
duntur. B/fA/oSwyu taberna? librariae, ubi 
libri venduntur. Eupolis : <zSe*Hf&ov t\t 7« 
mto&Jk, fsn 7w XtyiAtuitt, j^ 70 v KiZtwuTov tt^ 
tv.^u rV ktfa(jja.'iuv, vtgi <sfe« 7« yif\y». Abiit 
in aliium, fe> cepas, thus, tum fe> aro- 
mata, & omnis generis merces. hoc 
eft, in loca ubi hae merces venduntur. 
Ofvit pro o£vio7m>\eio.v forum ubi aves ven- 
dunt. Ariftoph. Avibus: % Jltvk it) JiJjxt- 
x*v h r$f loviwv. Indtgnis nos afficis ma - 
Its, qui efi ex avibus, hoc eft, foro, in 
quo aves veneunt. Sic & iffit pro '^a« UTUM Herculis. 177 

7mheio. Ariftoph. in vefpis : JlixjttfuLvfi u 
h -nit iffin in minutos me concidit mi- 
mulos in pifcibus, hoc eft, inforo pifca- 
torio. Sic J&yfjut fpecimen rerum vena- 
nalium, & forum ubi proponebatur. 

v. 330. Miyt yio-ntTt **<»•] Latine red- 
ditur vulg5 : praftantijfime populorum'. 
Sed hoccine de uno homine dici potefl? 
Verte : fortr/fime tnortalium. Hefych : 
Aetoi, "oyKoi, J^/xoi. JvjjcW7<u 'iiut ei^iSmx 
<tv$pumi %l& ™ *$ *<£*""> «'S^ hsm (Mtymi 
&b r ftzitittrfjww tyetv r om bstqwvtiv. 

V. 331. TKvXifit cuuvot <i(jAfo-yif] Interpp. 
dulci avo Jpoliaris. Cur non : dulci vi- 
ta ? Hefych. tuuv $i& r^J h^uTmv, f 
t^mt ftovQr, res trita. 

v. 340. Eosvjj^Jat ] Non viderunt qub 
pertineat iosv^ut. qui vertunt certatim. 
Referendum ad lCiiov.70. Et Jiftzpv iCtimTo 
iojv/j^at. Tn currum infiliit celeriter. 
Ibidem Jilyv)mt eft generofus, ut millies 
monuerunt veteres Magiftri. Sed furdis 
auribus praetermiferunt Interpretes. 

V. 3f8. "S.twQioi(jtibct laToKifju^etv^ Tlmte- 
(ju(hy non eft bellare» bellum gerere, fed 
pugnare, dimicare. ut 7»^®* & Lati- 
nis beUum frequentiffime pro praelio. 
Salluft. /n eo betto trecentt milttes deji- 
derati Junt. 

v. 364. Tltu/Tt [jWm emuJhv"] Omntbus 
viribus nitens, incumbens. Interpretes 
ut folent : totis animis feflinans. He- 
fych. anujuv, tzTvJbifw, ivtpyuiY. In toyoti' 
^■xcuJeiv ttfofdfJcu, pj7iveiv, oIkov iv Sify. in- 
cnmbere arationi, plantationi, rei fami- 
liaris cura?. Ibidem aniJbv tit ajfivot di- 
vitiis quarendis operam dare. iEIianus 
II. Var. Hift. 6. Kai ttthtst $ ttmtuJi <aejr- 
Ka&eiv >ffl vitutioy.m, «f (juthtsa. viJlt <®Of liu* 

TVtWTUJJ iZB^^IY Stff407KT«f. AHOS etiam 

adolefcentes in focietatem adfcifcere ftu- 
duit, quos ad ejufmodt facinus prom- 
ptiffimos Jciebat. Sic faepiifirce apud. 
hunc Scriptorem, & alios. Nihil tri- 
tius. 

v. 372. Hvio^®' JC $ti)\vtv-~\ Bene Pala- 
tinus codex, i^hy, hoc cft mhmAtrt W"^*« 

07«^O|I, 173 JoHANNlS GEORGIl GH^VII **£ov. Sic & Homerus Iliad. $. vide Sui- 
dam. probavit etiam Commelinus. 

V. 1 80. US.ts. 3 M^utJivav 75 7raA/f] Eft 

ThefTalia. Vellejus Paterculus: Jcer bel- 
lijuvenis, natione Thejprotius, citm ma- 
gna civium manu eam regwnem armis 
cccupavit, qu<e nunc ab ejus riomine 
Thejfalia appellatur , ante Myrmido- 
num vocitata civitas. 

v. 385). Af&s <sfel $t>u* /uasj%cuvv Ael- 
CtTtu] M*&%.w & (Msi%iHv } quod apud 
unum Hefychium in y.*sael£w legitur & 
exponitur eipoJfus uacm&ru, eft parago- 
gictim t (Mt.oS.3zu, ftasttiku, id eft, ede- 
re, mandere,manducare, frendere. GIofT. 
pappat uAeu.im. A quo uAffitu*, id eft, 
manfum, cibus. Latini fequiores di- 
xerunt pro eodem majfare, quod extat 
apud Theodorum Prifcianum lib. I, c. 8. 
lib. II, c. 29. Unde liquet u**x%v nota- 
re adionem eam, qua animalia collifu 
dentium & conventu maxillarum res ob- 
je&as comprehenfafque antequam deglu- 
tiant, commolunt & incidunt. Sic de 
iftoloco Vir fummusTbomas ReineGus, 
in Iitteris nuperius ad me datis, redifR- 
me & eruditiflime cenfuit. Hinc & (x*- 
sa£ cibus. Homerus Iliad. I. v. 324. (mL- 
sa*' intl xcK*£ritn. Efcam pofiquam inve- 
nerit. Vide ibi Euftath. p. dyy. 

v. 3P5". QnKvf iietn\ Diacono Smkut eft 
kmK» tener ros, quem fequuntur Irrter- 
pretes, qui interpretantur, moliis, alii 
ineptius : fcemineus. Verum Sn^vt i'i(<rn 
eft ros herbas vegetans. Hefych. Q»xvf 
noom w to ?W7W .SwMw miiau, Jfoffvt, Kj Spi- 
rftyJ. Probat Etymologici Magni au&or, 
praefatus 70 Zmhuf dici pro 3«*»> ut vice 
verfa xge» pro t&ijvt apud Callim. 3w*» au- 
tem efTe a •&» quod proprie eft 7?ep», 
quia mammarum lade infantes nutriun- 
tur. Ef7y, inauit, 3a '(tiua. J\th*v 7$ itiQa, 
» uiWav Sww. O/wtQr' yuucung. 71 SvmTo 
fjtd^ov a.vn 7» i$iii\*nv. E* t S»<rcy «V ftvi-nu 
£»u*V)UV ovoua $»*»• ^ ttontZ SnAut, df »gtp» 
JKipuV. At Euftathius ad 0</W. *, ubi hoc 
ipfum exponit Otihvt iiom, Stikvt ait figni- ficare $pi7?nyj)v per tranflationem a fce- 
minis du&am, quia fcemellae in omni 
animalium genere alant pullos fuos & 
'infantes, non mafculi. Dici autem dS- 
*\<jf pro 3»A«a. Q»Kvt, ait, » SpinTiYJi tff 
ifvTToy h u*7tt.<pooa.f tW £&W, iv olf 7* h'ib%* 
^ffwvvj. «tn r noyvav m&K\w rimo m.ttfgiva, 
mimTDcat um ~n HnKvt ouoiat tw nvKuy ip 

U?g>)v, 70/8 70K rL) 70 SnAW 75 UitMtVcW' »^t) 79 

Snhvt Slvtuw. Quod verum eft. J^w po- 
nitur pro ^ah* Eadem ratione & apud 
Sophoclem vv£ ^»a«« dicitur. hoc eft 
vTnuZ&t ^ -miiov. SwWvny, ut veteres Gram- 
matici monent. Priorem tamen etymo- 
logiam probat Plato in Cratylo, p. 284. 
edit. Francofurt. Wechelianae. 11 Ji »»- 
Kv SJtb t $nf\»f 7i ifcuvtttu i7mvo(jaSj\, « $ 3». 

A» ttf« J4, w Ef^O-jijoJf, 071 7lSnKiVCU 7re<«, 

wairsp ioJiutioi, &c. @»a« ^? fcemina &o t" 
3»^»"^ /</ papilla dicitur. 0»a» autem, 
Hermogenes, vtdetur dici } <jui germi- 
narejacitj quafi ea qurt trrigantur. 
Hanc vim & ros & nox habet. Virg II. 
Georg. 

Et quantum longis carpent armenta 

dtebus, 
Extgua tantum gelidus res nofte 
reponet. 
Theophraft. VIII. hift. Plant. 6. E» A«- 
y!)7?a x} h*Cv?\avi, j^ Bu.x.ifotf , bV« um vi-mn » 
^ypec, » camvtat, cu Jfocni td oAok iK7f'i$veiv t 
itth n^ 0/ •arsei Kfftulnif j^ EcanelJitf toot/. /« 
i*/£g)'pto, B*bfionta ac BacJriana, ubi 
raro aut numquam p/uit, rore omnia 
convalefcunt, Jicut & apud Cyrenenjes 
& Hefpei idas. Igitur S>iW iion eft vim 
habens vcgetandi & fovendi fata, arbo- 
res, plantas, ut convalefcant. 

V. 197. T»uos J\t ydyygoitn <tftAyt\a-%f ts- 
Af^-Koi] Lege : Yiuat J\) Yly/^om ^yKa^if 
7tti$*<n. Quando fe milio arifia? furgunt. 
Res liquida eft. 

4OO. C^a/.' clyJpdffi %ifu* >y *^&'\ Ve- 

teres Graromatici hoc loco tradunt do- 
na Bacchi *•$& appellari, propter labo- 
res & moleftias, quae exhauriendae ho- 
minibus in ferendis & colendis vitibus. 

Sed Lectiones in Scutum Herculis. X79 Sed verius exftimo &x$i< ea dici propter 
dolores & mala, quae creat vinum fi im- 
raodice bibatur. Homerus 0<$W. tp. 

Oivis tn ifan (juiKiMti o<n £) a\Xt<? 

BA*7fl«, o? *y ujv xwJiv «A«i piJ" cunuM, 
vinp. 
Vinum te fauciatduke, quod '& aliis no- 
cet, quicumque eo copiose utitur, fe im- 
moderate bibit. Vide & quae fequuntur, 
fi ranti eft. 

v. 402. Kn^i i\<L<pQio] Non cervam, 
fed cervum hoc Ioco & verfu fequente 
407. intelligi nullus dubito. Graeci enim 
tamThilofophi quam Poecae » (*«?©' di- 
xerunt de cervo & cerva, ut olim do- 
cuic vir incomparabilis ad Solinum. Cal- 
limachus hymno in Dianam v. 99. 

E vps &n <a&uji>Kn s ootQf t n« H«mio 

'S.y^iiv.t iXa.tyiS, 

Repertebas in cacumine montis Tarrha- 
Jii Salientes cervos. Cervos fuifle non 
cervas verf. 102. oftendit: 
Kffa.a>t <T' kmh&umTi yrjvoit. 

Cornuum vero aurum elucebat. Ad quem 
verfum vide Spanhemium incomparabi- 
lem. Inveniri autem cornutas etiam 
cervas, praeter illa quae ibi Vir magnus 
notavir, oftendit cerva cornuta capta in 
Cherfonefo Cimbrica, ante annos circi- 
ter triginta, a Duce Holfatiae, quam ele- 
ganti elegia defcripfit & decantavit do- 
&iflimus amicus nofter Morhofius, cum 
fupereflet. V. 4C y. Oj £' St 1 auywmoi] Puto fcri- 
bendum : «<$" as ouywmoi. v. 410. legend. 

o.KXh. 

V. 416. \W%janaAt Ji /3/h HpettAfHV] 
Lege : /3/'« Hp«x>H» in cafu primo. Sic & 
Diaconus Iegit, ut ex paraphrafi ejus li- 
cet colligere. 

V. 420. Mtya. y) <&Sf@' "tiJ.irito $6)7«] De 

Hercule vulgb haec accipiunt. Hinc ver- 
tunt : Magnum enim robur inciderat vi- 
ri. Sed Diaconus Cygno haec tribuit, «t- 

?i€K»5ti j 5 UAya.Kn ?^Jf t AvSfoS, ny«v r kjjkjiv. 
Quem fi fequimur vertendum erat : ma- 
gnum vero robur viri concidit, vir valde 
robuftus concidit. $ & 3 viciffim non- 
numquam apudPoetas permutantur.Ver- 
fus fequens tum optime cum hoc cohae- 
ret, fi Diaconum fequimur. 

v. 428. Mttip&v* Svixov a.7w?a] Dulcem 
animam leu vitam eripuir. Qv^ms hic eft 
•&%!. Brevium fcholiorum au&or in Ho- 
meri Iliad. «", v. 172. Qv(j.ov mi& «J imimy 
ayifjujxiH 7iiv7t. iOjj Itytu). a>s rl, Svyjos <A' (A- 
ya.s Sci iionftliiav jZctoiKnuv. tujj -^fJ^v. as oiuv 
«■sr», n&Xivifitt Svfjjbv i.?mvoa., &C. 

v. 43 t. O^p» v.*sjoav] Refcripfi ex co- 
dice Palatino u.a.sjytuv, 

v. 479. A«of i.-TTHoav] Verte : populus 
magnus, hoc eft, ingens multitudo. Virg. 
1. JEn. Ac veluti magno in populo cum 
fape coorta eji feditio. Juft. XI, 2. Tan- 
tus natorum populus . Ovid. IV. Metam. 
v.447. &lib.VI, 157. jo- a8o JOHANNIS GeORGII Gr^VII JOHANNIS GEORGII GR^EVII 

LECTIONES 

ln Opera & Dies. C A P U T VIII. 

Primi duo vexati verfus in \yu$ illuftrati . oDviuvn Cpmxmj. Aivii fq. 
Antiqua Hefiodi ledtio bis vindicata. Plato emendatus. asJw. 
Augere. Kc^(p«v. Aim. Jupiter Juftitiae Praefes. Callimachusn- 
luftratus. Heiiodus emendatus. Aictvthza, fypov ixw. *e/s apzfy ell 
<pthia. Mofchopulus corre&us. hytfa \m%\sog. cipv\. Vetus Hefio- 
di le&io defenfa. Elegans praefentium ufus apud Graecos. In- 
terpretes Latini faepe notati. IN \oyott K) rtutoatf. 
V. I. Mxozu niid»5iv uoifrnoi kAhW* 
&iZrt e^ hvimn arp'i-nc9v\ Non 
veteres folum Interpretes, Proclus, Mo- 
fchopulus,Tzetzes, fed & Hefychius xAfi- 
*mt exponunt »uvv<mt, Jh^dfytmt. Scholia 
inedita libri Vofliani. a.odvioi, xAaaow, 
aJhut w wyv/kut Jb^d^nu. & fequenti 
verfu : J\Zi\, tkStTi. Euftathius quoque 
ad 0<JW. i. Hefiodum Mufas ex Pieria 
arceflere fcribit. K\tlav pro xAfm? nemo 
Veterum dixit. Inde liquet hos verfus 
fic rede exponi : Muf<e ex 'Pieria car- 
minihus gloriam conctltare foht<e y Adefle, 
quafo, dtcite patri veflro hjmnum. Cum 
Mofchopulo ad xahkow intelligendum 
-exiftimamus vs av iSihtm. Nam ut ille 

ait : Ek y> Mvottav KhiQy to-gTU. A MuflS 

venit gloria. \Wtntm uuvhuciu, eft Zuv£t?. 
ut inferius v. 33. Atoa 7* mYhk h$-m(uv 

JfOpHf prO Wfw£«, & V. 43. KfU^tVTlf *)(*01 

@ior, pro tKpv\a.v. Apud Hom. jSjT <T' hv pro 
56», wppw tptfyay pro epiyjt, & fexcenta ta- ]ia. Solere verd Poetas Numina quo- 
rum opem implorant ex locis, quas iis 
erant (acrata, vocare; Mufasex Pamaf- 
fo, Pieria, Helicone, Pindo ; Apollinem 
ex Delo, Lycia, Xantho, quis tam ho- 
fpes eft in iliorum ledtione qui ignoret ? 
Et fic hunc locum intelledum olim fuif- 
fe locuples teftis eft Ariftides hymno in 
Tovem : Ehv cA» hUmt A<o? •muJitt * y> 

i « ~ , ,r . ~ „ ■ \ 

tynyi. ooa mnn etv vt u/Mtt auavov >@.Kt<retiv » 
vZv. £$' vutit yi W OhuUTtx avu) A7n>^avi 
Mxmyvr* iku Seisw uJtx. aj\-n luvlsax $ luk- 
7*e)v rt vjt rflf oKov imioa, «71 Unela tpihov 
v[Juv hJlatThuat tiTt h Ehtnavi tw ftoiuyw ^o- 

pevum. Agite ergo Mufa, Jovis fi/ia, 
{nec enim vos umquam altas quam nunc 
invocare praftitertt) five m Olympo cum 
duce ApoUtne dtvinum canitis canticum, 
vefirum Jimul <& univerforum patrem 
celebrantes^ Jive Tierium vos deleclat 
domicilium , Jive in Bceotio Helicone 
cboreas ducitis. In verfu fecundo «Ai le- 
gitur in utroque MS. Vofliano, ut & 

meo, In Opera et Dies. 281 meo, nec non in editionibas prifcis, Ve- 
neta Vi&oris Trincavelli, Fiorentina 
Juntae, aliifque, & id omnes agnofcunt 
Interpretes veteres, ut tnirer H. Stepha- 
num folius Euftathii au&oritate compul- 
fum repofuifle J>, quod deinceps pleraf- 
que editiones occupavit. Habet ifta par- 
ticula obfecrandi vim in hifce formulis, 
JiZ& cA), pep« «A!. I5i cA», age, fis, quaefo. 
Horo. «|oK «A) tyx& ^tofjAJiQr. Socrates 
in Phaedro apud Platonem : a.yti\ J» a 
Mkotw, quo expreffit hoc noftri Poeta? : 
JiZn «A) a M«ow. Sed totus locus Plato- 
nis addendus eft, ut ex illo menda elua- 
tur. Socrates ibi ait : uyi7i «A), u Mkcw/, 
« T\ Ji ev/Stf itJbs Ktyeieu, tm ajgi $>& (**- 
cikov 7* hiyuav jaintuj t%r' iTmvupucw, fylha.. 
€vn 7» /jwfrs, ov (M Avctyty^H o (ZiXiiav «7W? 
*Xytiv. Quid hic 70 uyjav, fcribendum 
puto 75 Myj&r, & vertendum : dgite 
igttur, Mufe, dulces five propter can- 
ttls genus, five propter Mufica genus 
fuave, hoc nomen confecuta? eflis, mibi 
adfitts in boc /ermone quem me hic ami- 
cus optimus jubet habere. 

v. 3. Ov n 2\* Se#7B/] Hos duos ver- 
fus aliter diftinximus, & expofuimus 
quam vulgo fit, uti apparet ex noftra 
editione. Vide inferius rationes in notis 
ad v. 430. &toymo(. Ov n zj* eft, ut 
apud Deroofthenem a/s> w 3™* > 2)eorum 
beneficio fe> munere. Sic Johann. VI, 
JI. )&5as ivris&hi (ja 17277)0, 19 iyu £5 Jik 
t tiutv>z. Stc ego vivoy beneficio patris. 

V. J". Ptst pL $ /sW«, |eot |J Ite/aioVTV. %tt- 

t\v^ii\ Uterque Codex MS. utroque lo- 
co legit £««*. quam veram le&ionem ef- 
fe Ttetzes oftendit : To \£a owtfyois 'fo $ 

\n (xaxfcts ovfoaGs, r^ f ctKipst e?f (Aav fj.ctxfciv. 
Nec aliter apud Homerum in omnibus 
legitur codicibus Iliad. p. 

Ph* (jav y6 tpcAyimiv vsr' h ffuav oou- 
(uctyJbi. 

Quae loca male Gulielrous Canterus, de- 
cus noftrae Traje&i, follicitavit. Hefio- 
dus : 

Eietp/ 7nhav, 3tj« o( 3 vi»(MV» i 9 k-namcm. Ubi rurfus male mutat in tuet. Hom. 
Aixjt £aov «re/x-4-Mf 2,ctfirnJivct "ovJ\ Jb- 

fJjOV Jt. 

Idem Iliad. </. 

l<nv itivHiV m\iyi.* 7^®', « fu /JMhct \£ct. 

v. 6. AJkKov ctifyi ] Obfcurum auget. 

hoc eft, evehir, ornat, Caliim. hymno 

in Jovem v. 97 : 01k fyms <mg o\€os <&f- 

suw arctya* cli^eiv. Sine virtute divitiat 

non pojfunt homines ornare. Homero 

eft v[m o^hnv. In qua notione quum & 

Latinis augere ponatur, retinui hoc ver- 

bum in verfione. Sueton. Claud. /« fe- 

met augendo parcus atque ctvi/ts nomi- 

ne Imperatoris abjiinuit t ntmtos hono- 

res recujavtt. C. Nepos Phocione : 

Namque autlus ornatufque a 'Detno- 

Jihene eum quem tenebat gradum ad- 

fcenderat. 

v. 7. AyhAooa ^pip«] Verfiones vulga- 
tae : fuperbum contrahit. Alii : deficcat. 
Inepte. Rede Proclus oftenderat j^pphi» 
hic efle j^a» Tm&v itj mimv&v. Vertimus 
cum Horatio, attenuat, qui hunc locum 
expreflit, ut pridem Muretus obferva- 
vit: 

Valet ima fummis 
Mutare, fe> injignem attenuat 'Deus. 
inferius v. $7y '. 

ilp» Iv ctpcra 07? t wchiQf %oct ^tpf». 
Tempore mejjis quando fol corpus 
attenuat, hoc eft, corporis vires 
exhaurit, atterir. 

v. p. aikm £' 'favi Srifusas ] Jufle rege 
judicta. Sic bene prifci omnes Interpre- 
tes hunc locum declarant, qui haec retu- 
lerunt ad Jovem. Aixh eft ec JiK», five 
ovjj cA'km, ut Mofchopulus. cO'xh Iduueiv 3t- 
/jjitts eft praeefle judiciis, & ea fic guber- 
nare ut leges exerceantur, & juftae fe- 
rantur fententiae. ISwW eft regere, gu- 
bernare. Hefych. i3-wk<, ^nobot, ifyni, 
Jiottoi, ivSsuiJH, xjuCi^vS,. Jupiter enim Ju- 
ftitiae Praefes & vindex habebatur. PIu- 
tarchus '. «sos nylftovct ctyrai^cvnv O jtZw 
iit t%i ^ AlW 7m^iJj>»v, etW*.' dJJiif Aik* xju 
N n Qipts a8x Johannis *Georgii Gr^vii 

oifjut 8«i, >9 vI/miv o «Bfia&iinQf ^ T&.tioT*- gulavit, & Praxiphanes difcipulus Theo« 7&. Jovi Ju/litia non adfidet \ fed ipfe 
ejl Jujiitta & Themis, <fy lex antiquif- 
Jima fe> perfeSliJJima. Callimachus hym- 
no in jovem : v. 81. 

&ai@{ jj ^oxii^pat, tpvhaosifuv . j^so <5"' axnif 
KxfK iv inohiiosiv i7t^\t& o"n\ SUvnn 
AtfoK vstb OTcoA<»Tf, o» t e^TOA<v «SvfBoir. 
Conflituijli qui urbes cujiodiant : tuque 
ipfe prajides in arcibus, /njpeclor tam 
eorum qui legibus populutn Jub iniquis, 
quam eorum qui aliter gubernant. Sic 
hic locus vertendu<:. Jovi enim arccs 
facrae funr, tefte Aiiftide hymno in Jo- 
vem, qui & ibi docet Jovem elTe praefi- 
dem fuftitiae. Vide & Euripidis Troad. 
In Theogonia eodem fenfu dixit aj!$xei- 
rnv sifMsuf S~iyjm verf 85", de rege : 

T\a.vnt it ojjtov ooaai S^KeivovTtt 5i[#fKt 
lStltiffi Sinyr.v. 
Omnes ipfum refpkiunt reddentem jus 
reclts judiciis V. 885. Ingeniose qui- 
dem vir fummus pro nej™ legit nepo-». 
Sed quomodo Mtiv Suuv -n commode po£ 
(it tribui Perfae non video : quin tota 
oratio videtur huic emendationi & fen- 
tentiae ? imvu adverfari. Haec enim Poe- 
tae mens eft, audi intuens & aufcultans, 
uti jus valeat regente te, utique ego Per- 
fas vera praecipiam. Aliquid petit in pu- 
blicum, aliquid fibi. Sic olim fentiebam 
de hoc loco, fed accuratius cum nunc 
illum expenderem, vidi eundem efle in 
fententiam magni viri Danielis Hemfii, 
qui contra veteres Interpretes vidit non 
haec referenda efTe ad Jovem, perpe- 
ramque vulgb hos verfus legi & diftin- 
gui. Sententiam autem efle, Vide & at- phrafti, notante Tzetze, in pervetufto 
libro illos fe non reperiffe teftatus eft. 
Praxiphanes autem ifte videtur efle ille, 
qui a Diogene Laertio in vita Platonis, 
narratur Platonis & Ifocratis fermonem 
de Poetis prodidifTe memoriae. Hujus 
Praxiphanis etiam alibi meminit Dio- 
genes. Cujus aetatis fuerit non obferva- 
runt do&i Interpretes, quod ex hoc Tze- 
tzis annotatione difcimus. 

V. II. T»c (Av Ktv i-muviosm vo*m.t~^ U- 
terque MS. Voflianus & editio Bafileen- 
fis Ifingrini : «ttwvmowj. Quod quis non 
probet prae duro illo diplafiafmo ? 

V. 13. A/a <T'tW);£x $v(xov I^ovtss-] Mi- 
rum quid Interpretibus Latinis in men- 
tem venerit, qui haec ita vertunt : in di- 
verfa autem animum dijlrahunt. quo 
nihil a Poetae fenfu & Graecis verbis po- 
teft fingi alienius. 2fev<f)%t Svpov ip^e Ho- 
mero eft Si^t 3w/*oV \%tv* diflenrire, dif- 
crepare. II. «/, v. 31 : 

Bo\v <T "ti^iJau •mh.ifMvh Stot £i%t Svjmv 

t%vht. 
Ibant in pralium 2)ii difcrepantem 
animum habentes. 
hoc eft, a fe invicem difTentientes, aliis 
ftantibus pro Troja, aliis in Trojam. 
Ubi vulgo verfiones inepte : divifum 
animum habentes, pro quo alii dicunt 
ttv<f)%t Sv(mv "t-^tv. Quid vero miri Poe- 
tam ietmv tribuere animum, quum inter 
Deas referantur & hic & in Theogo- 
nia ? 

V. I f. A*\' vS©-' a.va.yiutt . 

A5rtv^7uv frrfoiv tetv Vf/uai ($«.- 
e««w] Haec cum Tzetze non fic acci- tende Perfa, & fine ambitione judica : pienda funt, quafi Deus fit malorum ego ver5, 6 Perfa, tibi vera praecipiam. 
Itaque fic cum Heinfio interpungo. toZ- 
3» \Jb\v diav i\' Mkvi <T 'iSuvi £t^sa<; ToV», 
iya <ti Kt riepoTi \ti,Tuy.o\ (wShotujmiv. In meo 
fane MS. legitur nepo-», non nep<r». Cete- 
rum non Paufanias tantum quod Scali- 
ger obfervavit, fed etiam Ariftarchus 
hos priores decem verfiis obelis fuis ju- audor. Sed haec eft HeGodi mens, om- 
nia quae geruntur Dei numine geri : il- 
lum hominibus aut propter vitia, qui- 
bus funt obnoxii, aliafque caufas no- 
bis faepe parum expleratas, corrumpere 
confilia, fanam eripere mgntem, & con- 
tendendi ac litigandi libidinem immit- 
tere. Penelope apud Homer. O.JW. 4. 

Mourt In Opera et Dies. Meud f (Mt, (Jutfjlui ffi 3to( Sesw, 01 71 Ji' 

A$&m vntiotu, ij Zinfepva. tS/> (juth eorw» 
Ktu 71 %<tMQcfHoynt oaopgeoxuvnf &%iCyiow. 
Nutrix dilecla, infanam te 2)ii fece- 
runt, qui pojfunt in/ipientem reddere, 
qui vel prudentijjimus fuerit, & de/i- 
rum prudentia compotem reddtderunt. 
Nam ut bene alius Poeta : 

Otk/ y% opj» Jhufjivut $hi.7&ti ma, 

T«7w 70 oes»7?x e£et0euj«7«u fytvav, 

Tor cSr ■? e3A.or w jt X w 'f a *?*»*< 

TvvuLu, (V* «jy (junJiv dr a.(Ju/fmrH. 

Qgando ira deorum a/iquem ladit, buic 

primo eripit prudentiam, & fanam 

mentem, & in determs mutat conjilta, 

ut non videat qua peccat. P. Syrus Mi- 

mus : Fortuna quem vu/t perdere Bul- 

tumfacit. 

v. 17. Nw£ IftSw»] Nox habetur ma 
ter omnium rerum triftium & malarum, 
ficut in facris litteris tenebrae. Opera 
tenebrarum apud Apoftolum, projici in 
exteriores tenebras, apud Matthaeum. 
Sic contra Deus dicitur apud Prophe- 
tam indutus luce, habitare in luce inac- 
cejfa, & felicitas fempiterna faepe lux 
appellatur. 

v. 19. TeuMf b |/'^»ffiv] Haec verba non 
referenda efle ad Jovem, cum antiquis 
Hefiodi Interpretibus, praeclare monuit 
Daniel Heinfius Tta.vuj cui Hefiodus & 
omne litterarum genus plurimum debet. 
Nihil certius quam haec ad Eett pertine- 
re bonam, quam Philofophi <pih!tav di- 
cunt, quoe dicitur in terra habitare inter 
homines. lnde Empedocles Agrigenti- 
nus Phyficus antiquiffimus, qui princi- 
pia omnium rerum praeter quatuor ele- 
menta conftituit N«x@ < & *i\ia*. 

Ttomga yi mvtut \t?uu.aTtt <o^Z"nv artxt. 
TjMt koyis, Hf» 75 p'rpea£(or, ««T' KtJojrtAif. 
N«5Jf 5' » JitXfuots Tiyyn yjivaua ^thov. 
Nfix®' r ihbufyot £i%t ffi k-jaKafnt «- 

WttKTl». 

Keu fitin (ktk mmy, "inv (jwkos 71 vhi* l8g 

Quatuor omnium rerum principia pri- 
tnus audi, Jupiter candidus, Juno al- 
ma, ey Tluto, Ac Neflis qua lacrymis 
tingit humanas fcatebras, Et contentio 
perniciofa qua abfque iis par efi ubique, 
Et amicitia cum his qu<e aque longa 
ac /ata eft. De quibus Sextus Empiri- 
cus adverfus Mathematicos: E^ a&^ejtcTf- 
Jom ittf <ffl ovtuv k^fts' •jiosaoai pC mt i/Kt- 
K&s, yuZ } CJur, kiqa, 7iv%. Jiio Ji tkV Jpx&t ■ 
ei*s <pi\ia» t) tHKQf Sex tradit rerum 
principia. Qgatuor quidem materialia, 
terram, aquam, aerem, ignem. Z>uo 
autem operantia, amicitiam jy difcor- 
diam. Vide & Diogen. Laert. in vita 
Empedoclis. Latini Interpretes Hefiodi 
mf^ov aueiva cum kvJfa.01 conjungunt,qua- 
fi Hefiodus dixerit contentionem bonam 
longe meliorem efle hominibus : quos 
redarguit copula & vuuiima, quae ita con- 
ftituenda. ©Sxe Ji (juv m^ov ku&ra> fcili- 
cet tetv K&viJ»s lv yms \itynv K5" krJf&ot. 
Pofuit illam long^ meliorem in terrae 
radicibus, hoc eft, in terra & inter ho- 
mines. Er &b xeiri repetendum. 

V. 20. E(f e7B£»v yaOTifn iJo)v toyoio %z- 
T»£»v TlKveiov, os amvJh kyy.u%Jai tiJi <fuTtxtv] 
Hic rurfus Interpretes male geflerunt 
fuas partes, qui fecundum verfum fic 
tranftulerunt, ut fi %t hic effet relativum, 
quum tamen hic ponatur pro SSr, quod 
difcere poterant ex Mofchopulo & Pro- 
clo. GlofTae MS. Voffianae : %s, %-ns, fa- 
%>s. Iners, inquit, videns alium labore 
divitias invenifle, & ipfe eadem ratio- 
ne opes quxrere ftudet. Eodem fenfu 
inferius : 

E( Ji Ktv ioyaty, 7x%t ct tyhutm «spyof 

riA«7?u27«. 

§yod ft /aborares mox te amu/abi- 
bilur otiofus ditefcentem. 
Tzetzes videtur legiffe at. Porro ia 
MS. legitur sl^juW. quam lecl:ionem 
tuetur Tzetzes, qui propter liquidam (* 
70 jo produci contendit. Proclus vero 
hoc a Graecorum Poetarum confuetu- 
dine alienum efle in talibus infiniti- 
N n 2 ?is ^8^ JoHANNIS GEORGII Gr^VII vis affirmat, ideoque to f/, geminan 
dum. 

V. 23. E(f ctptfQV aMlJbvTu] MS. 1. Voff 
m ayivQf tmivJbvTzt. Sic etiam Mofchopu- 
lllS : AiptvQf &ro r$f aquv 78 ivttwn ct$&t- 
^bfjfyjQf TftxTQf. to itxni jyti QtQf, c\q « |3/o? 
vt JiiAovon. hiyiiru Ji apivQf ctpcnvtmt, >£ 
•ri ctqivQf iJaipat. Sic legendus hic lo- 
cus. Vulgb male & fine fenfu &n! ffi 
'i^av n ivicwn. Eadem ratione peccarunt 
in dotuQt apud eumdem Mofchopulum 
v. 32. ubi vide Proclum. 

v. 29. A>opiif tmKtov iovm] Graeci Scho- 
liaftse omnes recte kyooK explicant '^ciiav 
j^ y»//M nyxv tpt\ovei>uav xjvufttvav h ei^of^.La- 
tinos verb quis ferat, qui/cr/ au/culta- 
toretn tranftulerunt? Quis Latine fciens 
intelligat quid fibi velit fori aufcu/ta- 
tor ? Verte : concionum auditor. t\yo{*t 
Imvoioi funt homines fubroftranei, tXyoocuti, 
Ariftophani dyopctt <sfe»7»'//<u«Tai circum- efle nullus dubito. Rationes alias dabo. 
Is cap. 34. adolefcentes, qui in fubfelliis 
quotidie nobiles caufarum patronos au- 
diebant orantes, vocat fori auditores : 
Atque hercule, fub ejujmodi praceptio- 
nibus juvenis ille de quo loquimur, ora- 
torum difcipulus, fori audttor, feclator 
judiciorum, eruditus & affuefacJus alie- 
nis experimentis, fe>c. Sed hic in bo- 
nam partem accipitur. 

V. 30. £lo» y> t hhiy» mM7tu\ Non eft 
ut recedamus a. le&ione librorum & 
Interpretum veterum expofitione, qui 
aiunt uoLlu ^\v£tu, & interpretantur tppov- 
•riJk, ficut MS. I. Voffianus cum Gloffis : 
»{H veudav T kyo^tav 75, » ty&vrit Jing.THtiav* 
J>n(jwyoeiuv. Verba verb haec «p» o\/>» -s-e- 
Mw vetuav r ttyoptav 75 funt ohtyapei y«xtt 
jyti ttyopc\t, vel ohtyupeiv ^g» veiKn t ttyo%di 

n, non curare debet forenfes curas. In- 
ferius V. 208. T» S~' ea, » 7 dv iyutSp aya. foranei, concionales, qui, ut Livius ait, Hac is, qua te duco. hoc eft, ire de- 

concionibus harent adjfixi fe inforo vi- bes. Hom. Iliad. x, v - 62. aSSj ufya $ 

vunt : five ut Cic. 1. de Orat. c. ult. ™ot JiJ\y$i>Qf eiaixjtv «*&»; ; Ut bia (JKjvi o-j 

qui infub/eUiis habitant, quamvis ibi tw-nt-, Illic maneo cum his expecJans 

loquatur de caufidicis. Latinis proprfe dbnecvenias? An te fequor rurjus? Me- 

tales homines canalicolae. Gell. IV, 20 : va, dia, eft //W> Mw J\7. Luc. VIII, ip. 

Qui jurabat caviUator quidam fe> cana- 2v « \"x>$vQf* » *,n\ov isnyrJbxZfav. Tu ne 

licola, fe nimis ridicuhrius fuit. Vid. es qui venturus eff, an alium expe&a- 

Feftum : Dicuntur & homines ordinarii. tnus ? vide & Matth. XXVI, 8. niKmu 

Feftus : Ordinarium hominem Oppius pro tAm^ J\l. Sic faepe praefens accipi- 

ait dici Johtum fcurram, feimprobum, tur. Eurip. Hec. 163. 
qui afjidue in liiibus moraretur, ob eam- Uoias % ratmw, » kh'w Wi?$>> Quam- que caufam in ordine Jlaret adeuntium 
pratorem. At tsEIius Stih qui mini- 
me ordine viveret. /\yopv>t im^ov "tl) Plau- 
to eft foro operam dare. Terent. lites 
fequi. Poflfes tamen etiam exponere nam, hancne an tUam eo ? pro stiaw J\l. 
Quomodononinfrequenteroccurritapud 
Scriptores facros. Matth. III : Uh iv Jii- 
<J}ov p) •jnivv >t5)ip7rci' *£Aoy ckxo^tju ^ «V 7n!a 
j3£t^6T«i. Omnis arbor non ferens fru- «t>op»< immor, fori auditor, ut apud au- £ium bonum exfcinditur & in ignem 
&orem dialogi de caufis corruptae elo- conjicitur. Hoceft, exfcindi&in ignern 
quentiae, quem ego quidem Quintiliani conjici debet. C A- In Opera et Dies. *8? C A P \J T IX. 

Hefiodi obfcurus locus expofitus contra Grsecos & Latinos Tnter- 
pretes. cigcuo? @i(§h' a&cict Kxpwsi. upouov u^ap. u^e, itxs, Lecl:io an- 
tiqua Poeta? bis afferta. EopigiSztf. s^v. Dimidium plus toto. 
•mj$ct\iov. SCtum in Pande&e illuftratum, repudiata Commenta- 
torum fententia. Gubernacula in navibus Veterum duo. He- 
fiodus emaculatus. Y^ox&pct pitefuvx. Interpretum varii lapfiis. ▼•3 *JQ Tivt (M (Zigr tvJcv imiTO.vof ku- £i?cu&] Biot dpcuQ' Latini J nterpretantur, 
viclus tempeftivus. Grxci vero magi- 
ftri, ex fingulis anni partibus collecJus. 
Quod quidem ferri pofler. Nam u<>duot 
*.ap!n) funt omnes fru&us e terra prove- 
nientes qui in menfis fecundis apponun- 
tur pro anni & temporis ratione, ut ver- 
ni flores, aeftiva mala, pira, pepones, 
autumnales uvae, & quae hyeme poffunt 
haberi. Antigonus Caryftius in vita Me- 
nedemi. T^iyn/Mt p? Stpi"®', » >&*[*& vuu- 
*W S ' mttfi >i) $f ufeuuv Hn^fm 77, n p? 
$if*f ctmQr » go/*. n <F tapQ/ upgpt, xp $ r 
?&utwh u\eu> J^dAt. *pro bettariis daba- 
tur lupinum fefapius faba : Nonnum- 
quam ex fruc7ibus, quos itta pars anni 
ediierat, quidpiam apponebatur, afia- 
te malum Tunicum, vere ervilia, bye- 
me carica. Male Interpres DJpnofo- 
phiftae reddit : e x fruclibus borariis. 
vid. Galen. de aliment. facult. II, 2. 
qui docet proprie Graecis afau*f Kapn\t 
dici de ralibus 7f*y»i*xai, non de frumen- 
to, de quo hic tamen agi omnes videnr. 
Sic & apud ^EIian. Var. Hift. 1, 3 1. a^eux 
*?ayi|u«TO. Perfuafiffimum itaque habeo 
wfeuov (Ziov effe fru&us aeftivos, qui h ufx, 
*y*v lv ufa \nt, aeftate, diebus canicula- 
ribus tempore meflis colliguntur. ufot 
enim & «p« tm wr i%o%iv fignificat ae- 
ftatem, & quidem adultam, dies cani- culares, ut Galenus in variis locis tra» 
dit. Hinc ufeuQr eft aeftivus. ufeuov vJbf 
apud HJppocratem Galenus oftendit efle 
pluviam aquam, quae media aeftate ca- 

dit, Xj 1 7" vi&i&v iwvov ov ovo[MtQs<nv u\dM 

iTnt. tempore illo quod vocant u?ew ew, 
hoc eft, dies caniculares. Plinius fane 
ufouov fuKi vertit mel aeftivum, ut pulcre 
notavit vir Magnus ad Athenaeum III. 
Animadverf cap. 6. Nec aliter capien- 
dum inferius v.^oy : 

Slt K6 7W uqeuu j2lQ7it 7fr.»$&>fft K*KlCU. 

Ut viSlu aftate cottecJo impleantur 
borrea. 
In fequente verfu nefcio cur contra ma* 
nu exaratorum librorum & prifcarum 
editionum fidem recentiores fcribant TS 
x« to%<os&t&yQf. fed video hoc ab H. Ste- 
phano profeclum qui *e putat fejungen- 
dum & pro *v poni. Sed re&ius MSS. 
& omnes fcholiorum Au&ores fcribunt 
KiKofiosA(j^jQr' cujus libertatis poeticae 
exempla quis defideret nifi puer? Ne- 
mo enim ignorat apud Homerum khuj- 
StoO't pro JM/Sar/, hiha&uai pro Ka&uai. Le- 
via haec funt, fateor, nec monerem, ni- 
fi Stephani au&oritas multos in errorem 
induxifier. 

v. 39. t\wM fiKUMvu] MS. uterque & 
editio Ulpii apud Ifingrinum, J)>>g.oui. 
Stephan. J)>ij,otu. Sed re&ius vulgata?, 
metro pofcente. Phocylides etiara ia 
editione Stephani : 

Rt 1%6 JoHANNlS GEORGII Gr^VII 

Hv ai wwt <ftyj,™(, q Stbt iwnimTt. J)- loquitur. Nautifque mari quairentibus 

vJajh. vitam. Vita Latinis, aequ£ ut Graecis 

Scaliger in libro fao notavit, I&kwi hic &&, eft victus, alimenta, quae ad vitam 

pofitum efle pro »3<aov. vere. tuendam pertinent. Et fic hoc loco ca- 

v. 40. Oara 7fKiw yiiuiv myrif ] Quam piendum, non pro incertis vitae cafibus, 

variae fint hujus loci expofitiones nemo ex fequentibus liquidb apparet. Ep>«£sS$ 

ignorat. Mihi maxime probatur Plato- eamdem vim quoque apud Platonem te- 

nis & Ariftotelis. uterque, ille III. Lib. net : Kou -m 'fmw^Ha. twjtOuu i$*<n$iM ^ ¥ 

de legib. hic IV. Polit. praeftare cenfet ««1« ^4*«^. Et alimenta ipfam qu<e- 

dimidium, fi illo moderate utaris, toto, Jituram, & familiam fujientaturam. 

hoc eft, magnis divitiis, fi luxu diffluas, Herod. 1, 34. €?j«oti«W 3 %yiM-m utyaKei, 

aut turpiter prodigas. Ejufdem fere fen- Stfwmt hmm it KoetrSvv i.mntdwi. Cum ma- 

tentiae eft illud Catonis in diftichis : gnam pecuniam acquijivijfet voluijje re- 

Qpod mmium ejl fugito, parvo gaudere dire Corinthum. Joh. VI, 2.7. jpj*£f<3s /u* 

memento. Sed tamen hic proprie docet vUo fywip ¥ tinrhvufyHv, hoc eft, rtolite 

fratrem Poeta, omiflis litibus, praeftare conquirere vicJum qui perit. Obfcure 

quietam poffeffionem dimidii, quam to- vulgatus. Operamim non cibum, qui pc- 

tius litibusquaerendam, praefertim fi par- rit. Nec melius Beza, Operamini non ce vivas. Nam ut vere Lucretius Lib. 
V. ^fodji quis vera vitam ratione gu- 
bernat, "Divitia? grandes homini junt 
vivere parce. Sequens verfus id docet, 
in quo parcimoniam, quae tara magnum 
cft ve&igal, tantopere laudat. Propter 
eamdem caufam Pythagoras quoque de- 
terrebat ab ufu carnium homines, dt ti- 
vmelwt owms Vt) -mt c?o$ar, «tan/pa <®ej<rpi&- 
(jdpoif, nffj Kniv SJiif "mvxftv. iv7tZdtv y6 i(SH 
ewfjunQf vyemJVt «j *\w/vit oQ-wm «Er&jmS^, 
ut homines viclui tenui affuefierent, ut 
ciim cibis minime coclts uterentur, & 
aquam folam biberent, facilem haberent 
vivendi rationem. Hinc etiam tam cor- 
poris Janitatem, quam acumen animi 
iUis acceffurum, tefte Diog. Laertio in 
Pythag. 

V. 43. VviiJiat ya.% Ktv W »(MV i^ydaxuo"^ 

Verte : Facile emm uno die tantum 
qu<ejiviffes. Vulgo : tantum operatus 
ejfes. Sed «pja£{<&ac hic eft labore para- 
re, acquirere. Subintelligendum autem 
ex praecedente verfu /sW. Quod loquen- 
di genus poftea imitatus eft Andocides : 
ifytott&u tvv (Ziov i% r </)<£"» kju iaiv %*&7v. 
vtcJum quarere juftefuis manibus. £?- 
3«£tS$ |SW eft vi&um parare, quaerere 
unde utamur, vitam qua?rere, ut Ennius cibo qui perit- Hinc & ifyi^u fimpH- 
citer eft quaeftum facere, acquirere, ut 
apud Demofthenem in orat. contra Apa- 
turium : vauvKut ifyJ^xSs^ eft quaeftum fa- 
cere pecunia in fcenore nautico colloca- 
ta. Sic optime illum locum emendavit 
maximus viromm Salmafius, cui nihil 
viget par & fecundum. Inde tfyop eft lu- 
crum, quaeftus. Sophocles : 

A/W' iJiv tt>yoy toZtvl Sptuu&SQ (xatUd. 
Sed nulium lucrum ejl ijla dephrare. 
Ubi Scholiaftes : iJiv tfyov, iJiv opiKQ'. 
Quia verb nullus quxftus eft uberior, 
quam qui ex ufuris & fcenore capitur, 
ep^of. & ifytsttt n§.i i%oftv dicitur de fceno- 
re : ifyifydtu ^ua-m eft exercere pecu- 
niam, fcenori locare, ut rede a viris do- 
clis oftenfum eft jam pridem. Matth. 
XXVI, 16. e!p>*^7» iv oSmit, fcilicet, 
^m m\a.vnit. qu<c?ium fecit iltis fci- 
licet quinque talentis. Eft Hebraicum 
loquendi genus \fya.^Sm iv mt, pro quo 
Graeci ej><*^<3w mt. Vide Bezam. 

v.45;. Ai-^i.Kt vnJicMov] Miror omnes 
verfiones Latinas quas mihi videre licuit, 
irnJbihiov hic interpretari temonem, fti- 
vam, quum mihi fit exploratiflimum in- 
telligi clavum navis, feu gubernaculum, 
Gloflae MS. Voffii : mJbltoov tl-^nop. fed, 

etfi In Opera 

etfi aliae decflent rationes non finit nos 
dubitare de hac interpretatione v. 627 : 

rWitAJov S~' tvifytt i>7iif *g.Tm xfiua.aaSK ) . 

Clavum artificiose fafium fuper fu 
mum fu/pendito. 
Ibi praecepta expendit quid hyeme, con- 
fe&a navigatione, fit faciendum : fole- 
bant autem tum clavos in fumo fufpen- 
dere, quo credebantur indurari ac a pu- 
tredine fervari, aeque ut nunc caro fa- 
hta fumo induratur. Virg. 1. Georg. 

Et fufpenfa focis exploret robota 
fumus. 
Ariftophanes in Opv/01 : 

ripw7a pt coftti yaxvouiv iuttt *fot, '/&(&- 

vQf, 07mfdS. 
STTttpttf p?* o-mv yiocwQf xpoSfyf tt tUA 

At£\l»V UiTt^afH, 

K«u <&»Jbikiov ixrn v<wOm$o> <pja^« xpiua.. 

0tt*TI XXScAjJhiV. 

Trimum quidem tempora ofiendi- 

mus nos veris, hyemis, autumni, 

Seminare quidem quando grus cro- 

citans in Libyam decedtt t 
Et tunc jubet nautam Jufpenden- 
tem clavum dormire. 
hoc eft, quum tempus eft naves fubdu- 
cendi, clavum fufpendendi, & nautae 
poffunt fecure in utramque aurem dor- 
mire. Male & ibi Interpretes irnJiLMov 
temonem vertunt. Ariftophanem haec 
loca Hefiodi, de quibus agimus cura 
maxime, refpicere facile intelligunt om- 
nes, & clare Scholiaftes oftendit : Kai 
vvn m^ 70 HmSmv, axniig. -mJhhtov p£ tmif 
xaTjyoJ K<tTu$t7o. xgu 'BnJbktov S~' iuifyit vSsrsp 
ks.7tvI xpifMtm&u. Duas vitam tuendi ra- 
tiones Veteres praecipue coluiffe in hoc 
opere docet Hefiodus, navigationem ni- 
mirum & agriculturam. Aut mare exer- 
cebant negotiando, aut terram confe- 
rendo & colendo. Utroque hoc vi&um 
parandi modo aerumnofo & laboriofo 
eflemus levati, inquit Poeta, neque in 
mari ja&ari cum tanto periculo, neque 
opere ruftico nos defatigari necefle ef- 
kt, fi Deus non occultaffet facilem il- et Dies. ^87 

lam vi&um & amictum curandi viam. 
Sufpenderes clavum furoo, quod fble- 
bant hyeme facere, quum claufa effent 
maria, & naves fubductae, & navigandi 
ftudium deponeres, numquam mare ten- 
tares & infidis procellis tuum caput quae- 
ftus caufa committeres. Nec aliter Pro- 
clus. Vidit quoque D. Heinfms fenfum 
hujus loci in Introdu&ione, fed nec ipfe 
in tot fuis editionibus foedtim hoc men- 
dum expunxit, nec ab aliis editoribus 
fuit auditus. Ab hoc more proverbium 
natum \&r£p xaw mJdktov, de iis qui ar- 
tem definunt, nec amplius exercenr, fed 
otio fe dedunr. Euftath. ad Iliad. I. pag. 
650. edit. Bafil. J$kov <T fa r x<ws )t) -m- 
^lUiOt 70 vsrjf jmjttk 70 •nnja.ktov 6h rffl if. 
yvvmv, xj x,*l*uikotu)Tuv rat Tiyyai, o-woiov 77 
)tj 79 &)n 7Mosa.K* to^ov « KiStLf&M a.yxpiua.tjux, 

Unde liquet parcemia ducJa a fumo, fu- 
per fumum gubernaculum, de otiofis t 
& artes definentibus, quale efi tn cla- 
vo fufpendere arcum aut cttharam. Hsec 
de mnJu.kta difputatio in mentem mihi 
revocat SCtum Claudianis temporibus 
fa&um, cujus fragmentum nobis ferva- 
tur lib. xlvii n. Tit. ix, 1. 3. §.8: Ut 
Ji quis ex naufragio clavum vel unum 
ex his abflulertt, omntum rerum nomi- 
ne teneatur. Hic Interpretibus aqua hae- 
ret dubitantibus quid per clavos Impe- 
rator intelligat, quum non nifi unum in 
navi clavum effe exiftiment. Sunt viri 
eruditiflimi qui docent clavum modo 
pro a.xftf> t iryiJa.htvt modo pro toto poni 
gubernaculo, & clavos hic effe guberna- 
cula clavo annexa. Quod faneego quid 
fit non capio. Gubernaculum enim ha- 
bet unum clavum, numquam duos. Gu- 
bernaculi partes funt o/«£, ?3«p> wJjp^ov» 
tm%iv. Ow| eft clavus, quo, ut Ifidorus 
inquit, regitur gubernaculum. Naves 
vero Veterum paullo majores duo habe- 
bant gubernacul.a, duos clavos. Hinc 
Graecis dicuntur a.u<pi^\,uvot tales naves. 
Petron : JVunc per puppim per ipfa gu- 
bemacula dtlabendum e/i, a quorum re- 

g ions a88 JOHANNIS GEORGII Gr^LVII gione funis defcendit, qui fcapha cuflo- 
diam tenet. Idem : Tergit mterim tem- 
pefias mandata fatorum exequi, omnef 
tjue reliquias navis expugnat. Non ar- 
bor erat relicla, non gubernacuJa y non 
funis 9 aut remus. Apud Heliodorum 
V. iEthiopic. Theagenes & Chariclea 
ad Ithacae promontorium appellunt, ffl 
wH<fk\iav StLniyv ^nCaKovnt, altero clavo 
amijfo. Lucas Act. xxvn. in Pauli nave 
dixit in numero mulritudinis -m.t ^<m%t»- 
eltti t trnJt/siav, vincu/a clavorum. Sed 
omnium clariflime genuinus Hippolytus 
de Anti-Chrifto quem ante non multos 
annos edidit Marquardus Gudius, vir 
do&iflimus & mihi conjun&iffimus, cui 
brevi plurimum res litteraria debebir, in 
elegantiffima comparationeEcclefije cum 
navi : ©a.Ka<xa. %bv o tucjuQf, lv u « 'nuowim, 
at vcwt h mKa.y& ^ei/jui^iTcu p£ aKK.' kk &e'a. 

KVTiU. «p^« $ (JAS' iCW7Ht T \\*.mH£$V Kt/ofpK»- 
TUU Xe^f. $6?« O.V (JACTU fc^ 7B 1f07mtOV 70 

xp r da.vd.T6, u( t <paju£pv rt Kue/t* /u*y i&u- 
Mf |2asa£a<ro. ES7 y6 twitis p£ Grgppu m a.van- 
Ad, <iBpvy.v« o « Jicif tp fi xjjkKov, fiit7*p.£eia. 
c"iuKit jj Jio cu Jio 2l&$tiK&t. Sic enim re&e 
MS. Eboracenfis. Poflunt hi clavi vide- 
ri in columna Trajani & Argo navi, in 
fignis cceleftibus apud Ararum. Vide Li- 
pfium ad II. Taciti annalem c. 6. Sa- 
muel. Bochartum, virum fummae erudi- 
tionis, qui in omni dodhinae genere pri- 
mas tenet, in Hierozoico, & CI. Schef- 
ferum de militia navali. Sed haec in 
tranfcurfu. 

V. 4.8. nef(jw$iuf a.yx.ur\op,YiVt(] MS. II. 
iyxjuKfifjuivf, quomodo legendum cenfet 
Mofchopulus : ficut TmDuKdunvs, Jcko(jm- 
itt, quae tamen in fecundo cafu infle- 
ctuntur ac fi primi Kȣtt eflet *mt. Sic 
nofter in Theog. cuok'o(jmvs n&fjJnStvs. A- 
pud Hom. 7rcjK\ifjwtvty ivfjwnt. Proclus ta- 
men fecutus au&oritatem Plutarchi, qui 
&: ipfe olim in Hefiodum Commenta- 
rios edidir, quos Gellius laudat Nodt. 
Att.XX, 8, & Proclus frequenter, tue- 
tur iyKuKo/Jwvif. Euftathius verb ad OJjos. y, ait utramque terminationem apud Ve- 
teres inveniri. Ulam in nvtt efle a wi\Jco t 
hanc verb a (jM-nt, « /S«x«. 

v. yr. A/o? mty. iJMTtoiviQr'] Imperite 
(Mivont &c yMvms vertuntfo»/«//«j,quum 
potius fit confilii plenus, confiliorum 
au&or, (Aya. faKd&at ut re&e circumfcri- 
bit Theocritus notante Euftath. ad Iliad. 
«. Nec hoc prauermiierunt viri eruditi, 
fed furdis narrarunt fabulam. In prae- 
cedente verfu n&k \am-mo verte : filius 
Japeti. GiofT. Vetus : ttajf l ij«f, Fdius. 
Non ignoro Latinis quoque Poetis puer 
pro filio dici, ut Veneris puer apud O- 
vidium Cupido, Latona puer Horatio 
ApoIIo, fed in verfkmibus, quae in tiro- 
num & Grsecae linguae non fatis perito- 
rum gratiam adornantur, haec non ha- 
bent locum. Ivt autem reddidi egregius. 
Mofchopulus exponit wh&f. Et Hefych. 
iut, iytSif, i@.Kof, (JAytf, tv7V)(>it, Gloffas 
MS. Vofl. ivt, (xkyLt. Sane apud Hom. 
conjungitur Ux n (jkyai n. Sic in hamJi 
v. 2f. iiit mit A^xaio/o. egrcgius filitts 
Alcai. ubi Interpretes : piaflans puer. 
v. $$. Pro xajtnt prior liber Voilia- 
nus %ajyit, 

v. 6$. hSav&wt n Sicut «V Zm \'l<mv~] 
MS. I. editio Ifingrini, Tzetzes: a$*,va.. 
7»t ds?f. Idem codex, ut & Palatinus, 
fequenti verfu legunt m?S'!vix*t pro 7«p- 
Sivivjjt, quam le&ionem Produs quoque 
agnofcit. Nec aliter fcripfit Hefiodus. 
GloiTae MS. Palatini libri exponunt op- 
time w«p3tv8. Voflianas addunt fubintel- 
ligendum TmtZv. Pertinet -na^ivty^t etS~Qf 
ad Pandoram non ad Deas, ut vulgo ca- 
piunr. Jupiter, inquit, juflit Vulcanum 
quam celerrime ex luto formare maffam, 
illamque voce humana inftruere & viri- 
bus, & tanta pulcritudine virginali ut 
ad formam Dearum accedat. Equidem 
ex vulgata ledione nullum fenfum ido- 
neum pofTe confici facile vident qui ani- 
mum advertunt. 

v. 66. r>j.oKcc*f (MKiJcZvoi] Veteres qui- 
dem magiftriin explicando >Mow'e?f mire 

ambi- In Opera 

ambigunt, fed mihi re&e vidifle viden- 
tur illi, qui exponunt 7*? fuh* Ko^itmt, 
(icuti praeter Mofchopulum & Proclum 
Voffianas Gloflae & Phavorinus. Kop£r 
eft koojahy, ^^Miwt^tty. Hefych. kooky, ko- 
op£v, xaSvufHY. Unde & vta>iuf&, qui 
templum ornat & tuetur, azdituus. In 
A&ibus Apoftolorum Ephefus dicitur 
vtanuf& Ao7i(XiJbt t aedituus Dianae. Sicut 
& in nummis Graecorum frequenter ur- 
bes & populi vtaKo&t Keumpuv appellan- 
tur; quia templa in honorem illorum 
excitarant, quibus oruaudis & colendis ET DlES. 189 

operam fuam devoverant, ut quafi ef- 
fent Caefarum aeditui, ut monuit vir il- 
luftris Cafpar Gevartius, ficut Ephefii 
Dianae funt, vtoxo&t, propter illuftriffi- 
mum & maximi operis templum, quod 
in ejus Deae honorem in fua habebant 
urbe. rijQKe&t (MteJ&vtt funt curae, quae 
totae in ornando corpore funt occupatae. 
Mulieres verb quo ftudio magis tenen- 
tur quam comendi & excolendi corpo- 
ris, quibus, ut Plautus air, nulla fatis 
ornandi [atietas ejl ? C A P U T X. 

In Hefiodo tres mendse deletae. Idem expofitus. Aptpiyvfa?. tyuvq. 
Jovis dona quomodo rejicienda efle Hefiodus doceat. 0*a««/$- 
TipTmdncf. Hefiodo verfus fugitivus, qui in nullis editionibus con- 
fpicitur, reftitutus. Antiquiflimorum hominum vivendi ratio. 
Pecus non alebant. Varro emendatus. mSja*, Poma omnes ar- 
butei fru&iis. Mv\hct pro opibus. Em $xui K-nmcEg. Homerus ex- 
plicatus. Hefiodus bis emendatus. Interpretes faepius repre- 
henfi. Hs^e icxrdfjdjjot. v. 69. /~^\ 2 mr, ol <T Ztibom] Vitia 
•^ ** haec funt ne in pueris fe- 
renda, &tamen omnes occupant editio 
nes. Scribendum, ut t$*&, of eT &ii$ovn. 
Nec aliter MSS. Sequente verfii A/*p<- 
■}vmt eft "bSm y~\* |3s£Aa/^#@'. yv\a. x&t e£o- 
X»v dicuntur manus & pedes. Homer. 

ri\doTo p! orpaiv </?' wyjiasnv uKtai 'iwtt. 

Frangam quidem pedes celertum 
equorum ante currus. 
ri)J<7» enim, ut ben& Porphyr. ad Ho- 
merum obfervat, eft mhuty.lt mtiicm. La- 
tinis utroque pede claudus, pedibus ca- 
ptus. Quod quum a Graecis proprie tri- 
buatur Vulcano, quibus familiare eft 
ZhiSfm fingulis Diis & Heroibus affigna- 
re, iifque uti loco ipforum propriorum, 
Latini ver5 careant talt voce, qua illura commode poffint exprimere, ut Vuka- 
num per eam fignificari intelligant om- 
nes, AmbicUudus enim Latium vetus 
ignorat, vertendum eft, Vulcanus: ut 
ivvooiyuQf Neptunus. Ridiculus efiet qui 
verteret Terram concutiens quum pro 
ipfo Neptuno ponitur. Talia apud Grae- 
COS oou Kovtt. v. 77. ^tarpt MS. I. pro sjJ&oj?. 
V. 71. llctfSivu aiJbiy 'ixAhov] Hoc eft, 
"hukov %$(**, fimilitudinem virginis, id 
eft, imaginem, ftatuam. Plin. fingere 
ex argilia Jimilitudines. Sic fere Lati- 
nis fimilis fimplicker pro fimulacro, ima- 
gine accipitur. Juvenalis : Sat. II. v. 6. 
St quts Arijlotetem [imilem vel Tittacon 
emit. hoc eft, Anftotelis vel Pittaci ima- 
ginem. Multis exemplis declararunt do- 
&i viri ad Statium. 

O o v. 79- %yO JoHANNlS GE 

V. *7p. Ef y «.?* qiavh 3^** $<«>* fc»V£] 
Quaeiunt Graeci Magiftri quomodo hic 
Mercurius vocem Pandorae indidifle po- 
tuerit, quum paulo ante Vulcano ejus 
confe&io mandata fuifle dicatur. Ita- 
que <pavh v. 61. interpretantur ooytt* <po. 
%»<. fed licet haec exponendi ratio poffit 
probari, nondum tamen eflemus defun- 
cti. In praecedente enim verfu jam 
commemoraverat Mercurium Pandorse 
pe&ori inferuifTe ajtuuKm Kiyvs. quomo- 
do vero illos fine voce; & quomodo 
res ab eodem gefta tamquam diverfa a 
diverfis afta narratur ? Qu^id quaerimus ? 
pwi» hic eft ovoptt, ut apud Hom. II. y. 

VLeiaLUif $"' EKivw imKiomn ^uvyi. 
Triamus Helenam vocavit nomine. ubi 
wq perperam 7m{iKx.Hv docenr, & expo- 
nunt voce. Gregor. M»7? »//*<■ tfettuvni f 
v4*M>7i?a4 <puv»s. Me nos increpetis ob 
verbum infolentius. ivtSnKt <puvh eft no- 
men impofuit. Ita omnino Hefiodurn 
intelligendum ipfe docet : hiulwi jj tUjJ\ 
yjv<uy& UavJ>i^v, appellavit autem mu- 
lierem banc Tandoram. 

v. 85. M»otte fru&v Jt%a£zu] Jovis igi- 
tur dona funt rejicienda? Sed egregie 
hujus loci mentem declarat Plutarchus, 
in iibello quomodo adolefcenti Poetae 
fint audiendi, oftendens &iot fuoa efie 
fortunae munera : O HoioJbs riv U&(JM$i* 

txoiuv tJ E7riUAI$t1 f&tyuuhcAjofjfyov , 
(W*i7n57S ^SgfiV 

£&£«(&£ to^ Ztwot OKvu.7n*t ciKK' Ixmmp- 

It&Y, 
fat 77) <? 71>%IS JhV&Ml rJ A/0? hiu.-i.Tt X*?£»f). 

ia yJ TVftoa. rjV iyiSnv Atos <$"»£« vXyCMTOi, 
•xKxras , (tj ytuvs, ^ tt>o%eis, j^ -mvm. 'iKus r» 
tKns, av m KThJis ayotnis 'Q$ to7s ^gMtS^ tyKut 
fJM JhjJny^Jois. Jib, £) r E.7nuM$i* <p*ZKov ovm 
£) uvitmv, omeu J\7v <pvKa.r}iSittx w Jibiivcu 
Tttf ivivytai, as @Ka€tiai/jfyov x} 2\g.<p$tt.on<7iut- 

10V •&?' 0JJ7UV. }t) 7Itt.KlV 07«* Ktyif 

M»J\7mT »/\o^iou TnviUjj SvuJ)ip$i&v dv- 

J}i 
TsTAct^' IwJi^HVi iMtyJfW JW cuh Uf' 

1UV. ORGIl GRJEVII 

S-ifJbnv vZr r 7v%toov ti^nxiV, at *»c tt^iov ly» 

yjMlV 7o7t a/* T T/%1* 7TiVO(jfyoiS, O.KKa\ tUji 

uat' tt.?y*i, *} \aSvuiat, xsu u.*Ka>ua4, n^ TmKv- 
ThK*ioi 'ijmejutv, euygeiv \^ tTnveiSi^v %<mt. He- 
fiodus ubi Trometheum inducit fralri 
Epimetbeo fuadentem ne a Jove nnll.i 
dona accipiat, Jed ea alio dimiltat, Jo- 
vis nomen de potentia fortunec ufurpa- 
vit. Bonis enim fortuna tribuit appei- 
lationem donorum Jovh, opibus, cohju- 
gus, imperiis, fe omnibus in univerfum 
bonis externis, quorum poffejfio inutilis 
efl reSie uti iis nefcienti. Itaque ettam 
Epimetheum hominem vitiofum fe fa- 
tuum cavere fibi jubet & metuere a re- 
bus fecundis, damno nimirum ei & ex- 
itio futuris. Iterum ubi ait, Num- 
quam pauperiem perniciofam animum- 
que excrnciantcm exprobra homini, quia 
deorum munus efi, Deorum munus vo- 
cat id quod fortuna obtigit, innuens non 
ejfe eos culpandos, qui fortun<e injuria 
pauperes funt, cum ignavia potius, fo- 
cordia, mollitie fe luxu conjuntlas di- 
vitias in turpibus fevituperatione dignis 
habendas. Vide ibi plura, & ejufdem li- 
bellum de Fortuna in fine. v. 87. pro 

57W0 ^IWOS MS. II, 7Ttt^. QwOS. 

v. 96. Ev allnnnpa Jiu&w ] Queruntur 
veteres Critici, valde tt,iuj&Kijus dolium 
appellari hic Jbux>v. Inde & Seleucus pro 
JiuMn fcribebat otSwct, ut Proclus notat. 
Seleucum, qui hunc locum fic emen- 
dandum judicavit, exiftimo fuifle Gram- 
maticum illum Alexandrinum, qui Ro- 
mae docuit, & Homericus dicebatur. 
Hunc enim in omnes fere Poetas com- 
mentarios edidifieSuidas aucl:or eft. Quae 
a viris do&is afFeruntur ad iftam tranfla- 
tionem afperam molliendam, arguta qui- 
dem funt & ingeniofa, fed quae facilius 
rejici pofiunt qua.m probari. His equi- 
dem argutiis non eft opus. &'ouas enim 
quodvis receptaculum, & vas notat. Eu- 
ripides arcas cedrinas. in quibus veftes 
recondebantur» uJ)'ms Jiuxt Focat. Al- 
ceft, v. ij8. 

£y In Opera et Dies. Ey «A* ihvou tufyivav Ji/uav 

Ex cedrinis domibus (hoc eft, arcis) ve- 
Jlem Jumens & mundum decentem pa- 
ravtt. Sic & Philoni veftes dicuntur o\. 
xjeu ipo^Tol, portatiles dornus, quia homi- 
nes tegunt ad inftar domorum, ut eru- 
dite notavit vir dignitate & do&rina 
praecellens Gisberms Cuperus Obfervar. 
III, 1 8. 

v. pp. tilyiiy* &Knstv\ Hunc verfum 
inducendum efTe re&e Ariftarchus & D. 
Heinfius cenfuerunt. 

V. I0Zi N*<tb; J\' iSfnimtatv i<p »/upvi »J\' 
&ln vwri] MS. I. lfH{J.ipn. lege iphfu&i. Sic 
emendaveram, & re&e rae emendafTe 
poftea ex Plutarcho cognovi, in cujus 
confolatione ad Apollonium fic legitur. 

v. ioy. Ovtu{ «77 tk %£i &iot fW l£«- 
tiufru'] MS. I, «77 -m. Sic & Tzetzes. 
t» nonnunquam aequ£ moixm ac t«. &iot 
vvt eft Jovis fententia, confilium, decre- 
tum. Hefiodi fententiam Tacitus refert: 
Qga fato manent, quamvis Jignijicata^ 
non vitantur. Sequenti verfu idem li- 
ber : « o bi^nt. 

v. II 2- Hoarptv U7ip n mvav] In utro- 
que MS. abeft 7s. Et fane abefle debet. 
Tzetzes. 7iivav Ji to m xoivh Vb ovVKa&n. 
xzsi $ t v a/wmGlM hT&vi7iu. fic & fupe- 
rius v. pi. in manu exaratis libris legi- 
tur. Nooyiv ctrif Hg.*av. Ubi H. Stephanus 
perperam incuriaeeditoresinfimulat. In- 
ferius v. 674- M» /j&hv oivov '$ viov x} ottu- 
exvov ou£&v. Sic MS. I. Voffianus. vulgb 
tmJi $>&*. verfii praecedente in nonnul- 
lis editionibus legitur ^cSimov pro "tCaov. 
Quod auribus meis magis arridet. 

v. iiy. Tif7nvT h 5wm'ms7kJ Suaviter 
tempus tranfigebant in conviviis, nimi- 
rum quae inftruxerant ex iis quae fponte 
tum ferebat injufla tellus. pro quo ftatim: 

0? J\' iSihHU/H 

Hov%i \tya. viuov to exw i&Koiatv 7n\faojtv, 

ipfique ultro 

Tranquitti qua cottegerant divide- 
bant cum multis bonis. 191 

hoc eft, ut Virgilios expofuit, in tne- 
dium quarebaut, & iis in otio fine con- 
tentione & invidia fruebantur. Hae funt 
illae dahieu. de a.$*v*met, Sc Deorum epulis 
Hefiodus hic non cogitavit, quod & il- 
le verfus luculenter oftendit : qui in no- 
ftris quidem editionibus nunc defidera- 
tur, fed oliro non defiderabatur in iis, 
quibus ufus fuit Diodorus Siculus. Is in 
libro V. bibliothecae huic, quem nunc 
exponimus, iftum fubjicit : 

ApPftG/ fjJlhOltl, tpiKOI (MtvJ,0iO31 ^tOIJt. 

Jbundantes pomis, cari beatis jDiis. 
Dignus fane eft qui loco fuo, de quo 
fuit injuria temporum & hominum de- 
turbatus, reftituatur. Ceterum hunc ver- 
fum male intellexit & interpretatus eft 
vir Graece do&iffimus, Laurentius Rho- 
domannus. AQvtivt (jwkoiow vertit: felices 
gregibus. {mk* hic non funt greges. Nam 
quamvis paftoritia vita fit fimpliciffima, 
& aliis vitam tolerandi rationibus vetu- 
ftior, ignorata tamen fuit antiquiffimis 
illis hominibus, qui fub Saturno dicun- 
tur egifle. Hi enim iis folum fe tueban- 
tur, quae terra fponte ad eorum vi&um 
ferebar. Oroitto Ovidium, aliofque Poe- 
tas. Varro II. de R. R. cap. 1. Et bo • 
mines & pecua quum jemper fuijfe Jit 
necejfe, natura, {Jive enim aliquod fuit 
principium generandi animahum, ut 
putavit Thales Mi/ejius } fo Zeno Cit- 
tieus, Jive contra borum principium ex- 
titit nullum, ut credidit Tythagoras Sa- 
mius, jy Arijioteles Stagirites) necejfe 
e/i hutnana vita a fumma memoria 
gradatim defcendijje ad hanc atatem 
ut fcribit 2)icaarchus : fe> fummum 
gradum fuiffe naturalem, quum vive- 
rent homines ex iis rebus quas inviola- 
ta ultro ferret terra : ex hac vita infe- 
cundam defcendijfe paHoritiam, eferis 
atque agrejlibus , ut ex arboribus & 
virgultis decerpendo glandem, arbutum, 
mora, pomaque collegerant adujum,fic 
ex animalibusj propter eamdem utilita- 
tem, cum qua pojfent Jilveslria depre- 
O o 2 hen- %yi JOHANNIS GEORGII Gr^VII 

benderent, concluderent & manfueface- pter uttlitatem, fy proper placiditatem. 
rent. Sic hic locus legendus & inter- Nonlongepoft: De antiquis iltuflrtffi- 
pungendus videtur, in quo tamen emen- tnus quifquis pafiorerat,ut oftendtt Gra- 
dando Gronovio tu> mvu debentur, colle- ca & Latina lingua, jy veteres Toeta?, 
gerant, & manfuefacerent, quae repo- qui alios vocant tnto&evttt, alios mrwuv^t (uit pro colhgerenty & manfuefcerent 
To citm intelle&u revocanduro ad fu- 
periora ; quafi fcripfifTet ; paftoritiam : 
cum, ut ex arboribus & virgukis decer- 
pendo glandem, arbutum, mora, poma- 
que in ufum colligere confueverant an- 
tehac, fic ex animalibus fylveftria quae 
poflent caperent, fepto cuftodirent, man 
fueta redderent. Hic videtur fuperva alios mKuCvTut, & quae fequuntur. Sic 
apud Hefiodum inferius •mhii^Mh.Qt eft o- 
pulentus. Ceterum in hoc, quem repo- 
fuimus, verfu, vihoi /i/a^pjwi Snoim, idem 
eft quod ilJcuuovn. Sic & intelligendum 
in difticho illo in Epi&etum : 

GxhQf E7ny.T^n( "jpouw, 19 o-m[A i-vdmyf 
Keu mvim l&r, >£ tfihQf d$ewa.Tvtf. 
Servus EpicJetusfum, fy> corpore muti- cuum vel quod prius pofuerat e feris & lus, <& paupertate /rus, fe> tamen Dets agreftibus, vel quod poft dixit, ex ani 
maltbus fihefiria. At haec eft illius re- 
petitio propter ■&ri?Ca7w, fenfui magis 
quam veibis conveniens. De quo gene- 
re Gronov. ad Senec. I. de ira, $. M^* 
autem hoc loco funt omnes arbutei fru- carus, id eft, felix. Terent. Solus es 
quem Z)ii dijigunt. Vid. Meric. Cafaub. 
praefationem in accuratiffimam Epi&eti 
editionem a fe editam. Porrb quod viri 
dofti notant &n <%*m Kjeivi^m » Sv'*<mw 
efle in prima pueritia occidi, mori, id clus, qui edules funt, ficut apud Lati- verb ex exemplis, quae afferuntur, non nos poma. Nam & nuces, & ficus, & 
uvae mdfyuoi mala dicuntur. Vid. leg. CV. 
de verb. fignif. Varro cap. 5-9. lib. I. de 
R. R. profitetur fe adturum de pomis 
condendis, & ibidem tradit, quomodo 
pira, rapa, nuces juglandes fint fervan poteft intelligi. Nihil aliud verba, quae 
Iliad. £. leguntur, volunt, quam illos de- 
prehenfos effe apud armenta & gregem, 
ibique occifos. Alioquin nxtivt&<u W 
ciionv eamdem haberet vim. Iliad. v. ve- 
rd iEneas non ait fe metuere Achillem, dae, quia rapa, ptra, nuces in pomis nu- qubd aliquando cum eo effet congreflus merabantur. Hefych. M»\a mvnit JivJp* 
y.af7iit, ifyjtfcruf '$ <? (.whitti, x^ ■mvra. ru Jiv~ 
Jf<t. In hoc ipfo verbo offenderuht in- 
ferius Latini Interpretes, fed ratione di- 
verfa v. 162. 

flKiOt UdfV<t(J$/>*t IMhm IViK OlJi7T0<fk0. 

Terdtdit pugnantes propter oves Oe- 
dipi. 
fed non pugnabant propter oves, kd 
propter opes, regnum, facultates Oedi- 
pi. De quo Graeci Magiftri : Mha«, xtj}- 
cett, tibumeu, (l<t<h}\c-tcu. Hos Latini debe- 
bant fequi. Veterum enim divitiae in pe- 
cudibus, praecipue in ovibus. Varro di- 
€to loco libri fecundi : /« queis (nimi- Pn $*<hv, fed contra ea ^neas ibi excu- 
fat certamen cum Achille ineundum, 
quia jam olim expertus fit vim Achil- 
lis, & robur ejus haftae, quum falutem 
fuis debuerit pedibus fervatus a& i\<u^k 
yiva, 

07I /3ao)r ITmKlftiV VtUVTlomV. 

quum armenta noftra invafiffet, inquit 
JEneas. Quod & ipfum Achilles ei poft- 
ea exprobrat : 

HJn /* oi j4 (pul ) x) tf ^X» ts f*cu tpoCnm 
H b uifAvri 075 7nf n Qoav 0.710 uvvov tovm 
2s£« ng.7 tJkiuv oftav TO.yiiozt TnAost 
¥.vfm)\i/uuf; lirt fi «77 (MWtomhi^io 
QcAiycv. rum animalibus agreftibus, quaecompre- Jam enim te puto fe alias hafia terrui. 
hendebant & manfuefaciebant) »0« Ji- dn non recordaris quando te apud boves 
ne caufa putant oves affumtas, & pro- folum exiflentem repuli ab Ideis monti- 

bus In Opera et DlES. bus vehcibas pedilus celeriter} Tunc 
verh non convertebaris fugiens. Vides 
nullam hic reconditae notionis formulam 
latere, fenfum elTe fimpliciffimum & a- 
pertum. 

V.122. To/ pi Jeuuovtt] Ariftides, Plu- 
tarchus de oraculorum defe&u, Plato 
in Cratvlo, & V. de legibus hos verfus 
fic legunt : 

To/ pt Stuuavit iSsho) Zfayfiivm 7iKi$v<nv 
Ayvoi, eLK':£ixj.)ut phetut §jn\m £v3pu7mv. 
Quam Ie<5fcionem vulgatae praeferendam 
exiftimo tot fummorum virorum au&o- 
ritate munitam. Sed de his Geniis, cu- 
jus fuifle naturae credebantur olim, vide 
Plutarchura in laudato libro de oraculo- 
rum defectu, muitis difputantem. 

V. I24. O/' \et tfuhdoTHOI rt Mt&t] MS. I. 

VvK<L<xnsffir. Sic hic verlus legitur inferius, *93 T/*T««ir ytwcuxjts ioitu-nt Tvu/et. 
Hom. II. ct. "2,ndtostv het<not<n a/osrc/)^a utp. 
[Aetfyv. Infinita hujus paragoges exem- 
pla ex Graecis Poecis facile colliga». 

v. 127. Hepae earijoiVo/l Retinenda eft 
antiquior verfio: aere induti. Virgil. 
obfcuro aere fepti, hoc eft, oculis fub- 
du&i funt uc a nemine poffint videri. 
Verfu fequente, w<n fctathiiiov non eft re- 
gale munus, fed regius honor. Hinc 
poftea de argentei faeculi daemonibus di- 
cit, illos quidem his elTe inferiores, nec 
regia majeftate illuftres, <*^' \y.7mt vul ^ 
TtTtm ottmAi. fcrum etiam bi honore funt 
confpicui. Cur autem daemonibus tribua- 
tur regius honor hanc rationem affert 
Plutarchus, libro de defe&u oraculorum, 
quia H*9thj&lv to «5 7to/«k. C A P U T XI. 

Qvq. voti/Mt. Hefiodus expofitus. Muliebris educatio puerorum inter 
mala argenteae setatis. Metfov yGys, %t\dos-^. Elegans Grsecorum 
Poetarum periphrafis. Hefiodo vetus leci-io reftituta, Ejufdem 
vexatus locus expofitus. Daemones mori, exadta certa periodo. 
Dsemonum funt diverfi gradus. A%va,-m div-npoi. Secundus. ka- 
*.kdzq. AtxfoiqBt. Eupcms Mpof *$%, K^vtpov. Yivia,. varii Interpretum 
errores oftenfi. ?. I2p. /^ 1 " 78 ?"^ htthiyxiw 875 vonua,.] 
\^J Verte : Neque corporis ha- 
bitujimile, neque ingenio. ?w» hic non 
eft fola ftatura & proceritas corporis 
fed conjun&a com dignitate formae, ut 
re&e Graeci magiftri docent. No»^ eft 
ingenium. GlolTae MS. Voflianae : vo»[j.ct 
y&vnjit. Homero vphtt Iliad. «. 

It« « tSiv ££»' Jgpeiav 

Oi Piucti, »fi qvhv, ir ip <ppivtu, \m t/ tp}*t. 
Quoniam iUi non ejl inferior, neque cor- 
pore, neque forma t neque ingenio, nec 
operandi peritia. v. 130. aw' Iwtov p? to?/] In I. MS. 
/* defideratur. Viri do<5tiffimi cthhd Mc 
accipiunt pro ethk' 'ouut, quafi Poeta di- 
xerit inferiorem quidem hanc aetatem 
efle & deteriorem fuperiore, hoc tamen 
habuifTe bonum, quod pueri aliquamdiu 
fimpliciter, fine malo, & imhut apud 
matres fuerint educati, ut hanc longam 
h ytwaunaviv^i aj#?e/£«r habuerit inter no- 
tas & bona hujus aetatis, quibus fequen- 
tem antecellar. Quod plane Poctje men- 
ti adverfatur, qui maternam educatio- 
nem depravationi hujus faeculi adfcribit, 

ex 194^ JOHANNIS GE 

ex quo appareat Ionge deteriorem effe 
hanc ^tAv priore aurea, quia pueri diu 
in Gynaeceis lacitenr, & in fiuu matrum 
adolefcanr, & corroborentur; qua mu- 
liebri educatione redderentur molles, im- 
periti, effeminati. Inde ait pueros eva- 
dere (jmko. vnms valde rudes. Quo nomi- 
ne Plato quoque educationem filiorum 
Regum Perfise reprehendir. Quid ver- 
bis opus, res loquitur. Nec Veteres um- 
quam aliter hunc locum ceperunt. 

v. 131. H&tf ytkt% ov ijm/w] Interpp. Tu- 
bertalis terminum atligijfet. Hefych. 
quidem /tUifov dicic efTe ■ni^a.s' fed Poecis 
U»s (difov nihil aliud eft quam ipfa «»». 
Sic inferius (Aifa da.;a.o-ns eft S*.Kaxia, 
Hom. (v.ita x&\v6$«, yJiKcAjfns. In epita- 
phio Hefiodi, qaod Pindaro afcribitur 
iA~%ov ffupiHS eft *»?'«> ut ibi legendum in- 
ferius oftendemus. 

v. 134. Aaj* i%>v7is A?{«iT<a/?] MS. I. 
5jpoA$'ivim . 

V. 13 f. T£e/v •$ i.TO.£m.Kov ] Hi funt 
mollis iftius maternae educationis fru- 
dus. Nihil magis facit iracundos, in- 
quit Seneca, quam educatio mollis fy 
b/anda; ideo unicis, quo plus indulge- 
tuf, pupi/lifque quo plus licet corruptior 
animus efl. 

V. 141. To/ p£ v^rej^oV/of) MS. I. To/ 
(xiv -nt yplvioi. Nonnulli codices, quod 
Stephanus notat, Zfa%$iviot, quam leclio- 
nem Tzetzes tuetur. Nihil verius,quam- 
vis alteram fequantur Proclus, Mofcho- 
pulus, & omnes quas vidi editiones. Ve- 
rum fi argenteaeaetatis homines poftquam 
mortem obierunt funt -tssnyj&not JWrepo/, 
quinam funt <a^>ioi x&oyboviot, quod Tze- 
tzes merito urget. Vir magnus multus 
quidemeft in afferenda le&ione vulgata, 
prsefatus J\u7i$*s Jkxujova; hic conjungen- 
dum, non JtuTi^s <xny$ovi*s . ex illa e- 
nim le&ione hanc abfurditatem nafci, 
quod tum <Te*7S£?/ etiam cum Svimt fit 
conjungendum : hinc verb confici pri- 
mos etiam fuifle SvhtIs contra doctrinam 
Platonicam, non tamen eft contra He- ORGII GRtEVII 

fiodi, qui dsmonas quoque exa&a certa 
periodo mori cecinit. Plucarchus de ora- 
culorum defe&u : O HoioJbs o"mru k) <sfe*o- 
Jbis vth yjejvw }'m£w tos - Jkaijjoun -ms 7*Kcv- 
tuS' Kiyet y) \v <m f NaiJbs ist&imTra ^ riv 
yjyvov alvtHo^Q^. 

TLvvta -nt {j&ti 'jjjia.s KeiKiou^a Ko^cSvit 
ttvJfav rCdvmv tKaipos Ji 77 7\7fa,Keoavos' 
Tfns y lKa.^as nooa^ yyioa\m70i. auv*.f 

<po7vt£ 
Emet ris Koc*>y.s' Jiv.a. <Y lix&s ris pi- 

VlKOi 

NvyyaA et^oK^ua/, xagew L\ios tuytyio . 
Hejiodus certis temporum converjioni- 
bus mortem damones oppetere cenjet, 
& tempus eiiam fub invo/ucro proponit, 
ha?c Jub Naidis perfona loquens : No- 
vem hominum vegetorum atates garru- 
la cornix vivit, cervus autem quatuor 
cornicum, tres autem cervi corvus. Sed 
phcenix novem corvorum : vos autem 
Nympha formofie, Jovis filia decem 
phcemcum. Vide ibi plura. Sane primos 
Jidfxovtts aetatis aureae fuiffe quoque 3v»w? 
annon ifta verba oftendunt? v. 116. 

Qvnmov «T a>s u-mq Jt^ (k<i\(t% 0/. Morieban- 
tur vero tamquam fomno cbruti. & v. 
121. 

hvTvio WfA Ktv rin "fyjos kJ 1 yua yt&Ku^v, 
Verum pofiquam & hoc genus terra te- 
xit. hoc eft t^^a&iws, 'a.7ti$aj>t, inquit 
Tzetzes MStus VofBi, in edito enim 
haec defiderantur. Verborum autem He- 
fiodi haec eft tvjuiir&x. To/ yt fMi^is 3^»- 
7vi KaKtovTOA StAm&i %fa)t§ovtoi. Hi beati 
mortales fecundi funt terreftres, fcilicet 
daemones : hoc eft fecundi gradus, infe- 
riores illis daemonibus, qui ex aurei fae- 
culi ^vtmh funt orti. Q^i quidem non 
regium honorem funt adepti, *.k\' tf-vnf 
Vfjun i^ Ttim QTwJti. funt tamen jy hi in 
digmtate conflituti. Daemones effe di- 
^verforum graduum nemo dubitat. Eioj 
yQ as h a.v^fd-mts , inquit Plutarchus, w 
Jh!t(Ajoatv aovnis Jiafooal. funt enimjicut in- 
ter homines, Jic etiam inter damones 
diverfi virtutum gradus. Aou(Mvis Jiin- In Opera et Dies. &t funt inferioris Ioci & ordinis daemo- 
nes, ut JivTifoi a&tvemi, Dii infetiores, 
minorum gentium, apud Maximum Ty- 
rium, diflertat. xxvr. Qiif p? «y oLtos xp 
wo&r iJ}>v(j9+i&, o\kovoum t ifcwov i&j ibxt iv 
ioewu tuPiv. E<oi eA' aSiixi fjmtfy eiSzlvuTOt 
£z,\>Tif9t, iv utboeiu y*( vjv voeufx nnyfApoi, 
3*5 fi kSivisi&t, A.v5pv7mv 3 ijy&Ttpi, &C 
2)eus quidem eodem in loco manens, 
ccelum regtt, omuiaque m eo ordinat ac 
dtfponit. Immortales autem quafdam 
htbet potenitas, quas fecundos tmmor- 
tales vocant. Ht funt Deo infirmiores, 
homintbus varo potentiores. Scnecae di- 
cuntur inferioris notae Dii, ep. 110. U- 
nicuique noflrum padagogum dari *De- 
um t non qutdem ordtnarium, fed hunc 
inferioris mt<c, ex eomm numero, quos 
Ovidius ait de plebe Z>eos. Sic & fervi 
apum Florum III, 20. fecundum homi- 
tjttm genus, quafi fint viliores & infe- 
riores aliis hominibus : Enim vero fer- 
vtlium armorum dedecus feras. Nam 
fe? ipfi per fortunam in omnia obnoxii, 
tamen quafi fecundum genus hominum 
funt. Cic III. de Off quafi Jecunda 
quadam honefia effe dicunt. Et telafe- 
cunda apud Ovid. Superi vocant illud 
fulmen cui dextra Cyclopum flammae & 
irae minus addidit. Senec. p. 5*2. Exce- 
dat ex hoc animalium pukerrimo, ac 
Dtis fecundo, tnutts aggregetur antmal 
pabulo Jatum. Idem IV. Nat. Quaeft.j. 
Ex hts me tefitbus numera fecunda no- 
ta, qui vidifje quidem fe negant, fed 
audtjfe. Inde & illae Ioqnutiones apud 
Graecos ScATi&v imtuv, jiSt&zu, ayw, poft> 
ponere. Lucian. E/ u% ^cvn^pv a.yw Eg . 
utwQf, G Hermioni me poftponis. Ka- 
Movm vero hic eft &<ii. Superius v. 122. 
dixit JkitMvif tinv Zh%povtoi, hic dicit eo- 
dem fenfu i&Kiovm &h%Sivm. In facris 
litteris v.ttKimvw yot 0j«, hoc eft, iaovTtu. 
Apud noftrum inferius v. 17 ij. 

MnJi mivxtivov, p*<T 4%uvov MhaSni. 

Nec vero multorum ho/pes } neve 
nuliiusfis. 295- In Theogon. v. 410. 

HjayQ' it fdyi. Jioua, tpi/\w KtKvixK, ukoivv. 

jDuxit in amplam domum fua ulfit 
uxor. 
De quo loquendi genere Sacris pariter 
& 7wV \za Scriptoribiis familiari plura 
pridem proeceperunt viri magni, Cafau- 
bonus ad Thcocritum, &c Grotius ad 
Novum Foedus. 

v. 140. A^*sw] Latinis funt incondi- 
ti, qui moribus funt inculti. Tzetzes 
ctyexot. Cic.vafii & agrefies. v. 194. U- 
terque codex MS. s£ct&7irt uiteosiv. Ver- 
fus fequens in primo fic fe habet : $/" i° 
Sr %aX'/jta tov%u, ^o.kkioi Ji toi oikoi. VerC 
vero iyi. idem liber ukyu pro utKat. 

V. I^j. Biuw i( tufujLT» Jouov xfufgfj 
ktJh.o'] Ev$eoett Jlf/Q' multis antiquis & re- 
centioribus eft ■nKa.Tot, laxa, ampla do- 
mus. Et fic C. Barthius Adverfar. XXX, 
13. qui hoc loco utitur ad firmandam 
corre&ionem Horatii, in quo pro domus 
exi/is Tlutonia fubftituunt domus extlti 
Tlutonia. Sed hanc emendationem me- 
rito rejecit Vir magnae & diffufe erudi- 
tionis Johannes Gerhardus Voffius, qui 
docuit (edern exilem Plutoniam Horatio 
non efTe amplum illud mortuorum rece- 
ptaculum, fcd fepulchrum. quod certif- 
fimum. itydci( hic eft (qualidus ab tvvu; 
firus, fqualor. ut Virgilius loca fenta fitti 
dicit: aut tencbricoius. Glofla MS.Vof- 

fii : tfyatVTti, axojuvov, SuidaS : tvocotVTU. y 

oK.oTHva., tydthi. Sic & Hefychis & Ety- 
mologicum Magnum. Sophocles Ajace 
Flagellifero v. 6 1 y. A'/cA/aov AJh.», Home- 
rus & nofter in Theogon. faov m&vm, 
iEfchylus Prometh. 432. YjtKcuvot itiS'@' 
(w%c(. Latini faepe caca tartara. Infe- 
rius in Theogonia v. 719. 

Ey-D* Srioi Tnvivii varo tytpu h&tvn 

KlKpuyofy, (inKyo-t A/OJ Vitfi^yiOiTtt.0, 

Xt^fia iv tifotivrj. 

Iflic T)ii Titanes fub caligine opaca 

Abfconditi funt, confi/iojovis nubes 

cogentis, 
Loco in fqualido. 

fic Z$6 JOHANNIS GE 

fic & v. 7 \9- Kpvs£?? vero non eft meo 
judicio frigidus, fed dirus, illaetabilis, 
horrendus, ut in Theog. 6^7. <*?» ^ew^r, 
grave damnum, 8c6$6. ■mtey.Qf xpub&t, 
horrendum bellum. In hamfi xpubnt T«£p- 
7»& f > eadem ratione dicitur, pro quo 
in eodem carmine : vM-nt \y.yjmt olyja. iu~ 
va., no&is obfcur<e domus horrenda. He- 
iych. Kpt/e^c, ipe/KToc, fMoymv, a.veuJit, $o£s- 
t)v, inavov, oh7fov t Jhvov, ^tMmv, mvntyv, 
yg.Kov, S\)%oif. 

V. 156. Autoj Wh h&\ rkn $>&'] Quae 
viri do&i de J)tt&*out hic fubtiliter dif- 
putant inter ah£«? diverfarum aetaturo, 
ego fane ut ex Poetx verbis cogi poflint 
nullus video. Tertiae enim aetati illud 
ipfum Poeta ZhyuvZ, quod iis, quibus 
ytytv adfignafle dicitur. AJtop Itth k) tSto 

v. 1 62.. n&iis» i/Jt»] Verte : priori <g- 
tati } non generationi, ut vulgb. Qui 
error paflim quoque obvius in facrarum 
litterarum Interpretibus. Tma Latinis eft 
aetas. quod Homerus dixit : ORGII GrMVII 

T<m y hJ» ii,o (jUv -fcjieu (M£pmtV £.vfyoS- matv hoc Ovidius interpretatur XII. Metam. 
vixt Annos bis centum, nunc tertia vi~ 
vitur atas. Horatio eft aevum, cui Ne- 
ftor perhibetur fenex ter avo funclus. 
Ante Olympiades Graeci per -ptit ratio- 
nes temporis colligebant, ut Porphyrius 
oftendit, qui -ftnh definit liw r wxtw »9 
i/jvaiv Tf^tiaoiv. ficut & Plutarchus, aui 
quum dixiflet Heraclitum tvf r xx&wm 
■miHv r ^Jtkvi fubjicit, iv u xejru ■f/jvwla 
■mptjgf r i£ air» ^•^oyjt^oi' ■ffjvnov.f, fpa- 
tium quod a natali pertinet ad tempus 
generationi aptum, quod circumfcribunt 
triginta annis. Alii tamen produ&iores, 
alii fecerunt anguftiores ycviit. Sunt e- 
nim qui uno anno, funt qui feptem, de- 
cem, viginti, quinque & viginti, trigin- 
ta, funt & qui centum annis definiunt 
ycviiv. Qub funt antiquiores tantb funt 
longiores, monentem eodem Porphy- 
rio. C A P U T XII. 

Verfus Hefiodi fugitivus ex MSC. & antiquis Interpretibus revoca- 
tus & fuo loco repofitus. Saturnus Rex Heroum in beatis Infu- 
lis. Hae in Oceano locatse. Hefiodus bis reftitutus, & aliquot 
locis expofitus. n*Xirfm<na,. Elegans futurorum ufus. Qiuv o-ms. 
Hefychius corre&us. otw \xm. ovmc. i*$H», Hefiodo denuo me- 
dela. $v\a, ®iw. Traje&io verfuum in Hefiodo obfervato. Ver- 
fio Latina fsepiiis caftigata. ^I 'HAa kn a.ba.vJ.Tttv 7oiffi KgpvQf V. 169. 

if/CotffttcAij] Hunc verfum ex 
MSto II. hic repofui, quem olim quoque 
in antiquis extitifie exemplaribus, fed a 
nonnullis fuifle eje&um cum fequente 
tamquam ineptum, & qui Hefiodo fit 
indignus, Produs teftatur. Quorum ju- 
dicio fi ftamus, proximus etiara verfus eft expungendus. A Tzetze fane non 
videtur agnitus efle, nifi credibilius fic 
alterum illum quem cum hoc prifci Cri- 
tici uiihitmf etiam nunc defiderari, ficut 
quem nunc ex MS. reponimus, in edi- 
tionibus defideratur, propter illam cau- 
fam quam Proclus nobis oftendit. Eam 
tamen mihi non probant acerbi 1111 cen- 

fores, Lectiones in Opera et Dies. fores, quorura obelis quam multi con- 
foderenrur, fi ad hanc legem effent exi- 
gendi? Plures enim hoc longe deterio- 
res in Hefiodo reperiuntuir. Quin hunc 
optimis non dubito accenfere. Quid 
enim five verba fpe&es, numerofius, fi- 
ve fententiam, pulcrius? . Imperium au- 
tem in heroes in beatis Infulis degentes 
Veteres Saturno tribuunr. Infcriptio ele- 
gantiffima monumenti Regillae uxoris 
Herodis : 

Hti mo htyv nJht tv^avoto ywcurtbt 

Ec uayj^ay vtitniaiv, het K&vot iuSctoiKoin. 
Qaibus (fc. Deabus) facra hacjla- 

tua pulcra famina 
2)edicata efl. Ipfa vero inter He- 

roidas habitat 
In beatorum Injufis, ubi Saturnus 
regnat. 
Ultimus verfus ex ifto Hefiodi eft ex- 
preffus. Salmafius dubitat an ufquam 
legatur beatas Infulas fuiffe fub Saturni 
imperio. Sed praeter Hefiodum Diodo- 
rus Siculus etiam Iib. III. hoc tradit. 

v. 171. n*f iixiowoy faSvJiyny] Graeci 
Magiftri axi&roY hic Iocant & exponunt 
h nu ii&c. poterant aliud agere. Poetae 
enim beatas Infulas ftatuebant in Ocea- 
no. Horat. libro IV. carm. 16. 

Nos manet oceanus circumvagus : 

arva beata 

Tetamus arva, divites fy> Infulas. 

v. 173. Te<V nhvt] Reftitui le&io- 

nem veterem, quam MS. I. & Tzetzes 

nobis fervavit : rsit in&. Sic inferius 

7&t vJkrQr ■m^ix^v. Vidit & H. Stepha- 

nus. 

v. 1 74. Mmjut' eTOT uqetKov] Ordo ver- 
borum quem in his binis verfibus Tzetzes 
inftituit tam ineptus, quam fenfus quera 
ex iis conficir. Ait enira Hefiodei voti 
hunc effe fenfuro, fe maluifle mori an- 
te heroici feculi exitum, quam poft il- 
lum nafci. Sed hoc ab Hefiodi mente 
alienum plane eft, qui optat » «sdc^ 5w- 
»*r quam quinta aetas ingruerif, « W«w 197 

ym&vu, quum meliora fcilicet tempora 
reflorefcent. Perfuafum enim habebant 
Poetae & plerique Philofbphi, prajcipufc 
Platonici, exa&a hac mifera aetate, m- 
Kiyymma* futuram,omnia reditura in fuos 
ortus & priftinam felicitatem. Inde Pro- 
bus ad illud Virgilii, 

Ultima Cumai venit jam carmiais 
<etas. 
notavit Cumaeum carmen efle carmen 
Hefiodi, quod Gc dicatur a patre Dio, 
qui Cum.Tus fuerit. Sed quid his ira- 
moramur? Nihil eft in Poeris decanta- 
tius, qui tamen omnes videntur hanc 
opinionem ex ifto Hefiodi Ioco hau- 
fiffe. 

V. 1^8. Ev t a.v yeivofjfyoi <soKioK^rttpt 
7iKi5u<nv ] Infulse Interpretes Latini : 
ToflquamfaSii circa tempora cani fue~ 
rint. An ytvi&ox tnUon^Ttxfov rthiSmv eft 
fieri canum? quid abfurdius fingi po- 
teft ? ytivofjfyoi funt Tv^ivnt. Sic autem 
verte: §tgum vix nati canefcant, hoc 
eft, fenefcant, quum vix poftquam lu- 
cem adfpexerunt fenio conficiantur. 
Hinc paullb pbft ou-\a. y^dnoymi TOKMOi 
appellat. Conqueritur de vitae brevita* 
te, cui quintae hujus aetatis homines funt 
obnoxii, qubd celeriter tacitis confene- 
fcant annis. Hoc eft de quo toties con- 
queruntur Poetae, meliores annos efle 
fugaciflimos. Theocritus : M« kcw£>- 7«'- 
%t yi.% tn Ttafaxw, ut wap, »£». ftloli fu* 
perbire. celeriter enim te relinguit, tan- 
ejuam fomnium, adolefcentia. Sed haec 
Anthologiarum Scriptoribus relinqua- 
mus. 

v. 180. OlJi twltvio -mtiJiojtv luoiht] Notl 
haec referenda funt ad iJittt ouoio-ma., ut 
non nemo facir, fed ad y»dy*t. Loqui- 
tur de difcordia & diffenfione animo- 
rum, quae miferos mortales hujus aetatis 
fic exagitat, ut omnia fint vmha, nu£ 
quam candor,fides, non fucatus amor,ne 
inter parentes quidem & liberos. Ovid. 
Filius ante diem patrios inquhit i» 
annos. 

P p Glof : JOHANNIS GeoRGII Gr^IVII ^98 

Gloffie MS. Voflli : ouoiiQf, ouoyvuftav, 
Graeci magiftri, ouriiQ/, Iu-ovo-avms , oCu- 
fav@>. Alia ratio eft inferius, v. 235". 

"Tianoiv yuueuius iotKoia. Tvu/tt yoveZmv. 

Tariunt vero mulieres Jimiles pa- 
rentibus liberos. 
Hic utique loquitur de &£*( ouoiotw. Li- 
beri enim qui parentum os referebant 
habebantur pro nota & argumento. ma- 
ternae pudicitiae. Horat.1V, 6. 

NuUispoUuitur cafia domusjlupris, 

Mos & lex maculofum edomuit ne- 
fas, 

Laudantur fimili prole puerpera : 
Culpam pcena premit comes. 
Cui non dictus Hylas ? 

v.i8y. Atiumowi ] Barbare Interpre- 
tes : 2)ebonorabunt. Avumoxoi autem eft 
£,vu%v ipirisoi. Sic & verfu fequente uiu- 
^cvmt eft uiuptcdvu tpikioi, & verf 189. 
*7tp®' y mj* 7iihtv t%*\am£ei } eft l|«A«m- 
£etv «»S« folet expugnare. verf. 22 y. 0? 
7? (uv i%iha.ou7t y qui ipfam expettere fo- 
hnt, fic ex MSS. ibi legendum. & v. 

• OlA Ti TTOMtf 

TtVtTOi, CLVT AV c/V) Ktpjbs VOOV i^tfnoVman, 

id eft, i^a-mT^v <p/A«. & mox v. 327. 

Imv y o( & 'dutuii os n £fivov vgxov «p£«. 
hofpitem malo afficiet, hoc eft, afficere 
iblet. Homerus Iliad. «. 075 ^ovmx kvSft 
•^oM, quando irafci folet viro inferiori, 
Sc fic faepe. Ariftoph. Pluto : 

O H&UphQf <T «^ %l* TiTOV XXAllOiTtU i 

Tatnphilus nonne propter hunc plo- 
rare folet ? 
Sic & Scriptores Sacri, Marc. III, 27. 
Xj totc liiu oixjcw ouutS J)afmoH. tfy tunc do- 
rnum ejus diripiet, hoc eft, diripere fb- 
let. Joan. XV. 6. E»v uh ns txeiv» iv iuni, 

KhnSn X%a> at to xMf**, ^ i£»p*>>;&w. Si quis & Hebraeos hoc genere loquendi ufos 
«0« in me manjerit, ejici folet foras y efle docet. a quo nec*Graecos abhorre- 
fe tamquam palmes arefcere. Interpre- re, quod non a quoquam antehac ob- 
tes ibi haefitanr. vide Bezam. In hac fervatum efle memini, hi loci HeGodi 
notione legitur etiam imperfe&um, ut argumento funt. Aoriftis quidem hanc 
tSnov. Marc.XIV. 12. maclare Jolent. & vim inefle tralaticium eft, ut & apud 
XV. 6. imhviv, dimitterejolfbatt ut bene noftrum 240. 
hic vetus Interpres. Tw- In Scuto Herculis, v. 402. 

£Ls 3 haovTt <fba> kuyi x.Ta)j$t>»f thdpio 
Afonhois KOTtovTi, &n cfiets oouvozoot. 

Ut autem leones duo pro occifo cervoji- 
bi mutuo irati in fe ipfos impetum fa- 
cere folent. In Theogon. v. 7 jo. 

H /A tg.TO.Ctl&TlU, « Zrlod^iV tffiTtU. 

Hac quidem intrabit, ilia verd foras 
egreditnr. h. e. intrare foler. In t$y>ts 

Nv%n ng.Tite£fy hJbStv dtnt. 
Noclu cubare Jolet intra domum. 
Et v. 370. 

ri/sw»* y *p« o/jZs w k-mrtcu uMou» O.V- 
Spas. 
Credulitas pariter ac diffidentia perdere 
Jblet homines. Etv. 443. 

P«tf y kyuKiTO $tuv<i[jfrj>m iSibxoa, }t 3v^oj. 

Facile vero auferre Jolet apparentem vo- 
lens faltem animo. Interpretes Latini : 
abftulit. Et v. 284. Zw Ji Tt lexv tmu.* 
•vk Jupiter ium Irim mittere Jolet. 
Theogo. v. 7. 

AntymTu T.M>cavi ^tV^ s htmtnwn Ke«- 
K&s. 

Summo in Helicone cboreas ducere 
Jolent pulcras. 
Sic & Scriptores in oratione pedibus fo- 
luta loquuntur frequenter, ut & Sacri 
Marc. XIV, 12. 875 tb n£%z «»uok, quo 
tempore Tafcha maclare folent, & XV, 
6. a.7nKvi folebat dimittere. Sic & Lati- 
ni hoc tempore utuntur, hinc in verfione 
retinui. Horat. 

Non hic cuiquam parcet amico. 
hoc eft, parcere folet. Perf Sat. 1 1. 

At bona pars procerum tacita liba- 
bit acerra. 
hoc eft, libare folet, ut bene ibi «-oai/- 
H4,$i*nQf Cafaubonus, quem vide, qui Lectiones in 

ToifflV y fycwbSrtr /j.iy i7m)a.yi Tmwx K&~ viar. Illis autem coelitus tnagnum impor- 
tare folet malumjupiter. 
& fiepe alias. Theogon. v. 87. 

A/ 4«c 75 nsu wiyx v&KQf (rmsa$>as xgnk~ 

TlZttltt. 

Statim etiam magnam contentionem 
fcite dirimere folet. 
v. 187. oiJi Siw 07~v «e/^TSf] Imperi- 
te Interpretes : Neque Deorum oculum 
veriti. Verte : neque Deorum iram ve- 
riti. Inferius v. 2j 2. $iw m »* ahiyov- 
•ns, Qeorum animadverfionem non cu- 
rantes. Ubi iterum Interpretes fine fen- 
fu: NuUam Deorum reverentiam cu- 
rantes. Homerus Iliad. n. 

• O/ (-i» «r *^opH o-koMac Keivacri Sriujscts, 
Ek 3 <T/»«k iK&cmcri, Siav omv «k «A.e^ox- 

TJf. 

Hic Interpretes : c Deorum rationem nul- 
lam habentesy quod ferri poffet, ut apud 
Herodotum Calliope : vn Jhuwivav, xn 
Siav 07-v \yovmt. Neque Geniorum, ne- 
que Deorum rationem habentes. At o- 

Juos. <p. V. 2p. 

"S^tkioi vJi ^iSy ortY yHcrttT ovJi -rf<£- 
m?<tp. 
Interpretes rurfus infcite vertunt : 2)eo- 
rum providentiam reveritus. In omni- 
bus his locis oms eft ira, poena, vindi&a, 
animadverfio. Hefych. omJhc, l-msQwUo, 
ivTfoTnv. Item : omr, tfetspoqm, cpav». Cor- 
ruptiffime. lege : ewjspop», -nivn. Nofter 
in Theogonia, 222. de Parcis : 
OuJi-nTi Knyxcri Stai Jhvolo pgKoto, 
rie/x y &b xr/ Jojatrt jjgxLou omv, os vs o\- 

WXfTH. 1 

Nm ante cleponunt T>ea gravem 

iram, 
Slttam ab iUo pcenas fumferint ma- 
gnas, qui peccavit. 
Unde & Nemefis oms t & Ionice 0*ms 
dicitur in Infcriptione Herodis Attici: 
Ht' &n i$y* j3po7ox \hkus Vct/jj/imctt Ovm?. 

itya? facinora hominum punis Rha- 
mnufias Upi. Opera et Dies. 199 

Ut bene emendavit & expofuit maxi- 
mus Salmafius. Qyam appellationem 
Nemefis quidem &rc i omQf accepit, non 
tamen hoc nomine, quod w feu curaro 
gerat rerum humanarum, fed quod ani- 
madvertat & puniat mala & improba 
audacium & infolentium hominum fa- 
cinora. Quas Nemefios partes effe ne- 
mo ignorat. ElJoTts apud Hefiodum funt 
$o£6$Joi. Hefych. tiJthv, ipGeiTo. v. 190. 
pro i^ctKttm^H MS. II. S£swi«j»'£w. Male. 

V. ipp. ASoiveiTUY $ <(Zkov iw] $ZKor 
tvims apud Graecos Scriptores in hac no- 
tione non legitur. Itaque hic locus mi- 
hi mendi dudum fuit fufpe&us, quod 
deterfit MS. II. ex quo legendum <fih 
"niw. 'itLo fuit etiam in codice Palatino 
& confpicitur in margine Stephanians 
editionis. Hinc & ftatim «somwts non 

1Z&KI7KVTIS. A$xtVO.TUV <QvKa funt Du. & fic 

vertendum, non utvulgo: famt/ia? 2>eo- 
rum. fic (uperius <p£<\' avtydTmv funt ho- 
mines, yZKa yiweumv mulieres. 

V. 207. &eU/M>VIH 77 KiKcLiy.S~y MS. I. *i- 

*»>&f. probat Tzetzes. 

v. 210. AfftvK <F' os x' i^iKoi] Verfum 
iftum & fequentem obelis fuis confodic 
Ariftarchus, quia brutis non conveniant 
yvSfuu, fententiae. Et mihi videtur ab- 
furdum. "E.mwjbta. enim k *o^o7ro/oiV fo- 
lent addi. Itaque jam olim perfuafura 
mihi fuit accuratius de hoc loco cogi- 
tanti ab antiquiffimis temporibus hos 
verfiis laborare traje&ione, qui fic refti- 
tuendi fint fuo ordini : 

Att/Tvoc y buk i$tKa •mtntnwu, hi fa^vffu. 

SlS tQXT aXJJ7TiTHS i'p))| 7WWff77f?2£#? OOVtS. 

Atpfav <T' 'if x.' iStKot erejs Xfeiozovas etvn- 

(piei^eiVy 
Nixns 7i ftps^» vto"* T ' t~*%tlr' *Htfl- Tr&Jcfi. 

In hac opinione me confirmavit Manu- 
fcriptus prior Voffianus, in quo idem 
ordo fervatur, nifi qubd fequens verfus 
n niocnt, fli! <T' aMXi <TiKMf male praecedat 
^j^^roc. Sic enim ille liber, recens qui- 
dem, fed ex optimo exemplari delcri- 
ptus hos verfus digerit : 

Pp 2 ~-f gOO JoHANNlS GEORGII GRJEVII 

£it itpttr' uxnj7nT»f i'p»| iwim^Qf v ofvm, mnat, non verborum, quafi aliquid oi- & negcnt, tri y «xti $Unt uM$ k ' uC&tv o- 

App»»» y %t H i$ihoi, &C. 
Tzetzes totam hujus fabulae, quae eodem 
ordine in exemplaribus ejus tunc delcri- 
pta erat, ut nunc in noftris, owjtu%iv da- hoixov, aut cvKoiwQiMf hic fic commiflum, 
ut viri dofti ceperunt, fed fententiae & 
totius orationis, quae non videtur com- 
mode cohaerere. Hinc & ipfe verfus 
alio locat ordine, quam quem vulgb te- 
nent. Vide ejus commentarium. C A P U T XIII. 

EoS-Afl*. Bonus. a«aW. Hefiodus ter explicatur. i%av vip&v. e%l- 
xdtratn. Eppc %x'ivi$. Hefiodus quater emendatus. AjTa^av. E7nw- 
g«c (Zci<nXy&>, avtyos, Ketxsfpettpieuj. Interpretum Homeri & Hefiodi 
aliquot errata. KuJ)jo?. Ovotu^hv $\kIuj. nmwos. Hefiodi non in- 
tellecto loco lux. aUcuo,. aajj$-«<*. BAasflw tfiduu. Verfus Hefiodi 
fuppofititius indicatus. V. 214. Hf^Be/r j^g n x«k» «JWa j3#r&f. 
X Zfi p? i&Aot Vni£iat pfiutv 
Jbjj*7tu] E£tkI(, ut re&e vidit Plutarchus 
hoc loco eft t») ivyv) k«i t» JvjjLuh <a&i- 
^av, potens, nobilis, dives, ut, apud La- 
tinos, bonus. Flor. 1. 7. Jpfe in fenatum 
cadibus, in omnes fuperbia, qua crude- 
litate gravior efl bonis, graffatus. Plaut. 
Curc. IV, 1, 14. Jnforo infimo boni ho- 
tnines atque divites ambulant. Cic. IX, 
ad Att. 12. ALdiles ludos paranfi viri 
honi ufuras perfcribunt. Apud quem in- 
finita funt fere exempla. &&Kot contra 
eft tenuis, inops. Gloffae MSS. Voffii, 
& Graeci magiftri Aha<», ttyv/H, «.Sivisivu. 
Hunc fenfum effe hujus loci ex praece- 
dente fabula quoque intelligitur. In ver- 
fu antecedente ««« <T/W eft obtempera 
juftitiae, fequerejuftum. Inferiu.sv.273. 
imtKx&v fiKnf. 

v. 2ip. Ai-rin* $> v?i%i] HuncVerfum 
optime -mvu interpretatur. Significat 
enirri Hefiodus religionem jurisjurandi, 
qua fe judices obftringunt, violari, fi- 
mul ambitioni fubfcribunt aut gratiae, 
aut largitionibas corrampuntur ; hanc verb laefam fidem facramenti fequi pce- 
nam perjuris debitam. Nam verfu fe- 
quente ihKofiint eft ayo;jfy»t (Ziouat, auu 
&&, jus quod aut gratia infle&itur, auc 
potentia perfringitur, aut pecunia adul- 
teratur, & violenter opprimitur, ut Cic. 
inquit. 

v. 222. H5i* \*ov] Stultiflime Inter- 
pretes : mores populi. H3w hic funt 2/0- 
<7ti£cu, Tomi, vici, domus, fedes populi qui 
tales injuftos habent magiftratus, v.y2f. 
Ev t &.7wvo) oim *j iv *%m AcAjyxAioiciv. 
ln frigida domo, & in tcdibus trifii- 
bus. 
Nihil tritius. 

v. 224. K«j «ic /StW hnfxav] Ridicute 
Interpretes : neque recle difiribuunt. 
ISh&v viuHv Ariftoteli V. Ethic. eft Mxju* 
viunv, jus reddere, in fequente verfu, 
1'ma.t JiJhvtu fotitit. reclam ferre fenten- 
tiam. Optime hunc locum interpreta- 
tur Euftathius ad Iliad. 4-. 

EltA' iy iydv cwrit J)yJ,cu, xgj u' oim* 

<p»u* 
AMoe iimrKnfyiV Actimav' !,&«* $ esay. 

rfge ipfe judicabofe me nuJlumputo 

Mepre* Lectiones in Opera et Dies. 301 Reprehenfurum Gracorum. reclum 
erit )udicium. 
Ubi Euftathius notat ad iSt^a fubintelli- 
gi $~ix». To tfi }$£& itt\ti7mt yju cwto «gn7Hi. 

~Elh»7?,CU $ &T0 XOJV» 70 (T/V.« OVOjlWt £K Tfc eO^p- 

oKiSta g«/xelT@'. «f '5 m.qLvcicW f TOiauTVt >&- 
fyas %gW(i0Y yb) Ho-(o<Tk 70 IJ&^cU' iveituav, »vh 
•kw iiSvmTiuj £'tKnY. In hoc verfu legitur 
in utroque MSto 01 -n ujy i^thdozioi pro 
ifyhcim. Optime. Hom. Iliad. tr. 

0< J3/» tiv t\yoo» oy.ohtc\t Y.ej.va>ii St/wjnf, 
Ik 3 «Tixjiy ihioziert, Stuv "omv «x rt^£yov]jr. 

V. 2? I. 0«tM'»f 3 (JLifJIMhOTU. 4p^4 VifAJOVTVu] 

Hic vero mirifice Interpretes : /« ro«- 
viviis autem partis opibus fri nntur. 
Unde hanc verlionem exfculpferint, quid 
vide#nr, Iegerintque ego quidem expu- 
tare nullus pofTum. Quid enim a Poetae 
verbis comminifci poterant remotius? 
ubi partarum opum mentio? Hinc non 
immerito olim a viris docfcis haec verfio 
fuit improbata. Sed nec hi, quod pace 
illorum dixerim, plus viderunt. Volunt 
5&>a?.{ (lifmKls effe per idiotifmum Poeris 
fimiliarem ^hov, Iegendumque ■$«*/» 
(afAMhim ac vertendum fruclus colligunt 
florentes. Haec quidem eruditionis & 
acuminis fpecie blandiuntur, fed revera 
a Graecae linguae indole abhorrent & 
mente Poeta?. Senfus eft fimpliciffimus 
per $a.hi»t {iifjwhoTu, \ya. intelligi ipfa con- 
vivia, ficut epja k%&$m* funt awichtu, 
toya. kpQy bella : feu opera pertinentia 
ad convivia, quae grata funt convivis. 
ShaiV jtisf*n\07it \y». nymvm-, exercent ope- 
ra grata convivis eft id ipfum quod fu- 
perius dixerat iko-mn' iv Snhivit, convivia 
celebrant. nifM&uj. %a.hitu ut apud Pinda- 
rum vifJAcJux auuva. &a.Kpuit viyjovm cuuva. 
hoc eft, z&yvot, ut fcholia antiqua ex- 
ponunt. Superius apud noftrum v. 119. 
O» $' idrthnfjjoi Hot^o/ \%ya. vifjov^) ovv i&ho7<nv 
mhiiKnv. Illi vero pro arbitrio Tranquilli 
res fuas curabant cum bonis multis, fi- 
ve vivebant fine curis. Ubi itidem malfc 
Interpretes : Ipjlque ultro §luieti partis 
fruebantur. Nimirum, qui juftitiam co- lunr, illos Poeta affirmar, aureae aetatis 
hominibus fimilem vitam agere, in per- 
petuo gaudio fine curis & mcerore. Hiric 
& addit illos non currere per maria & 
undas, fed contentos ccenis terreftribus, 
& poft quas non lavandae funt manus, & 
quos humus fert fruftibus pafci, aEque 
ut illi beati feculi mortales. Produs fic 
hunc locum intellexit : homines juftos 
vivere ifemper in conviviis, & in iis age- 
re opera ad agriculturam pertinentia. Irt 
MS. I. legitur duheim. In 2. Suhint, in ca- 
fu fecundo. In praecedente verfu liber I. 

i3e<T/rCH07. 

V. 233. kzp» (jXv n <pi%ei (luh&vvf, (tkos* |J 
(jLzh.i»sa.s] MS. I. AKfvi, yJ.ost?. Videtur Tze- 
tzes hanc lectionerh agnovifle, qui ex- 
ponit iv i.Kp», iv fiiosvi. Vulgata tamen le- 
<Sio melior. v. 237. pro veiosovTtu MS. I. 

VVOSOVTtU. 

V. 240. rioKhJiiu vjp !«',(/ 7iuotc Tivhit xotxoJ 
kvSfct e/7TO?«] MS. I. o.7mucu. Sic legit iE- 
fchines oratione contra Crefi^hontem, 
Tzetzes, antiquus Schoiiaftes Pindari ad 
Pythionic. nr. Euftathius ad Uiad. *. 
cujus verba funt : h* Kty» fipw ^ juip'»- 
(ids, 7mvns tmMouyjui @x<ritea>t lira kukoJ, 

MTO. 75, 

WoWa.Kt nau $>vy.mov. niiMt kcouA hSfot 
a.7i»u^a. 
ivSct b'p« 70 a.7TcUJo$iv tuutov %v tw Of4«e<xw 
iKcuiqeiv, J)o yg.Kwt » twiriiv ic/xluiiia.. Apud 
Hefiodum, inquit, a.nttwo^v eamdem vim 
habet quam apud Homerum i7rtwp£v. Ec- 
quis dubitet Hefiodum fcripfiffe drni^a, 
qu6d poftea fcioli moti vocis infolentia 
in hac notione mutarunt? Eircwpeiv enim 
pro ^itiKcujhv pcenas dare, damno affici 
frequenter apud Homerum aliofque le- 
gerant, fed o-tiouohv in hac fignificatione 
non nifi in hoc Hefiodi loco, nifi me 
fugit memoria, reperitur. Alioquin pro 
Afcucnv & apud Homerum & apud no- 
ftrum faepius legifur. Non dubitavi red- 
dere fuam lecliionem Hefiodo fundatam 
tot antiquorum Scriprorum auctoritate, 
quamvis editi Iibri repugnent omnes» 

Cete- 30X JoHANNIS GeoRGII GRjEVII 

Cetertim verba illa Homeri.jid quae Eu- fane quam inficete Latini Inrerpretes ftathii fcholion laudavimus, Iliad. <*, tva 
■mv7if iirolfov^ (W/*ii@', Latini Interpre- 
tes tranftulerunt : ut omnes fruantur re- 
ge. poterantne infulfius? Wojjfavroj. $*ot- 
*»& eft ple&antur propter regem, luant 
regis ftultitiam. Nec melius. Iliad. £. 

Ivto y ¥T ecp' vZv <pfivit i/y.mSbr «<T' <*p' 
\moza 

EoIo•/^)• 7J xkv f/uv hrcw^nn^ oia. 

Hutc entm neque animus con&ans 
eft, neque in pofterum 

Erit ; idctrco ipfum pmias daturum 
puto. 
Sic vertendi hi verfus. Uiad. 0. 

Ov /mLv oiy ei eSm ng.Kolgtt$irit ttKtywns 

HfUTh tTtW^CU. 

Nefcio an non infidiarum infelicium 

Trima pcenas has. 
Similiter peccarunt Latini Interpretes 
inferius apud Hefiodum v.'4i5>. n<\«o» $ 
ifvKTvf iTrojjfti, hoc eft, magis autem no- 
c7e /aborat, fubintelligitur hic xg.yJ.T\t. 
trKtiov Kct/Mris XmoufH majores capit labo- 
res. Illi inepte : magis autem notle 
fruitur. KirojJfuv, & iirajjftiv (SctiiXviQf, ecx- 
Jpot, t&KollxQutt, funt loquutiones concifac, 
in qutbus fubintelligitur kouuv & Ik, aut 
%vatg>. ut integra fint iirohfm j&kov tvina. 
@&7thn@f, \k ^xoggetf/etf. fane x&kov additur 
OSuta. 0. 

M»7TH 77 i&KOV p? (JLtityv imifHf. 

JSJe majus malum capias. Sic & itrojjfu 
«3ot ZytSov apud Andocidem. Similiter 
inferius Theog. v. 882. Keivi^n/Mtav Cc. 
mvg,. certare de homribus. Tales elli- hic : Confiderate hanc jufiitiam. 

V.2^6. TiKohtaf ovomfav] OvoTtl^av Eu- 

ftathius exponit /t«//?>o^®'. Hefych. io- 
QOJJhi^ov, t£ei(av. ProcluS '©^t^fcapei-flt»", ut 
apud Cic. adulterare pecunta jus. quod 
qui faciunt contumelia Deum afficiunt. 
Paullo ante 7m&.x).ivtiv S1K04 Cic. eft infie- 
fitere jus gratta. 

V.257. KiaTVm T cuJbin] MS. II. tvjSpH, 
& Proclus : &re t«J wSbt, inquit, yivmu 

KuSpOt, »} KuSpH, Ut &B T i^Qf iypfOt. SiC 

& Etymol. Magni au&or & Hefychius : 
kuS}h, ivJb^Qf, cnw/ti, v/tict, hvfj-Qr. Hom. 
&tot yjjS}» mtyKomt. Ku<TyoV nihili vox eft. 
Reftitui hanc vocem wjSfot inferius He« 
fiodo in Theogon. v. 3 1 8, & 442. Vide 
& Hom. Iliad.o-. v.184, & oJ\ a. v. j"7p. 

v. 2<5o. k.TttSm.hittf Qttefhiov] Uterque 
MS. Voffianus, Palatinus, editio Ifin- 
grini : /W/a>W probante Tzetze, qui ait 
kh & av coalefcere in unam longam. 

V. 2<J$". Pro 01 ojJTtf MS. I, el 3-' ojjtiS. 

V. 7.67. ni.V7tt, iSuv Atot otpSttKuot] HunC 
cum fequentibus fex verfibus expungit 
Plutarchus. vide Proclum. 

V. 273. Aiet TifTriKi^ojJVOv] MS. I. A/oe 
fAMVo-cvjct. Glofla MS. (IvhrJvKTtKoV . 

V. 277. diavolt TnTiHvo^t] Uterque Co- 
dex Vodianus : m,r^jjJoit. Sic etiam Mo- 
fchopuliani codices: •mnijjjof , inquit, 
•mtmKat, Kotvwt q trThvov ty 7nTinv'ov. Apud 
Porphyrium de abftinentia, ubi hos ver- 
fus Jaudat, animalium, extat quoque 
•mTiwoit. 

V. 280. Ei ya.f Tit k iStK» to Six^i et^o- 
pfes Graecis Scriptoribus tam qui foluta, ?<*>w rivomav] Nec Grasci nec Latini In- quam qui pedibus confttida utuntur ora 
tione, non funt infrequentes. 

V. 248. KctTUtpfcifyjh Kj OJJTo) TUuSi e/Vwl 

Eft, Confiderate & ipfi hanc poenam y 
quae injuftis magiftratibus & iniquis in- 
fligitur hominibus. Refpicit enim ad il- 
lam eAW, de qua paucis abhinc verfibus 
egerat : 

To/> 3 MkLd K&viShf TiKfJuu.^TJi iifvom 
Ztvt. terpretes hunc locum ceperunt. $i>w* 
non funt jufta, quod omnes exiftimant, 
fed elA«s^ vera ut ex hv^m patet. Ve- 
rum autem pro jufto, & juftum pro ve- 
ro in utraque lingua frequens effe in 
tanta litterarum luce multis docere pu- 
tidum eft. Prifcianus lib. XVIII. Juftam 
pro vero & verum pro jufto frequen- 
ter tam nos quam Attict ponimus. In- 
ferius -}6%. «<\i>Sw<x pro juftitia : 

Jlvt Lectiones in Opera et Dies. 303 EiV a.v «A»S-«'»y A«o/ Kelvov7K dyuoiv. 
Cum in rebus agendis populus eft occu- 
patus. in jure dicendo. Kelveiv 0.^5^0» 
eft, res agere, jus dicere. Hinc & in 
facris /uaujuc>)va.f Tht a.J)>dat, & (uauuuvat 
a.Ji-y.gr, funr opes non verae, fluxas nimi- 
rum & hae caducae, quae opponuntur 
uAuputva. a.\»&>vu, opibus veris, divinis 
fcilicer. Sane a.J)iua. in facris litteris 
nonnumquam eft mendacium. [oann. 
VII, 1». 1 Cor. XIII, 6. Sic & apud 
Latinos veritas pro juftitia. Cic. XIII. 
ad Fam. 57. Ut fuum negotium habeat 
cum populo Sardiano, pro caufa verita- 
te, & pro Jua dignitate conficiat. Pro 
Coelio : Equidem vos ducam a tejiibus, 
neque hujus veritatem judicii, qua mu- 
tari nullo modo pote/i } in voluntate te- 
Jiium coUocariJinam. Alia quamvis mul- 
ta notarunt viri dodi, praecipue Joan. 
Frid. Gronovius ad Senecam & Taci- 
tum. Et in lingua Hebrasa, Syra, & 
Arabica una eademque voce juftitiam & 
veritatem denotari praeclare docuit vir 
infignis Ludovicus de Dieu. 

v. 283. Ey 3 JtKnv @Ka.^a.s] 'BKa.-nlnv Pi- 
raa eft hic juftitiam impedire, falfum 
fcilicet teftimoniuro perhibendo ; impe- 
dire ne judices poffint fecundum illum 
dare, a quo jus & fas ftat. Sic fcK&fav 
apud Homer. OJvor. N. 

AvTOi iaV A]!gl VHOf V27B fy)a., fJW Ttv' t7ZUpUV 

BKci-niot tMuvovTuvt o-mTi anfflictr' epsr- 

(Uo7t. 
Ipfe ivit per navem fub tranfiris ne 

aliquem fociorum 
Impediret propeUentium navem , 
quia properabant, remis. 
Utrobique Latini Interpretes male : l<e- 
derent. Apud Poetam hunc, alibi quo- 
que hujus fignificationis 9 $Ka\fav occur- 
runt exempla. 

v. 288. OfJyn p? oJif"] Plato II. de 
Rep. & Xenophon II. hmiui^.. legunt 
*.«'», optime. 

v. 2pi. £it*.K&r 'Uhtcu'] Hunc locum 
miror inquinatum etiam nunc in omni- bus circumferri editionibus, quum pri- 
dem fit emaculatus ab Heinfio, Scalige- 
ro, Meurfio, qui utuu Iegendum efle prae- 
ceperunt, ut omnes veteres Interpretes 
qui explicant ?*£». Sed jam olim Eraf- 
mus in adagiorum farragine rectam Ie- 
(ftionem propofuerat, & in verfione fe- 
cutus erat. Lucianus in vtxuo[j.eu7ei«. yer- 
fus Hefiodi vocat mvJStfia. tm celebres Sc 
omnibus notos. Hunc locum pulcre imi- 
tatur Silius Italicus, ubi Virtus fic allo- 
quitur Scipionem dubium animi, virtu- 
tine (e dederet, an voluptati. 

Ardua Jaxcfo perducit Jemita clivo, 
Afpera prwcipio, nec enim mihifal- 

lere tnos efi, 
Trojequitur labor ad nitendum in- 
trare volenti. 
Vide quoque Catale&a Virgilii de litte- 
ra Pythagora?. 

v. 25)3. Ot aii-nS mvm nno&\ Haec in- 
epta le&io omnes fcedavit editos libros. 
Antiquam tamen & veram nobis ferva- 
vit Ariftoteles I. Ethic. ad Nicom. cap. 
4. Clemens Alexandrinus III. Paedagog. 
cap. 8. Ariftides in Koyu ts^^u VmoeiKZt t 
Plutarchus aliique, qui & hic pro ojjtv! 
Iegunt cwTot } & v. 2p<5. ot Ji ym pSr' cunit 
voin. Et Zeno in fua imitatione : 

Keivot f£ Tiuva.eiSOt ot s</ timvn otSu^» 
ESiKof y eZ Kdneiyof 'oi atnif mVTU. venosi. 

Sic enim ifti verfus leguntur, apud Dio- 
genem Laertium. Hos tantos au&ores 
qui non fequitur, nae ille miier iratis 
Mufis natus eft. Et licet abfque his ef- 
iet, ipfa tamen Graecse linguae indoles 
facile non ofcitantem lec~torem depra- 
vationis, quae noftras editiones contami- 
nat, admoneret. 

V. 2P4- QpdosciiAiQf 70. K £t«to] Nori 

agnofcitur hic verfus ab omnibus illis 
antiquiflimis Scriptoribus, quos hoc lo- 
co ufos efle diximus, nifi ab Ariftotele. 
In vetuftis tamen codicibus fertur defi- 
derari. Sane nec Euftratius qui reliquos 
exponit, hujus meminit, ut & alii prifci 
Ariftotelis Interpretcs. Nec Latinis fuit 

cogni- JOHANNIS GEORGII GRiEVII 304 

cognitus, qut hunc locutn in fua tranf- 
tulernnt fcripta. Liv. 3 2. Sape ego au- 
divi milites eum primum ejfe vtrum, 
qui ipfe confulat quid in rem Jit : fe- 
cundum eum qui bene monenti obediat : 
qui nec ipje confulere nec aheri parere 
fciat ejfe extremi ingenii. Cic. in Cluen- 
tiana : SapientiJJimum ejfe dicunt eum^ 
cui quod opus fit veniat in mentem : proxime accedere illum, (ftti alterius be* 
ne inventis obtemperet. Hefiodi tamen 
Graeci Interpretes in fiiis libris illum ia- 
venerunt, ut ipforum declarant explica- 
tiones. Hinc verb apparet non beri aut 
nudius tertius, fed ante multa faecula 
hunc verfum efle Hefiodo fubje&um. 
Suppofititium enim eiTe & Poeta indi- 
gnum ego quidem nullus dubito. C H A P. XIV. 

Hefiodi infignis locus explicatus contra omnium Interpretum fen- 
tentiam. Ei/ fyfjw (ZcLfandstf. AKvstv. M6t?j<* %k*. Hefiodo & Theo- 
crito lux. Mgrg/cW hiysiv. m'it£/&>. Commodus. Epitaphium He- 
fiodi, quod Pindaro tribuitur, emaculatur. Merg* mtyns. Hefio- 
dus fkpe expofitus, aliquoties emendatus & ab Interpretum in- 
fcitia vindicatus. o^m^m, nA-nm^Gtv. Tzetzes emendatus. k«w. 

Evyij. AXmnvetv. T^^cos xfros. V. 2P5. TV yT HT ' <*^ K inirn tv $vy.ij> /2c£Mx- 
JLVJL t«m] Ex verfione Latina & 
Interpretibus Graecis hujus loci fenfum 
nemo eruat. Quid enim eftr Neque a- 
lium audiens id w animum admittat. 
Notiffimus Hellenifmus omnes fugit. A- 

X&ay h Su/xSj /3st^X»»5, eft rtKBfrt' iv 3u/k5 /3s4A- 

*»2). neque alii parere in animum indu- 
cat. Ev 3v//&) /SaMjSt, eft in animum indu- 
cere, ut jSiSAn^W eis m apud Chryfofto- 
mum qui in animum induxit, &ut face- 
ret confilium cepit, ut eleganter notavit 
vir magnus Gu. Budaeus, quem tamen 
miror in eodem loco hunc Hefiodi ver- 
fum exponere : nec citm ab alio audiverit 
animadvertit & in memoria verfat. Sed 
i,*.itiv hic efle parere, obfequi, di&o au- 
dientem effe, ut faspe, & ex fenfu verbo- 
rum & interpretatione Livii, qui aliipa- 
rere fciat expofuit, facile erat animad- 
vertere. In eumdem impegerunt lapidem 
Interpretes inferius v. 705». 
'■■' Ei Ji m ifxf Si autem cceperis aut verbum aliquod di- 
cere ingratum, aut facere. vulgo ver- 
tunt : fi cceperis locutus, faciens. 

v. 500. Htsiytwot &H(jt, i lnyp] Graeci magi« 
ftri nefcio quas comminifcuntur ineptias 
cur Ceres ivHptuos dicatur, quas excutere 
non eft operae. An hoc ulli Poetae Inter- 
preti poteft obfcuium efie, Cereri dedi- 
cari coronas fpiceas, & illts femper or- 
natam eam Divam confpici? Numraus 
aureus. 
Vide & argenteum apud Fulv. Urfinum 
in familia CafTu. Ovid. 

Feji* Lectiones in 

Fejia pi<e Cereris celebrabant annua 

matres, 
Ilia, quibus nivea velat<e corpora 

vefie 
Trimitias frugum dant fpicea ferta 
fuarum. 
Idem in Amor. 

Flava Ceres tenues fpicis redimita 
capillos. 
Tibullus: 

Flava Ceres tibi fit noftro de rure 
corona 
Spicea, qu<e templi pendeat ante 
fores. 
Horar. carm. faeculari : 

Fertilis frugum pecorifque telius 
Sptcea donet Cererem corona. 
v. 304. iKt*®* op/Ativ] Malui Jimihs 
cupiditate, quam cum Interpretibusy?»- 
dio, Tzetzes tyyh exponir. Hefych. Op- 
{/», /S«a»> &faSv(A*. Ko^fQr eft vocula (u>n- 
p»f» de cujus expofitione varia vide Pro- 
clum. Hefych. vJ>^^s, a.?yot, etKivrf@: 
Eadem Phavorinus, & addit : k6>kj@' ^ 

XAe77?«f It) XfUTTTUV. 

V.306. 2o/ <T ep^c <pi\' \<& (jtvreiz Koofieiv] 
Verte : Tibi vero cur<e Jit opera decentia 
curare. tpy*. (tiieta. funr, ut bene Scho- 
liaftes Voflianus, toya ntnmvT*, five, ut 
Tzetzes, (*m eXnroimi. Monet fratrem ne 
otii ac ignaviae blanditiis malis rebus & 
operibus animum applicer, & cupidita- 
te auferatur alieni laboris fru&us inter- 
cipiendi, ut fuci illi qui miferorum iu- 
dore & laboribus pafcuntur, fed potius 
in talibus occupetur operibus quas fe vi- 
rofque bonos decent. Haec funt tMtraa 
ej>* quae opponit \oyott ki^uv. t\\i7etQr 
efle t*h<^y *t°X@' ln animum equidem 
ego inducere non poffum, quum potius 
veteribus Criticis fit (MXfot. Hefych. yX- 
tetot, (MKfo). (tit%om^t, (uxfaL m%uY. Apud 
Platonem ver5 (Jtneiut Mynv eft conve- 
nienter loqui, commode dicere & pro 
rei dignitate, quae maxime ad rem fa- 
ciunt, ut apud Thucydidem lib. 2. X«. 
*atkv y) 70 (wieiut H7ruv, iv u (mkis x) h Jt. Opera et Dies. 305- 

xnffit f iKnSeiat @i£eux7<u. lbi optime Scho- 
iiaftes vetus : (nTeiut, ovptdTfus, a,£iat. In 
Theocriti epigrammate : (uietos h iv m- 
oiv, non eft, excelluit in omnibus, fed, 
raoderatus fuit in omnibus, modum in 
omnibus rebus tenuit, fuit ubique mo- 
deftus. Hienimdicuntur^re/o/. Hefych. 
(Li7tiot, Ofaemeit. Apud Demofthenem (ti- 
ieioi Sc ZfaeiKHt conjunguntur. Quod ho- 
minum genus, quia fingulari morum fa- 
cilitate eft & humanitate, (uretot m «3»> 
Ariftoteli IV. Ethic. dicuntur, homines 
commodi, faciles, homines commodis 
moribus. Cic. pro Muraena : Nemo Ca- 
tone proavo tuo commodior, comior, mo- 
deratior fuit, ad omnem rationem hu- 
manitatis. Id. de amicitia : Atque hoc 
quidem videre licet, eos qui antea com- 
modts fuerunt moribus, imperio, pote- 
Jiate, profperis rebus immutari. Epita- 
phium verb Hefiodi, quod Pindaro tri- 
buitur, fcediflime deformatum eft. Vul- 
go fic legitur : 

Xo<{8 S~it rCrtmi, vij &it 7*$* £wGoKtimf t 
Hojo^' avfydmif (iit^ov tfgiv cxnpint. 
Caelius vertit : 

Saive cui pubes, tumuhfque bis ob~ 
tigit unus, 
Tu fapis Hejiode, quantum ho- 
mini fapere eji. 
Sic quidvis ex quovis poteft verti. Quid 
eft elvdpcomtt (JLi7%ov t/etv <n~i»t ? Qui iXKet- 
vtiat avSpairoif pro tv a.vSpuTrots pofitum 
contendent, illi filices poffunt conco- 
quere. Nihii hac le&ione abfurdius. 
Veram, elegantem, dignam au&ore il- 
Jius epigrammatis, quicumque fit, acci- 
pe ex MSto Vofliano : 

Ho70(T' dvdpcSimtt (dTf* jejuv arxpint, 

Hejiode homtnibus tradens fapien- 

tiam, five pracepta fapienti<e. 

Totidem litteris in illo Codice fcriptum 

legimus, nifi quod corrupte. Ho7o<T« pro 

Ho7o<J". (j.i7?* aopnt eft loquendi genus Poe- 

tis familiare pro <npi», ut fupra y-ir&v 

\&*f, pro SioM. v. 131. vide ibi notas. 

v. 314. AaifWM y oT@* hfrt] Interpre- 

Q^q tes $o6 JOHANNIS GEORGII GHMVll tes Graeci vaub hic argutantur. Omncs 
Jtuixova capiunt pro 7v%», hoc, ut vide- 
tur, fenfu, cujufcumque fortis & condi- 
tionis fueris. Aaiuovis hic efle quod JE- 
fchylo xptifiovtt, non aflequor. Eft, ut 
/verum fatear, mira locutio, quam ita 
judico exponendam efle : -m*iQf tnSm. ov 
tiQy Jkiuuy, hoc eft, /<rer us StS fimilis 
Deo es. ut apud Xenophontem : ;fcae/{6- 
ijfyov o'ia croi dyJfi, pro "XttiQn&yov toihtu dy~ 
Jpt oIq/ <ru. Et apud eumdem : »/*»? Ji 
iyvou&v tois o'ioi< 7? rifMV, Xj vfiv ^a.Kimv im- 

KlTeicW 17) JHfXOXfaTiaV. prO TUS TilVTOIS 0/0/ 

xueis iw Cueis, ut haec duo loca Stepha- 
nus re&e exponir. Senfus Poetae eft, fi 
labore tibi vi&um comparaveris, beatus 
eris. Terent. 'Deus fum Ji ita ejl. 

v. 318. Hf hvivm] MS. I. A«T, II. 8r\ 
Jege : AiJios iF avJfat uiya owt^, ȣ' hviynot. 
'Pudor ahus vehementer obeft. alius ve v. 328. K*Kovtf%et] MS. II. «p£« cum 
editione Ifingrina & pluribus aliis anti- 
quioribus. fed re&ius to^n legitur. &\i£o 
eft \i^o, & xp niTuSttnv tfa, ut bene ve- 
teres magiftri. Tzetzes hic fcede corru- 
ptus eft. loov, inquit, id Zhoow JpS., 'is 77? 
e\t 'xj&nvovnt x^ eis tyiKov, « eis dKKoJbr,7n,v \us 
'i^et] K5U wo/Hffw (ZkcjlG.&v 77. Heinfius legit 
pro dt i'£et, Ae|« xj tsonaei, Scaliger uncis 
inclufit. Uterque male. Scribendum : 
dKKoJkmv «p|«> i^ itoiWoet (iKaCt^y 77. Expo- 
nit quid fit ifeet. % eft »yw, hoc eft, ex- 
ponendi vim habet. ut paullo poft : tvI 
*) mos. toI, hoc efi, tiv'os. Ariftoph. Plu- 
to : KaxZs i^ttriiv ^ 7iiv»s h. Male egit, 
hoc eft, pauper erat. fic m millies apud 
prifcos Graecorum Scriptorum Interpre- 
tes. Emendarionem noftram video fir- 
mari MSto VofEano. 

v. 325). Kpu77?«<r<'>if tlvns] Eft, furtivt 
ro prodefl. Verfu fequente in utroque concubitus. inepteInterpretes:/«T<f //•//? MS. <at}s cf.voh€idv } & imtss 'okCov, nifi quod 
in fecundo vitiose okCuv. okGov etiam Pa- 
latinus codex habet, utrumque Tzetzes 
& Stobasus. 

v. 321. XjpoTi] Latini hoc unitatis nu- 
mero malunt exprimere Manu agere. c7i. Evvi) enim eft wmdia. Hom. Iliad. Si. 
Tixyov iuov, iko uiytxt hJv&u%Qf vJj a- 

yyvuv 
TjiV thcu XfaYm, uifjm[x%os iJi 77 o'i<m 

OvT ivVYlS ; 

Mi fili, quamdiu lamentans & dolens Florus : Matrimonia manu capta. nihil tuum cor comedis, neque cibi nejue Ve- 

norius. v. 326. Avia nJS tritifTima Poetis neris recordans? Ubi Interpretes aeque 

Grazcis enallage pro dvi&t re. utrumque imperite wh cubile verterunt, ut hoc 

Latinos Interpretes fugit. pudet haec an- loco. Hos tamen potuiflet hujus erroris 

notare. admonuifle Euftathius, fi ipfum confu- 

v.324. AiJo AV aveuJii» xj.totwiI»] MS. luiflent. Qui afleverat tlvriv efle ^iv 

I. VofT. cuJus S~' W tivcuMri y&tottoZv\. alii praefatus propterea nonnullos hos verfus 

libri eujtot Ji y dvcuJti» y^T07m^yi, quod pro- d^trtiv, quia 0/ d^Knrcu T t cs.5heiv ■mvm 

bat vir dodtus & exponit : pudor impu- k#j£?v Ix. iTikma^ov 7» yuutuxj. fed & quas 

Aentiam fequatur, id efi, pofthabeatur. ftatim fequuntur tvviiv Homero efle (w«. 

fed ego vulgatam ledionem retineo, thtu/ oftendunt: dyadiv yovtuxi <£p tv yiKo- quae fic exponenda : Tudorem vero cum 
impudentia vicerit. oW^«y & v&TOTvkteiv 
eft fequi jubere, ut vidores folent vi- 
&os, aut domini jubere folent fervos fe- 
qui. Apud Hom. hmcMs, tefte Euftath. 
eft ftis 'imSmu. Hefych. oTmZo^cu, Stpa- 
■mwoTu, hmJif, aKoKa^os, S~>sKQf, 

V. 326. Peia Ti U4V ucwftcn Stoi] MS. II. 

Veia Ji U4v aij.<wftoi, Proclus etiam vidctur 
ducwcvcn legifle. 77/77 uioyiSmx. Bonum vero eji cum mu- 
liere confuefcere. Phavorinus : EfoSi» o« 
(jivov r xoithv JhKo7 aK\c\ nj^ tui) oumoicWj us 
iv tJ JivTtfu ffi yvveuKetuv 7m/y. iw Ivjroxftt- 
Tei. Hinc & ivvSiSmx eft uioy^ yvvcuxx. 
Iliad. /3. $ta (4tyn$ ilvnSeiou. OJvos, t. wap' 
dvSpdoiv ivvdclt&u eft cum viris confuefce- 
re. Paulo in litteris ad Romanos exara- 
tis kojtm eadem ratione eft owjw*, cum 

cap. Lectiones in Opera et Dies. 307 

cap. XIII. vetat tfetmiii* h %o'najt j£ *ou- merae apud prifcos Graecos Poetas oc- 

yneut. currunt, ut de roultis jam nos ipfi & 

v. 3 30. AMitauvmu] jRepofui ex MS. alii viri dodfci monuerunt. Pleraque ab- 

II. & vetere Palatino, liwiSalrcm. vide horrent ab ufu & confuetudine Latinae 

Etymologicum Magnum. v. 331. yfyaQf linguae, in quam illas verbum de verbo 

Mit eft ipfa fene&us. Nec aliter Latine exprimendo transferre imperitia eft. 
debet exprimi. Tales periphrafes innu- C A P U T XV. 

qZos , Jvsiv. Vetuftiflima facrificia gramen, & alia quse tellus produ- 
cit, non animalia. kaJj/jos - ager. x^jt* iyx^c/ ov - x **p°?' xco^/vj^, 
Tzetzes & Proclus corre&i. Me?f«c9a!/. Kcu. Hefiodus ter emen- 
datus. Ap%t(8£ mS-v. (Z\ct.Qipov. Obnoxius. ®vpo$ cv <p^<n. Multse In- 
terpretum hallucinationes. Y. 3 3 8. ^*nov$H<n Sujwi n IhktnaSiX,'] MS. 
^— * II. editio Stephani, Ifingri- 
ni, aliaeque meliores : Sv'n<xa. Itaque ut 
verfus conftet, legendam «mvfrijt 3v«wi. 
Proclus etiam fic legiffe videtur : Kai 
kyvat, j£ X4.$t*.$uf, j(ju Sviiosi Jtj amv<hut iha,- 

gxo.mW. Latini vero Interpretes pefEme 
vertunt : JJbaminibus atque hoftiis p/a- 
ca. Atqui de hoftiis jam dixerat praece- 
dente verfu : &$ S~' kyhak (jMei* hJkhv. ni- 
tidafemora adole. Sic interpretare. kfkak 
funt nitentia adipe, qua cooperiebantur 
ut docet in Theog. Stulte igitur hic rur- 
fus hoftias inculcet. &Z@ t Graecis eft 3u- 
(MatMt, odoramentum, odores, qui Diis 
adolentur, quod proprie vocant SuW, 
hoc eft, odoramenta accendere, quibus 
folis olim faciebant. Synef. hymno VII. 
de Magis : 

Ayi </£p« M(ju£i7Zi 
'S.fWfvnt hayey.a,TU) 
Xfvjv t OjVa^miMtia.y 
A/Sctvs 715 3u'k qgkk. 

Eia munera ferte Myrrha hbamina y 
Aurique donaria, Tbunfque odores fua- 
ves. ©J«v enim eft %u(ua.v fuffire, ut tra- 
dit Porphyr. II. de abftinentia anima- Iium. Poflea ad alia quoque quae Diis 
offerebantur munera tranflatum, & tan- 
dem ad vi&imarum mactationem. Por- 
phyr. II. de abftinentia animalium : bkv- 
Jpa p? y£> f» <gs?J) £aav kviJuKiV « yvt. ffi Jiv- 
£?av xjj <aokv <B£2oHv tjuj iniiHov yivva^bjj 
7iia»y %t SpiTmykioi ifikka ^ |'£*f j^ tit okxt »f 
(piirtat axfn>v Qkasvty ng.Ttv&MV' izuuif <nt cpaj- 
vof/fyvf ioavivt $wt t>» Svcna. Jifyiyfyoi, j^ 2$ 
7t6 7we)t k7n%a.va.Ti'(pvTif ojrmit ^ut TtyAt. 
liroif yj j^ 70 77vg kSkvttTW <pvkkilo(JJiv \v Toit 
it&ity OV (JMklSK OJJTtlt 0(JJilU7tt70V, i& Ji 73? 
$vfjj&<nat t &ra ynty Sufjja.TfieJ.k T6 hkKtiVy j^ 
7D duV/Pt KgJ 5vcna4 } a, eA» fifjiit at tuA t/9E{*J» 

7lh»[J.(Ur\HaM ItyCUVOVTZl OvK QfSiof i^a,A^0(JAV TUl) 

2/jJ r$f ^dav JoK69W> SioairtiaM H^Koitunt ^u- 
<r.<u. Terra prius arbores quam anima- 
lia protulit : ante arbores vero gramen 
quotannis nafcens t cujus folia & radi- 
cesy totaque illius natura germina coU 
ligentes flamtms adolebant : boc facrifi* 
cio T>eos vifos ccelejles excipientes, & 
ptr ignem bonores iffis reddentes im- 
mortales. His etenim ignem perpe- 
tuum, cum Jit iis Jimillimus^ in tem- 
phs ajjervamus. At ex eorum qua ter* 
ra nafcuntur fuffimentis m facris adbi- 
Q^q 2 hittSj 308 Johannis Georgii Gr.evii 

bitis % acerram $vuj*7»eeov appellarunt, & funt praecipua facultatum & bonorum, 
facra facere tiuv, <fo> facrificia Svtncu, qu<e quse poffident homines, pars. kaSj®' 
cmnia nos non recle interpretamur, qua- 
fi erroris illius qui poslea irrepfit, ef- 
fent indicia, ideoque eum, qui ex ani- 
malium maflatione videtur effe, cultum 
Sutncu/ vocamus. Idem inferius eodem li- 
bro : Et« koI A7nKKuv Ttuoatvav Stvm xj 1 7k 

TIUT^ia, irATlSlV K™ 70 l$Qf <ffl TTUTl^UV, &7m 

ctytny toiuv tif 70 tiuKcuov 'i$v(. To '$ tiuKcuov 
3J!* <mmvQ>v x^ ffl ttg.07iwv %v, ds a.7nJhi£attiv . 
Obtv Kj Svmeu kcu ^vaKai, Kj SvjAiKeu iKUKZvn^ 
j^ ou>7o 70 Su'«i' tS Svuiav &%to, j£ r ytou wap' 
tyWK Kiyot^tm ZfaSvHV. o y) «ju«f yuu $6hv Kt- 
youtv 'i$Jhv 'ihiyov. EpJbv h7nK\uvt TiKnicjus 
iK3.7i[xScts Tuupw «<T cuyov. Quia etiam A- 
pollo cum pracipit facra facere fecun- 
dum patrios, id 'e(l, patribus receptos 
ritus, ad antiquum morem nos reduce- 
re videtur. Petus autem facrificandi 
mos erat per pkcentas fefruclus, uti 
demonftravimus. Unde facrificia Svtfa omniabona fignificat. Hefych. x*ii& f , »- 
tntt. Proprie tamen bona quae hereditate 
venerunt, ut Latinis fors. Liv. Tuer in 
nullam fortem bonorum natus, eft qui 
non habet patrem in cujuspatrimoniurri 
fucceffionem fperet. Confortes ouizw&t, 
ejufdem hereditatts participes, cohere- 
des. Olim enim forte hereditas divide- 
batur. Poftea omnia bona quas poffide- 
mus quacumque ratione parta, & n&r 
i^oyjjM agri, pofTefBones dicuntur **»&. 
Theocritus UoaKKioxo. 

Q<nm'ong. KKayy amwna, kj oivomJbv \A-)U 
IlvScais 

Nouz. 

Quum omnem agrum & viniferum 
iatumfolum Tydeus 

Teneret. 
Herodot. Melpom. ^ouv tV tvtm ns 
n*t*s. Syrorum agros vaflans. Hinc & fa Svyikou, fy> bvy.ixau dicebantur, {y ipfe x*»g»x®' apud eumdem eft colonus, cui 
afitus facrificandi n 3vW, idem valuit, data pars agri colenda & poffidenda. quod fuffire vel ado/ere, quod nunc vo- 
catur &fa$vw. §{uod enim nos 3vW dici- 
mus, illi 'i§Jbv dicebant. Gvhv igitar eft 
fuffire. hinc Sv@- eft odoramenturo, un- 
de Latinum thus, ut a mw pus, ut often- 
dit vir maximus ad Solinum. Quia prae- 
cipue in facrificiis poftea thure funt ufi. 
Inde nobis etiam thus voyroock dicitur, 
quafi facer fumus, ficut in Germania 
fedi dies quibus natalis Chrifti celebra- 
tur, wjnacbt, hoc eft, facra nox ab il- V. 342. Toc ipiKioyr Zfa Jiuru xcf.K&v'] A- 
Hud non tantum praecipit Chriftus apud 
Lucam XIV, 12. fed & ipfe Plato in 
Phaedro : « %» ius fioyfyots iAkisu %aex- 
^s^h/ ts£$oyiKci, a&trhui nal i§S ahKav f/.» lis 
frtKTiws, aWa. <ds imooTtlns 3 Tmi&v. (ityisuv 
y% a.7iu>0\a-jf)TiS t@.xZv, 7^ei?lw %ieev tUiTols 
fitnvrtu. Koi p? eA) ^ iv w Miats Ja.7iu.veus 
i <ris qihvs a£iov ^^^«fj aKKa, ris ib&otu- 
twZtus, iu ns Jlof/fyxs 7d.M0U.ov»s. Exftyo/ y% 
)i) ayaTiMitn, kou dKoK*5ti<rwi, Kj £fa rus Svoat h node, quam praecipue colunr, quia «|»*i> 19 makisu ^nv^), % «x iKa^lw %£&r 

in illa Chriftus natus efle creditur. Ga- ^tnvm, ko! vtokko. a.yu$v, ojjtois sw^or^). Si 

lenus SJ» optime exponit Ssvfjua.ua.Ttt, aod- egenis gratificandum efi maxime, con- 

(M.TU. Proclus & Mofchopulus hoc loco venit omnino non meliores juvare bbmi- 

-^"sa. Euftathius tAuuutu. Pofteaenim nes, fed pauperrimos. Maximis enim 

ad omnia quae Diis offerebantur tranfla- hberati malis gratias ingentes habebunt. 

tum, ut & $mv. Sed hk in propria no- Trivatis quoque & propriis fumtibus 

tione capiendum. »0« vocandi amici erunt, fed efurientes 

v. 341. o?p' a.K\av cov» tOm&v] Interpre- fe fupplices. Hi enim beneficium ma- 

tes : ut aliorum emasfortem. Male. Ver- ximi facient, te Jeclabunlur, ad fores 

tendum : ut ahorum emas agrum. Kah- opperientur, applaudent, gratias agent 7 

w eft fundus, ager, poffeflio, quia agri vota pro te fundent. 

v. 344. Lectiones in Opera et Dies. 309 

v. 244. E» w ™ x&i ^"M iyyatiov ok\o v. 348. 0^<T a.v /3«V] Hoc verfu probat 
i^')»Tau.] Si enim tibi negotium aliud ' ru- Heraclides in fragmentis de rebus pu- 
Jlicum incident. Sic verius exponendus. blicis, ubi agit de re publica Cumaeomm 
Vulgo inepte: «S7 res altqua Jortuita* legem illorum, qua fanxeranr, utfiquis aliquid amitteret, furto a vicinis damnum 
refarciretur : tS& h cu>to7s eis tu xxo-mual* 
wij&a.Wi&m <nt( yerrovat, J)o Xj oKiya. IvnKXtui» 
TOi, ■na.vns y) ouoias inoav. t&\ WoioJbs ivTiZ- 

StV JbKH KlyHV XK O.V /3«? ^KOIT « U-Yi yeilZoV 

k&kos ii». Moris erat apud eos, ut vici- 
ni omnes conferrent ad refarciendum 
qua furto ablata fuerunt. Slua propter eventat. ^vua iy^aexov, eft res, quae ad 

agreftes, & ruricolas pertinet, opus & 

negotium rufticum. ;$>* enim & ^p©» 

cft vicus, p3gus, ager. Hefych. p^p®', 

iy$c>s. yaeiTns eft rufticus. Item : p^e/TM?» 

ayfdTxs, ipfo/x®'» ytj&Gtn&v in agro fpatia- 

ri. Chorobates apud Vitruv. inftrumen- 

tum quo agros metabantur, Latinis gru- 

ma, quamvis & aquis librandis infervi- paucajurto amittebantur, quod univer 

rcr. %>eiov villa, pnediolum. Sane in Sa- Ji pariter fua ahorumque diligenter cu- 

cris quoque licteris p^p« eft' ager. Luc. Jlodirent. dtque hinc videtur petitum t 

XXI, 21. 0; h toj-s %c!)£eus um eiffi$%£w<m ei? 

oiTiui. qui in agris funt non ingredian- 

tur in eam, fc. Urbem. pro quo Matth. 

XXIV, 18. Iv ky$>. Sic olim ^'cmno. 

im erant rureftres Epifcopi, qui in vi- 

cis & pagis rem facram faciebant. Pro- 

clus legit olim iywuiov, uti ex ejus ex- 

plicatione apparet, quamvis vulgo lega- 

tur iy^aecov. iyiuifjuov verb idem eft quod 

if%ieiov, nempe quod in eadem nauyt ge- 

ritur. PofTes quidem etiam exponere 

iy^atiov ohmv, ut fit negotium in tuis 

aedibus incidens, domefticum. Suid. «J#y- 

eioioiKtiov. Sed altera prseftat interpreta- 

tio. Ruftica enim haec prsecepta funt» 

quse ^>eiws dantur. ( 

v. 345. rfip* xg.*ls yHTov] Ad quod 
confirmandum Proclus & Tzetzes affe- 
runt A(7»*Kf Xj kns.tva.vai, Kctf^iJbvins tyq Bv- 
^ewms, qui propter vicinitatem mutuis 
cladibus & damnis perierint. Sed quid 
audio ? Num Carthaginienfes &Byzan- 
tini tantis locorum intervallis disjuncti 
funt vicini ? legendum ~x.*KY.*Jbvh{. Chal- 
cedon enim contra Byzantium fita. Mox 
Tzetzes : J^ysjoi tb7s nAa-ra?^®'. Qtu4$v- 

xXttt yao tyetoiv » nKctTuva. ■m^a.ax.ovTU. t kygyv 
Ktytiv, 071 kya^iv tyti y&TWet. Non hoc Pla- 
tonis di&um eft fed Catonis ; legendum 
igitur Ka.7uva.. Sic etiam Voilianus codex. 
Sed haec praeftat differre ad Interpretes, 
exquibus infinitas paene mendas eluimus. quod apud Hefiodum ejl : Bos non faci- 
le peribit, nijivicinum malum habueris. 
Eadem lex fertur efie apud Japonenfes 
in ultimo Oriente. 

v. 349. EZ fi fwreZ&u] GloiTae MS. 
Voflii : j&Kas Ai>ti£i£tu. Hefych. uai{£, 
Jkfei(ti. M8*?««9w/ eft fub ufura mutuum 
petere five menfura, five pondere, five 
numero conftet. Cic. I. de Off. utendum 
accipere vertit : Qaia Ji ea qua utenda 
acceperis, majore menfura, modo pofjis, 
jubet reddere Hejiodus, quidnam bene- 
Jicio provocati facere debemus ? Male 
ergo Interpretes : Re&a menfura mu- 
tuum accipe; quafi de iis folis rebus Io- 
quatur Poeta, quae menfura confiftunr, 
ut multis docuit Salmafius libro de Ufu- 
ris. Inferius v. 196. 

SHs x^ vZv W ip tK&ifSf ej« ii 701 «« t^r- 
Junt 

OuS'' Zfaui?f!m>. 

Sicut fe nunc adme venijii, ego ve- 

ro tibi non amplius donabo, 
Nec amplius mutuum dabo. 
GlolTae VolTianae MS. &fau4T%»tm, Jkveitm. 
Proclus. « xoyiozo. bene. Notant enim 
veteres Grammatici -^otu Ifa qikuv dici, 
Jcuihotu iir' AKKoTeiojv. Suidas : &aj>&(nu '$n 
t Tu-^ovTQf. Antiquiffimis certe Scripto- 
ribus Jttvdfav, noh eft fceuori locare, fed 
mutuum dare fine ufuris. 

v, 1 J3. T« vejeiovTi v&mvcu] An hoc 

eft glO JOHANNIS GE 

eft quod Interpretes volunr, juvantem 
te JuVa? Quanto re&ius Graeci magiftri 
invifentem invife ? Qui eo, inquit, in- 
genio funr, ut mutuis amicitiae & con- 
fuetudinis commerciis deledentur, cum 
iis cole amicitiam. Idem fenfus versus 
fequentis : qui libenter fua cum aliis 
communicant, iis tu libenter impertire, 
fi quibus opus habuerint. v. 351. MS.I. 
taa. ttysw. 

v. i$7. Kav tdya. £a»] Revocavi pri- 
ftinam le&ionem ex MS. II. & Proclo, 
qui lcgunt 19 (^y* Mi. Keu, quod Inter- 
pofatores fugir, eft x.a.v, '^mf, >&\ «> ut 
ftatim : 19 ri ay.iK£?v iov. etjifit exiguum 
Ariftoph. Plut. Eav o s eitvyw h&&a> ma. v^ 
ovkivov, $ ]%>z}v txtoy Stbv iyu •mnnaw THfU^v. 
Si focium cepero aliquem etfi imbecil- 
/um, potentem tamen hodie faciam. Pro 
quo Scriptores orationis folutae malunt 
dicere x«m 7B/, kou -myc. V. 358. w>tos eft 
isihav libens, uti in aliis locis accipi viri 
eruditiffimi docuerunt. 

V. 36I. E777 OjUM&Y XMTO.Sho'] MS. C[M. 

yju. quod verum eft. Tzetzes verfu ab 
hoc fecundo : oe Ji Wlovrt <pifn. v. 382. 
tpyov t W ioyca l^yi/^oiwL. Subfcribunt Mo- 
fchopulus & Tzetzes, & veteres Scri- 
ptores plurimi qui hunc locum laudanr. 
v. 3^4. totoct yJS'&.'] Et hominem Jol- 
licitum habet, non ladit. Hom. k*i<& Ji 
Sv(mv. Animum foliicitat. Sequentever- 
fu, @\a.€te)v eft damno, periculis & variis 
cafibus obnoxium. perperam Interpp. 
noxium. Sic etiam Latinis obnoxius fim- 
pliciter, eft opportunus injuriae. Flor. 
III, 20. Et ipfi (fervi) per fortunam 
in omnia obnoxii. Lib. IV, 4. Cum in- 
tra decem & oc7o annos } tenerum fe> 
obnoxium <jy opportunum injuria juve- 
nem videret. Phaedrus : fervilus obno- 
xia, quia, qu<e vo/ebat, non audebat 
dicere. Senec. ep. 61. corpus humanum 
vocat obnoxium domicihum animi. 

V. 3 (58. Af^oyJ^» d ot^k ij KnyovTQf KOfi- 

<m£iu~\ Stulte Latini Interpretes : Inci- 
piente vero dolio & dejinente faturato ORGII GRiEVII 

te. Quid incipere & definere dolium 
Latinis auribus fbnet ego non exputo. 
Verte : §luum re/initur dohum, fe> fere 
*e/l epotum, fafurare. Ap#£a/ -mfov eft 
«.voiyeiv ttiSvy, Theocrito aj^am, Teren- 
tio re/inere do/ium. Longe ineptius in- 
ferius iv tiulfajt v. ji. ielsnv a^aSK, m^ 
vertunt : optimam imp/endis doltis, quum 
fit, optimam aperiendis doliis. Verf. 
fequ. <T«am uterque MS. ut bene reftituit 
Heinfius. Ceterum de fententia hujus 
verfus, & cur vinum in medio dolio fit 
optimum difputat Plutarch. Sympof. III, 
7. & Macrobius VII. Saturn. c.12. quos 
vide, & ride Alexionem apud Plutar- 
chum, qui irridet hunc verfum Hefiodi, 
quod in medio fit vinum optimum. At- 
qui hoc ipfum quoque dicit Hefiodus, 
ideoque tum parcius illo utendum efle, 
ut diutius optimo fruamur. Vetus eft, vi- 
ni medium, olei fummum, mellis imum 
optimum efle. 

v. 3 "70. M/<3or «A' ac</)>/] Hic cum fe- 
quentibus duobus verfibus in MSto pri- 
mo non comparer, & expun&os olim 
fuiffe a nonnullis Proclus reftatur, a Plu- 
tarcho tamen vindicantur & probantur. 
Vide Proclum. Sed ipfe Plutarchus in 
Thefeo tribuit hunc verfum Pittheo, A- 
riftotelemque laiidat. Cujulcumque fic 
fententia, eft optima : fi cum amico ti- 
bi res quaedam fit, fac ut primb cum il- 
lo pacilcaris de mercede, quam fibi de- 
beri putat, ut omnes querela; praecidan- 
tur. 

V. 176. Nixvo-f/MS 'j mis cufyt] MS. I. 
£n, cum gloffa v&*?xy- Pulcre D. Hein- 
fius obfervavit hos verfus efie tranfpofi- 
tos, & eleganter illos exponit, quem vi- 
de. Sine MSS. auclorirate nihil tamen 
fuftinui mutare. 

v. 381. Ek tyiw ^tiv^ MS. I. 0T>7m II. 

a««. leg. y&tn <TH<nv. Sv/xiiv iv iffim, ut a- 

pud Plautum : Mens animi. & Catul- 

lum : Nec potis eft dulces Mufarum ex- 

ponerefcetus Mens animi. 

C A- Lectiones in Opera et Dies. 311 C A P U T XVI. 

Diftin&io vulgaris librorum Hefiodi deleta. Hefiodus bis emen- 
datus. Veteres nudi faciebant opus. e^ 24^71x^0^0%^. Proclus 
emendatus. oiv&Tipofav. x^otru. Xeyp}?/*. Nicolai Damafceni 
locus vindicatus. iEliani Interpretes ter reprehenfi. tijtSv, mrm. 
Quserere. E^ytv. Opus. ofys ipKios. Sol acutus. Sol acris. Sirius 
acris. Claudianus emendatus. Xmv ej«*. zeW pro ccclo. Lapfus 
crebri Interpretum indicati . BlQhkv /3] Expunxi hanc diftin&io- 
nem quam &codices manu exara- 
ti, & veteres Scriptores cum Interpreti- 
bus ignorarunt. In primo Vofliano hk 
omnia perpetua" & continua ferie fine 
ullo diftin&ionis veftigio perfcripta funt: 
ficuti & in Procli commentario manu 
exarato, quem mihi utendum dedit Mar- 
quardus Gudius nofter. In fecundo non- 
nihil quidem fpatii inter verfum 383. & 
lequentem intercedit, ut poflit capere 
indicero hunc, qui vulgb pracponitur. 
Sed nec hic nec alii, fi qui funr, Iibri 
nobis tanti funt, ut iftam diftindionem 
2$it hsh <az?>M natam ferendam exiftime- 
mus ingratiis totius antiquitatis, quae 
nullum hujus operis divifionem in duos 
libros agnofcit. Clariffime id Iiquet e- 
tiam ex Servii procemia in Virgilii Geor- 
gica. Hefiodus fuit de Ajcra civitate ; 
qui fcripfit ad fralrem Terfen, Itbrum, 
quem appellavit \<>-yz ^ itd?tih ideft, ope- 
ra fe> dies. Hic autem liber continet, 
guemadmodum agri, (y quibus tempo- 
ribusjint colendi. 

v. 385. UhmaJuv ArKa-ftjiov'] Latinis 
dicuntur Vergiliae, quarum ortum & oc- 
cafum in primis obfervabant Veteres, ita 
ut asftatis atque hyemis initia. & mef- 
fium atque arationum tempus ab illis nu- 
merabant. Vide Eratofthenis wi*&e/' 
cpy, quos pritnus ad Aratum edidit fumme Reverendus Praeful Oxonienfis 
Joannes Fell, mihi, dum fata finerent, 
amiciffimus cap. 23. De illarum vero 
ortu & occafu quam variae fuerint Vete- 
rum fententiae, vide Petavil difputatio- 
nem in variar. DifTertat. Lib. II. Cap. 9. 
quas Uranologio adjecit. 

V. 389. E^uSj veui-ru.w} MS. I. & II. 
veuiTuo? nifi quod in fecundo addatur m. 
Et fic verfu abhinc tertio uterque pro 
vcuvtnv, veuan. Eft hsec Dorum dialedtus. 
Yide fiipra ad v. 224. In hoc ultimo 
verfu, liber fecundus inferit <h : N<«W 
yj/jjov <h tm&iCHV yjixvov <fl (ZoaTZtv. 

V. 302. TufJ.vov y u.(jmJjxu] MS. I. Vof- 
fianus, & Codex Palatinus : */mhp. Sic 
etiam in carmine, quod dicitur certa- 
men Homeri & Hefiodi. Nec aliter 
Proclus legit : A,w«W, cvMa.tydtfav, « 3te<- 
'(hv. Illud enim ajjJity, quod in edito 
Procli Commentario praecedit 7« a<jm.ihv 
a fciolo ex Hefiodi vulgatis editionibus 
infertum efie puer admodum vidi. Et 
re&e me vidiffe codex poftea manu ex- 
aratus Marquardi Gudii oftendit : qui 
illud a.[jiS.Sm non agnofcir. In quo & 
paullo ante legitur, yjimv <T a^w] ut 
uv t<rej(rx. Non ut vulgo o.(j2&vj, quod ab 
imperitis in Hefiodo primum fuppofitum 
qui fecundam ab ulcima in i(Mnv non 
produ&e poni fibi perfuaferant. Cur 
vero nudis arandum, ferendum & me- 

tendum glX JoHANNIS GEORGII GrJEVII 

tendum efle praeciplat Hefiodus, ficut telligendum effe Hefiodum oftendit e & eum fecutus Virgilius Georg. I. Nu- 
dus ara,fere nudus, docet Servius : Nu- 
dus ara, id ejl, adeo ftreno cce/o, ut ve- 
Jlimentis non egeas. Nam dicit nudum 
ejfe debere , quaji aliter non' oporteat 
aut pofjit : fed fub tanta ferenitate di- 
cit htec agenda, ut tfy amicJus pojfit 
contemni. Quam explicationem Servius 
debet Proclo, cujus priorem expofitio- 
nem vide : binas enim hujus loci affert. 
Sed prior verior eft. Veteres tamen nu- 
dos plerumque feciffe opus oftendit PIu- 
tarchus in vita Catonis Majoris : rit/^o- 
u%Qf tUu aZr&pydM j^ JieUTztp ami 7my. t$? 
oikatuv, j£ dvLvfMtaat l£»yxf&i!>av 077 <Bfa>i j£ tif 
dyocciv (ZaJifa i^ wteisa.Ttu 7oiV JiofSfioif, im- 
nhSuv y tif 70 jpeJov, etv p? jt -^ifjjuv, i%a>ui- 
Jk ha£w, 5if\sf q yvfjLVof lfya<AyfyQf $ ffi 
oiKirav, iSrrn t ainiv aprev o//3 i&^niJpQr, HSH 
•mvti irtv cwiiv olvov. Cujus cum labores & 
rationes vivendi accepijfet (Valerius 
Flaccus) a fervis, mirareturque cum 
narrarent illi mane eum forum adire f 
& prajlo effe ejus opera utentibus : re- 
greffum ad villam tempore brumali ve- 
Jiitum exomide, ajlate operari cum fer- 
vis nudum, eadem menja, eodemque ve- 
fai pane, ataue idem vinum bibere. Et 
Aurelius Vi&or in Quinctio Cincinnato : 
fytinfitius 'Difrator dicJus, ad quem 
mifji legati nudum eum arantem trans 
Tibertm offenderunt, qui inflgnibus fum- 
tis Confulem objidio hberavit. Et apud 
Poetam : nudi meffores. Non tamen 
haec fic capienda lunt, ac fi effent fine 
omni veftitu. Tunica tantum erant in- 
duti, fine toga, fi Romani, aut pallio, 
fi edent Graeci. Sic & Saul dicitur nu- 
dus cecidiffe coram Samuele, 1 Sam XIX, 
24. hoc eft, in interula feu veftitu in- 
teriore per totam noftem extra fe ra- 
ptum fuiffe. Sic Petrus dicitur nudus 
abjeciffe fe in mare, hoc eft, depofita 
vefte fuperiore. Vide ibi Grotium, & 
in primis Ampliffimi Cuperi Obfervat. 
1. cap.7. De vefte autem interiore m- tiam in Scuto v. 296. 

0/ S~' apoTOfj? 

Hp&Kov %$ivct $icw, Zfa&ha.J£uj Ji %7vvat 
isdhaT. 

agricola autem 

Trofcindebant terram bcnam, orna~ 
teque unicas fuccinxerant. 
Ergo non nudi arabant. 

v.397. Qiai J)i7vt[Motwn] Per Deos 
Graeci hic intelligunt alii ftellas, alii 
elementa, qui non funt audiendi. Dii, 
inquit Hefiodus, labores hominibus im- 
pofuerunt. 

Epi/ pe iJhf, osw i mvn (&yn/V. 

Nemo enim efl mortalium qui non la- 
borat. ut Sophocles ait. Hoc autem \ 
Diis, qui, fecundum Epicharmum, ffi 

mvuv 7m*.eZsiv rifjuv mvm TuyctStl, Iabote 
omnia bona nobis vendunt. Quod hau- 
ferunt ex Mofe ut infinita alia, apud 
quem ad Adamum ipfe Deus : £v )J}Zti 
r tatScmTd ffi <fiyvi r agnv av. Lgya sJ&tia- 
(juuot&u, eft labores imponere. a/ssm- 
[M)j.pc-tv, 7WfMu$&v non folum eft cD^S&r,, 
fed & X3.ra.nvjci^nv. Etymologici Magni 
auclor : TitiMupa myAvtt to y&Tuoy.zAJti.^u, >^ 
7o mfMfjuu.. Superius v. 228. 

OJtToif 

ApycthtOV mhifMV TiKfJMjpi^) JllpJiTiTX ZtAif. 

Ipfis 

Moleflum bellum immittit omnia 
videns Jupiter. 
Recte- Gloffae MS. hoc loco J)iTiKfjJ^cuTe, 
cx&trim^ctvTo. 

v. 402. xfift* ft « ^o^w] Terent. A- 
delph. Numquam rem faaes, abi> ne- 
fcis inefcare homines. 

V. 40 J. olicov p? <B€*vsa. yjvauyj, 7?] 
Non hic ab Hefiodo intelligi uxorem, 
ut vulgus cum Interpretibus Latinis ac- 
cipit, fed ancillam, quae domum cufto- 
diat, verfus fequens arguit, qui hanc 
yvveuHj. •ATHiim i yctfwniV emptam non nu- 
ptam appellat, quod olim monuerunt ad 
hunc locum veteres magiftri. Ariftote- 
les quidem in Oeconomicis & Politicis 

yjytu- Lectiones in Opera et Dies. )vvtu>& fumfit pro uxore, non verd n-nniiv, 
ut viri do&i affirmant. Nec judicandum 
eft Philofbphorum principem Hefiodi 
mentem non habuifle exploratam : fed 
potius eum hunc verfum fuo voluifle ac« 
commodare inftituto, ut faepe folent Phi- 
lofophi. Nam Mureto, homini quot- 
quot a renatis litteris fuerunt, difertifli- 
mo, qui au&oritate Ariftotelis permotus 3*3 

elew 19 Svoicw, dixerit ^gosile/ot, re&e tamen 
etiam omnia to yj.r oikicw igwp* appella- 
ri %*nei* docuit PolIuxX. cap. 1. Sane 
in hac notione legitur apud Nicolaum 
Damalcenum in fragmento hiftoriae uni- 
verfalis, quod Stobaeus nobis fervavit; 
Aeinifoi ffi ifA-tyw* *^ v ^ n "T«'i'««. 7« </V 
xiotLyji* r ygtsyei&v iv %vov7t ihvrgo7f tpJh&T- 
nn. Aritoni nullum animal ma&ant. fequentem verfum taraquam fuppofiti- Vafa Jiguhna ad quotidianos ufus para tium jubet expungi, non eft ut fuffrage 
mur, fi vera funt quae Timotheus apud 
Proclum de Ariftotele commemorat, il- 
lum nimirum addu&um hacHefiodi fen- 
tentia poft obitum uxoris cum Herpyli- 
de ancilla confueviffe & ex illa fuftulif- 
fe filium. Quamvis & hic Ariftoteles 
maluerit fuo obfequi ingenio & auclo- 
ritate Hefiodi fuam tueri vivendi ratio- 
nem, quam Poetae monita fequi. Nam 
Poeta nec de pellice, nec de uxore Io- ta in aureis invo/ucris cu/iodiunt. Sic 
rediflime hunc locum vertit vir incom- 
parabilis, quem honoris caufa nomino, 
Henricus Vallefius. Bene fe omnia ha- 
bent. igmex* funt vafa domeftica, uten- 
filia, five fint pretiofa, five vilia, & nul- 
lius rei. Strabo lib. XV. p. 7x2. 1T0M* 

cAi ^TlK^Vffi ^ ffi 0Zt>fUA7UV rjl\ T }grt&l£t.OI1 

'^hijiouv ffiudll*! vvktuo, j^ <r (ZaoiMHAif '$ xtf.- 
7«(nc&VHf ifyKt£<ft». Multa autem corpora 
utenjilia nocJu ingruens torrens baujit, quitur, fed de famula pretio comparata. fo> magna pars regia? fupeUeclihs abla- Vide Produro, apud quem pro oJ «fel 
Tiimuov legend. ol <&X TiiJ>5tov. de quo 
Diog. Laert. in vita Ariftot. 0/ <nfei T/<ui- 
foov ver6 non funt Timothei difcipuli, 
fed ipfe Timotheus Athenienfis, qui vi- 
tas Philofophorum a Laertio toties lau- 
datas memoria: prodidit. o\ «fel riv Tifd- 
Stovt elegantiflimo idiotifmo eft ipfe Ti- 
motheus. ut apud Polyb. 0/ «fel Kwuva. x} 
t Bctp^ eft Anno & Barcas. oi k^) w 
Y.iutuv* ty ~2.ny.iAew apud iElian. Crito & 
Simmias. & mille talia. 

407. XpHfOtTtt S 1 ' iv o"lKU TlUVT ItOfdjHt mi»- 

imSvu 3 Homeri, & Hefiodi tempeftate 
feHfwm notabant omnes facultates, o- 
mnia quae in bonis habebant, non num- 
mos aut pecuniam, cujus ufus tum ad- 
huc erat Graecis ignotus. Hoc loco au- 
tem fingulari notione fignificat olK»riei* 
mcm», inftrumentum domefticum, fup- 
pelle&ilem, utenfilia. nimirum &jb f %»• 
nuf. Propter eamdem caufam ab Alcaeo 
in Pafiphae ^diexa oxvvi&ct dicuntur. 
Quamvis Plato Comicus in Hellade illa ta. Eadem autem ratione ut xpxfwei* fic 
& ^piifMtw omnem notant fupellectilem, 
x&t ity-ftv tamen de vafis & facra tem- 
plorum fuppelle&ile frequenter accipiun- 
tur. iElian. Uoikik fo?. lib. 1. cap. 20. 

&IOVUOT>f ££ k7lUV7UV $! h "ZvpttKXTSUt hoQV lOV' 

hwn 7« xfnty.ctm. Ubi Gefnerus vettit : 
Dionyfius ex omnibus Syracufarum 
temphs & delubrts per facrikgium pe- 
cuniatn abjiulit. Paullo poft : Ti to A- 
■mt^avQf iij t AoVKoSiat aimm* iavhim ygn- 
l*on*. Ubi rurfus Interpres : Univerfas 
ApoUinis & Leucothea pecunias nefario 
fcelere abripuit. Peffime: cum utroque 
loco fignificentur vafa facra diis illis 
confecrata, quae abftulit Dionyfius, ficut 
inter illa commemoratur ibi menfa facra 
Apollini dedicata. Lapfus quoque eft 
idem vir do&ifEmus, in Interpretatione 
hujus vocabuli in lib. VI, cap. 6. Ae/sc- 
T^hnt a.auTz.Vm^Qf tuw t ■nuitot •y^t^tt.-vt 
ayjj/mv Zti spttTeictv. Arijloteles abliguritis 
omnibus pecuniis, qua ex bereditate 
parentts ad ipfum venerant, in mriitiant tantum vafa, quibus utebantur <v&s Sia- profeilus eji. Vertendum erat, confum 

Rr //* 314» JOHANNIS GEORGII Gr^EVII 

tis omnibus facultattbus. Quamvis non lium, de quibus Cl. Gronovius in obfer- 

ignorem pecuniam apud Latinos etiam vationibus. 

pro toto patrimonio capi, fed Interpre- v. 405». M/rJ.fy Sim toyov~\ Hoc eft, 

tem de nummis folum cogitafTe, cum ne cum tempus effluxerit, non poffis 

ita verteret, fatis conftat. Sic & XP"M*- opus, quod tum faciendum erat, facere. 

•7» quafvis facultates notant apud Marc. Ep>or ^t* t%o%v hk eft opus : labor rufti- 

X, 23. cus, qui impenditur agro colendo, ut 

v. 408. O <A' ipvJrrju, cv $ 7»t£] MS. I. & verfu fequente & ipio indice libri 

VofT. s y a^vtiTvu, ffv 77Tot. quod gloflae hujus ac infinitis aliis locis. Florus I, 9. MS. explicant : •neim» tdJ jtapjYxoJ op^w. 
Videntur fane veteres dixiffe tjtSu' & t»- 
7-9tf. Hefych. 777«^ ^piioxtS^. Apudeum- 
dem tamen legitur etiam 77J7», ^neia, 

tV&t*, 9E?H0l<\ 1»7U(J^J» SieffJ&jJil. T»7U(^f)0V, 

^&tmof^jov. Au&or Etymologici magni : 

TH79t HoloJbf. tTHfJMAVtH 70 'C»7^t, tK T 7V.U Ttf 

v»(JUfxvov7Q? 70 £»7& yviuu k? dvaJ)'nhaoiuo^MV 

786711«» 7W7tVj Kj M3-J tKTHOlV 7»1«, & qU3e 

fequuntur. Platoni III. de leg. <p?ivuv 7». 
7w'f/W, funt mente capti. Sophocks 
Philo&ete : Td.ico <uelf oiv.*t r)V 1/jJov t»7«- 
t3fi&> Navigo ad meam patriam meis 
rebus privatus. Sicut autem t»t<3 pro- 
prie eft quaero, deinde careo, deftituor, 
fic & Latinis quasri eft abefle, defidera- 
ri. Senec.ep.pi. Lugdunum quod oflen- 
debatur in Gallta quaritur. Petron. de 
Eunuchis : qutcrit fe natura nec inve- 
nit, hoc eft, defiderat fuum opus, quae 
marem condidir, nec tamen invenit ma- 
rem efle, quem fecerat. Stat. Theb. 1 1. 
Jam trepidifefe quatunt numtrantque. 
Cic. a&. II. in Verr. cap. 10. Nego effe 
quicquam a tejiibus dic7um } quod aut 
vejirum cuipiam ejjet obfcurum t aut 
cujufquam oraloris eloquentiam quare- 
ret. hoc eft, ad quod explicandum de- 
fideretur vir difertus. Dicere quod quae- 
rat eloquentiam eft infantem efle, indi- 
fertum. Nam quae quaeruntur non ad- 
funt. Hinc & Plauto in quaflione ejfe, 
quejitoni ejfe, eft abeffe, non praefto ef 
fe, in Pfeud. Ciftellaria, & Cafina. Hinc 
& illae venuftae locutiones Siciliam in 
Sicilta, apud Cic. in epulis epulas apud 
Ovid. Samnium in Samnio apud Flor. 
pontum in ponto quarere apud Mani- Medtum erat fortv tempus fementts, 
cum patricium virum innixum aratro 
fuo HSior in ipfo opere deprehenderet. 
Apud Terent. Cic. opus facere, de ope- 
re ruftico. Hasc trita funr. 
v. 411. MS. uterque *t»oj. 

V. 4I4. H(Mf, cft» *H)fl fxvQr %io( khioio~\ 

O^i hiKiQr non eft celer ut Gncci volunt 
magiftri, fed Sifuot, fervens, ardens, acer. 
Pindar. Olympionic. 7. 

l^eti 75 UIV 0- 

%£av yfyiShtof krhvuv n«£T»p 

n?p TtVcovmv a.^t "%inmv. 
Habetque ipfam (Xhodum) fervidorum 
genitivus radiorum pater, tgnem fpt- 
rantium dux equorum. Aratus de Si- 
rio: 

e .1 c *l 

» e/S 01 ttXf» 

AfieA @i£h»71U JUv» ^l&i °f \* 'u£ki&l 
0%i<t o&aaiti, yj!i utv Kdhw avSfumt 
"Zeieiov. 
Vertit Avienus : 

JEJiuat in mente, multus rubor im- 

buit ora. 
Stridit anhelanti face pejltfer aera 

motu, 
Torret & immodicts terras coquit 
igntbus ajlri. 
Horum imitatione Horatius folem fer- 
ventiffimum dixit acutum. Lib. I. ep. 
10. 

EJl ubi plus tepeant hyemes ? ubi 

gratior aura 
Leniat & rabiem canis fe momen- 

ta leoniSf 
Cum femel accepit folem furtbundus 
acutum ? 
Lib. I. Sat. 6. vocat foletn acrem. 

AH Lectiones in Opera 

AH ubi me fejfum fol acrior ire la 

vatum. 
Admonuit. 
Lucret. VI. 

Hunc homines fontem nimis admi- 

rantur & acri ET DlES. qiS 

V. 41 f. KuifMrQ/ iJkhiu.*] Eft ityv-m 
Kivwnt, ut melius omnes Graeci, quam 
Latini, qui ftulte : caloris humidi. He~ 
fych. i<Mki(Mv xgjju.*. ri jfyuTvrnnlv . 

V.^-If. MiTtTTUetVOt 0(J.Cti\0~U7Qf ZUulf iet&iviQf'] MS. I. oy.CeiawTDf. Graeci Ma- 
Sok puiant fubter terras fervefcere giftri nefcio quid de Jove cceli & plu- 

viarum domino hic nugantur, cum Ju- 
piter hic fit, ut fexcenties Poetis, cce- 
lum, aer. Inferius 488. 

T»U3t lc/Ot vot 1?«TW YlUdLTt, UmS*' ^anKtyOI. rapttm. 
Florus II. 6. Obfervato loci genio, quod 
(y fol ibi acerrimus, & plurimus pul~ 
vis. Reftituenda eft haec vox Claudia- 
no. In epigramm. de cryftallo, cui aqua 
inerat : 

Qge m neque conflrinxit hyems, mc 

Sirius acris. 
fic enim hic verfus legendus. Vulgo cir- 
cumfertur : Jirinxit hyems, tiec Sirius 
axis, fine fenfu. In nonnullis codicibus 
eft ardens, quos fequitur Nicolaus Hein- 
fius, vir fuavifEmi ingenii & fummae 
eruditionis, qui in carminibus novis pan- 
gendis, & veteribus caftigandis, ac fuo 
decori reftituendis nulli, qui in hoc ftu- 
diorum genere elaborant, eft fecundus. 
Mihi tamen ardens videtur gloffa & ex- 
plicatio t* acris, quod vitio defcripto- 
rum tranfiit pofte^ in axis, quod non 
fruftra tot codices retinent. Sicut vero 
hic VQt tiiKtQf, fic contra apud Pindarum 
%w 05««» nix acuta, ut apud Horatium 
frigus acutum, eft vehemens, & acris 
hyems, faeva. Apud Sophoclem Ajace 
Flagellifero, v. 2j8. l$t vbrQ/, Aufter 
vebemens. Omnia enim quae penetrant 
& vehementer laedunt Latinis dicuntur 
acuta, acria, Graecis ItU. Tunc Jupiter pluat triduo } neque 
definat. 
v. ytf4. 

eSt' etc y ttyMVjv. $ teomt h\ioio 

Xtifitet hn\io-vi Zcvt »//«t«. 

Cum autem fexaginta pojl conver- 

Jionemjolts 
Hibernos perfecerit Jupiter dies. 
Theocritus : 

X o) Zcvt a.Wox.it p! mhn eu^etQf, tfM.o- 

m <A' vh. 
Jupiter alibi eji ferenus, alibi pluit. 

Horat. Nivefque deducunt Jovem. Sed 
haec quis ignorat ? 

v. 4I<J. Mst» <ti v(nri-m ^TiQf ;$«'3 
Perverterunt fenfum hujus Ioci Inter- 
pretes, cum vertunt uiwrei7imu> tnuta* 
tur. Vertendum : movetur. Facilius, 
inquit, movetur corpus autumno, quia 
vires fuas jam recepit, quas nimii fb- 
lis ardores attriverant, ut pares nunc 
poffint efle laboribus ferendis, & mate- 
riae caedendae. Rr 2 C A< 3i6 JOHANNIS GEORGII Gr^VII C A P U T XVII. 

S«£W? pro fole & quovis fydere. Hefiodi aliquot loca illuftrata. 

A$rtwcuv\S fyuof. Ep^civvj. Qiedzq apOTfct,. Avroyuov ciootfcv. Buris. Tvv\c. 

Thpbrw cipoTfov. eKv^a. ifoGotv?. Interpretum craffi aliquot errores. 
Pollux emendatus & mox Hefiodus. exmis $ks. a&ctos. ztvs xfy- 
vtos. Pluto & Proferpina Dii agricolarum. Pluto divitiarum da- 
tor. Hefiodo rursus medela. V. 417. A H $> 7B75 %tiet& «tfjjpj Sirius 
*■* hic non eft caniculae fydus, 
fed fol, ut non folum antiqui Interpre- 
tes Hefiodi ; fed & Suidas interpreta- 
tur : 2«f, eet&f y>i\iq/ } oJ $ it) tmeiot. No- 
fter inferius verf y87. 

Et« Kiipuhw K) yivetTtt SeJe*®* et£«. 

§luoniam caput fygenuajolajfligit. 
In Theogonia, v. 15:2. 

Oste« «Ae arpi ijfe* \ivo7o omrticmt 

2«6i» A^aKtoio tuKtuvq ttu&sto CUH. 

OJJa autem ipfis pelle circum putrefa- 
tta fole fub torrido in nigra putrefcunt 
terra. Archilochus: 

I~IoWv«r pt oZrav "z.&eiQf KctTtttttvtH 
hQs \kk&u7tuv. Muhos iliorum Jol ficca^ 
bat acutum fplendens. Sic hunc locum 
capiendum efle docet Hefych. 2«ei« wj- 
vof £Uw. ^.opoxtif r &q>uv yjjvtt, |J Aj;yAo- 
%Q/ t JIa/o)', iCvms TmvTtt 7K i^*. Idem. 
S,tiei& YiKtQf^ koj n xjuvof isyp. Lyco- 
phron in Alexandra de corpore Ajacis 
in liuus e mari eje&o : Ex&CepcqMvov n- 
xjuv dKTit 2«p/'« wmrctv£. Cadaver expul- 
fumficcabit foiis radius, quod & obfer- 
vavit Vir eximius & fingularis eruditio- 
nis Hadrianus Junius in animadverfioni- 
bus. Quin & Virgilium fic interpretan- 
tur » iv^vnt. 

Jam rapidus torrensjitientes Sirius 
Indos Ardebat ccelo. 
Non folem autem, fed etiam omnia fy- 
dera dici S»f»i ex Ibyco modo docuit Hefychius. Inde & Latinorum fydus a 
aBoQf efle ingeniose nuper oftendit %&>■ 
eiifanf Tanaquillus Faber ad Dionyfmm 
Longinum. 

V. 4.I9. TlKMOV <fi 7? VUKTOf Itcwjh] MS. 

I. XiroiihH. corrupte. De hujus ioci inter- 
pretatione ambigitur. Alii enim \nttui%w 

vvKTot -rihiov exponunt 'rihAov iinKetuCdveiV Kj 
iinKtujHv t 5 wKToty plus no&e frui, diutius 
quiefcere, qui refpiciunt illam pervaga- 
tam Poetarum opinionem, folem no&u 
ftrigare & quiefcere. Hos fequuntur La- 
tini. Alii idkov nwiuv 19 ?eg?<3ru \zni&Tu 4 
?»f majores capere labores fub terra in 
oppofito mundi latere quod dum pera- 
grat, quod verum efle ex oppofitione 
liquidb apparet : brevi tempore, inquit, 
fuper noftra confpicitur terra interdiu, 
nodu ver6 majorem capit laborem. Vi- 
de qua? fupra notavi ad verf 240. 

v. 421. Mtpv»{j$i)0f uetov tqyov] MS. I. 
uetct topt. Verf. feq. MS. II. Oj\(mv p: tet- 
mfL» u&ni. Idem V. 42 J. $)ri x*v ofifciv 

Ki 7H/M/0, 

v. 430. A^Uueunf ffjioof] Quae h«c eft 
vefania tkStwttictv habere pro Attica Ce- 
rere, quod Latini fecerunt Interpretes ? 
Quis umquam fando cognovit hSUututtr 
dici Cererem ? Eftne qui ignoret Mi- 
nervam efle praefidem artium & opi- 
ficum, in primis verd fabric* magi- 
ftram, indeque dici Ef}«W, Cic. in Ara- 
teis: 

Ut Lectiones in Opera et Dies. 

Vt nento cui fancla manu docJi/Ji> 

tna Tallas, 
Soliertem ipja dedit fabrktc ratio- 

nibus artem, 3*7 

Continub in fylvis magna vi fiexa 

domatur 
Tn burin, fe> curvi formam accipit 

ulmus aratri. Tam tornare cate contortos pojfiet hoc eft ulmus feu ulmi ramus inflexus 
orbes. natura fua a ruftico continub feu per 

Ejus fimulacrum erat apud Thefpienfes, aliquot annos femper magts magifque cui Plutus afliftebar, quo fignificabatur 
opibus illam Deam cumulare fuos culto- 
resftrenuos nimirum opifices. Vide Pau- 
fan. in Bceoticis & Ariftid. hymnum in 
Minervam. Julianus Imperator in fra- 
gmento orationis, p. J31. edit. Petav. 
Op*7l ocnt i-ftuiTo t* Eoyarnf ASnrat Jhoa. p*i- 

dete quot opificis Minerva in nos deri- 
vata fint munera. A^uuatnt P/uoof eft 
7wtov, faber qui aratra faciebat. Sequente 
Verfu 7nhaoat «rej orx ftioiTvu eft <®Ooa.fan ut 
fupra verf 1. ivvmvn nKmaat, pro xA«'m. 
In MS. I. Vofl. eft <Btyov.ovtn.71u. v. 432. 
Stfi^ a&Tfa non eft difponere aratra, fed 
OT/Hr, ng.tv.m.MiZeir, ut fexcenties apud 
Graecos Scriptores tam vinftae quam fo- 
lutse orationis TiSvut pro imia ufurpatur. 
inferius v. y 18. Tfo^aAoy Ji yl&vTu t&wa. 
incurvum vero fenem facit. & v. j- jtf. 
yjfi>T* 7s fjujJkhiov Sh». Corpus madidum 
faciat. Equidem Latina hac Hefiodi 
verfione nihil eft infulfius, & imperi- 
tius, in qua vix ullus verfus legitur fine 
gravi hallucinatione. Vide quam inepte 
mox duo illa aratorum genera twroyvor & 
Tnnm exponant v. 432. 

&01* q 3t«% *&~%a Tmnm.[$t>®' y&r oIhw 

Avroyvor 19 TWLTiv. vertunt : 

Bina verb difponito aratra dbmi /a- 

borans 
2)entafum & compaclum. 
Quid eft aratrum dentatum ? An quod 
dentale habet? Nonne & waw habet 
dentale? Hunc errorem facile potuif- 
fent declinare, fi Veterum confuluiflent 
expofitiones, quas docent ow-nyjov a&ifov 
efle quod habet burim fuopte ingenio 
curvam, illamque non clavis affixam te- infle&itur, ut fic curvus adolefcat in bu- 
rim, ut naturaliter curvus & aptus fit ad 
buriro. Buris veto five bura, Grajcis yunf* 
eft propric infima pars temonis. male 
vulgo dentaie exponitur a viris do&is, 
cum dentale aptetur burae ; Hefych. 
Tuns 70 tig.7d7v.Ttv uitQf t /soffoea* iv tw ig}- 
t?$>. tWToyvov Ji 70 (m owvSitov, a.tf\' e£ ivof 
$*.*' Tuuf efi infima pars temonis in ara- 
tro. hlroyiov efi non compofitum, fed ex 
uno hgno. Inde & Proclus ad h. 1. hiyty 
yvnt 077 atH 7mfJ. tuu yUu SJjk. Aunyvu op- 
ponitur a&Tfor ot»k7oV, quod non ex uno 
ligno, fed variis eft conflatum & com- 
pa&um. Eratofthenes in Archite&onico 
utrumque defcribit apud Scholiaften A- 
pollonii Rhodii : Auo aej^av ricnr eiJh' 

70 pC <&mnlvt 70 /i OJJToyvOV' <8niX7tV p? 70 i*. 

ovixCohHf iygv 70 \Kvfjut. «sj Ji t\uua t iv a o 

VVVlf fVTt^lTtU. 70 Ji j<vh.0V 70 &B 70 6 ihilfMTOt 

t^vov &n fof /Goctf, yvvit >tg.h&7iu. 70 jj im <ni 
yvv /SB^otvf . t ^">« 7* &i W a»y£vet( 7^ 
jSowy ZhjibifAp* 0/ p? (^ovyxaf, 0/ Ji (iiosaCa 
hiyvn, To/87oy pC 70 'ttmtov. twriyvov JSi 'Shv 
SwQf 7o \\vua »x ssJf tr. ovuCoh.»,-. Sunt 
duo aratrorum genera : quorum altexum 
non compofitum. CompaSide quidem ha- 
bet denlale tjuod cum ahis committitur. 
EFi autem dentale cui vomer includi~ 
tur. Lignum verb quod a dentali ex- 
tenditur ad boves vocatur buris, quod ve- 
rb a bura temo. Iliam veropartem jugi t 
qua cervicibus boum imponitur alii vo- 
cant {e*i}A«f, alii (livmCa. Tale quidem 
efi compaclile aratrum. Non compofi- 
tum vero e/i, cujus dentale ncn com* 
mittitur ; nimirum clavis & arte cum 
aliisaratri partibus, fedeft unum lignum raoni & dentali, fed quod totum ex uno ex quo dentale, burif, temo. Inde ap- 
ligno conficiebatur. de buri VirgiL I. paret quam egregios Interpretes egerint 
Georg, • in gl8 JOHANNIS Ge 

in verfibus paullb pracedentibns expo- 
nendis, qui de Graeco Latinum fecerunt 
Hefiodum : 

EiV ay hSlu>cuH( fryaot h tKvya.T7 7m^04 

TbypltflV TTcKtimt «D£?0Kp»J5^) foSiM/. 

Nempe cum Attica Cereris famulus te- 
moni infigens Chvis adjunfium Jliva? 
aptaverit. Qupt fere verba tot errata. 
De Atticae Cereris famulo ante di&um 
Num tKvya eft temo, 't&CocAt ftiva ? Per- 
verterunt omnia. Stiva eft poftrema ara- 
tri pars^ Graecis t^TKr 't&CocAt prima il- 
la temonis nimirum pars, quae inter bo- 
ves protenditur. LKvya eft dentale. Era- 
tofthenes : EKvya, Iva vvvtt ivn^i-mt. TLKv- 
u.* ejl cui vomer inducitur. Proclus ; 
Tvvtt 'Q}t t<i <n<fagfv axni to \v tw tL&Teiq.v %- 
£ov tUu ytuZ' ivto cAs t$ tKvya-n «nSyilpftosw/ 

(LVGlZw i[Jt£lCh»$JOV M OJJTO TO KOlKOV OV. TV- 

rif eft ferrum quo in arando terra fcin- 
ditur. Hoc vero adaptatur tK»ya.n fupe- 
rius injec7um ubi cavum eft. ^Kvya La- 
tinis dicitur dentale. Servius : Dentale 
eft lignum in quod vomer includitur. 
Varroni dens dicitur, lib. IV. de Lar. 
lingua : Rutrum ut ruitum a ruendo : 
aratrum quod eruit terram. Ejus fer- 
rum vomer, quod vomit eo plus ter- 
ram. dens quod co mordetur terra. Alii 
tamen iti medio aratro tKvya locant, & 
fic appellant commiiluram, qua yl»t & 
faCoauf conjungitur. Tzetzes : B.Kvya n 

UJtUOV T <t£?7?K) 07T« S ybyjyQf @KitStHf ITUJJnKoT 

7tv y!/w ry r \vuj>v. T.Kvu.a. eji medium ara- 
triy ubi c/avus impacJus committit bu- 
rim & temonem. Proclus paullb ante : 

tKvya UAfQf 77 TeJ a&Tfli iV TW UAa~U %V, iV- 

Sa. oiiyCdKKiTOi o yj»f tw 'isvCoh. tKvu.d. q m- 
fk tv thmv o 'Qj h^kv^Ihv. HKvya pars ara- 
tri in medio, ubi committitur buris cum 
temone. Dicitur autem tKvya ab iKvm, 
quod eft, tegere. Veram hanc obferva- 
tionem non efle Procli, fequens annota- 
tio oftendit quae accurate a&Ttv n&m- 
mvMv docer, ejufque partes enarrat. In- 
de tamen haufit Etymologici magni au- 
<5tor qui iifdem verbis utitur. In hunc ORGIl Gr^EVII 

verb errorem hos omnes induxerant ma« 
Ih. intelle<5ti Hefiodi verfus, quod modb 
produximus : eSt' av A$vvcu»f Syabt &c, 
Hos ifti Grammatici ita ceperunt quafi 
iv iK\>u.a,Ti impingeretur & 'i&Coctit & yjnt, 
quae partes per tKvya conjungerentur. 
Sed falfi funt. Hefiodus dicit : burim 
inventam impinge dentali, illique buri 
adapta clavis temonem. Pollux lib. I, 

Cap. I J. ij> b \vyat Wnoujo^Xj tKvya. to $ etjSj» 
oicDtieiov vvvtt. »t ii cm&v vvu.p. o <f£ b \v[xit 

HpUASKj iK TOivfl' TO [A irkl)JJf.U.7At tWT*, U tllTfi- 

THViTtu, to tKvu.ti. ytyou.<pau$iJOV, yjnt. ib |J (jT) 
r yj»T 'is&otAJt. Cui temo adaptatur ikvu.*, 
dentale. terram vero arans ferrum 5wif, 
vomer. cujus fuprema pars vvy.p. Te- 
tno vero aptatur ex bis partibtts. Tars 
ejus curva, cui fubneclitur dentale cla- 
vis adfixum, yj»t, hoc eft buris vocatur. 
quod vero poft burim, fa£osw, hoc eft 
temo. Sic autem legendus hic locus. 
Vulg6 legitur : 9 b ^vybt h^ujo^u ikvu.*. 
quod falium. vide & Favorinum & prae- 
cipue Proclum ad hunc locum. Sed de 
hac aratorum antiquorum forma & con- 
fe&ione alibi pluribus egimus. 

V. 4? 6. Apuof tKvuxty isfivoio yj»v\ MS. 
uterque : <Bf'ivx te yvw. 

V. 4J"0. iltlu.ct.TOf aipHK &evmm ly.C^luJoii ] 
Emenda ex Palatino & Vofliano codi- 
ce I. aliifque of/£p»p«, imbriferi, pluvia- 
lis. 

v. 4 j" 2. Ekiw Qbcti] Hefych. "thtm, Iki- 

KoKiodntt thmym tu >c«pe<7K t^cvnf. Qui 
cornua habent introrfum reflexa. Quae 
vera notio eft hujus vocis. Latinis di- 
cuntur camuri. Philargyrus ad Vkgil.III. 
Georg. v. jf. 

Et camuris hirta fub cornibus au- 
res. 
Camwi boum funt qui converfa ihtror- 
fum cornua habent : quibus contrarii 
patuli, qui cornua diverfa babent : Uvi 
quorum cornua terram (peclant. His 
contrarii /icini, qui furfum verfum cor- 
nua habent. Eadem Servius habet nifi 
quod male lavi apud hunc omiflum. 

Pa- Lectiones in Opera et Dies. Patuli enim funt qui cornua diverfa ha- 
bent, hoc eft, extrorfum flexa, qui op- 
ponuntur camuris, laevi ver6 licinis. Fe- 
ftus : Camara & camuri boves a curva- 
tione, & Graco w*». Boves nimirum 
camuri a curvatione cornuum camura fic 
dicuntur. 

V. 4J*4 t\imvfya&u J MS. I. kna^vviatc 
£>$. MS. II. etattv»)5nS^. quafi ab «wamo- 319 

dicitur Zwt wx^hwtov. Jupiter mortuo' 
rum. Hefych. x^> n & ZM > f ° &^ f « Ab 
aliis Graecis Poetis dicitm- & x^'®" &** 
tnhdjt. In Theog. 767. Silt x$ovi&. Et 
Proferpina dicitur x^"'*» fcilicet |W- 
A/ftw, Regina infera. Euripidi Futiae funt 
%5zy;eu Sc<u. Nec hoc ignoravit Proclus, fed cur Pluto ab agricolis fit invocandus 
neicivir. Id verb inde eft quod Plutonis 
l*>t. Sed cimpvMctS^ videtur quoque Pro- ditioni & poreftati fubjecerint terram 8c 
clus agrofcere : Ta y) oIthqtu il-goit Seiv. omnia quae fub terra funt, illumq 

Sed vulgata praeftar. V. 4^8. Eur' a.v 3 ©£50775-' ctoaTQf] M?. 
uterque, & Proclus : sS/av <A). quos fe- 
quor. A<y7w hic eft tempus arandi, non 
ipfa aratio, ut meflis, fiepe meffis tem- 
pus : wX^a-a ayo^a., tempus quo maxima 
eft in foro hominum frequentia : prima 
fax, rempus quo vefperi faces accen- t ue cre- 
derent elTe d/torem illarum divitiarum 
quae ex terra proveniunt. Onomacritus 
hymno in Pluronem, qui fub Orphei 
nomine circumfertur : 

TIi\VTzJ)>7zi)V yiViriV fctyTWV X.df>7Z0lf IVIOJJTWV. 

'Divitias hrgiens humano generi fru- 
Siibus annuis. 
Cic. II. de Natura Deorum : Terrena 
autem vis omnis atque natura 'Diti pa- duntur, & mille ralia. Verfu fequente trt dedicata ejl: qut dives ut apudGra- MS. uterque J\i tot IpouM^veu 

v. 462. E/«e/ ■mtev'] Uterque codex : 
7m\fiv. GlofTae prioris , 7mh&, a.va.y> : $i. 
NonnuIIi legerunt *ei 7n\fiy. quae pro 
varia lectione prioris libri margini erant 
adfcripta. Nihil muta. Vide fupra ad 
verf. V. Hefiodum Ennius imitatur, qui cos UhvTuv, quod recidant omnia in ter- 
raSj & oriantur e tcrris. Plutus in Ti- 
mone Luciani ad Mercurium : OuJi 

ZcAit tt^X 57X&T&I' >ixiSi>j\tH (£i 7TO.f oiiTtit, *7E 

7&K7vJbT}if i&\ ui)a?\oJi<)pQr' >9 dinif (ov. <h\ot 

yiv 19 tJ hdua.7}. Mon Jupiter, Jed Tlu- 
to me mittit ad eos, qui & ipfe divitia- eadem ratione dixit polire agros pro ver- rutn dator efi, & magnorum /argitor, 

quodfuo etiam nomine dec/arat. Nimi- 
rum ficut Tfki-mv apud Graecos a 7fr.*r<i Jl- 
<na(, fic propter eamdem rationem La- 
tinis Dis dicitur, quod divitiarum dator 
fit. Refert huc quoque Arnobius raptum 
Proferpinae ex veteribus Mythologis : /7- tere. Hoc enim eft a TnhHv.' inde & in- 
lerpo/are. 

V. 4^5". Lu^au &i'i yQovia ] Interpp. 
Latini : Supp/ica Jovi terrej/ri. Quif- 
nam ille terreftris Jupirer ? Quae Tze- 
tzes de fua clpaftjW» inculcat hic & aliis pluribus in locis, nugae funt. jibovtot ZzCt /e qui raptam jDite apatre Trojerpinam 
eft Jupiter inferus. x$oV/« Graecis dicun- dicit, non, nt rerts, m turpjjimos ap tur quae fub terra funt, Kam^ovia. X3wo/ 
3tot funt Dii inferi. Hinc faepe in Grae- 
cisinfcriptionibusXGONloic GEOic. 
quod in Latinis eft T>iis mantbus. In 
aliis verb 5?ok Ka7a^6ovioit. Sic corome- 
moratur in monumentis antiquis x^ v '& 
Ef|t*«f, Mercurius wfernus, qui animas 
corpore folutas ducit ad inferos. Sicut 
apud Homerum vja-myjnviQf (^ur eft qui 
noftro x^'® 1 - ^fchylo in mr, v. io"4. petitus viraginem dicit raptam ; fed 
quia gUbis occulimus femina, ffe fub 
terram 'Deam, & eum orco Jignificat 
fcedera genita/is conci/iaie fceturtC. Vi- 
de Porphyrium apud Eufebium de Prae- 
parar. Evangelica hb. III. cap. 3. Hinc 
& Proferpina numinibus agricolarum ac- 
cenfebatur. Auguftinus IV. de Civir. 
Dei, cap. 8. Trafecerunt Troferpmam 
frumentis germinanttbus. Arnob. III. 

ad- 310 JOHANNIS GEORGII GRiEVII 

adverfus gentes : Et fuod fata in lu- carmen apud Catonem : Afars pater ti 

cem proferpant cognominatam ejfe Tro- precor, quafoque uti tu fruges, frumen- 

ferpinam. ta, virgulta, vineta grandire beneque 

v. 466. h&v uktum\ Delenda hic di- evenire firis. Accius Meleagro : Fruges 

ftin&io. Nam s^&S A " X^'"? pertinet probibet pergrandefcere. Hinc grandia 

ad verfum fequentem, a^^& -m <b&>t frumenta apud Virgil. IV. JEn. v. 405-. d&ns. Incipiens arationem fupplica Plu- 
toni, ut opus fortunet. A&n. re£te MS. 
fecundns. In primo ut & editionibus 
«£???«. perperam. Suprav. 384. 
TlfoiiuJuv ATKwftuiov t%iTiH\o(jhJoiov 
A%%& U(*MT& d^fToio J) frvojofjfy&av. 

Tleiadtbus Atlante natis exorienti- 

bus 
Incipe metere, arare vero occidenti- 
bus. 
Ex7?*w fielSuv ver5 in initio hujus verfus 
eft: Ut matura grandefcant. Luftricum pars grandia trudunt 
Obnixa frumenta bumeris. 
& apud alium Poetam grandia farra. 
Contra vegrandta farra apud Ovid. III. 
Faftor. 

— — vegrandiafarra coloni 
§^ta? male creverunt, vefcaque par- 
va vocant. 
V. 468. OpsjfK* (Zoov &h votu 'ikhcu] Le- 
gendum puto : heu. Temonem tergis 
boum immittas, ferias temone terga. C A P U T XVIII. 

Hefiodus ter emendatur, feniel Proclus. MitmGov, fiitxra.Gov. Pollux 
emaculatUS. Eu^^oq-vuuyi, Kaxsfy)(Jioo-ujuq. Biqtx cupivjuSjJoe. Euox%av. H6- 
Aj* Tpo7r<tj bruma. Heliodi locus non intelle&us adhuc exponi- 
tur. npfyjov kpoLv. KtHfccdsu. Sedere. Defidere. olx i$os. yia\K7\ios 
©2x9?« Aicyou. Stationes. Athenienfium Garrulitas & nimium 
novarum rerum ftudium. K<u%pv multitudo Athenis. ^o-xiyeiv 
xa,xd. AetKvvew. Oftendere. Mg^vxe yw*. Orpheus emendatus. V. 4<Jp. | T Nfyuov IhtoVTOV (xeemCo] Lege 
■*— » ex utroque MS. (^mCav. 
Jam olim de lectione hujus loci incertos 
animi fuiflfe viros eruditos, qui in hoc 
Scriptore non negligenter funt verfati, 
Proclus oftendit, qui utramque le&io- 
nem afFert & exponit. Vulgatam ut 
tueatur ibi vide. De hoc noftra fic dif- 
putat : Eakovtuv (ucmCov] (fic lege ex MS. 
Gudii, vulgo male (teouCa) tu fdcm.Cu (a- 
ssuCov, h-tyovTcu Ji eu n fyyi yhupcu. Keu o 
Kurt\i(j.uyjQf (ikosuCu /S»r \sm<fis. Ekkovtov 
iftf /2o»y 75 tvJ}uov ffl (uaciCav, r tyyov iv $ eu y\uQul y tv$* w tujygvif <%f (loov JihvTcu. 
Sed melior hoc loco Tzetzes : Ely* ™ 
y^onu &(*af(jjy>Yi 07HJ» uofy ug97&y.Vi kj 0) \u- 

yl 74)J fyyv 'iKKOfft T \u(jjCiV J»\0V07l rjf (Zwv 

mv*(j%av. Trecare terrejirem Troviden- 
tiam cum inceperis arare, & lora jugi 
traxerint temonem, bobus Jcilicet mo- 
ventibus. Eft enim y!tauCov & (j.icmCav 
lorum quo boves alligantur temoni. Pol- 

lux I, 1 3 : O i&UTUt 'ifJMt rJ ^uyu 7ruo<t~ 

KU$U7J\'o(J$iJQ)' i%GolOV, K) [Ao-uCa, lyti U.i7aCw/ 

(fic lege ex MS.) kukHtcu. K&Tu\uiJ.Ca.v*et 
Ji twm ot<w Tnt&hooiv «V 75 t ?uyi rtv7ni[J.ct, Lectiones in 

JU{Xi'c/k ^yKtvnv ifj.Ca.hfiVTit * n§.Kzncu t(j£fvov % 

tvfyvov. Lorum latum jugo adnexum 
vocatur i%£oiov, & fj.ii/eiCoi, & fAmCov, quo 
utuntur cum in jugt foramen immit- 
tunt paxilium itgneum, quem ipCfvov 
aut tvffvov vocant. Valde appofite ad 
hunc locum. Sane hfyuoY Proclus quo- 
que fyhoY 7rxesa.hivx.ov quernum paxillum 
exponir, qui infigitur foramini jugorum 
ne lora, quae temonem trabunt & boves 
illi alhgant, excidant. Plerifque tamen 
eft ip(e i&Coc»t, feu \vfj.ot. Sed, puto, 
nwiKJb%KZt, ut poftea temo pro ipfo ara- 
tro. 

v. 472. EuShuoows» y) *?/?»] Uterque 
codex iiSupLoew/H, ficut & fequente verfu 
K*iu$vuonw», qui tamen non funt fequen- 
di. Nec Latini Interpretes, qui impe- 
ritiflime vertunt indufirta, & ignavia. 
Diu eft qubd non foliim Proclus, fed 
viri etiam noftrae aetatis do&iffimi cla- 
marint, iv^taoewjnv efle concinnam re- 
rum difpoGtionem, cum omnia recte & 
ordine geruntur & collocantur; jtstxo3«- 
uiswjviv ver5 ordinem confufuro, cum res 
male digerunrur^ nihil via & ratione 
agitur, nihil loco fit. ivZmuovit, qui om- 
nia bene & ordine difponunt. iEfchylus 
Choephoris : 

&uaeu yvvcuKtf ibua.mv ivStiuovtt. 
Ancillte domum ordinantes. 
Scholiaftes antiquus : T«t' <Sbv •^aKfvnht 
iZ vSvatu 7* xj 1 liv cIkov. Vide viri fine 
dubitatione do&iflimi P. Leopardi E- 
mendat. lib. V. cap. 2. In eodem verfu 
ln MS. I. legitur aoig.ua HX-ntKpvyilav. 

v. 47 6. B/078/o iyA>yhiw ] Si Mofcho- 
puli interpretatio accipienda Iegendum 
iftvyfAfiov. Tradit enim Hefiodo pofitum 
efle pro ifouytfjfaov. Idque efle abundan- 
tem, ab ifvy» quod fignificet copiam di- 
vitiarum, per tranflationem a ftomacho 
petitam, qui non ru&et nifi cibo fit re- 
pletus. Sed haec perquam dura eft tran- 
flatio & inconcinna. MS. Voffianus le- 
git g/oTB tufz*(A(Jov, viclu fruenlem. Quae 
quin vera Hefiodi leftio fic nullus dubi- Opera et Dies. • %%% 

to. Eit conftrudtio Attica, ut «?«)* tjJ 
«prii, qua ledionem vulgatam etiam tue- 
tur Mofchopulus. Videtur confirmare 
Produs, qui ix. ■mvav %£&t Kdfir*t, ficut & 
Tzetzes, qui fJA-m*.«fj£oivovT* r /3/oto/o Xj 4 
Zwf exponit, quamvis apud hos etiam 
legatur '(cvpW. 

v.^.77. EiJo^jffli'] Repone ex Proclo, 
Mofchopulo, Euftathio, & antiquiori- 
bus nonnullis editionibus, ivo%$iav, bene 
inftru&us cibis. Vidit & D. Heinfius & 
Ifaacus Cafaubonus ad Athenaeum. 

V. 47p. Ei Xi Kiv hhioto Ttoira.lt ipoV ]] 
Per mhioto TjoTO^ hic intelligi •^iymv.va.t li- 
quido conftat. Vertendum ego : fi bru~ 
mis araveris. Cic. II. de Nat. Deorum 
c. 7. Soiis accejfus difceffufque fo/flitiis 
brumifque cognofci. Veteres folftitium 
aeftivum x«t* i^oyhJj folftitium dicunt : 
quod ver6 vulgS hibernum folftitium 
appellatur, melioris aetatis Scriptores ap- 
pellant brumam. 

V. 480. U(jh& kfjwmt ~\ H/uW eL(J.cf.Y 
non eft, quod omnes Graeci Latinique 
volunt, federe in metendo propter cul- 
roorum raritatem & brevitatera. Non 
vidi Interpretem, qui hunc locum in- 
tellexerit. UySfJov ifj.S.v eft tempore mef- 
fis, cum alii occupantur & exercentur 
in demetendis & congerendis frugibus, 
otiofum efle, nihil habere quod agas, 
quia ager nullos tulit fru&us ob feroti- 
nam arationem. Graecis enim & Latinis 
federe eft otiofum efle. Demoft. Phi- 

lipp. II. 7roAw y£> iiht**t itpofuat tit to # ©^$2 
T Qtav ivvotew \ytiv C/mv h&etti « iKfiva' tih\' 
oIum x<t&«/«3* «<AV immTtt. 'P/ures occa- 
Jiones rei bene gerenda? fe nobis offerunt 
quam Tbilippo, qua funt Jignificationes 
benevokntia? /Deorum erga nos. fed fe- 
demus, ut video, nibil molientes. Non 
Ionge poft : 1*t fi ihKvt moaKtfn -nhh&Kit 

mVTUf, W K^ iKO.50V iV f/kfH. 10, j} Uf/ATifCt 

ojjiuv ^mhMMKoTit yj.$nite. Alios plerum- 
que univerfos ac Jingulos confervaflis, 
nunc amijfis veflris fedetis. Bacchyli- 
des : KtA* "tSf<u \yov «I" if/SohAt. Non efl 
S f [eden- %Z% • JOHANNIS GEORGII Gr^VII 

fedendi tetnpus jy cunclandi. pro quo quod c%@', officina, taberna, locus ubi Homerus «x ' e ^*' non e ft fedendi tem 

ptts. Uiad. a>. 

. 1 H»S* v $ 

®»<mf) cfei *sv i w«^i' tKiKa?tiS A^cuot 
A^cthoatfl $ oi^ >y.Sri(jj\joi, «eft 1 JhjJM/f) 
I%hv itxjvyfyvs 7ioA£/>ta @ct<nKliiS kyuwv, 

Mane autem commtttent pugnam circa 

urbem nigris oculis Graci. Hi enim 

, indignantur fedentes, neque poffunt con commorarnur. Nofter alibi : 

$<djyHV OK.Iif\t §UKit ty VK McV) KOITIV. 

Fuge opacas domos & matutinum fo- 
mnum. Hinc Scvk«p eft commorari in 
aliquo Ioco. Hefych. 3*v>«(, hJ^mvu, t(u- 
hu. Ai%eu funt porticus, bafilicae, taber- 
nae, aliaque loca publica in quibus otio- 
fi confabulandi causa" conveniebant. La- 
tini vocant ftationes. Plin. II, ep. 9. tinere cupidos pugnandi Gracorum re- Trenfo amicos, fupp/ico, ambio domos t 

ges. Cic. pro Rofc. Cum jam profcri- ftationejque circumeo. Sueton. Neron. 

ptionis mentio nulla fieret, cum ettam $7. Salvidieno Orfito objefitum eft quod 

ti qui antea profcripti erant, federent, tabernas tres de domo fua circa forum 

nomen refertur in tabulas S- Rofcii. Id. civitatibus adftationem hcaffet. Pofte jn Pifon. An potefl ulla effe excufatio 
non dicam male fentienti, fed Jedenti, 
dormienti in maximo reipublka? metu 
confuli ? In Verr. §luid fedes yerres ? 
quidJpeHas ? Lib. XVI. epift. ad Fam. 
3. lis enim ventis iflbinc navigatur, 
qui fi ejfent, nos Corcyra non federe- 
mus. Sic & defidere, & refidere : hunc 
defes 7 refes, defidia. Terent. Fruflra 
ubi totum dejedi diem. Sueton. Jul. A 
quo ad arceffendam clafjem in Bytby- 
niam mi/fuSf defedit apud Nicome- 
dem. 

V. 48 $. E( cfs' KiV o4' <*e?W] MS. I. 
k^onts. 

V. 490. Ou7w XS" ofy.oo-ms <ts£9ty&iv\ \o~o- 
0*eJ£o/ ] MS. I. <3&<tfn&Tl infttft^ot. MS. 
II. iffvpueifa. Scribendum, myaeffyt quod 
& Guietus monuit. 

v. 493. n*p y 'idi %*Kmw Sukov] Inter- 
pretes : Trateri autem aneam Jedem. 
fed vertendum : officinam arariam, (eu 
ferrariam quae omnibus patebant, in rioribus temporibus fcholas dixerunt, ut 
multis docet Vir fummus, Thomas Rei- 
nefius ep. $6. adRupertum. Tales k%*s 
& ftationes Athenis trecentas & fexa- 
ginta fuifle Proclus ad hunc locum te- 
ftatur. Quod nemo mirabitur qui me- 
minerit Atticos fuifle valde garrulos, 
novaque audiendi praecipue de aliorum 
vita & rebus percupidos. Dicaearchus 
tv /3(fi> e)Aa<r@'- O/ p? At7/ko( «5fe^?}o/ r Aee- 
t\iait, vmKot, ouu^OM-mS&a, ©5^7»pM7&i ffi 
fyviKav (liav. Atbenienfes funt valde de- 
diti inanibus confabulationibus, occu/ti, 
fycophant<c, exploratores vita a/iorum. 
quod confirmant egregie verba Lucae in 
A&ibus Apoftolorum. A&hvowo/ ii mvns 
kj 0/ %fa<h\jMvns %tvtot tit iJiv "vnejv ?w<5Uf»K 
% /\iyeiv 77 ^; ttKxM nmfbn&v. Athenienjes 
autem omnes fe inqui/ini peregrini nul- 
li alii rei vacabant, niji aut dicendis aut 
audiendis rebus novis. Probo verd hic 
Iedlionem, quam ex antiquo codice pri- 
mus prodidit G. Canterus, imtict hk^tv. quibus folebant pauperes confabulari, Eam agnofcit quoque codex VofEanas 

quin & dormire. Homerus Odyflf. <r. primus cum interpretatione Si$pdv pxt/«- 

vocat ^tthxMiov Ji[Mv t ubi Melantho ad ei<w. 

Ulyflem, quem pro mendico habebat : v. 499. KaxJ. it&o-Ktfym Supq ] Latini 

OtJ^' isi Knt tSJUv ^fNfJviiov is Jifxov i\3ziv Interpretes in recentioribus editionibus : 

He t« is tijyv. animum fuum increpat. perabfurde. 

Non vis cubitum ire in fabri ferrarii quantb re&ius antiquiores : tna/a verjat 

officinam, aut aliquam tabernam. Vide in animo. Uy?*&ytiv >&>& eft xg-K» iwoiiv 

ibi Euftatbv eanQf enim hic idem eft h i<wn -^x^* ut rec ^ e Graci magiftri. 

nimi- Lectiones in 

nlmirum cogirare de furcis, latrociniis, 
facrilegiis aliifque malis vitam tuendi 
artibus, ad quas compellit paupertas, 
quae crimina fuadet ingeniis, ut Clau- 
dianus ait. Sicut autem *fy@-, *£j<y, sfe- 

hiyo/MU, qoafa, q»ui, fic & vstSot/vyu, non 

folum de oratione, fed & ratione & co- 
gitatione dicuntur. 

v. f oi. A&Mvi o ^/uufosi] Praeclare D. 
Heinfius docuit Jhrwmv hic efle dicere. 
Sic & Latinis oflendere. Cic.V. ad Fam. 
12. Cum mibi fape oflenderis te accu- 
ratiffime noflrorum temporum confilia 
& eventus litteris mandaturum. hoc 
eft, dixeris, declaraveris. lib. IV. ep. i. 
Eadem omnia qua? a te de pace fe> Hi- 
fpaniis diila funt oflendi me effe dtclu- 
rum. Lib. 1. ep. p. In eo ipfo quodte 
ofiendis ejfe faclurum, h. e. dicis, fcri- 
bis. Salluft. Jugurth. 30. Multafuperba 
& crudeJia facinora nobilitatis oftende- 
re. commemorare. C. Nepos Epami- 
nond. Micythus Epaminondam conve- 
nit, & catifam adventus Z)iomedontis 
oflendit. pro-Stp^ MS. I. 3t'p*f. 

v. 50%. MiuvKt Ji yu*\ Hunc locum 
optime expofuit vetus Scholiaftes Ni- 
candri ad Theriacw v. 62.6. qui conten- 
dit uifjuuKt hic efte claudirur, conftringi- 
tur gelu terra, em<Ai mvm tv yjifiavi ouu- 
tsutyfyet 6<n *{Jj> tiayxthifffjfyjx. quod omnia 
hyemis tempore claufa & conftri&a fri- 
gore rigeant. Vide Proclum quoque ad 
hunc locum. Orpheus in defcriptione 
hyemis, quam Hefiodum hic aiunt efle 
imitatum : 

noM«i igewoSiv kj \m07tit \k vt^cKoiav 
TiifWf tmovuu-m qrrytHs itj JivJfiotv a.>Kolt 
Oitctoi n, etomKotf 71, tt£ «.vSfdmit tet- 

Svpotf 
rinyoKiAf, kou tnvm a.unJitt. eu Ji$ 

OVTUt 

1fi%*eiv 19 Stifdt iv xftoiv, iJi vt hJfav 
n&Gr\tSoMiv ymyLouv Juuenau *$ yx[<t «fit- 

(M&Ut 

fi^i Kavjothia' tf&yy* cA' \m yu\* [lU 
fWKt. , Opera et Dies. 313 

Mu/ta de cce/o & crebra & nubibus 
tunc incidit fagts & aliis arboribus 
montibufque & rupibus & hominibus 
mceflis g/acies, <fy erunt adfpetlu trijles. 
I/la enim affligit Jyanimalia in monti- 
bus neque mortales prodire ex adibus 
pojfunty quia membra uruntur frigore 
acri 3 geluque membra conftringuntur. 
In tertio verfu fcripfimus i.unJiis. ficut 
apud Poetam a,y.eiJ^m vvKTzt, triftes no- 
&es. Latinis, triftis hyeras. vulgo le- 
gitur fine fenfu : &u\h£us. Sed hoc vi- 
tium D. Heinfium quoque deprehendifle 
poftea cognovi. 

v. yoj. noiH&t t&toks] Eft exftruite 
sedes, tuguria. i&mou enim & k&kioi funt 
aedicnlae, cafae. fic & fupra v.jojt. 
Slt x* 701 aoouv /3/ore •rihndtoci rtg.hieu. 

Ut tibi aflate co/letlo vitlu imp/eantur 
tuguria. Quamvis proprie ibi dici de 
horreis Veteres notent. Hefych. K«*/oi 
w tv7iK>i olyJiuwm. Idem : 0/ uixpoi oIkoi v&- 
ueu >yu xg.KiJia.. Vulgo nidos componite 
vertunt. Novi apud Latinos interdum 
etiam nidos dici tenuiores aedes , & 
quofvis feceflus, fed in verfione prxftat 
propriis uti vocabulis. 

v. ^io. Uikva] MS. I. m\£va., II. Co- 
dex : ■mrva,. quod non improbem. Hinc 
OTTciV apud Homerum, tefte Euftathio, 
eft trejaijmiuv. Et wijfe». Hefych. otIvo, 

W777?«> 'tKTtivei. 

V. yij. A^Xet vu )tj ffi-bjygts tav 2\$Yioi] 
Non intellexerunt hujus loci fenium In- 
terpretes, curn vertunt : quas nihihmi- 
nus frigidus exifiens perflat. Verte : 
fed <& has frigidus valde perflat. Tax 
hic ut fepe apud Poetas pro tvmv. Quod 
& Mofchopulus monuit & audor glof- 
farum ineditarum codicis VoflSani. A«- 
«ftpfoc & 7acwe/^« vulgb interpretantar 
hirfuta. Sed Latinis non dicuntur hirfuta 
qus villofas habent cutes, fed quae feto- 
fas, ut porcorum, aprorum, echinorum. 
Cic de Nat. Deorum : Qtiarum animan- 
tium a/ia? coriis tec7a? funt % alia? viUis 
vefHta y alia fpinjs hirfuta?. 

S f 2 C A- 3X4« Johannis Georgii Grjevii C A P U T XIX. 

ETrymtvbv. Avocjtoc. Kvctvioc niger. Uctvi)>\twie ; MvXiclv, MctXKiotv. Cratis 
corre&io in Hefiodo probata. Proclus corre&us. Crates Mallo- 
tes. n<\J/. Hefiodus leviter emendatus. xxouvat, laena. ulxot. Apva- 
Ki$e?. Pollux emendatur. neAuwr^. uithot. AvctfyeJtfac. -ZKiXiaj. 
Rurfus Polluci duo loca reftituta. Liffiio*. V.fI7. fST"™ iwttwau ?&/$! ox>7av\ E- 
V^/ vmiTw.vcu 7&'p^f Latinis Inter- 
pretibus funt annui vitti. Sed Graeci 
erant audiendi qui bene explicant Jct- 
ciieuy i S^htiTnsacu, 0WJi^7t, villi denfi, 
fpifll, qu.bus opponuntur rari. EwzayoV 
fsepe eft aftluens, copiofus. Hefych. 
iTmntwov, cuui^s, dL%\d.h.yi'nlov, Tra^jtTiTauViov 
2*1* mviQr r x&vv, Jk^hit. Homer. O- 
Jvos. <T. 

AK\' euti mtoiyKtnv hmitmv ya.hu. ftP&t,. 

Sed femper prabent copiofum lac 
mulgendum. 

Oc/Var. $. 

hiiiJJ yb dttKihiat iJkfjJSibjj 

Kvutttnv h Trohhoif, \ith i KOfjjJy xp v»tt 

HiV i7mi7tU0S. 

MJerrime vexatus in flucltbus immen- 
Jis, quoniam commeatus abundans non 
erat in navibus. Vide ad utrumque lo- 
cum Euftarhium. 

V. J 20. YLvwsSn tpih» mvy, (.iMri&t uiujiti^ 
MS. primus : h-nSnv uium vs^ uMriex 

KlS~Vvi. 

V. J2J. "Nv%» >@.7cthify7eu tvJb$tv o'/xk]] 
MS. I. Mnyw >y.7cihi%i7cu (vJbSt oikx. quod 
non improbem. Mu^w MS. gloffae ejuf- 
dem libri exponunt hJbTot. Nimirum 
/*»%» eft quae h uv%o Jb/xav, ut Homerus 
ioquitur, in interiore scdium parte ver- 
fatur, quae Gracis dicitur da,htt[u>t nafoi- 
yuv & Gynaeconitis. Hinc h 5a,h<Lu* twj- 
5ivQf Theocrito eft virgO, quae in tha- 
lamo verfatur, innupta puella. Srat. I. 
Theb. Nec mora praceptis cum protinus 
utraque virgo 

Arcano egreffa thalamo. 
quo nemo accedic nifi propinqua cogna- 
tione conjundus, ut C. Nepos ait. Sic 
& Proclus legiffe videtur, qui exponic 

tlow UV^UV f OMK 7!U?5iVW0U>y»)V . 

v. 724. Ot' eLvonQf ov mJk TivJ\i\ An- 
tigonus Caryftius in v$&Ji%av owja.yuyi, 
cap. 2j. legit Tiuvtt. o Jj iroKvTntt, inquit, 

iV TtS ytifJMVl 7V.S 7ThiY.7V.V0i «u)tS >tf^7I<^7«• 

tSt' '€$v , 

H(JtlV ytiUJtejq OT t\v'o<JiQf %V 770 Jtt, 7SMV<|. 

Tohpus hyeme Juos comedit cirros. Hoc 
Jignificat : Tempore hiberno tjuando ex- 
ojjis Tolypus luum pedem arrodit. Quod 
Hefiodus rnJit. TrohvmJbs, hoc Antigonus 
77>\iKTtivttf nominat, Philes vero & JE\h- 
nus vrhovJ.u*t. Inde proverbium cujus 
Hefychius meminit : nohu7nJbt JIkhv tunit 
Iojjtov i&Towyuv. Obfervatu verb dignum 
eft quod notavit Mofchopulus kvosw ef- 
fe Lacedaemoniorum vocem, ficque eos 
appellafTe 7iohu7roJtt. 

v. 5*27. Kvcwtav ctvJpZv'] Kvdviot quidem 
proprie eft caeruleu?, ioaj/onJit x?^ ua - Kua - 
v@f enim eft color cseruleus : fed faepe. 
etiam ponitur pro nigro. Hefych. Kvd- 

ViOV (JAhtW. KvtWiH (JJihtUVd, ^CUti. DionyflUS 

Characenus v.^%6. 

Mioxp Zti xjuctviaf votihv oJiv OJJTIt ihicsvi. 

2>onec adnigros (iEthiopes) aufiralem 
viam rurjus confecerit. De India v* 
11 12. Lectiones in Opera et Dies> Tw ytiwt v&vw p? xm yjzyt wnuuvt 
&fcmciw J\l7tiavnt. 

Slgare terra babitatores quidem corpore 
Junt nigro tnire pingues. 

v. £25$. neuiWtwiexn] Non vertendum 
univerfis Graecis, ut vulgb ; fed fimpli- 
citer Graecis. n*vih\Ujutt enira tempore 
Hefiodi, Homeri, Archilochi appella- 
bantur Graeci ad differentiam EMk/W 
proprie fic diiftomm. Hellenes autem 
tum temporis dicebantur Phthlotidis in- 
colae, quod nomen acceperunt ab Hel- 
lene Deucalionis filio, qui illius partis 
Theflalia Rex fuir. Ante hunc nomina- 
bantur TfcuKot, quod Latini retinuerunt. 
Hinc Homerus Achillis popalares & fub- 
je&os vocat Myrmidones & Hellenes. 
Achilles autem imperabat Phthiotidi. 
Hi itaque cum proprie dicerentur Ea- 
Klwtt, reliqui Graeciae populi dicti funt 
UannJUuit. Vide Thucydidis prooemium, 
Strabonem lib. VIII. Apollodor, lib. I. 
Biblioth. 

v. $-30. i\vy$ v p^»»75«] Suidas : juv- 
xtoavnt, SfluiMTit. Proclus : JiicfttufjUot k) 
ovyKu$$ivnt xsai r xpwt. Ut apud Phae- 
drum : Mufca contra&a ftigore. Alii 
tarren orones y.vt\ta.v putant efle kiw kcu 
ovyxf&tHV oJbvTetf £tb liit •fyjyjyTHTQf, °i u °d 
Matthaeo eft Pfuyutt IJiviav. Tertulliano 
frendor dentium. Sed frigus ferarum 
aeque ut hominum dentes collidere quis 
vidit, quis tradit ? Mallem itaque cum 
Crate legere wxKKiimnt . MolkkicJv, wt\- 
k£v, (tateHHv eft frigore rigere, a/# 4v%t 
um \ytw iliKirATU Jlwciun yjnjTtdeu. Ut E- 

tymologici magni au&or exponir. A- 
ratus : 

l'oj\ «AJ XfvQf e* Aiot %b 

NsuIth (/.{thKioavTl xj,KaT!£fV. 
Vertit Caefar Germanicus : 

Tunc rigor, ut rapidus ponto tunc 

incubat /4ujler, 
Tarda minifteria. fe> nautis tremor 
alligat artus. 
Ad hanc quoque lectionem puto perrl 315- 

ufyot nff\ nyw^ivnt. Sic lege, non ovy- 
W$ivnt. Apud eumdem corrupte quo- 
que legitur \ar>x$int, pro Kf&Tnt. Cratis 
enim Mallotae Grammatici Pergameni 
celel>errimi, qui Ariftarchi aemulus fuit 
& perpetuus adverfarius, haec eft leftio, 
non Ilbcratis. Etymologici Magni au- 
<5fcor : Mvhiiavnt. HonoJbt t* y^tihw Kivivnfy 
ian -f ■^jy^fTHTot « owjdyovnt, » rit fwKut 
ovyxp&ovnt. Rfdvtt 3 %d<fei uaKKiiavnt. Es7 
Ji tb 2*y, •tyftQf um lyjiv iinuvha J\wd[Jti 
yjfitTctSttu, - 

v. $$$. NiV« kcmkIw] Omnes tradunt 
vip* dici per "i&nxemv pro vipdJct t quod 
mihi nulla ratione probatur. Non dubi- 
to effe accufativum verum obfoleti no- 
minativi vi-\>, vi<pot, unde Latinum mX. 
Hoc quidem nomen interiit ut infinitae 
aliae omnium fere linguarum origines, 
de quibus vide eruditam diatriben do- 
&iflimi Chriftiani Daumii noftri. Ab 
hoc antiquato v)-\ eft v\%a y & vtpChWnt 
hKirtit in Antholog. Alpes nive confper- 
(k. 

v. J37. Y.hcuvcu> n (Jutt\Axhjj"\ MS. II. 
%Kcumv fi u.etKctxwj. Sic metro confulitur. 
Gloffae MS. exponunt iwxvov m%j. recle. 
Latinis dicitur lasna non chlaena, ut He- 
fiodi Interpretes. Erat veftimentum craf- 
fius quo utebantur ad arcendos imbres 
& frigus. Varro IV. de L. L. Lana 
efuod de lana multa. 2)uarum emm to~ 
garum injiar : ut antiquifjtmum mulie- 
rum ricinium : Jic hoc duplex virorum. 
Sed in veriverbio labitur Romanorum 
dodifEmus. Eft enim laena a Graeco 
yKcuvety fine dubio, abje&o %, ficut ab 
antiquo >**£ yKuK-nt eft lac. 

v. 5-41. Bolt l<fi KTttij9foio] OmnesGras- 
ci re&h exponunt bovis nec fenio nec 
morbis confedi, fed qui in ipfo robore 
& flore aetatis vi occiditur, cujus corium 
calceis, qui non facile deteruntur, & 
contra frigus maxim^ muniunt, fit aptif- 
fimum. Sic apud Homerum )uAs Qoot Ip 
KTtt/j^oio, lorum bovis vi occifi. Ratio- oere Procli expofitionem illam, «Ossjp*^ nem reddic Plutarchus II. Sympof. nimi- 

rum 316 JOHANNIS GE 

rum pelles animalium ferro jugulatorum 
efle tenaciores, nec tam flaccidos ac tam 
facile rumpi, quam pelles animalium 
quibus morbus aut fene&us mortem at- 
mlit. Veteres ex crudo corio calceos 
conficiebant, Latinis perones dicuntur. 
V. C42. nihoif tvnfh 7nns.70i\ Quis 
non miretur ftuporem Interpretum, qui 
reddunt : pilts intus condenfans. Quis 
umquam fando audivit 7t)k& Latinis fi- 
gnificare pilum ? mKot funt Ianei calcei, 
qui fub peronibus inducebantur ad ar- 
cendum frigus. Latinis dicuntur udones. 
Ulpianus n. de auro & argento legato: 
Aiia caufa eft udonum, quia ufum caJ- 
ceamentorum prafiant. Domi nimirum 
cum non prodirent ; ficut & foleae. A- 
lioquin calcei cum prodirent in publi- 
cum femper fuperinducebantur a Roma- 
nis, ut oftendit Salmafius mw ad Lam- 
pridium. Sunt etiam laneae fafciae pe- 
dules, ut inferius oftendemus. Quicquid 
enim ex Iana coa&ili conficiebatur di- 
cebatur •mK@f. Tam capitis tegumea- 
tum, ut ftatim v. fq.6. quod hinc Lati- 
nis etiam pileus dicitur, quam pedum. 
De pedulibus Lucian. Pitooojv J)JkoyJ.Ku, n 
ifj&ks "ZiKJuavia ttiKois ims Kcvko7s Zh<K%nno<t., 
Sicjonius calceus albis decorus foccis. 
Pollux VII, c. 33, fe&. 4. Ov (uvov &n 
-t$f KitycLKw 2faTibi(A{J& ■mKQf *tm in3.KuT0, 
«Met Kj «nfei 7US ttootv, wS J\iKo7 Kpct77J'@' h 
lAd.Kd-t.Koit Ktyov. k&y&s \zro ttootv "v/tiv "»- 

AXS. OT5 n*a7»V tV ffV[J.7t0ff16>' KeU OL^VetKiJk-S 

io7s •mKots (B&si&mVi ivnMyfJ^ov r&s mJks 
fit •mKvs 75 Kj AovaKiJkf. Mon folum quod 
capiti impomtur ■mK@- dicitur, fed &- 
quod pedibus inducitur, ut Cratinus 
ofiendit in (mk^ako^s. Albos fub pedibus 
calceos laneos habens. Sed & Tlato in 
fympofio etiam i.ov<tKiJks cum mhots con- 
jungit : Involutum pedes in cakeos la- 
neos fe agninas peJJes. Sic lege. Apeet- 
aiJ\s erant calcei ex pellibus agninis 
(ioveuas enith eft agnina pellis cum ipfa 
lana) quibus hyeme utebantur, ficut m- 
aw ex lana coa&ili. Udones apud Mar- ORGII Gr^EVII 

tialem lib. XIV. ex hircinis pilis confe- 
di narrantur: 

Non bos Jana dedit } fed olentis bar- 
ba mariti, 
Cinyphio poterit pJanta Jaterefinu. 
Cinyphius finus eft calceus ex caprinis 
pilis contextus. n;W iEfchylus & So- 
phocles dixerunt trtKujJTect, Critias w6Jk. 
Pollux VII, 22. A $ ttoJ)* Kej-Tiai >^«, b- 
n <&'iKus ojht6ok, «7S iv&Kn(Mtiit •zroJSiv, 700- 
•7» i u'tK{jjj<r%A «kh^h h •ioivioseus KiyjKQr. 

UiKuurt ' t-^soiv tvSiiois iv deCvKeus, 
Tet Ji iviKujJTfet flJbs V3re«A>/^«7®', uearto 7tt 
•boJ)*, e« 7007« %v iats avafyfioiv, tts mKto% 
tvtot ovo[j.ei!^ifft. YLo&ths $ iv ioo-nus "nptf Keu JM 
•n-oJitt iti\M-nvo\. Sic hunc locum partim 
ex MStis, partim ex conjedura reftitui, 
qui corruptus eft in editis libris. Con- 
fundit Pollux hoc loco crurales fafcias 
cum pedulibus. ha$vv.J\s & oxiKtau funt 
proprfe crurales fafciae, inKot verb, vi- 
KujJTt*, TtiJ)*, pedules. Idem Pollux lib. 
X, cap. II. Aj varttftw J\7 TmJ)*, TnKois, 
mKujjTfx. 'itits y) 2o?oxA«f 7« imJ)*. v&Kti' 

1VS jj «jfel 7D/V 77007 ir'tK\SS 8 T\K&,7Zi)V (J>vor h 

ov(J.-noohu Q)Aff04, heiKiyfjfyov <rks mJa,s &( tt\ms 
7E 19 AivoLKiJks, a.Ki\% Kj KocrfivQ)' iv Ma\det« 

KOIS ' AcAJKuS V3TD 77507/ 'i^V "mKXi . tfysi «'- 

•miv Kj 7ff\iKiis ■mKxs. Kai &Zi r oro/u&fofjfyav 
iJuvuv rriKns rex\^iT6U Auoittttx tmiviQ^ h 
'BiK-^axs' c\h\a. Tti(Ui'oi *Q? TfKiKtis. Sic iftum 
Iocum ex fuo optimo Codice legendum 
efie, qui graviflimis mendis & lacunis 
mifere fcedatus eft in editis libris, often- 
dit mihi nuper Vir Maximus & undi- 
quaque eruditiffimus Ifaacus Voflius. 
Verum poftquam haec fuerunt edita, de 
his Pollucis locis eruditifliraam ad me 
fcripfit epiftolam, quae ciim multa do- 
ceat exquifita, non poflum non eam te- 
cum communicare. Cum utrumque lo* 
cum in optimo fuo Codice iic legi often- 
difiet, ut a me edftus eft, nifi quod in 
priore pro «tb mK*s o?»7sov fcribatur «78 
ojj-m ohjiov. & pro « 7007» %v, •tojjiov %v. 
8c pro mKt/Y*r?a, •mKvisa, fubjicit : Cudo- 
nes vel udones apud Veteres pro eadem re Lectiones in Opera et Dies. 111 re accipi re<£tfe notat Salmafiur., verum fruftraque fe hic torquere Interpretes & non re&e a cudendo hoc vocabulum ar- 
ceffit, curo fit Grjecum, & Graecam ha- 
beat originem. Ab oit eft o7« vel u* vel 
oct pellis ovina, & pro »* vero addito ut 
faepe k, dicitur etiam *«<*, vel x»ct;, vel 
xa^f. A «8* vet'6 eft diminutivum jcac/W, 
*£></>'«. & /w><//V, & amplificarum KvJbr 
vel kkc/W, pro quo etiam a>Jav, & «.&)' 
reperitur, unde Latinum cudones, udo- 
nes, feu odones dixere, idque promi- 
icue; cum * aut c initiale non in bar- 
baris tantum, fed etiam in multis Grae- mathematicos. O» <n/po,uW 7« oxih» aliter 
Graecis dicuntur cmfdmJit non &re <ni ov- 
£hv 7» <roc/V, ut habet Diogenes Laertius 
in Pittaco, neque &b t ^.oio-n^oTOi <mk- 
Siv J)igams t%HV rit ffi voJbZv Jkinvhiit, ut 
putat Galenus fed &i r owgSy 71*37, pedi- 
bus enim tamquam fcopis verrunt pavi- 
mentum quidam loripedes. Tales pra> 
cipue multi reperiebantur inter iEthio- 
pes & /Egyptios, non propter nervorum 
imbecillitatem, neque etiam propter eam 
caufam, quam memorat Ariftoteles eo- cis Latinilque roodo adfit, roodb vero dem fcripto fe&ione XIV. quasft. 4. fed 
abjiciatur, quemadmodum etiam agno- propterea qubd illis vel tali, vel genuum fcit Salmafius. De mh^av vocabulo fic 
fentio, effe id ejufdero naturae ac origi- 
nis ac fit "thvqov. In multis enim folet 
7B t loco ro Ji}&^fXA affigi, ut yihmQ' •&»- 
hinQy, fyctvov w»j«w» ihoubf mheuot, & infi- 
nita iftiufmodi. Eft autem thv^ov inte- 
gumentum, involucrum, oy.i-mop.tt &c. ab 
ihuo feu nhiu involvo. Eodero referri de- 
bent mhhuTtu & mhhw&j, licet Hefychius 
habeat mfrxw* quae funt talaria feu fa- 
fciae curforum, quibus ad compefcen- 
dam talorum extorfionem pedes munie- 
bant. Ut enim thuifov & thuspov dicitur, 
ita quoque mhhuw & mh\u<&tj dicuntur 
ab ethiu & Hhuojv. Reddi debet hoc vo- 
cabulum Ariftoteli in Problematis fecl:. 
XVI. quaeft. 4. ubi quaerit cur non tan- 
tum rotunda, fed & quaecumque recti- 
linea in terram cadentia ad aequales u- 
trimque refiliant angulos. Dicit enim 
id fieri )&5tLmo izit 7? £v%t$ioit 7« mthn 
avij&auvH Kj a>v <iit Kohvtyxf Cpapm^ot. Quae 
vulgb fic vertunt,-»/ his accidit quibus 
aut pars inferior raditur, aut cohi vio- 
lantur. Unde nullum nifi ridiculum ef- 
ficias fenfura. Omnino fic erat fcriben- 
duro, t§§im% 7B/V 3 ov^^ott 7» oxihn evp- 
Cauva, K3 av irif •BihvTfxf (/?a/>W^»el. §^teW' 
admodum contingit foripedibus, <fe> illis 
quibus (inter lavandum) talaria furri- 
piuntur. Vide locum integrum & fate- 
beris ornnia plana ficri fi fic legamus, patellae incidebantur , ut Dempe fugae 
fpes praeriperetur illis qui mallent pedi- 
bus quam manibus operari. De talis 
conjicio, de genuuro parella teftem do 
Origenem qui in Philocalia fcribit, mo- 
rem fuiffe quibufdam ./Ethiopibus twV 
xay%zt t •yovimv t^ataj^H^vu. Gommode 
hinc intelligi poffunt verba Petronii de 
yEthiopibus : /Ige numquid & crura in 
orbem pan&ere pojffumus, numquid fe> 
talos ad terram deducere. Ifta nempe 
iEthiopica mancipia, quibus genuum 
conchae erant ablatae, poterant crura in 
utramque partem in circulum movere, 
iifque non nates modd, fed & ventrem 
pulfare. Qubd fi illis tali inciderentur 
jam quoque poterant plantas pedum fi- 
militer in orbem movere, & furfum ad 
crura adducere, & fupinatis plantis fu- 
pra fblos ambulare talos. Firmandis au- 
tem & continendis talis roaxime condu- 
cebat talarium genus quod draco dice- 
batur. De his & aliis talarium generi- 
bus multa ha&enus ignota poffim tibi 
fcribere, verum iis colligendis & dige- 
rendis oportunius forfan fefe offeret tem- 
pus. Hxc vir ille fumraus. Vides etiam 
Sophocli hic tribui mhuvifa, quae fupe- 
rius tribuit >EfcnyIo. Apud Hefiodum 
noftrum mhoi funt tyi-mhttt, fafciae pedules 
ex lana coa&ili, quibus etiam Romani 
ufi funt, fed fer5. Varro enim aflirmat 

cal- gi8 JoHANNIS GEORGII GR.EVII calceamenta fine fafciis fumi folita fe 
puero. Latinis etiam dicuntur empilia. 
Ulpianus 1. 2j. D. de auro & argento 
leg. §. 4. Fafcia cruraks pedukfque & 
imptlta vefiimenta funt, cjuia partem 
corporis vejitunt. Uikhv & iy.nK£v eft 
condenfare, cogere, coa&ilia facere ; 
unde ■mKQr & tmplta, quam vocem male 
juris Interpretes notant dici, quafi fine 
pilis. Hinc & pilare. Feftus : ptlare & 
comptlare funt Graca originis. Graci 
enim fures ptletas dicunt. Hinc & 
compilare non eft congerere, ut vulg5 
dicunt, & putant, fed furari. Compilare 
ades, furto ex aedibus aliquid auferre, 
quod nobis eft befleekn. Uihot etiam di- 
cuntur tegumenta ex lana coa&a, fub 
quibus hyeme habitant Scythae jufti He- 
rod. IV, 23. male ibi Inte r pretes ver- 
tunt piki. Sic & impegerunt qui Srra- 
bonem verterunt. Nam ubi lib. XVI. 
Iegitur \<£JbTVj.< ■mKw ridiculk exponunt 
virgatis pilts, cu.m legendum fit £«£<&»- 
7wV omKois virgatts macu/is, ut monuit 
Salmafius ad Vopifcum. De t»tm> capitis 
tegumento loquitur ftatim v. $4.6. Uikov terum. de quo Ulyffis pileo vide Alber- 
tum Rubenium, virum politiffimum, de 
Re veftiaria lib. II, cap. ij". Primus au- 
tem Apollodorus fic pinxit UlyfTem te- 
ftante Euftathio ad Uiad. x. p. 723. edif. 
Bafil. Euftathius ad Iliad. *. apud Vete- 
res yjjvw appellari capitis tegumentum, 
quod nunc communiter dicatur ma.J)ov, 
& quod ab Hefiodo dicatur mKQf iminif. 
Tradunt plerique capitis tegumenta ve-^ 
teribus Graecis ufitata non fuifTe. Lufta- 
thius ad OdyfT. 1. ait Latinos nudi ca- 
pitis confuetudinem a prifcis Graecis ac- 
cepifie. Romanos enim Saturnalibus pi- 
leum geffilfe, aliis diebus nudo capite 
inceffiffe, aut caput vefte velafle. Apud 
Homerum pileum & caufiam ne femel 
nominari. Quod verum eft fi pileum 
accipias hujus generis, quali poftea ute- 
bantur, non tamen olim apud Graeros 
aut Latinos, nifi cum iter facerent in 
magno aeftu, aut frigore, aut tempore 
pluvio. Quod pileos Romani vocabant 
petafos, qualis confpicitur in Mercurii 
fimulacris. Hinc tamquam fingulare no- 
tarur a Suetonio in fulio Caefare, illum 
v (%etv a.oxnm, pikum habere beneftit~ium. femper inceffiiTe nudo capite cum iter 
FuifTe tales proprios ThefTalis ad arcen- faceret, feu /0/, feu imber effet. Alio- dum folis fervorem docet Euftath. ad 
Iliad x. Antiquiffimis temporibus ota®- 
non alium ufum capiti praeftabat, quam 
•mKoi, qui calceis inferebantur. Galeae 
enim interlores iis muniebantur, qualis 
ille erat galeae Ulyffis, quem acceperat 
a Merione, Iliad. k. v. 26$. 

Miojh <T' \vi mKQf ipapH. 
Jffedia autem inerat pikus aptatus, ubi 
re&e antiqua fcholia to \tiov inmKx^ov, 
coacJa lana. Euftathius verb ad illum 
locum docet omnes olim galeas lana 
coa&ili fuifle munitas, inde pofteriores, quin in Urbe lacinia togse caput vela- 
bant. A ■mKQt eft «ja»toV, fur, deceptor, 
fuperius v.373. quod ^Eolice dicitur pro 
?'A«toV. Vide Etymol. magnum de hujus 
vocis origine, quae inepta funt. Sed cre- 
do antiquiffima voce elTe ■mKM-njt, ficut 
iEoIica dialectus eft vetuftiffima, pro 
quo leniore poftea fono ufi alii Graeci 
ipi-Aw7jj? dixerunt. Fures autem & impo- 
ftores di&os ef?e yiKn-ms, quod pilo five 
capitis tegumento fe velarent, ne facile 
poffent agnofci. Sic iEoles dixerunt ift- 
ni communiter <*//?/ ; «wor, alii <$<u>ot, 
lampas, Iychnuchus. Latina lingua to- cum quaevis capitum tegumenta m\\a di 

cerent, Ulyffi adfcripferunt pileum, qua- ta formata eft ex jEolia, cujus dialecti 

li tum utebantur. Sic enim femper ex qui peritus eft, facile plerarumque o- 

primitur. Et ficut clava Herculis eft in- mnium Latinarum vocum origines in- 

figne, fic pileus Ulyffis, ut conftat ex venire poteft. faepiffim«b pro communi 

nummis, monumentis & teftimoniis Ve- Graecorum 9 utiturjEohco v. Latinis 

apud, Lectiones in Opera et Dies. apua, Graecis *?w». *c«V/|, Pcenus, & plu- 
ra hujus generis, quod dudum obferva- 
vit Caninius in Hellenifmo. 

v. 743 . nza-njQYov ieiyuy] Simylus in 
Moreto : 

cinSius villoja tergore capra. 

Hoc veftimenti ruftici genus, quod ex 
pellibus haedinis conficiebatur, Grascis 
dicitur J)$5i?x } unde J)p$telcu paftores & 
Attici ruftici talibus veftimentis ami&i. 
Theocrito Idyll. III, z$. & v. 15". dicitur 
/3«i7«, ubi Scholiaftes docet alio nomine 3*9 

appellari (m^urlw, qui prophctarum ve- 
ftitus fuit, ut ex facris voluminibus con- 
ftat. Latinis hic habitus rufticus nomi- 
natur rheno. Ovidio pajioritia peHts. 
Gloflae : Segeftre eOp&tpee. Segeftre teges 
erat ex fegetibus primo fa&a, fed poft- 
ea ex pellibus, quibus milites in caftris, 
nautae & pauperiores utebantur, ut Var- 
ro docet, & ad Varronem Jofephus Sca- 
liger. A/ipStgo: nimirum eft omne vefti- 
menti genus ex pellibus rudibus fa- 
&um. C H A P. XX. 

Hefiodus quinquies emendatus. AAe^. Duo epigrammata in catale- 
•ftis veterum Poetarum corre&a. MuKupis. Beati. x«*A«ras\ Gra- 
vis. In Virgilio le<Stio Servii probata. Oceanus cur facer. Theo- 
crito lux. Alcsei fragmentum elegans corredtum. iM-^oun jxtd. ni- 
r^c. antrum in rupe. Mugct, ay.oKyw^. rmp^a^clv. Gct?*.®* boum pa- 
bulum. kk&ws zi<pu(>of. E7mpjuSjj&> filof. uotetSaf faa,. Facere popu- 
lum. Floro lux. Facere pro gignere. Hpego&jnr. V. 744. /^\*S &» roro] Mofchopulus: 
\^y &n o)(ao. quod re<5tum eft. 
Quae enim induuntur dicuntur humeris 
injici non tergo. Exemplorum ubique 
magna meffis. .Sequentia verb : <5jtS efyc- 
yiCaity khiw. peffime interpretantur, plu- 
vi<c arceas teporem. cum fit, pluvia ar- 
cenda^ five prafidwm, munimentum 
inpcias adverfus pluviam. Quod a no- 
bis defendat pluviam. **«» enim eft **««- 
P», ouyK07m, wmtyy») ut beae magiftri, «tAe* 
vero tepor. 

v. $4-6. iv' «o!7tt p» ifg.TuJiu» ] Eft per 
fynecdochen di&um, ne caput tibi ma- 
defaciat. T*7oV ««7» y&m<hvov imber per- 
pluens caput in memoriam mihi revocat 
elegantiffimum epigramma ex catale&is 
veterum Poetarum de Priapo, fed quod 
aliquot mendis deformatum fuo nitori 
reftituemus. Tarum eji, mifer qubd htc fixi Je- 

dem 
dgente terra per caniculam rimas, 
Siticuhfamjujiinens die ajiatem. 
Tarum quod tmos perpluunt finus 

imbres, 
Et in capiUos grandines cadunt no- 

Uros 
Rigetque duro barba vincJa cryjlallo. 
Sic fcribendi hi verfus. In tertio vulgb 
legitur : diu ajiatem. In quarto : Ta- 
rum quod imi perfiuunt finus imbres. 
In fexto : juncJa cryJiaUo. ineptiffime. 
Sed & qui duobus interpofitis fequuntur 
ex veteribus editionibus fic fimt refin- 
gendi : 

Huc adde quod me fuBe de rudi 

vilem 
Manus fine arte ruBica dotave* 
runt, 

T t Inter- 330 Johannis Georgii Gr^evii 

Interque cunfitos ultimumDeos nu- tyos, Solis, aftrorum, quae credebantur tnen 
Cucurbitarum ligneus vocor cuftos. 
fed haec prseter inftitutum & penfum no- 
ftrum, ad quod nos revocamus. 

V. $4.9. Awp 77T/£?pop@* TiTtiTlu'] MS. I. 

■xvppo&s ivn-mw, cum interpretatione, 
fl7t?op@' ^b-^iTtu. Seleucus verb legit *»p 
ou€&<p'ozos. obfervante Proclo. MdKa^s hic, 
ut apud Latinos, beati, fortunati funt 
homines copiofi, opulenti. Catullus : 
quantum eji bominum beatiorum? Di- 
cuntur & Graecis ivJkiuAvts. Verfu fe- 
quente uterque Codex & Tzetzes : '&tuo-- 
oy-t^fj&. Ibidem liber primus mTu^mv euh 
Uviav. fecundus autem cuivctovmv. quod 
verius. Sic quoque Tzetzes. Ifingrini 
editio proxime verum : eutv vdovmv. Sic 
& apud Hom. 0</W. N. v. iop. SJkr 
tuivdovTtt, ubi quoque vulgati kiv&ovm. 

V. $ y 4. Tov ipdapfy/®' ej>x ^ssaf ] Ut 
verfus conftet, repone le&ionem vete- 
rem ex utroque codice: Tok ^buu^& %o- 
yov TiKivat. Extat & apud Mofchopu- 
lum. 

v. 5^8. XaKims aresGa.Tvts'] Noxius ovi- 
bus, ut Latinis^r/iw. Virg III. Georg. 
417. 

Galbaneoque agitaregravi nidore che- 
lydros. 
Sic legit Servius & exponit, ferpentibus 
noxio. Ovid. IV. Metam. v. 497. 
Infpirantfue graves animas. mare fubire. Fabianus apud Senec. L 
controverf. Sacrum quidem terris natu- 
ra circumfudit Oceanum. Hinc & dium 
appellatur, Plautus apud Varronem ex 
emendatione Scaligeri : 

conferta rate inarataque pe- 

rite 

§ltii dium mare eunt fudantes at' 
que fedentes. 
Sic faepe apud noftrum & alios hs k\a 
<fiav. In mare dium. Quin & Oceanus 
pro Deo habebatur, Caeli & Telluris fi- 
lio, patre verb Saturni & Opis. Hinc 
Alexander M. ei fecit tamquam Deo. 
Juftinus: Expugnata deinde urbe 3 re- 
verfus in naves Gceano hbamenta de- 
dit t profperum in patriam redttum pre- 
catus. 

v. 5"<J8. Op3po>6» n<w</W<V] MS. II. Pro- 
clus, Tzetzes : oj^o». Sic & Hefychius 
& Etymologici magni auctor, Suidas ta- 
men & MS. I. ftat a vulgata. v. 570. 
MS. I, ^ni^iuAv. v. 574. MS. II. ko7- 

7W. 

V. 582. WuQf 'j mihvfMS r *k9«] Hoc 
tempus fignificat Theocritus Idyll. VI, 

A cAf j££t} exni^t toi A/#3puV7J7ai, at a.nt 

iiig.vSxx.s 
Tai Ktt?n/^eu p£W78J, ro Kcthov 3tp@* kviKa 

IffUTTH. Quae fic reddenda funt: IUa vero fua 
Lib. VII, 6. Grave tempus feforte an- Jponte kfcivit, ficut cardui flores funt 
nus peftilens erat. Verfu fequente uter- languidi, cum pulcra aftas ardet. Ver- que codex : k$ t^hov «», 

v. 561. ttwrtk auKttomi&iQ'] „ Hunc & 
iequentes duos verfus pro fubdititiis ex- 
pungendos efle cenfuit olim Plutarchus. 
Nec illos videtur agnovifle Molchopu- 
lus. Re&ius fane abeflent. 

v. y 66. \i&v £iuAvoi\ Omnes h&v hic 
effe magnum, immenfum interpretantur. 
Non nego fic pofle accipi. Verum ta- 
men eft h&v hic propriam notionem non fionibus vulgatis nullus fenfus. Xo<7bu k«- 
•nv£cu «IV ai&vStts, funt pappi volantes 
Lucretii. Pappi enim funt flores car- 
duorum. ks-^ou quia fervore folis flac- 
cidae decidunt & per aerem feruntur. 
Elegans fragmentum Alcaei de hoc ipfo 
tempore nobis fervavit Proclus : 0/»<j> 
Trvcduov* riyyt. (Sic MS. Gudii) To yS *- 
spov itfuTtfoinu. H cl «p«e ^tKt-mt,. A%h <T Ijc 
7riTttA6>v tLJ\ ttv riTV^. &vS& h&\ mihvuQf. migrare. Oceanus enim facer erat, quia Corrupta D. Heinfius fic emendat, <*X" 
erat Deorum domicilium, Neptuni,The- F h 7mv,h»v «^to tvH^. Sed videtur po- tius Lectiones in 

tlus fcripfifle : «X" ^' iK «™' w ' «^* «*" 
7st77|. ^««t/i? az«//. ut exprimat illud 
Hefiodi, ^/jvfitr JGt7t*;te^5^T , koiJiw. ubi ta- 
men MS. II. ih^uvr. 

V.J84. KtfjwaTsicA,®*] MS. uterque/*u- 
UATaJtot, ut & verf 664.. 

v. f8p. Ew sTiTfa/MTg «/»] Mirifice In- 
terpretes Latini, ut folent Tetrofaque 
umbra. nirteun mi» eft ma. tv <mh<u<*> 
umbra in antro. ut fupra v. j^a. y\apu 
KiTtfrtY, eft antrum in petra. Ubi rurfus 
Interpretes, caverna petrofa. ne7?*Ho- 
mero aliifque Graecis Poetis faepe eft an- 
trum in rupe excavatum. Iliad. /3. 

Hi/7S iSviCt itfft UihlK&aV O.J)viuV 
TliTfHS IK yhAtyvfif CUH v'iOV IQgufy&.UV . 

§luemadmodum popult evolant apium 
confertim ex cavo rupis antro novo exa- 
mine exeuntium. Idem Iliad. cJ\ uiit»t 
IxSaivovra JiJiyufyov h «s^Jbamv. Ex tU- 
pis antro exeuntem excipiens injidiis. 

v. 590. m££<* t ifMhjcu»] Eft polenta 
paftoritia, •mif^JiXM, ut Athenaeus expli- 
cat. m££« eft polenta farina confperfa 
& fubacta aqua & oleo. Hefych. M«£*, 
ZtAQtT* Kttpvfufya CJkn i&j thauu. A /«££« 
perelegans vocabulum \sSpua(^.v apud Si- 
mocattam ep. 77. & Alciphronem ep. 
18. legitur. quod eft e nimia alimento- 
rum copia Iafcivire. Id ipfum quod Bel- 
gae eadem ratione pervenufte. dicunt: 
broot-droncken zijn. Hefych. <&?(**£&, 
<s$f>i?jlcL. Nugatur Tzetzes, qui u2\av 
dici purat quafi 70 pi &£*•/. MS£« eft a 
(mLtIu, fubigo. Eft enim farina fuba&a 
aqua. hinc Latinis mafla. Siculi ( & os 
invicem mutant. Pro ^aosu dixerunt 
■nhi^a. pro kviosu ha^u, Za.YMuftot Sagun- 

tus. 

v. ypi. Boof v>\o<peLyv] Interpretes : bo- 
vis tjua pafcitur frondibus. Eae enim pa- 
bulum boum. Hefych. Saft^ot /2oo* Tfop», 
tSmmv oj jSojf. Phaedrus : 

Hac inter ip/e dominus d ccena re- 

dtt 
Et quia corruptos 'viderat nuper 
boves • Opera et Dies. 331 

Accedit ad prafepe : Cur frondis 
parum efll 
In eadem fabula : Frondem bubuhus af- 
fert. Ovid.III. Metam. v. 730. Res tri- 
ta eft. 

v. $94.. kvmv ivxpaiQj» a.viuv] Revoca- 
vi ledtionem veterem, quam fervavit 
MS. I. & omnes Graeci Interpretes prae- 
ter Tzetzem, qui hunc verfum non ex- 
ponit. Legunt autem omnes axfcuQr £?- 
^Jj». Homer. OJuos. /3. 

Tolinv <T' 'iKufyov %&v \h yhauKamt A&oJ* 
AKpaii £ip&v, HkKaJovT &n o«Vo77« *6r« 
nv. 
His vero ferentem ventum immijit ca- 
Jiis oculis Minerva purum Zephyrum, 
refonantem per obfcurum pontum. Sic 
exponunt Graeci magiftri a.Kpa,n purum, 
nullis aliis ventis permixtum. Alii fyif** 
weorTa, leniter fpirantem. quod non pro- 
bo. Nam & Boreae tribuit Homerus 
OJhos. £ . 

ESJo/mLtvi «T ivaSivTit &n> Kc»THf ityfrtit 
E-nhiofitv Bop?« iviua ixpaii na\a. 
Septimo vero confcendentes a lata Creta 
navigavimus Borea vento puro bono. Vi- 
de ibi Euftath. Sed ad priorem locum 
oJuos. f3. Scholiorum brevium au&or, qui 
pro Didymo venditatur: ixpan zipu&v] 
ZhTfiJittv a.xput, Tn/iovra. laejt tUu ^g«'««'> «tb 
^eor «7s \ha.Tnvt % $ /j.yi KtKpaufyov Zitpv&v. 
AKpu» ziqvyv* commodum y fpirantem 
quantum opus eft, neque nimis vehe- 
menter, neque nimis remijje. Aut non 
mixtum, fedpurum Zephyrum. In MS. 
II. eft ivKpaiQy Zapiov, ficut & apud Ho- 
merum nonnullos legiffe tvKpa* Zifu&v 
Euftathius & Scholiaftes obfervant. Sed 
praetuli confenfum libri antiqui cum In- 
terpretibus, ut & **/>*» in Homero re- 
tinetur. 

v. yptf. Teit y SJitTot cr&x&v^ Latine 
redditur imperitifEme : Tertiam aqucc 
partem infunde, quartam vero mifce vi- 
no. Eftne qui intelligat ? Hoc ver6 di- 
cit Hefiodus : Tres partes aqua priiis 
infunde , quartam vero vini admifce, 
T t 2 Tri- 33^ Johannis Georgii Gr,evii 

Tribus partibus aquae unam vini admi- do&is : Ex variis elementis congrega- 

fcendam efle praecipit. vit corpui, popu/umque Romanum tpfs 

v. 601. E57sp,</W jSioy] Latini Inter- fecit. Ipfe collegit. ut apud Salluft. ex- 

pretes : vifium fufficientem, cum fic ercitum argento facere , eft colligere, 

conditum, repofitum. Superius v. 407. comparare. Herodotus l. II. Ke?<V©' <N XfyifjUtTti y «y oiKtj) mvr 0.0^0. 7ro/H<ro£^. 
Infirumenta vero omniadomi difpojita 
para. v. 627. 

Onh* y i7ia$(j$p(t mvm teS eJitsfcT^to aim. 
Armamenta vero difpojita omnia domi 
repone. v.617. 

Uhiiuv 5 x^ 1 p^ovoV fyfjSp®' «». 
annus vero in opere Jic refite dtfpojitus 
Jit. Si haec feceris, omnia gerentur fuo Herodotus 1. II. 

kfMifpiv 70J x" 5 ? 4 ^ tmitn fpaminv &t K«t- 
■mJbxinv. Crcefus autem oraculo eJufus 
adverjus Cappadociam confcribebat ex- 
ercitum. Nihil certius. Non fpero fu- 
turos impofterum quibus hic locus Flo- 
ri mendi fit fufpe&us, quique fatean- 
tur fe ignorare quid faciat hoc loco/<?- 
cit. Poffes quidem etiam exponere po- 
pulum Romanum ipfe fecit, hoc eft, ge- tempore, totum annum re&e difpenfa- nuit quafi populum Romanum, eft pa- 
veris in opere faciendo. Vulgb inficere rens populi Romani. Nam facere non- 
vertitur : ita annus in opere rujlico ab- numquam eft gignere. Varro III. de R. Jolutus fit. 

v.6oz. Yloiei&M SmTu] Eft quaerere, 
coroparare fibi fervum, ut alio loco im- 
£<Sru yvveuKg. invenire uxorem. Marc. III, 
14. >9 ImiMtn S&Ang. h* tvnsiw». Et ele- 
git duodecim quos mitteret. fyyu&ov Tntitv. 
Demofth. comparare argentum. mmv 
•mvn ■Tv.hswTa,. Matth.XXV. 16. quinque 
talenta lucrari, facere. Ubi male Inter- 
pretes hoc loquendi genus incufant La- 
tinifmi, a quo abhorreat Graeca Lingua. 
Latinos fic loqui verum eft, Cic.I. divi- 
nat. Etiam Tht/ofopbum, Ji commodum 
ei ejfet, pecuniam facere pojfe. Sic rem 
facere. Sed Graeci etiam ac Hebraei hoc 
loquendi genere ufi funt, ut Drufus & 
Grotius ad Matthseum oftenderunt. Nec 
alienum eft a noftra vernacula, in qua 
dicimus groot ge/d maecken. Hinc face- 
re eft jfre&t, comparare, colligere. Flo- 
tus lib. I, cap. 1. ubi aqua haeret viris R. 22. plerumque pullos Jimiles fui fa- 
ciunt. Sic t&yx** im&v apud Lucam XIII. 
9. quod non inepte vetus vertit Inter- 
pres, frucJus facere, pro ferre, gigrie- 
re. Romulus dicitur etiam Romani po- 
puli fator. Ennius : 

Romule, Romule dic 

Qua/em te patria? cujiodem Di ge- 
nuerunt. 

Tu produxijli nos endo /uminis au- 
ras 

pater ! genitor \ fanguen dis 
oriundum. 
fed verius eft, quod prius dixi. 

v. 605. H(xte?KonK\ Latinis dormita- 
tor, Gloffae Vet. «fnepmns dormitator, 
fur nocJurnus. Plautus : Ni ittic homo 
eft aut dormitator aut feSIor zonarius. 
Huic opponitur interdiarius. Eaedera 
gloffas : Interdiarius *v*ok&t&k. C A- Lectiones in Opera et Dies. 333 CAPUT XXI. 

Theocriti epigramma duobus diftichis ineditis ex MS. aiuStum. 
Idem emendatum. Heiiodi locus nove expofitus. Idem bis re- 
ftitutus. Msr&e (pvxJarify Elegans epigramma in Anthologia 
emendatum & expofitum, repudiata magnorum virorum niter- 
pretatione. Nemefis homines pro meritis accipit. Infefta eft iii- 
perbis & oftentatoribuS) & nimias felicitatL E-mtiKtts. K&upfc. 
Tempus. V. 6ip. T7 Tt &v U\viid.J\< &iv@-] Qliam 
]0j periculofi fint tum curfus 
maritimi infigni exemplooftenditTheo- 
critus in epigrammate in Cleonicum, 
qui circa occafum Pleiadum in mari pe- 
riit. Hujus epigrammatis quatuor verfus 
nunc primi edimus ex codice Palatino 
veterrimo ; quem Fridericus Sylburgius 
contulit cum Anthologia. In qua ut & 
in Theocriti editionibus prius folum di- 
ftichon extat. 

AvSpam, ?a*< nszxQtiAo, fcttcT^ mp «pw 

Ncuni>\o< i<9»> a>< « 7ii\-j< civ J)i (3iof. 
bnhcui Kteovixt, ov <F' ti< himfh Qcinv 
i/\Siiv 
Hveiyvj xoiA.nf tuimp@> iv- 2</eixf. 
'EfimCfft u Kasop/jc«> Siimr $' \&n UMid- 
Jb< twiiit 
Uovmrn^u xouJth TlKudJl ovy>&Ti£n<. 
lege : mvmd^ voJjtn<. 
Hotno parce vita, neque tempore ahe- 
no Naviga, quia vita bominis eji brevis. 
Mifer Cleomce, tu in optimam Thajum 
venire properafti mercator ex Ccelefyria. 
Mercator Cleonice, fub ipfum Tletadis 
occafum Mare tranjiens nauta cum 
Tleiade fimul occidfli. 

v. «543. N» Itiynv euv£v] Tricantur 
Graeci Magiftri, qui contendunt euvtiv «- 
&vtx2x elTe %uf&v iq.v, quamvis iis adfti- 
puletur Plutarchus libelio de audiendis 
Poetis. Qujx com hunc locuro produr xiflet, ait : tJ p? yo euveiv avuom^) 70 iTnu* 
ve~iv. aii$ q iTnuvfiv c\vri tdJ mqcurtidzu vZv 
Ki?gwm, JgtSaTTJf \v T~ BVJJH^tict. xg.}\G>i QctfUV 
ttftV, 19 "/OU^HV XihOVOUiV-, 0TV.V fJWl J\<Sut$#, 

(jwJi Kttf&dvuuzv , Sto *e>t} ¥ iTrtunv Utzoiya- 
vncw \vioi y&siv a< m^cwnniv eifii&u. Aivtiy 
htc imuvtiv Jignificat, id efi, laudare. 
Laudare autem pro recufare ponitur hoc 
loco. Stcut ufiiatum nobis efl dicere be- 
rie habet jy va/eat y ciim aliud nolumus 
& non accipimus. dtque Jic qutdem 
aiunt Troferptnam vocari iTnuw quaji 
afpernandam. Vide Euftath. ad Iliad. *. 
p. "720. edit. Bafil. Sed non erat ut aiie- 
nam tJ cuvtiv fignificationem hic affin- 
gerent. Di&um enim eft ab Hefiodo eo 
fenfu quo & Virgilio : laudato ingentta 
rura, Exiguum colito. 

v. 647. BtW o %g*] MS. I, &II. (3«. 
h',cu. In iecundo praeterea *7!pm« *iux>v 

v. 65 j. Ta 'a&iriVpo.P/jfyx m>i\cL] La- 
tini Interpretes : pfadeliberataveromul- 
ta. Infcite. 'B&wuppaS *uy>a. funt (s&xjuui- 
$vy$J*. Per prxcones indicata, praedi- 
da. Sed liSfSiu <*5a« hic eft pramia 
proponere^ non certamwa, ut male In- 
terpretes, monente Ampliflimo Cupero 
in Obfervat. lib.III. c. 20. Vide & quas 
notavi ad Luciani Solceciftam. Sic & 
773s<aa< kyava. in fragmento Pindari apud 
Plutarchum de animalium follertia : 

T<St* 334- JoHANNIS GE 

TiSt/jfyav clyuivuv tsfopciffit ct^i-mf 
Eif eU7ivv tSctht oxoTot. 
Tropojitorum pramiorum certaminis de- 
chratio Virtutem in altas conjecit tene- 
bras. 

v.6$7. Tuvu vivJtwra. pep«p TeiVotT »7&ji/- 
♦ra] Monet Proclus quofdam fcribere T- 
^pa viyJorur' tv XcthKith Siiov OyM&v. qui 
non funt audiendi. Decifum enim jam 
eft & conftitutum ab iis, qui temporum 
rationes defcripferunt, Hefiodum mino- 
rem effe Homero centum quafi annis, 
nec potuiffe cum eo de palma certarc. 

v. 667. E» um eftJ <n&<powv] MS. I. E« «A» 
um <no$ouv. v. 669. 7?a@< eft imperium, 
poteftas, magiftratus. Hinc 0* h 7sa« 
qui funt cum imperio, magiftratus. 

v. 67 9. H[a@> <A) Tni^Tovtv ] Sic omnes 
editiones, quas vidi; cum fcribendum 
ii <b&>7w cum MSS. Hoc mendum & 
in aliis locis faepe fuftulimus. 

V. «588. Qta kyoocAJu^ MS. II. dt c\yo- 

peuV Sic & in quodam libro fe reperiffe 
teftatur Commelinus. 

V. 69 J. MiTti wjfjuun Tmu&Ti yjjotmx\ MS. 
I. mfMtn. non invenufta paranomafia, ut 
in&iM.Ttt. ^«^«7«, & infinita talia. Ver- 
fii fequente fcribe : &Hvov y hk l<p Huct^cw 
cum libro primo & Grsecis Interpretibus 
omnibus. 

v. 604. MiTf*. qiuKcicvidzul Non video 
cur viri do&iflimi /^7?« hic velint expo- 
ni tempus. Quis (uiftt accepit pro Kgjtou. 
Me«?« phiosiSm eft modum tenere. Lu- 
ciano (*ki%ov itrt&m. Epigramma de Ne- 
mefi in Antholog. 

H NifMcrts Tn^jv WlVjp. Ttvot hiv& ; Kt- 
%&f. 
rtctstv ctmyyithu. (ju/iSiv vmo ii (jXt$ov. 
Nemefis cubitum teneo? quamobrem? 
quaris. Omnibus pracipto: nequid fu- 
pra modum. Extat de eadem Dea in 
iifdem Floridis Graecorum Poecarum a- 
liud epigramma ejufdem argumenti, fed 
turpiffima macula fcedatum, quam mi- 
rum tot viros do&os, qui in illo verten- 
do elaborarunr, non animadvertiffe. ORGIl Gr^EVII 

EKtbJcc 1&4 Niuisiv Elvotf mtjyi (Zauov t- 

T»e p? «V hmfyt, r <T' 'iva (tviSiv tyciv. 
Vertit magnus Politianus : 

Spem Jimul fe Nemefin pojita di- 
cat Eunus tn ara t ' 

Scihcet ut fperes ownia, nil ha- 
beas. 
Sic & Henricus Stephanus, & plurimi 
alii. Rem prorfus admirabilem Eunum 
Spem & Nemefin in eadem ara confe- 
craffe, ut fperare quidem liceret, fed 
numquam potiri ! Ad illam aram mor- 
tuos arbitror fecifTe, quibus omnis vitse 
rerumque jucundarum fpes delicuit, non 
roiferos, quos bona illa Dea fovet y & 
melius cras fore femper ait. Deinde 
quis umquam audivit Nemefin tam cru- 
delem effe, quae omnium defideriis in- 
tercedat, neminemque votorum compo- 
tem fieri finat ? Quin contra Nemefis 
credebatur efle Dea, quas omnes pro 
meritis accipiebat, ab improbis & info- 
lenribus exigebat fupplicia, bonos & 
modeftos augebat praemiis, fic di&a &s 
t 7M tau. vt(j.eiv e^tfw, quod luum cuique 
tribuat. Artemidorus lib. II. Qvn&K&m. 
Nifttffif c\h ioit *$} vluov (^affiv ctyt^, x} (tt- 
T&toit ctv^fumtt , i(S" QihoX&yoif, Toit 3 <&£c(.vo- 

(J.VOI, Kj Toif (yfa-nSiljfyotf 7707, J(SU 70?? (JAythUV 
Ctj>%> [&i>0t f (®&y(JUI,TUV tVtWTJ* JJtjtdrSKTO, KCU 

i(i7tiJ)& r$f (yh^tHo^^uv. filemejis fem- 
per propitia eft viventibus fecundum /e- 
gem, (fy moderatis homimbus, & phi- 
iologis. At vero contra leges delinquen- 
tibus , jy hts qui altqutbus infidias 
Jltuunt, <fc? magttas res moliuntur y ad- 
verfatur , eorumque conatus impedtt. 
Amm. Marcell. lib. XIV. Hac <& hu- 
jufmodi innumerabilia ultrtx facinorum 
impiorum, bonorumque pramiatrix ali- 
quoties operatur Adraftia, atque utinam 
Jemper, quam vocabulo duplict etiam 
Nemefin appeliamus. propterea & paul- 
16 pbft addit veteres Theologos finxiffe 
Nemefin efTe Juftitias filiam, Vides er- 
go non folum acumen & venuftatem 

huic Lectiones in 

huic epigrammati derraxifle defcripto- 
res aut corruptores ; (ed & ipfum fanum 
fenfum. Omnia reftitues, (i mecum fcri- 
bes ut Poetam fcripGfle plane decrevi & 
pro compertiffimo habeo : 

EKmJlt, i&j NtfMflv Hlvoif ipgj. @a(Av £- 

TcAjfy 

Tnf y. iv i\m(vj!-, r i ivti i*M<Tiv ctyw, 
Spem fimul fe> Nemejin Eunut in ea- 
dem ara pofuit, lUam quidem ut fpe- 
res, banc'ul ne quid riimis. Eunus Ne- 
mefin & Spem in eadem ara dedicarat, 
ne improbas fpes concipiamus, & im- 
modica defideremus, ut fimul <&t«xh>-, 
neque ultra fortem noftram efferamur. 
Sic enim dicebantur qui fic fe compara- 
banr, ut femper in omni vitae ratione 
tenerent illud pt«/Vx aytv. Galenuslll. in 
ml\»vKBv Hippocratis : hvfywrov thwM y&- 
teftev r (tereeov, a ptsAsV "kytv rrsej-fa&vu t&r*. 
•riv (tiov. TTominem 1™**» vocamus mo- 
deftum, cui ne quid nimis in omm vita 
cura eft. Has efTe praecipuas Nemefeos 
partes, praeter id quod fuperius attuli- 
mus, aliud ejufdem fententiae epigram- 
ma antiquum teftatur : 

H NifHitf ta&Xiyti rJ m^i mi Te %ettovc() 

Mht' CtfAtTfQV Ti <&0IHV, (MlT A%t\IVCt 

*&ym. 

Nemejis monet hoc cubito & bocfreno 
ne immoderate quid agas, nec effrenate 
hquaris. a%£hv* \iy&v, ut apud Euripid. 
£%aMvov siiM, Tacito, procax lingua. Tu- 
midis vero, vanis oftentatoribus, & im- 
proba fpe magna affe&antibus Nemefis 
eft infeftiffima. Claud. 

Sed T>ea qua nimiis obftat Rham- 

nujia votis 
Tngemuit Jiexitque rotam. 
Lucanus : 

Et tumidis infejla colit qua numi- 
na Rhamnus. 
Ovidius ad fuperbum & fuam felicita- 
tem jactantem : 

Non metuis dubia fortuna Jlantis 
in orbe 
Numen } fa> exofa verba fuperba 
'Dea.- Opera et Dies. 33? 

Nec ifta Diva valde magna patiebatur 
effe diuturna. Inde & C\ quid excellens 
peribar, adfignabatur Nemefi. Statius 
II. Sylvarum mortem formofiffimi pueri 
adfcribit Nemefi, quia nimiam ejus pul- 
critudinem ferre non potuerit : 

Neftere tentabat juvenum pulcerri- 

mus ille 
Cum tribus Eleis unam trieterida 

/uilris : 
Attendit torvo triftis Rhamnujia 

vultu, 
Ac primum implevitque toros f ocu- 

hfque nitorem 
Addidtt, &Johto fublimius ora le- 

vavit. 
Heu mifero letale favens, Jefeque 

videndo 
Torfit, & Tnvidiam Mortemque 

amplexajacenti 
Injecit nexus, carpfitque immitis 

adunca 
Ora verenda manu. 

Vide & Epicedium in Glauciam. Hoc 
caput ex Animadverfionum Variarum li- 
bellis libuit hic interferere. Redeamus 
nunc ex diverticulo in viam & ad He- 
fiodum. Me-tf* hic nihil aliud effe quatn 
modum, non tempus» ut viri Graece do- 
cliifimi notarunt, etiam ex praecedenti- 
bus apparer. Praecipit enim Poeta, ut 
modum fervemus in omnibus rebus, ne- 
que nimium credamus navibus, neque 
nimium onus imponamus curribus, utque 
fingula agamus fuo tempore, neque hye- 
me, neque vere mare tentemus, fed ae- 
ftate, quod ille tempus navigandi optt- 
mum ducit. Hinc & ftatim fequitur 
praeceptum de legitimo tempore uxorem 
ducendi. ¥.&& eft tempus juftum, op- 
portunum. ut etiam apud Latinos. Te- 
rent. in tempore venire quod rerum om- 
nium eji primum. Apud eumdem : per 
tempus advenis. Donatus : oportune. 
Sic igitur videtur hic verfus interpun- 
gendus : 

Mi- 336 Johannis Georgii Gr^vii 

Mtritt p>J.<x5&K ) . K<u&{ <T $& mmy &- clus, Tzetzes, Mofchopulus, PoIIux, do- Modum tene. Tempus verb in cm- 

nibus ejl optimum. 

V. 696. M»75 TetmdvTuv vnuv ] In MS. 

II. pro varia le&ione notatum erat : 7»»- 

xoi-tm, quam le&ionem Tzetzes probat 

invitis Mufis. 

v. 698. Te»p'A£J)i] MS.II. «C«o/, Pro- cent omnes hic omiflum efle eft'^, & 
Poetse fententiam efle, puellam quatuor- 
decim annorum efle nubilem. Sed & 
hic Latini Interpretes maluerunt errare, 
quam eruditorum magiftrorum fententiae 
fubfcribere. 

v. 702. 0« niy ^tj 77] MS. I. «AV yfy 

71. C A P U T XXII. 

Hefiodus emendatus. rjfga» Jyjki. rAa<xnj? x&e/v- Gellius ex conje&u- 
ra emendatur. k<*to pirfov «W. Hefiodus interpun&ione reftitu- 
tus. Nocles cur dicantur efle Deorum. Nodtu in terris verfari 
Deos Veterum opinio. Quintilianus in declamationibus emen- 
datus. AuAjj. A^ewhoi -mifjbjjiq. Concubitum polluere Veteres cre- 
debant. td.(pos ccena funebris. XvT^omh?. Av3-&khx,. Hefychius 
emendatus. a*owol. Mos Veterum in novis vafis luftrandis. Im- 
buere. Akjvsj7». Multi & graves aiiquot Interpretum lapfus. v. 705". f~\ Mo >«p«V j&yjtv] In fecundo 

^ +* MSCto alia manus : »//? 

ytitai Syduv. Et fic Stobseus legit cum Pro- 

clo & Tzetze. Ille enim exponit : 70 

w[MV 70 yioai tw avfy) TiSeiouv. Hic: K) m^ 
vKuud,» ith&cms yvocuov iyy a.pKi>@,. In cru- 
dam fene&utem ponit, facit ut ante tem- 
pus fenefcat. >«p«V Su per ellipfin pro 
tv yvioa,'i Snntt hoc eft, TiSivcu tiu$t. Vul- 
gata le&io non poteft ferri. 

v- 70P. Tkwosms ^ae<f] Et quod aliter 
dicitur vopv %xav, dicis gratia. GlofTae 
Latino-Graecae : dicis caufa vo^ %tetv. 
2)icis gratia vou* ^ftetv us tto^, Taiu iJ 
vofjuKu. Interpretes fine fenfu : lingua 
gratia. Sequentia Iege ex MS. I. 

« <& uv a.oy» 

H77 \-mt t &7mv. Vertunt perperam : 
Si autem cceperis aui verbum aliquodlo- 
cutus infejtum, aut facias. Vide quae 
notavimus ad verf. 2P4. v. 711. H>ht' k pj*o7»7*] MSS. ambo 

iiyeii'. V. 714. 2s fi (amti voQf ngmKiygTU 
uJbt. o4 voQf, pro oi voQf. Quae o\vTijt)uoM 
Homero familiaris. Quod non mone- 
rem, nifi tantillae rei ignorationem frau- 
di fuifle Interpretibus, ut ineptiflime 
hunc verfum redderent, deprehendiflero. 
v. 716. NttJMfHj*] Uterque codex : 
v«^*)7»p«. Secundus pro 'iT&eyv Im^uv. Vul- 
gatam tuetur Euftathius ad Iliad. k, p. 
713. Ek t5 vema, vhuozoj »yt) TOp' UoioS'» 

VHXJtStlO, 

V. 719. TKuosaf 70( Snowjtyf] Hunc lo- 
cum Latine fecit Gellius lib. I. No&. 
Att. iy. Hcjiodus Toetarum prudentif- 
Jimus linguam non vulgandam, Jed re- 
condendam ejfe dicit, perinde ut thefau- 
rum ; ejufque ejje in promendo gratiam 
plurimum, Ji modefla, fe parca, fe> mo- 
dulatajit. Sed aut Gellius non intelle- 
xit quid fit x? 1 ^t^v hok, quod non eft 

mo- Lectiones in 

modulata, fed modum tenens, quae co- 
ercet & reprimit effrenem loquacitatem, 
k%t*.[nt hlynt, inanem futilitatem, quae 
/u*t?« pfAttw« in loquendo: aut forfan 
fcripfit : & parca fe moderata ftt. 

v. 721. Ei <ft mkov timn ] AfFert hic 
Proclus fimilem Alcaei fententiam : «V 
•Lmtt 7« Sihnt , hti<mt to k i dihett. Quam 
quafi de verbo ad verbum Latine expref- 
fit Terentius : Ji mihi pergit qua? vult 
dicere : e a qu<e non vu/t audiet. 

V. 722. MxcAS imhvt&v* Sbunt ^ucanftfihot 
¥t) h koivv ] Hujus loci hic eft fenfus : 
Ne in convivto quod multi injlruunt 
amict fis morofus de fymbo/is. c^tit <o-a. 
*»%»& h xom eft convivium quod de 
fymbolis inftruitur a multis amicis. Ta- 
lia convivia dicebantur if*voi. Hefych. 
ifttvQf ffi mrtwr iZo%<t. Terentio defym- 
bolis ejje. Convivae l$<uipz}, cCesmt. Sed 
haec obvia funt & a viris do&is pridem 
obfervata. 

V. 726. Ou yi -niyt. xAwsiw] MS. * $ 5' 
oiyc,. 

v. 727. OfSw oul%tv~\ MS. I. offyot, ma- 
le. Veteres qui veftibus longis uteban- 
tur, exoneratuii veficam non ere&i fta- 
bant, fed procumbebant in terram, ut 
pedes veftibus tegerentur. Hinc pedes 
veftibus tegcrentur. Hinc pedes tegere 
facris Scriptoribus eft ventris aut veficae 
excrementa ejicere. Graecis H&SihKt&u 
t<5»7ttf. Ad idem veftitus genus pertinet 
iftud praeceptum, quo ftatim Hefiodus 
vetat nudari <uJo7a meientum. 

v. 728. Autu.0 iittiKi «A/x] Uterque co- 
dex : Aw7«p imv ki <AJ»i. Primus poftea : 

uiu.y»(jWof W oXttovTQ/. poft iviovm delen- 

da diftindio. Sic autem vertendi funt 
hic & fequens verfus. Sed etiam poH- 
quam occidit, memor ejus rei, adverfus 
orientem, neque in via, neque inter eun- 
dum extra viam meias. In vulgata ver- 
fione nihil fani. 

V. 730. Mttvjfar 7t» vUiit eoitxm'] MS. I. 
tttav. Quae hlc Mofchopulus & alii tra- 
dunt de fententia Hefiodi, cur no&es Opera et Dies. 337 

dicat efle Deorum, non funt nauci. Ne- 
mo Poetam interpretaturus tam hofpes 
effe debebat in le&ione Poetarum, ut 
ignoraret illorum fententiam fuifle, no- 
clu Deos verfari in terra & hoc orbe no- 
ftro inter homines, interdiu fedes fupe- 
ras colere. Stat. I. Sylv. 1. 

Huc fub noEie Jilenti 

Cum fuperis terrena placent, ttt.% 

turba re/iclo 
Labetur cceh. 
Quintil. declamat. X. Qgotiefcumque 
domus fuerat grato fopore profirata, ad- 
erat ille, quahs humanis fe offerunt ocu- 
Jis propitii 2)ii, quale /attffimum nu- 
men eji cum fe patitur vtdere. Sicut 
omnis reltgio temphrum, omnis re/igio 
lucorum, cum tacuere morta/ia, & pro- 
faniprocul, errare Jedibus totis, folttu- 
dine frui, & de fuis dicitur extre Ji- 
mulacris : tta juvenis meus noclibus 
totis agebat filium, & paterna domo ac 
penatibus fuis fruebatur p/acidus fe> mi- 
tts, fe matri propttius, ut numen & 
2)eus deiabi fyderibus, & ventre de /i- 
qutdo puroque aere videbatur. Sic Ie- 
gendus hic locus, & diftinguendus. Vul- 
g5 male habet. Hinc pleraeque Zhy&venu 
non folum apud gentiles, fed etiam in 
facris libris no&u dicuntur fa<£be. 

v. "32. Euspjc*'®' ouuAiiV] Alhn non eft 
atrium, ut Interpretes exiftimant ; Ced 
caula. uti fere femper antiquiflimis Scri- 
ptoribus <wk<u funt manfiones l'mtdfeu, in 
quibus oves, caprae & alia animalia mi- 
nora ftabulabantur. Pollux lib. I. « p oi 
(ioit «sttfTtti (ZvsaSua, (3b9;'mc{, /Sasaowr. i <H 
eu eiV K) <tiyj, omK» Ktti <nut. Apollon. Ar- 
gon. I. J75". & 1173. ac faepe apud Ho- 
merum. Quoniam verb fub dio eranr, 
inde oihit^m & &x<w*£v eft fub dio agere. 
In Theog. v. 2.6. totutyit o.^ajjh.ot, funt 
paftores/#i> dio agentes, non, ut Inter- 
pretes, in agris pei nocJantes. Quera er- 
rorem quoque B. Lucae Interpretes erra- 
runt, in capite fecundo : fed quem du- 
dum caftigavit If Cafaubonus. 

Uu v -733- 558 Johannis Georgii GrjEvii 

v. 733. M* 1 ^' ajJbla ^ov? mmteyiAi'®'] re&ius fapiens illa fcemina, cum confu Immeritb Proclus h$c Hefiodum exagi- 
tat, quafi in nimis exilibus tradendis ver- 
fetur, & de rcbus levibus praecepta prae- 
fcribat, dum verba in propria notione 
accipir. Sed Hefiodi verba funt fwsixd- 
•np«. Hoc autem vult a concubitu etiam 
legitimo non rem facram eiTe facien- 
dam, ne domi quidem, nedum in publi- 
co, ni ante lauto & luftrato corpore. 
Tibullus : 

■ difcedat ab aris 

Cui tulit kefierna gaudia nocle J^e- 

UttS. 

Hinc folebant fe purificarc. Suet. Aug. 
P4. de Attia Augufti matre, quae cum 
dracone in templo vifa fibi eft volutari: 
expergefatla quafi ex concubitu tnariti 
fefe purificavit. Quin & alia negotia 
fufcipere non licebat iis qui propter dor- 
mieranr, nifi antea eflent luftrati. Co- 
lumell. XII> 4. de piftoribus, cocis, cel- 
lariis : His omntbus phcuit eum qui re- 
rum harum officium fufceperit, cajium 
ejfe continentemque oportere, quoniam 
totam in eo fit, ne contrecJarentur po- 
cula, vel cibi, niji aut ab impube, aut 
certe abjiinentijfimo rebus Veneris : qui- 
bus Ji fuerit operatus, vel vir vel fcemi- na, debere eosjiumine aut perenni aqua bant Juffitionem. leretur, quando poft concubitum liceret 
myfteriis interefle, refpondit ; fi cum tua 
uxore rem habuifti, ftatim, fi cum alie- 
na numquam. 

V. 73 ". M«<r'' im ^ua^yjno 7Kp»] 1a*Qf 
hfc non eft buftum, fepulcrum, ut rur- 
fus male Interpretes, fed <rkJJh7tvov, fili- 
cernium, ccena funebris, quae opponitur 
Jluy Znav, hoc eft convivio quod cele- 
bratur die fefto, aut poft follemne fa- 
crificium. Nullum enim facrificiura fi- 
ne epulis. Hefych. TajpQ/ to yvotjfyov <£u- 
Jhi7rvov &i th r$f xjf.TOf^o^av 77/!/«. 1a"Qf 
efl convivium quod celebratur in mor- 
tuorum honorem. Homer. lliad. 4- v. 19* 

Avmf Toiet -m$ov (Jj-vo&xka Jaivu. 
fed ille hts funebres epulas lautas in- 
firuxit. Ab hac ferali ccena redeuntes 
vetat Poeta liberis operam dare mali 
ominis causft, quia, ut puto, vana (u- 
perftitione capti credebant minime vita- 
Ies futuros, qui ex hac (A& procrearen- 
tur. Hinc vocat ^atp^f, & quia Grae- 
ci & Romani ftatuebant omnia feralia 
polluere propterea purgabantur ab exe- 
quiis redeuntes. Feftus : Funus profecu- 
ti redeuntes ignem fupergrediebantur 
adfperji'. quod purgationis genus voca~ priufqmm penora contingant ablui. Tro- 
pter quod his necejfarium ejl pueri vel 
virgims mint/ierium t per quos proman- 
tur, qut£ ujus pofiulat. Nec Chriftia- 
nis olim licebat ftatim facris operari, fi 
cum uxoribus confueverant. Gregorius 
M. refponf. ad Quaeft. X. Aug. Epifco. 
Ang. ffik cum propria conjuge dormiens 
intrare Ecclefiam non debet, fed neque 
lotus intrare Jlatim debet. Paullb poft : 
Et quamvis de hac re diverf<e hominum 
nationes diverfa Jentiant> atque cujiodi- 
re videantur, Romanorum tamen fem- 
per ab antiquioribus ujus fuit pofi ad- 
mixtionem propria conjugis <£y lavacri 
purificationem ab ingreffu Ecclefia pau- 
latim reverenter abfiinere. Sed quantb V. 748. Aots ^JitomJav avi-ml&iKmv] Ab 
oJlis nondum dedicatis. Sic verte. Xwtjo- 
7n>c/W enim ^tfaj, ut Proclus aliique mo- 
nent. Alioqui funt l^ai •ffi fjjtyettov, fo- 
culi five fint fixi, five mobiles, qui car- 
bonibus implebantur & quibus impone- 
bantur ollae, quae & <\daata dicuntur & 
avSpaxja. Hefych. Avdp&xjov 70 (JJxpov 7&c- 
7iiJ)ov, j^ m'3w V(JjQf h Jkx.TO<\iu y xj/j %j~ 
7fo-mJ)ov, ^ Tiuov. fjjxpaL xtpfJJvQf. Sic fcri- 
bendus hic locus, fine fenfu vulgo legi- 
tur & iaudatur a viris Graece do&iflimis 
•XJii07m)Ktov. Pollux X, 24. Xt/T£?7roc/k$- «57 
pC xjy K&owia XJtOtff$i>oY iuoiiv, at A/wanV h 
MiAiojtut. Aot KAaavoiv StofjMV &<Qajoium. E9 
Ji -nS <s%?7u ffi \nr7r0DVaKiQf leiySav «jSTttl 
fttT&irbJlov. S>m%o t^ 7raj' Hotoc^». 

M» Lectiones in 

Mw y &IB XJTfonbAlf Mfml&i&TW CtYiKoV- 
Ttt. 
A\Xet "7*70 pC i71£?V 71 cftfAO?. 07«J' c/V Al'p/A@' 

iv thitipu hiy», XJtJov ^tjac 77?^ r putyfipx. 

eft/AOKOTJ 7&) ^TftW *£}«, <tK\' 8 T %J7{ymJc6. 

Paucis interjectis : Xv7&tnJk ksu ttk ^ etK- 
Spixjov Hvvif, AhifyJbs &iriv7it iv Axyjvia- Ktu 
fjuiv •mfiiv jt* etf$pcL>uw iv (tlo-a maav i% w«- 
^way fie^f Koi $ o otat&if tt^floy a xutiyMf, 

» Cthhl) 77 7B/B70I' ivi^yOV. KtU fWlK l%0.pttY H- 

7re/f «tK 7o ttvSpoixAOv tato )^ ijfl-etov . Aei&ya.- 
vas \v -ntylvjiszqf HtroVTit ip^ettt. o 3 2t?«t»0? 

£K ^Pi^sw/f. Fl«f etK W/lu'ow'5 f«/ TK %V[*A\U7mV 

iusY\v i%iccu>. Appofui plufcula verba» 
quia ex illis difcimus quid fuerit %> 7 &~ 
•mt, K&twa, ttY$pcix4ov, quod video igno- 
rari. Plerique enim putant efle truUam, 
ut P. Septimius Florens, vir elegantif- 
fimus, in Ariftophanis «fta'», qui hos 
verfus 

iv7aZ&tt yi 

ri£? T 7T0Ae//« 7B Ktttmitt T? /2kAh 7107' HK. 

fic inteipretatur : 

ante beUum hic fcilicet 

TruUa ftetere in gratiam Senatus. 
Cum non fint trullae, fed foci ad quos 
carnes coquebantur Senatui poft facrifi- 
cia. Vide ibi antiqua fcholia. ^oT^mJit 
autem funt ipfae ^Tf cu mwmJb^imt, ut 
templa lapidata apud Sueton. Calig. 6. 
non funt grandine i&a, ut exponit vir 
plurimae le<5tionis C. Barthius in Adver- 
fariis, fed Dii lapidibus impetiti. Ve- 
teres autem nullis vafis fblebant ante uti 
ad cibum potumque capiendum, nifi Opera et Dies. 339 

ante luftrata eflent libatione ex iis Diis 
fa&a. Proclus ad hunc locum &ri %}' 
Tftti fc« ra&Tov tpiynt iretv m*t7yt i% tunuv 
Tilt Stolt. Ex oUis non ante cibum ca- 
pias, qium ex iis Z>iis /ibaveris. Sic 
patinam dedicat Vitellius apud Sueto- 
nium : Hanc quoque (ccenam) fupera- 
vit ipfe dedicatione patina, quam ob 
immenfam magnitudinem clypeum Mi- 
nerva Ai^Jk. mhi^ diilttabat. Hoc 
Latinis proprie eft imbuere, quia tum 
vafa illa imbuebant vino quod Diis ii- 
babant. Inde poftea imbuere de omni- 
bus rebus, quae primo ufui noftro ac- 
commodantur. Catullus de Argo nave : 
Illa rudem curfu prima imbuit Am- 
pbitriten. Etiam de ipfis hominibus di- 
citur : Florus II, 3. Cottidiani <fy do- 
me/lici bojles tyrocinia militum imbue- 
bant. Tacit. I. ann. 26. Imbutafque 
prada manus in direptionem Galliarum 
erupturas. Id. III. Hift. i^. Ut civili 
prada miles imbueretur. 

V. 7JO. Mh^' W kmimtai ~g.$i?eiv] Re- 
&b kwvmi. Veteres expofuerunt -m-tt. 
In buftis enim ftare, federe, im5 bufta 
videre habebatur pro diro & infaufto 
omine. Quam fuperftitionem gentilium 
deridet Theodoretus fermone VII. S<- 
ptvjcAJVKns IkXhk. MZtnt \ssnf\tt[j.CtinTe 7v <ai- 
fjfav Txlt 7a'ipo/f. Mefas habetis accede- 
re ad fepukra. De his multa viri do- 
diffimi notarunt ad Theophrafti chara- 
deres. Uu z C A- 34-o JOHANNIS GEORGII GRJEVII C A P U T XXIII. 

Vulgatus index Hpipcu expun&us. Faufti dies & infaufti, ficut & 
horae in faftis notatas. Commoda fydera. A Jove omnes dies. 
Hefiodus emendatus ter. nim/tcao-fjdpos. Antiqua le&ioPoetjevin- 
dicata. Tntterpivov rjpetp. Quaternarii numeri fan&itas. $vcis cud- 
A<*, TiavcuoXos. Nicomachus Gerafenus & Anonymus antiquus Scri- 
ptor corre&us & explicatus. Hefiodo lux. Orcus. opw? fepul- 
crnm. Menandro medicina. Orcus perjurii vindex. Virgilius 
defenfus. Hefiodus denuo corre£tus. MvmSzmi. HZIOAOT TOT A2KPAIOT 
HMEPAl] Nec hic index in 
Voffii codicibus, nec in Gudii Proclo 
eft. Quin nec ullum diftin&ionis vefti- 
gium apparet. In nonnuliis tamen libris 
recentioribus titulum iftum exftare viri 
dodfci monuerunt, in Veteribus verd non 
confpici, a quorum au&oritate nobis dif 
cedere religio eft. 

v. ~\6<). H/utt-m F h Aifav] Veteres, 
uc etiam nunc fuperftitiofi homines, a- 
lios dies fauftos, alios infauftos ac inau- 
fpicatos ad aliquod opus inchoandum 
ducebant, quos vocabant icm^ic/kf, a-mu- 
e'i*f Latini tyEgyptios, ominales, religio- 
foSy incommodos (ficut contra ea com- 
moda [ydera funt faufta. Propert. II, el. 
2.6. Qgaritis fe ccelo Thcenicum inven- 
ta fereno Qua Jit ftetta homini commo- 
da } quaque mala. Eodem modo Grae- 
cis ti{M£tu ZhritfiiLbi) & knmfnhun ) qui in 
veterum faftis erant notati ut femper 
cognofci poflent ab aliquid aggrefTuris, 
felix ne eflet ille dies, nec ne. Petro- 
nius narrat in triclinio Trimalcionis duas 
tabulas fuifle in utroquepofte defixas, 
quarum altera luna cur/um, jlellarum- 
que feptem imagines picltas, ( /c. habe- 
bat) tfo> qui dtes boni, quique incommo- 
di ejfent, diftingucnte bulla notabantur. 
Nen verb dies tantum fed & horae fau- ftae habebantur, aliae infaufta?. Quod & 
Proclus obfervavit addens Diis dicatum 
efTe meridiem, Heroibus verd tempus 
pomeridianum, ideoque efle inaufpica- 
tum : aufpicatiffimum ver6 matutinum 
& vefpertinum. Hinc fuperftitiofi nihil 
aufpicabantur, nulli fe accingebant ope- 
ri, nifi infpe&is ephemeridibus, ex qui- 
bus capiebatur dies & hora faufta. Ju- 
ven. Sat.VI. v. $76. 

/Id primum lapidem viSiari cum 
p/acet, tbora 

Sumitur ex libro : fi prurit fricJtis 
ccelli 

Angulus, infpefta genejl cottyria po- 
Jcit. &c. 
Haec fuperftitio primum ab iEgyptiis 
profeda, unde dies KjEgypttaci dicun- 
tur. Auguftinus in epiftolam ad Gala- 
tas : Jam vero ne aJiquid inchoetur aut 
adificiorum, aut ejufmodi quorumhbet 
operum diebus, quos t^£,gyptiacos vo- 
cant, fape etiam nos monere non dubi- 
tant. Damnati funt a Conciliis & Pa- 
tribus primae Ecclefiae. Meritb. Nec ta- 
men noftrorum faftorum au&ores ab hac 
ridicula gentilium opinione poflunt de- 
duci. Tam difficulter inveteratae opinio- 
nes & errores eradicantur. Hefiodus au- 
tem felicitatis dierum & infelicitatis cau- 
fas tribuit Jovit Lectiones in Opera et Dies. 341 

Hfuna. $"' h &t(>$iY 7npo\ayfj^jQi' w t&To. gendum JhLcm&u. Sed vulgatam non (MfCtY. 

T)ies vero ex .Jove cbfervans ut decet. 
Et paullb poft : 

A< 3 y) !>(i(^au &cn Atos jmjy. uvmotvmf. 
2)ies enim funt a Jove fapiente. Ubi 
male Interpretes : h<e enitn dtes- Omnei 
dies funt a Jove. Nofter iterum : 

Qcsai y> tv/.Tit 75 Xj vuiptu ix. A/67 ttoi. 

§luotejuot nccles ac dtes d Jovefunt. Ut 
mirer do&os viros hlc tricari. Superius 
in Xfyoif v. $6$. 

Lt/T ttV <T' t^tlKOVTV. (J$ T?0zdf »t<\'tCI0 

X&utet' iKTiKio» Ztw »ua-m. 
Cutn autetn fexagtnta pofi brumam hy- 
bemos dies Jupiter exegerit. Homerus : 
~To~Qf y) v~f 1SJJ7 Zhypwiav a.vSpuTmv 
Oicv W »uap aynfft 7W7»p a.vJ}uv 75 &wv 

7». 

Talts efl hcminum terrefirium mens 
Qua/em diem inducit pater deorum 
& hominum. 
Sic enim antiqiiiflimos accepifle hos ver- 
fus teftantur Euftathius & Sextus Empi- 
ricus lib. V. adverfus Mathematicos, qui 
Chaldaeorum opiniones explodit. Vide 
& viri prscftantiffimi & magnas eruditio- 
nis Merici Cafauboni, magni parentis 
digniflimi filii differtationem de hoc Ho- 
meri loco, aeternum monumentum ami- 
citiae, quse inter nos intercedit. 

V. 765. Tet»yJJct (thjjci^ Tex»vjf eft ul- 
tima dies, five trigefima cujufvis men- 
fis. Veteres olim fingulos menfes crede- 
bant efle triginta dierum, quamvis id, 
fi calculos ponas accurate, verum non 
fir. Solon, tefte Plutarcho, hunc trige- 
fimum diem vocavit h»v ^ viav, veterem 
& novam, quia pars ejus diei pertinebat 
ad lunam veterem, pars ad novam. Vi- 
de quae hic notant Proclus, Mofchopu- 
lus, Tzetzes, & in primis Petavius in 
variis diflertationibus ad Uranologiam, 
Lib. IV, cap.13. 

V. 781. "Zmc(Jumf a^a^zuj MS. I. «tnp- 
(utm JelcmJfru, quod & in fecundo habe- 
tur pro varia, lectione. Metri caus& le- damno. 

v. 783. Ki*f» <T i ovuyc&f 'Q&~\ MS. I. 

igVU^OCQ/. 

v. 785". K»pM -n H/Jidtu] Nullus dubito 
quin omnes probaturi fint MS. I. le&io- 
nem : nipm -fjjtSj^. Sic quoque legendum 
verfu 794. y.*om Ji 71 nin&f. Vulg6 in- 
eptc : k*jh Ji Ti T\it&f. In recentiflimis 
editionibus cum jadura metri, k«pj» Ji 

Titt&f. 

V. 793. Isoja <$a-m Ttvt&zu, uiyt j«p 7» 
yqov 7armjy l g.au%ov <&,y~\ MS. I. yavttSi\, MS. 
II. /m/\*. Sic & Palatinos codices legif- 
le teftatur Commelir.us, quibus adftipu- 
lantur editiones BaGleenfes Ifingrini & 
Oporini, quas fequor. Ibidem roalenon- 
nulli fcribunt m7rwyj\JQ/. 7n7njyjf.0jA.ivQf 
enim Grsecis dicitur homo prudens, & 
verfutus eadem ratione qua Latinis cal- 
Itdus, cujus fcilicet animus ita rerum 
ufu occalluit, ut falli facil£ non poffit. 
Phxdro retorridi dicuntur. Hoc verb 
fine prasclaris ingenii dotibus confequi 
nemo poteft, etfi a primis annis in luce 
fori & hominum fuerit verfatus. 

v. 797. UtpxaSp Ji Znifj.Z i-iii.^ cXhtMd- 
<3w] Hos tres verfus ineptiflime & im- 
peritiflime verterunt Interpretes : cau~ 
tus verb eflo animo ut quartum vites 
definentis & inchoati menfis, dolortbus 
conficiendo animo, valde hac accommoda 
efl dies. Nihil poteft fingi imperitius, 
nihil infulfius. Miror viros eruditiffi- 
mos, qui hunc Poetam ediderunr, iftam 
infcitiam non caftigaffe. Hefiodi vero. 
haec mens eft : Teneto verb memoria 
cjuarto dte ut vites finientis <fe> incboan- 
tis menfis doloribus conficere animum ;. 
va/de hac facra efi. Vides fententiam 
Poetae recta adverfari Interpretum La- 
tinorum verfioni. tspwa«£o ,^v/y£, ut fupe- 
rius: iv SvimZ y tZ -mvnt <puha.osio } aritmo 
autemfiudiofe omrita cuftodi. TtTi<\tojj.i. 
vov »uap eft h&v, ut apud Gregor. n<\civ 
ioiTuA eft feftum celebrare. icprk fflxeif?.' 
7sa«,«V», feftus dies Chrifto dicatus, qui. 

cele- 34-X JOHANNIS GE 

celebratur in honorem Chrifti. Quis 
ignorat •nhnit ? Quarta verb finientis 
menfis eft quarta & vicefima menfis 
dies : quarta vero inchoantis eft quarta 
a kalendis. Apud Graecos enim in quo- 
libet menfe tres erant quartse dies, n- 

7Wp7# /Sa«fyjK> 7?7Hf77/ UZVVVTOt, 7l7»'p77/ 07- 

vovtk. Prima quarta, Tttdyni /sajuV», eft 
quarta a kalendis: fecunda quarta 7?- 
7a'p7w yjirinQt eft quarta poft decimam : 
tertia quarta mi.oTn ySivovnt eft quarta 
poft vicefimam. Sic etiam funt tres ter- 
tias, quintse, fextse, feptimae, o&avae, no- 
nse in fingulo menfe. Paullo ante ukosnt 
•nTgiJbt, media quarta meminit, quae 
eft quarta decima, •n-m^vi uio-hnt. Ver- 
fu 812. & fequentibus tres nonae, wiht 
commemorantur. Et haec fatis obvia, 
quae non notaflem, nifi viderem efle qui 
nefciant qui per TiTfiJa, (fdivovnt x} /jb^Vk 
(jwivQr dies fint intelligendi. Ceterum 
numerus quaternarius quam fanftus fue- 
rit antiquis, prxcipue Pythagoreis, & 
quam vim ei tribuerint neminem paullb 
humaniorem fugit. Inter varia cogno- 
mina di&us etiam fuit $uW A»a@'. Ni- 
comachus Gerafenus in A&SuMVKaiv 3to- 
}.oyviApuv libris : H Ji •nTfa.t 7iihiv olmt 
daZy.tt (liysw, ecM» Stot y &c. *S7 $ oinoit r 
Ti QuelKav ^pn7lhiOju,i 7UV Tnyri ^ y^nJbZy^Qf 
r Qvrtaf, &C. *M« >(ch ewTtj (fuait t@) Kioha.. 
Vertit A. Schottus : §luaternarius item 
magno ipjis efi miraculo, novus 2)eus 
&c. Fons ipfis ejl naturalium effe- 
fifuum, atque natura chviger, &c /- 
tno natura ipfa eftjyvarietas. Scd num 
hiohef. eft varietas? Meutfius in denario 
Pythagorico legit : hVoh* <pmt ex Anony- 
mo in Theolog. Arithmeticis : Atbhx qmv 
^•mvoua^ov liu) TiifiJk. to "mixihov l[xtpcuvov- 

7lf f OMHOTinQf XJJ 077 «X O.VHI TWJTHf » njf.$o- 

hiy.ii S^iiicjUHffjf . J)o x^ x^etJbZ^ov Ttva. r ptnat 
tixiiua mwmyi i7mvoua£ov. <^/£olt naturam 
appeUabant quaternarium, varietatem 
proprietatis tndicantes : fe> quod abfque 
eo non fit univerfalis confiitutio, unde 
etiam chvigerum ttatura quemdam ORGII Gr^EVII 

ipfum undique cognominabant. Sed quid 
eft t/£o/i natura ? vEolus Vulcaniarum 
Infularum Rex fuifle traditur, & ccele- 
ftium motuum peritus, ideoque vento- 
rum dominus. Qutd vero ille ad natu- 
ram rerum omnium parentem ? Re&e 
fe habet le&io Nicomachi, nifi qubd 
copula fit exterenda, Iegendumque : ah- 
ha. >&) tuJTH pjis aioha.. Dorica Diale&o, 
qua utebantur Pythagorei & omnes ma- 
gnae Graeciae incolas pro aibh». Sic vice 
verfa emendandus Anonymus ex Nico- 
macho, non contra. tiiohQ/, & nmi. 
hQt funt ptnxs propria epitheta. Ratio 
nemini poteft efle obfcura. Infcriptio 
antiqua apud Gruterum : 

*T 2 I 2 nANAIOAOS 
n A N T. M H T. 

Fuir, qui me reprehendit, quod Nico- 
machum Gergafenum dixerim, uti vo- 
catur apud Photium, prafatus nullos 
umquam fuifle Gergafenos, fed eos dici 
Gerafenos. Verum fi Photio non credit, 
credat Matthaeo, qui eos vocat, Cap. 
VIII. 28. Gergefenos. Nimirum eadem 
urbs vocabatur regaaa, & Vt^yam, incolae 
Gerafeni, Gergafeni, & Gergefeni, quos 
etiam hoc nomine appellat Joiephus II. 
de Bello Judaico 20. 

v. 804. Ooyjov -nvvvu%Ai~\ Interpp. Ter- 
jurium vindicantes. ' Quis audivit 'o<>kov 
efTe perjurium ? opxov s^Ceuvnr eft jurif- 
jurandi fidem violare , perjurum fieri. 
Sed Sfx®' numquam fimpliciter eft per- 
jurium. Ceterum in MS. I. legitur : Sp- 
kov ymbufyov. Orcum natum. Sane fic 
legifie videtur Virgilius : quintamfuge : 
paliidus Orcus Eumenidefque fata. U- 
bi Servius : Hejiodus Grcum quinta, lu~ 
na. dicit natum. Ex Celfo quoque tradit 
Orcum efie jurisjurandi Deum, palli- 
dum di&um quia jurantes trepidatione 
pallekanr. Apud Orcum enim defun- 
cl:as animas jurare, ne quid fuos, quos 
in vita reliquerunt, contra fas adjuvent. 

Or- Lectiones in Opera 

Orcus Latinis eft Pluto, fummus infero- 
rum Deus. Cic. in Verr. Ut alter Or- 
cus venijfe ^yEtnam, & non Troferpi- 
riatn, fed ipfam Cererem rapuiffe vidae- 
tur, hoc cft, alter Pluto. Plaut. Pcen. 
I, 130. 

%<? die Orcus ab Acheronte mor- 
tuos amiferit. 
Et fic Latini frequentcr. Nonnullis ta- 
men non Fluto, fed Charon Orcus eft. 
Gloflae Philoxeni : Orcus X<£fov. Quin 
& Silius Italicus Cerberum dicit Orcum. 
Illatrat jejunis faucibus Orcus 
Armenti quondam cufios immanis 
Iberi. 
Ut Veteres videantur omnibus inferis 
tribuifle nomen Orci, quod a Graxis il- 
los accephTe certum eft, quod o$mv vo- 
carunt fepulchrum, ut bene obfervat 
Maximus Scaliger ad Varronem ex Me- 
nandro : 

hi: r \<nv ookov tw oyofy' tpygw tvTiKnt. 
Numquam invideo mortuo opu/ento, in 
Jimile fepulchrum venit etiam valde te- 
nuis. Sic hic locus legitur; pro quo 
male fubftituit vir fummus ot>%v recte 
tamen fcripfit iZrikHf, cum aliter legere- 
tur rinkZ. O(y.ov fane fuifle Deum infe- 
rorum, patet ex hoc loco Hefiodi, qui 
illum conjungit cum Furiis, & natuni 
dicit ab Eride in perjurorum pcenam. 
Vide & in Theog. v. 23 1. Sicut autem 
2*/W, hoc eft, Pluto, fic & o?xo? infero- 
rum Deus pro fepulchro ponitur. Ex 
le&ione autem noftri codicis apparet 
Virgilium non efle hallucinatum, quod 
Salmafius in libro de annis clima&ericis et Dies. 343 

contendit, ciim fcripfit Orcum natum 
efle quinto die. Sic enim invenit in fuis 
exemplaribus, ut legitur in primo Vof- 
fiano. In hoc tamen abit a fententia 
Hefiodi, quod illo die Erinnidas quo- 
que natas canat : ciim Hefiodus tantum 
dicat illas verfari apud fuperos, ad vin- 
dicanda fcelera flagitioforum hominum. 
Sed forfan in hoc fecutus eft Orpheum, 
& Melampodem ; qui & ipfi commo- 
dorum & incommodorum dierum ephe- 
merides ediderunt cum illorum caufis, 
ut Graeci Interpretes, qui illorum tefti- 
moniis faspe utuntur, oftendunt. 

V. 8 1 2. E<3'A« p? a^i t' mJV <pv7cvo[iiv] MS. 

I. i&h» p? $ &■ »■& qutov&imv, Bona fiqui- 
dem eft hasc ad plantandum. 

V. 818. ridZ/yi H t aknSia KixXnmw'] 
Tauci veracem dicunt. Inde Virgilius 
ait illum diem efle contrarium furtis. 
Nonafuga melior contraria furtis. Fu- 
ribus enim fraudi eft veritas. Hic eft 
hujus loci fenfus, quem & Salmafius 5 
mw vidit. 4 

v. 820. Mew»' imZ&t J? tWTt (mt &>&_ 

Jk ] MS. I. fttWM»' 7lttZ&l Jt (JtAT tty&ftx. 

quod placer. Subintelligendum autem- 
hic «kw. Paullo ante vm •7toK<uia.mJk per- 
peram vertunt bene c/avatam, cum fit 
7nkuxJ,5ttyQf in qua multa funt fedilia re- 
migum. K*»'/VW enim funt tranftra. v. 
823. MsWbwo/ funt (mt*1cv ■m^vmu, dies 
intercidentes, qui inter fauftos & infau- 
ftos volvuntur. Vulgb incerti vertunt. 
e/Wa> eft 7r/77?». Unde Catadupa Cicero- 
ni Nili catarre&es dicitur, quod de al- 
tiffima rupe praeceps cadat. Ao£# tu Qiu. VARIORUM NOTtE I N H E S I D U M. / v X x C 347 ] VARIQRUM NOTii I N THEOGONIAM. M V. I. "^ fl[Ov<mUt ^KUUiVliJuY &?%J- 

(m& a.eiJtiv'] Priores cen- 
tum quindecim verfiis 
funt fuppofiti. Theogonia incipit verfu 
1 16. H7W pt <nfdv$a %v>s ^t &c. Guie- 
tus. 

i. ZhuuondJbv] Re&k vetus Scholia- 
ftes patrias Mufas a Boeoto vate invoca- 
ri obfervat. HeJicon mons fuit Bceotise, 
ita di&us a Phcenicio hhalik phn aut 
pp^n hbalthn, quae vox montem al- 
tutn fonat. Vide Sam. Bochartum Lib. 
i. Chanaanis, Cap. xvi. ubi oftendit 
plenam fuifle Bceotiam & colonis & no« 
minibus Phoeniciis. Clericus. 

2. Z&tfr Ti] 'DivwiJJimum montem 
vocat, propter numerum Deorum, qui 
in eo verfabantur; quales Mufae, Orea- 
des, Dryades, Naides &c. Infra v.129. 
vocat 

Nc/f/psae. 
Longos montes Deorum grata bahitacu- 
la Nympbarum. Clericus. 

3. imlict] Malim iwJ.vuJ}ov interpre- 
tari. &n! n « ferrugine, quia eo epithe- 
to fignificatur copia aquae ; quae non eft 
tmJtif, nifi fit profunda, ac proinde co- 
piofa, & perennis, quae laus eft fontis. 
Ideb Homerus, & poft eum Hefiodus 
vocant lo&Ji* novToy, id eft, profundum. 
Ide6 Poetae Latini caruleos fontes vo- 
cant, ut carula Liriope dicitur Ovidio 
Metam. III. Confirmatur haec interpre- 
tatio, ipsa\, fignificatione propriai vocis, quae fignificat quod habet uJbt, feujpe- 
ciem i*. Non poteft autem dici fons 
fpeciem habere floris y licet fit floribus 
cin&us; fed re&ediciturhaberey^wwz 
ferruginofamj ad colorem quod attinet. 
Clericus. 

4. Kcti @a[MV iexSaviQf Ktyviav®'] Non 
modb in altaribus facra faciebant, in 
honorem Deorum, fed & circa illa cho- 
reas agitabant. Vide not. ad Exod. C. 
XXXII, 6. Clericus. 

y. nsg|tM)oTo7o ] Intellige SJkv, aqua^ 
quod in verfione exprimendum fuit. Per- 
meffus eft Phcenicie KJCB-"IKD pheer- 
metfo, hoc cft, puteus aut fons purus, 
nam Radix f JfD hanc fignificationem 
obtinet, apud Arabas. Commodior haec 
vifa derivatio quam Bocharti Wtyx&2. 
beermetfo, fons proceflus, nempe, a- 
quarum. Fons eft, aut fluviolus ex He- 
licone profluens, & qui cum Olmio 
confluit in Copaidem lacum. Vide Stra- 
bonem Lib. IX. Clericus. 

6. lirmxphjjtif] Tbcenicie dixeris, ut 
re&e Bochartus, eodem loco, pjQH 
happhigran, quod fontem erumpentem 
fonat, & corruptum in Hippocrenen, 
ortum fecit fabulae, quafi effet xpti>» «t- 
ipt fons equi, feu ab equo excitatus. 
Clericus. 

o*f/«o(I] Phcenicia 1 voce, S>D ?in 
hbol-majo, dulcis aquis, eodem conje- 
ftore. Divinus dicitur, propter memo- 
ratam rationem, cum de Helicone fer- 
mo eflet, ad v. 2. Clericus. 

Xu 8- fcng- 348 8. Hmllaoutn 1 Variorum Not,e 

Firmiter faltahant. 30. Kol yat cv.n^ov tJbv Jwpnt iejfonKtQf 

Ita verto, cum aliae ediciones habeant o£ov] Scholiaftes poftquam dixitHelico- 

vebementer tripudiabant- Vox Graeca nem voKiSapov efte» & laurum seque po- 

vim & flabilitatem denotat. Hefychius tuifle effe donum Apollinis, ac Mufa- 

Vu^mv j^ tyv \mQ<tKov. Et firmiter faltare rum, quae ad rem non multum faciunt, decorum habetur. Sic. SchoJ. Antiq. 
Hlla$ja{ kj nwnvas aoyntvro, *n Zhsa$ias 
i%i{<Mov. Rob. 

5>. V&ejt. wo*x£] Pleraeque Editiones ha- 
bent m»$. Sed MSS. Grefh. & Bodl. 
fcribunt •»-om£, quam quidem le&ionem 
praefero; «»»e enim frequentius mafculi- 
no genere ufurpatur. Rob. 

IO. OwttfJ Twy Seidw <puvw, ty iiw Snav 
zKnJova, at mf 0/^i'ifw' a owar a.Kvoxuf — E« 
A/k. Schol. Ant. In facris Scripturis ma veram ejus rationem reddit hifce verbis : 

■mfyovv « Jkpn tvioyii ©£?f T&f iv^otaojxvi . 
ZopojaJSV er \H.a<m.vJfa' Jblpw tpayuv IJivTf m%'t\- 
70 ?o//«. i^ AwwpgW Jbiqvnv yayiv ip9if«^£V i^- 
Kaitjjav 077». xai 7» to/h^wostw J)e f<jj Se« £//- 
•Triwcr?»? «pxTO : quia laurus efficax eft 
ad affiatus creandos. Sophocies in Caf- 
fandra : Cum comediflet laurura, den- 
tes inftar ferrse in ore concutiebat. Et 
Lycophron : cum laurum comediflet, va- 
ticinabatur emittens vocem e gutture. jeftas quaedam terrifica, & vis fatalis^?- Certe Toemata Z)ei afflatu funt effufa. hovte voci attribuitur. Vide 2)euteron. 
4. 33.I j.2y.|5%/. 18. 13.l4.tf. 6 -\ 6 & 3 8 - 
Credebant etiam Ethnici longe diverfam 
efle deorum vocem ac hominum. Sic 
Virgil. JEn. 1. 1. Nec vox hominem fo- 
nat ; dea certe ! 0<a« vero non adeo 
Xlridte pro dtvina voce ufurpatur, quin Sequentia verba rem dubiam efle non 
patiuntur. Cum ergo Laurum fibi tra- 
ditam dicit Hefiodus a Mufis feque ab 
iis aftlatum, perinde eft ac fi facultatem 
poeticam fibi ab illis conceflam diceret. 
Quam in rem, paucula ex Ckud. Sal- 
mafio hic apponemus. Sic ille in Solini faepe cujufvis animalis vocem fignificet. Polyhiftora p. 609. ubi poftquam multis Vide infra v. 831. Quod ipfe etiam 
Scholiaftes poftea agnofcit — Ua.im nho 
faynv HoioJbf otsttv KaKn. Rob. 

16. EMKoGMtpa&v'] Volubihbus palpe- 
bris, id eft, pa?tam 3 ut Venerem voca- 
bant Latini. Lafcivise eft indicium ni- 
clare frequenter, & fignum amantium. 
Clericus. 

16. EMKo£Ki<pu&v] Vetus Schol. expo- 
nit arcuatis, vel orbiculatis palpebris 
• tbji tKtx.QH/%, kj spoyyuKa, yji «afenpjf», xeu 
avaKkKKaojAva 7« @Kt<paoa, \y*axu, tK (Jt/natpo- 
j£? ffi f ei//mA.« tKtnav. Quae quidem in- 
terpretatio bene convenit fignificationi 
yocis tKics&v, torquere, volvere. Inter- 
pretes autem Homerici, & Lexicogra- 
phi pene omnes exponunt, nigrum. Et 
Hefychius. Ekikov, ^kom. Rob. 

30. Kea fisi oxti-?fle9V tJbv, Jhlpuf tet^nKiof 
o^oc] EJbv pro t</W. Rhapfodi ramum 
lauri tenebant reeitantes. Vide Lucia- 
num in Dialogo cum Hefioclo p. 6"yp. 
Guietus. oftendit \a-\ab*< diclos fuifle &b <re |sC^«» 
7«V aJaf, qubd veluti confuerent varias 
partes Poecarum, quas canebant, non 
&3 4 \A£h, addit : " Antequam mos ille 
" n \a-\.uJ\h aliena carmina natus ac no- 
" tus eflet, audores ipfi ac Poetae hym- 
" nos & alia carmina in honorem Deo- 
"rum a fe compofita fic pronunciare 
" confueverant, cum virga e lauru in 
" manibus. Dicebantur #& \J£S"a a.J\tv. 
"Paufanias pag. y 85. Lib. IX. feu Bceo- 
" ticis de Hejiodo, qui cum cithara pi- 
" c^us erat : iJiv w>t Hoibfra oimov tpooni/et. 
tl J%Ka yt> J$ kj i% tWTziv ffi ivmv 071 &n \a£- 

"S~a Jiipnf IpJt: nequaquam fuit pro- 
prium Hejiodo geftamen ; manifeBum 
enim cft, etiam ex ipfis ejus verfibus, 
eum ad lauri ramum ceciniffe. rt Intel- 
" ligit hos verfus ex Theogonia, K«i tuot 
u mnTd&v &c. Traditum fibi a Mufis ex 
" lauri ramo baculum dicit. Tamquam 
" vati futurorum praefcio, nonta mquam 

Poe- "Poetae, datum poflumus interpretari, 
"propter illa, «?* a)\Coiut tot' £ojbm^« ©e? 
" t toxTO. Sed Poecica erat conjun&a 
cum afftatu, non minus ac vaticinandi 
facultas ; imd non erat fine vaticinatio- 
ne, cum non poflent fcire Poecae gefta 
apud Deos, aut clam apud homines, aut 
ante omnem hominum memoriam ; vel In Theogoniam. 34.9 

"ru tenebant, cum carmina recitarent 
" ex aliquo Poeta. Cetera apud ipfum 
legentur. C/ericus. 

32. T« 7 Iwc.wW <b?j t IoVto] Poecice, nempe, eft /mwtho; genus, unde Poecae 
Latinis Vates. Utinam exftaret integer 
Liber VII. Strabonis ! Aliquid hac de 
re haberemus, in defcriptione Pieriae, potius fingere fe ea fcire, nifi fimul af- cum legamus in excerpcis, quo loco de 

hac regione egerat, 077 -n t&kcuov, 0) ua.v- 
ths it) [AWiiw «pja^ovto : o/im vates exer- 
cui/fe & mujicam. Clericus. 

3 2. its y&itotut] Vulgo Iegitur «s* kao- 
oifu. Sed ex fide MSS. reftitui *.\*otut. 
Dixerat poeta mtNwaru Ji (Mt iwJitv $&m. 
Non autem hecefTe erat ut Mufie ei vo- 
cem infpirarent ds K>\uom, ut intelligeret. 
fed cos h^'o/t8, ut caneret. Rob. 

3 4.. S(p5f $ •wto.s <aresniv 7? *$ v&gov cuh 
eceiJW] Imitatus Horatius Lib. I. Ep. I. 
Trima d/cle mibi, fumma, dicende 

Camcena, 
M<ecenas &c. Clericus. 
~$. AM<i 77» (tot tuZto. ©e» J}ov n <afe< 
•jreifw] Hoc eft, «sei 7» &n axovrx, (ubin- 
tellige teyi-m. Guietus. 

3 j/. A<\/\.et 77M (Mt thZto. «cfel JfZv » ©fei 

viiSnv;] Hoc eft, quid haec ad rem, quam 
aggreflus fum ? ut re&e Scholiaftes. Ho- 
merus paullb aliter hanc Parcemiam pro- 
fert Iliad. X. v. 126. ubi He&or de in- 
anibus fermonibus, quos Achillem latu- 
rum non fuifife, fi ad eum adiflet, fuf 
picatur : 

Ou ukv 7rus vZv t9jv 'im Jfuls, «<£' SSro cre- 

it»f, 
T« oxetfyjkieu, a.71 ~nt%%ivos mSi&s 7?» 
TlctfSivos iiiSios 71 laei^iTov tz>&nXoi<nv. 
Non quidem ullo modo nunc licet, a flatum fimularent. Pergit Sa/mafius: 
" Laurum geftabant & admordebant, 
" qui vaticinandi fcientiu callere vole- 
" bant, unde Jkp^iyoi vates. /tjc/epia- 
" des, in ftatuam Homeri : 

«« Kcu cnt xg.>ht7Tir»T\ov touesduhcu <iit* -m- 
" 9TU 
•- £lOi%cW efhiptiS ii£pV ttXflUOVtt. 

Fallitur, ut faepe Critici, qui non figni- 
ficant unde depromferint quae dicunt. 
Epigramma eft in ftatuam Hefiodi, qnod 
legitur Lib. IV. Anthologiae, p. 368. Ed. 
H. Srephani. Integrum ita habet : 

Alnu ttroiueuvovTtt uarnuC&tvct uvihji tn 
Mxnu 
"EJpeuov tv KftWeto7s voanv, UcnoJt. 
Keti cnt <«^Xl7rt7))Aof ipuamyfyeu «afei 7ra.<nu 

Sloifyu/ Jcbpv»s it&v AKfiuavct. 
AaKSW cj xfuv»s 'B.^tmviJos tvSiov SJivo, 
To TTIM» 7m>\v «sxycdtv tXO^iV 'ivu^. 
0% ov xojfftjftjuV©' uct^im y.vos, \yk 7* 

(MhTTtUS, 

Keu }iVQf ko^etiav "vyociTfis tiidiav. 
Tpja pafcentem meridie oves MuJ<e vi- 
derunt te in afperis montibus, Hejiode ; 
& tibi pulcra foiia babentem decerpen- 
tes omnes porrexerunt lauri facrum ra- 
ntum. 'Dederunt vero fontis Heliconis 
divinam acjuam, cjuam vo/ucris equi 
prius erupif ungu/a. Qua tu Jatiatus beatorum genus, fa res gefins canlibus, quercu^ neque a petra cum hoc confa 
fe genus prifcorum defcripfijli juve- bulari, ut virgo & adolefcens, virgo, in- num. Sed audiamus Salmajium : " Tau- 
" fanias de virga laurea accepit, cum 
"qua Veteres Poecae carmina fua reci- 
" tabant. Quem morem etiam poftea 
"Itt-^aJbi imitati funt, qui aliena pro- 
* c nunciarunt, Nam & hi virgam e lau- quam, & adolefcens, confabulantur. Vo- 
lunt Scholiaftae orcam loquutionem ex 
veteri fabula, qaa" homines ex lapidibus 
aut quercubus nati fercbantur, & qus 
pueris fermones praebebat, adeoque ina- 
nes fermones fignari. At non video qui 

lo- 3SO 

locus Hefiodi hinc poffit explicari, cujus 
fenfus eft is quem diximus. Crediderim 
potius petitum adagionem ex iis, qui 
aggrefli montem, aut fylvam defcribere, 
ad alia divagarentur, quae a fcopo aber- 
rarent. Eft tamen alius locus Homeri, 
ex quo fententiae fuae confirmationem 
petere pofle primo intuitu videntur. O- 
dyfleas T, v. itfg. cum rogaflet Penelope 
Ulyflem, quem non agnofcebat, unde 
eflet, addit : 

Ou y% &ra fyvos Ioji mhanpcitt, «£' &ro 

Non es enim a vetere quercu, aut d 
petra. Quibus in verbis, Homerus al- 
ludit ad memoratam fabulam ; fed is 
fenfus neque alteri loco Homeri, neque 
verfui Hejiodi aptari poteft. Ckricus. 

3 6. Ttuu» Mvcmav cLfyafi&dti] To 7u#» hic 
age, agedum fignificare videtur. Sed 
hic omnino fcribendum videtur, 70'mv 
Mvsuov ct^uida. hoc eft, 2$& Ttro M«- 
cm.av dg^autda. Hefych. "nivuv S^ tSto. 

Hunc locum refpexifle videtur. Guietus. 
38. ElpcZatu 7» 7' iii"»] Iifdem utitur 
verbis Homerus 11. «. v. 70. de Cal- 
chante Graecorum vate, 

Os «cA» 7« 7 iovTtt, 7w t iojo^Va, <aej 7 iOVTXt. Plurimi praeterea verfus apud utrumque 
poetam iidem occurrunt, quorum non- 
nullos fuis locis infra notabimus, ex qui- 
bus placuit aliquibus inferre Homerum 
Hefiodo antiquiorem fuifle. Perperam 
omninb; nifi aliis argumentis probari 
poflit Hefiodum potius Homerum, quam 
hunc illum imitatum efle. Porro dehinc 
videre eft a prifcis etiam temporibus va- 
ticinandi artem poetis attributam fuifle; 
unde etiam a Latinis Vates appellantur. 
Vide quae in hanc rem jocatur Lucianus 
in Dialogo cum Hefiodo. Rob. 

$9. OfMiocZmt ] Hefycbius: o^wf&vw, 

cvutpu v&v. OfMfocHJmu, 70 o-v^SoAmotu' oftotfa- 
vvotu, o//S ^iyvatu, 0{midhv, o//« upuh&tu ( 1. 

kfiM^t&u ) ovyjavtiv, hoc eft, concinere, 
ex lu* fimul & kia, dico. Hinc credi- Variorum Not,e 

bile eft nomen fadura Oftnpu, qui poft- 
quam carminibus fuis innotuiflet, non 
amplius Me/e/igenes, ied concentor, qua- 
fi Mufarum, di&us eft. Nomen ei in- 
ditum fuerat Melefigeni, a fluvio Me- 
lete, qui non protul a Cumis jEolicis 
fluit, & ad quem eum mater Crithels 
pepererat, ut docet Herodotus, in ejus 
vita , Cap. III. Idem oculorum ufum 
amififle eum narrat, Cap. VII. & pro- 
pterea Lingua Curaaz^ Cap. XIII. ofMtpor 
di&um, id eft, cacum. At vehementer 
fufpicor opinionem de csecitate Homert 
fi&am a Cumaeis, quod nomen ejus per- 
peram ex Lingua fua interpretarentur ; 
iblent enim Graeci, ex nominibus perpe- 
ram intelle&is, hiftoriolas fingere, ut vel 
ex nomine Hippocrenes, de qao dixi- 
mus, colligere eft. Profe&b multb ve- 
rifimilius eft, tantum Poetam cognomen 
ex arte adeptum efle, quam ex infortu- 
nio. Clericus. 

40. Tfhcf. Ji 75 cA<J//«t« wrt7?«] Hoc eft, 
ftimma voluptate afficitur cceli regia. 
Poetae paflSm & dolorem, & gaudium 
tribuunt rebus inanimis, ut fignificent 
maximam efle rationem dolendi, aut lae- 
tandi, & quae vel ipfa inanima, ut fo- 
let dici, movere poflit. Theognis ini- 
tio, cum alia de Apollinis natalibus di- 
xiflet, hasc habet : 

iytKatxsz yuct mhcto», 

Tn&irtv 3 QttSvs irovnt a\os toA/hV. 
Rifit magna terra. Lucretius ad Vene- 
rem Lib. I. v. 8. 

tibi fuaves dadala tellus Submittit fiores, tibi RIVENT 
tequora ponti. 
Ad quem verfum , vide quae collegit 
Dion. Lambinus. Clericas. 

44. Qiav ■yvtQf, ^ w! i$s~] Probe ani- 
madvertendum hJc fignari tria genera 
rerum, I. Terram & Ccelum, quas ante 
omnes Deos, qui Hefiodi aevo maximi 
habebantur, fuerint : II. Deos ex hifce 
genitos, o'l 7' h ^! iyivovTo Qm JurHpis idar, 
qui Z)ii ex hifce geniti funt datores bo- 

norum, Tn Theo 

ttorum, quos enumerat a v. 1 1 6. ad i j j . 
Hi dicuntur ab Hefiodo Dii, qu6d no- 
men denegatur Coelo & Terrae, funtque 
veluti prior Deorum aetas: III. Altera 
eft filiorum Saturni, quos fignificat hoc 
verfu Hefiodus : Cwu-n&v oh-n IbZa, Qwv 
-jrcmp' «JV j^ a.vfyav, hoc eft, Jecundo loco 
Jovem, qui efi Rex 'Deorum, qui nunc 
potiffimum coluntur, & bominum. Qui 
vivebant Hejiodi aevo, & fuperioribus 
aliquot aetatibus, duplicem hunc dunta- 
xat ordinem Deorum noranr, hoc eft, 
hominum in Deorum numerum poft 
mortem relatorum ; fi altius originem 
eorum repeterenr, nihil antiquius rcpe- 
riebant, quam Ccelum & Terram, hif- 
que vetuftius Chaos, nec ultra progre- 
diebantur. Notio Dei horurri condito- 
ris ufque ade6 obfcurata erat, ut de eo 
prorfus taccrent; aut etiam, fi quae ejus 
evanida veftigia in eorum animis haefe- 
rant, ea mifcebantur, cum iis quae vul- 
g6 de Jovc & oequalibus illi Deis fere- 
bantur. Quae omnia, in fequentibus, 
explicatione ipsa involucrorum Poetico- 
rum, evolventur & ob oculos ponentur. 
Clericus. 

$2. M«i7w] Primum videndum quae 
fint Mufie, dein a quibus progenitae. 
Ex defcriptionibus cum omnium reli- 
quorum Poetarum, tum etiam Hejiodi, 
colligere eft Mufas invenifie Eloquen- 
tiam ac Muficam, artefque quae elegan- 
tiores habentur. Ut folius Hejiodi tefti- 
moniis utamur, eae argumentum non ve- 
rum mod6, fed etiam fidtum omnium 
orationum, comminifci poterant. Sic 
enim eum alloquuntur v. 27. hujus Poe- 
matis. 

I^uzv "^iiAet mKKa, hiyw i-muamv 'ouota, 
ibutv dX wt isihwuiv &h»5ix uu%nmdzu. 

Scimus multa falfa veris fimilia, fcimus 
& cjuando volumus vera dicere. Ait v. 
60. fuifle novem puellas : 

VlfflV tLOldH 

Me/aSAt7tu, iv jTj^fwi/ iV.a/ta Svubv iyi- 
evuc, GONIAM. g5"I 

quibus cantio cordi ejl, & qu<e habent 
animum Jine curis. v. 6)-. . 

' — — ep«7&) 3 a/gs si/ua, owae 'teinu 

Mih7n>vnu -Avtuv 75 vouvs jcju «3j« KiSva, 

KSa.va.Tuv xXmoiv, 
amabilem vocem ore emittentes canunt, 
ommumque leges, jy mores venerandos 
Immortalium celebrant. Plura non ex- 
fcribam, nam ex hifce fatis liquet quod 
volo; nec mirum erit fi dicam nunc, 
ab antiquiflimis Graeciae colonis phceni- 
cifTantibus, di&as efle Mufas ab inven- 
tione; nam, Phcenicia Lingua, Ki'"in 
mot/a eft inventrix. Credibile autem 
eft, antiquiflimis temporibus, per Bceo- 
tiam, Theflaliamque ac vicinas Graeciae 
oras, celebrem factum fuiflie cantilenis, 
feu propter inventionem, feu propter 
eleganriam ftylt, pro aetatis captu, feu 
propter cantum, feu propter omnia illa 
fimul, chorum novem puellarum ; quem 
inftituit Jupiter, ut poftea videbimus, 
Theflaliae rex. Deinde pofteritas, quae 
omnia adauxit, & praefertim Poetse fin- 
xerunt eas inventrices Poeticae Deas e£ 
fe ; quo honore etiam madati funt in- 
ventores aliarum artium. Tater Mufa- 
rum dicitur Jupiter, qu6d primus puel- 
larum concentum inftituerit ; - qu# Io- 
quutio etiam Phcenicia eft, nam Gen. 
IV. 20, 21. Jabal dicitur pater Scenita- 
rum & Nomadum, Jubal vero c/thara 
& organo canentium; hoc eft, eorum 
vivendi generum, earumque artium in- 
ftitutores. Mvnuogwy» ver6 feu Memoria, 
x? <sres<m7nmiiAv, dicitur earum mater, 
quod memoria fuppeditet materiam poc- 
matum & orationum. Hoc fatis often- 
dit Jovem non habitum efle patrem pro- 
prie di&um Mufarum, cum Memoria fit 
damtzxat perfona poetica, quae numquam 
in rerum natura fuifTe credita eft. Non 
exigua pars artificii hujus Theogoniae, 
utpoftea videbimus, fita eft in Profo- 
popoeis. Clericus. 

Ibidem. Q»vuTnlAi\ Ita dictae Mufa:, 
quod cisca montem Olympum diu ver- 

fatas. 35*x Varioru 

farae eflent. in Jovis regia, ut ipfe Poe- 
ra teftatur qui aliquoties hoc repetir, uc 
v. 6$. 

A/ 7ot' 'iaw ta&i OKv[ATmv, a^u^o^ax 

0777 %£>$. 

Qua iverunt tunc ad Oljmpum fuper- 
bientes voce pulcra. Clericus. 

5:3. Tkt h nnelvi] Haec eft patria puel- 
Iarum, quas Poetae immortalitati confe- 
cravere. Tieria nomen eft montis & 
regionis ei fubje&ae, atque ad Thermai- 
cum finum porre&ae ; qua Theflalia ad 
feptemtriones clauditur, Macedonia ad 
auftrum. In ea etiam Pimplaeus mons 
Mufis facer. Hinc di&ae Mufae Pieri- 
des , potiori jure quam He/iconiades, 
O/ympiades &c. unde enim potius cog- 
nomen duxiflent, quam a patria, ex qua 
profe&ae, cantibus, finitimarum orarum 
incolas in admirationem fui rapuerunt? 
Illinc eas ad fe evocat Hefiodus, initio 
Operum & Dierum : 

Mvotu nneixSav aoi^ffi KKmimt, 

Tomponius Mela Lib. III. c. 3. in de- 
fcriptione Macedoniae : hic Mufarum 
PARENS DOMUSQUE?ww. 
Si Phceniciis litteris hanc vocem fcriba- 
nius, SHSD, invenietur in ea fignifi- 
catio puteorum (nam 2 & Q mifcentur 
paffim apud Orientales) velferti/itatis: 
quam non refpuit regionis fitus, aliquot 
fluviis rigatae. Vide Tabulas Tto/emai, 
& Livium Lib. XLIV. c. 6,7, 8. Cle- 
ricus. 

^4. Twolciv EAcvS^^f fuSivmi\ Ttvov in- 
terpretatur Scholiaftes yovtfwn.v6t ttiM 
fertihjjima kca. Malim &*v\t interpre- 
rari, feu coUes, pro quibus iEoles dixe- 
runt y*v*t, ut urbs Argos illis erat «sp£6V. 
Ita vocem interpretatus eft Laur.VaUa^ 
apud Herodotum Lib.IV. Cap.XCIX. 
ubi # ywh iTiv 'S.wiawvy venhjugum Su- 
niacum, ex re ipfa, nam fuit illic collis, 
cui erat impofitum templum Minervae. 
Taufanias in Atticis, initio : Nao? A3w- 
vS,f ZwiaJbf <Pn wpi/fiT ^ axf&L : Templum M NoT^ 

Minerva Suniadis eji in vertice pro- 
montorii. Nam Eleuther mons eft, ita 
vocatus, ut aiunt, ab Eleuthere Apolli- 
nis filio; unde & diclae E/euthera, 
urbs ad eum montem fita. Phoeniciis 
litteris fcribas Trvty halethir, quae vox 
altam fpeculam fonat, a Th)} halah ad- 
fcendit & Tn thour Jpecu/atus eJJ; 
quod optime in montem quadrat, in quo 
fpeculatores folebant collocari, qui de 
adventu hoftium monerent. 

Scholiaftes hic habet : j EA&oSap oko- 
ya. mMut %b nt Boiu-riiti, &s wQr (ZctffiKias 
ojiTyt >f Tnteuf xiuf uvofMffy^ns, $ A7ii>^uvos 

Kj Ai^iffns •/ UoamSvQt '■ Eleutber ejl no- 
men urbis Bceotia, a quodam Rege ejus 
urbisjic difto, jj/io Apollinis fe> ^Aithu- 
fajilia Neptuni. EA&uStf**, alii vocant 
urbem, quae fuit ambigui juris, inter At- 
ticos & Bceotios. Vide Stephanum By- 
zantium, in hac voce, & quae ad eum 
Luc . Holjlenius & Abr. Berke/iui. Per- 
git Scholiaftes : isjqv^ op®', ut ?«w, W\ 
ivofMTj to HouQ/ : ejl etiam mons, ut di- 
cunt, cognominis Heroi. Forte ita di- 
cla, ob caufam allatam, pars aliqua Ci- 
thaeronis montis, ad cujus radices fitae 
erant Eleutherae. Taufanias in Atticis 
p. 72. EAcUfopay Ji av p? £77 <tv TCi^jst, viy 
$ v.cu oIkiuv Ij«wt«* cAiA» <A' T&Tvit '<& 7nMs 
ohiyov uTiip r mfix <n&t tu KtStupuvi o}>u£ru- 
<m : Eleutherarum cum muri, tum a- 
dium erant ve/ligia, (cum loca vifebam) 
qua manifefio ofiendunt urbem condi- 
iamfuiffe paullojupra p/anitiem ad Ci- 
tharonem. Vide not. ad v. 3 29. 

Quod ab Heroe nomen ejus deducit 
Scholiaftes, poft alios, id non majoris 
efle ponderis deber, quam quod addit : 
Sra o hiykTtu on mh &i'ovuffvt <? pwitts imju- 
00.70 1£} ihdj^cibn : Jic etiam dicitur, quod 
illic Bacchus defiit furere Jy morbo libe- 
ratus eji. Fingebant Grasci Heroas & 
fabulas, ut ex fua Lingua originem no- 
minum deducerenr. 

Multo verifimiliora funt, quae fequun- 
tur de ratione, ob quam Hefiodus ma- 

trem In Theogoniam. 

trem Mufarum Eleutherarum reginam 

fuide dixir. Kai T?70 $ Jbfytv <aesaa.7t\av 7« 
ttwn mreiJ), Kiyn 071 iyivv»5ti<mt fjjiv iv r» 
Ylneia, » Ji fj.H7»p auruv h BoiuTtat »r : Td- 
que gloriam addens patrta J'u<c, dicit 
genitas quidem ejfe t^iufas tn Tteria, 
matrem vero t/larum e Bceotia fuijje* 
Clericus. 

y8. Am"o7e Ji \' iviAUTof w] Hoc eft, 
ferme annus, decimo menfe Lunari ex- 
a&o. Clericus. 

Tbidem. n?el £' trfctKov tyeu] Hoc eft, 
circumaila funt tempejtates, nam hoc 
proprie fignificat &$*, nec nifi fer6 duo- 
decimam partem diei fignificavit. Vtde 
jfof. Scaligerum de Emend. Temp. Lib. 
I. non procul ab initio, & Ger.Joan. Vof 
Jium in Etymol. ad vocem Hora. Adde 
& hoc exemplum ex Horatii Lib. I. Od. 
12. ubi fic defcribitur Jupiter : 

qui res hominum ac jDeorum, 

§[ui mare & terras, variifque mun- 
dum Temperat HORTS', 
Hoc eft, ut habet Vetus Scholiaftes: an- 
ni partibus, vere, ajiate, autumno, hye- 
tne. Crediderim «p« primum didtum de 
diurno tempore, quod una cum noctuc- 
no eft temporis fpatium, de quo primum 
cogitarunt homines, indeque tranflatum 
ad quodvis tempus; omnino enim «p« 
videtur im n TiN our } lucere, di&um. 
Clericus. 

jp. Flsei fn/Mtra. to>a' e-7j*ee9)».J Phce- 
nices etiam dtes vocabant annum. Vide 
quae notavimus ad Gen. IV, \. ubi mul- 
ti Intt. dies multos annum efie putant, 
& ad Gen. XL, 4. Clericus. 

60. Kfyat o^>ppoF«f] To ut hic fecundum 
Doricam diale&um corripitur, ut fupra 
f/$ rfomt Hihioio. GuietUS. 

66. MiKnovrut ipzvruv n vo\j.\st &C.1 Du- 
plici fenfu exponi pofTunt hi verfus; Vel 

Canunt omniumque leges, & mores 
venerandos 

Immortalium celebrant 

Vel, pro vofMt fcribendo vopkt, 3?3 

Canunt omniumque fedes, & domi- 
cilia veneranda &c. 
Eodem fenfu quo dicit Homerus II. (. 
v. yi 1. 

«LVA »$iU ^ VOfJjOV "nt7mv. Negat certe Ariftarchus, terte Budjeo, 
vocem vofjiav Homeri aetare pro lege ufur- 
patam fuifle. Similiter Jofephus I. 2. 
contra Apion. p. 1375:. Ed. Hudf. JvW 

tWTo nvofiot (fc. vopQr) Tidheu iyvdoxtro <&£$. 
roit EM.»or >tj (JLctqmt O/JM^Qf ijufjx riit to/h- 
nat oujtJ ^pnoa^of. De qua re vide Cle- 
rici notam ad £?y. v.276. Poftremo, He- 
fychius eandem etiam fententiam am- 
pledtitur. Nbfjjot. o ttoiYrmt •%? i&S' vy/Lt 
vo/uav bk oiJt, $ifjjsa.t J\, <«i iiyofAas Ktya, 
&ra f vifMmut. Sic enim verba corrigen- 
da funt cum SalmaGo. Huic opinioni fi 
fufFragemur, reddere oportet JitrvoiAuv 
Stioy. v. 230. diffici/em vtvendi rationem. 
Et Ep><. v. 276 &c. 

— Nofjjov (haud rofMV ut vulgb) Jlirufy 
K&viav 

I^auoi p? iy Snpoi, )£ olavois mrtLuiott, 

ES&v a\M.H\>sf. 

Hanc vivendi rationem (hoc quafi 
pro pabulo) conjlitutt Saturnius 

Pt/ctbus, &feris, & vo/ucrtbus, 

2)evorare fe invicem. 
Sed dura eft haec interpretatio, & ne- 
quaquam necefTaria, cum aliis in locis 
omnino oporteat r vofMv legem exponere. 
Sioy. V. 417. 

Efcftuy lifa. ng.Ka, x^ 1 yofjjjv ihJimxrtu, 
Vertendum eft 

Faciens facra faufla fecundum Ie- 
gem p/acaverit 
Eodem fenfu quo Pythag. y$vo. \it. 

ASwmiw /* N m%ara Snnt, vofju us Sl&Mty, 
Sic etiam Epy. v. 388. 

Ovrps ro) mSlav ttitertu vofjjos — 
Vertendum eft 

— H<ec quidetn arvorum eji lex 

Nec in alium fenfum, ut arbitror, tor- 
queri poteft. Omiffio autem vocis vouj>s 
apud Homerum nihil eft ad rem, nec 
in argumentum trahi debet, vel quod 

Yy ifta 35T4- 

ifta voce Hefiodus non ufus eft, vel fi 
ufus fit, quod Homero eft junior. Bene 
enim notavit Clericus cafu potuifTe con- 
tingere eam vocem non adhiberi ab Ho- 
mero, qui fane integram linguam Grae- 
cam fuis verfibus non eft complexus. 
Rob. 

71. o y *?uvw 6juSc«otx&vh,] Hic eft ab- 
furda miftura, ut diximus, veteris do- 
clxinae de Deo ; Deum enim in ccelo fin- 
gulari ratione habitare credebant prifci 
mortales, nec fine caufa. Itaque cum 
Graeci Jovem Deorum fummum efle cre- 
derent, eum collocabant fubinde in cce- 
lo. Quia verbjupiter habitarat in O- 
lympo Theflaliae monte, veluti prioris 
opinionis obliti non minus frequenter 
domum Jovis in Olympo nivofo ponunr, 
ut ex 62. verfu, & multis aliis liquer. 
Utjovis hominis notionem mifcent,cum 
notione veri Dei : ita Olympum cum 
ccelo confundunt ; unde fit ut de Jove 
nunc quafi de homine, nunc quafi de 
Deo loquantur ; deque ejus fede nunc 
quafi de monte Theftaliae, nunc quafi de 
ccelo. Nifi hasc teneamus, necefle eft 
ignoremus rationem innumerarum lo- 
quutionum, quae in Poeiis occurrunt. 
C/ericus. 

74- A^ttviTtit M-mfyv 6/uut, itj Wvpoctfs, 
Tiuat. J Scrib. AdttvJimt <fl'nu£i vouott, t^ 
WtfyctK Tju&t. Wip£<*.J\, hoc eft, IwvoHcrc, 
commentus eft, invenit. Hefych. Zh<poa\. 
ffct&t^, \x3Woaoua « Wvonotu. GuietUS. 

82. Tnvofipov 7' loiJuaf] Quia quae no- 
bis cordi funt ea faepe refpicimus, ideo 
adfpicere aliquem perinde eft ac illi fa- Variorum NoTiE 

Eadem ufus phrafi Horatius 1. 4. Od. 3 
§luem tu, Me/pomene, femel 
Nafcentem placido lumine videris. 

Rob. 

83. r^uxjtpluj yjkwv iiqvbjj] HoC eft, 
mel,ut re&e eruditi interpretantur. Sym- 
bolum eft mellitae eloquentise, unde fi- dum, ut opinor, 3. Graecis Platonis in- 
fantis, & dormientis in Hymetto, apes 
os implevifTe melle. Vide Olympiodo- 
rum, initio ejus vitae. Clericus. 

85. rAwujifc x** m "P< w ] Eadem ufus 
metaphora Neftoris eloquentiam defcri- 
pfit Homerus 11. «. 249. 

T« 19 &ro yXcooSHt (At\t]ot yhuxjuv \ttv ojhMi. 
Sic etiam Euripides Incerr. v.333. 
Ei uoi Njfcpftov tly/Xuosov utKt, 
AVThVOgff Ti r fyuyot, <&<» Stot . 

Et Theocrir. Idyl. £. v. 82. 

Ovvtxj. 01 yKvxjj Molrct x? s6fJM\ot ^i virdcto. 
De triplici genere eloquentiae quod de- 
fcripfit Homerus in Menelao, UlyiTe, & 
Neftore, vide Gisberti Cuperi Apotheof. 
Hom. p. 113 &c. & Petri Victorii Var. 
Le&. 1. 17. c 17. & Claril?; Popii No- 
ftratis notam ad II. y. v. 214. ubi Aufo- 
nii carmen triplicem hanc vim eleganter 
exprimens protulit, 

jDulcem inpaucis, utTIifthenidem\ 
Et torrentem, ceu 'Duhcbii 

Ningida dicJa ; 
Et mellita neclare vocis 
"Dulcia fatu verba canentem 
Nejiora regem. 
Hanc ob caufam non poflum non mirari 
quamobrem Cicero, in libro de claris 
Oratoribus, ehquentiaftudium non com- vere. Sic loquebantur etiam Phoenices, mune Gra?cia?, fed proprium Athena- 
fic & Latini. Vide quae notavimus ad rum, & in illam infuper civitatem re- 
Gen. IV, 4. & quae Scholiaftes hic ha- centibus temporibus introduffum fuijfe, 
bet. Clericus. 

82. r«voVW t ImJusi] Scholiaftes. 
Avti cS il(jj\juf St&mvpuy jyu oy ma Qctffthict 
5idoBV7XU XjfKOIt ItpStthuMt. ~Ev7iZdiv 19 K«A- 
Mua%r 

Mxatu y£> off*t 'iJbv ouuttet -miJk.f, 
M» Ko^as, iroKhiS ix. kiii%vm> $i>\vs. affirmat. Atticine fuerunt tres illi infi- 
gnes Oratores ab Homero celebrati ? Vel 
recentia Trojani belli tempora ? Vel He- 
fiodus ipfe, qui tantis eloquentiam lau- 
dibus extollit, inter recentiores haben- 
dus ? Qubd fi concedatur hofce chara- 
cTieres a poeta pro arbitrio fi&os fuifTe, 

hujuf- In Theogoniam. %$$ 

hujufmodi Mtnen fictioeloquentiam tunc ■— *o/'& Ji, ^nt iZ fiJiiut o/jum • temporis & in ufu, & laudi datam fuif- 
fe confirmat. Quod ipfe quidem Cice- 
ro in tertio de Oratore libro fatetur. 
Hanc, tnquam, cogttandt, pronuntian- 
dique rationem, vimque dicendi Veteres 
Grxcifapientiam nominabant. Et poft- 
ea Petus quidem ilia docluna eadem 
videtur & recle factendi, & bene di- 
cendi magijira; neque difjunSii doclo- 
res, fed iidem erant vivendt pracepto- 
res, atque dicendi; ut ille apud Home- 
rum Tboenix, qut fe a Teleo patre A- 
chilli juvem comitem ejfe datum dicit 
ad bellum, ut tllum efficeret oratorem 

verborum, acloremque rerum 

TdrtxJ. fa ittoittKi J)Jk<ni > uiveu t*J\ 7mvju, 
Mvdav n \>mp' \\J.ivou, <Bf»K7iip<& n tpyw. 
II I. 7.442. Rob. 

$$. wivnt it ojutvv cfatnij Venerandi & 
eloquentis viri au&oritatem pulcherrime 
etiam defcnpfit Virgilius. iEneid. 1. 1. 

Ac veluti populo in magno cum fa- 

pe coorta eji 
Seditio\ favitque animis ignobile 

vulgus ; 
Jamque faces & faxa volant, furor 

arma mtmfirat : 
Tum pietate gravem fe meritis fi 

forte virum quem 
Confpexere, filent, arreclifque au- 

ribus afiant: 
Ille regit diclis animos, & peclora 

mulcet. Rob. «1 < \ 

T lifot 9$. I«f« Joat] De fignificatione 
apud poetas vide Stephanum. Vocat 
Homeros interdum h&v, quod generi Ex $ A/af (Zxtnhmt jRob. 

P7. rAuJupi) ot ire shfjutTot \ia ojjJ)h] Haec 
imitatio eft Homtri, qui de Neftore, Py- 
liorum Rege,ita prior loquutus eft, Iliad. 
A. v. 24P. 

ToJ kj) &b yXuosnt (MKnQf yKuKiav \ia 

OJjfvi. 

E cujus lingua melle dulcior jiuebat 

fermo. Clericus. 

5>8. NswmiA'/] Animadverte vim r vio- 

tuiJVi, Vehementiflimus eft recens dolor, 

& fedatu difficillimus. Sic Scholiaftes. 

i.VTM>$tt. JllKVVtn 7UJJ JtJjJet[X4V T 5 \JX01YMf 5)\$ 70 
tiKHV [viOXJnJii fjVfJLa] Jb 0X0,7» mvSW 70 VIOV 

■m$vt. Rob. 

PP. «JU7ttp AOlJif, 

M*emav 3tpd'/7»v xZ&a, 4rto]i$av kv^urmv 
T[j.vnTri, ksu 7« ^w.] Haec quoque 
imitatus ex Homero Hejiodus. Ille ait 
legatos ab Agamemnone ad Achillem 
miflbs oppreflifle eum cychara canen- 
tem, II. I. v. i8p. 

. T« oyt ?jvyjjv iTi^mv, eu-iJi cA' etoa. K/\ia 
avJjpav. 
qua animum delecHabat, canebat autem 
gloriam virorum. Talia multa funt, quae 
oftendunt Hefiodum recentiorem Home- 
ro fuifle, ut plerorumque fert fententia. 
Multis hac de re egit Claud. Salmafius, 
in Exercitationibus Plinianis p. 607. & 
feqq. Ed. Ultrajedfcinx. Clertcus. 

103. Uctoiifam c/SJpoe J Guietus cenfet 
fubintelligendum efle ™ cwtov; & inter- 
pretes vertunt deduxerunt eum alio. 
Commodius tamen videtur fubintelligt 
pofle 70 ajj-m ad praecedens to KnJiav re- 
ferendum, adeo ut exponatur verfus, de- humano utilitatem aliquam afferr, atque fiexerunt eos, fc. dolotes, dona dearum 
ita urbes hfeu, quia funt <pumkvkcu &c. Rob. Interdum verb h&v, appellat quicquid 
in fuo genere caeteris praeftat, feu ma- 
gnum eft; ficut & h&v irfvv quidam 
apud eum exponunt. Utroque fenfu hji» 
Jioit commode exponi peteft. Rob. 

96. Ex Ji A/ofj Hoc etiam ufurpavit 
Callimachus in hymno in Jovem 105". K*«'m kStLva.Tw'] Hoc eft, per 
me, Jy Ifj^. Poeta; omnes invocant Mu- 
fas, orantque ut canant quod ipfi poftea 
dicunt, qubd fe habeant quafi -isnjiinas 
Mufarum, hoc eft, vates qui canant di- 
data a Mufis, non a fe inventa. Theo- 
critus vocat Poetas lAtmMv J«p«f \sax/t^-nt% 
Y y 2 tStiu- 35*6 

Mujarum facros vates. Idyll. XVI, 28. 
Ckricus. 

Ib. euiv Ibvmv] Hoc eft, femper fu- 
turorum, non aeternorum, five initio & 
fine carentium, nam poftea liquebit Diis 
Graecorum omnibus initium fuifle. Vel 
fequentes duo verficuli hoc oftendunt. 
Clericus. 

106. O/ y»t ify-fpovn kcu t* i%»f~} Hic 
tres ordines Deorum memorantur : i.Qui 
ex ccelo & terra nati, hoc eft, cceleftes 
& terreftres Dii : 2. Qui fuere proles 
No<5tis, hoc eft, inferni Dii, feu Ereb:, 
Pluto, Proferpina, Styx, Furiae, &c. 
3. Quos aluit Pontus, feu mare, hoc 
eft, marini Dii. Sic eadem Numina ad 
varias clafTes referuntur, prout varie fpe- 
dantur. C/ericus. 

ny. E| £$(.] Hoc eft, ab initio 
mundi. Vide nor. ad Genef. 1, 1. C/e 
ricus. 

116. Htb/ £t <»f«77sa] Hic incipere vi- 
detur Hefiodus. Superiora fuppofita & 
addititia videntur. Sic Epi<* incipiunt a 
v. 10. vk «j« uxvov i»v ieiJuv fyQf. Guie- 
tus. 

116. Tlfm-nsa, X*Qf ylvir'] Pboenicia, 
feu Hebraica' Lingua dixeris : irTGI 
Iffin »n> n'^K13 brefcbitb jehi tho- 
hou vabohou, nam XaQ/ eft thohou vabo- 
hou, hoc eft, immenfum inane; <*7ra 71J 
yjuvnv, hiare '. quia vafa vacua hiare di- 
cuntur. Perinde ergo eft, ac fi Hejio- 
dus diceret fuifTe tempus quo nihil erat 
eorum, quae videmus, quod cum Mofai- 
ca rerum genefi confentit. Clementina- 
rum Homiliarum Scriptor interpretatur 
quidem iyivtrt, quafi dixifiet Hefiodus 
iyivv»$tt, genitum eji Chaos, fed eft ina- 
nis argutia. Allato hoc Hejiodi loco, ita 
loquitur Homil. VI. §.3. 70 $ iyivtn J%\ov 

077 }i}iV»eku at yiV»Ttt\ <T» Uttivtt, V 70 £.H ¥t) at 

kykv»-m : fa&um fuit c/arnm eji fignifica- 
re elementa, ut genita, ortum habuijfe, 
non jemper fuijfe ut ingenita. Sed fi 
hoc cogitaflet Poeta, caufam aliquam 
eommentus eflet, a qua genitum Chaos Variorum Not^ 

dixiflet. Dicenti entm faclum efl, illi- 
co objicitur, a quo~i Nihil enim fit, fi- 
ne fa&ore. Clencus. 

1 1<5. Htth pL ®e^775tt Xa©- ykvn] Ver- 
te, Primb quidem Chaos genitum eji, 
ut infra 137, 930. Ita enim Veteres 
hunc locum inrellexerunt, non ut Cle- 
ricus, fuit. Diogenes Laertius lib. 10. 
Seg. 2. caufam tradens, ob quam fe pri- 
mum ad philofophiae ftudium Epicurus 
contulit, haec habet verba. A7ro^JafQf 
y E7nKvfHQy iv tw <®zJna «afei 7bJ EOTxaps 
rSi», qhoiv ih$tiv ainiv (3n <pthoov<piai>, yg.Tn.yvov- 
7« rffl cvpisuv Kj yfauuavsav, imtiJSl fxvt e<Tt/- 
v»^»ow tfuUucZotu axnu tu. <nfe< T« 7iu$ Hoto^u 
%**f. Apo/lodorus autem Epicureus, m 
primo de vita Epicuri reftrt, illum ad 
Thilofophiam fe contuliffe,fophiJlas inje- 
ffantem & grammattcos, tjuod percon- 
tanti, quidnam ejfet apud Hefiodum 
CbaoSy exponere non potufient. Idem- 
plenius narratum Iegimus apud Sextum 
Empiricum adverfus Mathcmaticos 1. p. 
O u. nmov 

H7W pt or$uTisa Xaot yiviT, ox>tu\ timm 
Teu' ufvstf vQf, mvTuv 'tJht — 
E£ twn <^fe«T?^7^E7^u• ego^uV'» y*f Tivot axniv h 
livot yiyovi ii Xetor, «it e£« hkyetv. Ktu thto <pu- 
oiv tvtoi auTtov yvyovtvtu EwxKpw 4 6)n to ^Mo. 
tnpnv oquZt' Koutfii y5 unfo.Ktoy.Qf t>v rifiTo tov 
i-mvtt.yivtcoy.ovTa, axiTci T^a,uua.vr>iv f_«7W uh 
<!ae?J77SK -)JtQf ytvir\ h TivQf tc ^ctQr iykvm, 
&7n£ <a&>nv iyivtTo' lin 3 tnnvTQf uw oxitxs 
"ifyov Vt) To. TotaiiTO. J)Jk^oyeiv, «iVX«i ffi ;jato- 
(jfyav tpiAooipuv, Toivvv *vp»mv W-mmfQf W 

\KtlVHf uol (ZttJisioV S^rK, «Vfp 0M7VI t§? 'iviav 

i.KfoHa» foatnv. Qgi enim dixit Exortum 
primum chaos ejf, deinde Terra peftore 
/atOj cun&orum fedes, a fe ipfo everti- 
tur. Nam fi quifquam eum roget, ex 
(jiio ortum Jit chaos, non poterit dicere. 
Idque nonnu/li dicunt fuijfe caufam 
Epicuro, cur fe contu/erit ad Thilofo- 
phiam. Nam cum ejfet valde ado/e- 
fcens, rogavit Grammaticum il/ud Jibt 
pralegentem [primum quidem chaos ge- 
nitum fuit\ ex quonam chaos exortum 

ejet, In Theo 

tjfet, Ji quidem primum exortum erat. 
2)icente iUo, ta/ia docere non effe fui 
muneris, fed iUorum ejfe qui vccaren- 
tur Thilojophi ; igitur, inquit Epicurus, 
ad iUos mihi accedendum efi, quando 
ipfi funt, qui rerum veritatem perfpe- 
fifam habent. Tantis illi in tenebris ver- 
fabantur, qui, exclufa fumma omnium 
rerum caufa, per alias Hypothefes mun- 
di originem explicare funt conati. Ea- 
dem enim quxftio necefle eft recurrat 
in perperuum, Ex quo hoc genitum efi? 
doncc ad fupremam aliquam & increa- 
tam caufam deventum fir. Rob. 

117. r&l' iifusipQr] Terra etiam pri- 
ma fuir, fecundum Mofem. Clertcus. 

/b. na.v7t»f tJbt itnpaMi euei hZa.va.7ttv , 

vjjl 7k l^iit ] Nempe, Dii quos memorat 
primum fuere in terra, deinde benevo- 
ientia ac fama hominum in ccelum fub- 
lati. Clericus. 

1 1 8. A5a.va.7UY, M "tym yj.f>ij Hic ver- 
fus eft fuppofititius. Guietus. 

1 18. O; tyyin jjgtp» vtpbiVTot OaJ^utk] Ita 
didtus is mons, ut Phcenicie loquar, 
">D 0'D^ij; 'D quia in 1U0 Junt aterm, 
olamim-bo, unde factum ISoViy olym- 
pOy five oKu[iirQr. Paffim in eo defcribit 
Hefiodus eutv ibvms, five euuyhs Stvt. Cle- 
ricus. 

Iip. Tctp-mj* t h&wm] To \Z3T> r ybZ 
(**?& r x** ( - Guietus. 

iip. Ttfp7rtpa t M&iv-nt] Una cum 
Terra fuit Tartarus, quia fingitur efle 

— f^XV X® ov ° f ^focft/Vj 
in intimo receffu lat<e terra. Vide & 
infra v. 717. & feqq. Si Phceniciis lit- 
teris fcribas mumu tarahhtarahh, de- 
rivabitur ea vox a radice Hebraica & 
Arabica mtt tarahh, quae fignificat 
molejltam creavit, & longe amovit ; ac 
repetitio quidem radicalium, in Hebrai- 
ca Lingua, eft fuperlativi loco; quae 
optime conveniunt Tartaro, qui fimul 
moleftiffirous locus & a ccelo remotiffi- 
mus flngitur; in quem propterea Jupi- 
ter Titanas conjecit. Ided ipfe Hefio- GONIAM. 35-7 

dus v. 840. 7Hg7«f« joi»>- habet ad figni- 
ficandum remotijftmum tetra locum, ad 
quem fonitus tonitruum pervenit. Cle- 
ricus. 

120. H^Ejof] Hac voceAmor figna- 
tur, qualem in animalibus, procreatio- 
nis causa, cernere eft. Is Amor vs&owxo- 
vroinSei? defcribit vim omnium genitri- 
cem, cui Hefiodus tribuit ortum omnium 
rerum. Qua in re, tenue cft & pene. 
evanidum veftigium natura mehoris, 
hoceft, Dei, qui omnia creavit. Hanc 
eamdem nomine Veneris defcribit Lur 
cretius Lib. I. 

Qua mare navigerum, qua terras 

frugiferentes 
Concelebrat, per quam quoniam ge- 

nus omne animantum 
Concipitur, vifitque exortum lumi- 
na fo/is. 
Hunc Hefiodi locum imitatus eft Ari- 
Jiophanes, in Avibus, p 5-73. ed. Genev. 
in fol. ubi licet abfurde aves loquentes 
inducar, attamen antiquiffimae famae, de 
creatione mundi, reliquias ita colligit : 

XtfOf ilV K) N^j Efj£6f Ti (tihOS «ZfUTOV, ■*$ 

Tttfjzt&t lupvt. 
T» <T' ii' i«p, »<J V ipavot tiv. EjeCtJf <J V h 

u.irei&ffi xJoKTtoit 
T1X.7& wzktisqv v7nvifuov N^| » \xiKaji'o7?a. 

g9< ulv, 
E| « <zfeA.TiK\o(j$j>aj{ a>£cuf tChd^iv Eoai 
To^wof, xj 7w i^Hf. 
Chaos erat & Nox, Erebufque niger 
primum fe Tartarus latus. Terra vero 
neque aer, neque ccelum erat. Erebi 
vet in tnfinito finu parit primb Nox, 
nigris alis prardita, ventofum ovum ; ex 
quo, circumaclis tempefiatibus, pullula- 
vit Amor deftderabilis &c. Sed quem- 
admodiim abfurde Hejiodus J^im^kLm 
Jhx>a[/jv pofteriorem Chao facit : non me- 
lius Arijiophanes fingit eam ex ovo na- 
tam ; quia Amor.volueris dicebatur. JE- 
ternam efie oportuit eam vim, aut num- 
quam neque ipfa, neque quidquam aliud 
fuiflet, nam e mhilo nihil. Clericus. 

123. 3?8 

1 2 3 • ^* X*^* ^ EpiCof n (dhauva. n N^ 
lylvovTv] Antequam quidquam eflet, erac 
3"IJ> /6<?r^, aut SOTJ? <?f£o, hoc eft, 
tenebra, five «w, quod docet etiam 
Mofes. Ac fane nox eft tantum abfen- 
tia luds, luceque nondum condifl, te- 
nebras ede oportuit. Hae perfonae ma« 
fculini & foeminini fexus finguntur, pro 
genere vocum Graecarum, quibus voca Variorum Not^ • * ipfe tener mundi concreverit 

orbis. 
Tum durarefo/um jy difcludere Ne- 

rea ponto 

Cceperit, & rerum pauUatim fume- 

re formas. 

Gracci & rem & nomina loiav ^ -m^iyvt, 

a Phoenicibus acceperant; quibus in 

har, aut hor, eft mons, j^q pheleg ve- 

bantur; plurefque funt aut pauciores, r6 alveus in quem aqua derivatur. At?J- 

pro earum vocum numero & copia. Non y*™> quod additur, malim interpretari repetemus quae antea diximus de con- 
nubiis, & confanguinitate Perfonarum 
harumce poeticarum, fed hic eft in me- 
moriam revocandum. Clericus. 

1 24. NvKrbt y alr AiSmj tz Xj Hjtttp» i£s- 
ylvovTv.'] Vocem AlSmp crediderim hic non 
furamam partem aeiis, fed euZpia» intel- 
ligi, hoc eft, ferenitatem ; quae una cum 
Die ex tenebris nata dicitur, qubd fue- 
rint poft tenebras. Aptius jungitur fe- 
renitas cum 2)ie, quam ather, qui no- 
cle obfcuratur ; eftque aeque cum ea 
conjun&us, ac cum die. Clericus. 

I26. Yaua, rN rot tBrfJiTov pC tytivaro levv 
HWTvi Ouoavov i.&e)iv& iva fuv izfel twlvtv. qg. 
aJt7?o;] Sic & Moles poftTerram Ccelum 
formatum docet. Clericus. 

I28. Opg' iin fita>(g.pi(xn Stolt tJbt aarpaKtt 
eu*] Poftquam, nimirum, terram per vi- 
tam inhabitaflent, in aethereas fedes, 
poft mortem demum, transferendi erant. 
Clericus. 

12.9. reivaro <T *$ta /Mnpa, 

I31. »(A l »ty) a.ifvyiTW 7ii\ttyQf. ] 

Terra primum erat sequabili fuperficie, 
& aqua, quae levior eft, undique re<fta; 
ut ergo terra exfifteret nonnullis in lo- 
cis, hic a Deo excavatae valles, illic fub- 
vedYi montes, & circumpofitum folura 
firmatum. Docet hoc Mofes, nec con- 
tradicit Hefiodus ; nam tum demum fuic 
tnare a terra difcretum, ciirn loca pro- 
fundiora fuerunt, in quae aqua deflueret, 
cumque alia eminere cceperunt. Nec 
aliter intelligere pof?umus qui ex fignificatione radicis ituyia, quae apud 
Hefychium occurrit, & fignificare dici- 
tur tyiatvu exjicco, quam fterilem. Aptius 
certe epitheton eft maris. T^yka autem 
videtur efle proprie fy?alva taejt rlw ifuya. 
ficcare ad facem uffue, unde poftea 
quidvis exhaurire fignificarir. Eadem dc 
caufa, crediderim Homerum vocafle «- 
Mfu aifvytTov Hiad. O. 42J. quia nam- 
quam pluvias demittere prorfus definir. 
Attamen f Euftathius ignem etiam <*t?J- 
ymv di&ura contendit, quod vix puto, 
exemplum enim nullum affert. Igitur 
re&e dicetur mare *t? vymv, hoc eft, cu- 
jus v?J^t feu infimam aquam nemo vidir, 
nemo videbit, five inexhauftum. Cle- 
ricus. 

132. Uovnv *Tto $i\o-mQr ] Intelligit 
mare intetnum, cujus nomen Phcenicio 
more fcribere poffis r\t<n>W phonttha , 
quod folenni mutatione 3 in £), eft in 
eo terminatus, nempe, ampliflimus A- 
fiae tradtus, praefertim minoris, quae ad 
occafum Hellefponto, ad fcptem trio- 
nes Ponto Euxino finitur. Clericus. 

t J t. O^pavw ilv^fitm. TtK ilKtOMov (Zadu- 
Jivw] Non repetemus Terram & Cce- 
lum quafi perfonas a Poeta induci, fi- 
gura confueta omnibus Linguis ; at no- 
tandum Terram propiorem Ccelo fadam 
peperifle Oceanum, quando ex terris 
fublatis defluxere aquae in profundiffi- 
mas valles quas tunc tegunt. De Ocea- 
no multis egit S*m Bochartus in fuo 
Chanaane Lib. I. c.$6. oftenditque olim V irgit. Edog. VI, 34. f n - O. p. 1003. Ed. Roin. rul- In Theogoniam. vulgo notum Oceano terras ambiri, & 
coniicit dictum fuhTe a Phcenicibus jn 
hhog, hoc eft, circulutn, quia inftar cir- 
culi terram cingit. Malim dictum NJJIN 
ogano, quod & circulum fonat apud 
C haldaeos, ut liquct ex Paraphrafi Chal- 
daica Cant. VII, 2. & praeterea crate- 
rem, Sclacutn, quse omnia optim^con- 
veniunt Oceano. Antiquiflimis Graecis 
dicebatur etiam ii>«f, quod (imilius He- 
braico \W aggan, aut Chaldaico fJlN 
ogan, quae craterem & lacum fbnanr. 
Vide laudatum Bochartum. Clericus. 

134. Koliv Ti yjM Tt ££«•] Haec partim 
funt nomina virorum & mulierum, par- 
tim perfonarum poetiearum, quales funt 
Qiyut & Mcxfwstw/x, Ju/lilia & Memoria. 
Homines vocant Poecae cceli & terra? 
hberos, quos antiquiflimos omnium efle 
putabant; ob tenuem memoriam anti- 
quiflimae Traditionis, ex qua acceperant 
Ccelefte Numen ex terra primos homi- 
nes formafle. Clericus. 

137. K&vos kyxu\o[MiTHt] Magnificum 
nomen. NJip Phcenicibus dicitur ra- 
dtus, quae appellatio digna fuit filio Cce- 
li ; nec male radium, ex Phceniciae Lin- 
guas Analogia, dixeris filium cceli. Cle- 
ricus. 

139. KM^uMf] Hoc eft, ut egregie 
Sam. Bocbartus in Chan. Lib. I. c. 30. 
^lS-pTI »tt?jtf viros Cheh loub, viros fi- 
nus Lilybaetani, qui fuere antiquiflimi 
Siciliae coloni, de quibus multis vir ium- 
mus, quem adito. Ciericus. 

144. KuKhums y v oroy.' Haw"^ Inepte ex 
Grseca Lingua nomen illa vetuftius de- 
duxerunt Poetae, ut folent; atque ex no- 
mine ab illa Lingua dedu&o fabulas fin- 
xerunt, de viris qui oculum unum rotun- 
dum in media fronte gerebant. Cete- 
rum hi dicuntur Sms lvat\iy>uoi, 2)iis fi- 
miles, hoc eft, cnGuojdois dvtycunv 0/ <©e^- 
7t/ iiw LKxdJk iKvoutTi, venerandis viris, 
qui primi Graciam colonis injlruxerunt; 
Gios enim, apud antiquiffimos Graecos, 
fignificabat proprie non naturam aeter- 3*9 

nam, fed eximiam ac venerandam, ut 
DTiSn elohim, apud Hebraeos ; & ho- 
minibus fupra vulgus eve&is tribueba- 
tur. Multis hoc oftendimus in Arte Cri- 
tica P. 2. Sect. I. C. $. Ejus fignificatio-. 
nis primigenise veftigia remanfere fem- 
per in Lingua Graeca, ut demonftravi- 
mus. Sed tamen frequentius poftea fi- 
gnificavit naturas humana praeftantiores, 
adeoque immortales. Ex hoc ufu vocis 
Sios, Hefiodum perperam interpretatus, 
Crates emendari volebat Poetam, & 
verfui 

O/ fi 75/ tc (jC ahha Siots Iv&biyKtoi ntmt 
hunc fubftituebat: 

O/ y e£ aba.v&TW Svhtoi ffaipiv ouiinvTiS. 
Qyi ex immortahbus vixerunt homines 
ce/ebres; quod ab Apolline interemti 
dicerentur. At &ibt t antiquiflimis tem- 
poribus, immortalem naturam non figni- 
ficabat, fed eximiam in fuo genere, quo 
fa&um ut omnia eximia dicerentur di- 
vina. Fortk diot proprie admirabilem 
fignificavir, unde $*io/uax admiror, Snmis 
admirabilis. Apud Chaldaeos, T\T\T\ 
thehab fonat admirari. Clericus. 

145. M»%ctvcu] Hoc eft, machinatio- 
nes, quales multae in fabrorum oificinis. 
Significat Hejiodus Cyclopas non modo 
viribus, fed & arte pollentes fuifle. C/e- 
ricus. 

148. Owt hofM^oT^ Non nominandi, 
five, Qui nominari non debent. Vox u- 
furpatur de impiis hominibus qui Iatine 
dici folent nefandi vel nefarii. In fe- 
quentibus tamen meliori fub charadere 
hi ipfi gigantes exhibentur, grati animi 
officia erga Jovem praeftantes, ei contra 
Titanas auxiliatores ftrenui, eorundem- 
que in vincula conje&orum fidi cufto- 
des. Sic enim Cottus Jovem alloquitur 

Sioy. 6$7 &C. 

HnS y &htya,4 S lM0UU»01V a.7ll £op« WtOOiVTOS 

A-^oggoK <T' i^twvt i.yxihin.mv a.m Jiqucov 

Hhvda.[&tv. 

Tw i^ vuv cmvei 71 voa, Kj 'frrrp&vi (*xhn 
VvoifiiSa. yjUTvs Cfsdv h euv» (Aj/oTwr;. 

Et i,6o 

Et poftea 7H &c. 

YLvSra. Tilyxf, Kdiiot7\, ^o Bftioiaf ytA^ 

Nai»o7y, pKan/tt wr?o; A;« euyi-^io. 
Dicitur etiam ab Homero Briarcus con- 
tra Deos conjuratos auxilio Jovi fuiffe. 
Iliad *. 

OitTm-n (juv fyvJSiavu OKvf/.mot nSiKov a.KKot t 
Hp» t\ iJi rio7W«/ica»C, Jtj UaKKeit A3iivH' 
AM«t ov t" y' tKffeja, Sta., imKvrao J\oj».av, 
&% iwrtv&ZSV y&KiaaQit (taxfbr OKvp- 

<7T0V, 

Ov Rqtaoiav n§.Ki*<n Sioh avJptt Ji 75 mv\ts 
htyucnva — ■ — 
Alii tamen Poetae eundem Briareum inter Variorum Not^e cat ducem improborum, fi interptete- 
mur ex Arabica radice JJN agag. Ideo 
ab Hefiodo dicuntur «k hvo/Mtsoi, hoc eft, 
JumwiMt, male ominati nomints. Cleri- 
cus. 

iji. A-nha&i] Malim inrerpretari ad 
quos impune accedere non Iiceret, quam 
magnos ; ita ut vox deducatur ex a pri- 
vativo & >mKa£eiv adproptnquare. Cleri- 
cus. 

1^2. Et a/uuv] Hic verfus fuppofiti- 
tius videtur. Gwetus. 

l$tj 2?sT«pa) y Hirfortv tojcJ!/.] Curo pa- 
ter horum dicatur Coelum, qubd propter 
vetuftatejn ignoraretur ; loco Cceli, fub- Gigantes numerant qui Jovi bellum in- ftituendujs alius quifpiam prifcorum mor- tulerunt. Sic Virgil. JEn. lib. 10. 

tyfigeon qualts centum cui bracbia 
dtcunt 

Centenafque manus, quinquaginta 
oribus tgnem 

Tefitoribufque ^JiJfe^Jovis cumful- 
mina contra 

Tot partbus ftreperet c/yt>eis, tot 
Jlringeret enfes. 
Et Horat.Iib.j. Od. 4. 

Magnum illa tertorem intuleratjo- 
vi 

Ftdens juventus horrida Brachiis. 
Et poftea de Gyge Briarei fratre, 

Tefiis mearum centimmus Gyges 

Sententiarum. 
Callimachus Briareum ^Ltnae fubjectum 
fuifle tradit, Virgilius Enceladum, alii 
Tyhoeum. Adeo incerti funt Poetx in 
fabulis narrandis. Rob. 

149. Kot?o? n K) 7« igftt] Videntur fuif- 
fe tres latrones antiquiffimi, & valido 
corpore terribiles, & numero praedo- 
num quibus imperabant. Unde fa&um 
ut quinquagena capita, & centena bra- 
chia fingulis tributa fint. Terribilia funt 
horum nomina, fi Phoeniciis litteris fcri- 
bantur. t3ip Kot, & addita terminatio- 
ne Graeca Kotw, fafiidtofum & rixalo- 
rum fonar. 'ST-riNHD briab-jirt eft 
creatura timeto. XWgog denique fignifi talium, qui prirhi ex Afia in Graxiam 
coloniasduxere. Nec unum patrem tot 
liberorum fuifle crediderim, fed plures, 
qui Iatent fub uno vocabulo Cceli. Hi 
homines cum fertiliflimas Graeciae oras 
occupaflent, liberos fuos, ftatim ac fibi 
profpicere poterant, remotiores tractus 
cultum ire jubebant, ipfi in pinguioribus 
fedem figebant. Interea imperium fibi 
patrium in liberos vindicabanr, nec eo 
clemenrer admodum utebantur. Ide5 
Hejiodus patre inimico ufos ejf dicit. 
Clericus. 

Ij6. Tav /2 07mt vs <t3pan* $0/7», Uav- 
ias "iinKf\i7i\aoy.i ] Hoc eft, a fe amanda- 
bat procul a fuis fedibus, ftatim ac pri- 
mam juventutem attigerat. Quod nec 
ab uno, nec femel factum crediderim, 
fed forte per aliquotaetates, quae omnia 
in unam perfonam Coeli a Poetis con- 
tracta funt ; quia circumftantias harum 
hiftoriarumnemofcriptismandaverat,de- 
leveratque, magna ex parte, ex homi- 
num memoria, veruftas. Clericus. 

iy8. Tai»t iv xcvQpZvt] Procul, in lo- 
cis abditioribus, confidere jubebant ju- 
venes. Sic infra Hejiodus collocat He- 
fperidum Nympharum hortos, in extre- 
ma Africa fitos, iv epepitf XivStet ymt, iu 
obfcur<e latibulis terra, v. 334. Poflet 
tamen & de antro intelligi, quod loco 

car- In Theogoniam. 361 

carceris fuiflet, ut infra 7.483. Atquan- 178. %s|«ra ^e)] Subintellige, ap- 

do haec fa&a, & ubi ? Uc a pofteriori prehendit rnanu finiftra: genitalia patris. 

incipiam, ex fequentibus apparet primos Sic habitum metentis expreflir, qui fini- 

Graeciae incolas in Macedonia & Thef- ftra manu fpicas & dextra falcem tener, falia fedes fixifle, quandoquidem illic 
erat Saturnus, cum a Jove vi&us eft, & 
Jupiter in ThefTalia regnavir, ut poftea 
videbimus. Certe ex Afia venientes; fi- 
ve trajecerint Bofporum, five pedeftri 
itinere, circa Pontum Euxinum, & Maeo- 
tidem paludem progreffi fint, deinde ad 
meridiem iter flexerint ; poft Thraciam, 
quae afperior eft ; exceperunt fertilifli- 
mi Macedoniae & ThefTaliae tra&us. Ad 
tempus verb quod atrinet, hsec aliquot 
aetatibus, poft generis humani divifio- 
nem, forte paullo ante Abrahami tem- 
pora, contigifle videntur. Cum viveret 
Mofes, dudum cultos fuifle hos Graeciae 
tra&us liquet ex Gen. X, 4. ad quem 
locum vide a nobis notata. Indidem col- 
ligete licet primos omnium colonis fuif- 
fe inftru&os, quia eorum fblorum Grae- 
ciae tractuum meminit Mofes. C/ericus. 

iyp. Hnra^in jeutt TtWpxJ Hoc eft, 
procul a<5ti juvenes, qui hic dicuntur 
terra, more Phcenicio, ex quo terra pro 
terraeincolis frequentiflime in facris He- 
braeorum libris occurrit. Vide Gen. XI, 
1, 5>. Clericus. 

l6l. Uotmata ytvQf 7n/\t« iJbi/MtvTQf] 
Hoc eft, hi homines arma fibi fabrica- 
runr, forte in Thracia, aut in Epiro, in 
quibus magna olim fuerunt metalla. A- 
JbL/Mis enim eft ferrutn. Sic in fcuto 
Herculis v. 136. 

xuy'i»r iuWKTBV iStlKtT Catullus. Guietus. 

180. */'*» <T i-m fmha ■mi(b{ EwvmS^W 
»lMKn ] Hic & pafEm alibi tfihw dici non 
amicum, fed fuum fimpliciter, re&e ob- 
fervavit 2)a». Heinjius Cap.V. Lecl. in 
Theocritum. Sed quxnam funt haec (mi- 
Jia, quae abfcidit Saturnus? Omnino 
exiftimo Hejiodum, & qui eum, hac in 
re, anteceflerant, aut fequuti funt, lu- 
fifle in ambiguo. Vox (JwJbf duo fignifi- 
cabat, pudenda & confilium, cumque 
audiflent dici Saturnum patri ^Tiunr 
fjwJbf, data opera ita rem acceperunt, 
quafi narraretur ei pudenda refecuifle, 
ut 7it*nhojleuf> quas hac de re habent, 
locus daretur; quamvis probe fcirent 
conjilium, feu conjiliarios intelligi, quo- 
rum fuafu Theflalia excedere coa&us 
fuerat Saturnus. Hofce confiliarios fu- 
gavit, & navibus in Afiam rcdire coe- 
git ; ex quibus rebus, nata videntur quae 
habentur a v. 181. ad 200. M»Ji* autem 
fignificare confilia oftendit ipfe Hefio- 
dus, infra v. 5 $9. Similem verd ludum 
in ambiguo vocem umKov fuppeditafle 
poftea probabimus. Clericus. 

181. Xlih.tr y tl\t^i qiipt&ax E^owwb»] Ut 
in Afiam redirent, unde venerant. U&htv 
manifeftb oftendit agi de hominibns, qui 
remifli funt eb,unde profe&i erant, non 
de genitalibus. Clericus. 

183. Oojtu y> \adauiyyi(, ^ tu. !£!?<;.] 
Hoc eft, quicumque aufugerunt Satur- 
num & fbcios, irati, & fuorum caede &auJk/\iM iJhifJUtfTQf. 

galeam bene fabrefacJam fe> elegantem cruentati per vicinas oras fparfi funt, aut ex ferro pofuit» Ubi vide Scholiaften. 
Sic & Horatius Lib. I. Od VI. 

Qttis Martem tunicd teclnm ada- 
mantinx 

2)igne fcripferit ? 
Hoc eft, ferrel. Sic & intelligendi ada- 
mant ini clavi Lib.III. Od.XXlV. Deli- in Afiam fugerunt; unde poftea Jovi, 
contra Saturnum, auxilium tulerunt. Cle- 
ricus. 

184. Udffetf Ji^ctTB -yua] Hoc eft, Om- 

nes, qui fugerunr, in regione quapiam 
amice excepti funt. Clericus. 

i8j. iwaT Eeivrvs 71 xp*7i?&(] Furi<e rant,qui lapiljum pretiofum hic fomniant. feu Erinnj/es fignificant paffim ultionem 
Clericus. Z z divi- g6x Variorum NoTjE divinam, quae magnorum fcelerum reos vtyiaun vif^eus, ^tvyi (mk\*v vifMfcus -mn 

perfequi putabatur. Credebantur enim -^j^s, &* \Sias uiKtoms oJ 7mKeuoi i*a.K*v : 

Erinnyes excitare bella, ut paffim do- fontes, fe fiuenta propria funt Nj/m- 

cent Poetae. Hic autem magnum fcelus pharum aquaticarum, vel potiiis Ani- 

Saturni, patrem folio dejicientis, defcri- marum quas proprie veteres Melijfas 

bitur; & bella poftea a filio ei illata vocabant. Multb verius Melias dixiflet, narrabuntur, quibus poenas dedit violati 
parentis. Igitur terra dicitur genuijfe 
JLrinnyas, qubd poftea vicinae gentes, 
aut qui paruerant Saturno Jovem adju- 
verint. Ckricus. 

Jbid. Vhy/Ms 71 Ttyui-ms, 7ii%oi Kau- 
noufyts.] Hoc eft, poft hoc Saturni fce- ut ex hoc Hejiodi loco liquet, quamvis 
non ignorem quae de Meliffis Nymphis 
foleant dici. Sed quaenam funt Meliae ? 
Hebraice, feu Phcenicie dicam, ITIKI^D 
ITltPfiJ nephafcboth mlouotb, vel Syria- 
ca inflexione, \*TQ ftPfiJ naphjchon 
malejon, hoc eft, anim<e plena, feu qui- lus, aliaque fimilia ejufdem aetatis, fue- bus expletum vitae tempus, quales vocat runt frequentia belJa, quibus exercitati 
homines funr, quo fa&um ut plures ef- 
lent militares viri, quam antea. Ttyts 
hominem fortem fonat, aut militiae ad- 
fuetum. Radix Arabica JJK agag, ut 
antea diximus, fignificat ducem impro- 
bitatis ejfe, & impetum facere, qui fi- 
gnificatus optime huic negotio conve- 
nit. Hinc, ut puto, LXX. Intt. folent 
vocem 1)2} gihbor, quae fortem pro- 
prie fonat, yym-m. vertere. Vide Genef. 
IV, 6. X, 8, s>, &c. Defcriptio ipfa He- 
fiodi f$? yjav-vov oftendit milites tantiim 
fuifle, ciim eos Poeta armis Jplenden- 
tes, & longas hajlas manibus tenentes 
defcribat. Pofteriores Poetx illis poftea 
magnitudinem corporis portentofam tri- 
buerunt, qua fa&um ut videretur efle Apoftolus ad Hebraecs CapXII. 23. w«- 
fjut-ra. J)/.auav 7iTiteta>(j&&v. Ait ergo Poe- 
ta, poftquam bella ab aetate Saturni cce- 
perunt, animos occiforum hominum pro- 
borum per totam terram plurimos erraf- 
fe. Ceteroe Nymphae non dicuntur Me- 
//<c,quia credebantur efle tantum rfltPSJ 
nephafchoth, animi immortales, qui 
numquam humano corpore induti fue- 
rant, quales ab Hebrais & Chriftianis 
Angeli vocantur. Qkricus. 

189. Ka£5a\ W mth&v mKVtXHsq ivl 
•mvru] Verfus ifte interpolatus eft pro- 
pter i<p$»utetv, ut alibi fupra. Scribe : 
Kd£CaK kir Hirei&to 7mKix>\V&v ivi nrovnv. 

Guietus. 

189. K&CtaK' W Ht^» wetoxAuVp ivi 
ttovju] Re&e conjecit F. Guietus, mo- merum poeticum figmentum quidquid rofus ceteroqui Criticus, legendum kit 

de Gigantibus dicebatur, cum tamen «we^fo, hoc eft, e continenti conjecit in 

originem traheret ex vero, ut ex Hefio' pontum; neque enim haec in Epiro ge- 

do intelligere licuit. Clericus. fta funt, fed in Theflalia. At non efl: 

1 8>7. 'Niuq>&i 5' as MiKiai xg.Kt*v W a.7rti. mutandum imKixXvsw ivi mvnvt ut ille V0- 

^vayuctf.] Plane mihi perfuafum eft vo- lebat, nam non opus eft, cum paffim iv 

cem viuf», qua fignifiicatur natura quaa- fignificans motum ad locum, ut loquun- dam intelligens, perterram inconfpicua 
hominibus errabunda, aliud nihil efle, 
praeter Hebraicum ^£33 nephefch, ani- 
tna. Sic Torphyrius credidit antrum 
Nympharum dici facrum auimabus. In tur Grammatici, conjungatur cum Da- 
tivo ; praeterquam quod ultima vocis m- 
Kwau&v fit brevis, quam longam efle ne- 
cefle eft. Obiter obfervandum «irtt&v 
dici continentem ab Hebraica voce, quae Quaeft. Homericis p. lxiii, Ed. H. Ste- pulverem fonat, ")S]/ hapbar, aut Syria 
phani praefixae Poetis Graecorum Heroi- ca irrflexione N"1S1? haphro, unde addito 
cis : Unytu eA>» inquit, ksm v&na.-m- <»m* ims 2, more Graeco, *ir*<&s. Chricus. 

190. In Theogoniam. ipo. Slt peper' iumhet.yQ' irvhh j\goVav.] 
Nonnulli ex confiliariis patris Saturni 
diu navJbus huc illuc a&i funr, donec 
ivetint in Cyprura, atque e Cypro in 
Cythera venerinr, ut docent fequentia. 
Clericus. 

Ibid. A/xp/ Ji Miut &c. ] Haec funt 
7ipamKo)icu poeticae, ex ambiguitate vocis 
P#Jbt natae. Clericus. 

I5>i. T? <F iw x«pn i3j»ep3» ] Cbnfiliarii 
pattis Saturni in Cyprum cum pervenif- 
fent, illic didicerunt cultum h^iir*t % 
quem poftea, vi&o Saturno, in Grae- 
ciam retulerunt. Ckricus. 

Ip2. rifunv Ji KuSvzfiat ^ttbioioi] Ho- 
mo Graecus popularibus fuis hic gratifi- 
catur, cum ex infula Cytheris, in Laco- 
nico finu, vu!t Veneris cultum tranfla- 
tum in Cyprum; cum in Cypro anti- 
quiilimus (it ejus cultus. Alii tarren 
Graeci Poetal, qui non profitetur fe ve- 
rum dicere, aut candidiores, aut accu- 
ratiores Cypriam Venerem Cytherenfi 
antiquiorem fuifle farentur. Herodotus 
Lib. I. c. 105. loquutus de templo Ve- 
neris Uraniae (Syris dicebatur rhyi vel 
C»!D#n roSa 2>omina vel regina ccelu 
ut oftendit Joan. Se/denus de Diis Syris 
Synt. II. Cap. 2.) quod erat Afcalone in 
Palaeftina, quodque ait fuifle -mvmv «p- 
joi&mw ifuy om rajj7»t <£ Qti t antiqwfjt- 

tnum temphrum omnium qu<ecumque 
fu»t bujus jDea, pergit his verbis : KaJ 

yb ji iy KJ^ew )g)v ivSwTiv iykmt> uf ajjroi 
Kiyxoi tirxexoi' t^ ri h Ku$Y,gpi<n Qoivixif «- 
eiv 01 'iJfuffdf^fiti, h. tjww vjt 'S.u&uit ovnt : 
Siquidem templum, quod ejl in Cypro y 
hinc ortum duxit, ut ipji dicunt Cyprii. 
Templum verb, quod eji in Cytberis, 
condiderunt Thcemces, ex bac eadem 
Syria. Similia habet Paufanias, non 
uno loco ; cujus verba non addam, quia 
allata funt ab Sam. Bochaito, in Cha- 
naane Lib. I. c. 22. ubi xtSii. oftendit 
infulam Cythera di&am ita fuiffe a Phce- 
nicia voce D»inp Ketharim, petroe, quia 
illa infula fcopulis cin&a eft. Clertcut. & 194. fiufi J\ fltfV) Eandcm fere ima- 

ginem Veneris exhibet Lucretius lib. i- 

Te, 'Dea, tejugiunt ventt, te nubi- 

la cceli 
Adventumq-, tuum ; tibifttaves da- 

dala telius 
Summittit flores ; tibi rident aquo- 

ra ponti, 
Tlacatumque nitet diffujo lumine 
ccelum. 
Similiter de le&o Jovis & Junonis II. £. 
347- „ . , 

To?<a y xsgm %()av S~7a <pkv vso3»(Ae« m'mvt 
Aarov i ioavtVT», iJi h&koV, »<T u&kivSoy 

UuKVOV, Kj (M«A«X<JV, %t VSTB jfloVOt V\}«V 
tif)*. 

Quem locum quam pulchre imitatus fit 
Miltonus noftras Vid. Parad. Amifl. lib. 
9. Rob. 

195". T»c V A^oJimv 

KotAWOTCBOl 3*01 71 Y.OU AVifit, «W iV «t?p5 

epepS».] Grasculi omnia ex Lingua & 
Gente fua deducunr. Difta verb eft 
Phoenicie smi3S apbradatba,hoc eft, 
fepai ata a viro, libidinis causa. Hoc fen- 
fu radix Hebraica "pfi pharad occurrit 
Hof. IV, 14. Non opus eft ut oftenda- 
mus quam aptc hoc nomen Veneri con- 
veniat; fed diligenter obfervandum hic 
ab Hejiodo Venerem ftatui Jove majo- 
rem natu, aut certe ex alio natam circa 
eadem tempora, cum alii Poetas eam 
faciant fubinde Jovis filiam. Clericus. 

1 97. K/x*ii««<n $10i i&j dvJ}ff ] Ita lo- 

quitur Hejiodus, quia Homerus varia 
nomina profert, quae fimilia apud Ho- 
mines 6c Deos fuiffe negat. Sic Iliad. 
A. v.403. 

Ov Bejifiav n^Ktm ^to/, wSfit Ji 71 mv- 
nt 

tCryuavA. 

§luem 2)ii vocant Briareum, bomines 
verb omnes <^£geonem, 3. v. 291. 

XahxiJk Kit>koy.*<n 3«}, ttvJfit '3 xjjuivilv. 
Quae avis eft montana, nigra, magnitu- 
dine accipitris, & carnivora. T, v. 74. 
de Phrygiae fluvio ; 

Zz z 01 364- VaRIORUM NoT;E 

Ov SeivSw WkUffi Sio/, hJ}ts Ji HyJ,- 214. Ae*m£?v «S MS^v] Notum eft 

Momum dici Numen, quod vitia quae 
infunt operibus Deorum & hominum 
callidiflime animadvertit. Quare autem 
nodis filius fertur? Quia, nimirum, 
clam facilius aliena mordere, quam pa- 
lam. Quare Momus vocatur ? A Phce- 
nicia voce D1D moum, aut mom, quae 
vitium fonat; quod ita confentit cum 
iis, quae dicuntur «afei vm £« (AO(woY.oirx, 
ut Etymologia haec noftra vix in dubium 
poffit revocari. Ita fe ipfe defcribit 
Momus, apud Lucianum, in Deorum 
Conventu T. 2. p. 709. Ed. Amftelod*. 
TIavtis (li "lansty as theAi^rt^s tifju tUu yhar- 
7W) K5U »JVk ecv )ym<na7J7)oui[jU r$S 2 t@.Kas yt* 
jvof&po*. Jiihiyyp $ amvTa. w hiya 7» Jo- 

XKCTO |Ufl/ IS 70 <f)djfie)v, 87f JtJlWS 77V«> »75 

■Jar' eu«T«r iyyghu-nlav rlw yrdfjtMv. «?? Kj Ijw- 

Sumeret agrefiem, pofito diadema- ^f JbKo tus -nWolt, *) nu^u/Tndt r poiv, 

te, falcem Jbfjvmlt vt wniyo&t \5sr' <wtu>v tit-vofjut?o(jui- 

Saturnus fugiens, tunc cum virgun- *& : Omnes me norunt iiberum effe 

culajuno, Itngua, fe nihil reticere eorum, qua be- 

Et prtvatus adhuc Tdais Jupiter ne non Jiunt. Arguo enim omnia, & 

antris. dico qua mihi videntur aperte, neque 

Non femel *£ e\$t fumitur eo fenfu, in quemquam veritus, neque, pra vere- 

hoc Poemate. Poftea vero Jupiter Diis cundid, meam celans fententiam. Ita- 

novos honores tribuit, aut veteres con- que molejlus videor pierifque, & natu- 

firmavir, ut non femel docet Hefiodus. ra ad calumniandum propenfus ; publi- 

Clericus. cujque accufator ab iis appellor. Lucia- 

207. T»$- '■$ Tmrip TitUuch &nK\mv t&hi- nus quidem, qui Momum in concilio 

tmv — <pa.<m Ji TnvuvovT*t ATaSnthivi (Jiyt Deorum de fe Ioquentem induxit, eum 

\i%eu Ezyov] Poeta voluit a Ccelo Titanas palam carpentem quae fibi difplicerent (JUU/JfOV. 

Ad quem Iocum ita habet Scholiaftes : 
Tav Jbavvfiuuv 70 p! <at3-jJt<K&v oyof/ee tit ris 
Srus ivetjkfH Uoims' 70 Ji (liT-vjtii&yv «f 
avfyuirvs : eorum, quibus duo nomina 
indita funt, nomen antiquius ad Deos 
refert Toeta, recentius vero ad homi- 
nes. De Venere melius dixiiTet Hefio- 
dus : 

AsttfTyv nghivoi btoi, at Jjpit S"' ApjocOW. 
Nam /4/iarte nomen eft Phcenicum , 
yfphrodtte vero Graecorum. Clericus. 

20 3 . Tcwmv <T' i|j £f%is Vfjwv iyn i^ tk 
i%*f~\ Hoc eft, antequam Jupiter regna- 
ret, hoc illi honorjs conceflum erat, ut 
rebus venereis praeeflet ; feu, jam Dea 
habebatur in Afia, & quidem amorum, 
k priufquitm diclios efie &j tv vTtuvHv, pleHere. At 
vocati fimt a voce Phoenicia M't3 ///, 
id eft, lutum, unde paflim dicuntur >»- 
it>*t> terra geniti, & mKoyovoi, t iuto 
natt \ quae vox contumeliofa eft, quia 
hominem ad originem fuam e vili luto 
amandat. Vide Callimachum Hym. in 
Jovem v. 3. ejufque Interpretes. Hinc 
Ccelus dicitur ab Hefiodo ea 1 voce ufus 
wwJks vHKtlov, objurgans filios. Clericus. 
20p. TiTcuvovTus ] Torrigentes, hoc 
eft, ¥ x*ip* IfiyotTdf. fupra wfi^an ^iei 
«**%. Guietus. defcribere debuit ; (ed naturam maledi- 
centiae ex vero pinxit Hefiodus, cum b 
nodke natam cecinit. Vide hac de re 
elegantiflimum libellum Luciani, <afe< rH 
(xyi \uJias mtptv&v 3$#£o?w, in Tom. II. 

Ex hac eadem fignificatione vocis /uu~ 
H&> natum eft adjecliivum e\iwy.Qt quod 
infra habemus v. 7.^9. ubi forma fine vi- 
tio ita dicitur. C/ericus. 

Ibidem. K«< oi'^r ihyvomsav . ] Quia 
node anxietates augentur ; unde Ovidio 
dicitur curarum maxima nutrix. Cle- 
ricus. Jwumallt Sat. XIII, 38. aiy. In Theogoniam. $6$ 

21 j. ZtmtiJks ti] Hefperides Nym- Sed vox K«p omnino fa&a eft a Phccni- 
phae dicuntur quae ad Occafum habita- cia voce "lip Kor, frigus; nec frcqucn- 
bant; Occafus autem, ex fententia Ve- t;usadditur ullum epi:heton*»sM, quam 
terum, qui rationes motus Solis, aut po- frigida, eo qu6d mortuorum illico fri- 

gelcant membra. Quin & Horatius Sat. 
Lib II. Sat. I. v. 62. fr/gus ponit pro 
morte : 

puer, ut fis 

Vitahs metuo, & majorum ne quis 

amicus 
Frigore te feriat. 
Vetus Scholiaftes : Morte te afficiat, 
qua frigtda e/f, ut Virgilius : frigida 
mors. Vide, fi tanti eft, alios Interpre- 
tes. Eadem opera, dicam unde mihi vi- 
deantur Tarca di&ae Latinis ; nimirum, 
a voce ejufdem Linguae p~lfl rupit, fre- 
git, unde di&a Hpi2 parka Dea quae 
abrumpit filum ; quod Atropos potifli- 
mura facere dicitur, (ed non diflentien- 
tibus fororibus. Omnes aliae Etymolo- 
giae ineptae funt, quas licet quaeras apud 
G.Joan. Vofjium in Etymologico. C/e^ 
ricus. 

2.2.0. h'i r avfyav n Siav ts -nnfeuCamt 
lip£7r«(7Ki3 Hoc eft, quae & hujus setatis 
homines morte ple&unt, & olim de an- 
tiquiflimis Graeciae incolis in Deorum 
numerum relatis, quofque adeo nunc 
Deos dicimus, eafdem pcenas fumferunr. 
Res aliter intelligi nequit, atque hinc 
liquet, Hejiodi aetate, ignotum non fuif- 
fe Deos, qui colebantur, fuifle meros 
homines. Alioqui Numina, quae praeefle 
credebantur Morti, & fato hominum, 
Diis ipfis fuperiora numquam- habita 
fuiflent. Ckricus. 

223. Tikte A' k« Kifuttv. ] Hec vox 
idem fignificat ac Morpa, eft enim a vt- 
(**&>> quod idem ac ve//«, id eft, divido. 
Numen eft, quod ftiperbis diftribuere 
credebatur pcenas, & perfequi reos, qui 
fibi meritum fupplicium cffugifTe vide- 
bantur. Vide quae de ea collegit Rob. 
Conftantinus in Lexico, nerao enim plu- 
ra & aptiora hanc in rem protulit Ve- 
terum teftimonia. Sed non eft mifcen- 

dum, tius Terrae, ignorabant, rnagnam cum 
Nofte 3fHnitatem habebat. Locus in 
quo Helperides efle credebantur non 
unus fuit, attamen in Africa conftabat 
earum fedes fuifTe. Tlinius Lib.V. Hift. 
Nat. c. y. de Berenicc Cyrenaicae urbe : 
Berenice in Syrtis extimo cornu eB, 
quondam vocata Hefperidum fupradi- 
Siarum, vagantibus Gracia fabulis. I- 
dcm de foxo urbe Mauriraniae Tingita- 
riae, ultra quam ad Occafum nihil efTe 
credebatur, Lib. ejufdem Cap. I. Ibi re- 
gia Antai, certamenque cum Hercu/e 
& Hefperidum horti. Idem habet Lib. 
XIX. c. 4. Aliam affert Hefperidum 
Genealogiam Z>iodorus Siculus Biblioth. 
Lib. IV. Sed nec eum, nec recentiorem 
quemquam alium moramur, prae Hefio- 
do; Graeculi enim certatim addidere ve- 
teribus fabulis, quae proinde in antiqui- 
{Emis quibufque minus corruptae inani- 
bus additamentis inveniuntur. Clericus. 
217. Keu Moiftu Keu Kapaj] HoC eft, 
Parcas, quae duplici illo nomine vocari 
folent. Sed Hefiodus, Poetica licentia 
ludens, totidem facit Deos, aut Semi- 
deos, variis rebus praefectos, quod funt 
illarum nomina, licet idem prorfus fi- 
gnificantia. Quod manifcftb oftendunt 
fequentia, & praefertim quidem verfus 
228. 

TojMvm Tt *ow 71, M&%zf 7' hvSfm-m- 
oidi Ti. 

Nam Tagna, Cades, Tvalia fe> Stra 
ges virorum funt unius ejufdemque rei 
quatuor nomina. Ex hac autcm licentia 
perfonarum fingendarum, & qtiidem di- 
vinarum, videtur orta confuetudo Ethni- 
corum, de qua multis diximus in Criti- 
ca P. 2. C.VIII. Ut ad Numina, de qui- 
bus hic Hefiodus, redeam, fatales Deae 
dictae funt (xoifou fata, fortes, -m^. ti pt- 
ptei&tu e/jarw,, quia unicuique dtvifafunt. Variorum Notje 

ille obfervare omifir, hoc funt exemplis Comoediae. 166 

dum, quod ille obfervare omifir, hoc funt exemplis Comoedise. Tgitur necef- 
Numencum alioejufdem nominis, quod faria non eft violenta emendatio Fr. 
praeeft pudori, quo deli&a vetantur. Eft, Guieti, qui volebat legi JhK<nmrt pro Jo 

C/ericus. nimirum, ejus munus in eo fitum ut ex- 
citetur in hominum animis rimor JW« 
(Ap-^ot jujl<e vituperatiottis, ut loqui- 
tur Eufiathius. Hec Nemefis antever- 
tit peccata ; illa commifla ple&ir. Ne- 
melis benignioris meminit ipfe Hejio- 
dus, in Operibus, v. 220. ubi defcripto 
fieculo ferreo, ita loquitur : 

K» tots J$ <a€St oKvfxmv &ro ^Bovot tl- 
o<joJ\i»t, 

Aouko7<ti 9«fe«an tg,Kv\a.tj8i)(4) ^goot ygKov, 

AS&v&twj $ yZh mv, <B&Kt7mT tbvdpo- 
•mif, 

Ai«ftis- aaX N E M E 2 I 2. A<07»7«. 

224. */ao7»7k] AfTentior Clerico qui 
WKfon-m interpretatur Meretricium Amo~ 
rem, dicitque fororetn ei convenientio- 
rem affignari non pofle quam ¥ h-m.Ttw. 
Cui adjungo, qu6d nec mater ei conve- 
nientior dari poflit quam N^ Iko», cujus 
fub umbra haxce facinora perpetrari fo- 
Jent. Rob. 

2.30. &vmo(Am ] H J\io~vo(ju* t» tvvofAct 

opponitur, ut notavit Guietus. Haud 
igitur incommode verti poteft, legum 
malarum inflitutionem. Quo fenfu « 
J\j7vo(4t, & « ct7» optime- dicuntur fami- Tum demum ad cce/um a terra fpatiofa Iiares efle, quia nihil majus damnum candidis vejlibus tec7a? corpus pu/crum, 
ad 2)eos ibant, reliclis hominibus, Tu- 
dor & NEMESIS. Interpretatur 
Troclus J"<W aryyxr.ov, jujlitia Angelum ; 
fed tantum abeft, ut is ad Deos faeculo 
ferreo ivifle dici pofEt, ut contra num- 
quam magis verfatus fuerit inter homi- 
nes, quam ea setate» qua" maxima fce- 
lera admifla cenfentur. Veriirn de hac 
dicemus & ad Opera Hefiodi. C/ericus. 

223. Nt(ueiv] hoxKvnnciJ\>t \v rolt i%ct- 
ytpfofjfyoit at mviov ^vnh fJH-mCh^vou r Aia, 
^ Ntfiirm (juynvcu. Schol. Anr. Hjcc fabu- 
la, ut opinor, ex eo traxit originem, 
quod ad Deum, ut loquitur S. So.iptu- 
ra, vindidta pertinear, eique curae fit ma- 
leficia hominum punire. Rob. 

224. Ked $Ao7?;7a] Non eft verten- 
dum Amicitiam, ut vulg6 folent, fed 
Concubitum; intelligendufque meretri- 
cius, qui merito inter maxima mala re- 
cenferur, & No&is eft infaufta foboles : 
Non rar6 pK&int, apud Hejiodum, & 
Homerum, eo fenlu occurrir, ut Lexi- 
ca docebunt. Vide v.177. Nec potuit 
foror ei convcnientior dari quam kmin, 
hoc eft, fraus, fimulatio, captio, fallax 
fuade/a, quibus meretrices alliciunt ado- 
lcfccntes. Res eft nimis nota, & plenae infert hominibus quam malse Ieges. Sed 
fi concedatur toV v'o(u>v nunquam ab Ho- 
mero vel Hefiodo ufurpari, quaerenda 
eft alia fignificatio •i <5Wof«W. Nec fa- 
ne incommode verti poteft difficilis vi- 
vendi Jlatus, in quo boni a malis op- 
primuntur, quo fenfu haud male con- 
jungitur 7? At». Ita verti poteft tlvoyj* 
bona vivendt ratio, ut apud Homer. 0- 
dyf. ?. v 487. 

Av5p&7TWV CCetV Tly )tj i\JVO(At)V IpfmTit. 

Ubi Scholiaftes exponit wo(um, mtmcnw 
>@.S' 'iW w vt(Mtj.i£m, fy ^.nhZfiiv. Vide quae 
adnotavi fupra ad V.66. Rob. 

233. N»pe<* t <%\z\>Jia.} Nereum vo- 
cari filium maris nemo mirabitur, qui 
fciet Phcenicia L.ingu^, H1D2 naharo 
efle fluvium. Fluvii metii6 dicuntur fi- 
lii mari', cum ex eo oriantur, quod non 
fuit ignotum Hcjiodo, ut apparet ex v. 
$l6. $c feqq. Crediderim Pbcenkes di- 
xifle mare efle patrem fluvioi um Nlnj 
3N ab nahare, quod pater Nerei male 
verfum eft. Eodem errorc, judicarunt 
Nerea efle numen maris, cum fluviorum 
potius Deus haberi dcberer. Unde vero 
fa&um fit ut ei laudes tribuerentur, quas 
in eum congerit Hejiodus, qusrunr In- 
terpretes, Ridiculus hic eft foannes 

Dia- 2)iaconus, ut folet, qui hanc ejus rei ra- 
tionem reddit : •myavi ««^t ffw a( &n t» 
h*.«SDK of b Sa*aw>i 2>l*yov7i( x-cu rajjv»\'jfj.':- 
yoi a.t%puTmt £.Kh%h( 71 *) a.-^.c/uJ\7( tireu. y.ou 
2>l& t5t» Xj 6V7V(MI y.cu }*.oa&i. o $ tg,5tyj,stw 
axmti iKTn^otdfjQy SxLraTQ? a.rantihu rw.ttsp- 

Tf~< TE KOi <SrpJv( i/J, X.OJ (M) Sl/UI&COV t7nASW- 

$a.vt£nx fM\fi J)k&io3wJ>i() u*Ji ifirnTK ; qma 
folent, ut plurimum, bomines qui in 
man vitatn agunt & navigant veraces 
effe & mendacii immunes, propterea- 
que bonore & veneratione digni. Mors 
enitn, quatn quotidie exjpeclant, per- 
juadet utjint veraces & mites ; nec h- 
cet illis obhvifci aut juflitiam, aut <e- 
quttatcm. Certe hac ratione in officio 
contineri deberent nautae, fed quis ne- 
fcit contraria omnia efle vera ? Hic no- 
fter Joannes vixerat forte in oppido me- 
diterraneo, in quo de nautis philofopha- 
batur,ut nos de incolis Planetarum,quos 
ne in fomnis quidem vidimus. Confu- 
giendum hk nobis iterum ad Linguam 
ejus Gentis, quae frequentibus naviga- 
tionibus ceteris maria aperuit. Ea au- 
tem Lingua radices 1,"|J nahar y TIJ 
nour, & 1H) naar fbnant fplendere, lu- 
cere; quod a luce corporea tranfhtum 
ad animum fignificat Jcire, intelligere^ 
fapere. Iraque laudes, quibus hk Ne- 
rea ornat Poeta, videntur natoe ex alte- 
ra fignificatione ejus nominis. Forte 
propterea & Nerea & Protea fatidicos 
Deos efle crediderunt Veteres. Cleri- 
cus. 

235". - i<ft SifMsiav 

Andi^) atf>.a\ S~ixjja j^ tima a%na olAv.] 
Quseritur quid proprie fignificet vox e/Vi- 
na, quae & apud Homerum aliquoties 
occurrit. Iliad.A^eTi. Agamemnon de 
Ulyfle : n-ma Ju/ji* oTcAs. Interpretantur 
vulgo $**<AJ[Mfm confilia, di&aque ea 
vult Euflathius, ad locum allatum Ho 
tneri, 7ra£^. to JtZ, niMjivn ri 'tm Trnhv. a.$ 
» i^ JIwojI( mkv%&rnoe ^jtvv $ "^f*"- ™ { 
Ifba. fahoWfjfyoK : a JUjj, jtd efi, diu, un- 
de fe> JujJtuts longavus. Tempore enitn Tn Theogoniam. 367 

opus ejl iis, qui recJa confuhmt. Simi !ia Etymologici Magni auctcr, & alia 
non meliora haber. Quoniam verb hic 
mentio fit juftitiae, omnino crediderim 
JOjjQr e(Te proprie judtcium, a radice 
Phcenicia jH doun, judicare, unde fH 
din, aut NUH dit.-o, judicium, quod a 
voce JuuQf, fi pronunties H ut I* fola* 
terminatione in 2 difrett. Clericus. 

23 J". OuJi Stfjusiav — htei-nu'] Hanc 
ob caufam viderur Horatius Nereum 
potitlimum elegiiTe qui naviganti Paridi 
fata canerer. Non modb ob veritatis 
amorem, ut ait Dacierius, quem ei at- 
tribuir Hefiodus, fed etiam ob sequitatis 
& juftitise ftudium, quam Paris per ra- 
ptum Helenae tam infigniter violaverat, 
Rob. 

237. QnJufjutvTa. [tlya*] Cum Thaumas 
quidem dicaturfiliusNerei &paterlridis, 
oportet ea voce intelligi quidpiam, cu- 
jus natura fit afKnis mari & Iridi. Cum 
verb fit ille fiiius Terrse, necelTe etiam 
eft quod vocatur Thaumas pofie dici & 
terra oriri. Vix ergo aliud efle poteft, 
quam nefcio quod Numen, quod fit va- 
porum & nubium praefes ; nam hsec na- 
fcuntur ex mari & terra, & pariunt Iri- 
dem. Ita diclum fuerir, quod meteora 
hominibus fint admirationi, aut a verbo 
Graeco -Swi/^^w, aut a Phcenicia voce 
nOP thamah, quae idem fonat, & a 
qua Graecum verbum dedu&um eft. Ho- 
mines, ut verbis Lucretii utar, e Lib, 
VI. 

mirantur qua ratione 

§(u<eque geri poffint, praifertim re~ 

bus in illis, 
QtA<e Jupra caput atheriis cernuntur 
in oris. Clericus. 
Aylujooa Qofxuv] Hic videtur homofuif- 
fe, qui navigationis peritus fuerir, & 
remotiffimas oras navibus adierit. Nam 
cum res ipfa hoc oftendat, ut poftea 
videbimus Radix p~l£) phrai^ apud Sy- 
ros eft dfteffit, amovit fe &c. Cleri- 
cus. 

238. g68 Variorum NoTiE 

238. Kwri y^tm^c*] Nefcio quare mcrito culpandus eft Nofter, qui cum 
Hejiodus Cetonem pulcram vocet. Si ventorum celeritatem Harpyiis attribuif- 
enim pulcra fuir, habuit dillimiliimas fer, eafdem ftatim avibus oequiparando fibi filias, ut poftea videbimus. Ex fi- 
liabus (i conjiciamus de matris nomine, 
judicabimus di&am a radice Dlf? Kout, 
faftidire, litigare. Soror ejus nomen 
Graecum habet, fed mali etiam ominis, 
nec melior fuit filiabus fororis, cum di- 
catur 

EJfi£/H iJbifxawns tvt Qfioi dvfMV t%*<mi, 
Eurybte ferreum animutn inpettore ha- 
bens. Clericus. 

240. Mj>itp«T» 7W* Oi&avi imvia h & nobilem hanc imaginem deprimit, atque 
imminuit. Haud ita Horatius ; qui hu- 
jufmodi comparationibus fimul u(us, per 
Climacem tamen aflurgit, fortiorem Hy- 
perbolen pofteriore locoadhibens.Carm. 
lib. 1. Od. 16. 

Ocior cervis, <fe> agente nimbos 
Ocior Euro. Rob. 

270. r^aiai TiKt r^YKtmomf^ VoX ^aict 

idem fonat Grsece, ac rjtJi,- anus. Inde 
finxerunt Poetae Graas fuiffe canas, cum *?e>*T$>] Hae funt nymphae marinae, hoc nafcerentur. Atfifcribamus nN1J.fr aab t 
eft, animi eorum qui in mari olim pe- vel rWU griah, vox deduci poterit a rierant, auc etiam eorum qui infulas 
Maris Interni primi coluerant. Nomi- 
na illis Graeca, pro arbitrio, impofue- 
runt Poerae. Clericus. 

266. autdM -rixiT letv.] Cum Veteres 
animadverterent arcum cceleftcm cerni 
cura plueret, facile intellexerunt ortum 
eum ex pluvia ; quo fadfcum, ut a mari 
oriri dicant Poetae. Sed propter elegan- 
tiam colorum, crediderunt, aut fe cre- 
dere finxerunt fcalam efle e ccelo de- 
miflTam, per quam nuntii a Diis ad ho- 
mines defcenderent. Ilii autem fpiritus, 
quos nos Grxca voce appellamus Ange- 
ios, hoc eft, nuntios, ab Hebraeis vocan- 
tur quandoque OH'1/ hinm, vel trtm, 
hoc eft, aut vigiles, aut monitores. Hinc 
ergo fa&um nomen fridts, nuntiae Deo- 
rum, quae propterea dicitur ce/er } quod 
Deorum nuntii celerrimi efle exiftima- 
rentur. Clericus. 

■2.67. UuKoy.nf & A{urti« Kj th i£»( ] O- 

ftendimus multis, in Diflert. de Statua 
Salina, Harpyias efle locuftas, quas hic 
facit Hejiodus Thaumantis Meteororum 
Prasfidis filias, quia ex nubibus faepe fer- 
ri videntur; pfm%&vict/ $ "nx>Xov, Jubli- 
mes enim volant. Vide quae illic dixi- 
mus. Clericus. 

2<58. A'i g' a.vitAa>v] Hyperbole apud 
Latinos frequens, Polat octor Eurc. Sed Radice, quae apud Arabas & Chaldaeos 
fignificat, audax, antmofusfuit, irrita- 
vtt ; quae fignificatio non male quadrat 
in Phorcynis filias. Quod addit Hefio- 
dus a Diis aeque ac ab hominibus voca- 
tas %M<ti, perinde eft ac fi diceret anti- 
quiflimum hoc earum efle nomen. Vi- 
de not. ad v.ipy. Ckricus. 

272. X*/Mu i^fj^joi avSfpaTni] Haud 
paullo elegantius legas ItmiJ^ot repentes, 
cum «p#£«« rarius fignificct mcedere. 
Clericus. 

272. E^^o/] Fruftra eft Vir do&us 
qui «p^St, rarius fignificare tncedere con- 
tendit. Sed ita prorfus fcripfit Homerus 
11. E. V. 441 &C. 

Outnti $kov Ifjuiliot 
hStLv&iav 71 Stav, ^ttfJM iflgifyar t* av- 
%pd7mv. Rob. 

273- rijfjM^ 75 Eki/« te] Noroina haec 
Graeca funt convenientia cum nomine 
Phoenicio; nam ni<pp»Jiy vel, ut fcribunt 
alir, ntytiJu, eft a mfeodvaj mhorruijfe, 
fremui//e. Evuu vero nomcn eft Bello- 
nae, <&£$. ri ha, ma, 8 «57 ^ovvide», occtdo y 
ut conjicit Euflathius. Clericus. 

274. rop}Bf 3-' «V vtusist mp»x xaJw Sl- 

XiOMolo 

~i.yi.Tin <afj)S vt/KToV iv EantiSic 
hiyjfuvoi'] 
Phoenices, qui ab antiquiflimis tempori- 

bus In Theogoniam." 

bus extremam Africam ad occafum ali- 
quatenus circumierant, ciira narrarenc quae in illis locis vidiffenr, a Graecis In- 
terpreribus non fatis intelle&i, auclores 
fuerunt hujus fabulae. Hoc intelligere 
licet ex Hannonis Periplo, in quo fimi- 
lia narrantur iis quae antiquiores Han- 
none Poeni, aut Phcenices, dixerant. Qua 
de re vide quae diximus in Diflert. de 
Statua Salina, ne ea hic repetere coga- 
mur. riepua ax*(tro7o, eft hic aut ad Ocea- 
num, aut in infula Oceani, ut jam dixi- 
rrms ad v.aiy. Contra eofdem (Catoble- 
pas)/««/ injul<e Gorgades, domus, ut 
aiunt, aliquando Gorgonunt. Verba funt 
Tomp. Mela Liblll. c.ir. qui fubjicit : 
ipftc terra promuntorio, cui iam^ xifcn 
nomen efl, finiantur, unde colligere li- 
cet intelligi infulas, quas dicuntur Tro- 
muntorti Viridis. Attamen quae retulit 
Hanno de infula in qua mulieres inve- 
niebantur, ex quibus nata Gorgonum fa- 
bula, melius quadrant in infulam Gam- 
biam, inter duo oftia Nigri fluvii, e re- 
gione Gorgadum, fitam. Idem Afe/a, 
memoratis Africae incolis ignis usus igna- 
ris: Super eos, inquit, grandis littoris 
flexus grandem infulam includit ; in 
qua tantum FOE Ml NAS ejfe nar- 
ranty toto corpore hirfutas, & Jine coitu 
marium fuafponte fcecundas ; adeo afpe- 280. Ti* y 071 <Ai riiffedf X4^th.Uu im- 

E^eSops Xpi/saaj 71 (**}"■*, ^ Tlnytms 
iirsr®'.] 
Unde fingulae circumftantiae hujus fabu- 
lae natae fint nemo dixerit. Sed fumma- 
tim conjicere eft latere hic aliquid veri, 
de equis ex ultima Africa in Afiam ave- 
&is. Ejus rei haec clara funt veftigia. 
Primb Perfeus commode deducitur a. 
voce Phcenicia Ntsna pharfco, hoc eft, 
eques; quae derivatio optime in eum 
quadrat, cum Pegafo veheretur,equo ala- 
to. Secundo, fi fcribas vocem Urtytnt 
Phoenicie, hoc modo, * D1DJ3 pogfous, 
vocem habebis compofitam ex Qj pag, 
hoc eft, Jupatum, & U\Qfous, hoc eft, 
equus. Tertib, notiflimum eft Mauros 
& Numidas extremae Africae incolas fem- 
per equis abundafle, atque ex iis pu- 
gnafle. Nihil frequentius in Romana 
Hiftoria occurrit. Quin & videtur pars 
aliqua illarum Gentium Terfarum voca- 
bulo di&a, eadem de caufa, non quod 
ex Perfide veniflent. SaUuJiius in Bel- 
lo Jugurthino, ejus rei meminit, quafi 
e x Tunicis Jibris, qui Hiempfalis regij 
dicehantur; fed eos ex reliquiis exerci- 
tus Herculis fuiiTe vult. Tojiquam in 
Hifpania Hercules, Jicut Afri putant, 
interiit; exercitus ejus compojitus ex ris efferifque moribus, ut quadam con- gentihus variis, amiffo duce, ac paffim 
tineri, ne relucJentur, vix vinculis pof- multts fibi cuique imperium petenttbus, Jint. Hoc Hanno retulit, & quia de~ 
traila occifis coria pertuJerat,fides habi- 
ta efi. Haec autem loca dicuntur efle ad 
txtremam noclem, qubd Veteres crede- 
xent in ultirco occafu aeternam efle no- 
flem, quafi illic Sol exftingueretur. CJe- 
ricus. 

176. 27fWT*&c.] Gorgones hae funt, 
quae Hefperides etiam generis nomine 
vocabantur ; Hefperides enim erant o- 
mnes illse occidentales Nymphae. Cleri- 

£US. hrevi dilabitur. Ex eo numero Medi t 
TERSA, & Armenii, navihus in Afri- 
cam tranfvecli, proxumos noflro mari 
locos occupavere. SedTERSM intra 
oceanum magis, hique alveos navium in- 
verfos pro tuguriis hahuere. Graeci poft- 
ea Argivo fuo Terfeo tribuerunt, quae de 
gente cognomine a Phoenicibus audive- 
rant, omniaque mendaciis novis incru- 
ftarunt. Credibile eft, occifis cuftodibus, 
abdu&os fuifle equorum greges ex Afri- 
ca in Afiam. Clericus. * Vide $m. Btckttrtm Hierozoici P.I. Lib». c.vi. 

Aaa **l 370 Variorum Not^ 

283. O cA' «top^oWsv i^i-] Hinc di&us, ftatuetur fuifTe vir quidam triceps norm- fi Graecis credimus, Cbryfaor, quem vel- 
lem ab Hefiodo defcriptum. Certe mu- 
nus quod illi tribuit ferendi fulminis & 
fulguris, vel eorum cuftodis 3 colligere eft 
ex ejus nomine Phceniciis litterisfcripto, 
nam ms-D^Nn hharis-or, vel chrifaor, 
fignificat cuftodem ignis; ciim DHD cu- 
flodem, apud Arabas, &, apud Hebraeos, 
aliofque Orientales populos, NVl or non 
modo lucem, fed & ignem fonet. Haec 
oftendunt Phceniciam efle fabulam, 
etiamfiomnibus ejus ambagibus expedfc 
re nos non pofle videmur, (ine filo quo- 
piam Ariadnes. Clericus. 

284. x3om ^im'p« [mikuv] Hoc eft, ter- 
ram matrem maJorum atreorum, non neGeryon. Sed eft appellativa, fignifi- 
catque tUorum incolarum ; & fenfus lo- 
quutionis Phceniciae hic eft : fria agmi* 
na incoJarum cecidit. Nam Phcenicie 
D'#N1 rofchim dicuntur etiam agmina. 
Hinc nata videtur fabula tricipitis Ge- 
ryonis. Clericus. 

290. Bkct /nip «A/7retA«n isfeiHlra &v Efc/. 
^ft'«.] Qiiae de hac infula collegit Sam. 
Bochartus Chan. Lib.T. c.34. non repe- 
tam. Ille eam a Tyriis conditam, Vete- 
rum confenfu, oftendit. Sed ex Heca- 
tao negat Herculem Argivum umquam 
in hxc loca navigaffe, nititurque proba- 
re in Erythia non fuifle boves, qubd gra- 
men effet iliic ficciusquam ut bobusfa- cv/um ; ut intelligere Iicet ex iis, quae ginandis parefTet; quam in rem profert 
diximus de Hefperidum hortis. ClericuS. 
287. TeiyJ.fLvov rttfuovM ] Quare ex Chryfaore natus dicatur Geryon,vel Ge- 
ryoneus, ignoremus necefle eft, quia de 
Chryfaore nimis pauca habet He/iodus; 
nam recentiores nihil moror, novis men- 
daciis veteres hiftorias nimium corrum- 
pentes. Hoc unum dici poteft, patriam 
Chryfaoris fuifle continentem Africam, 
fedes verb Geryonis infulam ab ea non 
remotam, fed propiorem Hifpaniae, de 
qua infula poftea dicemus. Quaefiverunt 
dudum Grammatici, quorum conjecT:u- 
ras collegit N. Loydius in Lexico Hifto- 
rico-Poecico, quare Geryoni tributa fint 
tria capita. Nos ex Lingua Phoenicia 
rem deducendam putamus, cum Tyrii 
infulam illam habuerint,ab Hercule Ty- 
rio occupatam. Cum ergo Hercules, 
hoc eft, mercator Tyrius, in eam infu- 
lam exfcenfionem feciffet, occurrerunt 
illi tres globi ejus incolarum ; quosille, 
cum Phoenicibus fuis, vicit. Res au- 
tem ita Phoenicia Lingua expriraatur: 
DP.nj »«NO V^V HDH iccbah scJje- 
Jojch rafche gerehem, aut more Syriaco 
y\mygrehoun, hoc eft ad verbum,/>fr verba Strabonis, in quibus oves, non bo- 
ves, faginatae dicuntur in Erythia. At ve- 
rum quidem eft Argivum Herculem non 
omnia feciffe quaeei tribuuntur,ut often- 
demus in Scutum. Sed verba Strabonis 
nequaquam oftendunt faginarf non po- 
tuifle boves in Erythia inlula, cum idetn 
gramen, quo ufque ade5 diftendebantur 
oves, ut nifi trigefimo die mitteretur iis 
fanguis, fufTocarentur ; idem, inquam, 
gramen poffet boves faginare. Sic ille 
loquitur Lib.III. p.n^. Ed. Genevenfis 
Cafaubonianse : i^H<w to TdJhoa ioixa 
Mynv iifuuiJbf, lv h tw vki r YyiovIiUu (w- 
Stcvmv. Atoo/ 5 t *$>2.Ci£\)i$>luj 7iu!tm 7? 
otdAh vhodv, 7nfiu:Z <&J)auu J)H$you%lw 70 cv- 
Conv og«C7K", 077 T vt(ju>(^juv tuJTxSt <B&£<imv 
7t> ya.i\a. ) hgfv i ?ro/«' 7vepimiv9i Ji 7toM&j ujkn 
(A%cu>7ir 2>l* r m&Tfim' tv TetJ.Kovm Tt ufJtAtcus 

TTVtytTVJ 70 £fiJ0K, H (JM Tif i&njJ^H 77 T CUfjUt- 

iQf %n£* Ji Zbv tw vifADvm. $o-mv\w, u.».a, 
hicuvh arpoJfet. TiY.fjudoovm J\' ix. r mirhi&fcj 

T (JL/jSw T dC4 1U. $*HOh.t*. T r«{fOI'K. Kry- 

thiam Gadira videtur vocareTherecydes, 
irt qua qua de Geryone dici JoJent fabu- 
iantur contigiffe. AJii eo nomtne- vocant 
infulam objeclam huic urbi, & freto cujjit tria capita grehoun, quae ultima uniusftadii diremtam\ videntes bonita 
yox fi pro nomine proprio viri fumatur, fem />afcuortim 3 citm ovium i/Jic pafcen- 

tium In Theogoniam. 371 

tium Jacferum mn faciat. Cafeum ve- Phoenicibus, ob frequentem Iatratum,cui 

ro factunt admifla multa aqua, propter caput unum fufficere vix videbatur. Efc 

pinguedinem ; & triginla diebus fuffb- {wWeft [NJf-njJHn harobe-tfon, paftor 

catur pecus,nifi quis ei aliquantum fan- ovium, qui fimul bubulcus efle potuit. guinis mittat. Herba <jua pafcuntur 
Jicca ejl, fedvalde faginat. Hinc colli- 
gunt fiSiam efle fabulam de armentis 
Geryonis. Integra verba ad/cripfimus, 
ut appareat nullius ponderis efle ratio- 
nem viri fummi ; herba enim, quae ufque 
adeb faginabat oves, non femper ficca 
erat, & poterat etiam ficca faginare bo- 
ves, ciim non minus pafcantur foeno, 
quara viridi gramine. Idem dura Etymo- 
logi^ vult didam inftilam Eritbiam, a 
voce Phcenicia rynnttfj/ hafiharoth, 
hoc eft, greges ovium, quam verterint 
Graeci «tsw Efi$»t , urbs Erythrf* Nos mul- 
t5 commodius derivamus a voce rvnj» 
haroth, quae gramtna, aut herbas virides 
fonat, Efai.XIX. 7. Poftea dida eft A 
phrodifias, & infulajunonis, a templis 
Deae Tyriorum Ajlartes, quam Graeci & 
fenerem & Janonem interpretabantur. 
Adi Bochartum loco Iaudato, & Claud. 
Salmafium in Solinum, p.201. Ed. UI- 
traje&. Clericus. 

2.90. Bkct top] Haud aliter narrat Ho- 
merus caedem Andromaches fratrum II.£. 
V-423.&C. 

K*7i7nQvi 7aJkfK*is S~tof Ap^XXcvf 
BtfW \lt ti/\l7toJ\o3t, K) ifJAVVnt oitccn. Rob. 

2pj. OpSw 71 Klelvcttfy QixoKw Ei>$uiiovtt!\ 

Orthum canem fuifie Geryonis docet 
Hejiodus v. 30^. eumque Echidnae & 
Typhonis foetum facit ; fine dubio quia 
fingebatur JiKipt^Qf, ut docet Apollodo- 
rus Bibl. Lib.II. c.IV. §.10. a quo etiam 
vocatur OfSpot. Dicebatur a Phcenicibus 
WVinK othrerofch, hoe eft, biceps, a Nomen Phoenicium in Graecum non in- 
frequens, cum fimilis foni eflet, muta- 
tum eft. Clericus. 

2P3. Oj3t»k] MS.B0dl.10p. LegitOp- 
3pox, quem reftitui. Rob. 

197. KpctTfe?'?^/ E#<$W.] HefioduSy 
nuM habit4 ratione temporum & loco- 
rum, Medufae, quia monftrum erat, pro- 
geniem fuifle narrat monftraomnia, quae 
prifcis fabulis erant inclyta; pro more, 
quem non femel obfervavimus, & qno 
natura afEnia matrimoniis &confangui- 
nitatibus conjungit. Medufa, ut vidi- 
mus, erat Nympha Hefperis, hoc eft, ex- 
tremae Africae, ad occafum. Hic verd fi- 
Iiam ejus Echidnam collocat «V Aeifw/r. 
hoc eft, in una ex regionibus, quae a Sy- 
ris dicebatur D"1S aram ; quse oraeomnes 
erant ad orientem Maris Interni, circa 
Euphratem, ut qftendit multis Joan. Sel' 
denus in Proleg. Operis de Diis Syris, & 
Sam.Bochartus, in ThaJego,Sc quis non ? 
Res enim eft lippis & tonforibus nota. 

At non ita vulgb notum, quare E#<$V* 
in Syria efle dicatur, & cum Typhone 
connubio junda, & fub terra, in profun- 
diffimis cavernis. Latet hic veriflima 
hiftoria, quam narrarant Graecis Phoeni- 
ces, quippe quae contigerat in regione 
ipfis finitima ; fed quam Graeci Interpre- 
tes non adfequuti funt, propter ambigui- 
tatem vocum. hej.jMi dicitur tra&us Pa- 
kftinae, in quo erant Sodoma, Gomorra, 
Adma, & Tfebohimi, quarum incolae vo- 
ce SS»D tipho fignabantur, quia fubmerfi 
erant in lacu Afphaltite, nam ea \oxfub- nn thre, duo, & tyjo rqfcb, caput, & merfum fonat. Rem plaribus perfequu 
praefixo S% quod in nominibus frequens ti fumus, in Diflert. de Sodoma fubver eft. Ex Othreros fa&um Orthros & Or- 
tbos, corruptione facili. Malim tamen 
apud Hefiodum fcribi Of3p&, quia mi- 
rus abit ab origine Phcenicia. Cani au- 
tena bicipiti nomen inditum forte eft a. fione, §.VII. Vox vero E^wc eft inter- 
pretatio vocis yv3Jf tfeboah,unde faclura 
nomen urbis Tfebohim ; nam ^ljy fer- 
pentis genuseft, utoftendit Sam.Bochar- 
tus in Hierozoico Part. 2. Lib. III. c. 7. 
Aaaz Nar- 37^ . Variorum NoTjE 

Narraverant ergo Phcenices, >p\2Y } D phaonis. An riy* { ver6 ab Hefiodo un Di«3 p« nvufaa '*n nbi& dj/ ofc' 

tfebohi him tipbo jarad bimharotb erets 
baaram, hoc eft, Tfeboitam cumfubmer- 
fo defcendijfe in terra cavernas, in yfra- 
tnaa. Verterunt Graeci ; vipera cum Ty- 
pbone defcendit &c. E#<$V<x ow TupSvt 
ngrjiQ* «V <mh.aitt y»t, iv hti(u>it. Nomen 
incolarum urbis Tfebobim crediderunt 
efle nomen ferpentis j;i3Jf, & nomen 
appellativum X3'D, quo fignabantur 
omnes fubmerfi lacu Afphaltite, exifti- 
marunt efle nomen proprium nefcio cu quam adhibeatur, vide quae adnotavi fu- 
pra ad v.66. Rob. 

3 10 JtepSsgovj Crediderim canem aptum 
fugandis Iupis,~& invadendis aliis feris, 
di&um fuiffe t£WG*lp Kerbrofch, quae 
vox compofita eft ex 21p Krab, pra> 
lium, & Wtfl rofch, caput, vel dux, quod 
dux prselii haberetur ejufmodi canis. Ve- 
rum Interpretes Graeci inrellexerunt di- 
&um UJK"OnD chrabrofch, hoc eft, quafi 
multorum capitum ; quo fa&um ut non- 
nulli tricipitem fecerint. Hejiodus vero jus monftri ; qua de re iterum aliquid mvnixcvnyj^lujov, quinquaginta capitum dicemus. Chricus. 

2$"]. ©«mk xf*ne)$&v E#<5Vc» ] Mire- 
tur quis quamobrem appellaverit Hefio- 
dus ¥ £#<JW divinam, cum jam praece- 
dente verfu dixifTet eam monflrum effe 
nih/J Jimile immortalibus 'Diis. Ani- 
madverte igitur qubd haec diffimilitudo 
intelligenda fit de forma folummodo ex- 
terna; infra enim ad v. 305". dicitur de 
Echidna qubd fit immortalis, A^eiveme 
vujxp j^ a.yvgcnvf yifjutiu. mvm, qua de caufa 
haud immerito dici poteft divina. Por- 
ro, 7B Smv quandoque ufurpatur quafi -n Hac certe erat divinum genus, non bo- facit, quo Tindarus minime contentus 
iig.-nvT*KHi*Kov centum capitum dixit. Cle- 
ricus. 

310. 0*75 p«t*ioV] Vide quae in Syno- 
nymam vocem adnotavi ad v.148. Rob. 

3ip. H 3 y.i(Mu^av e77X7?] Chimaerae 
etiam raeminit Homerus Iliados Z. eatn- 
que hifce verbis delcribit. v.180. 

■ W etg' iku S&ov ykvot iy a.v$pu7mv, 

n^f^t Kiuv, ovt^iv jj ff&wv, (Mosn <fi %- 

Ahvoi' &57rvej«7iti 7rug)t (tivQ' ouSoifooit. Swniv admirabile, fpecJabile. Hefych. 
Qhov, tv afyov Koyv, a><?t ^aufM^i^u. Eodem 
etiam fenfu ™ $£ov ufurpari credo in de- 
fcriptione illa Homerica ejufdem mon- 
ftri. Il.£i8o. 

Hd etp t»v Stiov yiYOf, «cV itvdpa7mv. 

Rob. 
307. AwoV b' uCelsnv'] Qui Iegerit Ge tninm ; ante /eo, pbfi draco, media capra, 
terribilemque exhalans vim ignis arden- 
tis. Hefiodus pofteriores etiam duos 
verfus aut ab Homero mutuos fumfit, 
aut forte, cum vulg6 ore hominum fer- 
rentur, Poemati fuo inferuir. Sed prx- 
terea addit tria capita ei fuifle totidem 
animalium. Homerus docet id mon- nef C.XIX. non dubitabit quin Tfebohi- ftrum fuifle in Lycia, ubi a Bellerophon- 
tx Jhvoi & uQet^tj effent. Sed hic fubjici- te intcrfedum narrat^ quemadmodum tur vox kvii/Q' ventus, qui homines in 
ventum mutantur ; eo qu5d eflet Tuyavi- 
xJf etn/uofjdiftus forte a Phoenicibus p21D 
touphon, a radice ?pD toupb, inundare, 
fubmergere, qubd fubmergat naves. Sic 
ob nomen fimile, res diverfiffimae miftae 
funt. Clericus. 

307. AvtfMv] Codices nonnulli habent 
t ho(Mv&, quae vox bene convenit prae- 
cedentibus epirhetis, et characteri Ty- Hefiodus. Ex hac defcriptione collige- 
re licer, quid nomine Chimserae intelle- 
xerint. Si Phoeniciis litteris fcribamus 
7V1DD chamirab, comperiemus ei voce 
adufiatn fignificari, quod nomen optimfe 
convenit ei quam fingunt ignem fpirajfe. 
At qui potuit fingi animal, quod ignem 
fpiraret ? ReversH non fuit animal, Ccd 
mons Chimara, qui eo nomine propter- 
ea appellabatur, qubd flammas eruda- 

ret. ret. Memoriae prodiderat * Cte/ias Cni- 
dius,07Jm»p $br iyyvf QamKiJbt iv AvKia. etdet- 
tttTiY, Kj 07? eWi icjoS7tti &ii mTfcti, Kj vvktu Kj 

*(**$&. Quae verba verrit Tliniu j.Hift. 
Nat. Lib.II. c.io<J. F/agrat inThafelide 
mons Chimara, fe quidem immortali 
aitbus ac nocJibus flamma. Phafelisau- 
tem fuit pars Lycia?. De hifce monti- In Theogoniam. 373 

ad Arimazen,ut eum ad deditionem com- 
pelleret, juvenes in cacumine oftendit, 
ejufque fuperbiae haud imroeritb illudens 
pennas ait milites habere Alexandri. Si- 
mile quid de Bellerophonte di&um, quo 
factum eft ut Poeca: Pegafura ei tribue- 
rint. Clertcus. 

$l6. H eA' «tpee "Sylyy oKobji t{u~\ Sic bus ita Strabo Lib.XlV. p 458. nsei toZ- defcribiturSphinx zbApoIlodoro Biblioth •m fwSvCiTiu 7*. ofn 7« «sfel <f Xi/uatfOi : HiS 

montibus fabufo Chimara affingitur. 
Caeterum ab Hefiodo Chimaera fingitur 
habuiiTe tria capita, leonis, capra 8cfer- 
pentis, forte propter tria juga, quas ju- 
dicabantur aliquatenus referre figuram 
capitum illorum animalium. Anterius 
jugum fimile cenfebatur capiti leonis, 
pofticum ferpentis, medium caprae; un- 
de nota eft altera fabulae circumftantia. 
Haec funt, nifi fallor, mukb fimiliora 
vero,quam quae conjecit Bochartus, Cha- 
naan. Lib.I. c.6. fignari tribus Chimaerae 
capitibus tres duces Solymorum Pifidiae 
populorum, quorum nomina fignificafle 
tria illa animalia putat. Nam ut ne re Lib.III. C V. § 8. E/^« izfcsaotmv fi yjjJtuKif, 
&i$& *j &aaif 19 ifkr KiofTot, k) •nlipjyts op- 
riSvf : Habebat faciem quidem muheris y 
pecJus vero, pedes fe> caudam leonis, ac 
pennas avis. Subjicit : mj*Svok q euyiypa- 
7tt mtgp. Mncmf, &n to Qikhov ofot iv.aSi^tTo, tj 
7«7B ottftTEtvt &ttCeuoit ; cum accepifiet ani- 
gmata a Mufis, montem Thiceutn infe- 
dit,atque hoc proponebat Thebanis. Tum 
addit occifos eos qui non poterat id fol- 
vere; & ita omnes, qui hanc fabulam 
narrant. Viderunt jam dudum Veteres, 
fub hac fabula, Hiftorici quidpiam late- 
re. Scholiafies : » ^fiyt; fnsfs.yfJM.Ttmt p? 
ytwh um K»sj>it, i(sh ft^e tjbMk/ owj ojjth 7vt 
owjafxu?ov7ztt : Sphinx revera fuit mulier petam quae jam di&a funr, ut nomina il- latrociniis dedita, fe habuit multos fe- la fignificent id quod vult, funt mutan- 
da ; quod fi licet, in omnibus nomini- 
bus omnia inveniemus. Miror viro acu- 
tiflimo nihil fuboluifle de nomine Chi- 
maerae ; ex quo aenigmatis hujufce my- 
thici folutio pendet. Clericus. 

32J. Ttu) p? Uyiyant hM kj i&Kot "BtWi- 
&tf>f7>it~] Intelligendi funt incolae trium 
memoratorum jugorum, quos Bellero- 
phon non folus, fed cum exercitu illinc 
dejecerit. Pegafum illi equum dat Poe- 
ta, quia propter altitudinem illorum ju- 
gorum, pene opus erat alis, ut ita loquar, 
ut invitis incolis eb adfcenderer. Hinc 
j- Ariroazes, qui, Alexandro Afiam fubi- 
gente, Petram Sogdianam occuparat, pe- 
temibus Macedonibus ut earo dederer, cum, qui und rapiebant. Taufanias in 
Bceoticis p.ySo. defcribens agrum The- 
banum, mentione inje&a Templi Her- 
culis Hippodoti : UtyiKbormv Ji ri og@* 
t&v bStv ^ tyiyyx Kiytm offueieQ, tir oKiSpp 
T k^m^Of^av d/vtyua. ciFxoTtt. 0't Ji \»$iicut 
cvjj JtwoiuH VdJJTJK» 'srhctvoj/jSyjLuj Qxtnv <wtuv, it 
T iB&t AvStiJlvi %iv dtt.Kctostt.v ty.-mKuQioT» $ 
70 o&f 7vro a^myuf ^yofru, nsei-V i£-Htev OiJi- 
init cujtUd, virtf£.a.Koyj\jat ^X«9fi spa,Tia.t luu ifi- 
KtTo t%av h KoehSrv : Trogredientibus oc- 
currit mons, unde aiunt erupijfe Spin- 
gem, in perniciem eorum quirapieban- 
tur, anigma cantantem. Alii vero htro- 
cmiis deditam fe cum copiis navalibus 
errantem, aiunt eam tenuijfe mare uf- 
que ad Antbedonem; deinafe hoc monte quaerebat an Alexander voJare pojfet ? occupato, latrocinia exercuifie, antequhn 

Cujus Petrae cacumine ab aliquot Ale- Oedipus eam interfecifiet, Juperatam 

xandri militibus occupato,qui miflus erat multitudine copiarum quibus iu/lruffus 

• Apud Photmm Cod.lXXII. J CuniiLib.yil.cii. 

- Co- Variorum Not>e 

Sed paullb diftin&ius cant omnes alii Graeci 574^ 

Corintho venerat. 

circumftantLie fabulae funt explicandae. 
I. Dicebatur Sphinx, a voce Phoenicia 
""}5D, quae fi confundatur cum ""pD, pro- 
ut folent Q & 2 mifceri in Linguis O- 
rientalibus, duo fignificabit, i. perple- 
xus, implexus fuit, quales funt fpinae in- 
tcr fe implicitae ; z. effudit fanguinem, 
homicidium commijit. Itaque i"D>2D 
fpbica erit perplexa, & homicida ; quo- 
rum priori convenit cum eo quod dici- 
tur de aenigmatibus perplexis Sphingis; 
pofteriori cum caedibus, quibus Theba- 
num agrum cruentavit. II. Muliebri erat 
vultu, quod inter latrones qui montem 
illum infederant, mulieres eflent; leo- 
nis membra nonnulla habere dicta eft, 
ob crudelitatem & latrocinia ; alas vero 
ob celeritatem, qua per rupes ferebatur, 
& quaerentes fugiebat. III. iEnigmata 
proferre dicebatur ob male intelle&um 
nomen nD'£D quod cunytjumtxhs verfum 
eft, cum debuiflet verti jS«7&JW, quod no- 
men fuit globi latronum latentium poft 
dumos, aut inter fpinas. IV. Occidere 
di&a eft eos, qui aenigma (blvere non 
poterant, quia errantes in dumis Phicei 
montis, & eos qua^rentes, fubit5 erum- 
pentes ex dumisinvadebant. Perplexitas 
autem dumorum eo faeilius cum perple- 
xitate aenigmatum mifta eft ; qubd apud 
Phcenices, quos Bceotiam condidifle ne- 
mo nefcit, mos eflet antiquiffimus aeni- 
gmatibus veluti ludere, propofita mulcM 
in eos qui ea folvere non poflent, & lu- 
cro promiflb foluturi*. V. Ab Oedipo 
dicitur folutum oenigma,qnod invento in 
fylvis latibulo latronum, illinc deje&os 
occtderit. 

Objici/orte queat confe&uras de no- 
mine Spbingis dictam eam a Bceotiis */- 
ng. non "Zyiyy*. & Qivov ojQ/ non "2,<piypov. 
Prius habet Scholiaftes, pofterius Taufa- 
nias. Verum ea potuit efle corruptio in 
recentiore fermone Bceotio, qua perpe- 
ram detrahebatur 2 ante *; quod veri- 
fimilius eo videtur, qu6d Sphingem di- Nolim ex pofte- 
riorum Bceotorum confuetudine, Hefio- 
dum emendare. Clericus. 

331. Koi£d#iav Tpn7oio] Plerique inter- 
pretes vocem 7(>m7o adje&ivum faciunt 
cum Nty.el»f concordans, eamque expo- 
nunt cavemoft'. Sed perperam. Haec 
enim vox revera deGgnat montem Tre- 
tum, in quo erat fpelunca Nemeaei leo- 
nis ; quod verba Diodori Iib.4. fatis de- 
monftrant. Ovnt (0 hiw) (xny&H pC x&p* 
pjxf lui, ctTtorot <Fi av etttiifo ty %*iXm j^ *./$«, 
4 xj 1 ^«pet (ii<t?o(j$p>if laejnf&To hciyvjnt. c/)«. 
<Kt£i (Juihi^a. (tATVL$v MuKmvov £ NifJtat «sfej 

OPOf T0 )@.)\XU%J0Y &7B T OVuGl£»KOTVf TPHTON. 

&■%■$> «fei £ Xi{aM Sidpya. Sinvttdi, rgft nv tiddst. 
qaKcAinv to 3weior. Eadem pene hiftoria in 
Paufaniae Corinthiacis occurrit. Haec fa- 
tis indicant quod in monte Treto leonis 
Nemeaei antrum fuerit, ac propterea hic 
verfus hoc modo pungi & exponi debeat, 
Koioaviav Tp»7o7o, Hiudnt, «<T' AmtmnTif. 

Imperans Treto, Nemea, & /Ipe- 
fanti. Rob. 
334. Teiv&To JUvov o?/y 19 7» 't%*<\ Non 
femel, in fabulari hiftoria, ferpentes cu- 
ftodes conftituuntur rerum diligentiffime 
fervandarum. Sic Delphis td /W]«ok i<pvL- 
gw floSwy 'o<ptf, oraculttm fervabat Tython 
ferpens. Apollodorus Lib.I. Cap.IV. §. i . 
Martium fontem Thebis vicinum ferva- 
bat ferpens. Idem Lib. III. C.IV. §.1. 
Cuftodiebat etiam draco vellus aureum. 
Idem Lib.I. C.IX. §.23. Unde ver6 hoc 
faftum ? Nimirum, vigilem oportet efte 
&»ocuIatum quicumquecuftoditrem pre- 
tiofiorem. Hoc autem fignificatur voci- 
bus "otpif & Sfdzav, nam Radices, ex qui- 
bus hae voces deductae funt, oijo/ueu & JVp. 
Koftcu fignificant videre. Similiter Phce- 
nicia vox 1Q7W nahhafcb, quaeferpentem 
fonat, eft aradice, quxfpecu/ari fignifi- 
cat. Igitur credibile eft, in prifca Phoe- 
nicum Lingua, eam vocem cuftodem & 
ferpentem fignificafte, ex qua ambigui- 
tate natae funt fabulae. Clericus. 

l$7. Uo-jm^kf 7vu thtMias'] Facile eft 

in- In Theo 

intelle&u quare fluvii dicantur nafci ex 
mari, cum non fit tantum afEnitas natu- 
rae ; fed etiam ex vaporibns marium na- 
fcantur pluviae, unde fluvii. Idem dixe- 
ris de fbntibus & ftagnis, de quibus poft- 
ea. Ckricus. 

338. NftAo/] Scholiaftes ad hunc Io- 
cum habct : E* tot» famnu H<noS'Q' o,an'pK 
nunfos, kj $ Opwept Ai}n77?or ^Ah r NeMor : 
fiinc apparet Hefiodum Homero recen- 
tiorem effe, nam Homerus Nilum c/£- 
gyptum vocat. Exiftimabar, fcilicet, flu- 
vii quo ^Egyptus irrigatur nomen tcm- 
pore Homeri nondum Graecis innotuif- 
fe ; quo fa&um ut ei regionis nomen im- 
poneret ; fed poftea cum innotuiflet, ab 
/Tefiodo prolatum efle. Ego veto vix 
crediderim iEgyptum notiorem fuifle 
Hefiodo Boeotio, qui fortafle numquam 
peregrinatus fuerat, quam Hottiero, qui 
permultas oras Iuflraverat, nec Geogra- 
phiae imperitus crat, ut paflim oftendit 
Strabo. Certe N«^o$- non eft nomen pro- 
prium amnis, vox enim illa fluvium fi- 
gnificat, & ita in /Egypto vocabatur uni- 
cus ille fluvius, quo foecundatur, y&r Ify- 
yy>. Vide quae notavimus ad Num. 
XXXIV, 5". Similitudo nominis & for- 
th eadem ratio effecit ut fluvius Hefpe- 
riorum vEthiopum idem ac Nilus efle 
crederetur. Tomponius Mela Lib. III. 
C. 9. Tn horum finibus fons efi, quem 
Niii efje a/iqua credibi/e efi. Nuchul 
ab inco/is dicitur, fe videri poteB non 
alio nomine appei/ari, fed a barbaro ore 
corruptus. ^inj nuhhul & "?»nj nhhii, 
unde N«a@*, funt nomina appellativa 
quse fluvium quemlibet fignificant, ut 
Hebraice Vnj nahhat. Accolae fblent vi- 
cinum amnem, fimpliciter fiuvium vo- 
care, & fic fiebat in iEgypto, forte. & in 
^thiopia. Sed Graeci, qui eorum popu- 
lorum Linguas ignorabant, nomina pro- 
ptia eflfe putamnt, qux erantappellativa. 
Ciericus. 

340. h%Kttiw Ifyjeffivbjj] Scribendum 
vidctur &%h»ir r ifyjcfSivlw. Guietus, GONIAM. 377 

347. AvJ)>d( KKe^oir] HoC eft, xelpwir. 

Hefych. xiei^ov, &7Av.nt9v. ivȣoi capillum 
tondentes Apollini&fluviis dedicare fo- 
lebant. Vide Martialis epigramma dc 
Encolpi capillo. Guietus. 

3<5<T. LtvSitt hip.VM~\ HoC eft, S#h£os»f t 
ayjtaj/v. Homer. Hihios A' ivifxcn Kndtv m- 
eu&Mict /\i(Avbjj. Guietus. 

3 "71. Oitu cA' HiKiov 7? (*f)*v, \a\jis%Lv te 
"SiKwlw, fy to i%»<] In voce ©«'« videtur 
latere Phcenicium IPP thohou,quod ina- 
nitalem fignificat & nomen eit r XeW. 
Cum ignorarent antiquiflimi Graeci crea- 
tionem Solis ab seterno numine, fcirent- 
que eum prodiifle IHna mitthohou, r 
thchou; mutata hac voce in ~'D theia 3 
e Chao Deam fecerunt. In qua muta- 
tione, nihil efle alienum a Linguarum- 
Orientalium ingenio ii norunt, qui eas 
vel a limine falutarunt. Njhil vetat nos 
hic paucis indicare originem nominum 
Gnecorum Solis & Lunae. Videtur ergo 
Sol »ms dictus a Phcenicio N'S}7 beiojo, 
id eft ailus ; quod quamvis omnibus 
aftris conveniat, non mirum Aftrorum 
notiflimo, & maximo, ad nos quod at- 
tinet, tribui. Propterea dicitur Hjpe- 
rione patre natus. Nimirum, ivSdpmr^ 
fd^a r. %i»s 1-f/JviSm nhtQy. Luna vero di- 
citur ffihiivYi, vel Dorice <nha.va. a Phceni- 
cio r\il1£J fche/nnah, hoc eft, qua per- 
nocJat, ex Wfche quaE & njb lanah/<?r- 
mclavit. 

Obfervandum autem bic eft diftingui 
Solem & Lunam, ab Apotiine & 2)iana 
liberis Jovis, qui poftea cum iis mifti 
funt,quod mortuorum animi adilla aftra, 
ut iis infiderent, migrafleexiftimarentur, 
qua de re poftea ad v.p 1 8. agemus. CY<r- 
ricus. 

374. TOT<r,u.»3<?iy] Nonnuils editiones 
habent u7!wv»5t"io-', fed ex MSS. reftitui 
•txnbLwSHa, qus vox paflim ufurpatur 
ab Hefiodo. Rob. 

375". Kelu <T' EufuGi» yO) rd e^«f ] Crius & 
Eurybie, eorumque filii Aftrseus, Pallas 
& Perfes,neque ex rerum natura, neque 

ex 37^ Variorum NoTjE ex prifca Hiftoria male intelleda nati liberis impofita ; fed ex quibus colligere 
videntur, fed ex cerebro Poecarum, data liceat fortifliirios viros ex Arcadia ad Jo- 
opera mentientium ; exquo nata & ple- vem veniffe,qui non parvum momentum 
raque nomina Nympharum, quae ab He- attulerint ad vi&oriam, & qui deinde fa- 
Jiodo recenfita funt. Matrimoniorum telliteS Jovis fuerint. Clertcus. 
causa,videntur haec partim fi&a, ne Dea- 
bus notiflimis deeflent mariti; nam tres 
Deas tribus Crii filiis poftea collocat 
nofter Poeca. Clericus. 

376. Kei» <A* Eu^uCiif ■rix.Ttv] Scribo */>«'». 
fupra xatoY 7i KpZov rt &c. a xftu regno 

xpeia, XfiiQi'. GuietUS. 

■$77. ot hsh **** tunivpiTKit] Scribe « 
■roVwtn fUTi^mv. Gutetus. 

378. hspeuu <A' ilat kvtyxf t\u~\ Quia 
venti ex alto flant, & quia aftra alta funt, 
videntur Aflrai filii fingi ; Aurorae ve- 
rb, quae ex terra oritur, quia terram ver- 
rnnt & perflant. Cfericus. 

379. Zip&v, Bofilut Ti j£ Nt)7Bv] Mirum 
eft cur Hefiodus Orientalem ventum 
omiferit, cum nihilo fit infetior reliquis 
ventis, & aptius dici poflit Aurora na- 
tus, quam ceteri. Certum eft enim in 
ampliffimis maribus, furgente Aurora, 
vehementiorem fubfblanum fentiri. Sed 
Phyficus non erat He/iodus } neque in 
fuis figmentis accuratus, certarumve le- 
gum obfervans. Vide ad v, 8<5p. Ch' 
ricus. 

381. Ttsf |J Uil et96J* 77X7W Eaa^o^v"] 

Mirum eft Auroram matrem dici Luci- 
feri & ftellarum, cum, Aurora apparen- 
re, obfcurentur, &paullo pbft oculos fu- 
giant. Sed accuratus effet HeJiodus y 
fufpicarer H<3 dici non matutinum fed 
vefpetinum crepufculum, quod & Luci- 
ferum & cetera aftra ccelo inducere vi- 
detur. Clericus. 

383. 2to£] Intelligendi funt accolae 
hujus fontis, qui fuit in Arcadia. Hi au- 
xilium Jovi tulerunt, & contra patrem 
bellaturo ex Arcadia primi adfuerunt. 
De fonte ipfo agemus ad v.774. u ^ 
pluribus deicribitur. Clericus. 

3 84. Zmaov k} Nix.iui x^ to e£»V] Sunt qui- 
dem nomina h Poeca pro arbitrio Stygis 38«$ &c. Taiv <k W\ Allegoria per- 
quam fplendrda & fublimi omnipoten- 
riam Dei fignificat Poeta, quem fequitur 
Callimachus in hymno in Jovem 

2»7E B/'»,7b Ti K*g]o*, iy mKtti «irao <T7?f>¥. 

Similis defcriptio apud Miltonum occur- 
rit ubi Vi&oriam Mefliae comitem ad- 
jungit 

At his right hand Vi&ory 

Sate eagle-wing'd Rob. 

$9$- M» 77/ iinlleu<mv }ifa.av] Iis qui 
honores obrinuerant, apud Coelum aut 
Saturnum, fimiles promifitjupiter, fiin 
partes fuas tranfirent, & novis praemiis 
fe affe&urum eos, quos nullo Ioco ha- 
buerat Saturnus; quibus pollicitationi- 
bus, multos in partes fuas pertraxit. Haec 
omnia clare oftendunt homines fuifle, 
qni hominibus bellum inferrent, & fblli- 
citarent adverfariorum auxilia ad defe- 
clionem, fpe praemiorum. Clericus. 

404. QoiGn <A' au Koia •mKwotmv %K%iY \t 
ojyIw'] Cum inter pofteros hujus Phccbes 
fuerint Numina fatidica, & quae vatici- 
niis praeefle credebantur ; exiftimarim, 
Phceniciis litteris, fcribi pofle nomen 
ejus hoc modo n^-ns phe-bah, os tn 
illa, nimirum, os fatidicum ; nam Phce- 
nicia Lingu^ os Z>ei eft oraculum, & 
confulere os 'Dei t eft confulere oraculum. 
Clericus. 

406. A»7a xjuoMom^tv ] Nomen forte 
habuit a tDI 1 ? fout, hoc eft magicis carmi- 
nibus uti, NtDH tito, vel leto. Apollo 
certe & Diana hujus liberi magicarum 
artium periti fuifle dicuntur, eafque do- 
cuifTe alios. Circe, filia Solis, feu Apol- 
linis, nobiliflima etiam fuit venefica. 
Clericus. 

408. Mihm^ok ?£ *?%)( a-ytv utxtov ivnt O- 
\iuvv ] Hic verfus fpurius eft, & delen- 
dus. Guietus. 

408. In Theogoniam. 377 

408. Mtlto%» e£ <*?#<■ ] Hunc verfum K*J tvti&trri <a^mvs 

fpurium efle exiftiraat Guietus,hanc opi- Kixx»fjuu. Il.<$\ 61. Rob. 

norob caufam, quia ri //«a^ gemina- 41 1. E^7&t> t£xa\ Difta eftaPhceni- 

tum redundare videtur. Atqui nefciebat cibus haec Dea mntf aut snnS echa- 

• Y.v.Ttw-wns quanta huic figurae vis & tha, hoc eft, unica, qua de caufa ab He- 

venuftas infit, utque amplificet & illu- fiodo v. 4.26, dicitur uvvo^ms unigenita. 

ftrec orationem. Vide Cicer. de Orat. Haec Dea, ut notiffimum eft, credebatur 

lib. 3. & Quintil. de Inft. Orat. lib. p. efle Numen, quod infideret Lunac mi- 

Omni certe caret venuftatis fenfu, qui fcebaturque cum Diana, & praeefle ma- 

non extempld perlentit quanto raajor & gicis artibus putabatur. Videntur Phce- 

pulchrior exhibetur Latonae benignitas nices ita eam vocafle, quia Luna fo per hujufce vocis repetitionem. Eadem 
indole Ovidius hanc Deam praeditam de- 
fcribit,eamque inhofpitales Lycios miti£ 
fima oratione compellantem introducit 

§^uem non blanda De<e potuijfent 
verba moverel Metara. l.<5. Rob. 
4op.r«ra7B A^ei>ty] Phcenicie mTlDn 
hajfethirab latentem fignificat, quod no- 
men non male conveniat filiae veneficae; 
quse mulieres omnia clam faciunt. Hoc 
ipfum nomen fuit Infulae Deli, dum la- 
tuit, unde colligere licet veram efle al- 
latam Etymologiam. Ca//imacbus, in Hy- 
mno fis AfooMta inlulam compellat,v. 37. 

• '< vvo/ui J[ y Ui m 

Astel» Tomhcuov, iirti tieftvv %Kcto •mf&v 

OtyctvoOtv QoCyvtm &tos yauovy fei&t in. 

Nomen autem erat tibi Aflerie olim, 

quoniam profundam infilueras fofjam, re } pauperes vero bomines rapere,ferme 

ccehtus fugiens jfovis concubitum ajlro antequam fit appofita. Ubi ita habet la exiftimabatur efle in ccelo fui gene- 
ris ; cum maximus, poft Solem, Plane- 
tarum efle cenferetur, qubd maxima ap- 
pareat. Tum crediderunt eam raagicis 
facris praeefle, quia no&u fiunt, infpe- 
dante veluti Luna. Solebant Graeci uno- 
quoque menfe, cum Luna eflet nova, in 
compitis, ccenam apponere, quae voca- 
batur ccena Hecata, & a pauperibus au- 
ferebatur. Ariftophanes in Tluto, p.63. 
Ed.Majoris Genevenfis, de Hecate : 

^Hffi y3 aZut 

TvS p! ifgVTTtf )£ TThlirtWTKt $ti7niOV >^7tt 

fjwva a&tmyeivi 
TW '■$ mvnittf r &vdpc$7!w *$m£tiv ttfir 
K&TttStivcu. 
Ait enim ipfa, qut babent, fo divites 
Juntj eos ccenam unoquoque menfe offer- fimtlis. Videtur voluifle Caliimacbus 
Deam Afleriam in irrfulam fuifle muta- 
tam, priroura quidem fub aqua latentem, 
deinde J%kov conjpicuam fa&am. Cleri- 
cus. 

fbidem. Hr isvjt Uions VyLyvf is uiyx 
J&fMJ Sufpicor Terfam vocari virum hu- 
jufce veneficae, qudd inaudiviflet jam 
Hejiodus Petfas efle veneficiis ac magi- 
cis artibus fummopere deditos, qua de Scholiaftes : Ttui h tSj.s ittoJbts ivfitMv tb- 
•mKcuov, 3*l& 70 ¥ twiiw mXwlwy tyy h^TtfuJk, 

*} E)(J.TUU H&Kti£vu, K*7K j$ VtfMVM 01 mhi- 

moi Sti-mov ianifttSy us dwruw, 7« E^th «h^ito- 
yowts Zfo t-us retoJbts iii^vv' 0/ Ji mvnTis »%- 
^o»7o mztvwTiSy itj e^rov axi-m\ t^ tKryoy 07» « 
E<gi7» ttpayiv oirm : quam in triviis olim 
co/ebant,quia eamdem vocabant Lunam, 
'Dianam fo Hecaten. Nbva Luna } di- 
viles vefperi ccenam, quafi Jacrificium revide Lib.ll. Th.Stanleii Tbilofopbia Hecat<SyOfferentes,in compitis ponebant Orientalis. Clericus. 

410. iiKlai Ktv&dtu aiutm'] To Kttti&tu 
pro TrSnveu frequentiffime afurpatur,|pr3e- 
eipue vero apud poetas. 

Tu Ji k* viKigutTt fih» k*x>,mh tuumst 
IL>. 138. ' Tauperes verb veniebant ejurientes, & 
eam comedebant, dicebantque Hecaten 
comediffe. Quae hunc in locum tranftu- 
limus, duabus de caufis ; primum ut con- 
ftet hinc ftudiofiflune cukam hanc fuiflc 
B b b Deatn 378 Variorum NotjE 

Deam, ex confilio Hejiodi ; deinde ut 440. ^ya^ovTv/] Proprie colunt. In« intelligatur locus Efaiae Prophetae,de hoc 
Numine ; ex quo loco colligimus fimili 
ratione, apud Orientales, cultam Heca- 
ten fuifle. Ita loquitur Cap. LXV, 11. 
Vos quideferitisfebovam, obliti montis 
fanfiitatis mea, inflruentes i;*? laggad 
menfam & implentes 'JE 1 ? lamni liba- 
men. Ex quopiam idiomate Orienta- 
lium Diale&orum, videtur pro D efle ;, 
adeb ut "i; fit idem ac in aut snn vel 
XpnK ecbatba, nam hsec omnia unam 
fignificant, nifi forte fit legendum "\rfo 
lahbad. Certe Numen quoddam, apud 
eumdem Prophetaro, vocatur in Cap. fe- 
quente pHS ehbath. Sic loquitur v.17. 
§lut punficant fe in bortis pojl nnK 
ehhatb\ fic enim Maflbrethse legunt. Se- 
quens vox >;o mni plane eadem eft, ac 
vox Graeca yti» menfis, unde di&a /mvh 
Luna. Refpicit Propheta ad ccenas il- 
las, unoquoque menfe Hecatse oblatas, 
quafi Numini Menfium praefidi; notum 
enim eft, apud Orientales, menfes fuifle 
Lunares. Huc refpexifle videtur vetus 
Scriptor libri fuppofititii, qui dicebatur 
Ky>£uyiMt ri£7?«, pr<edicatio Tetri ; ubi in tellige pifcatores, qui ex maris proventu 
vivunt, ut agricolae ex agrorum cultu, 
unde dedu&a eft metaphora. Clericus. 

4JO. ©»xe fi (juv Kpovic/W K»£f7foaof] A- 
lios etiam Deos Kt&nhyts conftitnerat 
Jupiter, ut liquet ex v.346. Praeefle au- 
tem nutritioni puerorum Lunam non mi- 
rum videbitur, fi in animam revocemus 
intra novem aut decem lunas, fcu men- 
fes, formari & in lucem edi pueros. Hoc 
unum accepit a Jove, cetera omnia ob- 
tinebat $ ^ii^im Stoloi, cum prioribus 
2)iis, hoc eft, fub Ccelo & Saturno. At- 
que hoc eft ultimum Nurcen prioris x- 
tatis Deorum. C/ericus. 

4J4. EsWJ Vejla, dicitur a Latinis» 
praefixo Digammate vEolico V vel F. 
Viri do&i re&e hoc nomen deducunt 
&ro t tt?K efch ignis, aut Syriaca infle- 
dione, Nnt^N efchtba. Notiflimum eft 
hanc Deam creditam praeefle igni, & fo~ 
co. Eruditum de ea Syntagma fcripfit 
Jufl- Lipfius,qui adiri poterit. Clericus. 

AiijomT?*] AMjtAMTOg dicitur per contra- 
traftionem, plenius verb £»» pi7w'p. Si 
fcribamus Phcenicie SH, derivanda vox fimulabantur Judaei, quafi havs-Aornt £y- erit a radice H dai, quse fignificaty»^?- yi\ot{, ^ (Mtv), 19 ntJivvi, colentes Angelos, 
menfem, & Lunam. Locus exftat, apud 
Origenem Tom.XlV. in Joannera. 

Praeter rationes allatas, ex quibus He- 
catam Orientale Numen efle intelligi- 
mus, eft & alia ratio : qubd, nimirum, fol diceretur apud eofdem populos nn hnjus Deae : aenttam, copiam ; nomen convenientifc 
fimum huic Deae } quae inventrix erat & 
praefes fru&uum ; quorum proventum 
augere, aut minuere credebatur, prout 
propitia erat aut irata. Cattimachus his 
verfibus claudit hymnum in honorem hhadad, hoc eft, unus, quo credibilius 
fit Lunam NnnX ehhatha di&am fuifle, 
hoc eft,unam. Macrobius Saturnalium. 
Lib.I.c.23. AJJ)rii2)eo,quem fummum, 
maximumque venerantur, ADA2) no- 
men dederunt. Ejus nominis interpre- 
tatiofignificat UNUS. Nihil efle cor- 
ruptum puto, in loco t3lacrobii, neque 
audivifle eum Adad vei Achad; nihil 
enim vetat, quin Diale&o quapiam O- 
rientis "nn dixerint, quod Chaldaei fo- 
lent in hbad. Sed ad Hefiodum re- 
deundum eft. Ckricus. — ■ $tfi cT' £,%'qSi vo&yuo. •mvw., 

iifCt Qo&i, <pe$6s (mLk*, <pepe sw^uwj °' n 

Siytr/xbv. 
iifCi it) eifivM, iV %s a&n, mvo{ k/jAun, 
IA*5j (Mt v? /to/ye, /tkytf. xfelxott Qtduv. 
Refer ex agris matura omnia, pafce bo- 
ves, pafce oves, fer Jpicam, fer meffem. 
Fovepacem, ut qui aravit ilie & metat. 
Tropitia mihi Jis, ter optata, magna re- 
gina 'Dearum. Hiftoriam hujus Deae 
multis profecuti fumus Gallico fermone, 
Biblioth.Univerfalis T.VI. Ckricus. 

Hflw] In Theogoniam. HptuTj Phttnicie JTVy bira, au»t mp 
barah, inter alia fignificata, amulam, 
feu zelotjpam fbnat; qua nominis figni- 
ficatione, nulla aptius quadrare poteft 
in Junonem, quae perpetua" zelotypia er- 
ga virum Iaborans defcribitur. Jupiter 
eam diferte vocat ^«ftorcf, zelotypam, 
apud Callimacbum, Hymno in Dianam 
v.30. Vide & Dial. Mercurii & Ne- 
ptuni apud Lucianum T.I. ubi de nata- 
libus Bacchi. Cliricus. 

4.55. Ip3tywc T AifVW, of \ssn J^Jori <Ali- 
(AATt huh] In explicatione hiftorica Fa- 
bulae Cereris, multis egimus de Plutone, 
ex qua pauca huc transferemus. I. No- 
men ejus A/VW, aut <2c/W deducendum ex 
voce Phcenicia TN ed, aut ajid, qua 
fignificatur mors, aut exitium ; nec opus 
eft monere quam apte hoc conveniat 
Numini, quod mortuis imperare crede- 
batur. Ea de caufa, Hefiodus id ita de- 
fcribit, N»ta£f M7cp *%iv, cor immijericors 
hahens, quia mors nemini parcit. Voce 
autem illa" fignari non locura, ut exifti- 
mant Grammatici, qui ex * privativo & 
§tik video deducunt, fed virum ; liquet 
ex hac loquutione *r Ai<P»» in qua fub- 
intelligitur oHkov, in Aidis domum, aut fi- 
milequidpiam. 

II. Epiri Regem fuiffe ftatuimus, cu- 
jus rei prifca in Hiftoria, non obfcura 
veftigia fuperfunt. Docet nos Tlutar- 
chus in vita Thefei, defcenfum hujus 
Herois in inferos, aliud nihil creditum 
fuifTe, praeter iter in Epirum, ad Aido- 
neum eorum tra&uum Regem. Non 
poteft quidem idem cenferi ac Pluto, de 
quo nunc fermo eft, cum Pluto aliquot 
fieculis ante Thefeum vixerit. Veruna 
hinc liquet, ex antiqua fama, vulgb per- 
fuafum fuhTe Aidem in Epiro regnaffe ; 
quam vanam non fuifle fequentia etiam 
oftendent. 

III. Cum Epirum dicimus, ndn intel- 
ligimus dumtaxat regnum illud exiguum, 
cujus fines poftea non late patuerunt ; 379 

gnorum fines, pro variis temporibus, di- 
verfiflimi fuerinr. Plutonem ftatuimus, 
in iis oris, metalla exercuifle, unde ma- 
ximas fibi divitias conflaverit. Hinc na- 
ta univetfa ejus fabula, quod particula- 
tim oftendemus. 1. Fuifle in Epiro & 
Macedonia fodinas auri, argenti, ferri & 
seris in earum regionem delcriptione do- 
cuit Strabo. 2. Hinc fa&um ut Aides 
putaretur non mortuorum modb Rex, 
fed & Deus divitiarum, unde nx»7»r di- 
dus eft. 3. Qui tot fodinas haberet in 
ditione fua, eum non mirum eft divitiis 
praeefle creditum. 4. Mortuorum ver6 
Deus habitus eft, quia mortuorum fedes 
cenfebatur efTefub terra, fub quam agun- 
tur fodinae ; unde fit ut non rard in Ve- 
terum fcriptis inter fe haec conferantur, 
& quafi vicina habeantur. Apud Tlau- 
tum, in Captivis Ad.V. 8.4. fic loqui- 
tur adolefcens e lapicidinis rediens: 
Vidi ego multa fape picla qua A- 

cberuntifierent, 
Cruciamenta, veriim enitn vero nuUa 

adaque ejl Acheruns, 
Atque ubi egofui, in lapicidinis. 
Tofidonius apud Strabonem Lib. III. p 
101. de Turditaniae fodinis : m( heivotf 
us a\h$wf t" \zsr>ypivtov romv, <a Ae/W, i>\' 
UhxTov y4.-ntx.ti : certe, apud eos, fubter- 
ranea loca, non Hades, fed Tluton habi- 
tat. Similiter quando cogitabant Poetae 
de regno mortuorum, vocabant Jovis & 
Neptuni fratrem Aidem, aut Hadem ; 
"quando de divitiis, Tlutonem. Tlinius 
Lib.XXXIII.c.i. Imusinvifcera terra 9 
& in fede Manium opes quarimus. 
Paullo pbft de metallis : lUa nos pre- 
munt, illa nos ad inferos agunt. % . Po- 
tuit etiam Aides rex mortuorum haberi, 
qubd permulti eorum, quos in fodinas 
demittebat, illic interirent ; potuit cre- 
di pcenas de miferis mortalibus exige- 
re ; quales defcribuntor in inferis, pro- 
pter miferrimam hominum ad metalla 
damnatorum vitam. Digna funt le&u fed & finitimos aliquot tra&us, cum re- quae habet Diodorus Siculus, de fodinis 

Bbb 2 iE- ?8o 

iEgyptiorum Lib.III. p.icp. & Lib.V. 
p. 313. Pofteriora tantum, brevitatis 
causa, proferam : 01 ng.ru, yHt, inquit, iv 
relt ofiyuutoi, t&i Xff.St »/t«'f«y 4?} vunr» Hg.ro.- 

^tUVQfjSfJQI 7K tTO//tf7«, TIoMoi /U iJw^yiiffXKfn 

a/$ T </7np£o\£u) t" j(«;eofl«SfW ( «ysei? £ » 
«s-«wa« t «jy»v b* es7y ax>mt, i.>h<i rout r 2h- 
$kt)c/ iBknyiuf, a.va.yxgjQivntv \ainfjSfHV r" <&<- 
c67»7tt r ng.mv, kwyut <ots'nvw 70 ^ity.) 7»- 
ttt <N raJt JbjJiLfAtm r oufjuiixtv 19 r T •4-f^t3v 
jgtgTeecW v3K>(i/Vom>*> TnKvuu yjyvov i%v<n mt 
7«Afiuw»e('cti'. eufiTarre&f y> tujmtt Seivenit 
'<& t ^ny, ay 70 ytky&Qf 4 mheu7meiai : </«w 
fub terra } m fodinis, borutn corpora at- 
teruntur, multi intcreunt, propter ni- 
wiam vexationem. Neque enim remif 
Jio t aut quies operum ilhs efi, fed pr<e- 
feclorum verberibus gravitatem ma/o- 
rumferre coguntnr, quofit ut infelicem 
vitam amittant. NonnuUi qui robore 
corporum, animorumque patientid, labo- 
rem fufiinere pojfunt, longum in tempus 
arumnas illas babent. Optabilior enim 
iliis mors eji, quam vivere, propter mi- 
feriarum magnitudinem. Qui imperant 
ejufmodi hominibus ufque ade6 miferis, 
& folis lucem numquam videntibus, illi 
merito dici queanr, non vivis, fed 

regnare in mortuos, quijunt fub terra. 
Clericus. 

4y<5. Kaiieix.7innv Evvoaiyeuov'] Hoc eft, 
rioowc/Srof, qui mari praeefle creditus eft, 
quod claffibus vivus id obtinuerir, atque 
infulas occuparit. Di&us eft fX-IDIfi 
pofedon, ejus astatis lingua, hoc eft, fra- 
fior navium. EvvoffiyauQ' eft epitheton 
quo defignatur Neptunus, feu maris 
Deus, quia mare procella" concuflum vi- 
detur etiam ipfam terram concutere. Cle- 
ricus. 

45"]. ZSrot rt] Hoc eft antiquiffiraum 
nomen Jovis, non z<m)$-, eique apprime 
convenir, cum Phcenicia Linguil >JT 
zanni fignificet fc ortatorem ; quam ap- 
pellationem jure roerito Jupitet eft ade- 
ptus, innumeris amoribus & ftupris. Ck- 
ricus. VarIorum Not^e Ib. Oiuv Tmrif »<A' 19 e\tS)>uv\ HlC 5itt7»? 
nomen eft dignitaris, non naturae, figni- 
ficatque Regem Deorum & Hominum. 
Sic apud Homerum paffim vocarur, & 
promifcue ufurpantur Z<*>t ■mtriz & Zou* 
(6tt<nj\<Mt* ut & apud reliquos omnes Poe- 
tas. Videtur, antiquimmis temporibus, 
vox TO7»p regem fignificafle, quod patres 
eflent veluti reges familiae fuae ; cum ho- 
mines nondum in focietates majores coi- 
viflent. Haec ratio eft cnr Jupiter fim- 
pliciter quandoque Tater vocetur, apud 
Graecos & Latinos Poeras, ut apud Ho- 
merum, .Iliad. n. v. 270. ubi poftquam 
Achilles duo a Jove petiiflet, quorura al- 
terum dumtaxat impetravit, ita loquitur 
Poeta : 

Ta <T eTTjor (/. tJux* ■m.niQ, vn&t <T <tvt- 
vd/nr. 
Ei alterum dedit pater, alterum vero 
abnuit. Similiter V"irgiltus Georg. Lib.I. 
v.121. 

Tater ipfe colendi 

Haud facilem effe viam voluit. 
Ad locum Homeri ira Euflathius : Atto- 
*.\>-mt ■jntTiQ* h T»To/f \iyc-i ut i.f^ftnnrQV, <rkt 
y) tv kvSpcSiTQtt irttrifdit i.qityviJut-nL r 70/ktk 
wKTfor biot tpctfiv oi 7m/\euoi : abfolute Ta- 
trem ut arcbetypum in hifce dicit. Pete- 
res enim dicunt patres inter homineseffe 
exemplv hujufmodi patris Jovis . Vete- 
res illi> quicumque fint, fallebantur ; nam 
erant patres ante Jovem, Coelus, Satur- 
nus, & alii Dii, quos memoravit HeJiO' 
dus. Ab hominibus tranflata ea vox eft 
ad Deos illos,quiahomines prius fuerunt, 
quam ejufmodi Dii. Plura exempla, ex 
quibus conftat pater efle dignitatis vo- 
cabulum, vide apud Adr. Turnebum, ia 
Adverfariis Lib. XIII. c. 8. Si priraa 
origo vocis quaeratur, derivandam cre- 
diderim a prifca radice HUS patar, quac 
apud Arabas, & iEthiopas,fignificat con- 
didir, creavit t unde l*VQpatir eft crea- 
tor. Clericus. 

4«; 8. T« k} vsre Bjoctw»- 19 7» e|«] Poft- 
quam Jovem mifcuerant cum fummo 

Nu- In Theogoniam. 381 Numine,ei fulmina tribuerunt ; quae cum rem ipfis Diis, qui colebantur, ex cujus & e nubibus mitrantur, & a caufa igno 
ta oriantur, Numinis manu mitti crede- 
bantur. Antiquiori aevo, non dubitabant 
*Jupptter, an venti dfcujfa nube 
tonarent. 
fed horrendum illum fragorem Deo ipfi 
acceptum ferebanc. Clertcus. 

4J9- Kcu i*f fi ^ri-mvt K&yQy fuyai ] 
Scimus quibus allegoriis Graeculi hoc Sa- 
turni fa&um interprerari & ad commo- 
dum fenfiim redigere conati fint ; fed 
omnia funt fomnia, antiquitatis, ratio- 
nilque fuffragiis deftituta. Si rem ipfam 
expendamus, veteremque Saturniae aeta- 
tis Linguam confulamus, facil£ intelli- 
gemus Saturnum, ne a liberis fuis folio 
dejiceretur, ex quo ipfe patrem deturba- 
verat, eos in carcerem conjecifle ; unde 
poftea egreffiquod timuerat perfecerunr, 
ut in iequentibus docet Hejiodus. Ex 
ventre nihil egreditur prseter excremen- 
ta ; a morte nihil prorfus redit. Itaque 
quoniam deglutiti illi liberi Saturni re- 
dierunt, eos neque vetk deglutitos, ne- 
neque occilbs oportet fuifle. Error Poe- 
tarum natus eft ex voce ambigua, quae 
& deglutire & abfcondere fignificat. Ea immutabili voluntate pendebant; quia, 
nimirum, Dii illi mortales fuerant, divi- 
nae Providentiae fubje&i, quemadmodum 
ceteri homines. Poftea haec Stoici mi- 
rum in modum incruftaruut, difputatio- 
nibus fuis de Fato. Grammatici inter- 
pretantur mtnfat^w, quafi mm^Tuu^nv, 
hoc eft, ^tsuet^xkvbiu, prafinttam, nam 
mptnroa eft finio, &i t m^etrQf finis. Sub- 
intelligitur /W, quemadmodum polt/i- 
tum fubintelligendum conji/mm. Cleri- 
cus. 

477. Ainwv] Homerus Aiflov vocavit, 
ut docet Strabo Lib.X. quamvis Codi- 
ces noftri habeant aJktox, non aliter ac 
apud Hefiodum. Vide If. Cafaubonum 
ad Strabonem, qui tamen Cafaubonus 
perperam abit a Strabone. Avrflov vera 
eft ledio, ut ex hac hiftoria colligere li- 
cet. Rhea enim /atibu/um quaerebat,. 
hoc eft Phcenicie- [VJ 1 ? lytton, aut pjfli*? 
louton, a radice tfll'? quae fignificat occul- 
tavtt, ut & tfltf^?, apud Hebraeos. Huc 
accedunt nummi antiqui Lyttorum, in 
quibus hoc oppidum dicitur ATTTION. 
Vide illuftrem ac eruditum virum Ezech. 
Spanhemium in Hymnum Callimachi in 
eft radix y~)2 ba/ab, quae utrumque fi- Apollinem v. 33. Straho docet Gorty gnificatum obtinet ; & quam cum hic 
xp7&Hv vertere debuiflent Graeci, tranftu- 
lerunt i&mmvHv. Quod autem dicimus 
Saturnum abdidifle liberos in carcerem, 
id iis mirum non erit, qui legerint fimile 
quid a Ccelo fa&um efle ; qua de re, 
vide di&a ad vfT. 1 j<J & 1 j8. Clericus. 
4CJ4. OuvtK& 01 mmiurn] .Veteres Poetae 
TJ^tco ignorabant, noverant m<xta$iM> 
leu fMiooM, hoc eft, farum ; fed nec im- 
tabile putabant, nec Deos quafi immuta- 
bile credidiflent, (hie gerentes induce- 
bant, ut liquet ex hoc Hejiodi loco. 
Vide & Aul. GeUium No&. Att. Lib. 
XIII. c. 1. Interea hinc colligere licet nam centum Stadiis a Lytto abefle, Lyt- 
tum verb a mari Libyco octoginta, png. 
328. Ed.Genev. Ij.Qafauboni. Clericus. 
Ibidem : Aif^oe ] TracJum vertimus 
non populum, propter adjun&um Epi- 
thetum ; quod tradtui melius convenit, 
quam populo. Ahju®' tratlus di&us eft 
ab SOIN adamo, terra ; deinde tra&us 
incolae ea* voce fignificati. Clericus. 

481. U^i-riui is Aujctok ] Cum Rhe* 
Lyttum, mediterrancam urbem, itura, 
appuliflet in Cretam, peperit antequain 
ed perveniret ; atque ex eo Ibco delatus 
primum infans eft Lyttum aCretenfibus: 
( nam terra funt incola terra) deinde 
ab antiquiffimis temporibus notura fuif- tranilatus in montem iEgeum, procul fi- 
le, efle nefcio quam Naturam fuperio- tum a Lytto. Hoc indicat vox nrejo-riw, 

' * Quaerentem hoc inducit Pythagoram Ovldim Metam.XV. 

quae 38z Variorum Not^ quae ridicole abundaret nifi Simtiov, fe- tamen de Cretenfi Jove debent intelligi ; cundiim, alio tranflatus fuiflet Jupiter. 
Hoc obfervamusjquia non efta virodo- 
cftffimo animadverfum. Clericus. 

484. A\yucj> h op«] Re&e idem vir eru- 
ditiffimus ita legendum efle animadver- 
tit, ex Scholiafte, & collemldaeimontis 
intelligendum. Jupiter aut ab hoc mon- 
te, aut a clypeo caprae pelle te&o, dicTrus 
eft oujio^of, hoc eft, aut habitans JEgeum 
tnontem, aut habens cAIgidem, feu cly- 
penm quem dixi. Non poflum tamen 
non obiter Le&orem monefre de ambi- 
guitate vocis Phceniciae plSDtf tfebaoth, & firmare videtur qu6d fcedus inter Cre- 
renfes & Apolioniatas jure jurando fan- 
citum fuerit, 7m& t- Ai'« t i<Awof, auctore 
Polybio in Excerpt. Valefp.135. Rob. 
48 «;. T« 3 mtoytJVioTtm fj#)OJl hidw \yyjk~ 
hifyv Oi/fotfi'<J> ] Natum hoc commentum 
ex ambiguitate vocis ps eben quae in 
Lingua Phcenicia, quemadmodum in A- 
rabica, iapidem, aeque zcfilium fignifi- 
cabat; aut fi mavis pn habben fumfe- 
runt pro ps, eben, filium, pro lapide. 
'Cum Saturnus liberos fuos in carcerena 
conjiceret, dedit ei Rhea filium, non quae & exercitus, & capreas Jignificat, fuum, fed alienum pro fuo. Colligere 

& conjungi folet ab Hebraeiscum nomi- hoc eft ex alia hujus fabulae circumftan- 

ne Dei; qui dicitur rVtSDl* nin* jahvob tia. Lapis ille vocabatur Abaddir, quod 

tfebaoth ; quae poflunt verti Jahvob exer- videtur efle idem ac ")H ps eben dir t 

cituum. An perperam verterunt Graeci quorum prius fi/ium, pofterius alienum loquutionem Phceniciam, ut de fummo 
fuo numine dicerent quod a Phcenici- 
bus de Deo vero dici audiverant ? Cle- fignificat, fblemni mutatione T & "I, nam 
1f zar alienum fonat. Trifcianus Lib. 
V. fol.21. averfo,ed. Afcenfianae : Aba- 
dir 2)eus eji. Dicitur fe hoc nomine /a- 
484. hiyuah ooh] Legendum forfan pis i/7e,fuemSaturnus dicitur devoraffe, 
lAlo) h op«. Sic Callimachus in hymno projove; quem Graci &eum*ov vocant rtcus. in Jovem 

ld/ } ai fi iJblotoiv h »p?fl $*<n yiviebu*. 
Ad quod fic commentatur 111. Spanhe- 
mius. De Ida in Creta, non altero in 
Phrygia monte intelligit hic Pdeta, ut 
vere notant Scholia, quod tamen in du- 
bio relinquunt eruditi ad Apollonium 
Critici I.3. v.134. l«Aw'« h favfu, nempe 
'i tw r 5 Kp»7»f, % <jtJ 7»f Tpofetj, certare enim, 
quod addunt, etiam Troas de Jovis na- 
talibus, prout id tradit Demetrius Sce- 
pfius. Adde, quod l<Au'« &ibt aram £ Mi- 
da in Phrygia exftru&am tradit Plutar- 
chus in Parallel. & ad quam refpicit 
iEfchylus in Niobe apud Strabonem 1.12. 

OU h iJhla -mya. 
A/or Tm.t%<i\L £ayx>f 'Q$ De Batu/is Vide Sam. Bochartum Chan. 
Lib.II. c.2. quamquam ab illo diflenti- 
mus de origine vocis Abadir, quam pu- 
tat fignificare /apidem rotundum ; quafi 
verb Saturnus lapidem aut deglutierit, ut 
dicunt Poetae, aut, ut nos, in carcerem 
conjecerit ! Clericus. 
• 493. Eot^o/mVk <A" tviaun] Nifi fit hic 
immanis 7?pa7B/\o^« Poetica, legendum 
'fhvnKo^.uv hi<wT$J', revo/utis annis, nam 
Jupiter non eft tantus fa&us, vertente 
anno, ut PatrUnfidiari poflet. C/ericus. 
493. EwrAo/ufyiai' £' htauffl] Vulgo le- 
gitur ZfaTrKotApx <A' hicwn. Sed hasc nimia 
eflet 7Tp«7BAo^«t, ut animadvertit Clericus. 
Reftitui igitur ex MS. R. S. ZfamKoiMm 
y ew<jw$/,'quam etiam veram efle le&io- nem Stephanus & Guietus conjecerant. 
Quibus in Tdaa rupe paterni Jovis Jovem tamen mirabiliter praecocem alii 
ara efi. etiam poetae cecinerunt. Callim. in Hy- 

Occurrunt verb Titi & Domitiani num mno fn Jovem 

mi, in quibus A«f iJc«» cum aquila; qui K«a* p? Vitvi-, ^* £' erf^ff^ «P*» 1 " Zw. 

0$ In Theo 

Oty y iriiCmmfi wftvoi Ji tw «A^or "ivKoi. 
Ah\' I77 Tnufrrot iav ejpctojtto mvm li- 
*■&<*. Rob. 

495-. O >okoi' i^ iri»xi\ Poftea eft ity- 
(iM<n y evomuit. Hoc eft, carcere emifir, 
Quemadmodum verbum quod fignificat 
d-egluttrc, & quod antea diximus perpe- 
ram intelle&um, fonat etiam abdere : ita 
verbum Klp Ko, quod eft vcmere, trala- 
titio fignificatu eft ejicere, emittere. Sic 
terra Chananaea dicitur evomuijfe, hoc 
eft, ejeciife incolas fuos, Levitic. XVIII, 
28. Similicer Saturnus fertur evomuiffe 
filios, quos deg/utierat ; hoc eft, emififle 
carcere, in quem eos abdiderat. Cleri- 
cus. 

yoz. K«p£o< iA' lim-nt ] Eruditi vulgb 
volunt hunc fuifle Japhethum Noachi 
filium, cujus pofteri Europam incolue- 
runt. Quod dubium nonefler, fi omnes 
populi Europsei a Japeto originem du- 
xifle dicerentur. Attaroen quia vetuftifc 
fimne hiftoriae poftea interpolatae funtin- 
nameris mendaciis, mirum non eft, fi 
farrago vero & falfo mifta fecum non 
fatis confentiat. Sed & veri forte vefti- 
gium in eo eft qubd ab aliis Trometheus, 
Japeti filius, humani generis conditor 
fuifle dicitur; quia omnes, aut prope- 
modum omnes Europaji ex Japhetho ejus 
patre oriundi funr. Vide Apollodorum 
Biblioth. Lib.i. c.VIII. §. 1. & Hygmi 
Fab.CXLII. Clericus. 

jop. HeTfe' 0/ h^KOfm xpem&y&YctyHiram 
7nuJitj Hic poftea dicitur ccelum fuftine- 
re, in terrae finibus, & regione Hefperi- 
dam. Credibile eft hunc conditorem 
fuiflTe Atlantiorum populorum, qui ulti- 
mam Africam incolebant, circa montem 
Atlantem. Is mons, propter fummam al- 
titudinem, videbatur fuftinere ccelum, & 
quia ad ultimum occafum fitus credeba- 
tur, qua in parte exiftimabant ccelum 
terris fuccumbere. Dictus autem eft 
Nbnn bathla, aut fimili nomine, a radi- 
cc nSn tha/ah, hoc eft, pendere, quia al- 
tiflimx rupes pendere videntur, aut quia GONIAM. 383 

fufpenfum fuftinere cenfebatur ccelum. 
Nomen montis inditum videtur primo 
eorum duci, qui ejus juga, aut valles 
cultumiverunt. Certfe Herodotus fcripfic 
vicinos populos Atlantas didtos Lib. IV. 
c. 1 84. To<<n, inquit, kvouJ. SJ» KThcunnt, oi 
ircoruuni tiin uvvoi ivty>u77mv T J(u«? "tfruiy : 
hifce nomen ejl At/antibus, qui Jine no- 
mtne ( nempe, proprio finguloium, ut 
poftea docet ) Junt foli hominum quos 
norimus. Ideo forte- Atlas in montem 
mutatus fingitur. Eum ita defcribit Tom- 
pontus Me/a Lib.III c.io. poftquam di- 
xic media Africge, ad occidentem, ex- 
ufta efle : Exufiis, inquit, tnjula oppoji 
ta funt, quas Hejpertdas tenutffe me- 
moratur. In arenis mons ejl Ailas den- 
se conjurgens, verum inci/is undique ru- 
pibus praceps, invius, fe> quo magis fur- 
git exilior ; qui qubd a/ttus quam con- 
Jpici potejl, ufque in nubila erigttur, cce- 
lum & Jidera non tangere modo vertice, 
fed fujiinere quoque dt&us ejl. Herodo- 
tus haec de eo monte antea fcripferat 
Lib.IV. c.184. es7 shvov ty Kux./\cmfit mv- 
7». C-^nKov Sto Jti 77 \iyt7TU clt Tut Kofvipit- 
euJTK *% oTa 71 &vcu iJiSvu. iJino7i y6 tw-mt 

^aWhei-7TH vity* X7Z Sii^iOt, «75 "gtfxZiOt , T87D 

K I O N A t Zfayv hiyvmv o/ t^h^aeioi W) : efl 

angujius fe undique rotundus^ ut fer- 
tur adeo exce/fus, ut ejus fumma /uga 
nequeant cerni ; nunquam emm its de- 
funt nubes, neque <eflate, neque hyeme. 
Hunc COLUMNAM cce/i ejfe dicunt 
incola. Clericus. 

$ IO. T/kts <FC \s^>u>Jeu>-v. M*yo«77oc] Hic 
Menoetius poftea dicitur iCetwtJ/agitio- 
fus, contumeliofus, quod non abit a fi- 
gnificatione radicis ^JQ menat, quae, 
apud Chaldaeos, fignificat terruit. Cle- 
ricus. 

h Ji neoiM-H^a] ri^ptS^Of & Ew»piSi^ 
nomina Graeca funt, non quae antiquiffi- 
ma Lingua primorurn Gra^ciae colono- 
rum impofita hifce Titanibus fuerant. 
Vel, fi mavis, cognomina funt, quae to- 
co nominum portea fuerunr, ciim longa 

xtas 384 Variorum NoT^E 

«tas ea oblivione fepeliiflet. n&iMSivt brahamum mortuum fuifle. Clericus. 

di<5fcus eft &b r <a&tJMvS*veiVy pradtfcerc, yio. rio/xjtoi', «Joaojowiw] Haec & quae 

quod prudentis eft ; Ew^c^f vero &ra t poftea dicuntur de prudentia & callidi- 

^hfjuu^imv in ipfa re difcere, quod eft tate Promethei, confirmantur iis quae de 

improvidi. Sin audimus Sam. Bocbar- illo habet /Efchylus, qui in Trometheo 

tum, * nomen verum Tromethei fuit vinffo, omnium ferme artium invento- 

Magog. quia i. ut Japhethi filius Ma- rem facit. Plurirais enumeratis, ita eum 

gog : ita Japeti Prometheus : 2. Cau- loquentem inducit cafo Prometheus affixus fuifle fingitur, 
quia vel ipfe, vei gens Scytharum ab ipfo 
oriunda in Caucalb fixerat fedes : 3 . di- 
citur ignem e coelo in terram detulifle, 
quia metallis, circa Caucafum montem 
effoflis, artem metalla igne excoquendi 
illic aut invenit, aut reftituit. Liquet 
hoc ex Prometheo vinfto xj£fchyli ) ubi 
fic Ioquens inducitur : 

XccAJcei', <richt&Y, &QV&V, "Xfvtjvvn tti 
$nomv av m&fav tOgMoiii e/x* ; riaaw Tiyytu Qeymm ix. \l&(in$it»f. 
Brevi oratione, omnia Jimul accipe : 0- 
tnnes artes mortalibus a Trometheo pro- 
fefita funt. Clericus. 

y 1 1. AfMfmtov t' ETnyMbieij Impruden- 
tia Epimethei in eo videtur fita fuifle, 
quod Pandoram a Diis miflam uxorem 
duxerit, ut fequente verfu docet Hefio- 
dus, & pluribus in fequentibus a v.ytfp. 
& in Operibus.& Diebus, v. 60. &feqq. ty£s t ferrum, argentum,aurumque quis Videntur autem Pandora" fignificari for 
dixerttfe ante me invenijfe ? 4. Fabula raofe mulieres, quibus forte nimium de 
de Promethei hepate, vef corde, quod a diti populi,qui erant inter mareCafpium vulturibus erofum contabefcit, videtur 
niti nomine Magog ; eft enim ab He- 
braeo y\J2 moug, vel Jjq magag, quod eft 
liquefieri, contabefcere. Haec Bochartus, 
quae fi vera funt, fortafle verum nomen 
Epitheti fuit Gog; filius enim aliusja- 
phethi fic vocabatur, qui Magogi vici- 
nus erat, hoc eft non procul a Caucafb 
habitabat ; qua de re, vide eumdem vi- 
rum do&iflimum, in Phalegi Lib. III. 
e.ig. Di&us autem fuerit Epimetheus 
Gog, a radice JJN quae apud Arabas fi- & Pontum Euxinum. Certe etiamnum 
hodie pulcris mulieribus abundat ea ora, 
nec aliis ferme Gynaecea Regum Perfa- 
rum,Turcarum & Indorum funt referta. 
Quod oriri videtur ex ccelo, quod idem 
temporibus Jovis fuit, ac nunc eft. Cte- 
ricus. 

C20. &»<n <A' iKuKTvmfyin npo^wtSter taim- 
^oS^ok.J Omnes Poetae in monte Cauca- 
fo fa&um teftantur. Itaque ex quatuor 
fratribus unus in extremam Africam na- 
vibus aufugit ex Imperio Jovis, hoc eft, gnificat arjit, fiagravit, eb qubd exarfe- ex Graecia,& praefertim Theflalia ; alius 
rit amore mulierum ; quod fignificatur verb per Bofporum Thracium & Pon- Pandorae fabula\ ut mox videbimus. At 
fi Prometheus & Epimetheus iidem ac 
Gog & Magog ftatuantur efle & faphe- 
thi filii, quaeret quifpiam, qui Jovi coae- 
vi fuerint quem exiftimamus non ita mul- 
tb ante tempora Abrahami Patriarcbae 
vixifle? Sed longaevitas vitae humanae, 
esi aetate, rem extra dubitationis aleam 
ponit, &ex Chronologia Mofaica liquet tum Euxinum in Colchidem ivir. Cre- 
dibile eft nonnullos, tyrannidem Jovis 
fugientes, in extremum orbem fe(e con- 
tulifle. Dicitur autem vinxifle Prome- 
theum in Caucafb, eb qubd illuc com- 
pulfum, non paflus fuerit in Graeciam 
redire non aliter ac fi catenis vin&um 
illic tenuiflet. Clericus. 

$2.$. *U7wp o>' Sattf E&nv *5«- Noachum multis annis, poft natum A- raw.] Haec ipfares eft, quae confideran- 

* InPhaltti Lib.i. e.z. 

da In Theogoniam. 385- 

da eft, omiffis omnibus imfayott. Si au- TouJt' aoa aJ^i^pQt •nn* &tiJ£um tfoV 

tem Phjoenicil Lingua* Jecur dicere veli- K«J ^ j^uW •vtw&n %\v lv <ap *» %«4k. 

mus, utemur voce 133 cbabed, quz ef- G uietus cenfet priorem verfum efTe fup- 

ferri, iifdem fervatis confonant.bus, po- po fititium, hac, arbitror, de caufa, quo- 

teft cbabod; quje vox non rar6 dtvJttas niam mera eft repet i t i ver fu U m praece- fignificat. Itaque fimilitudine vocum 
decepti, pro divitiis Promethei, dixc- 
runt epsjecur. Nimirum, cum Prome- 
theus metalla exerceret circa Caucafum, 
neque fodinas uraquam exhaurire polTe 
videretur; vulgo ferebant quod interdiu 
e fodinis hauriebatur, id noctu iterum 
crefcere, ut fignificarent exhauriri non 
magis pofie fodinas,quam fi tantumdem 
metallorum enatum fuiflet fingulis no dentium. Videor igitur veram le&io- 
nem eruiffe e Codice R. S. qui ita fcri- 
bit, 

TtfjuT* a.{ d£j>[jbjQf irtutSs» ;^m>k, %i <ofh 

Duobus enim verfibus in unum coale- 
fcentibus vitatur Tawn\oyia, longeque 
commodior fenfus exhiberur. Rob. 

CJ4. Ot' heivovn 3tO/, %V»T0t T eLVfyi- <5tibus, quantum quotidie effodiebatur. m>/.] Dii dicuntur hic Saturni liberi, aliu Hinc nata fabula, quae ornamentis poe 
ticis adau&a paullatim nimium quantum 
ab origine recefEt. C/ericus. 

Ibid.~\ Hanc fabulam fic exponit 
Scholiaftes, O <ti ali-nty $iu>w&t (JtAelpvat 
>W ty»(4tetva.f j eumif oiwi%*ei tox etvdpamv, 
tfffj afetA/oXKoi mf Qfiveif ip tifAtfctv, uearto y^ 
tuiiif to Saap. Jfolucer autemjignificat cu- 
ras illas qua in vita quotidte occununt } 
comprimentes hominem } ejufque animum 
ajjidue confumentes, ut jecur volucer. 
Similiter Lucretius l. 3. Tityi fabulam 
exponit. 

Tityos nobis hic eft, in amore 
jacentem 
Quem volucres lacerant ; atque ex- 

eft anxius angor, 
Aut alia quavis fcindunt cuppedine 
curae.- Rob. que eorum focii ; homines verb incolae, 
ut videtur, Peloponnefi, quos forte fibi 
fubjicere volebat Jupiter. Hujus con- 
tentionis nulla, quod equidem fciam, 
alibi occurrit mentio. Interea hinc qfto- 
que apparet Deos & homines ejufdem 
fuifle generis, hoc eft, mortales, fed no- 
bilitate & opibus antecelluifle Deos. 
Clericus. 

^gy. M»mv»] Hoc eft, Sicyone» vetu- 
ftiflima urbe Peloponnefi ; cujus Reges 
antiquiflimi Graeciae habebantur. Certfc 
Eufebius jEgialeum, pritmim Sicyo- 
nis Regem, aequalem facit Nino & A- 
brahamo. Vide initium ejus Chronico- 
rum Canonum. Strabo autem docet Si- 
cyonem prius Meconen di&am. Tki) 2/- 
HvHva taonfyy MmkuvIuj hJ>Kw, Sicyonem 
prius vocabant Meconen. Lib. VIII. J27. HfitK\i»t tKrtiVi] Non Thebanus, p.z6f. Ed. Genevenfis. Hincemendan- 
fed alius multb antiquior, Tyrius Smn dus Scholiaftes,cujus verba funt hic cor- barocbel, hoc eft, mercator, qui navibus 
Colchidem petiit & incolas forte non- 
nullos illinc in Graeciam tranftulit. PIu- 
res fuiffe Hercules oftendemus, in Diff 
de Hercule. Sed Bceotus vates populari 
fuo tribuit, quae antiquioris erant. Cle- 
ricus. 

Tjl. TauV a%a o^o/j^jQ' jifJM ele/WwTor 

«5«>-] Eft verfus fuppofititius. Guietus. 
532. T«w if *{^9f] Vulgo Iegitur ruptiflima. Urbs eft Achaiae proprie di- 
&ae, noD Argolidis, ut ille perperam ha- 
bet. Qlericus. 

536. A*wtt/uV@' *t*s»x* ] Ut eligeret 
Jupiter quem vellet, ita ut altera pars 
Diis cederet, altera hominibus. Quod 
fa&um videtur diremto certamine, cutn 
vidor eflet Jupiter. Clericus. 

Ibid &iot roov Vfytmnfimov\ Scribendum 
videtur i^*7m^»<mv. Guietus. 

C c c f42. 3 86 Variorum Not^e 742. n*i»7»v kafreiuT ir&Kiav] Reges 
hk funt Z>w, ut alibi faepe. Prometheus 
hic dicitur inter omnes Deos confpicuus, 
nimirum artium variarum peritia. Cle- 
ricus. 

^yo. Vra \' « riyvoi»<n ] Scivit, neque 
ignoravit. Hoc eft, planfc fciebat. Sic 
frequenter loquuntur Hebraei & omnis 
generis Scriptores. Vide quse notavimus 
ad Gen.Xl. 30. Ceterum Hejiodus au- 
fus non eft dicere Jovem deceptum fui£ 
fe, ne Deo illudere videretur ; attamen 
fequentia deceptum oftendunt. Nam 
nifi deceptus fuiffet nulla ratio erat, cur $65. Y^Kt-^m kv.ttfjia.Ttio Tru&t TnhtoKomr 
oxtyUA ] Hoc eft, invito Jove, iterum in- 
ftituit ejufmodi officinas ; cujus rei ve- 
ftigium cernere licuit, ab antiquiffimis 
temporibus, apud Cha/ybes; quos pri- 
mos calluifle attem tra&andi ferri te- 
ftantur Veteres, quo faftum ut ab o/£- 
Jchylo dicantur <n^£?TM7ws-,inPrometheo 
vin&o, v. 688. ubi memoratis Scythis, 
ira loquimr Prometheus : 

Aeukt <f\ ^n£pt 01 oitffifZfTiKTOViS 

Ohvoi XaAvSs?. 

Adfmiflram autem manum fabri ferra- 
rii funt Chalybes ; nimirum, ad Ponti ufque aded indignaretur Prometheo, & F.uxini orientalia littora, quae a fedibus quidem tum dermim cum ofla vidit effe 
fub adipe. Vide Lucianum in Prome- 
theo, five Caucafo. Clericus- 

^SS- E"r <fl' kSttr&Tomr &h y^ovit 19 ri 
e££r] Videtur hoc velle Hefiodus, origi- 
nem adolendorum offium inde ortam ; 
quod ramen abfurdum eft, cum debue Promethei non fuerunt reraota. Tzetzes 
Chiliad. X.338.^ 

XttKvCif iiVOf \yyt<&. Tif\h T Tp«m£«l'7K , > 

qZtoi hiyovTU, oitht&v iycvowJivcu me£m. 
Kcu r ^thKor ^tKvCov, Jfcataoy t* r\iy*- 

01 UOI, 
Ol« ty T&TOV ivOifAA TtkWTV. T %U,r\*Ca>V. rint homines peccati potius abolere me- Chalybes, gens eft proxima Trapezunti'- 

hi dicuntur ferrum mvenijfe primi. &s 
etiam vocant & Chalybum qy <es, quafi 
hocquoquefit mventum Cha/ybum. Vir- 
gilius Georg. I. v. y8. 

• India mittit ebur, mollesfua thura 
Sab<ei, 
At Chalybes nudi ferrum. Clericus. 
y 69. TiZfyv >@kov kr^umnoi] Hoc eft, 
(mLtoio~\ Hoc eft, ut videtur, Peloponne- formofis meretricibus imraiflis, populos 
fiis, aut aliis populis interdixit ufu ignis, ceteroqui fortes emollivit, qua arte fe- 
in officinis in quibus metalla conflaban- rocem Lydorum indolem domuifTe pro- 
tur; ne fortein ferrariisofficinis tela fie- ditur Cyrus, confilio Croefi ' Cum enim 
rent, aliaque arma, quibus adversus Jo- vi&i faepius rebellaflent, Crcefus fenten- 
vem ipfum uterentur. Nam omni ufu tiam rogatus de ratione qua Lvdi in of- monam, & cavere ne Diis contumelio- 
fum Promethei fa&um in animum revo- 
carent. Si dixiflet hinc natam confue- 
tudinem offerendorum holocautomatum, 
quorum omnia comburebantur, nulla ef- 
(et difficultas, in hac ejus cu-noKoyt*. Cle- 
ricus. 

S62. OvK Isft^K (AtkiotOI mi&t fJtirOt «.>(£. ignis neque carere poffunt homines, ne- 
que arceri. Simile interdi&um memora- 
to legere eft i.Sam. Cap.XIII.19. Cle- 
ricus. 

562. MiKioiof] Huic interpretationi fa- ficio in pofterum contineri poflent, in- 
ter alia haec refpondit : ©e»W* tw-moi xj- 
Sxeifav Tl xj n}oMhk, nsu wmi\ww 7nu<hvnv 
raf 'mujbif, >y Ttt^iat ofiati « (Zctothov, yiut- 
cuxgt kvT kvtyav 'i-^ieu yvyoroTut : * ediatQ vet ledio quam exhibent Codices Bodl. iUis ut liberos cytharam pulfare, pfaUe- 

& R. S. Ibi enim pro fuKiotoi legimus re , & cauponari doceant ; ey brevi eos. 

#mm>0i; quae vox haftis fignificat, ut pak Rex. videbis mulieres pro virisfafios. 

fim videre eft apud Homerum. Rob. Hae artes olim fere perinde habebantur, 

* Htrodoiut Lib, I. c.15 j-. 

quafi In Theogoniam. quafi lenocinium exercere, ideoque Ju- 
jiinus Lib.I. 07. ita rem expreffit : fn- 
terjeclo' deinde tempore, Ljdi rebej/a- 
vere, occupato in altis bellis Cyro ; qui- 
bus iterum vicTts, arma (yequi aaem- 
ti, juflitque cauponias, fe> ludicras ar- 
tes, q> lenocinia exercere. Et fic gens 
indujiria quondam potens & manujire- 
nua, effceminata mollitia, luxuriaque 
i/irtufem prtftinam perdidit. Ac fane, 
ut alibi docet Herodotus, * n AvJ&v Mu* 
eu Sv}a,TiOit iimgvtfJOVTv 7>uetu, ov»>iyvoTU arpiax 

wova.s, Lydorum popult filta omnes pro- 
Jiabant, Jibi dotem coUigentes. Conji- 
ciraus Epimetheo & popularibus fimilia 
contigifTe, ex v. fpo. & fequentibus, ex 
quibus non difficile eft intellecliu nomi- 
ne Pandore meretrices defcribi. Ceterae 
circumftantiae funt ornamenta Poetica 
veteris hiftoriae. CJericus. 

$69. Tcvfyv x&kov av^psSimiat] Non fo- 
Ix meretrices, ut vult Clericus nomine 
Pandorae Ggnificantur, quanquam vox 
SvKvnoeu, quae infra occurrit v. 589. ex- 
ponitur eu <B&t to, kygfJist*. x^npeoJTtoeu 
Schol. Homer. ad II e.v.J 20. Patet au- 
tem ex verfibus 602. & fequentibus to- 
ti fcemineo fexui, etiam uxoribus, ini- 
quo, uti fpero, Poets noftri judicio, 
hanc defcriptionem CQtnpetere. Rob. 

dcy. A/st K-niaw <feriovTtu\ Magnam ef- 
fe dolori acceflionem declarat Home- 
rus, fi, amiflo filio, ad peregrinos tran- 
fitura fic haereditas. 

Tiov <5° « TiKt7 d&ov Idn VLTi&snan Kitt^^. 

EvSr'oyt T8f irtbexfy, ipihov <T i^auvoTo Svuov 

Au$0Ti&iv ■narnti- yoov, Kj vJ*S\* Kvyyk 

A«t\ iTTei i i^COOVTi uay&t iKvonoutTi 

Af^aTS' #p»sw/ <ft 2>l& KTilnv JhtTiovro. 

U. E. V.IJ4, &C 

Vide etiam Gen. cap. 1$-. ubi fruftra 

fibi divina munera Abramus collata ex- 

iftimavit, cum, deficiente filio, familia- 

rem fervum haeredem fibi fore credide- 

rit. Rob. 

<5o8. K*xo> \2SKty ivTtftei^ti — tuu^Jeu] 

* Lib.l 387 Dicit Scholiaftes, To tuuiveu mei\KH. Ita- 
que plerumque vertitur, Malum perpe- 
tuo cum bono certat. Ego autem to iu- 
/j&fjeu m(i\KHv non exiftimo, fed verten- 
dum efle, Malum perpetub certat cum 
bono ut Jit. Qui aliter exponunt, ini- 
quum ferunt judicium de conjugalivita, 
exiftimantes in feliciflimis nuptiis ma- 
lum bono aequale efle ; cum Poeta nihil 
ultra videatur innuifTe, quam quod in 
fbrtem feliciffimam mala quaedam fe 
femper intrudant. Rob. 

616. Y,tti%-M <T o)t <m^Tv.~] Unicum 
hoc, quod novi, occurrit exemplum vo- 
cis V>exi.}io)t in quatuor Sylhbas diflblu- 
tae, produ&a prima. Poetae omnes tam 
Graeci quamLatini trifyllabam exhibent, 
penultima & antepenultima correptis, 
ut fupra v.149. Kot7oVte, Be«*ps«f Tt, & 
infra v. "73 3, & 816. Hoc tamen exem- 
plum a communi ufu recedens Do&hT. 
Bentleium videtur effugifle, qui cum 
hanc vocem in quatuor Syllabas refolu- 
tam apud Miltonum invenerit, idcirco 
illud carmen in editione fua quafi Illu- 
ftriffimo Poeta indignum expunxit. Ne- 
fcio tamen annon quibufdam potius vi-. 
deatur verfus mutilus efle «& Axipxh&i 
quam prima in Betapfa fyllaba produci. 
Potuit fane librariorum incurii excidere 
articulus tdJ, qui verfum perfecifiet; e- 
undemque memini articulum alibi a poe- 
ta huic nomini adnexum; infra nempe 

v. -733. 

Ey5«* rCytit, Kot?®* tj> KSH ° Ketcioiaf ui. 
yoLSvuQr. Rob. 

619. T?ro ^SBftk 8ujuot/<riMf] In carcere, 
nimirum, fubterraneo, aut quem fub- 
terraneum fingit Poeta. Hinc Hejiodus 
incipit narrare bellum, quod patri insu- 
litjupiter. Clertcus. 

629. TiTuZit Ti Stoi Kju o<ro< K&vv ify)*- 
vovn\ Dii quidem prioris aetatis Titanes 
didi, quafi luto. geniti, ut antea dixi- 
mus ; Dii verb pofterioris a Saturno or- 
ti, fimpliciter 2)ii. Clericus. «.93. C c c 1 611. 3? 8 

<?3 I. 0< p? ©V (54«A>if 03/iw'®' T/T&usf et- 
jrti/o/J Saturnus cum fuis videtur Othryn 
montem quafi arcem occupafle, & ob- 
feffus fuiffe in eo loco ; qai forte duxit 
hinc nomen, nam tpj; batar eft cinxit. 
Mons eft qui Phthiotidem a meridie 
claudit. Ckricus. Variorum ^otm Jium multitudtne, Tttanemqus acfilios 
ejus pugnando vicifje ; parentej vincu- 
HrexemiJJe, patri regnum reddidtjje, 
atque in Cretam remeafje. ToH hac 
deinde Saturno datamjortem, ut cave- 
ret ne eumfilius e regno expelleret ; tl- 
lum elevand<e fortis, atque effugiendt 6 32. Ol <T*p' eW'o<Wf«jwo &*<»] Olym- pericult gratid, infidiatumjovi, ut eum 

pus eft ad feptem triones ejufdem Thef- necaret. Jovem cognitis infidtis t regnum 

falise tra&us, in quo Jupiter fedes fixit. Jibi denuo vtndicajje, ac fugajje Sttur- 

Antiquus audtor * Eubemerus, ut verbis num; exThefJalia,nimirum. Scio Eu 
tit e Lib. I. urar LacJantii e Lib. I. c 1 1. Inft. Divi- 
narum, qui fuit ex civitate Meflana, res 
geftas Jovis & ceterorum, qui Dii pu- 
tabantur, collegerat; hiftoriamque con- 
texuerat ex titulis & infcriptionibus fa- 
cris, quae in antiquiflimis Templis ha- 
bebantur, maximeque in fano Jovis Tri- 
phylii, ubi auream columnam pofitam 
efle ab ipfo Jove titulus indicabat. In 
qua columna, gefta fua perfcripferar, ut 
monumentum effet pofteris rerum fua bemerum, quafi hominem vanum tra- 
duci, fed non eft hic locus ejus defen- 
dendi. Interea omnia fuadent Thefla- 
liam fuifle fedem belli inter-Deos, & 
praemium vicloris. Clericus. 

6zp. Nex7wp T'&y&&<fi>iv ti, 7wT2f Stot 
twTs) e«$W] Si hic urgeremus verbum 
e<T«fl, fequeretur utrumque eife cibum, 
neutrum potum ; attamen plerique am- 
brofiam cibum fuifle contendunt, ne&ar 
potura. At eft locus Homeri plane huic rum. Hanc hiftoriam interpretatus erat contrarius, ex quo colligere eadem ra- 
Ennius, & fequutus ; cujus haec funt tione poffts utrumque fuifTe potum. Ex- 
verba, prout ea recitat Laffanttus, lo- ftat OdyfT. T, v. 359. ubi Polyphemus 
co memorato : Ed tempeBate, Jupiter de vino, quod ei bibendum dederat U- 
■in monte Olympo maxtmam partem vi- lyfTes : 
ta colebat ; & eo ad eum in jus venie- 
bant fi qua res in controverfia erant. 
Item, fi quis quid novi invenerat } quod 
ad vitam humanam utile ejjet, eo ve- 
niebat, atque Jovi ojlendebat. Ex eo 
igitur monte Jupiter, cum fuis, egreffus, 
belium intulit Saturno > neque enim pu- AWut 70T iuCpocnnf K5" nx7a£?f %bv ^rog- 

$*>£• 

Verum hoc ambrofia & neclaris efi rt- 
vus. Ad quem locum Eujiathius : <m- 
ueiaatu, inquit, oTI iv tJ **$ȣ iufcuvn 
imwnit wt xk A7raJbv %# voninu xgx tUA &ut&- 
chdM vy&V 77 acano i(gu 70 viKTO.^. 7o' y> AJr»f§«£ 

tandum eos, ex montibus aliquot milli- 7o7* v%o7t d^moui^n, <JVo? $ &Bggow. 5- 

bus pafTuum remotis, roiflilia in fe invi- m yiv m i-minmv m\t ffl na-n<<av, tiu\ £u- 

cem conjecifle. Clericus. G&oiom K<£'ov?it &t u-^h Sftew 7?o?iic. "iovt '■$ 

634. Oi l* 7o't aK\Yi\onn fMt%tt Svuahyi ^ mwcKJb-^iKat <ae)t uovov ii vtKTito wtua » 

t^mrj Hinc manifeftb liqoet, ut ex $nol\"%, *t 2& v < u *^» w ovoua &h nt iu. 

innumeris aliis, Deos fuiffe amiquifTi- Zychtt voiiv : objerva voce ^nll^ ofien- 

mos incolas Grxciae. Sacra Hiftoria ita dere Toetam non abfonum ejfe intellige- 

habebat, ut docet Laclantius Lib. I. c. re ambrofiam quoque ejje liquidum qutd^ 

14. Jovem adultum, cum audiviffet quemadmodum neSiar\ nam ^g^ //- 

pntrem atque matrem (aTitanibus) cu- quidis convenit 3 Jtgnificat enim effiu- 

fiodiis circum feptos atque in vincula viuw. Stc & fecerunt quidam recen- 

conjeclos, venijfe cum magna Creten- tiorum, qui accipiunt ambrofiam quafi 

* Kivtbat tmpm Cajfandri, sfntipatrl F. fitgis Mactdoni*, *ntt Chr. Nat. cccx. 

liqui- In TheogANTam. hquidum alimentum Ueorum. Forte 
etiam fynecdochke % ad fo/um neSiar re- 
ferendum &n$«|> ita ut alterum nomen 
fubinteUigendum fit, yuod ad atnbro- 
fiam referatur. Verum multo fimpli- 
cius dixerimus & Homerum & Hejio- 
dum mious accurate loqmtos, neque ex 
**-jes\vyi!L ullum confe&arium efTe dedu- 
cendum. Verum tamen eft nonnullisVe- 
teribus NeSar fuifTe folidum cibum, 
ambrofiam vero potum, quod oftendit 
Euftatbius, in fequemibus verbis, ex 
yinaxandride, /llcmane & Saphone. Sic 
parum fibi conftant Poetae, in meris fi- 
gmentis. 

Si originem vocis yutx? a Grascis pe- 
tamus, refpondent * ita dici ffi Stav m. 
/u<t } olovei ji awjiw <nt ■mvoVTat txuio tv yio- 
7*77, IS^et ii viov kj/j ™ tX"* •'W^Twp. iyu xj 1 
auyKQTmv vin-mf J)o ^ H£» <wto m^cl, ImJLP, 
a. Alii vero deducunt ©^ ™ n st^mKov 
X) Y.-iu ii tpovoiw. Dicere debuiflent KTeloa, 
unde K7ie/'£v. jujiafacio & ^riptt mortui. 
Quam Etymologiam, fi Graeca vox fit, 
veram effe fuadet vox ky&yam, quae 
ejufdem eft fignificationis; de qua & 
hoc obfervandum, non effe nomen fub- 
ftantivum, fed adje<5r,ivum,cum quo fub- 
intelligenda vox ifopi, cibus. AuC&flQy 
paffim, apud Poetas, divnum fignifi- 
car, non fecus ac vix.T*$t&. Quod fi 
verum fir, videbitur Hejiodus hoc velle 
Jovem immortalitatedonaffefocios fuos, 
praebitis nedlare & ambrofi^, quibus fo- 
li Dii uti credebantur; quo munere ac- 
cepto, fortids in Titanas pugnarunt. 
Sed mihi verifimilius "IBPJ mkfar aut 
nektar vocem efle Phceniciam, qaxfuf- 
fitum fonat ; qui veluti potus Deorum 
habebatur, ut caro vi&imarum cibus. 
Adi Luciani librum de Sacrificiis. Cle- 
ricus. 

6$?. ntel p? <swmfot~\ Scribendum 
videtur : <att <roi <at<L7nJ\t, <ai>, J\' t$i v'oh(ja. 
Guietus. 

657. 2?>" r/l' -isn^a^fMawwv ] Scribo 389 

ttfa^a^LUtnwviatv. Hefych. Zfavpx-Jaaitu vot- 
vomovu, % ttfavoyiatu, £fa$%*oTLUji%tt, mi-^a,utSct. 

Guietus. 

66$. Ma.%tv J\' a.ukye.pTov tyetpavA Ex hac 
defcriptione prcelii Deorum & Titanum 
fatis conftat Pobtam noftrum non fo- 
lum, ut vult Quintilianus, in mediocri 
iUo dicendi genere excelluifle, fed etiam 
ad fummum Poe';ices faftigium aflurgere 
potuifTe. Nihil certe grandius occurrit 
vel in defcriptione illa Homerica i* 3*9- 
Lut-^iat, quss adeb a Longino celebratur. 

Cli <lif O.U^OTip^t fJMHg-^et SiOI hl$!)Y0VTie 

~S.iuQoth.oVy iv J\' tW7oif t&Jbt, \»yvuun (ix- 

peictv. 
Awok JK iSoovnn -ntfmp kySyZv n, Stay rt 
T-^o^fV «jtjTa? tvtpSi notmJhcav ijival-t 
TtunM irftpwW, o(ioy t aineivel yj,ptiva. 
rieivTtt J\' iosmyn mht •rmKvm^jLm I<T»<r, 
Kou no^eutTpaay yk mtMt, ^ vhf A^auay. 
EfJhoiv J\' i7rivtpStv &vtt£ ivipav AiJhvvvt, 
A«OTxf «A* h. S&vv cLkto, Kou 'it^^)^• u*\ 0/ 

'j-lTip^t 

Teuew iyal\»^&ii TlocrH^a.av ivo<n%5ay. 
Oiiua ;J Svnmoi, r^ a£a,v&.Toi<n <pa,vfin 
\2,utpJk,i\t , lu^oiiVTtt, -m 75 $vyi*<n Stoi -aj», 
Towir apo\ Kiu-mt apro Siav ee/cO fyvthvlav. 

Hos verfus meriro celebrat Longinus 

cap. 9. 

" EA<Tfif, tTtupt, at, a,vall»yyu/j^j»f ^ ix. 
«« (i*.5pav yif, twn Ji ■yjfj.wyfy* Ta?Ta,p>i, iva- 
" T?07mv J\ oAk, jy J)&sttnv <r» ko^u» KauCtivov. 
" 7Qf, mvT a.ui, ipavot, a.J»i, to. bvnTtt, -m. 
'« <*S*x<*7tti 'a,\x% T? T07S auu7mhnj.fi ^ auyKtv- 
c< JhvJutH Tn /Mty(» ; 

Si vero prasfentis pugna; defcrip.ionem 
conferamus, in ea etiam omnia aeque 
terribilia apparebunt ; concuffio terras, 
ponti, cceli, tartari ; mortalium omnium, 
atque immortalium confufio. 

Awok '5 <sfei*^ TmvTot a.ictipuv 

r» £i utyi7fj.a^a.yy\aivi7n<fivi <T'»pjwo<? iCpui 

J.tiltuivot , inJoSiv £' imaortTo tutKpii O- 
hjuirQf 

P/tm \&r i.Zrtva.TUY' ttooii £' '1 vjLYi (Zapet* 

Taprapov htdtyjn &c. * Jn Etjmol. Atagno. Et 39° 

Et infra 838. VarIorum NOT^L Not to deftroy y but root thetn out of 
AfxQi Ji yu<t beaven. Roj). 

699. Qiaxrinov vg,TV%v 'X.dQf^ Xa®» hic 
fignat fine dubio ingentem aeris exten- 
fionem, quae vacua capitibus noftris im- 
minet ; nam Hejiodus defcribit prae- 
lium, quod fupra terram, non infra, 
commiftum eft. Nec obftat quod an- 
tea dixit, flammam ad derem pervenif- 
/<f, cum quia funt hic frequentes repeti- 
tiones, tum quia hax aliquatenus diffe- 
runt ; nam ng.Zua $i<mittov ingens ardor y 
aut incendium eft effe&us flammae. Sic 
x*@- ufurpavit Ariflophanes in Nubibus, 
p. iyi. Ed. Genevenfis majoris, ubi ita 
loquentem Socratem inducit, inanem 
aerem oftendentem : 

A*Xo 77 c/Rt i voutttt *£) ©mk iJivct, Tihh 
ct7rtp iuiif, 

To Xct®' TO77 19 7aV n<pihttt i£ t yhwHiw, 
7&x Toirri. 
Aliud quidquam nou exijiimabis 2)eum 
ejfe,.prater ea qua nos exifiimamus\ 
hoc Chaos & Nubes & LJnguam, tria 
hac. Ubi Scho/iafies : x&qt *e>« t Hp*, 
mt& rh M%>&tu, imb vero 7m& -n %umv, 
hiare. Videdictaad v.116. Vide etiam 
Arijiophanem p.164. & alibi. C/ertcus. 
Ibtd. KiZpct Ji Si<miatov ng.Tr%v Xt*@-] 
Non aflentior Clerico, qui fupponit 70 
x&Qf hic fignificare ingentem aeris ex- 
tenfionem, quae vacua capitibus noftris 
imminet. Nam praeterea quod, hoc fen- 
fu admiflb, inepta eflet repetitio verfus 
696 ubi dicitur, <p\l% <T' hipa. J)S.v 'Ucunv — 
iannf, quis non fentit longe grandiorem ZuffJkxiov xov&Cnot, kcu Otycuiot tlpvt S. 

TloVTOt T £l)U!tttt n \ocA, xj 7«'p7Wp« ymt. 
Hooffi <T W kSctvctTXtV uiyxt irtKtui{tT O- 
KvutrQf 

OpVVfrfpOlO CtVMTit' iTTiTivd^i Q yutt. 

KaZ[xct •yifx t\u$0Tzpav vJ.Ti%v hnKct mv- 

TOK, 

BcyVTht Ti, <&gf7mt Ti, TTVfOJ" &B T0?0 Ttl- 

hdpH, 

npMSTjptw kvifjtuv Tt, tupcwvv Tt tpxtyfowlot. 

Tjeor' A'/'</W S~' ivipotat yj.Twp5i^f>oioiv tt 

V&KSUV. 

Tmvit S' tv7iB7afTOe/o/ Kp&Voj' i,u<p)t i&vTit, 

AtSw Xi?U&JbtO, Kj CUVHf JMioTYITQf '. 

Obfervare liceat, quod hanc trepidatio- 

•nem Plutonis, utpote imaginem nobilif- 

fimam, & excelfiffimam, Latini etiam 

Poetae imitati fint. 

Virgil. Aen. 8. 

Non fecus ac Ji qua penitus vi terra 

dehifcens 
Infernas referet fedes, & regna re- 

cludat 
Talltda, dis invtfa, fuperque imma- 

ne barathrum 
Cernatur, trepidentque immijfo lu- 
mine manes. 
Et Ovidius lib. <r. Metam. 

Inde tremit Ze//us, & rex pavet 

ipfe Jilentum 
Ne pateat, latoque fo/um retegatur 

hiatu ; 

ImmtJJufque dies trepidantes ter- efle imaginem Jovis, ultra ipfius mundi 

reat umbras. Rob. limites fulgura torquentis, quam ejuf- 

687. Ek Ji n 7iv.!7clv — 9cuvt B/xi-] Po- dem, flammas in ambientem aerem ja- 

tentiam Jovis imminuit Fotita, cum di- culantis? Miltonus noftras veterum Poe- 

cat, omnibus ei viribus opus efle ad vin- tarum aemulator, & perfe&or, hunc lo- cendos hoftes. Meffiam in Angelos re- 
belles fulminantem grandius defcribit 
Mikonus lib. 6. 

Tet half his Jirength heput notforth, 

but checJid 
His thunder tn mid volley, for he 
meant cum refpexifle videtur lib. 6. 

Eternal wrath 
Burnt afier them to the bottomlejs 
ptt. 

Confounded Chaos roard 
And felt tenfold confujion in their 
fali Through In Theo 

Through bis wild Anarcby, fo huge 

a rout 
Incumberd bim with ruin. Rob. 
7lj>. Tooror hifi'] Similis apud Ho- 
nierum occurritTartari defcripdo II. 8. 

H UtV tKUV \f\b) if I^TVL^V hfttVIT* 

TiiAs uak\ ri%i (iddtsw \sso %$ivbt Sfr jS«- 

pii&v 
EeOsc r.J^pettu 7i 7n/Ktu } 19 ^oAjc*®' IJlt, 
Toww ty{f9'<UcAm, 'baov ipowos W &jt jaiiff. 
Et hinc eriam Virgil. Aen. 6. 

Tum Tartarus ipfe 
Bis patet tn praceps tantum, ten- 

ditque fub umbrasy 
Quantus ad athereum cce/t profpe- 

clus Olympum. 
Hic genus antiquum terra, Ttta- 

nta pubes, 
Fulmine dejecli,fundo vohuntur in 
imo. Rob. 
727. Ai/7Rp uvifiiv Tnt \ifa 7npx.ctai ] 
Tartara, nimiruro, non intra terram e£ 
fe putabant, fed inferiora, in tenebrico- 
fis fpatiis, quae terrae fubje&a efle exifti- 
mabant ; cum neicirent terram efle ro- 
tundarn, & vicibus foli fua hemifphaeria 
oftendere. Clericus. 

7 30. X«f« lv iv$<Stvn, TtiKt&pvit typTct. yunf\ 
Hic verfus addititius videtur. Guietus. 
730. nsAapjff e^t7« j*o)fl Hic verfus 
Guieto videtur addititius efle, cui aflen. 
tior. Mendofus enim eft, nec Gramma- 
ticae congruens. Rob. 

719. x«kpi* f«y] Pulcherriroam illam 

ideam Satana per Chaos iter facientis 

abhinc videtnr traxifle Mikonus Lib. 2. 

A vaji vacuity : all unawares 

Fluttermg his pennons vain plumb 

down he drops 
Ten thoufand fathom deep, and to 

thir hour 
2)own had been faliing, hadnot by 

ttt cbance 
Tbe Jirong rebuff of fome tumul- 

tuous cloud 
Tnftincl withfire andnttre hurried 
htm GONIAM. 391 

As many miles aloft Rob. 

740. Ovjhtt IWlf, ti <®&>Tt 7TVKIUV iVTO- 

<Jh $Jo/7b] An fcribendum ? «A; iW « 
<0(<pTtt 7niKtt»v \vn£si "fyoio. Sic in tgyott, 
tmv y e\t ctxepv "iKmu fcribendum, pro quo 
vulgb fcriprum "itim-m. Guietus. 

741. rifo %ui*\tt SvthKn] Scribo <p'i&i •sifo 

SvihKst, SvikKn a.oya.Kiv>. rpi&t <®f) pio «3£?pe£?/ 

una.voce. Homer. Od. T. irerri (t dvttp- 

■mt^ttoTt SvihKct o'i^m <m^fipnoit. GuietUS. 

747. Aomv tvjatj Vulgo legitur sl/xp/V; 
fed monente Graeyio, & confentiente 
MS. Bod. reftitui olojov, quod fequentia 
verba ctWiiKai ta&oietTrov requirere viden- 
tur. Rob. 

7Sf> KtoiyHTov SitvciToid] Similiter Ho- 
merus II. |. 

EvS' "Cttvu jjipStXim, ty.aiyvnT(j> 5o.vcItoio. 

Et Virgil. Aen. 6. Et confanguineus le- 
tbifopor. Rob. 

7j8. iJi "tTOT tw<rif 

UtKtot tpxidvv tmSioru?) ebamow 
Ouptwov etotmtav, i£' iptwbSev ^ree- 
Ctuvav."] 

Videtur efle imitatio Honteri, qui ita 
de Cimmeriis OdyfT. A. 

■ «cAs 7T0T' tWT&t 

UiKtQf (putdvv t>hfit>xjntu &KTIVitXnV 
Oty otiot t\-\ s&xyti <b%){ itfcwov AfifOitla 
Oi^y OTttf tt-\ tdn ycutw tiTC bptu/oStv <&&- 
ifcLmTtu. 
Neque umquam eos Sol lucidus adfpicit 
radtis, neque cum it ad ccelum ftella- 
tum, neque cum iterum ad terram e 
ccelo convertitur. Clericus. 

77$. lifiiuv 7' KiJtu i(ff) iTmvWt rispnpo- 
reixt ] irpdjuot, ubi de Deo fermo eft, ver- 
ti debet "t^e?! potens, non fortts, prae- 
fertim cum loquatur Pocita de Tlutone. 
Terfephone filia Cereris dicitur alio no- 
mine Therephattha, quod ii fcribamus 
Phoenicio chara&ere NTi£-*1'£) pherphe- 
the, fignifkat ftuilum copiofum \ no- 
menque hoc terribile habebatur, quia 
facrum. Tlato in Cratylo, p. 2(5 j. eo 
prolato fubjicit : itokko} yji nTo ycGivTtu 70 
ovo/m, multt reverentur hoc nomen. n*p- 

Oi^OVtff 39x Variorum Not^e 

ntfynv viri do&i interpretantur, ex ea- Inclytas ades incolit ingentibus faxts 

dem Lingua, p£3D H£) perifaphoun Juperne teclas, circumquaque vero co- 

fru&um occultum, quod fignat femen- lumnis argenteis ad ccelum firmata 

tem terrae commiflam. Malim intelli- funt. 

gere reconditum in horreis. Utrumque Alterum, quod hic animadvertendum 

nemen aptifSmum eft filiae Aw, hoc eft, eft, ad id pertinet quod Poetae aiunt 

2>ea copia. Ceres Regina fuit Siciliae, aquam efle inferorum ; quod inde or- 

cujus filiam rapuit Pluto, aut raptam tum, quod aqua illa lethaliseffet, quem- 

uxorem duxit ; quod _in Enarratione admodura paullo p5ft docet Taufanias : Qa.va.Tw j n SJhp ptp« <jvto »yt} a.v^prj^a nai 

«w«> £»w mvTt : ietba/is eji hac aqua & 
hominibus, fo> omnibus aliis animdltbus. 
Alios etiam habet miros effe&us aquae 
illius omnia perrumpentis, praeter un- 
gulam equinam ; fed qui forte minus * Gallica Myfteriorum Cereris multis o- 
ftendimus. Clertcus. 

77%. t^ttvn 2to^ 9u^7W{ a-vjiggfa fl.XAcwoto] 
Non difficile eft intelle&u cur Stygem 
vocet Hejiodus filiam Oceani, cum fit 
tanta rerum affinitas ; ne dicam ex va- 

poribus Oceani, qui ift pluvias denfan- veri funt. Verum hinc liquet, cur in in- 
tur, oriri fontes. Sed tria funt hic, non feris collocetur, nec dubito quin ea aqua 
ubique obvia, animadvertenda. Primum ab antiquiffimis Graeciae colonis di&a fie 
eft defcriptio Stygis, quam prorfus fi- plpO 'D me flhouk, hoc eft, aquaji- 
ctam efle nos credere vetat quod habet lentii, quod ad regna filentum eos de- 
Taujanias in Arcadicis, feu Lib.VlII. p. mitteret. Eodem refpicere videtur He- 
483. ubi poftquam meminit ruderum fiodus, in fequentibus, ubi dicit eum qui 
Oppidi Arcadici, cui Nonacri nomen per Stygem pejeravit x&fcu hauJbv, jace- 
erat : Tav 3 ioHmuv, inquir, « mlla Kpny.vot re Jine voce. %£tV U-^Kof Hp£ 6TI&V %f T07VT0V AVnKBVTU V*\.K( 
Otjk.. fy uJup Xj 1 T KfHfJlVV So£«' X&KliBl y E\- 

hlwit otiTv SJb)o "S,Tvy'os. hivtu Ji tiui "^Tuya. 

HoroJbf p? h Qioyovia. imincnv (HmoiTx yb JVi 

hm iiu> Qtoyovid» &tiv o'i vouiQsn') wi-mtnf&tia 

%v 'Gzv \vnmba, £iYjtaiio<l SvyxTioa riuj %iityt, 

•ywaum Ji oxjtUo Vt) n<bh\*VTQf '. non pro 

cul a ruderibus, eji alta montis crepido; 

non aliam vidi, qu<c in tantam attitu- 

dtnem attollatur ; aqua vero fcundum 

praruptam rupemJiiUat. Vocant Gra- 

ci hanc aquam Stygis. Effe autem Sty- jurejurando, quo innocentiam fuam re Tertio obfervandum aquam hujus fon- 
tis fuifle jurijurando confecratam ; # quod 
qui potuerit fieri, d Iethifera erat, non 
immerito quaerant Le&ores. Videtur e- 
nim qui jurabat bibiffe i* %y<ri» <b&%>v 
allatam aquam ab Iride. Alioqui necef- 
fe non erat eam afferri. Crediderim 
hanc fuifle opinionem eorum tempo- 
rum, eum qui accufabatur cujufpiam 
fceleris, cujus reus non erat, potuifie 
fine noxa eam aquam bibere ; addito gem Hejiodus in Theogoma cecinit ; (ne- 
que enim defunt qui Theogoniam opus 
Hefiodt effe credant) cecinit autemSty- 
gem futffe Oceani filtam, & uxorem 
Tallantis. Hoc fidum quidem eft, ut 
pleraque alia, fed ex verbis Paufaniae 
intelligere licer, qu3re dicat Hefiodus : 

kKvtu Jttfjufm. laln 

Maxfnm TliTfw Kcj.Tnfi<pi\ a.(j$i mvm 
Kiooiv ifyvpioiffi <srejs ioarh i&ieonaj.. ftatam faceret ; fin minus, aquam no- 
xiam fuam naturam obtinuifie, & ho- 
mini mortem,aut gravem raorbum creaf- 
fe. Non unus hic fons habitus aptus 
explorandae veritati juri-jurandi. Vide 
quae habet Macrobius de fonte Palico- 
rum Saturnal. Lib.V. c.ip. Clericus. 

783. Miytv of>covl Hoc eft, per quem 
magnum jusjurandum concipitur. Sic 
Homerus vocat ooki* wrsa agnos qui ad- Bibliotb. Univerf. Tom.VI. hibebahtur hibebantur ad folennius jurandum. 
liad. r. v. 245-. Clericus. 

Refpicit ad id quod ex Taufania protu- 
limus, qua de caufa etiam Homcrus 
* vocat npte&htAw 27v>ov Ci/tvp, JliUantcm 
aquam Stjgis. T<u>t* /* <W iTntmiri in- 
quit Taufaniaiy at &v «<AJr it tS «<% thV 
^Tuyvf x%ev : ^f cccinit, quod viderit 
aquam Stygis JiiUantem. Clericus. 

794. K«7«i y>i'vT[Mt i&i t« ifys J Haec 
poecice fi&a & adau<5to, fed ex vero na- 
ta ; nimirum, ex noxia Stygiae aquae na- 
tura. Clericus. 

805. fiyjjw'] Graeci antiquam inter- 
pretantur, quafi ab Ogfge y antiquiflimo 
Rege nefcio quo. Intelligimus amaram y 
quod apprime quadrat in exitialem ef In Theogoniam. 
I m 

funt ob robur occupat<c y aut operibus 
apta, quafi t$yt** idem fit hic ac ep>or. 
Sed quodnam opus memoratur Typho- 
nis, aut Typhoei, feu antequam a Jove 
vinceretur, feu poftquam in Tartara de- 
trufus eft? Deinde quid frigidius hac 
defcriptione virium, cujus manus pro- 
ptcr robur habent opera? Non potuit 
hoc ferre Fr. Guietus, qui fufpicatur 
legendum 3tt£/x* Akvotu, mirabtle auditu. 
Veruro tanta mutatione opus non eft, 
cum praefertim non minus frigidum fit, 
& minus Graecum : cujus manus funt 
in robore. Cum olim fine notis accen- 
tuum & fpirituum fcriberent Graeci OT. 
aeque facile potuit efferri « non ac «, cu- 
jus } quod fi feceris fententia egregia erit : 
Nec manus, propter vires y habent quid- fe&um hujus aquae potas; ex Phoenicia quamquoimpediriqueant',& pedesfor- 
Lingua, in qua JJK agag fignificavit, tis iUius Z)eifunt indefefji fyyiM-m hic ut apud Arabas, amaram rcddidit a 
quam. Hinc quoque dicta amara, aqua 
illa jurisjurandi & zelotypiaz, quam, a- 
pud Hebraeos, bibere jubebatur mulier 
adulterii fufpe&a. Vide Num.V. Cleri- 
cus. 

8o6\ Ei-5* y*t fvo&ont] Hic & tres 
fequentes verfus e fuperioribus repetiti 
funt, poft verfum enim 734. collocan- 
tur. Sed hinc fortafle tollendi. Guietus. 

80 6. EkSk 3 y*t Svotpifiit ^ 7W i%Ht] Hae 
funt nfenDKoyieu poeticae, quae nihil ex 
yero ducunt. C/ericus. 

808. rirtyTar mtyed K^ TtiodT fdffi] Unyu 

hic videtur initium fignificare, nam fb- 
lius otkto pofiet dici fons y non terrae, 
tartari, aut cceli. Clericus. 

820. Tt/?»j«J De hoc egimus ad v. 
307. Defcribuntur fcelerati homines 
Jordanis accolae, quorum hiftoriam & 
excidium Graecis olim narraverant Phce- 
nices; hoc eft, mendaces mendacibus deducimus ab fyy», coerceo, prohibeo. 
Hoc unum in hac noftra interpretatione 
paullo durius videri quear, quod parti- 
cula negativa fit paullo remotior i ver- 
bo. Sed nec deiunt ejus rei exempla, 
& eam omnino poftulare videtur fenfus. 
Clericus. 

8z<J. n£p eifjuiouosi] fgnis hic vocatur 
oculorum fplendor, ut & in fequente 
verfu, nequis putet Poetam